utrzymanie nawierzchni dróg

Komentarze

Transkrypt

utrzymanie nawierzchni dróg
UTRZYMANIE NAWIERZCHNI DRÓG
Techniki utrzymania nawierzchni są róŜnorodne . Naprawa
spękań i przełomów, wykonywanie uszczelnień, regeneracja
warstwy ścieralnej to zróŜnicowane zabiegi, wymagające
specjalistycznego sprzętu.
SECMAIR i BREINING wspólnie pracują w zakresie maszyn do
utrzymania nawierzchni w grupie FAYAT wspierając
przedsiębiorstwa wykonawcze poprzez proponowanie
rozwiązań innowacyjnych - cechujących się trwałym rozwojem
technologicznym, bezpieczeństwem i ergonomią.
Odpowiedzi na wszystkie oczekiwanie nawierzchni
Wymogi budŜetowe w zakresie utrzymania nawierzchni prowadzą nas do działań
partnerskich z klientami w celu dostarczenia urządzeń prostych, trwałych i wydajnych.
Większość naszych produktów znacząco ewoluowała dla zapewnienia maksymalnego
bezpieczeństwa uŜytkownikom i operatorom.
Urządzenia do utrzymania są wyposaŜone w
ergonomiczne stanowiska sterujące, a ich
specyfikacja techniczna ogranicza do minimum
roboty wykonywane ręcznie.
Są one takŜe wyposaŜone w systemy
precyzyjnego dozowania, pozwalające
ograniczyć ilość zuŜywanych materiałów.
Spis treści
4
6
8
10
12
14
15
Naprawa ubytków na gorąco
Roboty utrzymaniowe za pomocą emulsji asfaltowych
Naprawa spękań i uszczelnianie nawierzchni.
Rozsypywanie kruszyw.
Powierzchniowe utrwalenia na małej powierzchni.
Produkcja MM-A na gorąco w małych ilościach.
Gama sprzętu.
Naprawa ubytków na gorąco.
Najtrwalszym sposobem naprawy ubytków jest z pewnością zastosowanie MM-A na
gorąco. Tego typu roboty są wykonywane w kaŜdej porze roku, zaś MM-A na gorąco
jest mieszanką najtrwalszą, zwłaszcza przy zastosowaniu w okresie zimowym.
Metodologia
Dla zapewnienia trwałości, naprawa ubytku wymaga kilku
róŜnych, niezaleŜnych zabiegów.
Najpierw naleŜy wyprofilować i oczyścić ubytek, aby uzyskać
czyste krawędzie i dno. Następnie emulsyjna warstwa
sczepna pozwoli na przyklejenie MM-A. Po jej zagęszczeniu,
konieczne jest dobre uszczelnienie miejsca naprawy.
Profilowanie i oczyszczanie
Maszyna jest wyposaŜona w zasilanie hudrauliczne i / lub
pneumatyczne oraz młot z końcówkami (w opcji), co umoŜliwia
właściwe przygotowanie naprawy.
Warstwa sczepna
W przedniej części podwozia zamontowany jest zbiornik z
emulsją. Aplikację lepiszcza zapewnia lanca ręczna.
Wbudowywanie MM-A
Mieszanka na gorąco jest podawana w obszar ubytku za
pomocą ergonomicznej gardzieli zsypowej, zamontowanej
przegubowo.
Zagęszczanie
PrzewoŜona na podwoziu płyta wibracyjna umoŜliwia właściwe
zagęszczenie mieszanki.
Warstwa uszczelniająca
Aplikacja lepiszcza i kruszywa zapewni właściwą szczelność
miejsca naprawy.
Naprawa ubytków na gorąco
SWIFT, maszyna wszystko w jednym
Swift został skonstruowany jako odpowiedź na potrzebę napraw ubytków w sposób
oszczędny. Wszystkie potrzebne urządzenia są dostępne w jednej maszynie.
Zbiornik lepiszcza
Emulsja jest składowana w izolowanym i ogrzewanym zbiorniku,
wyposaŜonym w palnik. Zanurzona pompa lepiszcza podaje je do
lancy ręcznej. Emulsja moŜe być wykorzystana do wykonania
warstwy czepnej lub uszczelniającej.
Komora składowania MM-A na gorąco
Komora składowa jest izolowana. Przenośnik ślimakowy podaje
mieszankę do gardzieli dystrybucyjnej, zapobiegając takŜe efektowi
rozsegregowania. Ślimak jest ogrzewany palnikiem, dla ułatwienia
pracy przenośnika.
Urządzenia
Zbiornik na wodę oraz zbiornik paliwa z systemem pomiaru ilości ,
zabudowane na podwoziu, słuŜą do tankowania pojazdów
roboczych budowy. Ponadto, podwozie jest wyposaŜone w źródła
zasilania hydraulicznego i pneumatycznego.
Zabudowa podwozia
Dodatkowo, duŜe zamykane komory na pozostałe narzędzia są
dostepne z poziomu podłoŜa.
Inne urządzenia dostępne opcjonalnie
Płyty wibracyjne BOMAG.
Mały walec jednocylindrowy BOMAG.
Młot hydrauliczny i / lub pneumatyczny.
SpręŜarka powietrza.
Roboty utrzymaniowe za pomocą emulsji asfaltowych
Remonter tradycyjny
Szczelność konstrukcji nawierzchni przedłuŜa jej Ŝywotność. W uzupełnieniu gamy
urządzeń słuŜących do realizacji duŜych budów, grupa FAYAT proponuje takŜe grupę
maszyn do realizacji niewielkich zadań.
Aplikacja
-
Małe roboty utrzymania bieŜącego
Uszczelnianie
Roboty na ulicach miast i osiedlach
Skrapianie ciśnieniowe lub poprzez pompę
Zastosowanie emulsji asfaltowej
Skrapianie ciśnieniowe (wersja MINIPAT).
Skrapianie pompą (wersja SMART).
Ergonomiczna lanca do robót ręcznych
W opcji rampa skrapiająca (MINIPAT 2000 i SMART i).
Ogrzewanie
palnik manualny (wersja MINIPAT).
Palnik automatyczny (wersja SMART).
Koncepcja
Na przyczepce 1 lub 2 osiowej
Na ramie – do posadowienia z skrzyni ładunkowej
Pojemności 1000 i 2000 l (wersja MINIPAT).
Pojemność 1300, 2000 i 3000 l (wersja SMART).
Roboty utrzymaniowe za pomocą emulsji asfaltowych
Remonter samodzielny
Sprawność robót naprawczych nawierzchni to zasadniczy wymóg efektywności pracy.
HANDSEALER umoŜliwia ekipie naprawczej pełną autonomię co do lepiszcza i
kruszywa. Ergonomiczne urządzenie gwarantuje komfort i bezpieczeństwo pracy .
Uniwersalność
-
Handsealer występuje w kilku wersjach. Jest min.
produkowany na ramie samonośnej, umoŜliwiając jego
zdejmowanie celem zastąpienia inną zabudową
Skrapianie pompą lepiszczat
-
Obieg wewnętrzny w zbiorniku przyspiesza grzanie
lepiszcza
MoŜliwość zasysania do zbiornika celem oczyszczenia
obiegów na koniec dnia
Ogrzewanie
-
Palnik manualny
Koncepcja
-
Zabudowa stała
Na ramie – do posadowienia wewnątrz kipra
Zdejmowane (twist-locks) z podwozia
Pojemności
-
Zbiornik : 2 500 l emulsji
Komora : 2 X 1 500 l kruszywa
anchor
Zamykanie spękań i uszczelnienia MM-A
Rozwiązanie dla spękań i uszczelniania MM-A
Spękania nawierzchni bitumicznych są wrogiem nr 1 sieci dróg. Technika ich naprawy
mastyksami umoŜliwia przedłuŜenie Ŝywotności nawierzchni. TakŜe uszczelnianie
nawierzchni betonowych, miejsc złączeń z krawęŜnikami oraz miejsc połączeń
poszczególnych warstw są czynnikami decydującymi o trwałości wykonania.
Zalewarka :
MONO AFU/FU/SPM zapewnia
przygotowanie i aplikację produktu.
Charakterystyka techniczna
Zespół zasilania
Zespół pompowy
Komora grzewcza mastyksu 500 l
Mieszalnik
Grzanie pośrednie olejem termalnym
Lanca aplikacyjna
Koncepcja
Na podwoziu jezdnym (wersja AFU).
Na ramie – do posadowienia w skrzyni
ładunkowej (wersja FU)
Na skrapiarce (wersja SPM)
Dodatkowe zastosowanie
Rampa nastawna aplikacji mastyksu,
montowana na skrapiarce, do uszczelniania
na styku / szwie między warstwami lub w
miejscu zatrzymania rozkładarki (SPM)
Opcja
-
Koło napędowe w modelu AFU,
umoŜliwiające samodzielne przemieszczanie
się urządzenia na budowie
Zamykanie spękań i uszczelnienia MM-A
Ekonomiczne i ekologiczne zamykanie spękań nawierzchni
Utrzymanie sieci dróg komunalnych wymaga zastosowania sprzętu o kompaktowych
gabarytach . Roboty odbywają się zazwyczaj ,,pod ruchem’’ i maszyny naprawcze
powinny miec jak najmniejsze rozmiary, ułatwiając tym samym płynność ruchu i dając
bezpieczeństwo ekipie remontowej. Zalewarka MONO AFU K (ze spręŜarką) to
rozwiązanie ekonomiczne i bezpieczne.
Metodologia remontowania pęknięć:
Oczyszczenie
Aplikacja mastyksu do wewnątrz
Zabezpieczenie powierzchni mastyksu poprzez posypanie
warstwą piasku
MONO AFU K to kompaltowe urządzenie grupujące 3 funkcje :
Lanca termiczna HOT DOG do wglębnego oczyszczania i
podgrzania krawędzi spękania
Lanca aplikacyjna mastyksu .
Lanca do piaskowania
Zalewarka jest autonomiczna, jeden silnik spalinowy zapewnia
realizację wszystkich funkcji, zmniejszając zuŜycie paliwa i emisję
gazów o 30% w stosunku do sprzętu tradycyjnego.
Niewielkie wymiary sprzętu zwiększają widoczność terenu budowy,
zapewniając zwiększone bezpieczeństwo wykonywania robót.
Rozsypywanie kruszywa
Zmechanizowanie rozsypywania kruszywa
Rozsypywanie wszystkkich typów i granulometrii kruszywa wymaga posiadania
przeznaczonych do tego wyspecjalizowanych urządzeń, przy czym istotne jest , czy
wykonuje się remonty, zamyka miejsca naprawione, czy teŜ aplikacja dotyczy
powierzchniowych utrwaleń o większch szerokościach .
Mechanizacja przygotowania budowy
Przed wykonaniem warstwy scieralnej, z reguly konieczne jest
wykonanie warstwy profilującej lub wyrównawczej ( granulometria
0/31,5 dla profilującej albo 10/14dla wyrównawczej).
Rozsypywacz grysów z dystrybutorem grawitacyjnym to optymalne
narzędzie do takich zadań.
Zalety zastosowania rozsypywacza :
-
Latwość adaptacji do skrzyni wysypowej podwozia
Szerokość pracy 2,5 m lub 3,10 m.
Zasuwy manualne (wersja WKM).
Zasuwy pneumatyczne (wersja WK10).
Skrzynia do podbierania kruszywa do robót ręcznych
(wersja 2,50 m).
Aplikacja kruszywa (lub MM-A) na pobocza, poszerzenia
poboczy :
-
-
PGR 6000 umoŜliwia podanie kruszywa na lewo / prawo
w stosunku do osi jazdy nośnika. Prosty w obsłudze,
zmniejsza ilośc potrzebnych na budowie pojazdów
PGR 6000 adaptuje się do wszystkich typów kiprów
Kontrola pracy przenośnika i ilości otwartych zasuw – z
kabiny, poprzez sterowanie radiowe
Rozsypywanie kruszywa
Precyzja dozowania
Regenerujac nawierzchnie w technice powierzchniowego utrwalenia, 80 % materiałów
to kruszywa. Precyzja jego aplikacji – tak wzdłuŜna jak i poprzeczna – powinna byc
równie dokładna, jak ta dotycząca skrapiania lepiszcza.
Jakośc rozsypywania
Rozsypywacze o najwyŜszej precyzji dozowania , gwarantująca
pełną dokładność i oszczędność materiałów, posiadają :
Wałek dystrybucyjne (wersja GPB 1400).
Wałek ekstrakcyjny (wersja GPB 14000).
ZastrzeŜony system wykonania i montaŜy listew
dystrybucyjnych (szerokość pracy (3,10 m).
Precyzja dozowania
-
SprzęŜenie dozowania z kontrolą komputerową zaleŜnie
od prędkości jazdy , ukątowania podłoŜa i granulometrii
kruszywa (wersja Yellow box i GPB 1400 z
zarządzaniem dozowania typ GRAVIDOS).
Powtarzalność wyników i archiwizacja danych (wymogi CE)
-
Dozowanie
Powierzchnia , ilość materiałów.
Pozycja GPS
Kartografia budowy
Platforma WWW do konsultacji danych z budowy
Ergonomia
-
Skrzynia do ręcznej aplikacji kruszyw (wersja
VEYMONT).
Pulpit sterowniczy ułatwiający obserwację aplikacji
Sterowanie pracą z kabiny
Przykład wizualizacji danych z budowy na
platformie web
Lokalne utrwalenia powierzchniowe i skropienia międzywarstwowe – małe zakresy
Skrapiarki do robót miejskich
Typowe skrapiarki ze zbiornikami lepiszcza rzędu 5000 – 7000 l są bardzo nieporęczne
podczas robót miejskich, zwłaszcza na wąskich ciągach komunikacyjnych, a takŜe
przeznaczonych do ruchu pieszego i rowerowego. Niewielkie autonomiczne skrapiarki
to optymalne, oszczędne narzędzie pracy .
Skrapiarka FAO do małych budów
W aglomeracjach niektóre aplikacje są utrudnione i wymagają
małych urządzeń, charakteryzujacych się niewielką masą oraz
duŜą zwrotnością.
Właściwe gabaryty : szerokośc całkowita 1,40 m.
Wysoka jakość i precyzja skropień : system oparty na
pompie lepiszcza .
Mały nacisk na oś, umoŜliwiający zastosowanie na
jezdniach o małej nośności : 3 tony na oś.
Pojemnośc lepiszcza : 800 litrów
Masa całkowita : 2 600 kg
Rampa skrapiająca : szerokość 2,50 m
Rozwiązanie : maszyna kompaktowa
Proponujemy urządzenie doskonale dostosowane do wymogów
budów w miastach . Skrapiarka samojezdna z ergonomicznym
systemem sterowania, zapewniająca łatwe przemieszczanie na
wąskich drogach i ulicach.
Lokalne utrwalenia powierzchniowe i skropienia międzywarstwowe – małe zakresy
Małe urzadzenie do zautomatyzowanej aplikacji
powierzchniowych utrwaleń : Wagonette
Tradycyjne urządzenia nie są w stanie wykonywać odnów na ciągach pieszorowerowych, ścieŜkach parkowych itp. Takie budowy wymagają zaadoptowanych
urządzeń i wysokiej jakości wykonania.
Mechanizacja robót
Małe i wąskie ciągi są zazwyczaj wykonywane w
sposób ręczny, bez gwarancji jakości. Gama
maszyn Wagonnette umoŜliwia wykonawcom
szybkie wykonanie w wysokiej jakości, przy pełnym
bezpieczeństwie operatorów.
Dodatkowo, oszczędności kruszywa i lepiszcza to
minimum 30% wobec techniki tradycyjnej.
Zalety
Urządzenie zapewniające wysoka jakość wykonania
robót :
Oś tylna skrętna zapewnia duŜą skrętność
podczas pracy
Rampa i rozsypywacz są umieszczone w
tylnej części urządzenia
Miejsce operatora gwarantuje pełną
widzialność placy budowy
Charakterystyka techniczna
-
Maszyna samojezdna.
3.
Komora grysów : 1,5 m
Szerokość pracy : 1,2 m.
Wałek dystrybucyjny kruszywa
Zbiornik emulsji 400 l z rampą skrapiającą
(opcja)
Mobilna miniwytwórnia MM-A
Mobilna miniwytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych
Miniotaczarnia BELUGA BB5 ma zastosowanie w zakresie napraw lokalnych, napraw
przełomów występujących w okresie zimowym oraz w trakcie niewielkich robót
bitumicznych . UmoŜliwia takze zastosowanie destruktu asfaltowego.
Aplikacja
Beluga umoŜliwia pracę na nowych kruszywach i
lepiszczach, z zastosowaniem destruktu
asfaltowego lub w technologii mieszanej.
Zalety
Produkcja MM-A bezpośrednio na budowie generuje
wiele korzyści, min. :
Zmniejszenie koszty transportu
Produkcję dokładnie wymaganej ilości, bez
potrzeby zagospodarowania ,,końcówek
Szybkość wykonania, zwłaszcza w
robotach w mieście i pod ciągłym ruchem
Charakterystyka techniczna
-
Suszarka bębnowa poj. 600 l , dostosowana
do zarobu 1 tony
5 cykli produkcji na godzinę
Kocioł do podgrzewania asfaltu
Pompa asfaltu
Zasobnik na beczki asfaltu 200 kg
Wciągarka kruszywa poj. 100 l
Zestawienie modeli
Maszyny do utrzymania nawierzchni dróg
Skrapianie lepiszcza
Typ skrapiania
Typ podwozia
FAO
Lanca i rampa
WAGONNETTE
Lanca i rampa
MINIPAT
Lanca i rampa
SMART
Lanca i rampa
HANDSEALER
Lanca
Rozsypywacze grysów
Szerokośc pracy
Sposób dystrybucji
WK
2,50 m lub 3,10 m
Grawitacyjny
GPB 1400
3,10 m
VEYMONT
3,10 m
GPB 14000
3,10 m
WAGONNETTE
1,20 m
Podwozie
samojezdne
Podwozie
samojezdne
Przyczepka
Przyczepka lub na
skrzyni ład.
Rama / na skrzyni
ład.
Wałek
dystrybucyjny
Wałek
dystrybucyjny
Wałek
ekstrakcyjny
Wałek
dystrybucyjny
Pojemność zbiornika
lepiszcza
800 l
400 l
Ogrzewanie
Bezpośrednie
Pośrednie – płyn z
obiegu chłodzenia
1000/2000 l
Bezpośrednie
1 300/2000/3000 l
Bezpośrednie
2500 l
Bezpośrednie
Otwieranie zasuw
Ręczne /
pneumatyczne
Skrzynia ręcznego
poboru kruszywa
Tak
Pneumatique
Nie
Pneumatyczne
Tak
Pneumatyczne
Nie
Pneumatyczne
Tak
Poziomy
PGR 6000
przenosnik
Ręczne
dystrybucyjny
Zalewarki
Sposób pracy
Podwozie
Pojemność lepiszcza
Ogrzewanie
AFU/FU
Lanca
Przyczepka/ rama
500 l
Pośrednie olejowe
AFU/FU Kompressor
Lanca
Przyczepka / rama
500 l
Pośrednie olejowe
SPM
Rampa
Rama
90/250/500 l
Pośrednie olejowe
Oczyszczanie spękań
Sposób
Powietrze
Ciśnienie gazu
Ogrzewanie
HOT DOG
Lanca termiczna
3,5 bara
Gaz
Produkcja MM-A
NiezaleŜna
spręŜarka
Typ dystrybucji
Typ podwozia
Pojemność
Ogrzewanie
SWIFT
Ręczny
Rama
4 m3
Bezpośrednie
BELUGA BB5
Ręczny
Przyczepa
600 l
Bezpośrednie

Podobne dokumenty