Agregaty MDV ze sprężarkami Digital Scroll

Komentarze

Transkrypt

Agregaty MDV ze sprężarkami Digital Scroll
KLIMATYZACJA
Agregaty MDV ze sprężarkami Digital Scroll
– wydajne zasilanie wymienników central wentylacyjnych
Marcin JAWORSKI
Podstawowym wyzwaniem dla urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych
jest obecnie odpowiednie dostosowanie chwilowej wydajności chłodniczej
do zapotrzebowania systemu. Na potrzebę modulacji wydajności chłodniczej wpływ
ma zmieniające się zapotrzebowanie na moc chłodniczą w zależności od pory dnia
(czas, w którym wykorzystywane są pomieszczenia) i pory roku (zmieniająca się
temperatura zewnętrzna). Potrzeba ta jest istotna zarówno w przypadku systemów
VRF, jak i agregatów zasilających wymienniki w centralach wentylacyjnych.
ry tłocznej sprężarki. Przy takim położeniu spirali sprężarka nie
tłoczy czynnika, pracując na biegu jałowym. Jeżeli zawór elektromagnetyczny jest zamknięty, ciśnienie sprężanego czynnika
powoduje dociśnięcie górnej spirali i wówczas sprężarka realizuje cykl tłoczenia.
Jedną z najważniejszych różnic pomiędzy standardową sprężarką typu scroll, a sprężarką Digital Scroll jest linia z elektromagnetycznym zaworem długiej żywotności, która wychodzi z górnej pokrywy płaszcza sprężarki i łączy stronę tłoczną ze stronę ssawną. Zawór
ten sprawia, że sprężarka pracuje w dwóch stanach: obciążonym
(zawór zamknięty) i nieobciążonym (zawór otwarty). W stanie obciążonym sprężarka pracuje tak samo jak standardowy „scroll” i tłoczy czynnik z pełną wydajnością. W stanie nieobciążonym, nie ma
przepływu czynnika przez sprężarkę, przez co pracuje ona z zerową wydajnością pomimo, że silnik obraca się z tą samą prędkością.
Istnieją różne sposoby regulacji wydajności, z których do najpopularniejszych należą systemy oparte na wielu sprężarkach oraz
układy ze sprężarkami inwerterowymi. Istnieje jeszcze jedno rozwiązanie, opracowane przez firmę Copeland, którym są systemy
ze sprężarkami spiralnymi Digital Scroll. Rozwiązanie to powstało,
aby ułatwić tworzenie systemów z możliwością ciągłej regulacji wydajności chłodniczej praktycznie w całym jej zakresie. Wydajność
w przypadku sprężarek Digital Scroll można regulować w sposób
ciągły w przedziale 10÷100% wydajności nominalnej.
Digital Scroll – technologia, zasada działania
Najważniejszą zaletą technologii Digital Scroll jest jej prostota. Istota zmiany wydajności sprężarki polega na utrzymaniu odpowiedniej proporcji czasu otwarcia i zamknięcia zaworu
elektromagnetycznego. Płynną regulację wydajności osiągnięto
poprzez regulację uszczelnienia pomiędzy spiralnymi elementami tłocznymi. Otwarcie zaworu elektromagnetycznego, powoduje spadek ciśnienia czynnika w komorze ciśnieniowej, co
umożliwia uniesienie się górnej spirali i rozszczelnienie komo-
2
Rys. 1. Sprężarka w stanie obciążonym i nieobciążonym
9/2015
KLIMATYZACJA
stan nieobciążony
stan obciążony
Rys. 2. Schemat cyklu pracy urządzenia przy 50% i 10% pełnej
wydajności sprężarki
Najbardziej istotną kwestią w przypadku technologii Digital Scroll jest określenie tzw. czasu cyklu. Czas cyklu jest sumą czasu stanu obciążonego i czasu stanu
nieobciążonego. Działanie elektromagnetycznego zaworu można przedstawić
na prostym przykładzie. Załóżmy, że całkowita wydajność chłodnicza agregatu
wynosi 10 kW i cykl sterowniczy trwa 20 sekund. Jeżeli jednostki wewnętrzne
mają zapotrzebowanie na chłód na poziomie 5 kW (50% pełnej wydajności agregatu), czas pracy sprężarki pod obciążeniem w jednym cyklu sterowniczym będzie wynosił 10 sekund (50% czasu trwania cyklu). Jeśli zaś zapotrzebowanie
na chłód spadnie do 2 kW (20% wydajności), wówczas sprężarka będzie pracowała 4 sekundy (20% cyklu) pod obciążeniem i 16 sekund bez obciążenia.
Przedstawiona zależność ma zastosowanie także w innych przypadkach.
Wydajność sprężarki jest zatem wypadkową jej pracy w stanach obciążonym
i nieobciążonym. Poprzez zmianę zależności czasowych pomiędzy tymi stanami, sprężarka może realizować każdą wydajność z przedziału 10÷100%.
Podsumowując technologię Digital Scroll, warto zwrócić uwagę na aspekty, które odróżniają ją od innych technologii:
 dzięki płynnej i szybkiej regulacji wydajności w przedziale 10÷100% osiągamy precyzyjną kontrolę temperatury w pomieszczeniu;
 szerszy zakres regulacji niż w przypadku sprężarek inwerterowych;
 prosta budowa i brak skomplikowanych elementów elektroniki;
 gwarancja wysokiej wydajności, dzięki zastosowaniu technologii osiowego rozszczelniania sprężarki;
 niezawodność sprężarki Digital Scroll jest ściśle związana z jakością zaworu elektromagnetycznego długiej żywotności, testowanego na 40 bilionów cykli, co w warunkach rzeczywistych odpowiada okresowi ciągłej
pracy równemu 30 lat;
 precyzyjna regulacja temperatury i wilgotności dostarczanego powietrza;
 krótki czas osiągnięcia nominalnej wydajności, co bezpośrednio wpływa na
czas wychłodzenia lub nagrzania klimatyzowanych pomieszczeń. Mniejsze
wahania temperatury gwarantują natychmiastowe uczucie komfortu.
Urządzenia z serii MDV D4 Plus charakteryzują się wysokimi współczynnikami efektywności energetycznej na poziomie: EER (do 4,29) i COP (do 4,60), co
plasuje je w czołówce najlepszych światowych producentów urządzeń klimatyzacyjnych. Specjalnie zaprojektowane wymienniki ciepła, pokryte powłoką
REKLAMA
Agregaty MDV serii D4 Plus
Firma Aircon w swojej ofercie posiada serię agregatów MDV D4 Plus, które wyposażone są w sprężarki Copeland Digital Scroll. Systemy klimatyzacji
VRF tej serii zaprojektowano tak, aby optymalnie zaspokoić potrzeby rynku
klimatyzacji. Dzięki rozwiązaniu modułowemu agregatów, o szerokim zakresie wydajności chłodniczej i grzewczej, idealne są do zastosowania w funkcji
zasilania wymienników central wentylacyjnych.
Agregaty MDV D4 Plus mieszczą się w zakresach wydajności:
 chłodniczej: 25,2÷180,0 kW;
 grzewczej: 27,0÷200,0 kW.
www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl
3
KLIMATYZACJA
nikiem R410A. Oprócz zasilania wymiennika centrali, moduł AHUKZ
może realizować następujące funkcje:
 sterowanie wentylatorami centrali: bieg niski, średni, wysoki;
 załączanie pompy skroplin;
 wyświetlanie kodu błędu na wyświetlaczu cyfrowym;
 wysyłanie sygnału alarmu w przypadku wystąpienia błędu;
 wyłączenie zasilania wymiennika w przypadku przekroczenia alarmowego poziomu wody w tacy ociekowej centrali;
 zdalne włączanie i wyłączanie układu za pomocą bezpotencjałowego styku on/off;
 możliwość podłączenia do sterownika centralnego układu
klimatyzacji oraz systemu BMS.
O AUTORZE
Marcin JAWORSKI
– Asystent działu menadżera
produktu firmy AIRCON
Rys. 3. Agregaty MDV D4 Plus ze sprężarkami Copeland
Digital Scroll
AIRCON Sp. z o.o.
Generalny Przedstawiciel MDV
w Polsce
ul. Kasztanowa 88
Dybów Kolonia
05-250 Radzymin
tel.: +48 22 763 52 99
e-mail: [email protected]
www.aircon.pl
hydrofilową, zapewniają efektywną pracę nawet w najcięższych
warunkach. Rozwiązanie to, wraz z nowatorskim sposobem łączenia rurek wymiennika w układ „sigma”, zapewnia najwyższą wydajność wymiany ciepła. Dzięki zastosowaniu sprężarki Copeland
Digital Scroll urządzenia MDV są bardzo ciche. Dodatkowo umożliwiają bardzo proste zaprogramowanie trybu cichej pracy nocnej, dzięki czemu urządzenie umożliwia zmniejszenie poziomu
hałasu nawet o 15 dB(A).
Agregaty MDV stosowane do zasilania central wentylacyjnych
oferowane są wraz z modułem przyłączeniowym AHUKZ, który
umożliwia współpracę układu VRF marki MDV z urządzeniami innych producentów, wymagającymi zasilania ekologicznym czyn-
Podsumowanie
Potrzeby regulacji wydajności systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych nie da się uniknąć. Dzięki zastosowaniu technologii Digital
Scroll w połączeniu z poprawnie zaprojektowanym i zainstalowanym systemem oraz odpowiednio zoptymalizowanym czasem cyklu, można zmniejszyć zapotrzebowanie na energię elektryczną nawet o 40%, co pozwala znacznie obniżyć koszty eksploatacyjne.
Prostota systemu, pozwalająca zmniejszyć koszty inwestycyjne, mała ilość części ruchomych, w porównaniu z innymi technologiami i typami sprężarek, wskazują na wysoką niezawodność
i opłacalność systemów ze sprężarkami Digital Scroll. Coraz wyższe wymagania użytkowników w zakresie możliwości regulacji
temperatury stawiają wysoką poprzeczkę producentom urządzeń klimatyzacyjnych. Firma Aircon z urządzeniami marki MDV
staje na wysokości zadania i dostarcza rozwiązania na najwyższym światowym poziomie.
www.kataloghvac.pl
Szukasz dobrej oferty na urzÈdzenia, usïugÚ?
Zobacz jakie to proste.
Wysyïanie zapytañ ofertowych w 3 krokach
1
2
3
Wybierz funkcjÚ „WyĂlij zapytanie ofertowe”
4
Wybierz z listy rodzaj urzÈdzenia, rodzaj dziaïalnoĂci
ğrmy oferujÈcej dane urzÈdzenia oraz lokalizacjÚ
i kliknij „Przejdě dalej”
System okreĂla liczbÚ ğrm, które zgïosiïy siÚ do katalogu
i speïniajÈ zadane kryteria. Wpisz treĂÊ swojego zapytania
oraz wprowadě swoje dane kontaktowe, a nastÚpnie
kliknij „WyĂlij”. System wyĂle Twoje zapytanie do ğrm
na e-mail podany w wizytówkach ğrmowych
9/2015

Podobne dokumenty