ad25 JSt 1` ań 3.4 usl1pk|] Pżeznaża Śię dofbyca naslępu]ąc n

Komentarze

Transkrypt

ad25 JSt 1` ań 3.4 usl1pk|] Pżeznaża Śię dofbyca naslępu]ąc n
^.^",."," ".''''','ł.(
ad25 JSt 1' ań
3.4
usl1pk|]
:!' /.t- : !,
3mouądzie gm mym
(teks'Fdn
fm)olafs]s5udrpn4iuŚt3UĆhwar'Nl,34/4/xxxV/06Ra
oEf n.byca
Śplawd zasad fbyca i obcążan a
nośÓ cn try lowa
Gń ny rÓsa lDz Ulz WorewÓdztlva Lubuskego nr42 poz 934 zdn a 14 06 2006 r ]
Pżeznaża Śię dofbyca
naslępu]ąc
1591zpo:nfm)
ierpna]gg7lÓgośpÓdarceneru.homoścam('ekŚ]ednDzlr
n
5r
mościcmtry ]wa
cena 4lvoławĆza do
n
eÓqlańĆfońćqÓ'
PuelaQu-
14
000 rl
oslaleczna cena będfr
usEoiawtr}nku
i
2
I
2
5
to3/5
20652
s2
sp.]iiai.d.ń ż ńastępu]ących warunkóv
'
Ub odrębnych plfepŚów
1) pżys|ugJje]e]rcsfżeneonabycenieruchomościzmocyu91.wyfdnl.21ś'e|pn.1997rogospodarcenerJ.homoścami
].że 2|oży wn osek Ó ńabyĆ e pżed uplrrem lem nu ok.glonBqo w u91 2
2) ]eślpopżedńń llaśĆceem zb}Mnei neruchomośc pozbawonyń pru{a W|Egnośc lB] nefuc|lońÓśĆ p2ed dnem 5 gfudna 1990 l abo ]ago
śpadkÓbiercą jeże zloży wn osek o nabycie pzed uP|FEh l.m nu ok..!onagow uŚl,2
o klórych W usl1 wynos 6lygodniIeąc od dn 6 ł}!v E*en. n n e]9zeqo łykau
2 T.min zlÓżen a wniÓŚków
1 P
€NszeńŚtlvo
w nabyc u n eruchomośc puysłJouje ÓŚob e
k|&a
o
w s 2 '.jłód0ro.'
oq|osze.eop7ed'q' ?o\u' i.poda1cdÓ plb
4 zzachowanem teminówo klóryĆh ńow6
fgodne z
ai.
na 30 dni
s3
pżed wyfnadonym tem nem pżelaĘu po up]}eie okleŚu októryń ńowaws
s4
3 UsI4 Jstawy z d
ta|Iowańid uslrcju rc|nego (DfU,f 2003 l Nr 64 poz 592) w plfypadku spżedaży
puez oŚÓbę f'zyĆzną |Ub oŚobę p6wńą nną ńż Aqenc]a' plawo pi.Mokupu pEyŚluguje z mocy uslawy Ageńc]i' dfalające] na żeż
nieruchomoŚc m nej
Ińri ńa.
zafą|Jze^ e
^r
23107 z
d
s5
głosze nia
łykaz! ńiefuch 0 ńośdi p żezn adońych
dÓ Śp
s6
zażądzen € Wchodziwż}cezdnień pÓd]ęĆa ipÓd|ega wywieśfen u na lab|icy ogłoszeń Użęnu na okres 21 dn
B
.l.l
żedaży