Plan seminariów wydziałowych w semestrze letnim, rok akademicki

Komentarze

Transkrypt

Plan seminariów wydziałowych w semestrze letnim, rok akademicki
Plan seminariów wydziałowych w semestrze letnim, rok akademicki 2013/2014: cykl Sprawozdania z tematów badawczych w ramach DS – „Badania dla Młodych
Pracowników Nauki Wydziału Leśnego” (miejsce seminariów sala wykładowa nr 2 WL. Godzina 13 15 – 1500).
Lp.
prelegent
1
dr Ewa Błońska
2
mgr inż. Bartłomiej Woś
3
mgr inż. Andrzej Suchanek
4
Dr Anna Klamerus-Iwan
5
dr Piotr Boroń
6
dr inż. Małgorzata Bujoczek
7
dr Magdalena Kacprzyk
8
mgr inż. Anna Hebda
9
dr Bogdan Wertz
10
mgr inż. Olga Orman
11
dr Michał Ciach
12
mgr Anna Ilek
13
mgr inż. Maria Kuc
temat
Wpływ roślinności i podłoża geologicznego na aktywność
enzymatyczną oraz ilość i jakość lekkiej frakcji glebowej
materii organicznej
Wpływ gatunku drzewa na właściwości próchnicy tworzących
się z gleb w warunkach zrekultywowanych obiektów
pogórniczych
Przestrzenna zmienność potencjalnej i aktualnej
produkcyjności siedlisk na tle właściwości gleb, podłoża
geologicznego, topografii terenu oraz cech drzewostanów na
przykładzie Nadleśnictwa Suchedniów
Badanie zależności pomiędzy nasiąkliwością szkieletu
glebowego a stopniem jego zwietrzenia określonym przy
zastosowaniu metod samo ścieralności
Ocena zróżnicowania genetycznego grzybów z grupy
Neonectria coccomea izolowanych z nekrotycznych obszarów
kory buka i klonu jawora
Zawartość metali ciężkich w organizmach ptaków a ich
kondycja osobnicza na podstawie badań piór
Identyfikacja substancji chemicznych w ciałach owadów
służąca determinacji płci wybranych gatunków korników
świerka
Genetyczna zmienność polskich pochodzeń sosny zwyczajnej
na tle populacji europejskich
Ocena aktualnej dynamiki przyrostu grubości jodły (Abies
alba Mill.) w Polsce południowej
Dynamika luk i procesów odnowieniowych w mieszanych
lasach bukowych Japonii i Polski
Wpływ kolizji drogowych na populację ptaków podczas
migracji
Wpływ szkieletu glebowego na zdolności infiltracyjne górskich
gleb leśnych
Charakterystyka ścieżki kariery na stanowiska kierownicze w
nadleśnictwach Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach
Termin
wystąpienia
18 marca
25 marca
8 kwietnia
15 kwietnia