Oświadczenie o nieotrzymywaniu alimentów na dziecko

Komentarze

Transkrypt

Oświadczenie o nieotrzymywaniu alimentów na dziecko
…………………………………………..………
imię i nazwisko Wnioskodawcy
……………………………………..……………
adres zamieszkania Wnioskodawcy
OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O NIEOTRZYMYWANIU
ALIMENTÓW NA DZIECKO / DZIECI WSKAZANE/WSKAZANYCH WE WNIOSKU
O PRZYZNANIE BONU OPIEKUŃCZEGO
Oświadczam, że nie otrzymuję alimentów na następujące dziecko/dzieci wskazane we wniosku
o przyznanie świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy”:
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. .
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.
.........................................
(miejscowość, data)
...................................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

Podobne dokumenty