Agro technika nr 7/2014 str. 56-59 - "Mikrogranulaty w

Komentarze

Transkrypt

Agro technika nr 7/2014 str. 56-59 - "Mikrogranulaty w
Mikrogranul*ty
wkukurydry
Waliqóra
Remiqiusz
W poprzednim numerze pisaliŚmy
o spotkaniu, które ZorganizowaliŚmy
na polach kukurydzianym
i ziemniaczanym. W biezqCym
przedstawiamy poSZCZegóIne
technolo g:rez wykorzystaniem
nawozów startowych,
czylt mikro g ra nul atów.
nawozonykukurydzy
prÓczpo|etek
z odmianami
narozwÓi
systemu
maiąwp|yw
po|etka,na ktÓ- Wszystkie
mikrogranulaty
zostałyzałożone
mi minera|nie,
kolzeniowego
mikrogranu|aty:
następujące
rych zastosowano
NK Cooleri Laureen),
zP.P.C.ADOB (odmiany
Agrostarter
a w warunkach
BiocatG BlackPearlz ViteraPolska(odmianyMAS 25.F mokregoziarnaw roku niesprzyjającym,
byto
Przedplonem
suchego.
tyle
samo
ziarna
(odmiany
korzystnych
Agro
z
Timac
PHYSIOSTART
oraz Laureen),
p|on
anaWykonane
wyniósł
5
t/ha.
którego
(MAS
zyto
ozime,
32.F
z Intermag
CorioliCS i Laureen),Terrastart
jej wlaściwoŚci:
katei Laureen)oraz jeszczejedenw celach rozpoznawczych |izyg|ebowewykaza|ynastępujące
_
_
(odmianyLaureen goriaagronońicznagleby |ekka,kwasowośóodczyn
na zleceniejednejz firmnawozowych
_ 4,6 pH w KC|,potrzebywapnowania_ potrzeb.
kwaśny
i MAS 20.F).
(w mg na 100
sktadnikówprzyswaja|nych
nie zastąpinawozeniamine- ne, zawartość
Poniewazmikrogranu|at
-14,8'
potasu
średnia;
Przyustalaniu g g|eby)i ocena:fosforuP2o5
zastosowano.
więctakienawożenie
ra|nego,
_
_
Aby miecpew.
pewnezasady'Zapunktodniesienia K2o 5,4,niska;magnezu 3,1,średnia.
jegodawkiokreślono
Po
przyjętopotrzebyroślinna wytworzeniep|onu 10 t/ha ność,wykonanodrugąpróbę,wynikisię powtorzyły.
.Ł.
przeprowadzeniu
analizwykonanowapnowanie
wapnem
magnezowymW dawce 3 t/ha.Podstawowenawożenie
wykonano
taksamojakw technologii
mineralne
K+S (bez
Korn
Kali
w
mikrogranulatu),
czyli:
dawce500kg/ha,ESTA
Kieseritw dawce 150 kgiha orazYaraBela Extran33,5
w i|ości
134 kg N/ha.Nawożenie
w podsiewaczu
wykonano fosforanem
amonUw i|ości
150 kg/ha.Kukurydzę
zasiano23 kwietniaprzy obsadzie84,5 tys. nasion/ha,
- 22,5
mikrogranulatow
a normiewysiewudla wszystkich
kg/ha.W technologiiz mikrogranulatami
zastosowano
herbicydyElumis105OD w dawce1 l/hai MaisterPower
42,5OD w dawce1,5l/ha.Wschodyoceniano14 dni od
11 czerwca(patrzzdjęcia).
siewu,a da|szyrozwojroś|in
Spotkanieodbyłosię, kiedy kukurydzaznajdowała
się w fazie dwóch |iŚci wlaściwych,
co tez powodowało,ze po rozkopaniuziemi w strefiekorzeniowej
ty|ko
moznabyłodostrzecresztki
w niektÓrychtechno|ogiach
nawozu.Wynikało
to po części
ze składuposzczegó|nych
nawozów. Podczas prÓby wykopywaniaroś|inproboWano porownywaćsystem korzeniowykukurydzy,|ecz
okazałosię to nie takie proste,gdyżchcąc prawidtowo
ocenió korzenie nie mozna wykopywaćczy wyrywać
roś|in
z g|eby,ty|kowydobycw sposób niepowodujący uszkodzeń,naj|epiejwypłukac.Podczas wyrywania
z glebysystemkorzeniowyzostajeoberwany.Mimotego
podjętazostałaprÓba wykopaniapojedynczychroślin
tej
samejodmianyi pewneróznicebyłyjednakwidoczne.Na
jednymz mikrogranu|atów
systemkorzeniowy
sprawiat
wrazeniedtuzszego,a innym razemsystem korzeniowy
miałwiększąpowierzchnię,
co dawalowrazeniebardziej
obfitegosystemu.
Podczas spotkaniana poletkachz zastosowanymi
mikrogranu|atami,
Jerzy Mieloch zwrocił
UWagęna stresy
w fizjo|ogiiroś|in.
Zaznaczył,ze nawozystartowemają
nr 7t2014
agrotechnika | 57
resztki
by|ojeszczezna|eŹć
loŚ|inwtazz ziemią,można
Powykopaniu
jednego
z nawozów
miktoglanuIatu
magnez35 g/kg,siarka55 g/kg,cynk 20 gi
pH w bezkg oraz podnoszącyi stabilizujący
pośrednim
sąsiedztwiesystemukorzeniowego
pokarmowymi
wapń 90 glkg. Poza składnikami
TERRASTARTzawiera takze sktadnikipopraoraz właŚciwoŚc
wiająceukorzenianie
się roślin
fizyczno-chem
iczrfegleby,a takzezwiększające
pobieranieskładnikÓwpokarmowych
i odporhumusowe
nośćna stres.Sk|adnikite,to kwasy
i fu|woweoraz witamina81 i C. Dziękizasto.
sowaniu nawozeniastartowego,roś|inymają
bardzosilnie rozbudowanysystem korzeniowy
i innychmikrogranu|aw porównaniu
do kontro|i
tÓw. Powodujeto lepszepobieranieskładników
pokarmowychi wody, co wpływana bardzo
roś|in.
Za|ecamyjego
dobryrozwóji p|onowanie
wysieww ilości20_25kglha.W da|szejko|ejnow nasześcibędziemyprowadziIi
doświadczenie
W doświadtechno|ogii
nawozeniado|istnego'
czeniuz kukurydzązostaniezastosowanypro-
roślin,
za zadaniezwiększyćenergiękiełkowania
mikroelementy
zawierają
a właŚniemikrogranu|aty
któredostarczĄąenergiiroŚ|inom.
i makroe|ementy,
BartłomiejAnioła akcentował,ze nie jesteśmy
mozemyjedyw staniezwiększycsity kietkowania,
nie poprawicwarunkipodczaswschodÓwNa polu
jest wysiane5 mikrogranu|atÓw
z 5 róznych firm
jak
firm
zapewnialiprzedstawiciele
nawozowych,a
firmpracujenad tegotypu
większość
nawozowych,
ze
produktami.Maciej BachorowiczzwrociłUWagę,
widoczmikrogranulatu
najlepszyefektstosowania
ny jest w uprawieburakÓwcukrowych,w których,
w okresie wschodÓw występujedodatkowystres
Ów.
iem herbicyd
stosowan
związanyz wie|okrotnym
wie|uro|nikówsiejącychkukurydzę
Jak zauwaŻył,
zaczęIostosowaćnawozyStartowei po roku z nich
zrezygnowało,
1eże|ijednak zaczęli stosowaćje
przynich pozosta|i.
w buraku,to przeważnie
bez
Skutkiemzastosowaniamikrogranu|atóW
pierwsze
roŚliny
etapyrozwoju
Wspomaga
lzędowamikrogranu|atu
wzg|ęduna to, z jakiej{irmypochodzily'byłyprzy- Ap|ikacia
p|onowania
miećwp|ywnawysokoŚć
i
ma
na
tym
etamozna
Nie
wschody.
1-2
dni
o
spieszone
nawozów
pie wnioskować,który z Zastosowanych
gram nawozeniado|istnegozłozonyz zabiegóww fazie
staftowychprzyniesiewyzszeplony,jednakna pewnowe
przedwyrzuceoraz w miaręmozliwości
wschody' 4_6 i 8.10 |iści
wszystkichkombinacjachzostatyprzyspieszone
programie
następujące
zastosowane
przedW
będą
wiechy.
niem
w
spotkaniu
uczestniczących
Poprosi|iśmy
PLONVIT
OPTY
preparaty:
4
kglha,
PHOSPHO
produktow
PLONVIT
swoich
stawicielifirm o scharakteryzowanie
1
l/ha,
w
dawce
a kglha,PLONVITKALI4 kg/ha,BORMAX
z asonymentunawozowstartowych.
CYNK 2 l/ha,siarczanmagnezui biostymulatoMIKROVIT
3 UhaorazTYTANIT0,2llha.
ry
GROWON
lntermag
Marek Gilewski'
Firma Intermagw 2014 r. wprowadzitado sprzedazy nowy produkt,ktÓrymjest nawóz startowyw formie Bartfomiej Aniola, Timac Agro
W jednej z techno|ogiizostałzastosowanynasz
o nazwiehandlowejTERRASTART.Jego
mikrogranulatu
g/kg'
PHYS|OSTAR|który obecniejest najpo.
mikrogranu|at
g/kg,
400
fosfor
azot 120
składjest następujący:
58 ! agrotechnikanr7t2o14
pu|arniejszym
tego rodzajurozwiązaniem
w Po|sce'
Jego zasada działaniarózni się znaczącood dzia|ania
innych tego typu nawozów. PHYS|OSTARTzawera
bardzoduze i|ości
wapnia_ MEZocALc' Jest to łatwo
dostępneWapno węg|anowe,ktÓre stabi|izującpH
w strefiewysiewunasionpoprawiawarunkikiełkowania, co przyspieszastartrośliny.
oprocz tego zawiera
komp|eksbiostymu|ujący
PHYS|o+, który w bardzo
duzym uproszczeniujest ukorzeniaczem,
ukierunkowujqcympoczątkowy
rozwojroś|iny
na korzeń.Jest to
niezwykle
korzystne
dla kukurydzy.
Systemkorzeniowy
jest bardzo wazny,gdyż w warunkachg|eb bardzo
Iekkich,
w jakichzasianajestkukurydza,
z cał4pewnościąwystqpistreswodny.Roś|ina
z |epiejrozwiniętym
systememkorzeniowym
będziesobie radziÓ w takiej
sytuacjiznacznielepiej.Naszedoświadczenia
z mikrogranu|atem
wykazały,
żeŚredni przyrostp|onuz trzech
lat badań przy zastosowaniuPHYS|OSTARTwynosi
700kg ziarnazhektara.Naszymzdaniemw nawozeniu
mikrolepszeefektyjesteśmy
w stanieuzyskaÓ,pracując nad poprawieniem
pokardostępności
składników
mowychz g|ebyi nawozówzastosowanych
wcześniej
oraz poprawęwarunkówkiełkowania,
a nie apIikując
ko|ejnąporcjęskładnikow,
które mogądziałając
agresywniena de|ikatny
kieteki dawaćnegatywne
efekty.
]
Jetzy Mieloch, P.P.C,ADOB
E
Coraz więcej firm wprowadza do swojej oferty
preparaty
rynkowej
mikrogranulowe
do aplikacjidoglebowejpodczassiewuroś|in
w bezpośredniej
b|iskości
nasion,w ce|u stymu|acji
Wczesnegorozwojuroś|in
i przezwycięzenia
czynnikowstresowych.
Aby osiągnąć
ten efekt,mikrogranu|at
musi być całkowicie
i natychmiastrozpuszczalny,
by siewkamogla od razu pobrac
z roztworug|ebowegowszystkieniezbędnesk|adniki;
w przeciwnymrazie dzia|aniestymuIujące
i antystresowe możebyc utrudnione'Wszystkiem\kroskladniki,
z wy1ątkiem
molibdenu,są dobrze pobieraneprzez
roŚ|inyz gleby przy kwaŚnymodczynieg|eby.Za|eca
pH w przedzia|e
się utrzymywać
6,2_7,0.
Jednakw tym
zakresie przyswajanieboru, zelaza, cynku, miedzi,
manganujest utrudnione.
W roku biezącymPPC'
ADOB wprowadzito
na rynekdwa mikrogranulaty
produkowanew unikatowej
spiralnej
technologii
opatentowanejprzez nasząfirmę.Mikrocząsteczki
powstające
w procesiesuszeniaptynnegokoncentratu
mająbudowę cebuli,ktoreda|ejłącząsię w kong|omeraty
przy.
pominająceswoją struktur4ma|iny.Natychmiastowa
(po umieszczeniu
catkowita
rozpuszcza|nośÓ
w wodzie
w ki|kaminutotrzymujemy
krysta|iczny
roztwór),
sche|atyzowane
meta|owemikroe|ementy
przycałkowicie
przez
pH
roś|inę
gIeby,brak
swaja|ne
bez wzg|ęduna
|episzczyi wypetniaczy
to jest to, co wyrÓzniaADoB
Mikrostarter
K i B spośródinnych mikrogranu|atów
dostępnychna rynku. l
Yara Poland, K+S Polska,p.p,C:ADQB,
Ekop|on,Kazgod, IĘMnag, Timac Agro
P o l s k a ,L i m a g r a i nC, a u s s a d eN a s i o n a
P o l s k a ,M a i s a d o u rS e m e n c e s ,S y n g e n t a
Polska,BASF Polska,Bayer CropScience,
:,!::.
:'':;ł-l-#
ffiręfrKukax
frffi$m
Pod
dV uz
Szczepa
z Uńiwe
n i uo r a z
tu Och
.
ffi!ń*ff"^
-ilnilsADouR
s
semences
x&xYxKm*e
synfenta.
##
..dił
hodujemyTwój zysk
$o1l*t"r',l.łi-rl:l''
ir*;;rt
@
The miractes of science"
g
\oeirnt/
Kazsarl
,._-b-N ;te,
"Tee
!L*1
. Tlgł*c
'11 _ia.l:._"
ABOB"
P a t r o n a tm e d i a l n y :
nr7t2o14
agrotechnika i
sg
ł:flfffltr3ir""Y::5::
-fl,$l-i;,o,.,u',".

Podobne dokumenty