Profil seminariów licencjackich kierunek POLITOLOGIA

Komentarze

Transkrypt

Profil seminariów licencjackich kierunek POLITOLOGIA
Profile seminariów licencjackich - kierunek POLITOLOGIA
dr KAROL BIENIEK
Problematyka seminarium obejmuje następujące obszary badawcze:
• stosunki międzynarodowe (zagadnienia wojny i pokoju, konflikty regionalne, organizacje
międzynarodowe);
• bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych (rozwój systemów bezpieczeństwa,
zagrożenia bezpieczeństwa państw);
• funkcjonowanie współczesnych systemów partyjnych;
• procesy polityczne w państwach Półwyspu Bałkańskiego i Bliskiego Wschodu;
• problematyka funkcjonowania współczesnych państw w dobie globalizacji (aspekt wewnętrzny i
zewnętrzny);
• integracja europejska, problematyka rozszerzenia UE (aspekt historyczny, współczesne
funkcjonowanie);
• media a polityka.
dr EWA FOGELZANG-ADLER
W zakresie tematów badawczych (tematyki prac) problematyka seminarium obejmuje następujące
obszary:
• polska myśl polityczna lat 1939-1945 oraz charakterystyka związanych z nią publikacji – jawnych
i konspiracyjnych (druki zwarte, prasa, druki ulotne),
• geneza, instytucje, metody i zasady działania organów władzy oraz aparatu propagandy okresu
PRL,
• problematyka społeczno-ustrojowa dotycząca funkcjonowania systemu politycznego III RP,
• biografie polityczne szczególnie znaczących postaci polskiego życia społecznego i politycznego,
• koncepcje społeczno-polityczne wybitnych teoretyków państwa,
• konstytucyjne podstawy ustroju i organy władzy współczesnych państw,
• polskie media a polityka. Wizerunek medialny osób publicznych, partii politycznych i kampanii
wyborczych. Mediatyzacja polityki. Komunikacja polityków z wyborcami.
dr GRZEGORZ FORYŚ
Seminarium poświęcone jest szeroko rozumianej problematyce funkcjonowania i zmian samorządu
terytorialnego i wspólnot lokalnych w Polsce, Europie i na świecie w aspekcie instytucjonalnym,
społecznym, ekonomicznym i politycznym. Szczegółowy zakres problematyki seminarium obejmuje
następujące kwestie:
• Funkcjonowanie wspólnot lokalnych i ich zmiany w okresie transformacji.
• Społeczeństwo lokalne i społeczeństwo obywatelskie.
• Wzory uczestnictwa w życiu publicznym mieszkańców wsi i miast.
• Kapitał ludzki i kapitał społeczny w rozwoju lokalnym i regionalnym.
• Rozwój zrównoważony wspólnot lokalnych.
• Rola samorządu terytorialnego w ograniczaniu negatywnych zjawisk społecznych w okresie
radykalnej zmiany społecznej w Polsce.
• Miasto i wieś w obliczu zmiany społecznej (wymiar społeczny, kulturowy, polityczny, ekonomiczny i
demograficzny).
• Zmiany prawne regulujące funkcjonowanie samorządu terytorialnego i jego pozycję, ze szczególnym
uwzględnieniem polskiego samorządu po 1989 roku.
1
Profile seminariów licencjackich - kierunek POLITOLOGIA
•
•
•
•
Relacje władzy i społeczeństwa na poziomie lokalnym- współpraca i konflikt.
Władza i elity lokalne.
Kampanie wyborcze w wyborach samorządowych.
Teoretyczne koncepcje rozwoju lokalnego.
dr RYSZARD KOZIOŁ
Samorząd terytorialny
• Samorządność – aspekty historyczne, teoretyczne, formalnoprawne i praktyczne. Tradycje
samorządu terytorialnego w Polsce. Restytucja samorządu terytorialnego w Polsce. Twórcy,
koncepcje, założenia, uwarunkowania i etapy budowy współczesnego systemu samorządowego.
Samorządowe koncepcje rządów, partii i polityków. Lobbing samorządowy.
• Ustrój samorządu terytorialnego. Terytorialna administracja rządowa a samorząd terytorialny.
Samorząd lokalny. Samorząd regionalny. Materialne podstawy działania samorządu terytorialnego.
Organy władzy samorządowej. Wybory samorządowe. Lokalne mechanizmy demokracji
bezpośredniej. Systemy administracji samorządowej. Instytucje nadzoru i kontroli administracyjnej
wobec samorządu terytorialnego. Partnerzy samorządu terytorialnego. Formy współpracy
samorządowej. Związki komunalne. Kadry samorządu terytorialnego. Radni, funkcjonariusze i
pracownicy samorządowi. Zasoby finansowe gmin, powiatów i samorządów województw
• Samorząd w procesie integracji europejskiej. Samorządy terytorialne i polityka lokalna w wybranych
państwach. Systemy władzy lokalnej w państwach federalnych i regionalnych. Samorząd
terytorialny w państwach unitarnych. Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w państwach
Europy Środkowo-Wschodniej.
Polityka i gospodarka lokalna
• Polityka i władza lokalna. Podmioty polityki lokalnej. Wybory samorządowe. Lokalne kampanie
wyborcze. Liderzy i lokalne elity. Konflikty i lokalne grupy interesów. Jawność życia publicznego w
gminach, powiatach i województwach. Władze lokalne a media. Polityka informacyjna samorządów
terytorialnych. Wspólnoty lokalne i problematyka małych ojczyzn. Determinanty aktywizacji
wspólnot lokalnych. Społeczności lokalne wobec przemian samorządowych.
• Samorząd jako podmiot polityki lokalnej. Zadania publiczne samorządu terytorialnego. Zadania
użyteczności publicznej i specyfika ich wykonywania. Gospodarka komunalna. Zarządzanie mieniem
komunalnym. Zagospodarowanie przestrzenne. Lokalna polityka ochrona środowiska. Lokalna
polityka oświatowa i kulturalna. Lokalna polityka społeczna. Samorząd terytorialny w systemie
ochrony zdrowia. Ład, bezpieczeństwo i porządek publiczny w gminach i powiatach. Gospodarka
finansowa samorządu terytorialnego Specyficzne zadania samorządu powiatowego i
wojewódzkiego.
• Polityka rozwoju lokalnego. Lokalne strategie i programy rozwojowe. Prorozwojowe inwestycje
lokalne. Wykorzystanie środków europejskich przez polskie samorządy. Polityka intraregionalna i
interregionalna a rozwój lokalny.
Administracja publiczna
• Historia myśli administracyjnej. Uwarunkowania rozwoju administracji. Administracja publiczna w
dobie globalizacji. Struktury organizacyjne administracji. Sfery działalności administracyjnej.
Personel administracji. Systemy kontroli administracji. Patologie funkcjonowania administracji.
• Tradycje i współczesność administracji publicznej w Polsce. Uwarunkowania i założenia reform
administracyjnych w III RP. Ustrój administracji rządowej: administracja centrum rządowego;
administracja ministerialna; administracja urzędów centralnych; terenowe organy administracji
rządowej zespolonej i niezespolonej. Decentralizacja administracji publicznej: podmioty
2
Profile seminariów licencjackich - kierunek POLITOLOGIA
•
autonomiczne; samorządy i korporacje prawa publicznego; zakłady publiczne; fundacje publiczne;
agencje, itp. Zlecanie i prywatyzacja zadań publicznych.
Systemy administracji publicznej w wybranych państwach. Europeizacja administracji publicznej.
dr MAGDALENA MIKOŁAJCZYK
•
•
•
•
Historia polityczna Polski po 1956 r. System polityczny PRL. Instytucje władzy i opozycja polityczna
w systemie komunistycznym. Środowiska polityczne. Nurty ideowe i biografie polityczne. Prasa i
komunikowanie polityczne.
Polska scena polityczna po 1989 r. Procesy związane z kształtowaniem systemu partyjnego,
rywalizacja polityczna, przywództwo, instytucje polityczne.
Wybory i zachowania wyborcze. Medialny obraz polityki. Socjotechnika działań politycznych i
marketingowe aspekty kampanii wyborczych. Kształtowanie strategii i wizerunku (organizacji,
osoby). Analiza procesów decyzyjnych.
Współczesny polski system polityczny a systemy innych krajów. Analizy ustroju, instytucjonalne i
porównawcze.
dr PAWEŁ NOWAK
Seminarium obejmuje następującą problematykę:
• polityka gospodarcza i społeczna w Polsce od początku transformacji do obecnie, zmiany
systemowe w Polsce, rządy liberalne i prywatyzacja, polityka pieniężna, fiskalna i kursowa, system
ubezpieczeń społecznych, pomoc społeczna, polityka prorodzinna, polityka zatrudnienia,
partnerstwo publiczno-prywatne i zamówienia publiczne, nierówności społeczne i działania rządu w
ograniczaniu ubóstwa;
• system wyborczy, konkurencja wyborcza, działania zbiorowe, partie i ruchy społeczne, efektywność
biurokracji państwowej, kształtowanie procesu politycznego, ograniczenia działań politycznych,
wybory a grupy interesu, lobbing;
• internalizacja procesów gospodarczych i politycznych, międzynarodowa polityka ekonomiczna,
ograniczenia handlowe jako środek osiągania celów politycznych, międzynarodowa polityka
ekologiczna, bezpieczeństwo energetyczne, polityka integracyjna, globalizacja procesów
gospodarczych, kryzysy gospodarcze, rola organizacji międzynarodowych, grupy interesu i
korporacje ponadnarodowe.
dr MAREK SIMLAT
•
•
•
•
•
•
•
Nauka o polityce (historia politologii, jej status metodologiczny, działy, podstawowe pojęcia,
współczesne teorie).
Instytucje integracji europejskiej (poszczególne: historia, geneza, budowa, funkcjonowanie).
Wybory do Parlamentu Europejskiego (w Polsce, w innych krajach Wspólnoty Europejskiej).
Polacy w instytucjach Unii i Wspólnoty Europejskiej.
Społeczeństwo obywatelskie (historia idei, cechy istotne, funkcjonowanie, w Polsce).
Organizacje społeczeństwa obywatelskiego (ogólnie i w konkretnej miejscowości).
Aktywność obywatelska i jej uwarunkowania (ogólnie i konkretnych przypadkach).
3
Profile seminariów licencjackich - kierunek POLITOLOGIA
•
•
•
Ponadnarodowe społeczeństwo obywatelskie – europejskie i globalne.
Kultura polityczna (różne koncepcje, społeczeństwa Polskiego na początku XXI w.).
Samorząd gminny (wybory, funkcjonowanie na konkretnym przykładzie, porównywany w różnych
kadencjach).
dr EWA STAWOWY
Tematyka seminarium skupia się wokół szeroko rozumianej problematyki praw i wolności człowieka w
Polsce i na świecie. W ramach tej problematyki najważniejsze zagadnienia dotyczą:
• historii i filozofii praw człowieka, w tym najwcześniejszych i aktualnych doktryn społecznych i
prawnych, sporów światopoglądowych i koncepcji etycznych,
• politycznych kontekstów stanowienia i ochrony praw i wolności: negocjacji międzynarodowych,
stosowania instrumentów i procedur,
• funkcjonowania międzynarodowych i krajowych instytucji i organizacji /ONZ, RE, UE, Rzecznicy,
Trybunał Konstytucyjne i in., w działalności których ważne miejsce zajmuje stanowienie i ochrona
praw człowieka,
• krajowe i międzynarodowe organizacje pozarządowe, których misją jest działalność w obszarze
praw i wolności,
• problematyka praw i wolności politycznych, socjalnych, osobistych, proceduralnych w praktyce
społecznej,
• prawa i wolności mniejszości narodowych, etnicznych, kobiet, dzieci oraz stan ich przestrzegania w
Polsce i na świecie.
dr AGATA TASAK
•
•
•
•
•
•
•
Problematyka współczesnej polskiej myśli politycznej.
Działalność polityczna oraz koncepcje programowe katolików świeckich w Polsce.
Katolicka nauka społeczna.
Wzajemne relacje Kościoła i katolicyzmu w Polsce.
Współczesne doktryny polityczne.
Polityka, władza, państwo w ujęciu doktrynalnym.
Kultura polityczna współczesnego społeczeństwa polskiego.
4