Administracja - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Komentarze

Transkrypt

Administracja - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia
SYSTEM MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ
Administracja
Podręcznik użytkownika
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne - Budowa
elektronicznej administracji "Dotacje na Innowacje" - "Inwestujemy w Waszą przyszłość"
Wprowadzenie do Systemu Monitorowania Zagrożeń - SMZ
ADMINISTRACJA
SYSTEM MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ
Wersja systemu 1.1
Wydanie I
Warszawa 2016
Egzemplarz bezpłatny
Dokument przygotowany dla Centrum
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia,
Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach
Medycznych
CSIOZ posiadające autorskie prawa majątkowe do
dokumentu zezwala na nieograniczone (pod względem
czasu i terytorium), nieodpłatne korzystanie z niego.
Uprawnienie obejmuje w szczególności możliwość zmiany
formatu zapisu dokumentu oraz możliwość jego
wyświetlania, kopiowania, drukowania, tłumaczenia –
zarówno w całości, jak i w części.
Strona 2 z 107
Wprowadzenie do Systemu Monitorowania Zagrożeń - SMZ
Strona 3 z 107
Spis treści
1. WPROWADZENIE DO SYSTEMU MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ - SMZ .... 5
1.1.
Wstęp ........................................................................................................................ 5
1.2.
Czego można dowiedzieć się z podręcznika? ............................................................. 5
1.3.
Jak uzyskać dostęp do Systemu Monitorowania Zagrożeń? ....................................... 6
1.4.
Co będzie potrzebne? ................................................................................................ 6
1.5.
Wykaz terminów i skrótów użytych w podręczniku .................................................... 6
2. PIERWSZE KROKI PRACY Z SYSTEMEM SMZ ............................................ 9
2.1.
Logowanie do aplikacji ............................................................................................... 9
2.2.
Ekran głowny systemu ............................................................................................. 11
2.3.
Złożenie wniosku o nadanie uprawnień ................................................................... 13
2.4.
Hierarchia administratorów w kontekście wniosków o uprawnienia ........................ 19
2.5.
Wybór kontekstu organizacji .................................................................................... 20
2.6.
Wylogowanie z aplikacji ........................................................................................... 21
3. ADMINISTROWANIE SYSTEMEM .......................................................... 22
3.1.
Zarządzanie grupami użytkowników ........................................................................ 24
3.1.1. Dodawanie grup użytkowników .................................................................. 25
3.1.2. Usuwanie grup użytkowników .................................................................... 28
3.1.3. Podgląd szczegółów grupy użytkowników ................................................... 29
3.1.4. Wyszukiwanie grup użytkowników .............................................................. 31
3.1.5. Zmiany w przypisaniach użytkowników do grup ......................................... 32
3.1.6. Zmiany w przypisaniu ról do grup użytkowników ........................................ 37
3.2.
Zarządzanie rolami użytkowników ........................................................................... 42
3.2.1. Dodawanie ról użytkowników ..................................................................... 43
3.2.2. Usuwanie ról użytkowników ....................................................................... 44
3.2.3. Przeglądanie szczegółów ról użytkowników ................................................ 45
3.2.4. Wyszukiwanie ról użytkowników ................................................................. 47
3.2.5. Zmiany w przypisaniach użytkowników do ról ............................................ 47
3.2.6. Zmiany w przypisaniach uprawnień do ról .................................................. 53
3.3.
Zarządzanie użytkownikami ..................................................................................... 58
3.3.1. Wyszukiwanie użytkowników ...................................................................... 58
3.3.2. Podgląd szczegółów użytkownika ................................................................ 60
3.3.3. Przypisywanie użytkowników do powiatowych stacji sanitarnoepidemiologicznych (określanie administratorów regionalnych) ............................. 62
Wprowadzenie do Systemu Monitorowania Zagrożeń - SMZ
Strona 4 z 107
3.3.4. Zmiany w przypisaniu grup użytkowników do użytkownika ........................ 64
3.3.5. Zmiany w przypisaniach ról do użytkownika ............................................... 70
3.4.
Konfiguracja parametrów systemowych .................................................................. 76
3.4.1. Wyszukiwanie parametrów ......................................................................... 77
3.4.2. Edycja wartości parametrów ....................................................................... 77
3.5.
Skladanie wniosków o uprawnienia ......................................................................... 82
3.6.
Obsługa wniosków o uprawnienia ........................................................................... 82
3.6.1. Wyszukiwanie wniosków ............................................................................. 83
3.6.2. Podgląd szczegółów wybranego wniosku .................................................... 84
3.6.3. Zatwierdzenie wniosku ............................................................................... 86
3.6.4. Odrzucenie wniosku ................................................................................... 87
3.7.
Przypisywanie PSSE nadzorowanych powiatów ........................................................ 87
3.7.1. Wyszukiwanie powiatów ............................................................................. 88
3.7.2. Przypisanie PSSE do powiatu ...................................................................... 89
4. ADMINISTRACJA – WSPÓLNE ............................................................... 93
4.1.1. Wyszukanie usługodawcy ............................................................................ 93
4.1.2. Wyszukanie adresata................................................................................... 97
5. SPIS RYSUNKÓW I TABEL .................................................................... 101
6. NOTATKI............................................................................................. 107
Wprowadzenie do Systemu Monitorowania Zagrożeń - SMZ
Strona 5 z 107
1. Wprowadzenie do Systemu Monitorowania
Zagrożeń - SMZ
1.1. Wstęp
System Monitorowania Zagrożeń (SMZ) powstał w ramach projektu P4 - Dziedzinowe
systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Główny cel projektu
P4 to usprawnienie procesów biznesowych związanych z zarządzaniem i dostępem do
informacji w systemie ochrony zdrowia. Przyczyni się to w dużym stopniu do
efektywniejszego planowania opieki zdrowotnej przez administrację z uwzględnieniem
bieżącego stanu zasobów kadrowych, sprzętowych, dostępności leków.
Głównym zadaniem Systemu Monitorowania Zagrożeń jest poprawa efektywności działań
w zakresie zapobiegania skutkom niepożądanych zdarzeń mających wpływ na ludzkie
zdrowie i życie oraz umożliwienie usługodawcom i innym podmiotom zobowiązanym do
składania informacji i zgłoszeń o zagrożeniach do odpowiednich rejestrów.
Główne funkcjonalności systemu obejmują:
 rejestrację zgłoszeń zagrożeń,
 przetwarzanie i eksport zgłoszeń,
 obsługę zdarzeń RSWO,
 generowanie raportów MZ-55,
 administrację.
1.2. Czego można dowiedzieć się z podręcznika?
Poniższy dokument przeznaczony jest dla osób będących użytkownikami Systemu
Monitorowania Zagrożeń wchodzącej w skład systemu P4.
Celem niniejszego dokumentu jest opis poszczególnych funkcjonalności systemu SMZ.
Ponadto dokument zawiera opis czynności wstępnych, niezbędnych do uzyskania dostępu
do systemu SMZ.
Wprowadzenie do Systemu Monitorowania Zagrożeń - SMZ
Strona 6 z 107
1.3. Jak uzyskać dostęp do Systemu Monitorowania Zagrożeń?
Wymagane jest podanie właściwego adresu internetowego (host, port). Poprawny adres
dla systemu SMZ jest zgodny z następującym wzorcem:
https:// ${host}:${port}/view-smz/faces/certMgm/index.xhtml
1.4. Co będzie potrzebne?
System Monitorowania Zagrożeń do swojego działania wymaga jedynie przeglądarki
internetowej oraz połączenia z Internetem.
Poniżej prezentowane są przeglądarki, których zgodność została potwierdzona w ramach
wyczerpującej procedury testowej:
 Mozilla Firefox w wersji 39 lub nowszej
 Google Chrome w wersji 43 lub nowszej
 Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej
Dodatkowo interfejs użytkownika będzie dostosowany do ekranów o jednej z poniższych
rozdzielczości:
 1366x768
 1920x1080
 1280x800
 1280x1024
1.5. Wykaz terminów i skrótów użytych w podręczniku
Tabela 1. Słownik terminów i skrótów
Termin
Opis (styl: Nagłówek tabeli)
Aplikacja on-line
Aplikacja
dostępna
dla
użytkownika
przez
z poziomu przeglądarki internetowej.
CSiOZ
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
CWUd
Centralny Wykaz Usługodawców
Internet,
Wprowadzenie do Systemu Monitorowania Zagrożeń - SMZ
Strona 7 z 107
Termin
Opis (styl: Nagłówek tabeli)
EMA
Europejska Agencja Leków ang. European Medicines Agency (EMA)
MZ-55
Tygodniowy/Dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach
zachorowań na grypę.
NDBPL
Zgłoszenie niepożądanych działań badanych produktów leczniczych
NDPL
Zgłoszenie niepożądanych działań produktów leczniczych
NDPLW
Zgłoszenie
niepożądanych
działań
produktów
leczniczych
weterynaryjnych
NIZP-PZH
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
NOP
Zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania wystąpienia niepożądanego
odczynu poszczepiennego
PIS
Państwowa Inspekcja Sanitarna
Pracownik medyczny
Osoba wykonująca zawód medyczny, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr
112, poz. 654) oraz osoba uprawniona do świadczenia usług
farmaceutycznych, udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej oraz
świadcząca usługi farmaceutyczne w ramach stosunku pracy lub
umowy cywilnoprawnej.
Przeglądarka
Program służący do korzystania z witryn sieciowych.
internetowa
PSSE
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
PWDL
Podmioty wykonujące działalność leczniczą
SMZ
System Monitorowania Zagrożeń
URPL
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych
WSSE
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ZLB
Zgłoszenia związane ze stwierdzeniem dodatnich wyników badań
Wprowadzenie do Systemu Monitorowania Zagrożeń - SMZ
Termin
Strona 8 z 107
Opis (styl: Nagłówek tabeli)
laboratoryjnych
ZLK-1
Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej
ZLK-2
Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy
ZLK-3
Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę
przenoszoną drogą płciową
ZLK-4
Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV / zachorowania
na AIDS / zgonu osoby zakażonej HIV/ chorej na AIDS
ZLK-5
Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub
choroby zakaźnej
Pierwsze kroki pracy z systemem SMZ
Strona 9 z 107
2. Pierwsze kroki pracy z systemem SMZ
W celu zalogowania się do aplikacji, wymagane jest posiadanie konta użytkownika
w systemie P2. Zakłada się, że jeden użytkownik (osoba fizyczna) może posiadać
wyłącznie jedno konto SMZ (w P2). Do każdego konta w SMZ będą przypisane role,
w których dany użytkownik może występować.
W celu uzyskania dostępu do aplikacji (otrzymania loginu - identyfikatora użytkownika
i hasła początkowego) należy skontaktować się z administratorem systemu właściwym dla
instytucji zatrudnienia użytkownika.
2.1. Logowanie do aplikacji
Celem procesu logowania się do aplikacji jest uzyskanie dostępu do funkcjonalności
systemu SMZ przez zalogowanego użytkownika.
Po uruchomieniu przeglądarki internetowej i wpisaniu adresu aplikacji, wyświetli się
poniższy ekran.
Rysunek 1 Ekran wyboru trybu logowania do systemu SMZ
Aby zalogować się do aplikacji, należy wybrać funkcjonalność Zaloguj. Wówczas wyświetli
się okno uwierzytelniania użytkownika w systemie P2.
Pierwsze kroki pracy z systemem SMZ
Strona 10 z 107
Rysunek 2 Ekran logowania do systemu
Logowanie do systemu wiąże się z podaniem nazwy użytkownika (pole Login) oraz hasła
(pole Hasło). Następnie należy wybrać funkcjonalność Dalej.
W przypadku niepowodzenia uwierzytelnienia użytkownika system wyświetli poniższy
komunikat.
Rysunek 3 Komunikat niepowodzenia uwierzytelnienia użytkownika
W przypadku prawidłowego uwierzytelnienia użytkownika system wyświetli ekran
w zależności od posiadanych uprawnień użytkownika:
 dla użytkownika posiadającego uprawnienia i przypisanego do jednej organizacji,
wyświetlony zostanie ekran główny systemu (rys. 4);
Pierwsze kroki pracy z systemem SMZ
Strona 11 z 107
2.2. Ekran głowny systemu
Ekran główny systemu SMZ prezentuje poniższy rysunek:
Rysunek 4 Ekran główny systemu SMZ
Funkcjonalności znajdujące się na belce głównej dostępne są przez cały czas korzystania
z aplikacji. Opis funkcjonalności przedstawia tabela 2.
Tabela 2 Funkcjonalności znajdujące się na górnej belce
Przycisk
Opis
Funkcjonalność
umożliwiająca
wylogowanie
aktualnie
zalogowanego użytkownika z systemu.
Funkcjonalność umożliwiająca przełączenie się w tryb
wysokiego kontrastu.
Funkcjonalność umożliwiająca zmianę rozmiaru czcionki.
Informacja o czasie, jaki pozostał do wygaśnięcia sesji.
Podręcznik użytkownika dostępny z poziomu aplikacji.
Druga część ekranu to przyciski prezentujące główne moduły systemu SMZ. Znajdują się
one w centralnej części ekranu głównego aplikacji, a wywołanie któregokolwiek z nich
Pierwsze kroki pracy z systemem SMZ
Strona 12 z 107
skutkuje przejściem ze strony głównej do modułu zgodnie z jego wywołaniem. Do
głównych modułów aplikacji SMZ należą:
Tabela 3 Główne moduły systemu SMZ
Przycisk
Nazwa
Opis
Rejestracja zgłoszeń
Moduł
umożliwiający
rejestrację
zgłoszeń następujących zagrożeń:







Przetwarzanie/
Moduł
eksport zgłoszeń
oraz
ZLK
ZLB
MZ-55
NOP
NDPL
NDPLW
CIOMS (NDBPL)
umożliwiający
przetwarzanie
eksport
wcześniej
zarejestrowanych zgłoszeń.
Raporty
Moduł
umożliwiający
generowanie
raportów MZ-55.
RSWO
Moduł
umożliwiający
obsługę
odebranych i wysłanych zdarzeń.
Pierwsze kroki pracy z systemem SMZ
Przycisk
Strona 13 z 107
Nazwa
Opis
Administracja
Moduł
umożliwiający
zarządzanie
użytkownikami, grupami użytkowników,
uprawnieniami,
rolami,
wnioskami
o nadanie uprawnień.
2.3. Złożenie wniosku o nadanie uprawnień
Aby złożyć wniosek o nadanie uprawnień należy z menu głównego wybrać moduł
Administracja, a następnie funkcjonalność Złóż wniosek o uprawnienia. Wnioski mogą
składać wszyscy użytkownicy systemu. Dla użytkowników niebędących administratorami
pozycja odpowiedzialna za składanie wniosku będzie jedyną dostępna w module
administracyjnym (reszta będzie nieaktywna).
Rysunek 5 Złożenie wniosku o nadanie uprawnień
Po wyborze funkcjonalności wyświetlony zostanie poniższy formularz:
Pierwsze kroki pracy z systemem SMZ
Strona 14 z 107
Rysunek 6 Wniosek o nadanie uprawnień
Obszar Dane użytkownika prezentuje dane dotyczące zalogowanego użytkownika.
W obszarze Dane wniosku należy określić, w imieniu jakiej organizacji/podmiotu dany
użytkownik występuje o nadanie uprawnień.
Po zaznaczeniu opcji Pracownik medyczny – przedstawiciel usługodawcy dostępna
będzie funkcjonalność Dodaj usługodawcę.
Rysunek 7 Część formularza wniosku o nadanie uprawnień
Po wyborze funkcjonalności Dodaj usługodawcę system wyświetli poniższy formularz:
Pierwsze kroki pracy z systemem SMZ
Strona 15 z 107
Rysunek 8 Formularz do wyszukiwania usługodawcy
Obsługa formularza wyszukiwania usługodawcy została opisana w rozdziale Wyszukanie
usługodawcy.
Po zaznaczeniu opcji Przedstawiciel podmiotu przetwarzającego/ przeglądającego
zgłoszenia (np. PSSE, WSSE, GIS, URPL, NIZP-PZH) dostępna będzie funkcjonalność Dodaj
podmiot przetwarzający zgłoszenia.
Rysunek 9 Część formularza wniosku o nadanie uprawnień
Pierwsze kroki pracy z systemem SMZ
Strona 16 z 107
Po wyborze funkcjonalności Dodaj podmiot przetwarzający zgłoszenia system wyświetli
poniższy formularz:
Rysunek 10 Formularz do wyszukiwania adresata
Obsługa formularza wyszukiwania adresata została opisana w rozdziale Wyszukanie
adresata.
Wybór organizacji skutkuje zapisaniem jej danych we wniosku danego użytkownika.
Kolejnym koniecznym krokiem jest uzupełnienie adresu e-mail użytkownika oraz numeru
prawa wykonywania zawodu. Dane te należy uzupełnić we wskazanych polach.
Pierwsze kroki pracy z systemem SMZ
Strona 17 z 107
Rysunek 11 Składanie wniosku o uprawnienia – uzupełnienie danych
Następnie należy dodać do wniosku załącznik. Załącznik konieczny jest na wniosku
zawsze, gdy wniosek dotyczy funkcji administratora lokalnego lub regionalnego
-
w przypadku gdy funkcje te nie będą zaznaczone dodanie załącznika nie jest wymagane.
Można tego dokonać klikając przycisk Załącznik i wybierając odpowiedni plik z dysku
twardego stacji użytkownika. Aby usunąć plik ze zgłoszenia należy kliknąć przycisk Usuń
znajdujący się przy danej pozycji.
Rysunek 12 Składanie wniosku o uprawnienia – dodawanie załączników
Ostatnim etapem składania wniosku jest wybór ról, o które wnioskuje użytkownik.
Zaznacza się je na wyświetlanej liście wszystkich ról systemowych (wciśnięcie klawisza
CTRL umożliwia zaznaczanie wielu elementów listy).
Pierwsze kroki pracy z systemem SMZ
Strona 18 z 107
Rysunek 13 Składanie wniosku o uprawnienia – wybór ról i zatwierdzenie wniosku
Użytkownik podczas składania wniosku ma również możliwość określenia, czy wnioskuje
o uprawnienia administratora lokalnego organizacji, w imieniu której składa wniosek.
Rysunek 14 Składanie wniosku o uprawnienia - uprawnienia administratora lokalnego
W przypadku wyrażenia takiej chęci, po zaakceptowaniu wniosku użytkownik będzie mógł
obsługiwać
wnioski
o
uprawnienia
złożone
w
kontekście
organizacji,
której
administratorem lokalnym będzie (pod warunkiem przydzielenia użytkownikowi roli
‘Administrator SMZ’).
Po wyborze ról i uprawnień możliwe jest ostateczne zatwierdzenie złożenia wniosku
(przycisk Złóż wniosek). Po tym będzie on widoczny u administratora i będzie on mógł
zacząć go obsługiwać.
Pierwsze kroki pracy z systemem SMZ
Strona 19 z 107
Rysunek 15 Skladanie wniosku o uprawnienia - zatwierdzenie wniosku
Rezygnacja z wypełniania wniosku możliwa jest dzięki przyciskowi Anuluj – jego kliknięcie
skutkuje zamknięciem okna tworzenia wniosku oraz bezpowrotnym utraceniem
wprowadzonych danych.
2.4. Hierarchia administratorów w kontekście wniosków
o uprawnienia
System SMZ obsługuje hierarchię administratorów w obrębie, której dzielą się oni na:
a) administratorów centralnych:

zarządzają wszystkimi rolami, grupami, użytkownikami oraz parametrami
systemu,

obsługują wnioski
regionalnego,
o
uprawnienia
dotyczące
funkcji
administratora
b) administratorów regionalnych:

nie mają dostępu do zarządzania rolami ani parametrami systemowymi,
Pierwsze kroki pracy z systemem SMZ
Strona 20 z 107

mają przypisaną swoją powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, co
bezpośrednio przekłada się na nadzorowany powiat,

zarządzają tylko grupami powiązanymi z organizacjami/usługodawcami ze
swojego powiatu oraz użytkownikami, którzy do tych grup należą,

obsługują wnioski złożone przez pracowników organizacji/usługodawców
znajdujących się w nadzorowanym powiecie (pod warunkiem, że wniosek
dotyczy funkcji administratora lokalnego),
c) administratorów lokalnych

nie mają dostępu do zarządzania rolami ani parametrami systemowymi,

zarządzają tylko administrowaną grupą oraz użytkownikami, którzy do niej
należą,

obsługują wnioski złożone w imieniu organizacji/usługodawcy, której
administratorem lokalnym jest dany użytkownik (pod warunkiem, że wniosek
nie dotyczy przydzielenia funkcji administratora lokalnego ani regionalnego).
Aby móc w pełnić funkcje administracyjne użytkownicy muszą mieć przypisane
odpowiednie role systemowe. Rozróżnienie hierarchiczne administratorów ma
odzwierciedlenie tylko w zakresie wyświetlanych wniosków o uprawnienia – aby móc je
obsługiwać konieczne jest posiadanie roli pozwalającej na obsługę wniosków.
2.5. Wybór kontekstu organizacji
W przypadku, gdy zalogowany użytkownik przypisany jest do więcej niż jednej organizacji,
możliwy jest wybór kontekstu organizacji oraz roli.
Rysunek 16 Ekran wyboru kontekstu organizacji
Pierwsze kroki pracy z systemem SMZ
Strona 21 z 107
Po wyborze organizacji należy wybrać funkcjonalność Zaakceptuj. Spowoduje to
wyświetlenie ekranu głównego aplikacji.
2.6. Wylogowanie z aplikacji
Aby wylogować się z systemu SMZ, należy wybrać funkcjonalność Wyloguj znajdującą się
na górnej belce systemu.
Rysunek 17 Funkcjonalności górnej belki systemu
Wówczas aktualnie zalogowany użytkownik zostanie wylogowany z systemu. System
wyświetli ekran wyboru trybu logowania.
Rysunek 18 Tryby logowania do systemu
Administrowanie systemem
Strona 22 z 107
3. Administrowanie systemem
System SMZ posiada moduł administracyjny służący do zarządzania systemem. Moduł ten
jest dostępny dla wszystkich użytkowników, jednak aktywne pozycje menu dostępne są
w zależności od posiadanych uprawnień.
Aby przejść do modułu administracyjnego, należy z menu głównego wybrać pozycję
Administracja.
Rysunek 19 Moduły systemu SMZ z aktywnym modułem administracyjnym
Następnie system pokazuje ekran prezentujący wszystkie pozycje menu modułu
administracyjnego. Tak jak wspomniano wyżej aktywność pozycji zależy od kontekstu
zalogowanego użytkownika:
 użytkownik o roli Administratora SMZ może aktywować wszystkie pozycje menu,
 inni użytkownicy mają ograniczone pozycje w zależności od roli w systemie,
 użytkownik, który nie posiada żadnych uprawnień ma aktywną tylko pozycję Złóż
wniosek o uprawnienia.
Administrowanie systemem
Strona 23 z 107
Rysunek 20 Wybór pozycji menu modułu administracyjnego
Po wyborze odpowiedniej pozycji menu zostanie wyświetlony odpowiedni widok służący
do obsługi określonej funkcjonalności administracyjnej.
Administrowanie systemem
Strona 24 z 107
3.1. Zarządzanie grupami użytkowników
Zarządzanie grupami użytkowników aktywowane jest poprzez przedstawioną niżej
pozycję menu modułu administracyjnego i dostępne jest tylko dla użytkownika o roli
Administrator SMZ.
Rysunek 21 Zarządzanie grupami użytkowników – pozycja menu
Po kliknięciu na przestawiony panel użytkownikowi zostanie wyświetlony główny widok
fragmentu systemu odpowiedzialnego za zarządzanie grupami użytkowników.
Rysunek 22 Zarządzanie grupami użytkowników - widok główny
Administrowanie systemem
Strona 25 z 107
Opis poszczególnych procesów realizujących dostępne w tym miejscu funkcjonalności
przestawiono w dalszej części dokumentu.
3.1.1.
Dodawanie grup użytkowników
Celem procesu jest dodanie nowej grupy użytkowników systemu SMZ.
Aby dodać nową grupę użytkowników należy kliknąć przycisk przedstawiony poniżej.
Rysunek 23 Dodawanie grupy użytkowników - krok 1
Następnie użytkownikowi zostanie wyświetlone okno umożliwiające wypełnienie danych
grupy użytkowników.
Rysunek 24 Dodawanie grupy użytkowników - krok 2
Pierwszym atrybutem dodawanej grupy jest rodzaj grupy – aby zadeklarować wybór
należy zaznaczyć znacznik przy odpowiedniej pozycji (jednocześnie może być zaznaczona
tylko jedna pozycja).
Grupa nieformalna to grupa, dla której możliwe jest jedynie ręczne wpisanie nazwy oraz
opisu.
Administrowanie systemem
Strona 26 z 107
Grupa formalna podlegająca strukturze organizacyjnej to grupa, dla której możliwe jest
przypisanie usługodawcy, organizacji oraz administratora lokalnego.
Aby dokonać przypisania usługodawcy do grupy formalnej należy kliknąć w przycisk
Wybierz usługodawcę i za pomocą formatki opisanej dokładnie w dokumencie
Podręcznik Użytkownika – Rejestracja Zgłoszeń wskazać obiekt do przypisania.
Dodanie usługodawcy lub organizacji może następować także z poziomu konta systemu
zewnętrznego - w momencie kiedy wysyłane są zgłoszenia z systemów gabinetowych.
Dodanie konta zewnętrznego wymaga autoryzacji poprzez wgranie do systemu SMZ pliku
certyfikatu w formacie .crt. Po wprowadzeniu certyfikatu pojawi się dodatkowa sekcja
Dane certyfikatu.
Po wybraniu usługodawcy użytkownikowi pojawi się również sekcja odpowiedzialna za
dodawanie lokalnego administratora przedstawione poniżej.
Rysunek 25 Dodawanie grupy użytkowników – krok 3
Po wybraniu tej funkcjonalności użytkownikowi zostanie wyświetlone okno umożliwiające
wybór użytkownika mającego być administratorem lokalnym.
Administrowanie systemem
Strona 27 z 107
Rysunek 26 Dodawanie grupy użytkowników - krok 4
Użytkownicy mogą zostać wyszukani według wybranych atrybutów. Aby przycisk
Wyszukaj był aktywny konieczne jest wpisanie przynajmniej jednego znaku w sekcji Dane
identyfikacyjne.
Po dokonaniu wyboru administratora lokalnego jest on widoczny na dole okna
prezentującego dane dodawanej grupy użytkowników. Dodanie administratora lokalnego
skutkuje również dodaniem go do danej grupy jako członka (umożliwia to zalogowanie się
w kontekście danej organizacji/usługodawcy bez dodatkowych akcji w module
administracyjnym).
Administrowanie systemem
Strona 28 z 107
Aby dokonać przypisania organizacji do grupy formalnej należy kliknąć w przycisk
Wybierz organizację i za pomocą formatki opisanej dokładnie w dokumencie Podręcznik
Użytkownika – Rejestracja Zgłoszeń wskazać obiekt do przypisania.
Po dokonaniu wyboru organizacji jest ona widoczna w dolnej części okna prezentującego
dane dodawanej grupy użytkowników.
Po uzupełnieniu wymaganych danych należy kliknąć w przycisk Zapisz. Po tym grupa
użytkowników zostanie dodana, a więc będzie widoczna na liście grup (będzie również
możliwe przypisanie do niej użytkowników i ról).
Jeśli użytkownik w dowolnym momencie pragnie zrezygnować z kontynuowania procesu
dodawania grupy, może kliknąć przycisk Anuluj. Skutkiem tej akcji będzie powrót do
głównego
okna
zarządzania
grupami
użytkowników
oraz
brak
jakiegokolwiek
zapamiętania wprowadzonych danych grupy.
3.1.2.
Usuwanie grup użytkowników
Celem procesu jest trwałe usunięcie wybranej grupy użytkowników skutkujące również
zniknięciem powiązań tej grupy z innymi obiektami (użytkownicy, role itd.).
Aby uaktywnić funkcjonalność usunięcia wybranej grupy użytkowników należy:
 odszukać ją na liście grup (wykorzystując wyszukiwarkę lub bezpośrednio
przeglądając listę),
 rozwinąć zestaw funkcjonalności dla danej grupy (za pomocą strzałki w ostatniej
kolumnie tabeli),
 kliknąć przycisk Usuń,
 potwierdzić chęć usunięcia grupy (kliknąć przycisk Tak).
Wszystkie kroki przedstawiono na zrzutach ekranów zamieszczonych poniżej.
Administrowanie systemem
Strona 29 z 107
Rysunek 27 Usuwanie grupy użytkowników – krok 1
Rysunek 28 Usuwanie grup użytkowników – krok 2
Usunięta grupa nie będzie widoczna w żadnym miejscu systemu i nie będzie można z niej
w żaden sposób korzystać, przede wszystkim jej dotychczasowi członkowie przestaną do
niej należeć oraz posiadać role przypisane do tej grupy.
3.1.3.
Podgląd szczegółów grupy użytkowników
Celem procesu jest wyświetlenie użytkownikowi wszystkich szczegółów wybranej grupy
użytkowników, tj.:
 podstawowych danych (nazwy i opisu),
 przypisanych użytkowników,
 przypisanych ról.
Aby uaktywnić funkcjonalność podglądu wybranej grupy użytkowników należy:
 odszukać ją na liście grup (wykorzystując wyszukiwarkę lub bezpośrednio
przeglądając listę),
Administrowanie systemem
Strona 30 z 107
 rozwinąć zestaw funkcjonalności dla danej grupy (za pomocą strzałki w ostatniej
kolumnie)
 kliknąć przycisk Podgląd.
Rysunek 29 Podgląd szczegółów grupy użytkowników - krok 1
Po wywołaniu tej funkcjonalności zostanie wyświetlony komplet danych danej grupy
użytkowników.
Rysunek 30 Podgląd szczegółów grupy użytkowników – krok 2
Administrowanie systemem
Strona 31 z 107
Zarówno lista użytkowników, jak i ról są stronicowane.
Kliknięcie przycisku Powrót skutkuje powrotem do głównego okna zarządzania grupami
użytkowników.
3.1.4.
Wyszukiwanie grup użytkowników
Celem procesu jest znalezienie grup użytkowników po wpisaniu określonej frazy będącej
fragmentem ich nazwy.
Aby rozpocząć wyszukiwanie grup użytkowników należy:
 wprowadzić w odpowiednie pole wyszukiwaną frazę,
 kliknąć przycisk Wyszukaj.
Rysunek 31 Wyszukiwanie grup użytkowników - krok 1
Po aktywowaniu funkcji zostanie wyświetlona stronicowana lista wyników wyszukiwania.
Jeśli nie znaleziono żadnej grupy użytkowników pasującej do wyszukiwanej frazy, w tabeli
zostanie wyświetlony komunikat Brak rekordów do wyświetlenia.
Przycisk Wyczyść odpowiedzialny jest za czyszczenie pola z frazą wyszukującą. Kliknięcie
w niego skutkuje wyczyszczeniem pola oraz wyświetleniem pełnej listy grup
użytkowników.
Administrowanie systemem
3.1.5.
Strona 32 z 107
Zmiany w przypisaniach użytkowników do grup
3.1.5.1. Przypisywanie użytkowników do grup
Celem procesu jest przypisanie użytkowników do danej grupy.
Aby uaktywnić funkcjonalność przypisywania użytkowników do grupy należy odszukać ją
na liście grup (wykorzystując wyszukiwarkę lub bezpośrednio przeglądając listę), rozwinąć
zestaw funkcjonalności dla danej grupy (za pomocą strzałki w ostatniej kolumnie tabeli)
oraz kliknąć przycisk Przypisz/usuń użytkowników.
Kroki te przedstawiono na zrzutach ekranu zamieszczonych poniżej.
Rysunek 32 Przypisywanie użytkowników do grup – krok 1
Po wybraniu tej funkcjonalności system wyświetli okno umożliwiające przypisanie
użytkowników do grupy.
Administrowanie systemem
Strona 33 z 107
Rysunek 33 Przypisywanie użytkowników do grup – krok 2
W dolnej części okna po lewej stronie jest wyświetlana lista użytkowników aktualnie
przypisanych do wybranej grupy, a po prawej lista pozostałych użytkowników systemu.
Przypisywania użytkowników dokonuje się za pomocą mechanizmu:
 zaznaczenie za pomocą znaczników określonych użytkowników z tabeli,
 kliknięcie jednego z przycisków zlokalizownanych między tabelami.
Zgodnie z tym jeśli użytkownik chce dodać nowych członków do grupy – zaznacza pozycje
po prawej stronie i klika przycisk Dodaj do grupy.
Administrowanie systemem
Strona 34 z 107
Rysunek 34 Przypisywanie użytkowników do grup – krok 3
W ten sposób użytkownicy zostaną dodani do grupy. Nie jest konieczny dodatkowy zapis
wprowadzanych zmian.
Przypisanie użytkowników do danej grupy skutkuje przede wszystkim automatycznym
przepisaniem określonego zestawu ról „przypiętego” do tej grupy użytkowników na
wszystkich jej członków.
3.1.5.2. Usuwanie przypisań użytkowników do grup
Celem procesu jest usunięcie przypisania użytkowników do danej grupy.
Aby uaktywnić funkcjonalność usuwania przypisania użytkowników do grupy należy
odszukać ją na liście grup (wykorzystując wyszukiwarkę lub bezpośrednio przeglądając
listę), rozwinąć zestaw funkcjonalności dla danej grupy (za pomocą strzałki w ostatniej
kolumnie tabeli) oraz kliknąć przycisk Przypisz/usuń użytkowników.
Kroki te przedstawiono na zrzutach ekranu zamieszczonych poniżej.
Rysunek 35 Usuwanie przypisań użytkowników do grup – krok 1
Administrowanie systemem
Strona 35 z 107
Po wybraniu tej funkcjonalności system wyświetli okno umożliwiające usunięcie
przypisania użytkowników do grupy.
Rysunek 36 Usuwanie przypisań użytkowników do grup – krok 2
W dolnej części okna po lewej stronie jest wyświetlana lista użytkowników aktualnie
przypisanych do wybranej grupy, a po prawej lista wszystkich użytkowników systemu.
Usuwania przypiswania użytkowników dokonuje się za pomocą mechanizmu:
 zaznaczenie za pomocą znaczników określonych użytkowników z tabeli,
 kliknięcie jednego z przycisków zlokalizownanych między tabelami.
Zgodnie z tym jeśli użytkownik chce usunąć użytkowników z grupy wybiera ich w tabeli po
lewej stronie oraz klika przycisk Usuń z grupy.
Administrowanie systemem
Strona 36 z 107
Rysunek 37 Usuwanie przypisań użytkowników do grup – krok 3
W ten sposób użytkownicy zostaną usunięci do grupy. Nie jest konieczny dodatkowy zapis
wprowadzanych zmian.
Usunięcie przypisania użytkownika do danej grupy skutkuje przede wszystkim
automatycznym „odpięciem” określonego zestawu ról przypisango do tej grupy od tego
użytkownika.
3.1.5.3. Korzystanie z wyszukiwarki użytkowników
W górnej części okna umożliwiającego zmiany w przypisaniach użytkowników do grup
znajduje się wyszukiwarka użytkowników. Jej obsługa polega na wpisaniu w odpowiednie
pole reprezentujące imię, nazwisko i identyfikator użytkownika dowolnej frazy i kliknięcie
przycisku Wyszukaj.
Rysunek 38 Wyszukiwanie użytkowników
Użytkownik może uzupełniać dowolny zestaw danych (jedno, dwa lub trzy pola).
Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone w obu tabelach z użytkownikami, które są
położone w dolnej części omawianego okna.
Kliknięcie przycisku Wyczyść powoduje usunięcie wszystkich wprowadzonych przez
użytkownika fraz wyszukujących użytkowników.
Za powrót do głównego widoku grup użytkowników odpowiedzialny jest przycisk Anuluj.
Administrowanie systemem
3.1.6.
Strona 37 z 107
Zmiany w przypisaniu ról do grup użytkowników
3.1.6.1. Przypisywanie ról do grup użytkowników
Celem procesu jest przypisanie ról do danej grupy użytkowników.
Aby uaktywnić funkcjonalność przypisywania ról do grupy użytkowników należy odszukać
ją na liście grup (wykorzystując wyszukiwarkę lub bezpośrednio przeglądając listę),
rozwinąć zestaw funkcjonalności dla danej grupy (za pomocą strzałki w ostatniej
kolumnie tabeli) oraz kliknąć przycisk Przypisz/usuń role.
Kroki te przedstawiono na zrzutach ekranu zamieszczonych poniżej.
Rysunek 39 Przypisywanie ról do grupy użytkowników – krok 1
Po wybraniu tej funkcjonalności system wyświetli okno umożliwiające przypisanie ról do
wybranej grupy użytkowników.
Administrowanie systemem
Strona 38 z 107
Rysunek 40 Przypisywanie ról do grupy użytkowników – krok 2
W dolnej części okna po lewej stronie jest wyświetlana lista ról aktualnie przypisanych do
wybranej grupy, a po prawej lista pozostałych ról systemowych. Przypisywania ról
dokonuje się za pomocą mechanizmu:
 zaznaczenie za pomocą znaczników określonych ról z tabeli,
 kliknięcie jednego z przycisków zlokalizownanych między tabelami.
Zgodnie z tym jeśli użytkownik chce przypisać nowych role do grupy – zaznacza pozycje
po prawej stronie i klika przycisk Dodaj role.
Administrowanie systemem
Strona 39 z 107
Rysunek 41 Przypisywanie ról do grupy użytkowników – krok 3
W ten sposób role zostaną przypisane do grupy użytkowników. Nie jest konieczny
dodatkowy zapis wprowadzanych zmian.
Przypisanie roli do grupy użytkowników skutkuje przede wszystkim automatycznym
„przypięciem” tej roli do wszystkich członków tej grupy.
3.1.6.2. Usuwanie przypisań ról do użytkowników
Celem procesu jest usuwanie przypisania ról do danej grupy użytkowników.
Aby uaktywnić funkcjonalność usuwania przypisywania ról do grupy użytkowników należy
odszukać ją na liście grup (wykorzystując wyszukiwarkę lub bezpośrednio przeglądając
listę), rozwinąć zestaw funkcjonalności dla danej grupy (za pomocą strzałki w ostatniej
kolumnie tabeli) oraz kliknąć przycisk Przypisz/usuń role.
Kroki te przedstawiono na zrzutach ekranu zamieszczonych poniżej.
Rysunek 42 Usuwanie przypisania ról do grupu użytkowników – krok 1
Administrowanie systemem
Strona 40 z 107
Po wybraniu tej funkcjonalności system wyświetli okno umożliwiające usuwanie
przypisania ról do wybranej grupy użytkowników.
Rysunek 43 Usuwanie przypisania ról do grupy użytkowników – krok 2
W dolnej części okna po lewej stronie jest wyświetlana lista ról aktualnie przypisanych do
wybranej grupy, a po prawej lista pozostałych ról systemowych. Usunięcia przypisania ról
dokonuje się za pomocą mechanizmu:
 zaznaczenie za pomocą znaczników określonych ról z tabeli,
 kliknięcie jednego z przycisków zlokalizownanych między tabelami.
Zgodnie z tym jeśli użytkownik chce usunąć przypisanie danych ról do grupy – zaznacza
pozycje po prawej stronie i klika przycisk Usuń role.
Administrowanie systemem
Strona 41 z 107
Rysunek 44 Usuwanie przypisania ról do grupy użytkowników – krok 3
W ten sposób przypisanie ról zostanie usunięte z grupy użytkowników. Nie jest konieczny
dodatkowy zapis wprowadzanych zmian.
Usunięcie przypisania roli do grupy użytkowników skutkuje przede wszystkim
„odpięciem” tej roli od wszystkich członków grupy.
3.1.6.3. Korzystanie z wyszukiwarki ról
W górnej części okna umożliwiającego zmiany w przypisaniach ról do grup użytkowników
znajduje się wyszukiwarka ról. Jej obsługa polega na wpisaniu w odpowiednie pole
reprezentujące identyfikator i nazwę roli dowolnej frazy i kliknięcie przycisku Wyszukaj.
Rysunek 45 Wyszukiwanie ról
Użytkownik może uzupełniać dowolny zestaw danych (jedno lub dwa pola).
Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone w obu tabelach z rolami, które są położone
w dolnej części omawianego okna.
Kliknięcie przycisku Wyczyść powoduje usunięcie wszystkich wprowadzonych przez
użytkownika fraz wyszukujących role.
Za powrót do głównego widoku grup użytkowników odpowiedzialny jest przycisk Anuluj.
Administrowanie systemem
Strona 42 z 107
3.2. Zarządzanie rolami użytkowników
Zarządzanie rolami użytkowników aktywowane jest poprzez przedstawioną niżej pozycję
menu modułu administracyjnego i dostępne jest tylko dla użytkownika o roli
Administrator SMZ.
Rysunek 46 Zarządzanie rolami użytkowników – pozycja menu
Po kliknięciu na przestawiony panel użytkownikowi zostanie wyświetlony główny widok
fragmentu systemu odpowiedzialnego za zarządzanie rolami.
Rysunek 47 Zarządzanie rolami - widok główny
Opis poszczególnych procesów realizujących dostępne w tym miejscu funkcjonalności
przestawiono w dalszej części dokumentu.
Administrowanie systemem
3.2.1.
Strona 43 z 107
Dodawanie ról użytkowników
Celem procesu jest dodanie nowej roli użytkowników systemu SMZ.
Aby dodać nową rolę należy kliknąć przycisk przestawiony poniżej.
Rysunek 48 Dodawanie roli – krok 1
Następnie użytkownikowi zostanie wyświetlone okno umożliwiające wypełnienie danych
roli.
Rysunek 49 Dodawanie roli – krok 2
Jedynymi atrybutami dodawanej roli jest jej nazwa oraz opis roli.
Po uzupełnieniu wymaganych danych należy kliknąć w przycisk Zapisz. Po tym rola
zostanie dodana, a więc będzie widoczna na liście ról oraz będzie możliwe przypisanie do
niej użytkowników i uprawnień.
Jeśli użytkownik w dowolnym momencie pragnie zrezygnować z kontynuowania procesu
dodawania roli, może kliknąć przycisk Anuluj. Skutkiem tej akcji będzie powrót do
głównego okna zarządzania rolami oraz brak zapamiętania wprowadzonych danych roli.
Administrowanie systemem
3.2.2.
Strona 44 z 107
Usuwanie ról użytkowników
Celem procesu jest trwałe usunięcie wybranej roli skutkujące również zniknięciem
powiązań tej roli z innymi obiektami (użytkownicy, grupy itd.).
Aby uaktywnić funkcjonalność usunięcia wybranej roli należy:
 odszukać ją na liście ról (wykorzystując wyszukiwarkę lub bezpośrednio
przeglądając listę),
 rozwinąć zestaw funkcjonalności dla danej roli (za pomocą strzałki w ostatniej
kolumnie tabeli),
 kliknąć przycisk Usuń,
 potwierdzić chęć usunięcia grupy (kliknąć przycisk Tak).
Wszystkie kroki przedstawiono na zrzutach ekranów zamieszczonych poniżej.
Rysunek 50 Usuwanie roli – krok 1
Rysunek 51 Usuwanie roli – krok 2
Administrowanie systemem
Strona 45 z 107
Usunięta rola nie będzie widoczna w żadnym miejscu systemu i nie będzie można z niej
w żaden sposób korzystać, przede wszystkim użytkownicy dotychczas do niej przypisani
przestaną posiadać uprawnienia przypisane do tej roli.
3.2.3.
Przeglądanie szczegółów ról użytkowników
Celem procesu jest wyświetlenie użytkownikowi wszystkich szczegółów wybranej roli, tj.:
 podstawowych danych (nazwy i opisu),
 przypisanych użytkowników,
 przypisanych uprawnień.
Aby uaktywnić funkcjonalność podglądu wybranej roli należy:
 odszukać ją na liście ról (wykorzystując wyszukiwarkę lub bezpośrednio
przeglądając listę),
 rozwinąć zestaw funkcjonalności dla danej roli (za pomocą strzałki w ostatniej
kolumnie tabeli),
 kliknąć przycisk Podgląd.
Rysunek 52 Podgląd szczegółów roli – krok 1
Po wywołaniu tej funkcjonalności zostanie wyświetlony komplet danych danej roli.
Administrowanie systemem
Strona 46 z 107
Rysunek 53 Podgląd szczegółów roli – krok 2
Zarówno lista użytkowników, jak i uprawnień są stronicowane.
Kliknięcie przycisku Powrót skutkuje powrotem do głównego okna zarządzania rolami.
Administrowanie systemem
3.2.4.
Strona 47 z 107
Wyszukiwanie ról użytkowników
Celem procesu jest znalezienie ról po wpisaniu określonej frazy będącej fragmentem ich
nazwy.
Aby rozpocząć wyszukiwanie ról należy:
 wprowadzić w odpowiednie pole wyszukiwaną frazę,
 kliknąć przycisk Wyszukaj.
Rysunek 54 Wyszukiwanie ról
Po aktywowaniu funkcji zostanie wyświetlona stronicowana lista wyników wyszukiwania.
Jeśli nie znaleziono żadnej roli pasującej do wyszukiwanej frazy, w tabeli zostanie
wyświetlony komunikat Brak rekordów do wyświetlenia.
Przycisk Wyczyść odpowiedzialny jest za czyszczenie pola z frazą wyszukującą. Kliknięcie
w niego skutkuje wyczyszczeniem pola.
3.2.5.
Zmiany w przypisaniach użytkowników do ról
3.2.5.1. Przypisywanie użytkowników do roli
Celem procesu jest przypisanie użytkowników do danej roli.
Aby uaktywnić funkcjonalność przypisywania użytkowników do roli należy odszukać ją na
liście ról (wykorzystując wyszukiwarkę lub bezpośrednio przeglądając listę), rozwinąć
zestaw funkcjonalności dla danej roli (za pomocą strzałki w ostatniej kolumnie tabeli) oraz
kliknąć przycisk Przypisz/usuń użytkowników.
Kroki te przedstawiono na zrzutach ekranu zamieszczonych poniżej.
Administrowanie systemem
Strona 48 z 107
Rysunek 55 Przypisywanie użytkowników do ról – krok 1
Po wybraniu tej funkcjonalności system wyświetli okno umożliwiające przypisanie
użytkowników do roli.
Administrowanie systemem
Strona 49 z 107
Rysunek 56 Przypisywanie użytkowników do ról – krok 2
W dolnej części okna po lewej stronie jest wyświetlana lista użytkowników aktualnie
przypisanych do wybranej roli, a po prawej lista pozostałych użytkowników systemu.
Przypisywania użytkowników dokonuje się za pomocą mechanizmu:
 zaznaczenie za pomocą znaczników określonych użytkowników z tabeli,
 kliknięcie jednego z przycisków zlokalizownanych między tabelami.
Zgodnie z tym jeśli użytkownik chce przypisać rolę do użytkowników – zaznacza pozycje
po prawej stronie i klika przycisk Dodaj do roli.
Administrowanie systemem
Strona 50 z 107
Rysunek 57 Przypisywanie użytkowników do ról – krok 3
W ten sposób użytkownicy zostaną przypisani do wybranej roli. Nie jest konieczny
dodatkowy zapis wprowadzanych zmian.
Przypisanie użytkowników do danej roli skutkuje przede wszystkim automatycznym
przepisaniem określonego zestawu uprawnień „przypiętego” do tej roli na wszystkich
użytkowników przypisanych do roli.
3.2.5.2. Usuwanie przypisania użytkowników do roli
Celem procesu jest usunięcie przypisania użytkowników do danej roli.
Aby uaktywnić funkcjonalność usuwania przypisania użytkowników do roli należy
odszukać ją na liście ról (wykorzystując wyszukiwarkę lub bezpośrednio przeglądając
listę), rozwinąć zestaw funkcjonalności dla danej roli (za pomocą strzałki w ostatniej
kolumnie tabeli) oraz kliknąć przycisk Przypisz/usuń użytkowników.
Kroki te przedstawiono na zrzutach ekranu zamieszczonych poniżej.
Rysunek 58 Usuwanie przypisań użytkowników do ról – krok 1
Administrowanie systemem
Strona 51 z 107
Po wybraniu tej funkcjonalności system wyświetli okno umożliwiające usunięcie
przypisania użytkowników do roli.
Rysunek 59 Usuwanie przypisań użytkowników do ról – krok 2
W dolnej części okna po lewej stronie jest wyświetlana lista użytkowników aktualnie
przypisanych do wybranej roli, a po prawej lista pozostałych użytkowników systemu.
Usuwania przypiswania użytkowników dokonuje się za pomocą mechanizmu:
 zaznaczenie za pomocą znaczników określonych użytkowników z tabeli,
 kliknięcie jednego z przycisków zlokalizownanych między tabelami.
Zgodnie z tym jeśli użytkownik chce usunąć przypisanie użytkowników do roli wybiera ich
w tabeli po lewej stronie oraz klika przycisk Usuń z roli.
Administrowanie systemem
Strona 52 z 107
Rysunek 60 Usuwanie przypisań użytkowników do ról – krok 3
W ten sposób przypisanie użytkowników do roli zostanie usunięte. Nie jest konieczny
dodatkowy zapis wprowadzanych zmian.
Usunięcie
przypisania
użytkownika
do
danej
roli
skutkuje
przede
wszystkim
automatycznym „odpięciem” określonego zestawu uprawnień przypisango do tej roli od
tego użytkownika.
3.2.5.3. Korzystanie z wyszukiwarki użytkowników
W górnej części okna umożliwiającego zmiany w przypisaniach ról do użytkowników
znajduje się wyszukiwarka użytkowników. Jej obsługa polega na wpisaniu w odpowiednie
pole reprezentujące identyfikator, imię oraz nazwisko użytkownika dowolnej frazy
i kliknięcie przycisku Wyszukaj.
Rysunek 61 Wyszukiwanie użytkowników
Użytkownik może uzupełniać dowolny zestaw danych (jedno, dwa lub trzy pola).
Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone w obu tabelach z użytkownikami, które są
położone w dolnej części omawianego okna.
Kliknięcie przycisku Wyczyść powoduje usunięcie wszystkich wprowadzonych przez
użytkownika fraz.
Za powrót do głównego widoku ról odpowiedzialny jest przycisk Anuluj.
Administrowanie systemem
3.2.6.
Strona 53 z 107
Zmiany w przypisaniach uprawnień do ról
3.2.6.1. Przypisywanie uprawnień do roli
Celem procesu jest przypisanie uprawnień do danej roli.
Aby uaktywnić funkcjonalność przypisywania uprawnień do roli należy odszukać ją na
liście ról (wykorzystując wyszukiwarkę lub bezpośrednio przeglądając listę), rozwinąć
zestaw funkcjonalności dla danej roli (za pomocą strzałki w ostatniej kolumnie tabeli) oraz
kliknąć przycisk Przypisz/usuń uprawnienia.
Kroki te przedstawiono na zrzutach ekranu zamieszczonych poniżej.
Rysunek 62 Przypisywanie uprawnień do ról – krok 1
Po wybraniu tej funkcjonalności system wyświetli okno umożliwiające przypisanie
uprawnień do roli.
Administrowanie systemem
Strona 54 z 107
Rysunek 63 Przypisywanie uprawnień do ról – krok 2
W dolnej części okna po lewej stronie jest wyświetlana lista uprawnień aktualnie
przypisanych do wybranej roli, a po prawej lista pozostałych uprawnień systemowych.
Przypisywania uprawnień dokonuje się za pomocą mechanizmu:
 zaznaczenie za pomocą znaczników określonych uprawnień z tabeli,
 kliknięcie jednego z przycisków zlokalizownanych między tabelami.
Zgodnie z tym jeśli użytkownik chce przypisać uprawnienia do roli – zaznacza pozycje po
prawej stronie i klika przycisk Dodaj uprawnienie.
Administrowanie systemem
Strona 55 z 107
Rysunek 64 Przypisywanie uprawnień do ról – krok 3
W ten sposób uprawnienia zostaną przypisane do wybranej roli. Nie jest konieczny
dodatkowy zapis wprowadzanych zmian.
Przypisanie uprawnień do danej roli skutkuje przede wszystkim automatycznym
przepisaniem określonego zestawu uprawnień „przypiętego” do tej roli na wszystkich
użytkowników przypisanych do roli.
3.2.6.2. Usuwanie przypisania użytkowników do roli
Celem procesu jest usunięcie przypisania uprawnień do danej roli.
Aby uaktywnić funkcjonalność usuwania przypisania uprawnień do roli należy odszukać ją
na liście ról (wykorzystując wyszukiwarkę lub bezpośrednio przeglądając listę), rozwinąć
zestaw funkcjonalności dla danej roli (za pomocą strzałki w ostatniej kolumnie tabeli) oraz
kliknąć przycisk Przypisz/usuń uprawnienia.
Kroki te przedstawiono na zrzutach ekranu zamieszczonych poniżej.
Rysunek 65 Usuwanie przypisań uprawnień do ról – krok 1
Administrowanie systemem
Strona 56 z 107
Po wybraniu tej funkcjonalności system wyświetli okno umożliwiające usunięcie
przypisania uprawnień do roli.
Rysunek 66 Usuwanie przypisań uprawnień do ról – krok 2
W dolnej części okna po lewej stronie jest wyświetlana lista uprawnień aktualnie
przypisanych do wybranej roli, a po prawej lista pozostałych uprawnień systemowych.
Usuwania przypiswania uprawnień dokonuje się za pomocą mechanizmu:
 zaznaczenie za pomocą znaczników określonych uprawnień z tabeli,
 kliknięcie jednego z przycisków zlokalizownanych między tabelami.
Zgodnie z tym jeśli użytkownik chce usunąć przypisanie uprawnienia do roli wybiera je
w tabeli po lewej stronie oraz klika przycisk Usuń uprawnienia.
Administrowanie systemem
Strona 57 z 107
Rysunek 67 Usuwanie przypisań uprawnień do ról – krok 3
W ten sposób przypisanie uprawnień do roli zostanie usunięte. Nie jest konieczny
dodatkowy zapis wprowadzanych zmian.
Usunięcie przypisania uprawnień do danej roli skutkuje przede wszystkim automatycznym
„odpięciem” tych uprawnień od użytkowników posiadających modyfikowaną rolę.
3.2.6.3. Korzystanie z wyszukiwarki uprawnień
W górnej części okna umożliwiającego zmiany w przypisaniach uprawnień do ról znajduje
się wyszukiwarka uprawnień. Jej obsługa polega na wpisaniu w odpowiednie pole
reprezentujące identyfikator i nazwę uprawnienia dowolnej frazy i kliknięcie przycisku
Wyszukaj.
Rysunek 68 Wyszukiwanie uprawnień
Użytkownik może uzupełniać dowolny zestaw danych (jedno lub dwa pola).
Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone w obu tabelach z uprawnieniami, które są
położone w dolnej części omawianego okna.
Kliknięcie przycisku Wyczyść powoduje usunięcie wszystkich wprowadzonych przez
użytkownika fraz.
Za powrót do głównego widoku ról odpowiedzialny jest przycisk Anuluj.
Administrowanie systemem
Strona 58 z 107
3.3. Zarządzanie użytkownikami
Zarządzanie użytkownikami aktywowane jest poprzez przedstawioną niżej pozycję menu
modułu administracyjnego i dostępne jest tylko dla użytkownika o roli Administrator SMZ.
Rysunek 69 Zarządzanie użytkownikami – pozycja menu
Po kliknięciu na przestawiony panel użytkownikowi zostanie wyświetlony główny widok
fragmentu systemu odpowiedzialnego za zarządzanie użytkownikami.
Rysunek 70 Zarządzanie użytkownikami - widok główny
Opis poszczególnych procesów realizujących dostępne w tym miejscu funkcjonalności
przestawiono w dalszej części dokumentu.
3.3.1.
Wyszukiwanie użytkowników
Celem procesu jest znalezienie użytkowników po wpisaniu określonej frazy będącej
fragmentem ich imienia, nazwiska lub loginu.
Aby rozpocząć wyszukiwanie użytkowników należy:
Administrowanie systemem
Strona 59 z 107
 wprowadzić w odpowiednie pole wyszukiwaną frazę,
 kliknąć przycisk Wyszukaj.
Rysunek 71 Wyszukiwanie użytkowników - krok 1
Po aktywowaniu funkcji zostanie wyświetlona stronicowana lista wyników wyszukiwania.
Jeśli nie znaleziono żadnego użytkownika pasującego do wyszukiwanej frazy, w tabeli
zostanie wyświetlony komunikat Brak rekordów do wyświetlenia.
Przycisk Wyczyść odpowiedzialny jest za czyszczenie pól z frazami wyszukującymi.
Kliknięcie w niego skutkuje wyczyszczeniem pól.
Użytkownik może również wyszukać administratorów regionalnych wśród wszystkich
użytkowników – musi wtedy zaznaczyć tylko znacznik Administrator regionalny i kliknąć
przycisk Wyszukaj.
Rysunek 72 Wyszukanie administratorów regionalnych
System wyświetli wtedy listę administratorów regionalnych wraz z PSSE (regionem), do
którego zostali przypisani.
Administrowanie systemem
3.3.2.
Strona 60 z 107
Podgląd szczegółów użytkownika
Celem procesu jest wyświetlenie wszystkich szczegółów wybranego użytkownika, tj.:
 podstawowych danych (imienia, nazwiska i loginu),
 przynależnych organizacji,
 przynależnych usługodawców,
 danych konta.
Aby uaktywnić funkcjonalność podglądu szczegółów wybranego użytkownika należy:
 odszukać go na liście użytkowników (wykorzystując wyszukiwarkę lub bezpośrednio
przeglądając listę),
 rozwinąć zestaw funkcjonalności dla danego użytkownika (za pomocą strzałki
w ostatniej kolumnie tabeli),
 kliknąć przycisk Podgląd.
Administrowanie systemem
Strona 61 z 107
Rysunek 73 Podgląd szczegółów użytkownika - krok 1
Po wywołaniu tej funkcjonalności zostanie wyświetlony komplet danych wybranego
użytkownika.
Administrowanie systemem
Strona 62 z 107
Rysunek 74 Podgląd szczegółów użytkownika – krok 2
Kliknięcie przycisku Powrót skutkuje powrotem do głównego okna zarządzania
użytkownikami.
3.3.3.
Przypisywanie
użytkowników
do
powiatowych
stacji
sanitarno-
epidemiologicznych (określanie administratorów regionalnych)
Administrator centralny może przypisywać użytkownikom powiatowe stacje sanitarnoepidemiologiczne, co tożsame jest z określaniem ich administratorami regionalnymi.
Funkcjonalność wywoływana jest z poziomu podglądu szczegółów użytkownika – przycisk
Przypisz do regionu.
Rysunek 75 Przypisywnaie do regionu – wywołanie funkcjonalności
Administrowanie systemem
Strona 63 z 107
Po wywołaniu funkcjonalności system wyświetli okno wyszukiwania, gdzie można wybrać
PSSE do przypisania.
Rysunek 76 Wybór województwa
Po wyborze PSSE, którego wybrany użytkownik ma być administratorem regionalnym
należy zatwierdzić wybór przyciskiem Wybierz.
Administrowanie systemem
Strona 64 z 107
Rysunek 77 Zatwierdzenie wyboru PSSE
Użytkownik może również zrezygnować z akcji za pomocą przycisku Zamknij.
Przypisanie użytkownikowi regionu ma odzwierciedlenie w zakresie wniosków
o uprawnienia wyświetlanych do obsłużenia (użytkownik musi więc posiadać rolę
administracyjną, by mieć dostęp do modułu obsługi wniosków).
Szczegółowo zakres wyświetlanych wniosków opisano w punkcie 2.4. dokumentu.
3.3.4.
Zmiany w przypisaniu grup użytkowników do użytkownika
3.3.4.1. Przypisywanie grup użytkowników do użytkownika
Celem procesu jest przypisanie grup użytkowników do wybranego użytkownika.
Aby uaktywnić funkcjonalność przypisywania grup użytkowników do wybranego
użytkownika należy odszukać użytkownika na liście (wykorzystując wyszukiwarkę lub
bezpośrednio przeglądając listę), rozwinąć zestaw funkcjonalności dla danego
użytkownika (za pomocą strzałki w ostatniej kolumnie tabeli) oraz kliknąć przycisk
Przypisz do/usuń z grupy.
Kroki te przedstawiono na zrzutach ekranu zamieszczonych poniżej.
Administrowanie systemem
Strona 65 z 107
Rysunek 78 Przypisywanie grup do użytkownika – krok 1
Po wybraniu tej funkcjonalności system wyświetli okno umożliwiające przypisanie grup
użytkowników do użytkownika.
Administrowanie systemem
Strona 66 z 107
Rysunek 79 Przypisywanie grup do użytkownika – krok 2
W dolnej części okna po lewej stronie jest wyświetlana lista grup użytkowników aktualnie
przypisanych do wybranego użytkownika, a po prawej lista pozostałych grup
użytkowników zadeklarowanych w systemie. Przypisywania grup do użytkownika
dokonuje się za pomocą mechanizmu:
 zaznaczenie za pomocą znaczników określonych grup z tabeli,
 kliknięcie jednego z przycisków zlokalizownanych między tabelami.
Zgodnie z tym jeśli użytkownik chce przypisać wybranemu użytkownikowi określone
grupy – zaznacza pozycje po prawej stronie i klika przycisk Dodaj do grupy.
Administrowanie systemem
Strona 67 z 107
Rysunek 80 Przypisywanie grup do użytkownika – krok 3
W ten sposób grupy zostaną przypisane do użytkownika. Po wybraniu grup należy
zatwierdzić wybór przyciskiem Zapisz zmiany.
Przypisanie wybranych grup do danego użytkownika skutkuje przede wszystkim
automatycznym przepisaniem określonego zestawu ról „przypiętych” do tych grup
użytkowników na wybranego użytkownika.
3.3.4.2. Usuwanie przypisania grup użytkowników do użytkownika
Celem procesu jest usunięcie przypisania grup użytkowników do danego użytkownika.
Aby uaktywnić funkcjonalność usuwania przypisania grup użytkowników do użytkownika
należy odszukać użytkownika na liście (wykorzystując wyszukiwarkę lub bezpośrednio
przeglądając listę), rozwinąć zestaw funkcjonalności dla danego użytkownika (za pomocą
strzałki w ostatniej kolumnie tabeli) oraz kliknąć przycisk Przypisz/usuń użytkowników.
Kroki te przedstawiono na zrzutach ekranu zamieszczonych poniżej.
Rysunek 81 Usuwanie przypisań grup użytkowników do użytkownika – krok 1
Administrowanie systemem
Strona 68 z 107
Po wybraniu tej funkcjonalności system wyświetli okno umożliwiające usunięcie
przypisania grup użytkowników do użytkownika.
Rysunek 82 Usuwanie przypisań grup użytkowników do użytkownika – krok 2
W dolnej części okna po lewej stronie jest wyświetlana lista grup użytkowników aktualnie
przypisanych do wybranego użytkownika, a po prawej lista pozostałych grup
użytkowników zadeklarowanych w systemie. Usuwania przypisywania grup do
użytkownika dokonuje się za pomocą mechanizmu:
 zaznaczenie za pomocą znaczników określonych grup z tabeli,
 kliknięcie jednego z przycisków zlokalizownanych między tabelami.
Administrowanie systemem
Strona 69 z 107
Zgodnie z tym jeśli użytkownik chce usunąć przypisanie określonych grup do użytkownika
wybiera grupy w tabeli po lewej stronie oraz klika przycisk Usuń z grupy.
Rysunek 83 Usuwanie przypisań grup użytkowników do użytkowników – krok 3
W ten sposób przypisania grup do użytkownika zostaną usunięte. Po wybraniu grup do
usunięcia należy zatwierdzić wybór przyciskiem Zapisz zmiany.
Usunięcie przypisania grup do użytkownika skutkuje przede wszystkim automatycznym
„odpięciem” określonego zestawu ról przypisango do tych grup od tego użytkownika.
3.3.4.3. Korzystanie z wyszukiwarki grup użytkowników
W górnej części okna umożliwiającego zmiany w przypisaniach grup użytkowników do
użytkownika znajduje się wyszukiwarka grup użytkowników. Jej obsługa polega na
wpisaniu w odpowiednie pole reprezentujące identyfikator i nazwę grupy dowolnej frazy
i kliknięcie przycisku Wyszukaj.
Rysunek 84 Wyszukiwanie użytkowników
Użytkownik może uzupełniać dowolny zestaw danych (jedno lub dwa pola).
Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone w obu tabelach z grupami, które są położone
w dolnej części omawianego okna.
Kliknięcie przycisku Wyczyść powoduje usunięcie wszystkich wprowadzonych przez
użytkownika fraz.
Za powrót do głównego widoku użytkowników odpowiedzialny jest przycisk Anuluj.
Administrowanie systemem
3.3.5.
Strona 70 z 107
Zmiany w przypisaniach ról do użytkownika
3.3.5.1. Przypisanie ról do użytkownika
Celem procesu jest przypisanie ról do wybranego użytkownika.
Aby uaktywnić funkcjonalność przypisywania ról do wybranego użytkownika należy
odszukać użytkownika na liście (wykorzystując wyszukiwarkę lub bezpośrednio
przeglądając listę), rozwinąć zestaw funkcjonalności dla danego użytkownika (za pomocą
strzałki w ostatniej kolumnie tabeli) oraz kliknąć przycisk Przypisz do/usuń z roli.
Kroki te przedstawiono na zrzutach ekranu zamieszczonych poniżej.
Rysunek 85 Przypisywanie ról do użytkownika – krok 1
Po wybraniu tej funkcjonalności system wyświetli okno umożliwiające przypisanie ról do
użytkownika.
Administrowanie systemem
Strona 71 z 107
Rysunek 86 Przypisywanie ról do użytkownika – krok 2
W dolnej części okna po lewej stronie jest wyświetlana lista ról aktualnie przypisanych do
wybranego użytkownika, a po prawej lista pozostałych ról zadeklarowanych w systemie.
Przypisywania ról do użytkownika dokonuje się za pomocą mechanizmu:
 zaznaczenie za pomocą znaczników określonych ról z tabeli,
 kliknięcie jednego z przycisków zlokalizownanych między tabelami.
Zgodnie z tym jeśli użytkownik chce przypisać wybranemu użytkownikowi określone role
– zaznacza pozycje po prawej stronie i klika przycisk Dodaj role.
Administrowanie systemem
Strona 72 z 107
Rysunek 87 Przypisywanie ról do użytkownika – krok 3
W ten sposób role zostaną przypisane do użytkownika. Po wybraniu ról do dodania należy
zatwierdzić wybór przyciskiem Zapisz zmiany.
Przypisanie wybranych ról do danego użytkownika skutkuje przede wszystkim
automatycznym przepisaniem określonego zestawu uprawnień „przypiętych” do tych ról
na wybranego użytkownika.
3.3.5.2. Usuwanie przypisania ról do użytkownika
Celem procesu jest usunięcie przypisania ról do wybranego użytkownika.
Aby uaktywnić funkcjonalność usuwania przypisania ról do wybranego użytkownika
należy odszukać użytkownika na liście (wykorzystując wyszukiwarkę lub bezpośrednio
przeglądając listę), rozwinąć zestaw funkcjonalności dla danego użytkownika (za pomocą
strzałki w ostatniej kolumnie tabeli) oraz kliknąć przycisk Przypisz do/usuń z roli.
Kroki te przedstawiono na zrzutach ekranu zamieszczonych poniżej.
Administrowanie systemem
Strona 73 z 107
Rysunek 88 Usuwanie przypisania ról do użytkownika – krok 1
Po wybraniu tej funkcjonalności system wyświetli okno umożliwiające usunięcie
przypisania ról do użytkownika.
Administrowanie systemem
Strona 74 z 107
Rysunek 89 Usuwanie przypisania ról do użytkownika – krok 2
W dolnej części okna po lewej stronie jest wyświetlana lista ról aktualnie przypisanych do
wybranego użytkownika, a po prawej lista pozostałych ról zadeklarowanych w systemie.
Usunięcie przypisania ról do użytkownika dokonuje się za pomocą mechanizmu:
 zaznaczenie za pomocą znaczników określonych ról z tabeli,
 kliknięcie jednego z przycisków zlokalizownanych między tabelami.
Zgodnie z tym jeśli użytkownik chce usunąć przypisanie ról do wybranego użytkownika –
zaznacza pozycje po lewej stronie i klika przycisk Usuń role.
Administrowanie systemem
Strona 75 z 107
Rysunek 90 Usuwanie przypisania ról do użytkownika – krok 3
W ten sposób przypisania ról do użytkownika zostaną usunięte. Po wybraniu ról do
usunięcia należy zatwierdzić wybór przyciskiem Zapisz zmiany.
Usunięcie przypisania ról do użytkownika skutkuje przede wszystkim automatycznym
„odpięciem” określonego zestawu uprawnień przypisango do tych ról od tego
użytkownika.
3.3.5.3. Korzystanie z wyszukiwarki ról
Korzystanie z wyszukiwarki ról opisane jest w punkcie 3.1.6.3.
Administrowanie systemem
Strona 76 z 107
3.4. Konfiguracja parametrów systemowych
Konfiguracja parametrów systemowych aktywowana jest poprzez przedstawioną niżej
pozycję menu modułu administracyjnego i dostępna jest tylko dla użytkownika o roli
Administrator SMZ.
Rysunek 91 Konfiguracja parametrów systemowych – pozycja menu
Po kliknięciu na przestawiony panel użytkownikowi zostanie wyświetlony główny widok
fragmentu systemu odpowiedzialnego za konfigurację parametrów.
Rysunek 92 Konfiguracja parametrów systemowych – widok główny
Administrowanie systemem
Strona 77 z 107
Opis poszczególnych procesów realizujących dostępne w tym miejscu funkcjonalności
przedstawiono w dalszej części dokumentu.
3.4.1.
Wyszukiwanie parametrów
Celem procesu jest znalezienie parametrów systemowych po wpisaniu określonej frazy
będącej fragmentem ich nazwy, opisu parametru lub nazwy obszaru.
Aby rozpocząć wyszukiwanie parametrów należy:
 wprowadzić w odpowiednie pole wyszukiwaną frazę,
 kliknąć przycisk Wyszukaj.
Rysunek 93 Wyszukiwanie parametrów systemowych – krok 1
Po aktywowaniu funkcji zostanie wyświetlona stronicowana lista wyników wyszukiwania.
Jeśli nie znaleziono żadnego parametru pasującego do wyszukiwanej frazy, w tabeli
zostanie wyświetlony komunikat Brak rekordów do wyświetlenia.
Przycisk Wyczyść odpowiedzialny jest za czyszczenie pól z frazami wyszukującymi.
Kliknięcie w niego skutkuje wyczyszczeniem pól.
3.4.2.
Edycja wartości parametrów
Aby wybrać określony parametr i przejść do widoku prezentującego jego wartości należy
odszukać go na liście (wykorzystując wyszukiwarkę lub bezpośrednio przeglądając listę),
zaznaczyć go oraz kliknąć przycisk Edycja.
Kroki te przedstawiono na zrzutach ekranu zamieszczonych poniżej.
Administrowanie systemem
Strona 78 z 107
Rysunek 94 Wybór parametru systemowego – krok 1
Po tej akcji nastąpi wyświetlenie widoku prezentującego listę wartości wybranego
parametru.
Rysunek 95 Lista wartości wybranego parametru systemowego
Powrót do głównego widoku parametru systemowych możliwy jest za pomocą przycisku
Powrót.
3.4.2.1. Dodawanie wartości parametrów
Celem procesu jest dodanie nowej wartości wybranego parametru systemowego.
Administrowanie systemem
Strona 79 z 107
Rysunek 96 Dodawanie wartości parametru – krok 1
W dalszej kolejności należy kliknąć w ikonę edycji, co skutkuje możliwością wprowadzania
danych w tabeli.
Rysunek 97 Dodawanie wartości parametru – krok 2
Wprowadzania danych dokonuje się po kliknięciu w odpowiednie pole. Pole
z wartościami uzupełnia się „z klawiatury”, natomiast pola zawierające daty
z wykorzystaniem wyświetlanego kalendarza. Po wypełnieniu wszystkich danych należy
zatwierdzić zapis nowych wartości parametru za pomocą przycisku oznaczonego ikoną
przestawiającą znak wyboru (fajkę).
Rysunek 98 Dodawanie wartości parametru – krok 3
Po
kliknięciu
wskazanego
przycisku
obowiązywania zostanie zapisana.
nowa
wartość parametru
wraz
z datami
Administrowanie systemem
Strona 80 z 107
Rysunek 99 Dodawanie wartości parametru – krok 4
Po kliknięciu w przycisk umożliwiający edycję parametru możliwa jest również rezygnacja
z edytowania wartości parametru. Dokonuje się tego za pomocą przycisku
przedstawiającego krzyżyk.
Rysunek 100 Dodawanie wartości parametru – krok 5
Edycja wartości wybranego parametru skutkuje odzwierciedleniem tej akcji w działaniu
całego systemu zależnego od tego parametru (zmiany zaczynają obowiązywać od razu po
zapisie).
Administrowanie systemem
Strona 81 z 107
3.4.2.2. Usuwanie wartości parametru
Celem procesu jest usunięcie jednej z wartości wybranego parametru systemowego.
Aby usunąć wybrany wpis reprezentujący wartość parametru wraz z datami
obowiązywania na liście wartości parametru przy określonej pozycji należy kliknąć
pozycję Usuń.
Rysunek 101 Usuwanie wartości parametru – krok 1
W dalszej kolejności należy potwierdzić chęć usunięcia wpisu przyciskiem Tak.
Rysunek 102 Usuwanie wartości parametru – krok 2
W przypadku chęci anulowania usuwania wartości parametru należy kliknąć w przycisk
Nie.
Administrowanie systemem
Strona 82 z 107
3.5. Skladanie wniosków o uprawnienia
Proces składania wniosków o uprawnienia jest opisany w punkcie 2.3. każdego
z podręczników użytkownika. Proces ten nie jest dedykowany dla administratora,
ponieważ zawsze posiada on najwyższe uprawnienia. Użytkownik z przypisaną tą rolą
odpowiedzialny jest natomiast za obsługę złożonych wniosków.
3.6. Obsługa wniosków o uprawnienia
Obsługa wniosków o uprawnienia aktywowana jest poprzez przedstawioną niżej pozycję
menu modułu administracyjnego i dostępne jest tylko dla użytkownika o roli
Administrator SMZ.
Rysunek 103 Przeglądanie wniosków o uprawnienia – pozycja menu
Po kliknięciu na przestawiony panel użytkownikowi zostanie wyświetlony główny widok
fragmentu systemu odpowiedzialnego za przeglądanie wniosków o uprawnienia.
Rysunek 104 Przeglądanie wniosków – widok główny
Administrowanie systemem
Strona 83 z 107
Opis poszczególnych procesów realizujących dostępne w tym miejscu funkcjonalności
przedstawiono w dalszej części dokumentu.
3.6.1.
Wyszukiwanie wniosków
Celem procesu jest znalezienie wniosków o uprawnienia po wpisaniu określonej frazy
będącej fragmentem identyfikatora użytkownika lub identyfikatora wniosku.
 Wnioski pochodzące od kandydatów na administratora regionalnego są możliwe
do wyszukania jedynie przez administratora centralnego.
 Wnioski pochodzące od kandydatów na administratora lokalnego danego
podmiotu (zaznaczony znacznik ‘Funkcja administratora lokalnego’) są możliwe do
wyszukania
jedynie
przez
odpowiedniego
administratora
regionalnego
zarządzającego powiatem, w którym dany podmiot się znajduje (powiat
nadzorowany
przez
powiatową
stację
sanitarno-epidemiologiczną
tego
administratora regionalnego).
 Wnioski pochodzące od zwykłych użytkowników (nie zawierające dodatkowych
funkcji) są możliwe do wyszukania tylko przez administratora lokalnego danego
podmiotu.
Aby rozpocząć wyszukiwanie wniosków należy:
 wprowadzić w odpowiednie pola wyszukiwaną frazę,
 kliknąć przycisk Wyszukaj.
Rysunek 105 Wyszukiwanie wniosków o uprawnienia – krok 1
Po aktywowaniu funkcji zostanie wyświetlona stronicowana lista wyników wyszukiwania.
Jeśli nie znaleziono żadnego wniosku pasującego do wyszukiwanych fraz, w tabeli
zostanie wyświetlony komunikat Brak rekordów do wyświetlenia.
Przycisk Wyczyść odpowiedzialny jest za czyszczenie pola z frazami wyszukującymi.
Kliknięcie w niego skutkuje wyczyszczeniem pól.
Administrowanie systemem
3.6.2.
Strona 84 z 107
Podgląd szczegółów wybranego wniosku
Celem procesu jest wyświetlenie wszystkich szczegółów wybranego wniosku, tj.:
 danych użytkownika składającego wniosek,
 danych usługodawcy i organizacji, w imieniu których użytkownik wnioskuje
o uprawnienia,
 pełnych danych wniosku (numer wniosku, wnioskowane role, załączniki).
Aby uaktywnić funkcjonalność podglądu szczegółów wybranego wniosku należy:
 odszukać go na liście wniosków (wykorzystując wyszukiwarkę lub bezpośrednio
przeglądając listę),
 rozwinąć funkcjonalności dla danego wniosku (za pomocą strzałki w ostatniej
kolumnie tabeli),
 kliknąć przycisk Podgląd.
Rysunek 106 Podgląd szczegółów wniosku o uprawnienia – krok 1
Po wywołaniu tej funkcjonalności zostanie wyświetlony komplet danych wybranego
wniosku.
Administrowanie systemem
Strona 85 z 107
Rysunek 107 Podgląd szczegółów wniosku o uprawnienia – krok 2
Z poziomu podglądu szczegółów wniosku możliwe jest pobranie pliku załączonego do
wniosku. Funkcjonalność tą aktywuje się poprzez kliknięcie przycisku Pobierz
zlokalizowanego obok danego załącznika.
Administrowanie systemem
Strona 86 z 107
Rysunek 108 Pobranie załącznika do wniosku
Kliknięcie przycisku Powrót skutkuje powrotem do głównego okna podglądu wniosków
prezentującego wyszukiwarkę oraz listę wniosków.
3.6.3.
Zatwierdzenie wniosku
Celem procesu jest zatwierdzenie wybranego wniosku przez administratora skutkujące
automatycznym nadaniem wnioskowanych ról użytkownikowi składającemu wniosek oraz
przypisaniem go do grupy formalnej, w imieniu której wnioskuje. Użytkownikowi
wnioskującemu nadawane są również uprawnienia administratora lokalnego (jeżeli opcja
ta była zaznaczona).
Aby zatwierdzić dany wniosek należy z poziomu podglądu jego szczegółów kliknąć
przycisk Zatwierdź.
Skutkiem tego działania jest:
 przypisanie wnioskowanych ról użytkownikowi (w konsekwencji uprawnień),
 zaktualizowanie danych użytkownika o te, którymi wypełnił wniosek,
 automatyczne przypisanie użytkownika wnioskującego do danej formalnej grupy
użytkowników,
 zmiana statusu wniosku na Zatwierdzony.
Dodatkowo w przypadku wniosku o administratora lokalnego:
 stworzenie grupy dla danej organizacji (jeśli ta nie istnieje),
 przypisanie użytkownika do grupy,
 przypisanie użytkownikowi uprawnienia administratora lokalnego organizacji,
w imieniu której wnioskuje.
Administrowanie systemem
3.6.4.
Strona 87 z 107
Odrzucenie wniosku
Celem procesu jest odrzucenie wybranego wniosku przez administratora.
Aby odrzucić dany wniosek należy z poziomu podglądu jego szczegółów kliknąć przycisk
Odrzuć.
Skutkiem tego działania jest zmiana statusu wniosku na Odrzucony.
3.7. Przypisywanie PSSE nadzorowanych powiatów
Przypisywanie PSSE nadzorowanych powiatów aktywowane jest poprzez przedstawioną
niżej pozycję menu modułu administracyjnego i dostępne jest tylko dla użytkownika o roli
Administrator SMZ.
Rysunek 109 Przypisywanie PSSE nadzorowanych powiatów – pozycja menu
Administrowanie systemem
Strona 88 z 107
Po kliknięciu na przedstawiony panel użytkownikowi zostanie wyświetlony główny widok
fragmentu systemu odpowiedzialnego za przypisywanie PSSE nadzorowanych powiatów.
Rysunek 110 Przypisywanie PSSE nadzorowanych powiatów – widok główny
Opis poszczególnych procesów realizujących dostępne w tym miejscu funkcjonalności
przedstawiono w dalszej części dokumentu.
3.7.1.
Wyszukiwanie powiatów
Celem procesu jest znalezienie powiatów po wyborze określonych kryteriów będących
nazwą województwa lub powiatu.
Aby rozpocząć wyszukiwanie powiatów należy:
 wybrać kryteria wyszukiwania (dowolną ilość),
 kliknąć przycisk Wyszukaj.
Administrowanie systemem
Strona 89 z 107
Rysunek 111 Wyszukiwanie powiatów – krok 1
Po aktywowaniu funkcji zostanie wyświetlona stronicowana lista wyników wyszukiwania.
Jeśli nie znaleziono żadnego powiatu pasującego do kryteriów wyszukiwania, w tabeli
zostanie wyświetlony komunikat Brak rekordów do wyświetlenia.
Przycisk Wyczyść odpowiedzialny jest za czyszczenie pól z kryteriami wyszukiwania.
Kliknięcie w niego skutkuje wyczyszczeniem pól.
3.7.2.
Przypisanie PSSE do powiatu
Celem procesu jest przypisanie PSSE do wybranego powiatu.
Aby uaktywnić funkcjonalność przypisywania PSSE do wybranego powiatu należy
odszukać powiat na liście (wykorzystując wyszukiwarkę lub bezpośrednio przeglądając
listę) oraz kliknąć przycisk Przypisz / Zmień.
Rysunek 112 Przypisanie PSSE do powiatu
Po aktywowaniu tej funkcjonalności użytkownikowi zostanie wyświetlone okno
umożliwiające wybór PSSE, które ma zostać przypisane do wybranego powiatu.
Administrowanie systemem
Strona 90 z 107
Rysunek 113 Przypisanie PSSE do powiatu – krok 2
W wyświetlonym oknie możliwe jest znalezienie Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej (PSSE), która ma być przypisana do wybranego powiatu.
Aby odnaleźć PSSE użytkownik musi skorzystać z wyszukiwarki organizacji. Jej obsługa
polega
na
uzupełnieniu
dowolnej
liczby
pól
zawierających
nazwę
województwo, powiat oraz miejscowość i kliknięciu przycisku Wyszukaj.
jednostki,
Administrowanie systemem
Strona 91 z 107
Rysunek 114 Przypisywanie PSSE do powiatu – krok 2
Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone w tabeli zlokalizowanej w dolnej części
omawianego okna. Jeśli zestaw wprowadzonych fraz nie pasuje to żadnego wyniku
wyszukiwania, w tabeli będzie wyświetlona informacja Brak rekordów do wyświetlenia.
Faktycznego przypisania znalezionego PSSE dokonuje się poprzez kliknięcie przycisku
Wybierz dla danej pozycji w tabeli ze znalezionymi organizacjami.
W tym miejscu możliwe jest również skorzystanie z wyszukiwarki administracyjnej TERYT
– jej obsługa została wyjaśniona w opisie części wspólnych systemu.
Administrowanie systemem
Strona 92 z 107
Rysunek 115 Przypisywanie PSSE do powiatu – krok 3
Dokonanie przypisania skutkuje zaktualizowaniem listy wyświetlanych powiatów (dla
modyfikowanego powiatu będzie widnieć nowa PSSE). Jeśli przed przypisaniem wybrany
powiat posiadał już przypisaną PSSE, to zostanie ona zamieniona na nową.
Administracja – wspólne
Strona 93 z 107
4. Administracja – wspólne
4.1.1.
Wyszukanie usługodawcy
Niniejsza funkcjonalność nie występuje w systemie SMZ samodzielnie. Jest ona
wywoływana z poziomu innych funkcjonalności użytkownika:

Złożenie wniosku o nadanie uprawnień
Funkcjonalność
Wyszukanie
usługodawcy
umożliwia
wyszukanie
danych
podmiotu/podmiotów świadczących usługi medyczne z rejestru Centralnego Wykazu
Usługodawców (CWUd) dostępnego w systemie P1. W wyniku realizacji niniejszej
funkcjonalności, formularz, skąd funkcjonalność została wywołana zostanie zasilony
danymi pochodzącymi z rejestru CWUd.
Poniższy ekran przedstawia formularz wyszukania usługodawcy z zaznaczoną opcją
Praktyka zawodowa.
Administracja – wspólne
Strona 94 z 107
Rysunek 116 Formularz Wyszukanie usługodawcy – praktyka zawodowa
Wówczas na formularzu widnieją następujące pola:

nazwa praktyki zawodowej – wartość uzupełniana ręcznie;

nr księgi rejestrowej – wartość uzupełniana ręcznie;

kod organu rejestrowego – wartość uzupełniana ręcznie;

NIP – wartość uzupełniana ręcznie;

kod pocztowy – wartość uzupełniana ręcznie;

województwo – wartość uzupełniana ręcznie lub pobierana ze słownika teryt;

powiat – wartość uzupełniana ręcznie lub pobierana ze słownika teryt;

gmina – wartość uzupełniana ręcznie lub pobierana ze słownika teryt;

miejscowość – wartość uzupełniana ręcznie lub pobierana ze słownika teryt.
Dodatkowo dla obszaru z polami Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość dostępna
jest funkcjonalność umożliwiająca pobranie danych ze słownika teryt. Wywołanie
funkcjonalności spowoduje wyświetlenie formularza Wyszukaj teryt (opis działania
funkcjonalności znajduje się w podrozdziale .
Administracja – wspólne
Strona 95 z 107
Poniższy ekran przedstawia formularz wyboru usługodawcy z zaznaczoną opcją Podmiot
leczniczy.
Rysunek 117 Formularz Wyszukiwania usługodawcy – podmiot leczniczy
Wówczas na formularzu widnieją następujące pola:

nazwa podmiotu leczniczego– wartość uzupełniana ręcznie;

nr księgi rejestrowej – wartość uzupełniana ręcznie;

regon podmiotu leczniczego – wartość uzupełniana ręcznie;

kod jednostki organizacyjnej – wartość uzupełniana ręcznie;

kod komórki organizacyjnej – wartość uzupełniana ręcznie;

kod pocztowy – wartość uzupełniana ręcznie.
Po uzupełnieniu pól będących kryteriami wyszukiwania, należy użyć funkcjonalności
Wyszukaj.
Wówczas system wyświetli listę wyników wyszukiwania zgodną z zadanymi przez
użytkownika kryteriami.
Administracja – wspólne
Strona 96 z 107
Rysunek 118 Formularz Wyszukanie usługodawcy – wyniki wyszukiwania
Aby wybrać wynik wyszukiwania, należy użyć funkcjonalności Wybierz. Wówczas
formularz, z którego funkcjonalność została wywołana, zostanie automatycznie
wypełniony danymi.
Administracja – wspólne
Strona 97 z 107
Rysunek 119 Dane usługodawcy pobrane z rejestru CWUd
Aby opuścić formularz wyszukiwania teryt bez wyboru rekordu, należy wybrać
funkcjonalność Zamknij. Wówczas system powróci do formularza skąd funkcjonalność
została wybrana, bez automatycznego uzupełnienia danych formularza.
Rysunek 120 Fragment formularza wyszukiwania usługodawcy
4.1.2.
Wyszukanie adresata
Niniejsza funkcjonalność nie występuje w systemie SMZ samodzielnie. Jest ona
wywoływana z poziomu innych funkcjonalności użytkownika:

Złożenie wniosku o nadanie uprawnień
Funkcjonalność
Wyszukanie
adresata
umożliwia
wyszukanie
podmiotów
zarejestrowanych w systemie SMZ, które uczestniczą w procesie przetwarzania zgłoszeń
o zagrożeniach. W wyniku realizacji nieniejszej funkcjonalności, do formularza, skąd
funkcjonalność została wywołana przekazywane są pobrane ze słownika dane.
Poniższy ekran przedstawia formularz wyszukiwania adresata.
Administracja – wspólne
Strona 98 z 107
Rysunek 121 Formularz Wyszukanie adresata
Powyższy formularz zawiera następujące pola:

nazwa organizacji – wartość pola wybierana z listy. Lista zawiera wpisy ze słownika
organizacji.

nazwa jednostki organizacyjnej – wartość uzupełniana ręcznie.

województwo – wartość uzupełniana ręcznie lub pobierana ze słownika teryt.

powiat – wartość uzupełniana ręcznie lub pobierana ze słownika teryt

miejscowość – wartość uzupełniana ręcznie lub pobierana ze słownika teryt.
Dodatkowo dla obszaru z polami Województwo, Powiat, Miejscowość dostępne są dwie
funkcjonalności:

wyczyść – funkcjonalność umożliwiająca wyczyszczenie pól Województwo, Powiat,
Miejscowość.

wybierz – funkcjonalność umożliwiająca pobranie danych ze słownika teryt.
Wywołanie funkcjonalności spowoduje wyświetlenie formularza Wyszukaj teryt (opis
działania funkcjonalności znajduje się w innym miejscu dokumentu).
Po uzupełnieniu pól będących kryteriami wyszukiwania, należy użyć funkcjonalności
Wyszukaj.
Administracja – wspólne
Strona 99 z 107
Wówczas system wyświetli listę wyników wyszukiwania zgodną z zadanymi przez
użytkownika kryteriami.
Rysunek 122 Formularz Wyszukanie adresata – wyniki wyszukiwania
Aby wybrać wynik wyszukiwania, należy użyć funkcjonalności Wybierz. Wówczas
formularz, z którego funkcjonalność została wywołana, zostanie automatyczie wypełniony
danymi.
Administracja – wspólne
Strona 100 z 107
Rysunek 123 Dane adresata zgłoszenia pobrane automatycznie ze słownika podmiotów SMZ
Aby opuścić formularz wyszukiwania teryt bez wyboru rekordu, należy wybrać
funkcjonalność Zamknij. Wówczas system powróci do formularza skąd funkcjonalność
została wybrana, bez automatycznego uzupełnienia danych formularza.
Rysunek 124 Fragment formularza wyszukiwania adresata
Spis rysunków i tabel
Strona 101 z 107
5. Spis rysunków i tabel
Rysunek 1 Ekran wyboru trybu logowania do systemu SMZ ............................................... 9
Rysunek 2 Ekran logowania do systemu ........................................................................... 10
Rysunek 3 Komunikat niepowodzenia uwierzytelnienia użytkownika .............................. 10
Rysunek 4 Ekran główny systemu SMZ ............................................................................. 11
Rysunek 5 Złożenie wniosku o nadanie uprawnień ........................................................... 13
Rysunek 6 Wniosek o nadanie uprawnień ........................................................................ 14
Rysunek 7 Część formularza wniosku o nadanie uprawnień ............................................. 14
Rysunek 8 Formularz do wyszukiwania usługodawcy ....................................................... 15
Rysunek 9 Część formularza wniosku o nadanie uprawnień ............................................. 15
Rysunek 10 Formularz do wyszukiwania adresata ............................................................ 16
Rysunek 11 Składanie wniosku o uprawnienia – uzupełnienie danych ............................. 17
Rysunek 12 Składanie wniosku o uprawnienia – dodawanie załączników ........................ 17
Rysunek 13 Składanie wniosku o uprawnienia – wybór ról i zatwierdzenie wniosku ........ 18
Rysunek 14 Składanie wniosku o uprawnienia - uprawnienia administratora
lokalnego ........................................................................................................ 18
Rysunek 15 Skladanie wniosku o uprawnienia - zatwierdzenie wniosku .......................... 19
Rysunek 16 Ekran wyboru kontekstu organizacji ............................................................. 20
Rysunek 17 Funkcjonalności górnej belki systemu ........................................................... 21
Rysunek 18 Tryby logowania do systemu ......................................................................... 21
Rysunek 19 Moduły systemu SMZ z aktywnym modułem administracyjnym ................... 22
Rysunek 20 Wybór pozycji menu modułu administracyjnego ........................................... 23
Rysunek 21 Zarządzanie grupami użytkowników – pozycja menu .................................... 24
Rysunek 22 Zarządzanie grupami użytkowników - widok główny ..................................... 24
Rysunek 23 Dodawanie grupy użytkowników - krok 1 ...................................................... 25
Rysunek 24 Dodawanie grupy użytkowników - krok 2 ...................................................... 25
Spis rysunków i tabel
Strona 102 z 107
Rysunek 25 Dodawanie grupy użytkowników – krok 3 ..................................................... 26
Rysunek 26 Dodawanie grupy użytkowników - krok 4 ...................................................... 27
Rysunek 27 Usuwanie grupy użytkowników – krok 1 ........................................................ 29
Rysunek 28 Usuwanie grup użytkowników – krok 2 ......................................................... 29
Rysunek 29 Podgląd szczegółów grupy użytkowników - krok 1......................................... 30
Rysunek 30 Podgląd szczegółów grupy użytkowników – krok 2 ........................................ 30
Rysunek 31 Wyszukiwanie grup użytkowników - krok 1 ................................................... 31
Rysunek 32 Przypisywanie użytkowników do grup – krok 1.............................................. 32
Rysunek 33 Przypisywanie użytkowników do grup – krok 2.............................................. 33
Rysunek 34 Przypisywanie użytkowników do grup – krok 3.............................................. 34
Rysunek 35 Usuwanie przypisań użytkowników do grup – krok 1 .................................... 34
Rysunek 36 Usuwanie przypisań użytkowników do grup – krok 2 .................................... 35
Rysunek 37 Usuwanie przypisań użytkowników do grup – krok 3..................................... 36
Rysunek 38 Wyszukiwanie użytkowników ........................................................................ 36
Rysunek 39 Przypisywanie ról do grupy użytkowników – krok 1....................................... 37
Rysunek 40 Przypisywanie ról do grupy użytkowników – krok 2....................................... 38
Rysunek 41 Przypisywanie ról do grupy użytkowników – krok 3....................................... 39
Rysunek 42 Usuwanie przypisania ról do grupu użytkowników – krok 1 .......................... 39
Rysunek 43 Usuwanie przypisania ról do grupy użytkowników – krok 2 ........................... 40
Rysunek 44 Usuwanie przypisania ról do grupy użytkowników – krok 3 ........................... 41
Rysunek 45 Wyszukiwanie ról ........................................................................................... 41
Rysunek 46 Zarządzanie rolami użytkowników – pozycja menu ....................................... 42
Rysunek 47 Zarządzanie rolami - widok główny................................................................ 42
Rysunek 48 Dodawanie roli – krok 1 ................................................................................. 43
Rysunek 49 Dodawanie roli – krok 2 ................................................................................. 43
Rysunek 50 Usuwanie roli – krok 1 ................................................................................... 44
Rysunek 51 Usuwanie roli – krok 2 ................................................................................... 44
Spis rysunków i tabel
Strona 103 z 107
Rysunek 52 Podgląd szczegółów roli – krok 1 ................................................................... 45
Rysunek 53 Podgląd szczegółów roli – krok 2 ................................................................... 46
Rysunek 54 Wyszukiwanie ról ........................................................................................... 47
Rysunek 55 Przypisywanie użytkowników do ról – krok 1................................................. 48
Rysunek 56 Przypisywanie użytkowników do ról – krok 2................................................. 49
Rysunek 57 Przypisywanie użytkowników do ról – krok 3................................................. 50
Rysunek 58 Usuwanie przypisań użytkowników do ról – krok 1 ....................................... 50
Rysunek 59 Usuwanie przypisań użytkowników do ról – krok 2 ....................................... 51
Rysunek 60 Usuwanie przypisań użytkowników do ról – krok 3 ....................................... 52
Rysunek 61 Wyszukiwanie użytkowników ........................................................................ 52
Rysunek 62 Przypisywanie uprawnień do ról – krok 1 ...................................................... 53
Rysunek 63 Przypisywanie uprawnień do ról – krok 2 ...................................................... 54
Rysunek 64 Przypisywanie uprawnień do ról – krok 3 ...................................................... 55
Rysunek 65 Usuwanie przypisań uprawnień do ról – krok 1 ............................................. 55
Rysunek 66 Usuwanie przypisań uprawnień do ról – krok 2 ............................................. 56
Rysunek 67 Usuwanie przypisań uprawnień do ról – krok 3 ............................................. 57
Rysunek 68 Wyszukiwanie uprawnień .............................................................................. 57
Rysunek 69 Zarządzanie użytkownikami – pozycja menu ................................................. 58
Rysunek 70 Zarządzanie użytkownikami - widok główny .................................................. 58
Rysunek 71 Wyszukiwanie użytkowników - krok 1 ........................................................... 59
Rysunek 72 Wyszukanie administratorów regionalnych ................................................... 59
Rysunek 73 Podgląd szczegółów użytkownika - krok 1 ..................................................... 61
Rysunek 74 Podgląd szczegółów użytkownika – krok 2 ..................................................... 62
Rysunek 75 Przypisywnaie do regionu – wywołanie funkcjonalności ............................... 62
Rysunek 76 Wybór województwa ..................................................................................... 63
Rysunek 77 Zatwierdzenie wyboru PSSE........................................................................... 64
Rysunek 78 Przypisywanie grup do użytkownika – krok 1 ................................................ 65
Spis rysunków i tabel
Strona 104 z 107
Rysunek 79 Przypisywanie grup do użytkownika – krok 2 ................................................ 66
Rysunek 80 Przypisywanie grup do użytkownika – krok 3 ................................................ 67
Rysunek 81 Usuwanie przypisań grup użytkowników do użytkownika – krok 1 ................ 67
Rysunek 82 Usuwanie przypisań grup użytkowników do użytkownika – krok 2 ................ 68
Rysunek 83 Usuwanie przypisań grup użytkowników do użytkowników – krok 3 ............. 69
Rysunek 84 Wyszukiwanie użytkowników ........................................................................ 69
Rysunek 85 Przypisywanie ról do użytkownika – krok 1 ................................................... 70
Rysunek 86 Przypisywanie ról do użytkownika – krok 2 ................................................... 71
Rysunek 87 Przypisywanie ról do użytkownika – krok 3.................................................... 72
Rysunek 88 Usuwanie przypisania ról do użytkownika – krok 1........................................ 73
Rysunek 89 Usuwanie przypisania ról do użytkownika – krok 2........................................ 74
Rysunek 90 Usuwanie przypisania ról do użytkownika – krok 3........................................ 75
Rysunek 91 Konfiguracja parametrów systemowych – pozycja menu .............................. 76
Rysunek 92 Konfiguracja parametrów systemowych – widok główny .............................. 76
Rysunek 93 Wyszukiwanie parametrów systemowych – krok 1 ........................................ 77
Rysunek 94 Wybór parametru systemowego – krok 1 ...................................................... 78
Rysunek 95 Lista wartości wybranego parametru systemowego ...................................... 78
Rysunek 96 Dodawanie wartości parametru – krok 1 ....................................................... 79
Rysunek 97 Dodawanie wartości parametru – krok 2 ....................................................... 79
Rysunek 98 Dodawanie wartości parametru – krok 3 ....................................................... 79
Rysunek 99 Dodawanie wartości parametru – krok 4 ....................................................... 80
Rysunek 100 Dodawanie wartości parametru – krok 5 ..................................................... 80
Rysunek 101 Usuwanie wartości parametru – krok 1 ....................................................... 81
Rysunek 102 Usuwanie wartości parametru – krok 2 ....................................................... 81
Rysunek 103 Przeglądanie wniosków o uprawnienia – pozycja menu .............................. 82
Rysunek 104 Przeglądanie wniosków – widok główny ...................................................... 82
Rysunek 105 Wyszukiwanie wniosków o uprawnienia – krok 1 ........................................ 83
Spis rysunków i tabel
Strona 105 z 107
Rysunek 106 Podgląd szczegółów wniosku o uprawnienia – krok 1 .................................. 84
Rysunek 107 Podgląd szczegółów wniosku o uprawnienia – krok 2 .................................. 85
Rysunek 108 Pobranie załącznika do wniosku .................................................................. 86
Rysunek 109 Przypisywanie PSSE nadzorowanych powiatów – pozycja menu ................. 87
Rysunek 110 Przypisywanie PSSE nadzorowanych powiatów – widok główny ................. 88
Rysunek 111 Wyszukiwanie powiatów – krok 1 ................................................................ 89
Rysunek 112 Przypisanie PSSE do powiatu ....................................................................... 89
Rysunek 113 Przypisanie PSSE do powiatu – krok 2 ......................................................... 90
Rysunek 114 Przypisywanie PSSE do powiatu – krok 2 ..................................................... 91
Rysunek 115 Przypisywanie PSSE do powiatu – krok 3 ..................................................... 92
Rysunek 116 Formularz Wyszukanie usługodawcy – praktyka zawodowa ........................ 94
Rysunek 117 Formularz Wyszukiwania usługodawcy – podmiot leczniczy ....................... 95
Rysunek 118 Formularz Wyszukanie usługodawcy – wyniki wyszukiwania ...................... 96
Rysunek 119 Dane usługodawcy pobrane z rejestru CWUd .............................................. 97
Rysunek 120 Fragment formularza wyszukiwania usługodawcy ....................................... 97
Rysunek 121 Formularz Wyszukanie adresata .................................................................. 98
Rysunek 122 Formularz Wyszukanie adresata – wyniki wyszukiwania ............................. 99
Rysunek 123 Dane adresata zgłoszenia pobrane automatycznie ze słownika
podmiotów SMZ ........................................................................................... 100
Rysunek 124 Fragment formularza wyszukiwania adresata ............................................ 100
Spis rysunków i tabel
Strona 106 z 107
Spis tabel
Tabela 1. Słownik terminów i skrótów ................................................................................ 6
Tabela 2 Funkcjonalności znajdujące się na górnej belce ................................................. 11
Tabela 3 Główne moduły systemu SMZ ............................................................................ 12
Notatki
6. Notatki
Strona 107 z 107

Podobne dokumenty