Bĺd Mistrzem wszystkich wyzwaË

Komentarze

Transkrypt

Bĺd Mistrzem wszystkich wyzwaË
Båd Mistrzem
wszystkich wyzwaË
GC EUROPE N.V. EEO - Poland
ul. Królowej Jadwigi 325B
PL - 30-234 Kraków
Tel. +48.12.425.14.74
Fax. +48.12.625.28.60
[email protected]
http://www.eeo.gceurope.com
z L LF PL 7 59 08 /13
GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. + 32.16.74.10.00
Fax.+ 32.16.40.48.32
[email protected]
http://www.gceurope.com
Initial
Initial z GC
Wszechstronny system ceramik do kaædego wskazania
Wraz z ofertå ceramik Initial, GC umoæliwia pokonaÊ wszystkie estetyczne
wyzwania uzupełnieË protetycznych. Jeπli szukasz ceramiki, która spełni wymagania
zwiåzane z wydajnoπciå laboratorium, lub gdy szukasz ceramiki, która zapewni
najwyæszy poziom elastycznoπci, lub gdy szukasz ceramiki, która oferuje nieograniczone
moæliwoπci indywidualizacji... nie musisz juæ szukaÊ majåc Initial z GC. Poniewaæ,
niezaleænie od wyzwaË, z Initial GC bëdziesz w stanie znaleÊ rozwiåzanie dla kaædego
uzupełnienia protetycznego, bez wzglëdu na rodzaj podbudowy, procedurë
warstwowå lub aspekt ekonomiczny.
Jeæeli chcesz pracowaÊ w bardzo szybki, ekonomiczny sposób my oferujemy linie
Initial IQ One lub Initial Clasic. Ale z tej samej ceramiki moæna tworzyÊ arcydzieła
z nieograniczonymi moæliwoπciami, pracujåc według anatomicznego schematu
warstwowania linii Initial Expert. Przejπcie na Initial oznacza, æe nie musisz juæ wchodziÊ
w inne marki lub rodzaje ceramiki.
To dlatego asortyment ceramik GC Initial moæe byÊ nazwany jednym z najbardziej
uniwersalnych systemów dostosowanych do potrzeb nowoczesnych laboratoriów
dentystycznych.
Initial z GC - kaædy bez wyjåtku technik dentystyczny bëdzie mistrzem swoich
wyzwaË.
e x p e r t
c l a s s i c
IQ one
3
Initial
GC Initial AL
GC Initial ZR-FS
na podbudowy
z tlenku glinu
Ceramika o właπciwoπciach
kolorystycznych optymalnych
GC Initial PC
z tlenku glinu, umoæliwiajåca
na podbudowy
z tlenku cyrkonu
idealne i jednorodne modelowanie
Ceramika do stosowania na wysoko
ostatecznej odbudowy.
wytrzymałych podbudowach z tlenku
do stosowania na podbudowy
cyrkonu, idealnych do wytwarzania
do technik
tłoczenia
delikatnych konstrukcji, takich jak
mosty.
Ceramika do tłoczenia niezaleænie
od tego, czy preferowane jest
GC Initial IQ
warstwowanie czy barwienie.
Ceramika opierajåca sië na koncepcie
Do warstwowania uæyÊ
One body lub ceramika tłoczona,
GC Initial LF.
które umoæliwiajå pełnå koncentracjë
na funkcji i formie. Estetykë uzyskuje
sië w koËcowym etapie za pomocå
efektu 3D glazury Lustre Pastes NF.
GC Initial MC
do podbudów
ze stopów metali
Ceramika do stopów metali o normalnym
współczynniku rozszerzalnoπci (CTE)
niezaleænie od tego czy zawierajå
srebro, wysokå lub obniæonå zawartoπÊ
złota lub palladu. Równieæ do stopów
metali nieszlachetnych i czapeczek
powstałych w procesie elektroformowania.
Stosowanie techniki spiekania do
Siedem
zintegrowanych ceramik
wytwarzania wkładów, nakładów
GC Initial TI
i licówek na modelach z mas
ogniotrwałych.
GC Initial stanowi zmianë paradygmatu w systemach ceramicznych, poniewaæ
składa sië z siedmiu ceramik zintegrowanych w jednej linii produktów i jednej linii
kolorystycznej, w której moæna tworzyÊ zarówno uzupełnienia ceramiczne na
podbudowie z metalu jak i pełnoceramiczne. Juæ nie musisz spëdzaÊ cennego czasu
na nauce korzystania z niezliczonej iloπci róænych ceramik i szeregu producentów,
aby tworzyÊ róænorodne uzupełnienia, które mogå byÊ potrzebne.
na podbudowy
z tytanu
Ceramika do tworzenia uzupełnieË
o wysokiej estetyce i biozgodnoπci.
Do zwiëkszenia wiåzania ceramiki
z podbudowå naleæy zastosowaÊ
GC Initial Titanium Bonder.
GC Initial LF
do technik
niskotopliwych
4
Ceramika syntetyczna do wypalania w niskiej
temperaturze na stopach o współczynniku
rozszerzalnoπci termicznej kompatybilnym
z tym, dla GC Initial MC. Stosowana do
korekty uzupełnieË z GC Initial MC lub jako
materiał do nakładania warstwowego na
korony tłoczone z GC Initial PC.
Kaæda ceramika GC Initial jest dostosowana do potrzeb wynikajåcych z okreπlonej
procedury jej stosowania i zwiåzanych z podbudowå takich jak, na przykład współczynnik
rozszerzalnoπci cieplnej (CTE). Ponadto, wszystkie odcienie w całym systemie zostały
starannie zharmonizowane. Oznacza to doskonałå harmonië estetyki i indywidualnych
cech kaædej odbudowy niezaleænie od rodzaju wykonywanej pracy lub stosowanej
procedury.
Z systemu GC Initial moæna wybraÊ jednå, kilka lub wszystkie ceramiki tej linii.
Zaczynajåc od jednej lub kilku ceramik moæna przejπÊ na inne w dowolnym czasie
bez koniecznoπci uczenia sië nowych metod pracy. Dajåc takå elastycznoπÊ
GC Initial jest idealnym wyborem dla laboratoriów na dziπ i na to, czym mogå staÊ
sië w przyszłoπci - specjalistami od uzupełnieË metalowo-ceramicznych szczególnie,
jeπli myπlå o tworzeniu pełnej ceramiki, specjalistami w zakresie odbudów
pełnoceramicznych i tymi, którzy wykonujå wszystkie rodzaje uzupełnieË.
5
Initial
IQ one
Initial IQ One wnosi stałå, wysokå jakoπÊ i estetykë moæliwå do
odtworzenia mniejszå iloπciå materiałów. Monolityczne podejπcie
pozwala skoncentrowaÊ sië w 100% na formie i funkcji prac
protetycznych. WitalnoπÊ i naturalny wyglåd, kreowane så
w koËcowym etapie za pomocå glazury Initial IQ Lustre Pastes NF.
Przykład techniki IQ One
(MDT Michael Brüsch, Düsseldorf, Niemcy)
• Monolityczna odbudowa przy uæyciu tylko jednego
proszku, techniki tłoczenia lub technologii CAD/CAM
pozwala skupiÊ całå uwagë na kształcie i funkcji
• Szybkie odtwarzanie standardowych kolorów Vita ®
zgodnie z zasadå ‘malowania według liczb’ przy uæyciu
GC Lustre Pastes NF
Kompatybilna ze standardowymi stopami do napalania porcelany
i wszystkimi technologiami tłoczenia na bazie cyrkonu oraz CAD/CAM
c l a s s i c
Jeπli
wydajnoπÊ jest głównym wyzwaniem
Ekonomiczne aspekty zajmujå dziπ waæniejsze miejsce niæ kiedykolwiek wczeπniej, wszëdzie, takæe
w nowoczesnych laboratoriach dentystycznych. Aby pozostaÊ konkurencyjnym trzeba wytwarzaÊ najwyæszå
jakoπÊ, majåc jednoczeπnie pod kontrolå procedury i koszty. Linie Initial IQ One i Initial Classic så systemami
z wyboru, jeπli chcesz sprostaÊ temu wyzwaniu gdyæ pozwolå Ci w znacznym stopniu uproπciÊ pracë.
Optymalne rezultaty w klasycznej technice warstwowej i monolityczne podejπcie
Optymalne rozwiåzanie do klasycznej techniki 3-warstwowej
reprezentuje linia Initial Classic Line. W efektywny
i ekonomiczny sposób bëdziesz w stanie doskonale
odtworzyÊ wszystkie znane kolory standardowe Vita.
Przykład odbudowy 3-warstwowej
(MDT Michael Brüsch, Düsseldorf, Niemcy)
• Estetyczny rezultat w klasycznej technice 3-warstwowej
• Łatwe i szybkie nakładanie połåczone z krótkim etapem
szkolenia ułatwiajå ekonomiczny sposób pracy
Dostëpna dla Initial MC
Szybkie procedury i zintegrowane linie produktów i kolorów ułatwiajåce powtarzalnoπÊ wyników
Jeden producent, jeden system jakoπci, jeden partner do pomocy, ale nieograniczone moæliwoπci
6
7
Initial
c l a s s i c
Przykład 4-warstwowej odbudowy
(MDT Michael Brüsch, Düsseldorf, Niemcy)
Gdy szukasz systemu elastycznego, który oferuje wysokå
estetykë w technice 3-warstwowej, ale który pozwala teæ na
kroki w kierunku bardziej zindywidualizowanego podejπcia
w warstwowaniu, wtedy linia Initial Classic Line jest systemem
z wyboru. Ponadto dostëpnych jest wiele unikalnych odcieni
do warstw wewnëtrznych i zewnëtrznego dobarwiania
umoæliwiajåcych nadanie indywidualnych cech i akcentów.
Przykład 5-warstwowej odbudowy
(MDT Michael Brüsch, Düsseldorf, Niemcy)
• Efekt naturalnej estetyki, nawet w bardzo cienkich
warstwach, z opcjå rozszerzenia do bardziej
indywidualnego podejπcia w razie potrzeby
• Zharmonizowane odcienie ułatwiajåce kombinacjë
estetycznych uzupełnieË w sytuacjach klinicznych,
które wymagajå wielu róænych struktur podbudowy
IQ one
Jeπli
elastycznoπÊ jest głównym wyzwaniem
GC Initial IQ Lustre Pastes NF, 3-wymiarowe farby ceramiczne dodadzå Twoim
uzupełnieniom Initial IQ One wewnëtrznå dynamikë πwiatła o niezrównanej
witalnoπci i połysk naturalnych zëbów. Zaawansowane kolory otworzå Twojå
artystycznå duszë i ułatwiå indywidualizacjë koron i mostów przez namalowanie
białych plam, odwapnieË, zarysowaË i pëkniëÊ.
Przykład odbudowy IQ One
(MDT Michael Brüsch, Düsseldorf, Niemcy)
Dzisiejsze nowoczesne laboratoria dentystyczne powinny byÊ bardzo elastyczne, aby móc spełniÊ
wymagania klientów i pacjentów. Wraz z rosnåcå dostëpnoπciå róænego rodzaju podbudów i potrzebå
zapewnienia róænych poziomów estetyki, konieczny staje sië system ceramiczny o moæliwie najwyæszej
uniwersalnoπci. Z Initial z GC, bëdziesz w stanie sprostaÊ temu wyzwaniu.
d klasycznej procedury odbudowy po polichromatyczne techniki do uzupełnieË metalowoO
ceramicznych, aæ do pełnej ceramiki bez koniecznoπci uczenia sië nowych metod pracy Prosta w obsłudze i bardzo stabilna, łatwa do konturowania i bardzo tolerancyjna na technikë pracy
System, który umoæliwia zarówno uczåcemu sië jak i mistrzowi pracowaÊ tå samå ceramikå
8
• Kompaktowy zestaw ceramik do szybkiego i łatwego
odtwarzania standardowych odcieni Vita, szczególnie
w bocznym odcinku zëbów
• Nowoczesna alternatywa do tradycyjnego barwienia
i glazurowania, a takæe korekty koloru i struktury powierzchni
wszystkich koron i mostów ceramicznych GC Initial
9
Initial
e x p e r t
Przykład zgodnej z naturå odbudowy warstwowej
(MDT Michael Brüsch, Düsseldorf, Niemcy)
Jeπli
indywidualnoπÊ jest głównym wyzwaniem
Współczeπni pacjenci wymagajå doskonałoπci, jeπli chodzi o estetykë i indywidualnoπÊ. Aby móc stworzyÊ
niewidoczne naturalne uzupełnienia wszystkie opcje dotyczåce nadawania indywidualnych cech i akcentów,
ale równieæ fluorescencji, opalescencji i przeziernoπci muszå byÊ moæliwe. Z liniå Initial Expert z GC, bëdziesz
w stanie sprostaÊ temu wyzwaniu.
10
Bardzo szeroka gama kolorów z nieograniczonymi moæliwoπciami estetyki róænych rodzajów
ceramiki
KompatybilnoπÊ z kaædym rodzajem podbudowy, od stopów metali szlachetnych po tytan,
od prostej podbudowy ceramicznej o niskiej wytrzymałoπci po materiały wzmocnione o wysokiej
wytrzymałoπci
Ceramiki linii Initial Expert Line så oparte na
naturalnych strukturach i wykonane w sposób
gwarantujåcy najwyæszå jakoπÊ. Oznacza to,
æe stworzone z nich odbudowy naπladujå
właπciwoπci optyczne naturalnych zëbów, takie
jak odbicia rozproszonego πwiatła, fluorescencja,
opalescencja i przeziernoπÊ. Ich powierzchnië
moæna teæ łatwo wypolerowaÊ umoæliwiajåc
prawdziwie lustrzane odbicie i tym samym efekt
naturalnego połysku. Aby dodaÊ indywidualne
cechy i akcenty, dostëpnych jest wiele niepowtarzalnych odcieni do warstw wewnëtrznych
i barwienia zewnëtrznego, które w zaleænoπci
od potrzeb nadajå głëbië barwy, wysokå
fluorescencjë, naturalnå opalescencjë lub duæå
przeziernoπÊ.
Przykład odbudowy dziåsła na implantach
(MDT Andreas Kunz, Berlin, Niemcy) • S
chemat odbudowy warstwowej bardzo podobny
do struktury warstw w naturalnym zëbie przyczynia
sië do naturalnej estetyki efektu koËcowego
• S
pecjalne masy dziåsłowe i odcienie do zëbów wybielonych GC Initial Gum & Bleach Shades, aby spełniÊ
wszystkie wymogi wysoko estetycznej reprodukcji dziåseł
i nadåæyÊ za trendem do bardzo jasnych kolorów zëbów
11
Initial
GC Initial Expert
Linia Initial Expert składa sië z kilku zestawów
modułowych, wiëc moæesz wybraÊ poziom
Initial z GC
Jedna lub kaæda ceramika do laboratorium
- dzisiaj i w przyszłoπci
estetyki, który chcesz uzyskaÊ. Kaædy zestaw
zawiera róæne komponenty, łåczåc je moæna
tworzyÊ uzupełnienia o coraz wyæszym stopniu
estetyki. Moæesz zaczåÊ od modułu 1, zestawu
Basic i dodawaÊ kolejne moduły w dowolnym
czasie, w zaleænoπci od potrzeb, lub łåczyÊ
moduły, aby od poczåtku maksymalnie
wykorzystaÊ potencjał estetyki.
Z systemu GC Initial moæna wybraÊ jednå, kilka lub wszystkie ceramiki tej linii.
Zaczynajåc od jednej lub kilku ceramik moæna przejπÊ na inne w dowolnym czasie
bez koniecznoπci uczenia sië nowych metod pracy. Ze wzglëdu na swojå elastycznoπÊ
GC Initial jest idealnym wyborem dla laboratoriów na dziπ i na to, czym mogå staÊ
sië w przyszłoπci - specjalistami od uzupełnieË metalowo-ceramicznych szczególnie,
jeπli myπlå o tworzeniu pełnej ceramiki, specjalistami w zakresie odbudów pełnoceramicznych i tymi, którzy wykonujå wszystkie rodzaje uzupełnieË.
Doskonały wybór, aby sprosta∆ wszystkim wyzwaniom
GC Initial MC
877001 Basic Set z opakerem w paπcie
877045 Basic Set z opakerem
w proszku
877002 Basic Plus Set z opakerem
w paπcie
877046 Basic Plus Set z opakerem
w proszku
877003 Advanced Set
GC Initial
Gum & Bleach Shades
Aby uzupełnienia dziåseł z Initial były jeszcze
bardziej estetyczne i bardziej naturalne, mamy
do dyspozycji kilka zestawów, które spełniå
wszystkie wymagania najwyæszej estetyki
odtwarzanych dziåseł. Aby rozszerzyÊ ten
zharmonizowany system odcieni i podåæaÊ
za trendem do zëbów o bardzo jasnych kolorach,
GC Initial IQ One
GC Initial Classic
Monolityczna odbudowa przy uæyciu systemów
Linia GC Initial Classic reprezentuje grupë
GC Initial IQ One pozwala skupiÊ całå uwagë na
produktów optymalnie dostosowanych do
kształcie i funkcji dziëki nakładaniu warstwami
3-warstwowej techniki odbudowy. W efektywny
tylko jednego proszku, tłoczeniu lub technologii
i ekonomiczny sposób bëdziesz w stanie doskonale
CAD/CAM. Głëbia koloru i naturalna przezier-
odtworzyÊ wszystkie znane kolory Vita. Naleæåce
noπÊ kreowane så w koËcowym etapie zgodnie
do niej nowe opakery w paπcie zostały optymalnie
z zasadå ‘malowania według liczb’ przy uæyciu
przystosowane do tego systemu.
GC Lustre Pastes NF.
877078
877077
877079
877074
877075
Lustre Pastes NF Set
Layering-Over-Metal set
Layering-Over-Zircon set
Press-Over-Metal set
Press-Over-Zircon set
IQ one
12
Initial MC Classic
877081 Work Set 1
877084 Work Set 2
877082 Welcome Set
877083 Paste Opaque CL Set
GC Initial LF
877005 Basic Set
877006 Basic Plus Set
877007 Advanced Set
GC Initial Ti
877013 Basic Set
877014 Basic Plus Set
877015 Advanced Set
GC Initial AL
877008 Basic Set
877009 Advanced Set
GC Initial Zr-FS
877010 Basic Set
877011 Advanced Set
GC Initial PC
877018 Starter Package
GC oferuje odcienie do zëbów wybielanych
GC Initial Bleach Shades.
877070 MC, Gum Shade Set
(Opaker w proszku)
877071 MC, Gum Shade Set
(Opaker w paπcie)
877072 Zr, Gum Shade Set
877065 MC, Bleach Set
877066 LF, Bleach Set
877069 Ti, Bleach Set
877068 Zr, Bleach Set
877067 AL, Bleach Set
GC MultiPressVest
800242 Intro pack
GC Initial Ti Bonder
874027 Intro Kit
GC Initial
INvivo/INsitu Sets
GC Initial INmetalbond
877050 8 g pasta
877016 Stain Set INvivo/INsitu
MC, LF, PC
GC Initial MC/LF Connector Paste
877030 6 g pasta
877017 Stain Set INvivo/INsitu
AL, Zr, Ti
c l a s s i c
e x p e r t
13
Initial
Ułatw sobie pracë:
Jeden partner do szkoleË
GC Initial pochodzi od jednego producenta - GC, jednego
z najwiëkszych i najbardziej szanowanych producentów wysokiej
jakoπci, innowacyjnych materiałów stomatologicznych, a wiëc
bëdziesz miał do czynienia tylko z jednym partnerem do
kontaktów w sprawie wszystkich szkoleË i wsparcia technicznego
do produktów.
14
produktowych
i technicznego wsparcia
Poprzez wydarzenia i spotkania umoæliwimy Ci stanie sië
czëπciå naszej globalnej sieci opiniotwórców, trenerów
i kolegów. Dołåcz do nas, aby wymieniaÊ sië wiedzå
i doπwiadczeniem, aby non-stop ulepszaÊ asortyment Initial
i pomagaÊ sobie nawzajem w sprostaniu wszystkim wyzwaniom.

Podobne dokumenty