4/2015 9.12 Wprowadzenie do obrotu giełdowego

Komentarze

Transkrypt

4/2015 9.12 Wprowadzenie do obrotu giełdowego
Raport bieżący nr 4/2015
Data sporządzenia: 2015.12.09.
Temat: Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Rynku regulowanym Giełdy Papierów
Wartościowych S.A. w Warszawie akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Korporacja KGL
S.A.
Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.
Zarząd Korporacji KGL S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 09 grudnia 2015 r. Spółka otrzymała
od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) Uchwałę Zarządu GPW
nr 1251/2015 z dnia 08 grudnia 2015r., w której Zarząd GPW postanawia:
1. Wprowadzić z dniem 10 grudnia 2015r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku
równoległym 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji
zwykłych na okaziciela serii C Spółki , o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem
„PLKRKGL00038”,
2. Notować prawa do akcji Spółki Korporacja KGL S.A., o których mowa w pkt 1. w systemie
notowań ciągłych pod nazwą skróconą „KRKGL-PDA” i oznaczeniem „KGLA”.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
2015-12-09 Lech Skibiński Wiceprezes Zarządu

Podobne dokumenty