Wskaźniki zdolności procesu

Komentarze

Transkrypt

Wskaźniki zdolności procesu
Wskaźniki zdolności procesu - po co, jak, gdzie i kiedy
W dzisiejszych czasach relacje pomiędzy klientem a dostawcą opierają się coraz częściej na
długoterminowej współpracy oraz wzajemnej wymianie informacji. Dyskusje na temat
specyfikacji oraz ich limitów stają się często jednym z ważniejszych elementów każdego
rozpoczynającego się projektu.
Klient nadaje specyfikacje i pragnie otrzymywać produkty zgodny z ustaleniami. Z drugiej strony
dostawca potrzebuje zaprojektować i realizować swój proces w taki sposób, aby produkować
według wymagań. Gdyby taki układ był możliwy wszyscy byliby zadowoleni i jedyne spotkania
dotyczyłyby ewentualnie terminu płatności. W rzeczywistości tak nie jest i problemy z defektami,
komponentami i produktami niezgodnymi ze specyfikacją są na porządku dziennym.
W efekcie, aby sprostać wymaganiom procesy dostawcy w dużej mierze oparte są na 100%
kontroli, poprawkach komponentów już wytworzonych i kolejnych sortowniach. Ponieważ
żyjemy w dobie gdy wszystkie firmy z mniejszym lub większym sukcesem wdrażają filozofię lea
1
n
,
wszystkie te czynności są marnotrawstwem. Zatem niezwykle istotną rzeczą jest by
produkować części z minimalną możliwą zmiennością.
W związku z takim podejściem wśród wielu organizacji zamiast przekazywania wymagań klienta
do dostawcy jedynie w formie specyfikacji, klienci chcą wiedzieć czy procesy są w stanie
sprostać ich wymaganiom bez potrzeby 100% inspekcji oraz dodatkowych elementów
sortowania. Z tego też względu wdrożyli oni wymóg przedstawienia wskaźników zdolności
procesu dla kluczowych charakterystyk produktu. Wskaźniki te miały zawierać jednocześnie
informację o specyfikacji, ale również odnosić się do zachowania procesu względem tych
specyfikacji. Idea świetna i sprytna, nazwana ładnie i modnie jako wskaźniki zdolności procesu
C p , C pk , P p , P pk. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby obie strony były świadome i rozumiały jakie
są ograniczenia takich wskaźników. Niestety w większości przypadków w organizacjach powiela
się schematy, które bardzo dobrze wpisują się w formułę swoistego rodzaju gry wskaźnikami
zdolności procesu zarówno przez dostawców jak i ich klientów, a zabawa ta najczęściej
1/7
Wskaźniki zdolności procesu - po co, jak, gdzie i kiedy
przybiera następujący przebieg [1]:
1. Zanim dojdzie do pierwszych dostaw danego komponentu, klienci chcą wiedzieć czy
dostawca jest w stanie dostarczać 100% zgodnych produktów bez konieczności 100% kontroli i
sortowania.
2. Menadżer sprzedaży zapewnia pracowników działu zakupów klienta, iż proces
wytwarzania jego organizacji jest procesem z odpowiednią zdolnością by spełnić wyznaczone
przez klienta wymagania.
3. Klient „w pełni świadomie” żąda dowodów, iż rzeczywiście proces dostawcy posiada taką
zdolność. Zazwyczaj kończy się to na prośbie dostarczenia któregoś ze wskaźników zdolności
procesu C
p , C pk , P p , P pk
4. To z kolei daje bardzo dużo możliwości dla dostawcy do manipulacji, aż do chwili gdy
dane wyglądają wystarczająco dobrze…
Oczywiście proces ten może w niektórych przypadkach odbiegać od ogólnego zarysu
przedstawionego powyżej, jednak jak pokazują doświadczenia z różnych gałęzi przemysłu
proces ten pokrywa się w 99%. W konsekwencji często można usłyszeć od inżynierów i
menadżerów, iż wszyscy dostawcy dostarczają wyliczone wskaźniki zdolności procesu, liczby te
zazwyczaj wyglądają bardzo dobrze, ale jakość komponentów jak była, tak jest na tym samym,
niskim i nieakceptowanym poziomie. Patrząc uczciwie na tę całą sytuację warto zdać sobie
sprawę, że każdy dostawca pod presją bardzo szybko zdobywa umiejętność manipulacji
danych tak, by wyglądały one lepiej. Taki zabieg daje zazwyczaj krótkoterminowe wyniki, to jest
uspokojenie nastrojów u klienta. W długim terminie natomiast może dać jedynie negatywne
skutki w postaci utraty klienta, którego kierownictwo wyższego szczebla przestanie dbać o to co
mówią wskaźniki zdolności procesu, uznając (zresztą słusznie), iż istnieją ważniejsze czynniki
biznesu oraz oceny procesu wytwarzania dostawcy.
Zatem dlaczego wszyscy liczą wskaźniki skoro efekt jest taki jak to zostało opisane powyżej?
Po pierwsze, bo nie są świadomi i nie rozumieją ograniczeń związanych z tymi
współczynnikami, po drugie podążają szablonami, gdyż brak im krytycznego myślenia, po
trzecie, bo wszyscy tak robią, a po czwarte bo bardzo łatwo je policzyć wraz z % udziałem
części niezgodnych. To główne powody dla których większość organizacji bezkrytycznie używa
wskaźników zdolności procesu, a co za tym idzie jest niepoprawna i nieskuteczna w swoich
działaniach. Przyjrzyjmy się im bliżej, mechanizmom ich obliczania i limitacjom, których
zrozumienie jest kluczem do tego by ich stosowanie było efektywne.
Wskaźniki zdolności dla procesu stabilnego, przewidywalnego i spójnego (ang. S.P.C. –
Stable, Predictable, Consistent)
2/7
Wskaźniki zdolności procesu - po co, jak, gdzie i kiedy
W poprzedniej części dyskusji przedstawione zostały powody dla których inżynierowie oraz
menedżerowie potrzebują tych wskaźników i jakie okoliczności zazwyczaj towarzyszą ich
wyznaczaniu. W tej części zostaną przedstawione mechanizmy wyznaczania wskaźników C p ,
C
pk
,P
p
,P
pk
oraz sposób ich interpretacji. Końcowym etapem dyskusji będą ograniczenia związane ze
wskaźnikami oraz jak można je pokonać zyskując nie tylko wartości C
p
,C
pk
,P
p
,P
pk
ale również niezbędną wiedzę o naszych procesach produkcyjnych oraz wytwarzanych
produktach.
Zanim jednak przejdziemy do obliczeń zdefiniujmy co właściwie oznacza zdolność procesu. Jest to zakres wartości dla danej charakterystyki produktu, których możemy oczekiwać w
określonym czasie. Tak więc proces zdolny to taki, w którym zakres wartości dla danej
charakterystyki produktu będzie zawierał się w limitach specyfikacji[1].
Wskaźniki C p & C pk to wskaźniki, które z definicji charakteryzują zdolność procesu stabilnego,
spójnego oraz przewidywalnego to jest takiego procesu jak ten przedstawiony na rysunku 1
2
.
3/7
Wskaźniki zdolności procesu - po co, jak, gdzie i kiedy
Rysunek
1.
(1b)
zdolny
(1a)
oraz
proces
przewidywalny,
niezdolny
C
współczynnikiem,
który
charakteryzuje
zmienność
procesu,
natomiast
Cale
zmienność
iProces
położenie
współczynników
względem
zacznijmy
granic
specyfikacji.
od
wskaźnika
Przechodząc
C
do
mechanizmów
obliczania
,poszczególnych
który
jest
niczym
innym
jak
porównaniem
klienta
( rozkładu
of
Customer
–przewidywalny i
VOC
pk jego
)Voice
zpWjest
głosem
procesu
(wartości
ang.
Voice
of
Process
–
VOP
p
).
celu
obliczenia
jego
wartości
należy
wyraził
naturalnymi
zawierają
pokazana
podzielić
zgodę,
99,997%
na
granicami
rysunku
z obszar
niezbędnym
2.
procesu.
tolerancji,
dla
obszarem
Granice
danej
tj. całkowitego
charakterystyki,
dla
te głosu
procesu,
w
przypadku
dostępnego
który
danego
definiuje
obszaru
produktu.
normalnego
dystans
na Zależność
który
pomiędzy
danych
nasz
ta
klient
jest
4/7
Wskaźniki zdolności procesu - po co, jak, gdzie i kiedy
Rysunek
Graficzne
przedstawienie
obliczania
C
Sytuacje
Pytanie
na
z2.
rysunku
które
odpowiada
2 można
też
przedstawić
wskaźnik
obrazowo
na
samochodu
oraz
garażu.
w tym
przypadku
p . samochody
procesów)
to
samochodów
(czyt.
procesu
garażu
specyfikacji
(czyt.
czyli
(tej
granicach
zmienności
samej
szerokości
specyfikacji).
jaką
posiada
garażu),
Imechanizmów
tak
nasz
patrząc
wCproces)
zależności
namożemy
rysunek
odzasadzie
szerokości
zaparkować
3 wskaźnika
dlailetych
samochodu
samych
dwa
możemy
granic
(szerokości
zmieścić
(Cw
p
2,0) lub
jeden
samochód
(Cnam
=1,0).
p
Rysunek
3.
Graficzny
przykład
interpretacji
wskaźnika
Cp.
Patrząc
pierwsze,
na
nawet
rysunek
gdy
3wciąż
mamy
konieczne
C
jest
zwrócenie
uwagi
na
co
dwa
aspekty.
Po
ifakt,
specyfikacji,
naszego
tak
żeale
wskaźnik
samochodu.
asą
analogicznie
nam
C takie
Po
drugie
znikoma
rzecz
=nic
bardziej
2,0
ujmując
ilość
(topozwoli
jest
wartości
krytycznym
wciąż
wzagarażu
mamy
(0,003%),
aspektem,
możemy
szansę
które
na
zaparkować
opołożenia
nie
której
delikatne
znajdą
dwa
zarysowanie
się
pamiętać
w
samochody)
obrębie
odniesieniu
graficzny
przedstawione
do
specyfikacji,
jest
ale
na
rysunku
nam
nie
4.
Jak
mówi
widać
op mówi
tym
oba
gdzie
nam
procesy
się
jak
znajduje,
się
mają
manależy
C
nasz
co
wproces
sposób
w jest to
=
granicami
1,0,pozostaje
czy
specyfikacji,
C
to
aco
same
drugi
procesy?
Oczywiście,
po
nimi.
Dlatego
że
nie
–najmniej
też
jeden
potrzebujemy
jest
położony
oprócz
pomiędzy
p całkowicie
,wskaźnika
względem
czegoś
więcej,
granic
czegoś
tolerancji.
dodatkowo
nam
na
opisanie
naszego
procesu
p
5/7
Wskaźniki zdolności procesu - po co, jak, gdzie i kiedy
Rysunek
4.naturalnymi
Graficzny
przykład
interpretacji
wskaźnika
Wskaźnikiem,
określenie
położenia
który
dla
jest
procesu
C pk . Wskazuje
stabilnego,
spójnego
i Cp
przewidywalnego
nam
na
granic
pomiędzy
tolerancji
poprzez
granicami
porównanie
procesu
dystansu
on
tak,
na
jak
to,
doto
gdzie
najbliższej
zostało
znajduje
pokazane
specyfikacji
się nasz
na pozwala
rysunku
zproces
połowąwzględem
5.odległości
Rysunek
5.
Mechanizm
obliczania
wskaźnika
wycentrowania
procesu
Cwartości
. statystyce.
Bardzo
zdolności
procesu
zauważyć,
nienależy
jest
żerzeczą
na
poziomie
koncepcyjnym
awgranic
same
wyliczenie
wyznaczające
i zrozumienie
C
wskaźników
pknależy
ą
elementem,
niezbędnego
obliczenia
najprostszych
odchylenia
odo
którym
wyznaczenia
niezbędnego
standardowego
działaniach
pamiętać
naturalnych
dozawiłą,
wyznaczenia
matematycznych,
(σ)
jest
sposób
przypadku
Cwzory
procesu.
obliczania
a nie
procesu
skomplikowanej
Wzór
odchylenia
stabilnego,
którego
standardowego,
spójnego
użyć
ido
Jednym
opieraj
iprzewidywalnego
Csię nałatwo
p i C
to:
pk p
pk gdzie
to współczynnik
przyjmujący
wart.
w właściwości
zależności
od
wielkości
podgrupy
Należy
mianowicie:
na
uwadze
dwie
ważne
indeksów
zdolności
procesu,
abędzie
Wartość
Cmieć
zawsze
równa
lub
mniejsza
od
wartości
Ctylko
również
występowała
wdla
przypadku
Pniestabilnego,
sama
zależność
P 1.
pk jest
.ipprzewidywania
p . Ta
2. d
pk
W2również
przypadku
specyfikacji
jednostronnej
możemy
obliczyć
wskaźnik
C„n”
p
ijego
PCpksię
. – dość
pk był
Wskaźniki
zdolności
procesu
nieprzewidywalnego,
niespójnego
Pp i
P
(ang.
Performance
Indexes)
W
opisania
znacznie
procesu,
jak
się
będzie
zmniejsza. który
on
nie
operował
jest
Niestabilność
procesem
waby
przyszłości.
przewidywalnym
procesu
Do
to
obliczenia
nic
innego
nasza
wskaźników
jak
zdolność
brak
możliwości
do
C
kCprzypadku
i
potrzebujemy
sporym
procesem
w
brakiem
przyszłości.
niestabilnym
procesu
racjonalnego
Z
który
oraz
tego
jest
nieprzewidywalnym
też
myślenia
stabilny,
względu
spójny
obliczenie
sądzić,
i
nagle
przewidywalny.
że wskaźników
sam
proces,
z
siebie
który
C
Należałoby
zacznie
w
przeszłości
zachowywać
wykazać
iinaczej
p
jest
poprawne.
Skoro
C
p się
p
nie
wskaźników
opisuje
aktualnej
P
zdolności
procesu,
który
nie
jest
S.P.C.
to
niektórzy
sugerują
wyznaczenie
sposób
Ich
obliczenie
„przyszłości”
spróbować
opiera
opisać
dla
się
procesu
w
osiągi
dużej
nieprzewidywalnego,
mierze
z
przeszłości
o
myślenie,
iż
to
jeśli
wciąż
nie
dla
możemy
tego
samego
opisać
w
procesu
jakikolwiek
pk .możemy
Mechanizmy
wyznaczania
wskaźników
P
p
i[2]
P
pk
bardzo
podobne
do
tych
związanych
ze
wskaźnikami
C
p
,są
a
jedyna
różnica
to
sposób
wyznaczenia
odchylenia
standardowego.
O
ile
w
przypadku
C
pk
C
w
mianowniku
P
używany
jest
„lokalny”
wskaźnik
opisujący
zmienność
w
podgrupie,
o
tyle
iprzypadku
P
p
używany
danym
czasie.
jest
„globalny”
Tak
więc
wskaźnik
wskaźniki
obliczany
P
na
podstawie
wszystkich
danych
zebranych
w
pk
obliczamy z następujących wzorów:
p
pk
gdzie wartość odchylenia standardowego (s) obliczana jest według wzoru:
6/7
Wskaźniki zdolności procesu - po co, jak, gdzie i kiedy
Nie
faktu,
ograniczeń
mniej
że
proces
jednak
iograniczeń,
implikacji
jest
należy
nieprzewidywalny,
w
interpretacji
iż
wyliczonych
jakichkolwiek
niestabilny
wskaźników.
wyliczeń
i niespójny.
byśmy
Niesie
nie
to
dokonali,
sobą
nie
wiele
to
Ograniczenia
związane
ze
wskaźnikami
procesu
interpretacja
W
wyliczeniem
obliczenia
przynosi
najczęściej
są
poszczególnych
zmierze
dość
uwzględnieniem
rozdziałach
proste
asposób
zostały
w
wskaźników
konsekwencji
limitacji
jednak
przedstawione
kolejny
zdolności
przyjemne
wskaźnika.
to
interpretacja
podstawowe
procesu.
iwyznaczenia.
Jak
wygodne.
się
Jak
albo
mechanizmy
okazuje zwykle
Jest
mówiąc
toza
konstruowanie
indeksy ten
dokładniej
związane
etap,
Cktóry
zCi nie
&
oraz
P
pzmieni
&
Ppoprzednich
pk
mają
jakiekolwiek
sporo
wnioski.
opamiętać,
których
należy
pamiętać
zanim
na
ich
podstawie
wyciągniemy
Wskaźniki
zdolności
procesu
bazują
na
granicach
specyfikacji
p
Oznacza
użyte
że
będzie
uwagę
w
głównej
w
ilość
dwie
sposób
to,
dopuszczalnego
przykładowe
że
musimy
szczególny
od
w
jakości
sytuacje:
m.in.
obszaru,
odwzorowania
dlatego,
rzetelny
wtego
którym
iżzdolności
wykonać
limity
wymagań
powinien
specyfikacji
ich
klienta
operować
są
poprzez
głosem
nasz
Słowo
te
klienta.
proces.
limity
rzetelny
zależeć
To
Weźmy
oznacza,
tu
pod
pk
1.
Wartość
C
iwąskich
Cproblemów,
procesu
charakterystyki
mamy
danej
prawdziwych
charakterystyki
rzetelne
stabilnego
wymagań
specyfikacje?
produktu
mamy
w
>jakość
klienta.
czasie)
mamy
10,0,
100%
Pomijając
co
W
oczywiście,
wiele
produktów
sugeruje,
konsekwencji
reklamacji
inne
w
iż
że
potencjalne
limitach
proces
nie.
na
wskaźniki
Specyfikacje
rynku
jest
specyfikacji.
powody
wręcz
klienta
C
wyśmienity
nie
finalnego.
takiej
Jednakże
odzwierciedlają
sytuacji
Czy
iodzwierciedlały
w
dla
przypadku
(np.
to
danej
oznacza,
zmiana
że
ijest
plimity
ządają
faktu,
bardzo
że
indeksy
dobrze,
wyglądają
apJednakże
więcej
produktu
niż
dla
satysfakcjonująco.
klienta
finalnego
jak
była
zła
tak
nadal
jest
iC
nic
nam
wygl
pk
2.
pw
Wartość
0,1
<
C
pk i
C
danej
dobre.
do
rzetelnie
niekiedy
utrzymania
charakterystyki.
Czy
pochłonąć
wymagania
takie
tak
środki
klienta,
specyfikacji
finansowe,
limitów
a
<
poprawa
0,5,
z
perspektywy
specyfikacji
możemy
co
które
sugeruje,
procesu
mogą
nazwać
to
klienta
że
by
raczej
odbić
nasz
uzyskać
rzetelnymi?
finalnego
się
trudno
proces
na
odpowiednią
cenie
mówić
jest
Jeśli
wszystkie
procesem
komponentu
nie
tu,
by
ma
zdolność
produkty
innych
niezdolnym
finalnego.
może
wskazań
są
bardzo
dla
one
Jak
zostały
zebrane
dane
do
wyznaczenia
wskaźników
zdolności
procesu
pk
To
istotę
produkcji
każda
przeznaczone
zdolności
uwagę
kluczowe
tego
z
dwie
fabryk
będzie
procesu
pytania
hipotetyczne
pytanie
do
ma
produkowany
produkcji
dostawcy
swoja
wyobraźmy
nie
tylko
własną
sytuacje:
tego
dla
w
sobie
przypadku
charakterystyki
komponentu.
matrycę).
dwóch
proces
lokalizacjach
Każda
wskaźników
tłoczenia
Załóżmy
krytycznej
z
lokalizacji
(np.
komponentu
teraz,
zdolności
fabryka
danego
że
posiada
klient
procesu.
w
produktu.
stalowego,
Niemczech
poprosił
po
dwie
Aby
Weźmy
który
prasy
o
uzmysłowić
i
wskaźniki
Polsce,
pod
masowej
gdzie
1.
wytworzonych
w
jednym
ciągu
w
polskiej
lokalizacji
i
wyznaczył
100
wskaźniki
elementów
zdolności
tłoczonych
procesu.
2.
prasy,
zebrać
Dostawca
używając
100
komponentów,
komponentu
za
każdym
na
razem
pobrał
podstawie
innej
z
procesu
dostawy
których
produkcyjnego
wyznaczył
kręgu
stali,
wskaźniki
co
w
w
dwóch
sumie
zdolności
lokalizacjach,
również
procesu.
pozwoliło
z
każdej
mu
Czy
w
obu
przypadkach
wskaźniki
zdolności
procesu
danych
odzwierciedlały
ibardziej
zawsze
przypadku
to
informacji
w
zainteresowania.
inne
zdecydowanie
jest
produkcie,
pytania
w
bardziej
elementem
użyteczna
przykładzie
ojedynie
wskaźników
procesie
powinny
ziproces
odzwierciedla
jakichkolwiek
lepszy
zkluczowym.
powyżej,
punktu
wytwarzania
być
zprocesu
zdolności
sposób
jakiego
zawsze
widzenia
pomimo,
danych.
realną
opisać
Ilość
na
procesu),
w
zadane
co
przypadku
danych
zmienność
oceny
dzień
Jakość
proces,
iż
ilość
zanim
ale
procesu
otrzymujemy
jest
danych,
danych
który
ich
drugim
procesu?
elementem
wyciągniemy
jakość
jest
będą
jest
jest
czyli
przedmiotem
jest
komponenty?
równa
Które
znacznie
takie
toistotnym
elementem
jak
jakiekolwiek
wskaźniki
same?
wzostały
obu
jak
większa,
(szczególnie
naszego
itym
przypadkach
Który
Która
uczenia
krytycznym.
one
będą
wnioski
co
sposób
zebrane
informacja
lepiej
pozwala
się
wolokalizacja,
otych
to
procesie
zbierania
Tak
nim?
jest
jakość
jest
nam
jak
Te Pozostaje
procesach?
powiedzieć
czy
wszystkich
prasa,
czy
informacji
jaki
Zbierając
dostawy
gdzie
pytanie
do
dane
jest
stali).
jedynie
czy
nasz
w
Używając
sposób
taki
problem
jednej
wskaźnik
naprawdę
liczby.
wskaźników
albo
pokazuje
największy
dobry
skazujemy
nam
mamy
potencjał
faktycznie
solidne
się
do
na
podstawy
co
poprawy
zagregowanie
dzieje
się
do
(czy
w
tego
naszych
by
Wskaźniki
zdolności
procesu
C
produkcyjnego
i
C
oraz
średniej
wartości
dla
danego
procesu.
bazują
na
estymacji
odchylenia
standardowego
Wskaźniki
zdolności
procesu
C
p
i
C
pk
odchylenia
tych
statystyk,
standardowego,
a
w
efekcie
wartości
a
co
za
C
tym
są
idzie
funkcją
wartości
limitów
estymowanych.
specyfikacji,
wartości
Zatem
jakość
średniej
estymacji
oraz
i
C
p
wielkości
sposób
ciągły
próbki,
wartości
pobrać
na
podstawie
C
z
której
300
komponentów,
są
wyliczane.
Aby
a
następnie
przekonać
dla
się
kolejnych
o
wystarczy
30
komponentów
zależy
w
od
pk C
p
.iwyznaczyć
W
efekcie
uzyskamy
dziesięć
wartości
C
pk Mimo,
że
pk
nasz
otrzymanych
znacząco
błąd
wyznaczanie
wszystkich
wynosi
proces
różne.
oprogramowaniach
≈ nie
wskaźników
±
uległ
10%,
Przy
w
wielkości
a
żaden
dla
nie
zdolności
n=900
będą
sposób
statystycznych.
próbki
błąd
jednakowe.
procesu
n=30
zmianie
będzie
błąd
wraz
(pobraliśmy
wynosił
Co
wynikający
z
więcej
przedziałami
≈±
różnice
5%
300
z
estymacji
[4].
komponentów
ufności,
pomiędzy
Dlatego
to
dostępnymi
rekomendowane
≈
nimi
±
z
30%,
rzędu)
mogą
dla
we
być
wartości
n=200
jest
p
Wskaźniki
zdolności
procesu
C
pk.
i
C
nie
są
substytutem
używania
kart
kontrolnych
Wskaźniki
C
p
&
C
pk
Aby
zobiektywizowane
stabilności
sposób
wykonanych
się
tak
o
tym
naszego
efektywny
kart
dowiedzieć
kontrolnych.
odseparowanie
stają
procesu.
jak
się
w
konieczne
przypadku,
użyteczne,
Użycie
zmienności
jest
tylko
gdy
gdy
użycie
wskaźników
użycie
nasz
naturalnej
kart
proces
indeksów
kontrolnych,
nie
od
jest
pozwala
zmienności
jest
stabilny,
które
dodatkiem
nam
przewidywalny
pozwalają
specjalnej
uczyć
do
się
uprzednio
nam
o
i
określenie
procesie
i
na
spójny.
Ta
sama
wartość
wskaźnika
zdolności
procesu
C
p
problemie
nie
zawsze
mówi
o
tym
samym
pk
Wskaźnik
C
przypadków
wypunktowane
specyfikacji.
położony
natomiast
pracujemy
pasowania
Rysunek
6a
jest
problem
z
do
prezentuje
będzie
To
wielokomponentowym
bliżej
bierze
siebie
wyżej,
znaczy,
będzie
dolnej
mówił
wielu
pod
ale
proces,
że
uwagę
dotyczy
czy
nam
zupełnie
elementów.
w
niektórych
bliżej
prawie
którego
zmienność
również
inny.
montażem górnej
całą
Dla
wskaźnik
przypadkach
Tego
miejsca
granicy.
zobrazowania
prawdę.
procesu
typu
lub
C
położenia
w
Wartość
ograniczenia
Słowo
oraz
przypadku
nie
będziemy
tego
jego
prawie
wskaźnika
procesu
problemu
położenie
jakiejkolwiek
są
kryje
wiedzieli
szczególnie
w
będzie
w
obrębie
zobaczmy
i
sobie
w
większości
czy
potrzeby
taka
limitacje
granic
istotne
nasz
przykład.
sama
proces
gdy
pk
patrząc
jest
on
"przytulony"
na
dystrybucję
do
dolnej
naszego
granicy
procesu
wymagań
i
położenie
klienta.
względem
Natomiast
granic
na
wynosi
rysunku
specyfikacji
0,66.
6b,
Jednak
wskaźnik
widzimy,
że
C
wynosi
0,66
jednak
się zupełnie
gdzie
tym
razem
przy ale
górnej
granicy. w
Zatem
to,
żepk
jest źle,proces
bo
C pkznajduje
pkinformacja,
jeszcze
dodatek,
z której
jest
strony
na poziomie
jest
tak źle
0,66
i jakie
to jest
toindziej,
może
już jakaś
nieść
zagrożenia.
konieczny
pk
Rysunek 6a. Dwuznaczność wskaźnika C pk .
Rysunek
6b.
Dwuznaczność
wskaźnika
Ckrytyczne
.ich
Reasumując
pewnością
związanych
są
zosiągów
rozważania
nimi,
tonieprawdziwych
wskaźniki
a itym
odnośnie
samym
niebezpieczne
używamy
wskaźników
jeśli
nie
wzdolności
sposób
posiadamy
bezkrytyczny.
procesu
wiedzy
należy
owograniczeniach
Indeksy
powiedzieć,
C p i C
całą i
pk
powinny
doprowadzi
pogorszenia
Dlatego
swoistego
być
które
do
dodatkiem
powinny
rodzaju
procesów
do
zostać
ułatwieniem
innych
wniosków,
i spełnione
produktów
elementów.
może
nieprawidłowych
zanim
czego
okazać
Użycie
wskaźniki
skutkiem
się
wskaźników
tzw.
C
działań,
będzie
checklista,
w
ogólna
asposób
konsekwencji
która
frustracja
nieprawidłowy
wskazuje
i iż
niemoc.
ielementy, C -- Czy
zostaną
wyznaczone,
choć
i tu
myślenie
jest
elementem
nieodzownym:
pk zmogą
p
mamy
rzetelne
tolerancje?
pk
system
pomiarowy
jest
adekwatny?
Analiza
systemu
pomiarowego.
Dane
źródłowe
histogram
Jak
dane
zostały
zbierane? Czy
uchwycona
została
realna
zmienność
procesu?
Czy
proces
jest
stabilny,
przewidywalny
oraz
spójny?
Karty
kontrolne.
Przedziały
Jaka
jest
ufności.
wielkość
próbki
użytej
do
wyznaczenia
wskaźników
zdolności
procesu?
C
&
C
Przejście
w
podejmowane
sposób
przez
znaczący
działania.
wszystkie
rzutuje
punkty
na
wnioski
tej
checklisty
płynące
zdecydowanie
z
jego
interpretacji,
podniesie
a
w
konsekwencji
jakość
wskaźnika,
która
p
Mam
nadzieję,
że
przy
najbliższej
okazji
gdy
ktoś
zapyta
o
wskaźniki
C
pk
i
C
się
itp.
wskaźnik
grad
Gdy
to
działań
zdolności
wszystko
zapytacie
procesu.
pojawi
dla
się
Tylko
pewności
na
biurku
czy
wtedy
o
to
system
dopiero
w
ogóle
pomiarowy,
wtedy
będzie
zerknijcie
on
stabilność,
potrzebny?
na
ten
plan
magiczny
,
zanim
próbkowania…
posypie
i
„jedyny”
Wojciech
Florek
p
Literatura:
pk
[1]
The
Six
Sigma
Practitioner's
Guide
to
Data
Analysis,
SPC
Press
2010
1
2
[2]
Donald
J.
Wheeler,
Beyond
Capability
Confusion,
SPC
Press
2010
[3]Oczywiście
Paulani
Keller,
Is
Your
Process
Performing?,
Software
&
Analysis,
April
2011
[4] Mark
L.
Crossley,
Size
Matters,
How
good
istoyour
Cpk,
really?,Quality
2000.
Magazine,
zapoczątkowanych
podstawie
trendy
efekcie
Lean
–nie
filozofia
wzory,
tylko
pozwoliłoby
stabilność
i wyłącznie
zarządzania
które
przez
oznaczałyby
na
procesu
koncern
stwierdzenie,
histogramu
organizacją,
została
motoryzacyjny
występowanie
nie
wcześniej
iż oparta
proces
jestQuality
Toyoty. możliwe),
na
jest
oceniona
zmienności
zbiorze
stabilny,
na
na
praktyk
których
specjalnej
przewidywalny
podstawie
przemysłowych
nieDigest
wznajdowały
kart
procesie.
ikontrolnych
spójny.
To
się wżadne
(na
7/7

Podobne dokumenty