Załącznik nr 2 Wymagania do żurawia ŻB 75

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 2 Wymagania do żurawia ŻB 75
Załącznik nr 2 do formularza do zlecenia aukcji
„WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA”
1. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia/zlecenia:
- Części te będą stosowane w aktualnie pracującym żurawiu ŻB 75/100 na placu składowym
KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia”.
- Części te muszą być fabrycznie nowe i posiadać dokumentację techniczną, świadectwo
jakości wytwórcy potwierdzające zgodność wykonania z tą dokumentacją oraz spełnieniem
wymogów bezpieczeństwa.
2. Wymagane dokumenty:
a) Wykaz dokumentów jakie należy złożyć w terminie składania ofert /Wykaz dokumentów
składanych przez oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji*:
- Warunki i okres gwarancji.
- Do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną zawierającą rysunek techniczny
oferowanej pozycji, podstawowe wymiary oraz nazwę producenta wyrobu.
- Oferent nie będący producentem żurawia ŻB-75/100, do oferty musi dołączyć
oświadczenie stwierdzające możliwość bezpiecznego ich stosowania oraz to, że są
wykonane zgodnie z dokumentacją DTR producenta przedmiotowego żurawia pod
względem wymiarów, jakości wykonania.
- Listę oferowanych pozycji z podaniem nazwy oferowanej pozycji oraz nazwę
producenta oferowanego materiału.
b) Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach:
- świadectwo jakości,
- deklaracja zgodności,
- dokument gwarancji zawierający warunki i okres gwarancji,
* niepotrzebne skreślić