krowy mleczne

Komentarze

Transkrypt

krowy mleczne
AGROKOSZTY
Przekazujemy na Państwa ręce raport o badanej działalności, powstały dzięki wspólnemu zaangażowaniu
w prowadzone badania. Poniżej zamieszczamy główne informacje i objaśnienia zastosowanych pojęć.
Badania w ramach Systemu Zbierania Danych o Produktach Rolniczych AGROKOSZTY ukierunkowane są na
określone działalności produkcji roślinnej (np. żyto) i zwierzęcej (np. krowy mleczne, tuczniki) realizowane przez
rolników prowadzących gospodarstwa rolne. Zakres gromadzonych danych jest bardzo szczegółowy i umożliwia wyliczenie jednostkowych kosztów wytwarzania poszczególnych produktów roślinnych lub zwierzęcych oraz pierwszej kategorii
dochodowej, jaką jest nadwyżka bezpośrednia.
Rachunki kosztów jednostkowych pozwalają na śledzenie zmian w relacjach poszczególnych składników kosztów
bezpośrednich. Nadwyżka bezpośrednia pozwala na uproszczoną ocenę ekonomicznej efektywności wytwarzania poszczególnych produktów rolniczych w zależności od wahania plonów, wydajności jednostkowej zwierząt, zmiany cen
produktów i cen środków produkcji.
Zgromadzone dane mogą być punktem wyjścia do wykonywania kalkulacji, które pozwalają na określenie wysokości
nadwyżki bezpośredniej na przyszłość. Dzięki temu umożliwiają dokonanie przez rolnika oceny poszczególnych
działalności prowadzonych w jego gospodarstwie rolnym.
METODOLOGIA
Zgodnie z przyjętą metodologią (według założeń UE) wartość produkcji działalności
produkcji zwierzęcej jest sumą wartości produktów głównych, tzn. produktu dla uzyskania
którego dana produkcja jest prowadzona (np. mleko, jaja), niezależnie może występować
przyrost żywca (np. cielęta po odsadzeniu od krowy) oraz jeden lub więcej produktów
ubocznych (np. zwierzęta brakowane, wełna).
W przypadku działalności „krowy mleczne”, występuje produkt główny, tj. mleko,
produkt uboczy, tj. wybrakowane krowy mleczne oraz przyrost żywca cielęcego.
Koszty bezpośrednie są to koszty, które można przypisać do określonej działalności,
ich wielkość ma związek ze skalą produkcji oraz mają bezpośredni wpływ na wielkość
i wartość produkcji. Struktura kosztów bezpośrednich odzwierciedla technologię
produkcji. Natomiast nadwyżka bezpośrednia jest efektem ekonomicznym prowadzonej
działalności.
Raport
dla działalności
produkcji zwierzęcej
Wszystkie informacje odpowiadają 12-miesięcznemu okresowi produkcji, zostały podane w przeliczeniu na krowę
mleczną.
SPOSÓB INTERPRETACJI WYNIKÓW
Różnorodność warunków produkcji sprawia, że porównywanie efektów produkcyjnych, a tym bardziej ekonomicznych
działalności prowadzonej w danym gospodarstwie oraz w wyodrębnionych grupach gospodarstw jest dość złożone. Dlatego
do ich oceny zastosowano wybrane mierniki sprawności ekonomicznej.
Mierniki sprawności ekonomicznej działalności badanej w konkretnym gospodarstwie w porównaniu z miernikami
w wyodrębnionych grupach gospodarstw wskazują na sytuację produkcyjno-ekonomiczną danej działalności i pozycję
w relacji do innych gospodarstw.
Mierniki sprawności ekonomicznej zastosowane do oceny efektywności produkcji:
1.koszty bezpośrednie na 1 litr mleka – miernik ten informuje o wysokości kosztów bezpośrednich, jakie poniósł rolnik na
wytworzenie 1 litra mleka; im niższa jego wartość tym lepiej,
2. koszty bezpośrednie przypadające na 1 zł nadwyżki bezpośredniej bez dopłat – miernik ten informuje
o konkurencyjności produkcji biorąc pod uwagę poniesione koszty bezpośrednie; im niższa jego wartość tym lepiej,
3.wartość produkcji ogółem przypadająca na 1 zł kosztów bezpośrednich – miernik ten informuje o wydajności kosztów
bezpośrednich; im wyższa jego wartość tym lepiej,
4.nadwyżka bezpośrednia bez dopłat na 1 litr mleka – miernik ten informuje o wysokości nadwyżki bezpośredniej, jaką
uzyskał rolnik z 1 litr mleka; im wyższa jego wartość tym lepiej,
5.udział nadwyżki bezpośredniej bez dopłat w wartości produkcji ogółem [%] – miernik ten informuje o wielkości
nadwyżki bezpośredniej przypadającej na jednostkę wartości produkcji; im wyższa jego wartość tym lepiej,
INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Z A K Ł A D
R A C H U N K O W O Ś C I
R O L N E J
6. nadwyżka bezpośrednia bez dopłat na 1 godzinę pracy ogółem – miernik ten informuje o bezpośredniej ekonomicznej
wydajności pracy; im wyższa jego wartość tym lepiej,
00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20
Tel.: (+48 22) 505 46 03, 505 44 74, 505 44 01
e-mail: [email protected]
7. nakłady pracy ogółem (praca ludzi własna i najemna) na 1 litr mleka – miernik ten informuje o pracochłonności
produkcji; im niższa jego wartość tym lepiej.
www.agrokoszty.pl
OGÓLNY RAPORT KOSZTÓW I DOCHODÓW DZIAŁALNOŚCI PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ
ROK BADAŃ
2009
DZIAŁALNOŚĆ
KROWY MLECZNE
Badana działalność
w gospodarstwie
Wyszczególnienie
Lp.
xxxxxxxx
NIG GOSPODARSTWA
1
2
Liczba badanych gospodarstw
Porównanie z wynikami badanej działalności 1 w:
25% gospodarstw
50% gospodarstw
25% gospodarstw
najlepszych
średnich
najsłabszych
3
4
5
1
42
83
42
[szt.]
10,85
32,45
23,36
12,68
[litry]
5902,63
6785,73
5053,18
3881,23
[zł/litr]
0,80
1,03
0,91
0,81
Średnioroczna cena cieląt odsadzanych od krów mlecznych
[zł/kg]
7,97
8,56
9,31
8,92
Średnioroczna cena sprzedaży wybrakowanych krów mlecznych
[zł/kg]
4,62
3,03
3,02
2,91
Wartość [zł]
Wartość [zł]
INFORMACJE O GOSPODARSTWIE (średnim w badanym zbiorze)
Średnioroczny stan krów mlecznych
Wydajność mleczna krów
Średnioroczna cena sprzedaży mleka
2
Na 1 krowę mleczną
Wartość [zł]
Wartość [zł]
5 636,31
7 735,21
5 356,07
3 869,66
4751,14
6 997,79
4 607,12
3 134,86
cielęta po odsadzeniu od krowy mlecznej
318,89
429,66
480,38
505,94
wybrakowane krowy mleczne
566,27
307,76
268,57
228,87
1. WARTOŚĆ PRODUKCJI OGÓŁEM
z tego: mleko
Koszt [zł]
Koszt [zł]
Koszt [zł]
Koszt [zł]
2 661,53
2 903,54
2 346,89
2 223,25
500,00
584,24
511,29
391,49
1 299,33
1 411,92
1 199,02
1 124,06
950,32
1 122,29
913,82
856,24
koncentraty białkowe
92,44
158,95
153,79
130,74
mieszanki pełnoporcjowe i uzupełniające
123,99
423,94
208,18
92,75
ziarna i śruty ze zbóż
441,94
343,57
441,64
492,43
pozostałe pasze treściwe
291,95
195,83
110,21
140,32
dodatki mineralne i paszowe
263,50
152,52
74,38
56,86
mleko i przetwory mleczne
48,99
60,43
106,75
112,03
mleko w proszku i preparaty mlekozastępcze
36,52
26,63
21,87
8,91
pasze objętościowe suche
0,00
8,54
8,65
8,12
pasze objętościowe soczyste
0,00
40,20
61,23
81,91
pozostałe pasze
0,00
1,31
12,33
0,00
643,27
452,26
329,08
437,88
0,00
0,31
0,86
1,29
zielonka
125,26
37,96
75,13
76,26
siano
240,68
62,44
65,18
123,36
kiszonka / sianokiszonka
277,33
351,54
187,91
236,96
Pozostałe koszty
218,93
455,12
307,50
269,82
0,00
5,94
3,28
14,75
0,00
3,93
0,52
4,02
lekarstwa, środki i usługi weterynaryjne
201,56
278,82
181,73
158,55
koszty specjalistyczne
17,38
166,42
121,97
92,50
2 974,78
4 831,67
3 009,18
1 646,41
[godz.]
113,0
114,1
117,0
159,7
[godz.]
112,4
100,8
110,0
155,2
koszty bezpośrednie [zł] / 1 litr mleka
0,45
0,43
0,46
0,57
koszty bezpośrednie [zł] / 1 zł nadwyżki bezpośredniej bez dopłat
0,89
0,60
0,78
1,35
wartość produkcji ogółem [zł] / 1 zł kosztów bezpośrednich
2,12
2,66
2,28
1,74
nadwyżka bezpośrednia bez dopłat [zł] / 1 litr mleka
0,50
0,71
0,60
0,42
udział [%] NB bez dopłat w wartości produkcji ogółem
52,8
62,5
56,2
42,5
nadwyżka bezpośrednia bez dopłat [zł] / 1 godzinę pracy ogółem
26,32
42,34
25,71
10,31
nakłady pracy ogółem [godz] / 1 litr mleka
0,02
0,02
0,02
0,04
2. KOSZTY BEZPOŚREDNIE OGÓŁEM
2.1.
Wymiana stada
2.2.
Pasze z zakupu i własne z produktów towarowych
z tego: pasze treściwe
2.3.
Pasze własne z produktów nietowarowych
z tego: okopowe pastewne
2.4.
z tego: czynsze za użytkowanie powierzchni paszowej do 1 r.
ubezpieczenie zwierząt
3. NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA BEZ DOPŁAT
(1-2)
4. Nakłady pracy ogółem
w tym: nakłady pracy własnej
ANALIZA SPRAWNOŚCI EKONOMICZNEJ DZIAŁALNOŚCI
1
2
Gospodarstwa, które prowadziły badaną działalność pogrupowano według wysokości nadwyżki bezpośredniej bez dopłat do powierzchni paszowej, uzyskanej na 1 krowę mleczną.
Jeżeli w gospodarstwie nie odnotowano sprzedaży mleka, w roku badań danej działalności, to została ona obliczona jako iloraz wartości mleka wyprodukowanego i jego ilości. Wzięto pod uwagę wartość mleka przekazaną na pasze,
na przerób, do gospodarstwa domowego i na dary.
x - jeżeli występuje oznacza, że wykonanie obliczeń nie było uzasadnione.
Analiza sprawności ekonomicznej - podane miana odnoszą się również do wyników.
Wszystkie dane zaprezentowano z jednakową dokładnością ze względu na sposób obróbki danych.

Podobne dokumenty