Nasza Gmina kwiecień 2016

Komentarze

Transkrypt

Nasza Gmina kwiecień 2016
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY WEJHEROWO
Nr 03 (232)
Rok XXI
ISSN 14-26-1472
Marzec 2016
Egz. bezpłatny
Ś
więta Wielkanocne zwiastują
zwycięstwo dobra nad złem, życia nad śmiercią
oraz triumf nadziei, która zawieść nie może.
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy Państwu radości, ufnego spoglądania w przyszłość
i umiejętności przebaczania, niosącej spokój i spełnienie.
Hubert Toma
Przewodniczący Rady
Gminy Wejherowo
Henryk Skwarło
Wójt
Gminy Wejherowo
Galeria Jubilatów
Agnieszka Miastkowska, 93 lata, Bolszewo
Józefa Cioch, 96 lat, Gniewowo
Małgorzata Sobolewska, 91 lat, Bolszewo
Zosia Kotlewska, 90 lat, Orle
Cykl zebrań sołeckich rozpoczęty
wyborem sołtysa w Kniewie!
Od
3 do 21 marca trwał wiosenny cykl zebrań sołeckich. Pierwsze spotkania przedstawicieli samorządu z mieszkańcami w tym roku zorganizowano w Warszkowie i Kniewie. Podczas marcowych zebrań Wójt Gminy Henryk Skwaro przedstawiał
sprawozdania z zadań zakończonych, trwających i rozpoczętych na terenie oraz na rzecz
sołectw. Ponadto, w asyście Zastępcy Macieja Milewskiego i pracowników merytorycznych odpowiadał na szczegółowe pytania od mieszkańców. Co więcej, w trakcie spotkań Wójt przydzielił dodatkowe środki z rezerwy, jakie sołectwa rozdysponować mogły
według własnych potrzeb, o których mieszkańcy zdecydowali w drodze głosowania. We
wspomnianym już Kniewie sytuacja związana z rezygnacją sołtysa skutkowała ponadto
koniecznością wyboru nowego gospodarza wsi Kniewo i Zamostne. W związku z tym
informujemy, że 3 marca 2016 r. w wyniku wyborów przeprowadzonych w ramach zebrania sołeckiego, nowym sołtysem Kniewa została p. Krystyna Klawikowska.
OGŁOSZENIE
09 kwietnia 2016 r. (sobota) w Wejherowie na ul. Ofiar Piaśnicy – od Bramy Piaśnickiej do mostu na rzece Redzie (w kierunku Piaśnicy)
odbędzie się Bieg Główny na dystansie 10 km, organizowany w ramach IV Dni Piaśnickich Gminy Wejherowo.
Informujemy, że tego dnia od godz. 10.20 do 10.50 ruch pojazdów na tym odcinku zostanie zatrzymany.
Do ruchu na ul. Ofiar Piaśnicy w tym czasie nie będzie można włączyć się z drogi krajowej E6 oraz ulic: Słonecznej, Pułaskiego, Krasińskiego, Kołłątaja, Narutowicza, Traugutta, Okrężnej, Granicznej, Lelewela, Karnowskiego i Niskiej. Zamknięta zostanie również biegnąca
wzdłuż ul. Ofiar Piaśnicy ścieżka rowerowa. Za utrudnienia przepraszamy!
nr 03 (232)
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 3
NASZA GMINA
XVII Sesja Rady Gminy Wejherowo
S
esja Rady Gminy Wejherowo odbyła się 2 marca w filii Biblioteki
Gminnej przy ulicy Reja 9. W porządku obrad znalazły się uchwały
dotyczące m.in.: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Góra – Paradyż, nabycia nieruchomości położonych w Bolszewie,
a także wyjątkowa uchwała dotycząca nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wejherowo porucznikowi w stanie spoczynku Aleksandrowi Pawelcowi, kombatantowi II Wojny Światowej, utytułowanemu Weteranowi Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. Porucznik rezerwy,
obchodzący w minionym roku 100. urodziny, od lat ściśle współpracuje
z Gminą Wejherowo, uświetniając m.in. uroczystości w Białej i Piaśnicy.
Ponadto przedstawiono projekty uchwał w sprawach planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo oraz planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia objętych
dofinansowaniem w 2016 roku.
Wysoka Rada zdecydowała również o zmianie uchwały w sprawie założenia Powiatowo-Gminnej Spółdzielni Socjalnej „Kaszubia” w Bolszewie oraz udzieleniu jej dotacji. Ostatnie z przyjętych uchwał dotyczyły
natomiast zmiany budżetu Gminy na 2016 rok i wyrażenia woli uczest-
nictwa Gminy Wejherowo w przedsięwzięciu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Północy”, który stanowi kontynuację znanego wcześniej
projektu „Kajakiem przez Pomorze”.
Drogi, kanalizacja, infrastruktura rekreacyjna –
rok 2015 z pozytywnym bilansem! Budowa kanalizacji sanitarnej na
ul. Kazimierza Grubby w Gowinie.
O
statni rok dla władz Gminy Wejherowo był rokiem wytężonej pracy - był to bowiem czas na dogłębne analizy oraz podjęcie decyzji
odnośnie inwestycji, które w najbliższym czasie mają być na jej terenie zrealizowane. Mimo zmieniających się prognoz funduszy unijnych,
w minionym roku na terenie Gminy zrealizowanych zostało wiele inwestycji. Największe z nich dotyczyły budowy dróg i rozbudowy sieci
kanalizacyjnej.
4 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
W kwestii poprawy infrastruktury drogowej, w 2015 roku Gmina Wejherowo podjęła szereg inwestycji, które znacząco wpłynęły na bezpieczeństwo i lepszą jakość poruszania się drogami. Dzięki odpowiedniemu zaangażowaniu udało się pozyskać dodatkowe środki, przez co
możliwa była modernizacja kolejnych odcinków istniejących dróg oraz
budowa nowych. W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu, powstały także dodatkowe nowe chodniki, liczne barierki ochronne, progi
nr 03 (232)
Kajaki stały się ulubioną atrakcją mieszkańców.
spowalniające, ogrodzenia panelowe oraz wiaty autobusowe. W minionym roku Gmina ulepszyła infrastrukturę drogową o:
• przebudowę/budowę dróg o nawierzchni asfaltowej: 3 280,12 mb;
wartość 2 271 449,12 zł
• utwardzenie dróg płytami IOMB: 2 712,50 mb;
wartość 1 674 485,12 zł
• wykonanie chodników z kostki betonowej: 515,00 mb;
wartość 91 635 zł
Całkowita wartość robót: 4 217 435,95 zł (z dofinansowaniem zewnętrznym).
Ponadto w roku 2015 w ramach inwestycji oświetlenia drogowego
na terenie Gminy Wejherowo postawiono 80 lamp o łącznej wartości: 314 593,00 zł. Zlecono także szereg dokumentacji projektowej
dotyczącej m.in. zagospodarowania terenu Gminnego Placu
Pamięci w Bolszewie, budowy
ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w Bolszewie, rozbudowy
ul. Długiej i ul. Wejhera w Orlu,
budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zamostnej, rewitalizacji linii kolejowej nr 230
na odcinku Wejherowo – Rybno
Kaszubskie, budynku OSP w Orlu,
strefy rekreacyjno – sportowej
w Reszkach i Sopieszynie. Koszt
dokumentacji projektowych wykonanych w roku 2015 wyniósł:
337 289,50 zł.
Należy pamiętać, że na dynamiczny i zrównoważony rozwój
składa się planowanie inwestycji
z odpowiednim wyprzedzeniem.
Urzędnicy Gminy Wejherowo
zdają sobie z tego sprawę, dlatego też pod czujnym okiem
Wójta Henryka Skwarło sumiennie wykonują projekty inwestycyjne na
najbliższe lata i z sukcesem korzystają z zewnętrznych źródeł dofinansowania, co doskonale przedstawia poniższe zestawienie. W ramach
złożonych o środki unijne aplikacji w 2015 roku utworzono m.in. szlak
ruralistyczny w miejscowości Góra, w zakresie którego znalazły się
tablice informacyjne, strona internetowa i zdjęcia (wartość projektu
26 324,20 zł, kwota refundacji 15 230,97 zł), infrastrukturę rekreacyjną
nad jeziorami południowej części Gminy Wejherowo, czyli plac zabaw
w Bieszkowicach i Zbychowie (wartość projektu 261 006,00 zł, kwota refundacji 133 000,00 zł), kompleks rekreacyjno-sportowy w Nowym Dworze Wejherowskim (całość: 279 210,00 zł, dofinansowanie:
190 570,00 zł) oraz Gniewowie (całkowita wartość: 488 061,31 zł,
w tym dofinansowanie 215 000,00 zł). Oprócz tego w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej
w Kąpinie, co jest sporym osiągnięciem, bowiem całkowita wartość
projektu wyniosła ponad 5 mln. zł. W Ustarbowie natomiast powstała
świetlica wiejska wraz ze strefą rekreacyjno-sportową (wartość całkowita: 694 950,00 zł, w tym kwota pomocy: 423 750,00 zł), a w bolszewskim ArtParku zbudowano kładkę dla pieszych na Kanale „C” (wartość
projektu wyniosła: 98 400,00 zł, z czego dofinansowanie: 48 869,00 zł).
W 2015 roku w ramach aplikacji unijnych pozyskano środki na kilka
boisk sportowych. Jedno z nich znajduje się w Gowinie, a kolejne powstają przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Bolszewie, gdzie
oprócz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego, ma powstać także sala
gimnastyczna. Poza budową infrastruktury sportowej, podjęto decyzje
o rozbudowie szkoły, do której uczęszcza już ponad 800 uczniów. Zaplanowana inwestycja kosztować ma ponad 12,5 mln. zł (część sportowa:
3 145 695, 64 zł, szkoła: 9 255 412,32 zł). Zakres prac obejmuje utworzenie m.in. 12 sal lekcyjnych – w tym także sali komputerowej i sal
językowych, 4 gabinetów terapii zajęciowej, stołówki, biblioteki, pokoju nauczycielskiego czy choćby gabinetu stomatologicznego. Kontynuowany był również projekt z 2014 roku – „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Wejherowo”, którego wartość
wyniosła 1 312 462,24 zł. Ponadto w minionym roku postawiono na
promocję zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Wejherowo – zakupiono i udostępniono sprzęt wodny w ramach działania pod
nazwą „Zapomnianym szlakiem Barek”. Za środki z dofinansowania zakupiono m.in. kajaki wodne. Natomiast jednym z w pełni sfinansowanych projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego jest
impreza kulturalna pt. „Inauguracja sezonu wodniackiego w Gminie
Rozbudowa Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie.
Wejherowo”, realizowana w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Proaktywni”.
Warto też dodać, że w dniu 30.10.2015 r. do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016–2019 pod nazwą „Budowa drogi gminnej
pomiędzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem, jako
nowego połączenia drogowego okalającego miasto Wejherowo”. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi ok. 6 mln zł z czego wnioskowana dotacja – 3 000 000,00 zł. W ramach planowanego przedsięwzięcia
zostaną wybudowane dwa odcinki dróg o łącznej długości 3,1 km, powstaną także skrzyżowania, zjazdy na ulicę oraz dwie nowe pełnowymiarowe zatoki autobusowe z peronami.
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 5
NASZA GMINA
Wartymi uwagi są też inwestycje, które powstały bez udziału środków unijnych, a mianowicie: projekt „Centrum Integracji i Kultury
WODNIK w Bieszkowicach – rozbudowa strefy rekreacyjno – sportowej” (52 890,00 zł), budowa remizy OSP w Górze (249 729,00 zł),
budowa miejsca zamieszkania zbiorowego oraz dwóch budynków gospodarczych w Gościcinie przy ul. Brzozowej (222 275,00 zł). Ponadto
18 sierpnia 2015 roku zakończono montaż wyposażenia meblowego
do zabudowy w budynku filii biblioteki przy ul. Reja 9 w Bolszewie
(119 630,78 zł), a niedługo później podpisano umowę na „Rozbudowę
oraz nadbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcinie”
(697 776,03 zł). Na uwagę zasłużył również projekt: „Aktywnie możemy więcej – budowa ogólnodostępnego placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Łężycach”. Inwestorem było Stowarzyszenie „Szansa dla
Nas”, natomiast Gmina pełniła nadzór techniczny nad realizacją. Koszt
inwestycji wyniósł 92 127,00 zł.
Nie mniejszą uwagę poświęcono na inwestycje z zakresu gospodarki
wodno–ściekowej, które są finansowane głównie ze środków własnych
gminy, bądź przy udziale środków z funduszy krajowych. Budowa kanalizacji sanitarnej w 2015 roku objęła następujące miejscowości: Łężyce
(w porozumieniu z Ekodoliną i PEWIK) – 3,3 km sieci, 2 przepompownie (1 426 800,00 zł), Gościcino ul. Południowa, Drzewiarza, Jeżynowa
oraz odcinek w ul. Osiedlowej – ok. 3,2 km (2 618 862,00 zł), Bolszewo
ul. Klonowa (169 144,33 zł, w tym 30 tys. od mieszkańców) oraz obszar
A i C (2 034 562,00 zł, którego fundatorem jest PEWIK Gdynia). Oprócz
sieci kanalizacji sanitarnej zbudowano w Bolszewie również sieć kanalizacji deszczowej – ul. Strażacka, Tęczowa, Polna i Reja (526 573,26 zł).
Powstała także sieć kanalizacji sanitarnej z Gościcina do Pętkowic, którą sfinansowała Agencja Nieruchomości Rolnych (793 493,30 zł). Ponadto reaktywowano stację uzdatniania wody w Górze (412 308,79 zł)
Nowoczesna świetlica w Ustarbowie.
oraz zmodernizowano układ pompowni, sterowania i automatyki na
ujęciu wody w Reszkach (25 460,00 zł). Z ważniejszych inwestycji należy wymienić jeszcze spinkę wodociągową Gowino-Ustarbowo z komorą pomiarową (68 600,00 zł) oraz zaznaczyć, że opracowywana jest
koncepcja docelowego zwodociągowania sołectwa w Kniewie i Warszkowie (17 900 zł). Ponadto zlikwidowano uciążliwe dla mieszkańców
Sopieszyna nielegalne podłączenie szamb do kanalizacji deszczowej.
Jeżeli chodzi o gospodarowanie odpadami należy wspomnieć, że dzięki racjonalnemu gospodarowaniu środkami, które mieszkańcy Gminy
Wejherowo wnoszą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami
nie była konieczna podwyżka stawek, pomimo, że po wyniku przetargu
Gmina płaci firmie wywozowej więcej niż w 2013 i 2014 r. Co więcej,
zwiększył się zakres usług dla mieszkańców, które realizowane są w ramach opłaty. Otwarty został w Bolszewie Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Niebezpiecznych, gdzie bezpłatnie można pozostawić m.in.
zużyte telewizory, lodówki, komputery, baterie, czy opakowanie po
aerozolach. Inną nowością jest możliwość bezpłatnego odbioru bezpośrednio z domów dużego (o wadze powyżej 20 kg) sprzętu RTV oraz
AGD takiego jak: lodówki, telewizory, pralki, zmywarki, itp. Usługa jest
6 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
realizowana przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
i jest uzupełnieniem obecnie funkcjonującego systemu opartego na
stacjonarnych punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych tzw. PZON
zlokalizowanych w Bolszewie i innych miejscowościach należących do
Związku oraz na objazdowych zbiórkach odpadów niebezpiecznych.
W kilku największych sołectwach zorganizowano dodatkowo zbiórkę
opon i gruzu do kontenerów. W 2015 r. zebrano 9 kontenerów odpadów, w tym 5 z oponami i 4 z gruzem. Podsumowując: W ramach wnoszonej opłaty, w stosunku do okresu przed tzw. rewolucją śmieciową
zwiększył się znacznie zakres udogodnień dla mieszkańców i odbieramy od mieszkańców Gminy Wejherowo następujące frakcje:
• odpady komunalne zmieszane – w każdej ilości (tradycyjna zbiórka),
• odpady komunalne selektywnie zebrane - w każdej ilości (tradycyjna
zbiórka, PSZOK),
• odpady niebezpieczne – w każdej ilości (PZON, odbiór z domów, objazdówki),
• odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości (wystawki, PSZOK),
• odpady zielone - w każdej ilości (PSZOK, punkty sezonowe),
• gruz remontowy - do 2 m3 / rok (PSZOK),
• opony - do 4 szt./rok (PSZOK)
Niezwykle pozytywnym aspektem jest to, że mieszkańcy Gminy Wejherowo, w zdecydowanej większości stosują się do zasad segregacji. Ilość
odpadów selektywnie zebranych przekroczyła wszystkie szacunki. Prognozowano, że w 2014 mieszkańcy Gminy Wejherowo zbiorą 76 ton
odpadów z tworzyw sztucznych, podczas, gdy faktycznie zebrali aż 348.
W minionym roku zebrano ich jeszcze więcej – 368 ton.
Oprócz tego prowadzone są działania, aby poprawić komfort mieszkańców w zakresie czystości i porządku. W ostatnich latach Urząd
Gminy Wejherowo zintensyfikował czynności edukacyjne i kontrolne,
szczególnie na nieruchomościach w okolicy jezior
w Zbychowie i w Bieszkowicach. W 2015 r. widoczna była poprawa
w stosunku do 2014 r., nie stwierdzono większych nieprawidłowości,
a właściciele i dzierżawcy domków letniskowych zakupili worki na odpady oraz posiadają umowy na wywóz ścieków. Budują szamba lub
zaopatrują się w toalety turystyczne. Udało się polubownie zmobilizować właścicieli posesji w Bolszewie, Gowinie, Gościcinie i Kąpinie do
uprzątnięcia odpadów zalegających na ich posesjach.
Miniony rok przyniósł wiele korzyści mieszkańcom Gminy Wejherowo.
Włodarze tak konstruowali budżet, by możliwa była prawidłowa realizacja nałożonych na gminę zadań i zaplanowanych inwestycji. W minionym roku przeznaczano też środki na sfinansowanie wkładów własnych
w projektach, co dało możliwość zrealizowania większej ilości programów. Dowodem na właściwe gospodarowanie Wójta i wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych są wyniki licznych kontroli, które
pozytywnie oceniły realizację zadań. Największym sukcesem pozostaje
jednak harmonijna współpraca wszystkich podmiotów realizujących
zadania, która zaowocowała kilometrami dróg, sieci kanalizacyjnych,
nowoczesną infrastrukturą oraz pozytywną zmianą wizerunku.
Ul. Słoneczna w Gościcinie.
nr 03 (232)
Zawsze można liczyć na pomoc
strażaków – wykwalifikowanych!
P
rzez niemal miesiąc – od 19 lutego
do 12 marca –w remizie OSP Gowino przeprowadzano szkolenie z zakresu
ratownictwa medycznego. Uczestnikami
szkolenia byli strażacy ochotnicy z jednostek OSP Gminy Wejherowo, zaś organizatorem szkolenia Zarząd Miejsko-Gminny
ZOSP RP Wejherowo pod patronatem
Wójta Gminy Wejherowo Henryka Skwarło. Firma DIKLOPOL szkoliła ochotników
m.in. w zakresie udzielania pierwszej pomocy i zachowania zasad bezpieczeństwa
podczas akcji ratowniczych. Jest to wiedza
szczególnie ważna nie tylko dla strażaków,
ale także dla każdego z mieszkańców, który
może potrzebować pomocy naszych ochotników. Efekt kilkutygodniowego podnoszenia kwalifikacji zweryfikowany został przez
firmę EMERGENCY Ośrodek Szkoleniowy
Pierwszej Pomocy, która przeprowadziła
egzamin kwalifikacyjny. Tytuł ratownika
z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy uzyskało 37 strażaków OSP. Gratulujemy
i dziękujemy za ochocze dbanie o nasze
bezpieczeństwo!
Sprawne udzielenie pierwszej pomocy jest
niezbędne podczas akcji ratowniczych.
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 7
NASZA GMINA
O kobietach, dla kobiet i z kobietami
– 8 marca uczczony na wiele sposobów
Wszystkie obecne tego wieczory
panie otrzymały kwiaty.
8
marca to wyjątkowa data. Od 1910 roku właśnie tego dnia kobiety i mężczyźni z zaangażowaniem włączają się w obchody Dnia Kobiet. I chociaż pomysłów na świętowanie nie brakuje, charakterystyczny
dla PRL’u goździk i rajstopy już nie wystarczą. Z tego względu instytucje
gminne, sołectwa, a nawet stowarzyszenia dołożyły starań, by panie
w dniu swojego święta poczuły się wyjątkowo. Chcąc umożliwić zainteresowanym uczestnictwo w głównych obchodach, Gminny Ośrodek
Kultury przesunął je na 11 marca. Właśnie wtedy w hali widowiskowo
– sportowej w Bolszewie wystąpił znany i ceniony satyryk Jerzy Kryszak.
Występ gwiazdy polskiej estrady rozbawił do łez wypełnioną po brzegi halę. Fantastyczny program obfitujący w zabawne historie i dowcipy,
Jerzy Kryszak rozbawił
publiczność do łez.
8 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
zawierał także wiele celnych spostrzeżeń i aluzji do obecnej sytuacji geopolitycznej. Aktor odważnie wchodził w interakcję z publicznością i z lekkością nawiązywał do faktów z historii najnowszej Gminy Wejherowo.
Wielki talent i zasługujące na docenienie przygotowanie przełożyły się
na wyborną ucztę dla duszy. Aktor nie potrzebował silić się na dwuznaczne żarty, czy sięgać po przebrania – wystarczyły rzetelny warsztat i trafne
puenty, by po praz kolejny udowodnić, że przede wszystkim z siebie się
śmiejemy. Dużym zaskoczeniem było także wyróżnienie kwiatami emerytowanej nauczycielki – p. Klewer, na które zdobył się aktor w ramach
uznania za wczesne przybycie na jego występ. Naturalnie nie obyło się
bez życzeń i kwiatów od przedstawicieli władz. Jako pierwszy zebranym
kobietom złożył je Wójt Gminy Henryk Skwarło. Po ciepłych słowach, w
towarzystwie radnych – Wojciecha Kuziela, Janusza Gafki, Ryszarda Doppke i zaangażowanych cyklistów, obdarowano panie tulipanami.
Ten wyjątkowy wieczór nie był jednak jedyną okazją do świętowania.
Trzy dni wcześniej – 8 marca – w nowoczesnej filii biblioteki zorganizowano spotkanie dla kobiet zrzeszonych w Stowarzyszeniu Emerytów i
Rencistów Gminy Wejherowo. Prezes Stowarzyszenia Edmund Bianga,
co roku pamięta o kobietach i specjalnie na ich cześć przygotowuje wystawny bankiet, kwiaty, a od dwóch lat – działając w porozumieniu z
dyrektor biblioteki Janiną Borchman – nawet dedykowany program artystyczny. Wśród zaproszonych, obecne były Panie: Urszula Block - V-ce
Przewodnicząca Rady Gminy Wejherowo oraz radne Grażyna Baran, Lucyna Pranschke i Beata Nowicka, która zadbała o słodki poczęstunek dla
pań. Wójt Henryk Skwarło korzystając z okazji złożył wszystkim zebranym
w książnicy paniom najszczersze życzenia i wręczył im goździki. Spotkanie umilił artysta z Przedsiębiorstwa Artystycznego Travel Estrada z Gdy-
nr 03 (232)
Występ artysty przyciągnął
do hali tłumy.
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów co roku pamięta o zrzeszonych paniach.
ni, który zaprezentował program pt. „Śpiewać każdy może”.Na uwagę
zasługuje także zaangażowanie panów ze Stowarzyszenia, którzy przez
cały wieczór obsługiwali panie i podawali do stołu.
Inny sposób świętowania zaproponowali cykliści z bolszewskiego klubu
rowerowego. To wyjątkowe święto stało się dla nich okazją do zorganizowania rajdu rowerowego. Ten niebanalny sposób przypadł do gustu
paniom dbającym o linie i zdrowie! Tegoroczną nowością było także sołeckie wydanie Dnia Kobiet. Z inicjatywą wyszła sołtys Natalia Dampc,
która postanowiła wykorzystać nową świetlicę wiejską do zorganizowania wspaniałego spotkania. 5 marca dzięki wspólnym wysiłkom rady sołeckiej, a w szczególności p. Anity Nowak, Ustarbowianki po raz pierwszy
obchodziły swoje święto w sołeckim gronie. Co więcej, każda z kobiet
przyniosła własnoręcznie przyrządzone dania, co pozwoliło na przygoto-
wanie prawdziwej uczty. Upływający w miłej atmosferze wieczór ubogacił radny Ryszard Doppke, który przybył w towarzystwie żony, by złożyć
paniom serdeczne życzenia i wręczyć słodkie upominki.
Dzień Kobiet stał się także wspaniałą okazją do podziękowania wszystkim
paniom, które szczególnie intensywnie uczestniczą w życiu gminnym. Do
takich należą z pewnością gospodynie z KGW Bolszewo oraz chórzystki
działającego przy GOK’u chóru Gaudeamus. To właśnie one, najczęściej
nieodpłatnie, ubogacają wydarzenia kulturalne i liczne eventy. Z tego
względu Wójt Henryk Skwarło postanowił zafundować aktywnym kobietom prezenty w postaci biletu na występ Zespołu Śląsk, jaki zawitał do
Szemuda. Wspaniałe widowisko na długo zapadnie w pamięć naszych
zasłużonych działaczek. Mamy nadzieję, że każda z Pań miło obchodziła
swoje święto, a poczucie wyjątkowości towarzyszy paniom każdego dnia!
W bibliotece rozdano
natomiast tradycyjne
goździki.
Pierwszy sołecki
Dzień Kobiet
w Ustarbowie.
Nie zabrakło także
niespodzianek – kwiaty
dla najwytrwalszej
uczestniczki.
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 9
NASZA GMINA
Podsumowanie Ferii 2016
Ferie z Gminnym Ośrodku Kultury
Od 15 do 19 lutego w Dworku Drzewiarza nie brakowało atrakcji dla
dzieci z terenów Gminy Wejherowo. Mali goście Ośrodka Kultury w tym
roku uczestniczyć mogli w zajęciach takich jak rysunek artystyczny, zajęcia ceramiczne i rzeźbiarskie, czy choćby warsztaty z tworzenia biżuterii.
Nie zabrakło także zajęć tanecznych i ćwiczeń rozwijających muzyczne
zdolności. Stałym elementem harmonogramu były ponadto seanse filmowe. Chwilę wytchnienia, uczestnicy znaleźć mogli też przy grach planszowych. Każdego dnia w zajęciach uczestniczyło 85. dzieci z terenów
całego samorządu. W czwartek 15 lutego 10 reprezentantów i grono
chętnych kibiców opuściło Dworek Drzewiarza, by reprezentować Gminę na IX Turnieju Ośrodków Kultury odbywającym się w Bojanie. Silna
reprezentacja w aż 3 z 9 kategorii zdobyła I miejsce. Dzieci z terenów
Gminny były niepokonane w wyścigu z gałką lodów, w biegu wahadłowym oraz w prezentowaniu układu tanecznego. Wszystko to sprawiło,
że podobnie jak w minionym roku GOK w ostatecznej klasyfikacji zajął
I miejsce. Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy! W drugim tygodniu ferii, GOK zorganizował zajęcia dla dzieci w mniejszych sołectwach
Gminy – Ustarbowie, Bieszkowicach, Gniewowie i Kąpinie.
Mimo, że w tym roku zima nie rozpieszczała dzieci podczas ferii wspomniane sołectwa dzięki wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury zaproponowały im ciekawą i aktywną możliwość spędzania czasu wolnego.
Dzieci licznie uczestniczyły w zajęciach malarskich, plastycznych, ceramicznych i dequpage. Ponadto, do dyspozycji najmłodszych były także
gry planszowe. Dzięki odpowiedniej infrastrukturze – nowej i przestronnej świetlicy – na zajęcia do Ustarbowa przybyły dzieci z Sopieszyna,
a równie liczne grono uczestniczyło w zabawach w gniewowskiej świetlicy. Warto podkreślić, że warsztaty prowadzone przez instruktorów GOK
to nie jedyne atrakcje. Aktywne panie sołtys, urozmaicały program własnymi pomysłami i rozwiązaniami. Kąpino, mimo planowanej dopiero
budowy świetlicy, także stanęło na wysokości zadania. Dzięki zaangażowaniu sołtys Grażyny Baran i uprzejmości proboszcza Zbigniewa Zdybla,
zajęcia zorganizowano w świetlicy przy kościele parafialnym. Co więcej,
godną naśladowania postawą wykazali się także sami mieszkańcy – pani
Małgorzata Budzisz, która nieodpłatnie przeprowadziła zajęcia dequpage oraz prezes Eko Kąpina Arkadiusz Grzegorzewski, który zafundował
materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów.
Pełni energii uczestnicy zajęć w Kąpinie.
ne, muzyczne, czy choćby taneczne. Warsztaty dla dzieci „Nauka herbu
poprzez zabawę” z wykorzystaniem herbu gminy Wejherowo i „Szyjemy
zabawki z kaszubskim akcentem” nawiązywały ponadto do naszej lokalnej tożsamości. Dzieci też chętnie brały udział w grach zespołowych, rozgrywkach planszowych, turniejach szachowych a nawet grze na konsoli.
Program był bogaty i dlatego przyciągnął do biblioteki liczne grono dzieci
– około 600. Poza zajęciami, dzieci obcowały także ze sztuką teatralną.
W ramach atrakcji wystawiono aż trzy spektakle w wykonaniu aktorów
z Gdyni i Krakowa: „No to hopsa!”, „Franio Niejadek” i „Ostatnia Książka
Świata”. Nie lada gratką okazały się także konkursy z nagrodami przeprowadzone przez pracowników, w tym konkurs czytelniczy, plastyczny
i fotograficzny.
Podczas Turnieju Ośrodków Kultury nasza reprezentacja
nie miała sobie równych.
Na sportowo
Uczyć przez zabawę najlepiej potrafią pracownicy biblioteki gminnej.
Książnica dzieciom
Atrakcje czekały na dzieci także w bolszewskiej książnicy! W Bibliotece
przez sześć dni od 15-20 lutego odbywały się niebanalne zajęcia. Powodzeniem cieszyły się warsztaty rękodzieła ludowego, graficzne, manual10 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
Dzięki niezawodnej współpracy Referatu Oświaty i szkół, w czasie ferii
nie zabrakło także bezpłatnych zajęć rekreacyjno – sportowych odbywających się na salach gimnastycznych. W ramach zajęć zorganizowano
treningi piłki ręcznej i nożnej, rozgrywane od 15 do 19 lutego w bolszewskiej hali. Warto nadmienić, że zajęcia prowadzone były osobno dla
dwóch grup wiekowych – szkół podstawowych i gimnazjum. Poza wspomnianymi, w tym samym tygodniu równolegle prowadzone były zajęcia
sportowe na sali gimnastycznej w Nowym Dworze Wejherowskim. Na
chętnych do aktywnego spędzania czasu w drugim tygodniu ferii czekała
natomiast sala sportowa w Gowinie. To właśnie w niej prowadzone były
zajęcia dla dziewcząt i chłopców z klas IV – VI.
nr 03 (232)
Szaleństwa na lodowisku
W czasie ferii uczniowie z terenów Gminy mogli nieodpłatnie korzystać
z lodowiska Biały Orlik przy SSP w Gościcinie. Ponadto dzieci miały okazję do rozwijania swoich zdolności podczas zajęć z instruktorem jazdy na
łyżwach i instruktorem gry w unihokeja na lodzie. Co więcej, nawet koszt
wypożyczenia łyżew obniżono o 50%, co oznacza, że godzinny kurs czy
rekreacja kosztowały maksymalnie 2,50 zł.
Lodowisko stało się ulubionym miejscem zabaw na czas ferii i nie tylko!
o życzliwości i serdeczności gospodarzy ośrodka ALPINA SPORT, którzy
zapewnili uczestnikom wspaniałe warunki pobytowe i treningowe.
O dofinansowanie w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych na
wypoczynek młodzieży starali się też m.in. ojcowie pijarzy z bolszewskiego zakonu. Dobrze zaopiniowany projekt pozwolił im zdobyć środki na
zorganizowanie obózu narciarskiego dla młodzieży. W ramach wyjazdu
w Łapsze Niżne uczestnicy szkolili się w jeździe na nartach i snowboardzie. Wyjazd na południe Polski okazał się niezapomnianą przygodą dla
wszystkich uczestników.
Szkoły, a przynajmniej sale gimnastyczne, w czasie ferii
nie zamknęły się na uczniów.
Ferie dzięki dofinansowaniu Gminy
Jedną z atrakcji na czas ferii przygotowanych dzięki współpracy nauczycieli Samorządowego Gimnazjum i Gminy Wejherowo był wyjazd do
Muszyny. Program obozu został skrojony pod profil trenującej młodzieży
z Gminy Wejherowo. Większość obozowiczów stanowili uczniowie sportowej klasy lekkoatletycznej Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie.
Ponadto grupę uzupełnili uczniowie innych klas, którzy trenują lekkoatletykę już dłuższy czas oraz Ci, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze
kroki w tej dyscyplinie. Każdy dzień był wypełniony treningami sportowymi, wycieczkami pieszymi lub marszobiegami. Oprócz tego uczniowie korzystali z pływalni, odbyli lekcje jazdy na nartach oraz jeździli na
łyżwach. Dodatkowo zwiedzili miejscowość uzdrowiskową Krynica Zdrój,
gdzie wjechali koleją linową na Górę Parkową, podziwiali eksponaty w
Muzeum Zabawek i degustowali lecznicze wody. Wieczory zarezerwowane były na gry i zabawy integracyjne, a nawet prezentacje multimedialne
na temat konkurencji lekkoatletycznych i treningu sportowego. Grupa
z Bolszewa w Muszynie spędziła aż 10 dni, w trakcie których pokonała
setki kilometrów, przelała hektolitry potu, walczyła z bólami nóg, wykonała tysiące zdjęć i poznała siebie bliżej. Wszyscy uczestnicy mają nadzieję, że ciężka praca, którą wykonali zaowocuje dobrymi rezultatami
podczas zawodów w nadchodzącym sezonie. Warto wspomnieć również
Sportowcy z Gminy Wejherowo podbili Muszynę.
Spektakl „Pchła Szachrajka” był wspaniałym zakończeniem
intensywnych ferii zimowych
Niektórzy podczas ferii wyruszyli na południe Polski w poszukiwaniu
śniegu. Tutaj uczestnicy wyjazdu w Łapsze Niżne.
Jak wszystko co dobre, także ferie musiały dobiec końca. Ten odbył
się w wielkim stylu, bo w ramach piątków z kulturą. Tym razem przed
dziećmi zaprezentowali się aktorzy z Warszawy wystawiający „Pchłę Szachrajkę”. Dzięki zaangażowaniu kierowców pracujących przy przewozie
młodzieży szkolnej, sztukę obejrzały także dzieci z oddalonych sołectw,
takich jak Gniewowo, a nawet przedszkolaki z Bolszewa.
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 11
NASZA GMINA
PODZIĘKOWANIA
Obóz w Muszynie nie mógłby się odbyć bez wsparcia Wójta Gminy Wejherowo, Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz dyrekcji Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie. Wszystkim wymienionym rodzice oraz
uczniowie wraz z opiekunami- Krystyną Gelo i Markiem Góralskim - składają serdeczne podziękowania.
•••
Sołtys, Natalia Dampc oraz Justyna Klein-Melcer wraz z Radami Sołeckimi z wdzięcznością kierują podziękowania
dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury, Nataszy Sobczak oraz pracownikom i instruktorom, którzy zadbali
o bardzo dobrą organizację ferii.
•••
Sołtys Kąpina Grażyna Baran składa serdeczne podziękowania mieszkańcom, którzy włączyli się w przygotowanie
atrakcji dla dzieci na czas ferii, a w szczególności pani Małgorzacie Budzisz, która nieodpłatnie przeprowadziła
zajęcia dequpage oraz prezesowi Eko Kąpina Arkadiuszowi Grzegorzewskiemu, który zafundował materiały.
70 lat temu w gminie
W
latach 1945-1947 w Wejherowie wychodziło czasopismo
„Zrzesz Kaszëbskô”, kontynuacja pisma o takim samym tytule
wydawanym w latach trzydziestych w Kartuzach. Niemal pełne roczniki
wejherowskiej „Zrzeszë Kaszëbsczi” znajdują się w zbiorach Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Ja wybrałem rocznik
z 1946 i postanowiłem dowiedzieć się, co działo się na terenie gminy
Wejherowo przed 70 laty.
ca relacja z tego wydobywania zwłok: „W kieszeniach spodni znajdują
się u niektórych dowody osobiste, lusterka, notesiki. U szyi wiszą szkaplerze, medaliki. Na palcach w pojedynczych wypadkach znajdują się
pierścionki ślubne z monogramami”. W kolejnych relacjach gazeta pisze
o licznych zbiorowych pogrzebach i przeniesieniach zwłok na cmentarz
w Wejherowie. Na stary cmentarz przeniesiono między innymi ciało
pierwszego wójta gminy Wejherowo, majora Edwarda Łakomego.
Gwiżdże z Gościcina
Pod datą 31 stycznia znalazłem następującą notatkę: „Zespół teatralny
świetlicy [Fabryki Krzeseł] w Gościcinie przygotował naszych kaszubskich gwiżdżów i odwiedził w Gdyni Marynarkę Wojenną na Oksywiu,
radzieckich nurków oraz konsulaty francuski i szwedzki. Wykonywali
oni oprócz gwiżdżów jeszcze kilka pieśni oraz kaszubskich tańców szewc
i kòséder”. Niezorientowanym wyjaśniam, że gwiżdże to po prostu
kaszubska grupa kolędnicza przebrana w różne postacie i wędrująca
w okresie bożonarodzeniowym i noworocznym od domu do domu.
Teatr w Gowinie po kaszubsku
W kolejnej notatce zapisano: „W niedzielę 28 kwietnia odegrana została
przez Ludowy Zespół Teatralny W Gowinie sztukę sceniczną ks. Bernarda Sychty „Hanka sã żeni”. Amatorzy wywiązali się ze swoich ról świetnie. Dopisała publiczność, sala była przepełniona”. Niestety nic nie wiemy o kierowniku tego zespołu i jego członkach. Może starsi mieszkańcy
Gowina pamiętają występy tej grupy teatralnej?
Ekshumacja w Piaśnicy
W numerze „Zrzeszë Kaszëbsczi” z 17 października poinformowano, że
w Piaśnicy odbywa się ekshumacja ofiar pomordowanych przez Niemców na początku II wojny światowej. Z notatki wynika, że przy ekshumacji pracowało 20 Niemców (wtedy pisano tę nazwę z małej litery) i 10
robotników najemnych, przypuszczalnie Polaków. Ekshumacje prowadziła komisja sanitarna starostwa w Wejherowie i sekcja lekarska Okręgowej Komisji Zbrodni Niemieckich w Gdańsku. Oto bardzo wstrząsają12 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
Kościół w Bolszewie dla katolików
Według relacji gazety 12 października 1946 roku miejscowy zbór ewangelicki w Bolszewie uroczyście został przekazany zakonowi pijarów w
Krakowie. Nim do tego doszło przeprowadzono w świątyni generalne
porządki, bo wnętrze kościoła było mocno zdemolowane. Mszę św. odprawił prowincjał z Krakowa (nie wymieniono imienia i nazwiska tego
duchownego). Po mszy czekano na przyjazd ówczesnego biskupa chełmińskiego Kazimierza Kowalskiego z Pelplina. Biskupa powitał starosta
wejherowski Jan Oderowski. Ks. biskup Kowalski w swoim kazaniu podkreślił zasługi pijarów dla polskości, wymieniając wielkiego reformatora oświaty ks. Stanisława Konarskiego i Tadeusza Kościuszkę, który był
uczniem szkoły pijarskiej. Arcypasterz wręczył symboliczny klucz do kościoła ojcom pijarom i tym samym ustanowił nową parafię w Bolszewie,
należącą dotychczas do parafii w Górze.
Stanisław Janke
nr 03 (232)
20 – lecie Miesięcznika „Nasza Gmina”
List starego redaktora
Szanowna Redakcjo,
Pamiętam to zdarzenie jak dziś. W połowie lutego 1996 roku zadzwonił do mnie
Norbert Damaszke, ówczesny Pełnomocnik Wójta Gminy Wejherowo ds. Oświaty i Kultury, który już pracował na tym stanowisku dwa lata. Spytał nieśmiało:
„Wiemy, że pan redaktor pracuję na pełnym etacie w miesięczniku »Pomerania«
w Gdańsku, ale czy miałby pan nieco czasu na redagowanie naszej gminnej gazety? Miał to robić mój kolega klasowy z wejherowskiego Liceum Pedagogicznego,
wybitny językoznawca prof. Jerzy Treder wraz z małżonką Gertrudą, polonistką.
ale oni powiedzieli, że nie mają czasu i ponadto absolutnie się nie znają na dziennikarstwie. Polecili więc pana, już doświadczonego dziennikarza, który od stycznia
1979 roku jest związany z gdańską „Pomeranią”, a ponadto już współpracował z
„Gazetą Gdańską, „Pielgrzymem”, „Wieczorem Wybrzeża”; byłem także przez rok
redaktorem naczelnym „Gryfa Wejherowskiego”. Tym pytaniem wprawił mnie w
szaloną radość, bo właśnie przeżywałem bardzo chude lata; robiłem tylko w „Pomeranii”, a w perspektywie nie miałem żadnej dodatkowej pracy. Poza tym bardzo
mi nie leżała praca w brukowcu – „Wieczorze Wybrzeża”, gdzie z upokorzeniem
redagowałem notatki i artykuły o skandalach i plotkach z życia artystycznego
Trójmiasta. Z duszą na ramieniu poszedłem na wstępną rozmowę z ówczesnym
Zarządem Gminy, jednak byłem dobrze przygotowany. Poprosiłem członków zarządu i samego wójta Dariusza Rytczaka, by zaakceptowali jedną z dwóch propozycji
tytułu miesięcznika. Wybrali „Naszą Gminę”, zamiast „Gminy Wejherowo”. Zgodzili się także że periodyk będzie nosił podtytuł „Miesięcznik Samorządowy Gminy
Wejherowo. I tak to się zaczęło, jak śpiewała Ewa Kunicka. W marcu 20 lat temu
ukazał się pierwszy numer „Naszej Gminy”, o bardzo biednej szacie graficznej i bez
zdjęć, ale w dwukolorowej stronie tytułowe – niebiesko-czarnej. Potem już tylko
było lepiej. Czasopismo miało coraz więcej zdjęć (co prawda niemal do marca 2010
było dwukolorowe, jedynie w marcu 1997 roku, z okazji Dnia Kobiet, było czterokolorowe ze zdjęciem 18-letniewj Sylwii Lewandowskiej z Bolszewa, która dostała się
do ścisłego 10-osobowego finału konkursu Miss Ziemi Kaszubskiej; to wydarzenie
później bardzo mnie zasmuciło, bo Sylwia po kilku miesiącach zmarła). Kolorowe
egzemplarze miesięcznika także później, zawsze przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi były kolorowe, a nawet na kredowym papierze. Koszt druku takiego
pełno barwnego miesięcznika wynosił jednak czterokrotnie więcej niż dwukolorowego. Nakład zwiększył się od 700 egzemplarzy do 3000, a badania socjologiczne
(we wrześniu 1997 roku) wykazały, że gazetę gminną czyta aż (!) 74,6 proc. mieszkańców Gminy Wejherowo; co więcej - najbardziej zainteresowanymi „NG” są nie
tyle mieszkańcy największych sołectw (Bolszewo, Gościcino, Orle), ale gazeta była
szczególnie czytana przez mieszkańców Kniewa, Łężyc, Zbychowa, ale nade wszystko przez liczące ledwie paręset osób Reszki, Ustarbowo, Warszkowo i Zamostne. Za
pośrednictwem mojego szefa oświaty i Kultury, dostałem wtedy od wójta potężną
premię i gwarancję, że mam pracę na 1/3 etatu co najmniej do końca kadencji samorządowej. Gdy w marcu 2010 roku zachorowałem, po paru miesiącach pałeczkę
po mnie przejęła młoda redaktor, z małym dziennikarskim doświadczeniem Olga
Niemc z Zamostnego, która - ku mojemu pozytywnemu zdziwieniu - wrzucona na
głęboką wodę roboty redaktorskiej, wywiązała się z tego zadania na niemal na
szóstkę. A gdy potem dołączyła do niej redaktor Wiesława (Marysia) Waldowska,
panie utworzyły znakomity tandem redakcyjny „Naszej Gminy”. Od początku 2011
roku czytam „NG” bardzo uważnie i wnikliwie i wiem na pewno, że moje dziecko jest
w dobrych rękach. I tak trzymać!
Stanisław Janke
Hala Widowiskowo-Sportowa w Bolszewie, od 1 czerwca 2008 roku mieści się w niej
redakcja miesięcznika „Nasza Gmina”. Obraz autorstwa Olgi Mazurkiewicz-Tisler,
reprodukcja fotograficzna Maciej Tamkun.
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 13
NASZA GMINA
Stolem kaszubskiej literatury
skończył 60 lat!
rowano przybyłych gości. Twórczość Jubilata zaprezentowali ponadto
uczniowie Gimnazjum Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich
w Luzinie. Tego wieczoru wyróżniono też osoby szczególnie zasłużone
dla kultury. Statuetki Anioła Kultury od lat przyznawane przez dyrektor
biblioteki Janinę Borchmann, tym razem trafiły m.in. na ręce Starosty
Wejherowskiego Renaty Lisius i dziennikarza Piotra Lessnaua. Super
Anioł Kultury tego wieczoru trafić mógł wyłącznie na ręce Stanisława
Janke. Zgromadzeni zgodnie przyznali, że „Archanioł Kultury” był w tym
wypadku szczególnie zasłużoną nagrodą. Jubilat z Gminą Wejherowo
jest związany od marca 1996 roku, czyli dokładnie od 20 lat, kiedy to
zaczął redagować miesięcznik „Nasza Gmina”. Poza tym zajmował się
organizacją kwietniowych i październikowych uroczystości religijno-patriotycznych ku czci ofiar rozstrzelanych przez Niemców w Lesie Piaśnickim oraz wrześniowych uroczystości na cmentarzu leśnym w Białej.
Stanisław Janke już od 20 lat związany jest z Gminą Wejherowo.
S
tolem kaszubskiej literatury – jak określiło Stanisława Janke środowisko dziennikarskie – obchodził 60 rocznicę urodzin. To jednak
więcej niźli wspaniały Jubileusz, to przede wszystkim doskonała okazja
do podsumowania dorobku twórczego. Właśnie dlatego, 19 marca w
bolszewskiej książnicy zorganizowano konferencję pt. „Stanisław Janke
- życie, aktywność społeczna i dorobek literacki. W 60-lecie urodzin”.
Wydarzenie na tyle istotne dla regionu, że komitet honorowy stanowili:
Jarosław Sellin - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego, Gabriela Lisius - Starosta Wejherowski, Krzysztof Hildebrandt - Prezydent Miasta Wejherowa, Mirosław Ebertowski - Wójt Gminy Lipusz
i oczywiście współorganizator wydarzenia Henryk Skwarło Wójt Gminy
Wejherowo. Podczas kilkugodzinnego benefisu obecni goście mieli okazje wysłuchać referatów poświęconych wielu płaszczyznom działalności
tego cenionego poety, prozaika, historyka i tłumacza. Wśród referentów znaleźli się m.in. Dariusz Majkowski (Najważniejsze wątki w biografii literackiej autora „Łiskawice”), Tadeusz Linkner (Polskojęzyczne
powieści Stanisława Jankego), Kazimierz Ostrowski (Stanisław Janke,
reportaż i publicystyka w miesięczniku „Pomerania”), Edward Breza
(Kaszubskie tłumaczenie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza), Maciej
Tamkun (Refleksje z pleneru malarskiego poświęconego miejscom życia, pracy i twórczości Stanisława Jankego). Warto nadmienić, że znany przede wszystkim ze swojej twórczości malarskiej Maciej Tamkun,
tego wieczoru wygłosił także treściwą laudację i z lekkością prowadził
uroczystość. Co więcej, Szacowny Jubilat Stanisław Janke właśnie jemu
zwierzył się z osobliwych przeżyć i życiowych dokonań, czego efektem
jest wywiad rzeka wydany pod tytułem „Szescdzesiątka”, jakimi obda-
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius z rąk Wójta Henryka Skwarło
odebrała Anioła Kultury.
Wśród prelegentów znalazł się też współautor książki Szescdzesiątka –
Maciej Tamkun (pierwszy po lewej)
Tłumnie przybyli na
uroczystość goście.
14 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
Stanisław Janke był ponadto specjalistą do spraw promocji, pisał teksty
do folderów gminnych, prospektów turystycznych, a nawet zainicjował
serię wydawniczą „Biblioteczka Gminy Wejherowo” – unikatową serię
promującą twórczość mieszkańców lub książki autorów piszących o sprawach Gminy Wejherowo. Za sprawą co miesiąc publikowanych w „Naszej Gminie” artykułów o historii, kulturze i tradycji naszej małej gminnej
ojczyzny pozostaje nadal obecny w życiu kulturalnym Gminy Wejherowo
i mamy nadzieję, że nie zmieni się to przez kolejnych 20 lat!
nr 03 (232)
Punkty Mobilne Programu Rodzina 500 Plus
P
rogram „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków.
Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub
jedyne dziecko. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.
Świadczenie wychowawcze to wsparcie długofalowe. Program ten to
systemowe wsparcie polskich rodzin. W związku z Programem „Rodzina
500 Plus” Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej uruchamia dyżury w świetlicach wiejskich. Poniżej przedstawiamy grafik dyżurów, które odbywać
się będą w kwietniu i maju. Dyżury w każdym z sołectw rozpoczynać się
KWIECIEŃ 2016
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
4
5
Ustarbowo
Sopieszyno
Bieszkowice
Nowy Dwór
11
12
MAJ 2016
ŚRODA
6
CZWARTEK
7
25
PIĄTEK
SOBOTA
NIEDZIELA
1
2
3
8
9
10
PONIEDZIAŁEK
13
14
2
20
Góra
Reszki
Zbychowo
21
Łężyce
26
27
28
Góra
Kniewo
Zamostne
Warszkowo
ŚRODA
3
4
WOLNE
15
16
17
9
Gowino
Pętkowice
19
WTOREK
22
29
Gowino
Pętkowice
23
30
24
CZWARTEK
PIĄTEK
SOBOTA
NIEDZIELA
1
Warszkowo
Zamostne
Kniewo św.
Bieszkowice
Nowy Dwór
18
będą o godz. 8.30 i trwać do godz. 16.30. Z tzw. „punktów mobilnych”,
a więc zorganizowanych w świetlicach wiejskich dyżurów, skorzystać
mogą osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na drugie i każde kolejne dziecko bez dodatkowych warunków. Wnioski osób ubiegających się o świadczenie również na pierwsze dziecko (w związku z koniecznością spełnienia kryterium dochodowego) będą przyjmowane
jedynie w głównej siedzibie GOPS w Wejherowie przy ul. Transportowa 1
oraz filii GOPS w Gościcinie , ul. Wejherowska 24. W obu tych miejscach
dyżury pracowników odbywają się od 7.30-15.30.
16
10
11
Bieszkowice
Nowy Dwór
Warszkowo
Kniewo
Zamostne
5
6
Kniewo
Zamostne
Warszkowo
Gowino
Pętkowice
12
7
8
14
15
20
21
22
27
28
29
13
Gowino
Pętkowice
17
18
19
Bieszkowice
Nowy Dwór
Reszki
Zbychowo
Łężyce
23
24 / 31
25
26
Ustarbowo
Sopieszyno
Góra
Wiosenna zbiórka krwi w Bolszewie
W
ychodząc naprzeciw oczekiwaniom Krwiodawców, 20 marca
w Bolszewie, zorganizowano Wiosenną Zbiórkę Krwi. Przed
kościołem w Bolszewie, zaparkował autobus mobilnego poboru krwi.
Mieszkańcy Gminy Wejherowo chętnie podzielili się tym co mają najcenniejsze – własną krwią. Dawcami czerwonego leku, obok uczestników zeszłorocznych akcji były również osoby, które po raz pierwszy
przełamały strach i zdecydowały się honorowo oddać krew. Podczas
niedzielnej zbiórki zarejestrowano 56 osób, z których 34 oddało łącznie ponad 15 litrów krwi. Poprzez takie inicjatywy warto uświadomić
ludziom ważność tych akcji i przekonać ich, że oddawanie krwi to nie
nałóg, ale altruizm i bohaterstwo, które ratuje ludzkie życie.
Zbiórkę zorganizowali wspólnie Klub HDK Wejherowo, PCK Wejherowo, KGW Bolszewianki, OSP Bolszewo, sołtys i Rada Sołecka Bolszewa oraz proboszcz bolszewskiego kościoła. Kolejna taka akcja odbędzie się w czerwcu podczas Dni Gminy Wejherowo.
Podziękowania:
Prezes Klubu HDK Wejherowo, Ewa Trocka Dziękuje za współpracę
i pomoc w organizacji Wiosennej Zbiórki Krwi: księdzu proboszczowi,
Paniom z „KGW Bolszewianki”, OSP Bolszewo, PCK Wejherowo, Panu
Sołtysowi i Radzie Sołeckiej oraz drukarni EWA DRUK. Prezes dziękuje
również obsłudze autobusu oraz przede wszystkim składam podziękowania osobom, które przyszły z chęcią oddania krwi.
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 15
NASZA GMINA
W Orlu świętowano 10 – lecie Parafialnego Zespołu Caritas
łączeniu szeroko zakrojonej działalności wolontariuszy, duszpasterzy
i darczyńców czyni z Parafialnego Zespołu Caritas grupę filantropów
o szerokim kręgu oddziaływania. Mimo, że kwiaty i upominki przekazane na ręce dzielnych Pań przez Wójta i radnego Stanisławczyka nie
mogły oddać zupełnie uznania dla podjętej przed dekadą inicjatywy,
z pewnością podkreśliły jej znaczenie i potrzebę kontynuowania dzieła, w które całe swoje serce wkładają panie: Krystyna Dębkowska,
Danuta Sroka,Aleksandra Hirsch, Barbara Białas, Teresa Miotk i Hanna Czaja. Życzymy dalszej satysfakcji z czynienia dobra!
Parafialny Zespół Caritas podczas składania życzeń.
Gratulacje z rąk Wójta odebrała prezes Zespołu – Krystyna Dębkowska.
27
lutego w Orlu wyjątkowo o godz. 14.00 odprawiono uroczystą Mszę św. Wszystko za sprawą okrągłej rocznicy funkcjonowania Parafialnego Zespołu Caritas. 10 – lecie istnienia, rozpoczęto dziękczynną Mszą Św., na którą do kościoła pw. Piotra i Pawła
przybyli m.in. przedstawiciele gdańskiego Oddziału Caritas z dyrektorem ks. Januszem Steć, zastępcą ks. Piotrem Brzozowskim oraz działaczką Alicją Szostak. Ponadto, na zaproszenie proboszcza ks. Henryka Hildebrandta i przewodniczącej Zespołu Krystyny Dębkowskiej, na
Jubileuszu zjawili się także księża z sąsiednich parafii, w tym ks. prałat
Daniel Nowak, ks. kan. Jerzy Osowicki oraz o. Radosław Boboń i br.
Wiktor Ciesłowski. Tego dnia nie mogło zabraknąć również przedstawicieli samorządu z Wójtem Henrykiem Skwarło, radnymi Romanem
Stanisławczykiem i Arturem Czają orz sołtysem Franciszkiem Laddachem. Wśród ciepłych słów i życzeń, jakie podczas wydarzenia skierowano o aktywnie działających w Zespole Pań, na szczególną uwagę zasługują słowa Wójta Gminy, który podkreślał, że Jubileusz ten
stwarza wreszcie okazję do podziękowania za otwartość i szacunek
do drugiego człowieka, wrażliwość na potrzeby bliźnich oraz nieocenioną pracę dla dobra lokalnej społeczności, a wszystko to dzięki po-
Na uroczystość przybyli księża z okolicznych parafii
oraz przedstawiciele gdańskiego oddziału Caritas.
Rzemieślnicy w hołdzie patronowi
19
marca w Wejherowie uczczono pamięć
o św. Józefie – patronie wszystkich rzemieślników. O właściwe obchody święta corocznie dba Powiatowy Cech Małych i Średnich
Przedsiębiorstw – Związek Pracodawców w Wejherowie. Z tego powodu, tradycyjny przemarsz od
lat rozpoczyna się właśnie przy Domu Rzemiosła,
spod którego przy dźwiękach orkiestry wyruszają
zgromadzone delegacje. Następnie, goście składają wiązanki przed obeliskiem na skwerze Jana
Pawła II i udają się na Mszę św. Tegoroczną Eucharystię sprawował ksiądz prałat Tadeusz Reszka, natomiast wśród przybyłych na uroczystość
znaleźli się m.in. poseł na Sejm Kazimierz Plocke,
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, władze Cechu z Brunonem Gajewskim oraz samorządowcy,
rzemieślnicy i przedsiębiorcy. Gminę Wejherowo
reprezentował Wójt Henryk Skwarło wraz z radnymi Januszem Gafką i Krzysztofem Seroczyńskim.
16 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
nr 03 (232)
Gminny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej po raz
kolejny pozwolił odkryć talenty!
O
rganizatorem
tegorocznej
edycji Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy
Polskiej, który odbył się 9 marca,
była Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bolszewie. Głównym
celem konkursu od lat pozostaje
zainteresowanie uczniów poezją i
prozą polską. Uczestnicy oceniani
byli według dwóch kategorii wiekowych: klas 1-3 i 4-6. Każda ze
szkół mogła wytypować czterech
recytatorów, którzy prezentowali
utwory polskich twórców. Mogły to być dwa wiersze lub wiersz
i proza. Tym razem do konkursu
przystąpiło 24 uczniów. Zmagania
recytatorów oceniały dwie komisje
konkursowe powołane z nauczycie-
li poszczególnych szkół uczestniczących w konkursie oraz zaproszony
gość. W kategorii klas młodszych
komisji przewodniczyła Pani Grażyna Wirkus – kustosz MP i MKP w
Wejherowie, natomiast w kategorii klas starszych Pan Tomasz Fopke – poeta, kompozytor, dyrektor
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Honory gospodarza pełniła
dyrektor SSP w Bolszewie, Elżbieta
Landowska. Uroczystość zaszczycił
swą obecnością kierownik Referatu
Oświaty Pan Krzysztof Sapieha.
Zwycięzcą młodszej kategorii został Miłosz Doering, drugie miejsce zdobyła Oliwia Nastały, a trzeci
wynik uzyskał Szymon Pacholski.
W starszej grupie wiekowej zdecydowaną przewagą wygrała Sofia
Gawrylak. Drugie i trzecie miejsce
otrzymali kolejno: Marta Roszman
oraz Izabela Kudyn.
Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Gminy Wejherowo. W oczekiwaniu na werdykt
jury, recytatorzy oraz komisje zostali zaproszeni na poczęstunek.
Pamiątkowe zdjęcie uczestników konkursu.
Twórczość ks. Twardowskiego w wyjątkowej odsłonie
W
piątek 18 marca w Dworku Drzewiarza w Gościcinie odbył się koncert Weroniki Korthals, będący kolejną odsłoną Piątków z Kulturą.
Występ stanowił jeden z cyklu koncertów, promujących najnowszy album
Weroniki „On”, oparty na wierszach ks. Jana Twardowskiego. Tym razem
wokalistka i kompozytorka zanurzyła się w bogactwo poezji i wspólnie z Mirosławem Hałendą skomponowała muzykę do jedenastu wybranych utworów. Efektem współpracy jest płyta pełna emocji, zadumy, mądrości i spokoju. Mimo, że był to kameralny koncert to przyjęto go z wielkim aplauzem.
Widownia biła brawa na stojąco i nie obyło się bez bisu. Po występie uczestnicy spotkania mogli nabyć nowy album z lirycznymi utworami.
Weronika Korthals z zespołem oczarowała publikę.
PZU Gdynia Półmaraton w asyście aktywistów z Gminy Wejherowo
20
marca w centrum Gdyni zorganizowano pierwszy PZU Gdynia
Półmaraton. Każdy z zawodników musiał przebiec dokładnie
21 095 metrów. W tej edycji zwycięzcą okazał się Kenijczyk Maiyo Kimaiyo Hillary Kiptum z czasem 1.02.42. Drugie miejsce zajął GEAY Gabriel
Gerald, który dobiegł jedyne kilka sekund później z czasem 1:02:52,
a trzecie KIRUI Abel, któremu dobiegnięcie na metę zajeło 1:02:56. Zarówno zwycięzców, jak ich biegaczy plasujących się znacznie dalej do
walki zagrzewała muzyka w wykonaniu naszej Gminnej Orkiestry Dętej,
która ochoczo włączyła się w wydarzenie organizowane przez sąsiedni
samorząd. To nie pierwszy występ Orkiestry w Gdyni. W lipcu minionego roku Orkiestra zagrała bowiem na Openerze! Co więcej, wparcia
organizacyjnego udzieliła jeszcze jedna grupa aktywistów – Bolszewski
Klub Rowerowy Cyklista. Nasi zapaleni rowerzyści zadbali o zabezpieczenie trasy i bezpośrednio przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa
uczestników. Mimo niesprzyjającej aury, cykliści po wypełnieniu wszystkich obowiązków wrócili do Gminy Wejherowo przemierzając trasę na
dwóch kółkach! Jak podkreślają, doświadczenie to pozwoli im jeszcze
sprawniej włączyć się w zabezpieczenie organizacyjne Biegu Piaśnickiego, który w tym roku odbędzie się 9 kwietnia.
Orkiestra energicznie zagrzewała zawodników do walki.
Nowe doświadczenie
pozwoli cyklistom
jeszcze lepiej zabezpieczyć kwietniowy Bieg
Piaśnicki.
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 17
NASZA GMINA
KGW zdradziło przepisy na świąteczne przysmaki!
P
Bez wątpienia to degustacja była najprzyjemniejszym punktem spotkania.
rzed świętami wiele gospodyń myślało o przysmakach, które trafią na wielkanocny stół. Faszerowane jajka, lukrowane baby i malowane mazurki przygotować można na wiele sposobów, ale sprawdzony przepis to coś, co każda gospodyni ceni ponad miarę. Właśnie
dlatego, na dwa tygodnie przed świętami, grono kobiet przybyło do
siedziby stowarzyszeń gminnych przy Szkolnej 52 w Bolszewie, gdzie
Koło Gospodyń Wiejskich z Bolszewa prowadziło przedświąteczne
warsztaty kulinarne. Niezawodne Gospodynie podczas spotkania
zdradziły sprawdzone sposoby na przyrządzenie m.in. żurku, sałatek,
rolady w cieście omletowym czy lekkich tortilli. Wspaniałą zabawą
okazało się także wspólne pieczenie i dekorowanie babeczek. Mimo
to, bezsprzecznie najprzyjemniejszym punktem spotkania była degustacja przygotowanych potraw. Warsztaty w prosty sposób połączyły
przyjemne z pożytecznym, a ich efekt podczas świąt surowej ocenie
poddały rodziny.
Bezpieczna podróż do szkoły w Orlu!
10
marca w Orlu patrol z wejherowskiej Komendy Policji przeprowadził kontrolę samochodów wiozących dzieci do szkoły.
Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” miała na celu m.in. weryfikację
prędkości z jaką prowadzone są samochody i bezpiecznego podróżowania osób jadących tymi samochodami, w tym korzystania z pasów
bezpieczeństwa oraz z fotelików dla dzieci. Pomysłodawcy akcji wierzą,
że pozwoli ona zmobilizować mieszkańców Orla i okolicznych miejscowości do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, a przede wszystkim uświadomi kierującym pojazdami, że bezpieczeństwo ich pociech
zależy w głównej mierze od nich samych. Warto nadmienić, że w akcji
uczestniczyły także dzieci ze szkoły podstawowej w Orlu. Ola, Zosia,
Dawid i Wojtek ochoczo nagradzały drobnymi upominkami kierowców
stosujących się do obowiązujących przepisów. Radny Roman Stanisławczyk uczestniczący w zorganizowanej kontroli pragnie serdecznie
podziękować Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego w Wejherowie
za profesjonalne przeprowadzenie akcji, Dyrektorowi SSP w Orlu za inicjatywę włączenia do akcji dzieci z tej szkoły oraz Pani Klaudii Formela
z PZU o. Wejherowo za pomoc techniczną.
Mali bohaterowie akcji wraz z radnym
Romanem Stanisławczykiem.
Liga Sołecka za nami! Poznaj zwycięzców
5
marca w hali widowiskowo – sportowej przy Samorządowym Gimnazjum w Bolszewie odbyła się ostatnia kolejka Halowej Ligi Sołeckiej. To nie pierwsze tego rodzaju wydarzenie w Gminie Wejherowo. Radny
Zwycięzcy ligi ProFan Gościcino z radnymi Wojciechem Kuzielem
i Romanem Stanisławczykiem.
18 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
Wojciech Kuziel, który od samego początku koordynuje przygotowania
i przebieg rozgrywek, zapewnił, że była to jedna z najbardziej emocjonujących lig. W rozgrywkach udział wzięło 9 z drużyn. Do ostatniego spotkania
trwała walka o miejsca na podium. Ostatecznie najlepszą drużyną okazał
się ProFan Gościcino, drugie miejsce zajął Mark Metal Bolszewo, natomiast
trzecie reprezentacja Kąpina. Kolejne miejsca zajęły drużyny Haters, Markisol, tuż za nimi Kniewo i Orle. Zestawienie zamknęli – Bolszewianka II oraz
Pegaz. Najlepszym strzelcem ligi został Grzegorz Giebas z ProFan Gościcino,
zaś najlepszym bramkarzem Michał Szczygieł z MarkMetal Bolszewo. W tej
samej drużynie wyróżniono także najlepszego zawodnika ligi, którym okazał się Filip Szornak. Nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Wejherowo,
Wiceministra Rolnictwa Kazimierza Plocke, firmę Mark Metal z Bolszewa
i radną Lucynę Pranschke wręczał niestrudzony w propagowaniu sportu
radny Wojciech Kuziel oraz radny Roman Stanisławczyk.
nr 03 (232)
Rośnie nam sława! Niepokonane piłkarki ręczne
P
rzez ostatnich kilka miesięcy piłkarki ręczne Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie systematycznie pracowały nad podniesieniem
swoich umiejętności, uczestnicząc między innymi w Wejherowskiej Lidze
Piłki Ręcznej organizowanej przez Wejherowski klub piłki ręcznej „Tytani”,
corocznym Mikołajkowym Turnieju w Cewicach oraz Noworocznym Turnieju Piłki Ręcznej.
Skład:
Samorządowe Gimnazjum w Bolszewie
Marta Król, Marcela Majewska, Maliszewska Agat, Klaudia Langa, Karolina Drewa, Milena Kosznik, Kornelia Ogórkiewicz, Marta Kandziora, Kinga
Brilla, Angelika Górska, Julia Holk – Łebińska, Weronika Łynka, Martyna
Meyer, Paulina Potrykus, Alicja Szczypior, opiekun drużyny – Joanna Syska
- Każdy turniej z osobna, mimo bardzo dobrych wyników, pokazał nam ile
pracy jeszcze musimy włożyć w treningi. Mimo tego, że jesteśmy w Lidze
najmłodsze wiekiem i doświadczeniem nie jednemu zespołowi sprawiamy wiele kłopotów i taki właśnie mamy cel. Dobrze się bawić i podnosić
swoją sprawność, a tym samym jak najlepiej przygotować zespół do rozgrywek w Mistrzostwach Powiatu i Finałach Wojewódzkich w roku 2016
– podkreśliła Joanna Syska, opiekun drużyny.
W dniach 11-12.02.2016 roku w hali sportowej Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego Szkół
Gimnazjalnych w Piłce Ręcznej Dziewcząt. Czas pokazał, że warto było
inwestować w przygotowanie młodych zawodniczek, bowiem zwycięzcą
turnieju została właśnie drużyna gospodarzy. Piłkarki tym samym zakwalifikowały się do Półfinału Wojewódzkiej Gimnazjady, która zakończyła się
niemniejszym sukcesem. Po raz kolejny drużyna z Bolszewa awansowała
do finału mistrzostw województwa w piłce ręcznej. Trzy mecze, trzy zwycięstwa odniesione w znakomitym stylu dają nadzieję na dobry występ
we wtorkowym finale w Nowej Karczmie!
Wytrwałe zawodniczki każdego dnia pracują nad
podniesieniem swoich umiejętności.
XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
dla dzieci i młodzieży – „W trosce o nasze bezpieczeństwo”
„W
trosce o bezpieczeństwo” to hasło
XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży. Referat
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
po raz kolejny, na terenie Gminy, koordynował konkurs ogłoszony przez Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej – Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Konkurs dotyczył
kształtowania prawidłowych zachowań oraz
właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży w
domu, na ulicy, w szkole, na wycieczce. Miał
na celu zainteresowanie problemem: co może
się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych
zasad bezpieczeństwa, a także ukazać strażaków ratowników w szerokim spektrum działań
ratowniczo-gaśniczych. Warto zaznaczyć, że
poprzez sztukę udało się zwrócić uwagę na
ważne zjawiska i sytuacje, które mogą zdarzyć się w codziennym życiu.
Konkurs adresowany był przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów i wychowanków specjalnych
ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych. Zainteresowanie było spore, do organizatorów wpłynęło mnóstwo prac.
Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców, którym nagrody wręczyli
kierownik referatu Zbigniew Kowalewski i inspektor Ireneusz Foltyn.
Prace konkursowe laureatów zgromadzone przez szkoły i placówki
edukacyjno-oświatowe, ośrodki kultury z Gminy Wejherowo mają zostać przekazane do Starostwa Powiatowego. Najlepsze prace ze szczebla powiatowego konkursu wezmą udział w eliminacjach szczebla wojewódzkiego.
Komisja konkursowa tym razem nie miała łatwego wyboru.
Wyniki I etapu:
I grupa – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych
I miejsce – Oliver ZAPUTOWICZ ( SSP Orle, klasa 3 a)
II miejsce – Szymon MACHOLL ( SSP Orle, klasa 1 a)
III miejsce – Krzysztof MAJKUT ( SSP Orle, klasa 3 a)
III grupa – uczniowie gimnazjum
I miejsce – Marta PALLACH ( SG, klasa 2h)
II miejsce – Martyna STALMACH (SG, klasa 3j)
III miejsce – Julia GAWĘDA (SG, klasa 3j)
Wyróżnienia:
Julia POTOCKA – (SG)
Krystian SZYMICHOWSKI – (SG, klasa 2i)
Aleksandra DANIELCZYK – (SG, klasa 2j)
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 19
NASZA GMINA
Wręczenie aktu mianowania na wyższy
stopień wojskowy dla Aleksandra Pawelca
M
Kapitan Aleksander Pawelec
w towarzystwie małżonki.
iło nam poinformować, że pierwszego dnia wiosny, 21 marca,
porucznik w stanie spoczynku Aleksander Pawelec otrzymał akt
mianowania na wyższy stopień wojskowy.
Uroczystość nadania stopnia kapitana odbyła się w Ratuszu Miejskim
w Wejherowie. Wzięli w niej udział m.in.: Prezydent Miasta Wejherowo Krzysztof Hildebrandt, Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło,
ks. prałat Tadeusz Reszke, przedstawiciele lokalnych samorządów oraz
zaproszeni goście. Organizatorem wydarzenia był Dowódca Garnizonu
Wejherowo oraz Komendant 18. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
płk Piotr Calak.
Warto podkreślić, że w niedługim czasie kapitanowi Pawelcowi wręczone zostanie Honorowe Obywatelstwo Gminy Wejherowo. Uroczystość
odbędzie się w trakcie kwietniowych Dni Piaśnickich, podczas Olimpiady Wiedzy o Martyrologii Piaśnickiej 11 kwietnia. Zaszczytny tytuł decyzją Rady został przyznany kapitanowi podczas ostatniej sesji.
reklama
Turniej halowej piłki nożnej MDP OSP
6
marca w hali sportowo-widowiskowej
SG w Bolszewie odbył się turniej halowej
piłki nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP Gminy Wejherowo. Uczestnikami
turnieju były drużyny z OSP Gościcino, OSP
Kniewo, OSP Gniewowo, OSP Zbychowo
oraz OSP Nowy Dwór Wejherowski. Zacięta
walka Ochotników ostatecznie pozwolił na
wyłonienie zwycięzcy turnieju, którym została drużyna MDP z OSP Gościcino. Drugie
miejsce zajęła drużyna MDP z Nowego Dworu Wejherowskiego, zaś na trzecim miejscu
uplasowała się drużyna MDP z Gniewowa.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Adrian Węsierski z MDP OSP Zbychowo, zaś najlepszym bramkarzem Artur Zalewski z MDP
OSP Gościcino.
20 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
2) w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale przez umieszczenie w ogólnie
w kopertę formatu C4 (229 mm
x 324 mm). Pojemność skrzynki
powinna umożliwiać umieszczenie w niej przesyłek listowych o
karą od 50 złotych do 10 000
złotych. Ustalając wysokość kary
pieniężnej, Prezes UKE bierze
pod uwagę stopień szkodliwości
Piotr Czerwiński UG Wejherowo
nr 03 (232)
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 17
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 21
NASZA GMINA
NASZA GMINA
22 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
nr 03 (232)
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 23
NASZA GMINA – MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY WEJHEROWO
Wydawca: Urząd Gminy Wejherowo: Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo, tel./fax 58 677 96 05, e-mail: [email protected]
Łamanie i druk: CARO
DESIGNCARO,
GROUP,
84-230
Rumia,
Chełmońskiego
tel./fax
58 727
96 97,
e-mail:
[email protected]
DRUKARNIA
84-230
Rumia,
Chełmońskiego
15,15,
tel./fax
58 727
96 97,
e-mail:
[email protected]
Olga Niemc
Redagują: OlgaRedaguje:
Reszke, Wiesława
Waldowska
Wydawca nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam

Podobne dokumenty