ogłoszenie - Urząd Gminy Mieścisko

Komentarze

Transkrypt

ogłoszenie - Urząd Gminy Mieścisko
OGŁOSZENIE
1. Wójt Gminy Mieścisko, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż
kosiarki samojezdnej MURRAY 120/76, silnik Briggs o mocy 12KM, rok produkcji 2006.
Niesprawny akumulator.
+ pług to odśnieżania rok produkcji 2006
Cena wywoławcza:
2.357,00 zł netto (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem złotych, 00/100)
2. Kosiarkę można oglądać w dniach od 01 do 17 kwietnia 2014 r. w godzinach od 8.00 do
13.00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Gołaszewie; Gołaszewo 26a
3. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:
a. imię i nazwisko oferenta (lub nazwę firmy), NIP lub PESEL, tel. kontaktowy,
b. adres zamieszkania oferenta lub siedziby firmy,
c. oferowaną cenę za przedmiot przetargu (wartość brutto wyrażona w złotych),
d. datę sporządzenia oferty,
e. podpis oferenta.
f. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
4. Oferta nie zawierająca którejkolwiek z pozycji określonych w pkt. 3 podlega uzupełnieniu.
5. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OFERTA NA ZAKUP KOSIRAKI
SAMOJEZDNEJ MURRAY + PŁUG DO ODŚNIEŻANIA” w siedzibie Zakładu Aktywności
Zawodowej w Gołaszewie; 62-291 Gołaszewo 26a do dnia 22.04.2014 roku do godz. 9.00.
6. Otwarcie ofert nastąpi 22.04.2014 roku o godzinie 9.30 w sali nr 5 w budynku Zakładu
Aktywności Zawodowej w Gołaszewie; 62-291 Gołaszewo 26a
7. Przedmiot przetargu zostanie sprzedany uczestnikowi, który zaoferuje najwyższą cenę
nabycia.
8. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tą sama cenę, komisja przetargowa
zawiadomi oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty o kontynuacji przetargu w formie
aukcji bezpośrednio po zakończeniu przetargu.
9. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
10. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni po wybraniu jego oferty i
podpisaniu umowy kupna.
11. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu zapłaty.