Bulletin - Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza

Komentarze

Transkrypt

Bulletin - Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza
Edytorial
Foreword
Drodzy Czytelnicy,
Polacy nie tylko lubią, ale też cenią Szwajcarię i Szwajcarów –
tak w skrócie można przedstawić przeprowadzone po raz pierwszy
w Polsce wyniki badań programu Swissness Worldwide. Badania
Dear Readers,
wykonane zostały pod koniec 2011 roku przez agencję Ipsos Marketing na zlecenie naszej Izby i przy współudziale Uniwersytetu
Switzerland and the Swiss are not only liked but also respected by
St. Gallen. Potwierdziły one bardzo pozytywny wizerunek Szwajcarii,
the Poles – these are the results of the research Swissness World-
szwajcarskiej dokładności i sumienności. Wyniki badań nie odbie-
wide conducted for the first time in Poland. The survey was carried
gały znacząco od wcześniej przeprowadzonych ankiet w innych kra-
out by the agency Ipsos Marketing at the end of 2011 on behalf
jach europejskich. Warto zauważyć, że jedyną znaczącą różnicą był
of the Chamber and in cooperation with the University of St.Gallen.
dość konserwatywny wizerunek Szwajcarii, jako kraju banków, sera
The results show a very positive image of Switzerland, Swiss accu-
i pięknych alpejskich kurortów, co stoi w sprzeczności z ostatnimi
racy and reliability. They do not differ significantly from similar sur-
wynikami innowacyjności gospodarek, w których Szwajcaria zajęła
veys conducted in other European countries. However, Switzerland
po raz kolejny czołowe miejsce.
has a rather conservative image of a country of banks, cheese and
picturesque resorts, which contradicts the top position of Switzer-
Bardzo ważnym wydarzeniem dla relacji polsko-szwajcarskich była
land among innovative economies.
wizyta Ministra Gospodarki Szwajcarii, Pana Schneider-Ammanna
w Polsce. Wizyty na tak wysokim szczeblu są wyrazem znakomitych
The official visit of the Swiss Minister of Economy Mr. Schneider-
bilateralnych relacji pomiędzy Polską a Szwajcarią. Wskazują też na
Ammann to Poland was a very important event for the Polish-Swiss
rosnący prestiż Polski w Szwajcarii oraz na postrzeganie naszego
relations. Such high level visits are an indication of close relations
kraju jako ważnego partnera dla szwajcarskich przedsiębiorców.
between Poland and Switzerland. They also demonstrate Poland’s
Podsumowaniem tej udanej wizyty była Gala Dinner w hotelu Hyatt
growing prestige in Switzerland and our country’s image of an impor-
w Warszawie oraz zwiedzanie zakładów Euroglass w Ujeździe, które
tant partner for Swiss entrepreneurs. The last part of Mr. Ammann’s
zrobiły ogromne wrażenie na zwiedzających. Jako że wspólnie z dele-
stay in Poland was a Gala Dinner at the Hyatt Hotel in Warsaw and a
gacją szwajcarską miałem okazję odwiedzić zakłady Glas Trösch Hol-
visit to the Euroglass production plants in Ujazd, which made a great
ding AG, piszę o tym Państwu z pełnym przekonaniem.
impression on the participants. As I had an opportunity to visit the
plant of Glas Trösch Holding AG with the Swiss delegation I can say
We wspomniane powyżej wydarzenia doskonale wpisuje się medial-
that with all certainty.
na inauguracja znaku „swissstandards.pl”, której punktem kulminacyjnym była konferencja prasowa w dniu 9 lutego 2012. Promo-
Another event which corresponds well with those aforementioned
wane przez nas szwajcarskie standardy w biznesie wzbudziły duże
was the presentation of the trademark ‘swissstandards.pl’ to the
zainteresowanie licznie zgromadzonych dziennikarzy. Konferencja
media at the press conference on 9th February 2012. A large group of
ta połączona była z otwarciem nowego portalu znaku oraz pre-
journalists present at the conference showed great interest in Swiss
mierą klipu wideo przedstawiającego genezę i promowane przez
standards promoted by the Chamber. The event was connected with
„swissstandards.pl” wartości. Relacje z tych wydarzeń i informacje
the launching of a new website of the trademark and the premiere
medialne są obszernie przedstawione na stronie internetowej naszego
of a short film explaining the origins and values of ‘swissstandards.pl’.
znaku.
Media coverage of the events and further information are available
at the website of our trademark.
Pragnę podziękować wszystkim Państwu za bardzo liczne przybycie na nasze Noworoczne Spotkanie w hotelu Polonia i jeszcze raz
I would like to thank you all for coming to our New Year’s meeting
życzyć udanego roku 2012!
in Polonia Hotel in such a great number and wish you once more a
successful year 2012!
Marek Kondrat
Prezes Izby
Marek Kondrat
President of the Chamber
www.swisschamber.pl
Z życia Izby
Spotkanie Noworoczne
Spotkanie Noworoczne to tradycyjna coroczna impreza, na którą
zapraszane są wszystkie firmy członkowskie Izby oraz przedstawi-
Chamber Events
ciele instytucji, z którymi Izba współpracuje. Tegoroczne spotkanie
odbyło się 9 lutego w Sali Ludwikowskiej w Hotelu Polonia w War-
New Year’s Meeting
szawie.
Wieczór rozpoczął się od prezentacji wyników badania wizerunku
Szwajcarii w Polsce przeprowadzonego w ramach programu „Swissness Worldwide”. Zaprezentował je Stephan Feige z Uniwersytetu
The New Year’s Meeting is a traditional annual event organized for
St.Gallen. Następnie odbyła się projekcja krótkiego filmu poświęco-
all member companies and for representatives of institutions and
nego znakowi gwarancyjnemu swissstandards.pl. Prezesi firm posia-
companies which cooperate with the Chamber. This year’s meeting
dających znak swissstandards.pl wypowiedzieli się na temat pojęcia
was held on 9th February in Sala Ludwikowska at the Polonia Palace
szwajcarskości, szwajcarskich standardów w biznesie oraz korzyści
Hotel in Warsaw.
wizerunkowych związanych z przystąpieniem do programu swiss-
The evening began with a summary of the research on the image
standards.pl.
of Switzerland in Poland conducted within the framework of ‘Swiss-
Po oficjalnej części spotkania przyszła kolej na część networkin-
ness Worldwide’. The results were presented by Mr. Stephan Feige
gową. Wysoka frekwencja sprzyjała nawiązywaniu nowych kontak-
from the University of St.Gallen. After the presentation the partici-
tów. Gościem honorowym był Ambasador Szwajcarii Lukas Beglinger.
pants watched a short film about the trademark swissstandards.pl.
Presidents of companies owning the trademark explained the meaning of ‘Swissness’ and talked about Swiss standards in business conduct and benefits for company’s image connected with joining the
program swissstandards.pl.
The official beginning of the meeting was followed by a networking part. It was a great opportunity to meet new business partners
thanks to the great number of participants. The special guest of the
event was the Ambassador of Switzerland Mr. Lukas Beglinger.
Sponsorami spotkania były firmy / The event was sponsored by:
1
Jolanta Samochowiec Mathys (Prezes/ President Swisschamber Poland, 2006-2010), Marek
Kondrat (Prezes/ President Swisschamber Poland)
2
3
Lukas Beglinger (Ambasador Szwajcarii / Swiss Ambassador), Ulrich Schwendimann (Managing Director, Swisschamber Poland), Stephan Feige (htp St.Gallen Managementberatung AG),
Marek von Bastian Brzeziński (Vice-President, Danka)
4
5
03_04
Jan Szustkiewicz (Ministerstwo Gospodarki / Ministry of Economy), Lukas Beglinger (Ambasador Szwajcarii/ Swiss Ambassador)
76,09,0,0
6
www.swisschamber.pl
100,43,0,0
Z życia Izby
Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu „21st Century Healthcare”
Chamber Events
The Polish–Swiss Forum for
Dialogue „21st Century Healthcare”
land. The Polish healthcare system was represented by:
The Polish-Swiss Forum for Dialogue “The 21st Century
Healthcare” is an opportunity to discuss ideas and solutions
for an optimal healthcare model in Poland. Organized by the
Polish-Swiss Chamber of Commerce under the auspices of the
Ambassador of Switzerland, the meeting allows key players of
the Polish healthcare system to meet and discuss challenges,
exchange opinions and join forces to elaborate solutions best
suiting the needs of the Polish society. Guests include international experts who share their expertise in healthcare models
and efficient mechanisms of dialogue used abroad.
We believe that a transparent dialogue between stakeholders in the healthcare system offers the opportunity to
contribute to the effectiveness of the system and to bring
about acceptable solutions, ultimately benefiting patients.
We believe that in this dialogue, exchange of experiences, best
practices and benchmarking are of great value. Drawing from
the Swiss tradition of public debate, the Polish-Swiss Chamber
of Commerce wants to facilitate this process. The Polish-Swiss
Forum for Dialogue contributes to building trust and consensus through dialogue among all stakeholders in the healthcare
system.
Hanna Zych-Cisoń,
Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu „21st Century Healthcare” stwarza możliwość dyskusji, której celem jest wypracowanie optymalnego modelu systemu ochrony zdrowia w Polsce.
Cykl spotkań organizowany jest przez Polsko-Szwajcarską Izbę
Gospodarczą pod patronatem Ambasadora Szwajcarii. Dzięki
Forum Dialogu przedstawiciele polskiego systemu ochrony
zdrowia mogą omawiać wyzwania, przedstawiać swoje opinie oraz szukać rozwiązań dopasowanych do potrzeb polskiego społeczeństwa. W spotkaniach biorą udział zagraniczni
eksperci, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami
dotyczącymi funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz
mechanizmów skutecznego prowadzenia dialogu stosowanymi w innych krajach.
Jesteśmy przekonani, że otwarty dialog pomiędzy interesariuszami systemu ochrony zdrowia może przyczynić się do
poprawy jego funkcjonowania oraz do wypracowania rozwiązań, które okażą się korzystne dla pacjentów. Szczególnie
Hanna Zych-Cisoń,
Vice-Marshal of the Pomorskie Voivodship
Piotr Dąbrowski,
Director of the Public Health Department at the Ministry of Health
prof. dr hab. Tomasz Grodzki,
Wojciech Matusewicz,
President of the Agency for Health Technology Assessment
Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
Piotr Dąbrowski,
Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia
prof. dr hab. Tomasz Grodzki,
Wojciech Matusewicz,
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznej
Prof. Bolesław Samoliński,
przewodniczący Podkomisji ds. Priorytetów Ministerstwa Zdrowia
Witold Tomaszewski,
Główny Inspektorat Sanitarny
Dyskusję poprowadzili red. Anna Koprowicz z Polskiego Radia
Szczecin oraz Ulrich Schwendimann, Dyrektor Polsko-Szwajcarskiej
Izby Gospodarczej.
Głównym tematem spotkania były możliwości finansowania
profilaktyki i promocji zdrowia poprzez łączenie środków pochodzą-
ważnym elementem formuły otwartego dialogu jest wymiana
doświadczeń oraz wiedzy. Czerpiąc ze szwajcarskiej tradycji
debat publicznych, Polsko-Szwajcarska Izba pragnie ułatwić
ten proces. Poprzez swoją formułę Polsko-Szwajcarskie Forum
Dialogu pomaga zbudować zaufanie oraz osiągnąć kompromis pomiędzy interesariuszami systemu ochrony zdrowia.
Prof. Bolesław Samoliński,
Head of the Priorities Subcommittee of the Ministry of Health
Witold Tomaszewski,
Chief Sanitary Inspectorate
The discussion was moderated by Anna Koprowicz, Polish Radio
cych z sektorów publicznego i prywatnego oraz poprzez wspólne
inicjatywy. W Szwajcarii współpraca sektora publicznego z prywatnym jest na porządku dziennym. W Polsce tego typu rozwiązania są
rzadko stosowane, a profilaktyka zdrowia dopiero nabiera znaczenia. Jednakże polscy prelegenci mogli pochwalić się przykładami
udanych projektów z zakresu promocji zdrowia, takimi jak program
„Trzymaj formę!” opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny,
Szczecin and Ulrich Schwendimann, Managing Director of the Polish“Profilaktyka i promocja zdrowia – nowe perspektywy dla pań-
Swiss Chamber of Commerce.
The main topic of the meeting was financing health prevention
stwa i samorządu” to temat drugiego spotkania z serii Forum Dia-
and health promotion with the funds of the public and private sectors
logu, które odbyło się 30 listopada 2011 w Pałacu Staszica w War-
and through joint initiatives. In Switzerland the cooperation between
szawie. W forum uczestniczyli prelegenci ze Szwajcarii - deputowany
Szczegółowa relacja z wydarzenia – film oraz biuletyn – dostępna jest
the public and private sectors is common practice. In Poland it is
do Parlamentu Konfederacji Szwajcarskiej, Członek Parlamentarnej
na stronie www.swisschamber.pl w zakładce „Wydarzenia” (Archiwum).
rather rare and the issue of health prevention has only recently been
Komisji Zdrowia, dr Ignazio Cassis oraz Prezes Szwajcarskiej Agencji
‘Preventive medicine and health promotion – new perspectives for
gaining attention. However, the Polish panelists could proudly present
Promocji Zdrowia dr Thomas Mattig. Polską stronę reprezentowali:
the national and local government’ was the topic of the second Forum
examples of successful projects in the field of health promotion, such
for Dialogue organized on 30th November 2011 in Staszic Palace in
as “Keep fit!” carried out by the Chief Sanitary Inspectorate or the pro-
Warsaw. Among the participants from Switzerland were the panelists:
gram of early detection of lung cancer by Prof. Tomasz Grodzki.
dr Ignazio Cassis, member of the Swiss Federal Parliament and member
of the Committee for Social Security and Public Health of the National
Council, and dr Thomas Mattig, Director of Health Promotion Switzer-
1
Wojciech Matusewicz (Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznej/
President of the Agency for Health Technology Assessment), dr Marek
Balicki (health minister in the years 2004 – 2005), Ulrich Schwendimann (Managing Director, Swisschamber Poland)
05_06
2
czy program wczesnego wykrywania raka płuc realizowany pod kie-
Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu realizowane jest we współpracy z: /
The Polish-Swiss Forum for Dialogue is organized in cooperation with:
runkiem prof. dr. hab. Tomasza Grodzkiego.
Patronat /
Patronage:
Detailed information about the event – a film and a bulletin – is
available at www.swisschamber.pl under „Events” (Archive).
prof. Tomasz Grodzki, Lukas Beglinger (Ambasador Szwajcarii / Swiss
Ambassador), Marek Kondrat (Prezes / President Swisschamber Poland), Hanna Zych-Cisoń (Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
/ Vice-Marshal of the Pomorskie Voivodship), Witold Tomaszewski
(Główny Inspektorat Sanitarny/ Chief Sanitary Inspectorate)
3
dr Ignazio Cassis
4
www.swisschamber.pl
5
dr Thomas Mattig
6
Anna Koprowicz, Witold Tomaszewski prof. Bolesław Samoliński,
Wojciech Matusewicz, Piotr Dąbrowski, prof. Tomasz Grodzki, Hanna
Zych-Cisoń, dr Ignazio Cassis, dr Thomas Mattig, Ulrich Schwendimann
Z życia Izby
Gala Dinner
z udziałem szwajcarskiego ministra gospodarki
16 lutego 2012 w hotelu Hyatt w Warszawie odbyła się uroczysta
Chamber Events
kolacja z okazji oficjalnej wizyty w Polsce szwajcarskiego ministra
gospodarki Johanna Schneider-Ammanna. Spotkanie zostało zor-
Gala Dinner
with the Head of the Swiss Federal
Department of Economic Affairs
-Szwajcarską Izbą Gospodarczą. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele polityki i świata biznesu zarówno z Polski, jak i ze Szwajcarii.
Wieczór uświetnił występ szwajcarskiego muzyka Nicolasa Senna.
W ramach oficjalnej wizyty w Polsce Johanna Schneider-Ammanna
odbyły się także m.in. prezentacje biznesowe „Wpływ UEFA EURO
2012 na gospodarkę Polski” i „Perspektywy dla polskiego rynku
on the occasion of Federal Councilor Johann Schneider-Ammann’s
usług”. Delegacja zwiedziła również zakłady Euroglas w Ujeździe.
visit to Poland. The meeting was organized by the Swiss Embassy in
the guests attending the meeting were politicians and representatives of companies not only from Poland but also from Switzerland.
The performance of Swiss musician Nicolas Senn set another Swiss
accent to the event.
Mr. Johann Schneider-Ammann’s official visit to Poland included i.a.
business presentations “Impact of UEFA EURO 2012 on the Polish
Economy” and “Prospects of the Polish service sector”. Furthermore,
the delegation visited the production site of Euroglas in Ujazd.
3
2
Johann N. Schneider-Ammann
4
Od ponad stu lat Forbo Flooring Systems, będące częścią Grupy Forbo
notowanej na SIX Swiss Exchange, specjalizuje się w tworzeniu lepszych środowisk pracy i życia poprzez produkowanie niezwykle funkcjonalnych wykładzin podłogowych do wszelkich zastosowań. Będąc
liderem w sprzedaży gotowych rozwiązań firma dostarcza nie tylko
wysokiej jakości wykładziny (linoleum, PVC i tekstylne) i maty wejściowe, ale również kompletne systemy – od chemii budowlanej
po akcesoria wykończeniowe i środki do pielęgnacji.
Podążając za trendami w architekturze, a także rosnącym zapotrzebowaniem na rozwiązania zrównoważone, oferujemy coraz bardziej
innowacyjne projekty wzornicze i kolorystyczne. Nowe kolekcje powstają przy współpracy z wiodącymi architektami i projektantami światowej sławy (Alessandro Mendini, Peter Struycken, Ettore Sottsass).
Każdy rok obfituje w nowości w różnych grupach produktowych.
Inspirację do tworzenia deseni i kolorów czerpiemy z otaczającego nas świata, przez co kolekcje stają się naturalnym elementem
nie tylko naszych wnętrz, ale i życia codziennego. Dzięki wiedzy, doświadczeniu i pasji nasze marki, m.in. Marmoleum, Artoleum, Eternal,
Sarlon, Step, Colorex, Flotex, Tessera, Westbond, Coral i Nuway są synonimem wysokiej jakości, trwałości, funkcjonalności i estetyki.
cooperation with the Polish-Swiss Chamber of Commerce. Among
Barbara Beglinger, Marek Kondrat (President, Swisschamber Poland), Erich Trösch (Prezes / President Glas
Trösch Holding AG), Lukas Beglinger (Ambasador Szwajcarii / Swiss Ambassador)
– światowe wykładziny obiektowe
ganizowane przez Ambasadę Szwajcarii przy współpracy z Polsko-
On 16th February a gala dinner was held at the Hyatt Hotel in Warsaw
1
Forbo Flooring Systems
5
Nicolas Senn
Na całym świecie sektor budowlany jest postrzegany jako ten, który
w największym stopniu przyczynia się do globalnego ocieplenia.
Dlatego właśnie każda firma będąca częścią tego łańcucha budowlanego jest zobligowana do redukcji emisji CO2 oraz ciągłego
ulepszania profilu ekologicznego swoich produktów i procesów.
W minionym roku nasza sztandarowa kolekcja wykładzin linoleum
Marmoleum otrzymała srebrny certyfikat Cradle-to-Cradle. Jesteśmy
pierwszą firmą stosującą analizę LCA (z ang. Life Cycle Assessment
– Ocena Cyklu Życia Produktu) do oceny wpływu na środowisko naturalne. W oparciu o LCA w 2009 r. na nadchodzące lata wyznaczyliśmy sobie cel zminimalizowania wpływu środowiskowego o 25%
do końca 2015r.
Wszyscy w firmie uważamy, że wszelkie inwestycje nie są jedynie
kosztem związanym z prowadzeniem działalności, ale są naszą
powinnością i jedyną słuszną drogą do noszenia miana odpowie-
dzialnego dostawcy na rynku wykładzin podłogowych. Ta dewiza,
którą kierujemy się od lat, pozwala nam na wyposażanie w miliony
metrów kwadratowych wykładzin takie obiekty, jak biura, budynki
użyteczności publicznej, placówki służby zdrowia, edukacyjne i handlowe, hale sportowe, restauracje, obiekty przemysłowe, pomieszczenia specjalistyczne, mieszkania prywatne i wiele innych.
Forbo Flooring Systems
– worldwide inspiration in
commercial flooring
Forbo Flooring, part of Forbo Group (present on SIX Swiss Exchange)
is the world leader in linoleum. Our brands Marmoleum and Artoleum are sold worldwide and can rely on more than 100 years
of experience. Our linoleum floors are made of natural raw materials
making it an ecological floor with a beautiful and colourful design.
We create better environments by manufacturing functional and
well-designed floor coverings for all purposes. Forbo extensive offer
covers products for preparing subfloors, flooring materials (linoleum, PVC, textiles) in rolls and tiles, finishing accessories and floor
care systems.
On a global scale building & construction is widely seen as the largest contributor to global warming. As such every participant in the
supply chain of this industry has the obligation to strive to a reduction of CO2 emissions and to look for continuous improvement
in the sustainable characteristics of its products and processes,
leading to a lower burden on the environment, in order to create
an ever improving environmental footprint. In 2011 our Marmoleum
got Cradle to Cradle Certificate. We are first to use LCA in our business; based on this we fight for reducing environmental impact
by 25% till 2015.
At Forbo, we consider the investments we make in our people,
processes and products not a cost of doing business, but rather
as our responsibility and the only just way to being a responsible supplier in the flooring industry. This motto allows us to install millions
of square meters of our floor coverings in worldwide projects, such
as offices, public use buildings, health care units, retail and education, sports, leisure and many more.
Forbo Flooring Poland
ul. Wolsztyńska 2
60-361 Poznań
tel. +48 61 862 13 82
fax +48 61 622 77 91
[email protected]
www.forbo-flooring.pl
07_08
CEO Forum
Z życia Izby
CEO Forum to cykl spotkań skierowanych do dyrektorów zarządzających firm członkowskich Izby. Głównym założeniem forum jest
Chamber Events
umożliwienie wymiany doświadczeń oraz poszukiwanie wspólnych
rozwiązań w kameralnym gronie. W tym roku Izba zorganizowała już
CEO Forum
dwa spotkania z serii CEO Forum. Pierwsze z nich miało nietypową
formułę ze względu na to, że odbyło się w godzinach wieczornych
i zostało zorganizowane we współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą
Przemysłowo-Handlową (AHK Polska). Prezesi firm zrzeszonych w obu
CEO forum is a series of meetings held for the presidents of com-
izbach spotkali się w Teatrze Polskim w Warszawie i mieli okazję
panies affiliated to the Chamber. The main idea behind the formula
m.in. zwiedzić jego kulisy. Gości oprowadził aktor Andrzej Seweryn,
is to enable the CEOs to exchange experience and discuss solutions
który od 2011 roku pełni funkcję dyrektora Teatru Polskiego.
and strategies in a small group. This year the Chamber organized
two CEO forums. The first one differed significantly from other meet-
Podczas drugiego spotkania CEO Forum zaprezentowane i dyskuto-
ings from the series because it was organised together with the Pol-
wane były badania dotyczące postaw i zachowań polskich menedże-
ish-German Industry of Trade and Commerce (AHK Poland) and took
rów. Badania przeprowadzone zostały przez firmę Deininger Consul-
place in the evening. The CEOs from both chambers met at the Teatr
ting we współpracy z Szkołą Główną Handlową (SGH) w Warszawie.
Polski in Warsaw and had the opportunity to visit i.a. the backstage.
Wyniki zostały przedstawione w Biuletynie na stronach 15-16.
They were guided by the actor Andrzej Seweryn who has been the
Director of the Polski Teatr since 2011.
During the second CEO Forum the results of a research on the attitudes and behaviours of Polish managers were presented to the
participants and later discussed. The research had been conducted
by Deininger Consulting in cooperation with the Warsaw School of
Economics (SGH). To read the results see p.15-16 of the Bulletin.
1
2
3
Ulrich Schwendimann (Managing Director Swisschamber Poland), Andrzej Seweryn, Michael Kern (Dyrektor
Generalny / General Manager, AHK Polska)
09_10
4
Andrzej Seweryn, Maria Montowska (AHK Polska)
5
Krzysztof Szadurski (Prezes / President Hotele Warszawskie „Syrena”)
Szwajcaria w Polsce
Wizerunek Szwajcarii w Polsce - badanie „Swissness Worldwide”
„Swissness Worldwide” to projekt realizowany przez Uniwersytet
Switzerland in Poland
St. Gallen na całym świecie, którego celem jest zbadanie wizerunku
The image of Switzerland in Poland
– the study “Swissness
szwajcarskich produktów i przedsiębiorstw oraz percepcji Szwajcarii jako marki. Pod koniec ubiegłego roku badanie „Swissness
Worldwide” zostało przeprowadzone po raz pierwszy w Polsce na
Worldwide”
zlecenie Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej. W grudniu 2011
roku Agencja Ipsos Marketing przebadała grupę ponad 1050 osób
na terenie całego kraju, reprezentatywną pod względem płci, wieku,
wykształcenia oraz wielkości miejsca zamieszkania, w tym kadrę me-
„Swissness Worldwide” is a project of the University of St. Gallen
nedżerską wyższego szczebla i właścicieli firm.
carried out worldwide in order to explore the perception of Swiss
reliability
products and companies, as well as the perception of Switzerland
Polacy cenią Szwajcarię
1.
2.
3.
4.
5.
as a brand. At the end of the last year the research was conducted
Szwajcaria cieszy się renomą, a jednocześnie jest postrzegana jako
for the first time in Poland on behalf of the Polish-Swiss Chamber of
sympatyczny kraj. Polacy kojarzą produkty i marki szwajcarskie z nie-
Commerce. In December 2011 the agency Ipsos Marketing surveyed
zawodnością, najwyższą jakością i ekskluzywnością, co sprawia, że są
a group of ca. 1050 people in the whole country representative for
skłonni za nie więcej zapłacić. Innowacyjność nie jest uznawana za
gender, age, education and place of living, including managers of
mocną stronę szwajcarskich wyrobów, pomimo że według Innova-
higher level and company owners.
tion Union Scoreboard, raportów przygotowywanych na zlecenie
CH
GER
Japan
USA
China
Tradition
High quality
exclusivity
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
CH
GER
Japan
USA
China
CH
Japan
GER
USA
China
CH
Japan
GER
USA
China
Komisji Europejskiej, Szwajcaria konsekwentnie utrzymuje pozycję
The Poles value Switzerland
1.
2.
3.
4.
5.
CH
Japan
GER
USA
China
TO WHAT EXTENT DO YOU ASSOCIATE ... TO SWITZERLAND?
ceived as a friendly country. The Poles associate Swiss products and
Wizerunek Szwajcarii w Polsce bardziej konserwatywny niż w kra-
brands with reliability, highest quality and exclusiveness. As a result,
jach z nią sąsiadujących
they are ready to accept higher prices of Swiss goods. On the other
Jako że wciąż niewielu Polaków odwiedza Szwajcarię, wizerunek
hand, Swiss products are not associated with innovation despite the
kraju budowany jest głównie na podstawie informacji przekazywa-
results of the Innovation Union Scoreboard – report commissioned
nych przez media. W efekcie Szwajcaria jest postrzegana w Polsce
by the European Committee, where Switzerland remains the Euro-
bardziej tradycyjnie niż w krajach, które mają z nią więcej kontaktu,
pean innovation leader.
np. poprzez podróże, jak to się dzieje w przypadku Niemiec, Francji
i Wielkiej Brytanii. Szwajcaria jest dla Polaków synonimem wysokich
Watches / Jewellery
The image of Switzerland in Poland is more conservative than in
standardów oraz solidności i kojarzona jest głównie z takimi wyroba-
Banking
neighbouring countries
Cheese
mi jak zegarki, czekolada czy ser.
Since not many Poles have ever been to Switzerland, the image of
Chocolate
Chemicals/ Pharmaceuticals
Environmental Technology, Renewable Energy, Cleantech
Research / Science
Architecture / Design
Food / Bewerages (excluding cheese and chocolate)
Machinery, Plant Manufacturing and Engineering
IT Hard- / Software
Clothing / Fashion
1
2
not at all
3
4
5
strongly
the country is built mainly on the basis of information presented
Wzajemne korzyści wizerunkowe
by the media. Consequently, Switzerland is perceived in Poland in
Stephan Feige, Project Manager htp St. Gallen Managementberatung
a more traditional way than in other countries such as Germany or
AG, twierdzi, że Szwajcaria jako marka tworzy wraz ze szwajcarskimi
France, which have more direct contact to Switzerland, e.g. due to
przedsiębiorstwami pewnego rodzaju symbiozę: „Firmy korzystają
more frequent visits. In Poland, Switzerland is a symbol of highest
z wizerunku Szwajcarii podkreślając szwajcarskość swoich usług.
standards and reliability, and is associated mostly with such pro-
Jednocześnie oferując produkty odpowiadające temu wizerunkowi
ducts as watches, chocolate and cheese.
wspierają pozytywne postrzeganie Szwajcarii za granicą”.
Mutual benefits for the image
Stephan Feige, Project Manager of htp St. Gallen Managementberatung AG, believes that the brand ‘Switzerland’ creates a symbiotic
relationship with Swiss enterprises: ‘When companies stress their
Badanie zrealizowane przez / Research conducted by:
Partnerzy / Partners:
Swiss origin, they benefit from the image of Switzerland. By offering
products that fit the image they, in turn, support the positive reputation of Switzerland abroad.’
11_12
lidera innowacyjności w Europie.
Switzerland enjoys an excellent image and is at the same time per-
sympathy
www.swisschamber.pl
Z życia Izby
Szwajcarska jakość w Polsce – konferencja prasowa
9 lutego 2012 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza zorgani-
Chamber Events
Swiss quality in Poland – press conference
zowała konferencję prasową, na której oficjalnie przedstawiła znak
jakości swissstandards.pl. Głównym celem znaku jest propagowanie
szwajcarskich standardów jakości i postępowania w obrocie gospodarczym. Fundamentem swissstandards.pl są trzy wartości: jakość,
niezawodność i innowacyjność. Dzięki znakowi firmy mogą wyróż-
On 9th February 2012 the Polish-Swiss Chamber of Commerce
organized a press conference at which it officially launched the
nić się na rynku i skorzystać z pozytywnego wizerunku Szwajcarii
i szwajcarskich produktów.
quality trademark swissstandards.pl. The trademark has been cre-
Oficjalne wprowadzenie znaku poprzedziły badania wizerunku
ated to promote Swiss standards of quality and business conduct in
Szwajcarii w Polsce przeprowadzone przez Ipsos Marketing w ramach
Poland. It is based on three values: quality, reliability and innovation.
programu „Swissness Worldwide” opracowanego przez Uniwersy-
The trademark enables companies to distinguish themselves on the
tet St. Gallen. Wyniki badania zaprezentował podczas konferencji
market and benefit from the positive image of Switzerland and Swiss
przedstawiciel Uniwersytetu Stephan Feige. Wizerunek Szwajcarii
products.
tworzy wyraźny, spójny i dobry obraz. Szwajcarskie produkty i usługi
The official introduction of the trademark had been preceded by
a study on the image of Switzerland in Poland conducted by Ipsos
Marketing within the program „Swissness Worldwide” created by the
University of St. Gallen. The results of the research were presented
mają bardzo pozytywną opinię, kojarząc się z renomą, jakością, niezawodnością, ekskluzywnością i tradycją.
Ipsos Marketing przeprowadził krótkie badanie wśród zgromadzonych dziennikarzy, które potwierdziło powyższe wyniki.
during the conference by a representative of the University Mr Stephan
W trakcie konferencji został pokazany krótki film, w którym
Feige. The opinion of Switzerland creates a clear, coherent and posi-
prezesi szwajcarskich firm tłumaczą pojęcie „szwajcarskości” oraz
tive image. Swiss products and services possess a very good reputa-
korzyści z przystąpienia do programu swissstandards.pl.
tion being associated with prestige, quality, reliability, exclusiveness
and tradition. The results of a short survey conducted by Ipsos Marketing among the journalists attending the conference confirmed
the positive image.
During the conference a short film was shown in which the presidents of Swiss companies explained the idea of “Swissness” and
Na koniec dziennikarze mogli spróbować szwajcarskich specjałów kulinarnych przygotowanych przez Kurta Schellera.
Obecnie znak swissstandards.pl posiada 12 firm: Alpiq, Brugg,
Canpol, Farby Kabe Polska, Fracht FWO Polska, Franke Polska, GCN
Consulting, Hicron, Hobas, Stämpfli Polska, Swissmed Centrum Zdrowia oraz Zehnder Polska.
presented the benefits of joining the program swissstandards.pl.
Finally, the journalists could taste Swiss specialties prepared by
Kurt Scheller.
At present, there are 12 users of the trademark: Alpiq, Brugg,
Canpol, Farby Kabe Polska, Fracht FWO Polska, Franke Polska, GCN
Consulting, Hicron, Hobas, Stämpfli Polska, Swissmed Centrum Zdrowia
and Zehnder Polska.
Detailed information about the program is available at the website
www.swissstandards.pl.
1
od lewej / from the left: Stephan Feige, Jolanta Samochowiec Mathys, Marek Kondrat,
Ulrich Schwendimann
2
3
Stephan Feige (University of St.Gallen)
4
Kurt Scheller, Ulrich Schwendimann (Managing Director Swisschamber Poland)
5
po lewej / on the left: Marek Kondrat (Prezes / President Swisschamber Poland)
6
po lewej/ on the left: Jolanta Samochowiec Mathys
13_14
www.swisschamber.pl
Szczegółowe informacje o programie są dostępne na stronie
www.swissstandards.pl.
Wiadomości od firm członkowskich
Postawy i zachowania polskich menedżerów
News from member companies
Attitudes and Behaviours
of Polish Managers
Competitive advantage of companies is nowadays more and more
agers assume their employees want to develop at work, are capable
strongly based on their ability to use the intellectual and motivation
of independent thinking, aim at reaching “higher goals” (not just
potential of their entire staff. In connection with the above, one of
material), and, if given the right conditions, have a lot to offer.
Przewaga konkurencyjna firm opiera się obecnie coraz bardziej
wykonując ją prawie wyłącznie, żeby zdobyć środki na życie. Mene-
na zdolności do wykorzystywania potencjału intelektualnego i moty-
dżerowie typu Y są przekonani, że ich pracownicy chcą się w pracy
wacyjnego wszystkich pracowników. W związku z powyższym, jed-
rozwijać, potrafią myśleć niezależnie, dążą do osiągania „wyższych
nym z pytań, jakie się obecnie rodzi jest to dotyczące postaw i stylu
celów” (nie tylko materialnych) i gdy stworzy im się odpowiednie
działania polskich menedżerów w odniesieniu do pracowników.
warunki, mają bardzo wiele do zaoferowania.
Mając je na uwadze zdecydowaliśmy o przeprowadzeniu badania
Uwzględniając jednoznaczne przyporządkowanie każdego pyta-
wśród polskich menedżerów pracujących w spółkach międzynaro-
nia do Postaw i Zachowań oraz do stylów X i Y obliczyliśmy wartości
dowych. W badaniu wzięła udział grupa 455 osób o zrównoważonej
średnie tych parametrów dla całego badania. W przypadku Postaw
strukturze wieku, doświadczenia, wielkości firmy (liczba pracowni-
średnia wartość Y wynosi 3,61 (skala od 1 do 5, środek skali to 3),
ków), wielkości zarządzanego zespołu.
podczas gdy średnia X dużo mniej, bo 2,63. Zjawisko ulega bardzo
Przeprowadzone badania opierają się na fundamentalnej kon-
silnemu wzmocnieniu w przypadku Zachowań. Średnia wartość Y
cepcji D. McGregora zwanej teorią X-Y. Zgodnie z tą koncepcją mene-
wyniosła aż 4,34, a średnia wartość X – 2,79. W bardziej sceptycz-
the most intriguing questions is that about the attitudes and behav-
Taking into account the explicit attribution of each question to
dżerów można podzielić na dwie podstawowe grupy w zależności od
nej interpretacji powyższych wyników można powiedzieć, że badani
iour styles of Polish managers towards their employees. The study
Attitudes and Behaviours as well as to X and Y styles, we calculated
ich (często ukrytych) postaw i opinii o pracownikach. Menedżerowie
przynajmniej świetnie wiedzą, jakie Postawy i Zachowania są prefe-
participants consisted of 455 managers of a balanced age, manage-
the average values of the said parameters for the entire study. As for
wyznający teorię X są przekonani, że pracownicy są z natury leniwi,
rowane i uznawane za skuteczne, nawet jeśli jeszcze ich powszech-
rial experience, company size (number of employees), and managed
Attitudes, the average Y value is 3.61 (scale of 1 to 5 with 3 mark-
pozbawieni inicjatywy, a pracę traktują jako przykry obowiązek,
nie nie stosują.
team size.
ing the middle of the scale), whereas the average X value of 2.63 is
Główne wnioski
The study was based on a fundamental concept created by
much lower. This conclusion is further and really strongly enhanced
D. McGregor and called Theory X-Y. According to this concept, man-
by the Behaviours section. The average Y value amounts to as much
agers can be classified into two basic groups depending on their
as 4.34, whereas the average X value to 2.79. Even the most scepti-
Postawy i Zachowania polskich menedżerów są zbliżone do stylu
czenie zawodowe i życiowe). Widać tutaj jednoznaczną regułę –
(frequently concealed) attitudes to and opinions about employees.
cal interpretation of the above outcomes needs to admit that, as
menedżerów z krajów zachodnich. Jednocześnie widoczna jest
im dłuższe doświadczenie, tym bardziej model zarządzania prze-
Managers following Theory X assume employees are inherently lazy,
much as the managers may not commonly apply them, they at least
w Polsce stosunkowo silna tendencja do kontroli i wątpliwości
suwa się w kierunku Y, podczas gdy model X jest znacznie bliższy
lacking initiative, and treating work as an unpleasant obligation
perfectly know which Attitudes and Behaviours are preferred and
w głębszą, wewnętrzną motywację podwładnych. Właśnie w tym
młodym i mniej doświadczonym menedżerom.
completed just for the purpose of earning their living. Theory Y man-
considered effective.
obszarze jest największy potencjał do zmian na ścieżce przemiany
menedżera w lidera.
Im większa firma, tym bardziej maleje natężenie stylu X i nieco
Main conclusions
rośnie natężenie stylu Y.
W procesie zarządzania nie ma istotnych różnic między Postawami
Attitudes and Behaviours of Polish managers mark their similar-
fessional and life experience). A clear rule is visible in this respect,
ity with foreign colleagues. At the same time, managers in Poland
namely the longer the experience, the more the management model
show a relatively strong tendency to control people and to doubt
shifts towards Y, with model X being much more characteristic of
Najsilniejszym parametrem wpływającym na różnicowanie Postaw
czący sposób na różnicowanie Postaw i Zachowań polskich mene-
any deeper, inherent motivation of subordinates. This area offers the
young and less experienced managers.
i Zachowań w zarządzaniu ludźmi jest wiek menedżera (czyli doświad-
dżerów.
i Zachowaniami kobiet i mężczyzn.
Pozostałe analizowane parametry - studia MBA, wielkość zespołu,
lokalizacja firmy (mazowieckie, reszta kraju) - nie wpływają w zna-
largest potential for change on the way of transforming a manager
into a leader.
In addition, the larger the company, the more visible the weakening
of style X with a slight increase in the intensity of style Y.
In the management process, there are no substantial differences
between the Attitudes and Behaviours of men and women.
The other parameters subject to analysis, e.g. an MBA programme,
team size or company location (Mazovia, the rest of the country), do
The strongest parameter differentiating Attitudes and Behaviours in
not significantly impact the differentiation of the Attitudes or Behav-
the human resources management is the managers’ age (i.e. pro-
iours of Polish managers.
Jacek Miroński
Dariusz Użycki
Profesor w Szkole Głównej Handlowej (SGH),
Managing Director,
Kierownik Zakładu Komunikacji w Biznesie
Deininger Consulting Sp. z o.o.
Professor at the Warsaw School
of Economics (SGH),
Head of Business Communication Department
15_16
www.swisschamber.pl
Z życia Izby
Spotkania Speed Business Meeting
Speed Business Meeting to rodzaj spotkań networkingowych o nowej,
nietypowej formule. Każde spotkanie podzielone jest na kilka
Chamber Events
Nasi nowi członkowie
New Member Companies
15-minutowych sesji, podczas których goście mają okazję wymie-
Speed Business
Meetings
nić się wizytówkami z osobami siedzącymi przy tym samym stole
Data Protector
www.datapro.pl
tel. +48 801 08 02 44
[email protected]
fax. +48 22 208 93 31
Wsparcie informatyczne z szybkim, 10 minutowym czasem reakcji na awarię, zarządzanie procesami informatycznymi, szkolenia z zasad komunikacji biznesowej dla
działów IT, organizacja i opracowanie procedur dla działów informatyki.
IT support with quick 10-minute failure response time, IT process management, training on principles of business communication
for IT departments, organization and development of procedures for IT departments.
www.deininger.de
tel. +48 22 695 02 10
[email protected]
fax. +48 22 695 02 11
Thanks to this formula guests can easily make a great number of
Deininger Consulting został założony w 1981 r.
business contacts during one meeting. Usually, there is a business
i jest jedną z najbardziej cenionych firm
Executive Search/ Management Consulting
w Niemczech. Dzięki siedzibie we Frankfurcie
nad Menem oraz sieci przedstawicielstw firma obsługuje klientów na całym świecie.
Otwarte w 2007 r. biuro warszawskie jest odpowiedzialne za region CEE, Rosję i kraje WNP.
Founded in 1981, Deininger Consulting
is one of the best recognized executive
search and management consultancies in
Germany. Headquartered in Frankfurt am
Main, the company serves its Clients globally through a network of own offices. Warsaw office was established in 2007, being
responsible for CEE, Russia & CIS markets.
www.gudel.com
tel. +48 33 819 01 25
[email protected]
fax. +48 33 819 30 85
Firma Güdel od 1954 r. dostarcza komponenty oraz kompleksowe rozwiązania dla
przemysłu. Komponenty mają zastosowanie w budowie maszyn. Moduły, roboty
i systemy Güdel służą do automatyzacji
obróbki, transportu międzyoperacyjnego
oraz automatyzacji pras, pakowania, paletyzacji i sortowania.
Güdel company has provided components
and complete solutions for industry since
1954. The components are used in machinery construction. Güdel modules, robots and
systems are used to processing, transportation and intermediate transport automation also automation of packaging, palletizing and sorting.
www.forbo-flooring.pl
tel. +48 61 862 13 82
oraz krótko przedstawić swoją firmę. Po zakończonej sesji uczestnicy
przesiadają się i poznają kolejne osoby.
Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa
Tego typu formuła pozwala na nawiązanie dużej ilości kontaktów
w trakcie jednego spotkania. Zazwyczaj tuż po zakończeniu Speed
Business Meeting organizowany jest koktajl biznesowy, tzw. „Busi-
Speed Business Meeting is a new, special type of networking meet-
ness Mixer”, który stanowi okazję do dłuższych rozmów z nowopo-
ings. Each event consists of a few 15-minute-sessions, during which
znanymi osobami.
participants have the opportunity to exchange business cards with
persons sitting at the same table and to briefly present their com-
Ostatni Speed Business Meeting odbył się 7 marca 2012 w Hotelu
panies. After each session the participants swap places and get to
IBB ANDERSIA w Poznaniu. Spotkanie zostało zorganizowane we współ-
know their new neighbours.
pracy z izbami gospodarczymi: belgijską, brytyjską, francuską i skandynawską. Sponsorem wydarzenia była m.in. firma Hicron.
Deininger Consulting Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
cocktail, the so called “Business Mixer”, organised after the Speed
Business Meeting. It is a good occasion for longer discussions with
newly met persons.
The last Speed Business Meeting was held on 7th March 2012 in the
Hotel IBB ANDERSIA in Poznan. The event was organized in cooperation with the Belgian, British, French and Scandinavian chambers of
commerce. The meeting was sponsored i.a. by Hicron.
Gudel Sp. z o.o.
Karpacka 24/4, 43-316 Bielsko-Biała
1
2
3
Forbo Flooring Poland
fax. +48 61 622 99 71
Wolsztyńska 2, 60-361 Poznań
Forbo Flooring, część szwajcarskiej Grupy
Forbo, oferuje pełną gamę wykładzin do zastosowań domowych i obiektowych. Wysokiej
jakości elastyczne wykładziny linoleum, PVC,
dywanowe flokowane, igłowane, w płytkach
oraz systemy mat wejściowych łączą w sobie
funkcjonalność, kolorystykę i wzornictwo –
tworząc gotowe rozwiązania do każdego
pomieszczenia.
17_18
www.swisschamber.pl
Forbo Flooring Systems is part of the Forbo
Group, a global leader in flooring, bonding and movement systems, and offers a
full range of flooring products for both
commercial and residential markets. High
quality linoleum, vinyl, needle felt and entrance flooring products combine functionality, colour and design, giving you total
flooring solutions for any environment.
Nasi nowi członkowie
New Member Companies
Fidexperta
- Treuhand & Steuerberatungsgesellschaft mbH
Alte Landstrasse 129c
CH-8804 Au-Wädenswil (Zurich)
fidexperta.treuhandgesellschaft.ch
tel. +41 44 781 46 00
[email protected]
fax. +41 44 781 44 60
FIDEXPERTA - szwajcarska spółka powiernicza z siedzibą w Zurychu świadcząca usługi
doradcze dla polskich firm prowadzących
działalność na rynku szwajcarskim lub
pragnących poprzez Szwajcarię rozszerzyć
swoją działalność na inne kraje. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie znajdą Państwo szczegółowe
informacje o naszych usługach dopasowa-
FIDEXPERTA is an independent Swiss Fiduciary Company in Zurich and supports
Polish entrepreneurs/firms wishing to do
business successfully in Switzerland or to
do international business through Switzerland. Learn more about our tailor-made services by visiting our webpage.
Oak Group
www.oakgroup.pl
tel. +48 603 633 776
OAK GROUP dokłada wszelkich starań by
organizowane przez Państwa wyjazdy integracyjne, szkolenia, pikniki czy konferencje
na długo zostawały w pamięci ich uczestników. Kierując się dewizą „EVENT TO WĘCEJ
NIŻ WYDARZENIE”, realizujemy stworzone
dla Państwa oryginalne scenariusze dbając
o perfekcję w każdym szczególe.
We, the OAK GROUP, do our best to ensure
your team building events, training courses,
lawn parties and conferences remain unforgettable for the participants. Following
our motto ‘AN EVENT IS MORE THAN JUST
AN EXPERIENCE’, we implement unique
scenarios prepared especially for you with
care for perfection in every detail.
www.skubisz.pl
tel. +48 22 596 52 00
fax. +48 22 596 52 02
Aleksandra Perlińska
Uniwersytecka 4 / 9, 02-036 Warszawa
nych do indywidualnych potrzeb klientów.
Ryszard Skubisz
INFRAenergy Sp. z o.o.
Obornicka 229, 60-650 Poznań
www.infraenergy.pl
tel. +48 61 656 19 74
Mysia 5, 00-496 Warszawa
[email protected]
INFRAenergy to nowoczesna firma oferująca systemy grzewcze na podczerwień dla
mieszkań i domów jednorodzinnych jak również biur oraz budynków użyteczności publicznej. Opierając się na technologii know-how i doświadczeniu dostarczamy energooszczędne i niezawodne grzejniki infrared
o unikalnym, ponadczasowym designie, zaprojektowanym przez uznanych szwajcarskich i liechtensztańskich projektantów. Technologia INFRAenergy zapewnia przyjemne
ciepło bez obaw o koszty, a słowo grzejnik
nabiera nowego znaczenia i staje się elementem dekoracyjnym wnętrza.
Kancelaria Prawno-Patentowa
INFRAenergy offers modern infrared heating systems for apartments, houses, office spaces and public buildings. Based on
know-how technology and best experiences we deliver energy saving and reliable
heaters of unique and timeless design
created by Swiss and Liechtenstein designers. The technology of INFRAenergy ensures nice warmth without any concerns
about expenses, and the word heater gets
a new meaning and becomes part of interior decoration.
Wetrok Polska S.A.
Mensys Group Polska
www.mensys-group.com
tel. +48 22 583 95 50
Sp. z o.o.
[email protected]
tel. +48 61 639 47 07
Aurum Business Center
Waliców 11, 00-851 Warszawa
Mensys Group to rekrutacyjna firma konsultingowa specjalizująca się w proaktywnym
poszukiwaniu wykwalifikowanego personelu z różnych branż. Nasz team to posiadający wysokie umiejętności specjaliści i wielojęzyczni konsultanci, którzy skupiają się na
rekrutacji w obszarach niszowych branż: IT/
inżynieria, produkcja, biotechnologia, farmacja, energia i usługi, bankowość/finanse,
sprzedaż i marketing.
Mensys Group is a recruitment consultancy
that specialises in the proactive search of
qualified personnel in various industries.
Our team is comprised of skilled and multilingual consultants who focus solely on
providing recruitment solutions to niche areas within the following industries: IT/engineering, manufacturing, biotech & pharma,
energy & utilities, banking/finance and sales
& marketing.
19_20
Łączyny 4B, 02-820 Warszawa
[email protected]
Kancelaria specjalizuje się w dziedzinach
prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i prawa o przeciwdziałaniu
praktykom monopolistycznym. Specjalność
Kancelarii stanowią problemy na styku prawa
polskiego i prawa Unii Europejskiej w obszarze prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego. Reprezentujemy Klientów
przed Urzędem Patentowym i Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe,
wzory przemysłowe) w Alicante oraz sądami
administracyjnymi, cywilnymi, karnymi oraz
sądami europejskimi w Luksemburgu.
The law firm specializes in the fields of Intellectual Property Law, Copyright Law, Unfair
Competition Law and The Law on Counteracting Monopolistic Practices. Our firm
excels in matters involving the Polish Law
at the junction with the EU Law in the field
of Intellectual Property and Copyright Law.
We represent our Clients before the Polish
Patent Office and the Office for Harmonization in the Internal Market (trademarks,
industrial designs) in Alicante as well as before Polish administrative, civil and criminal
courts and European courts in Luxemburg.
www.wetrok.pl
tel. +48 22 331 20 50
tel. +48 22 331 20 60
[email protected]
Wetrok Polska, przedstawiciel szwajcarskiej
firmy Wetrok AG, to czołowy dostawca urządzeń czyszczących oraz profesjonalnych środków chemicznych do utrzymania czystości.
Oferowane produkty gwarantują najwyższą
jakość, doskonałe parametry techniczne
oraz konkurencyjne ceny. Zakres działania
obejmuje obszar całej Polski.
www.swisschamber.pl
Wetrok Polska - subsidiary of Swiss company Wetrok AG. Leading supplier of cleaning
equipment and chemicals for professional
use. The products we offer, guarantee the
highest quality, perfect technical parameters and competitive prices. The scope of
activities covers the whole area of Poland.
Wiadomości od firm członkowskich
15-lat Diners Club w Polsce!!!
Z wielką przyjemnością informujemy Państwa, że rok 2012 jest dla
News from member companies
15 Anniversary of
Diners Club in Poland!
th
Diners Club Polska rokiem jubileuszowym, ponieważ obchodzimy
15-lecie naszej obecności na rynku polskim.
Z tej okazji, dla Państwa jako członków Polsko-Szwajcarskiej Izby
Gospodarczej Diners Club Polska przygotował specjalną ofertę Programu Kart Firmowych Diners Club skierowanego do korporacji oraz
małych i średnich przedsiębiorstw.
We are pleased to inform you that 2012 marks an important anni-
Diners Club jest prekursorem rynku kart płatniczych dla firm i w roku
versary for Diners Club Polska as we are celebrating 15 years of our
1975 wydał pierwszą taką kartę na świecie. Od tego czasu nieustan-
operations on the Polish market.
nie doskonali swoje produkty i usługi dążąc do zapewnienia optymalnych narzędzi i uslug finansowych na najwyzszym poziomie
On this occasion, specifically for the members of the Polish–Swiss
swoim klientom.
Chamber of Commerce, Diners Club Polska developed a special
offering of the Diners Club Corporate Card Programme aimed at
W ramach Programu Kart Firmowych na szczególną uwagę zasługują
large corporations as well as small and medium-sized enterprises.
2 karty:
Diners Club is a pioneer of the payment cards market, with its first
• Diners Club Travel Account - centralne konto do rozliczania podróży
payment card issued in 1975. Since then, the company has been
służbowych firmy, zapewniające firmie takie korzyści jak: korzy-
continuously improving its products and services, aiming to provide
stanie z nieoprocentowanego kredytu nawet do 59 dni, czy ubez-
its customers with streamlined payment instruments.
pieczenie każdego pracownika podczas podróży zagranicznej,
oraz
Within the Corporate Cards Programme, two cards are particularly
interesting:
•• kartę firmową Diners Club LOT: kartę przeznaczoną dla kierownictwa firmy oraz osób często podróżujących, umożliwiającą
m.in. wstęp do specjalnych stref komfortu - saloników Diners
• Diners Club Travel Account – a central account for the settle-
Club na wielu lotniskach na świecie, czy odprawę na stanowi-
ment of business travel costs, which provides such benefits as
skach business-class na wszystkich lotniskach w Polsce (przy
non-interest-bearing loan of up to 59 days and insurance cover-
lotach liniami PLL LOT).
age for every employee when they travel abroad,
and
• Diners Club LOT Corporate Card: a card targeted at company
management and frequent business travellers, which offers –
among others – access to special comfort zones called Diners
Club lounges in many airports around the world and business
class check-in in all Polish airports (when flying PLL LOT airlines).
Diners Club Polska Sp. z o.o.
Tel. +48 22 826 07 66
e-mail: [email protected]
www.dinersclub.pl
21

Podobne dokumenty