PROGRAM SZKOLENIA „ Prawne aspekty windykacji należności

Komentarze

Transkrypt

PROGRAM SZKOLENIA „ Prawne aspekty windykacji należności
PROGRAM SZKOLENIA „ Prawne aspekty windykacji należności”
Bydgoszcz, 01.04.2014r
9.30-10.00
10.00-11.30
Rejestracja uczestników
1. Reprezentacja – pełnomocnictwo forma, rodzaje, skutki prawne przekroczenia umocowania.
2. Prokura – forma, rodzaje, skutki prawne przekroczenia umocowania,
3.
Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych za zobowiązania spółki:

odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej, jawnej,
partnerskiej, komandytowo akcyjnej.

wielość dłużników – solidarność bierna

wielość wierzycieli – solidarność czynna
komandytowej,
4. Skarga pauliańska
5. Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania powstałe w trakcie trwania małżeństwa.
Intercyza.
6. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością.

niezgłoszenie upadłości w terminie,

bezskuteczność egzekucji,

odpowiedzialność za działania spółki w organizacji,

intercyza, a egzekucja
11.30-12.00
12.00-13.30
13.30-13.45
Przerwa na poczęstunek
7. Przedawnienie roszczeń – sposoby zawieszenia i przerwania biegu terminów przedawnienia:

uznanie długu,

czynności dokonane przed sądem w celu dochodzenia wierzytelności

potrącenie

przykładowe terminy przedawnienia.
8. Odpowiedzialność za długi spadkowe
9. Dochodzenie roszczeń przed sądem powszechnym:

postępowanie nakazowe

postępowanie upominawcze

elektroniczne postępowanie upominawcze.
10. Prawo karne, a windykacja należności.

szczegółowa analiza przestępstw związanych z niezgodnym z prawem
prowadzeniem windykacji należności,

przestępstwo oszustwa – doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia
mieniem,

przestępstwo naruszenia miru domowego,

przestępstwo zmuszania do określonego zachowania,

groźby karalne,

przestępstwa gospodarcze.
Przerwa
13.45-15.00
11. Postępowanie egzekucyjne

prawo wyboru komornika,

tytuł wykonawczy,

nadanie klauzuli wykonalności na rzecz osoby na którą przeszły uprawnienia,

egzekucja z ruchomości

egzekucja z wynagrodzenia za pracę,

egzekucja z nieruchomości,

przejęcie nieruchomości po bezskutecznej egzekucji,
10. Firma windykacyjna – administrator danych osobowych:

zasady administrowania danymi osobowymi,

sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych,

zgłoszenie zbioru danych do rejestru GIODO,
11. Postępowanie upadłościowe – wybrane zagadnienia:

strony postepowania,

dochodzenie roszczeń w postępowaniu upadłościowym,

zasady zgłaszania wierzytelności,

podział funduszy masy
12. Redagowanie pism:

wezwanie do zapłaty,

uznanie długu,

zawezwanie do zawarcia próby ugodowej,

zgłoszenie wierzytelności,

wzywanie do zapłaty, a naruszenie praw podmiotowych.