Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie podaje do publicznej

Komentarze

Transkrypt

Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie podaje do publicznej
Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie podaje do publicznej wiadomości wykaz osób
prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków i opłat lokalnych udzielono w 2013 roku ulg,
odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500
zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
1. Koło Łowieckie ,,BAŻANT”
Umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości za 2012 rok – 1 467,00 zł wraz
z odsetkami za zwłokę – 85,00 zł – ważny interes podatnika.
2. Ostrowski Waldemar
Rozłożenie na raty zaległości w podatku od nieruchomości za 2012 rok.
3. ,,BUD-TRANS” Marian Biały i Wspólnicy Sp.J.
Rozłożenie na raty płatności I raty podatku od środków transportowych za 2013 rok.
4. Szwed Jerzy Mirosław
Rozłożenie na raty zaległości w podatku od nieruchomości za 2012 i 2013 rok.
5. Decewicz Marian
Umorzenie zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego za lata 2006-2012 –
1 234,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę – 491,00 zł – ważny interes podatnika.
6. Wierzbicka Danuta
Odroczono termin płatności podatku od spadków i darowizn tytułem dziedziczenia
7. Dąbrowski Ł.
Umorzenie opłaty za użytkowanie wieczyste za lata 2011, 2012, 2013 – łączna kwota
2 043,75 zł wraz z ustawowymi odsetkami – 451,54 zł - ważny interes dłużnika
8. Pruszyński J.
Odroczenie do 31.01.2015r. zapłaty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za lata 2011,
2012, 2013.
27.05.2014r.

Podobne dokumenty