Nota zysk na 1 akcje

Komentarze

Transkrypt

Nota zysk na 1 akcje
KOELNER SA
SA-R 2006
w tys. zł
Nota 30 a
31.12.2006
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
31.12.2005
18 097
16 591
30 356 026
30 042 360
0,60
0,55
Średnia waŜona rozwodniona liczba akcji zwykłych
-
-
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
-
-
Średnia waŜona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Rok 2005:
23.000.000 akcji serii A1
7.000.000 akcji serii B
335.200 akcji serii C - data rejestracji emisji: 16.11.2005 (46 dni od dnia rejestracji do dnia
bilansowego)
Rok 2006:
23.000.000 akcji serii A1
7.000.000 akcji serii B
335.200 akcji serii C
185.400 akcji serii C- data rejestracji emisji: 21.11.2006 (41 dni od dnia rejestracji do dnia
bilansowego)
Wyliczenie średniej waŜonej liczby akcji zwykłych:
rok 2005: (30.000.000 akcji x 364 dni + 335.200 akcji x 46 dni) / 364 dni = 30.042.360 akcji
rok 2006: (30.335.200 akcji x 365 dni + 185.400 akcji x 41 dni) / 365 dni = 30.356.026 akcji