Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego

Komentarze

Transkrypt

Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego
nieograniczonego na zbycie nieruchomości Skarbu
Państwa
Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490) Starosta Buski wykonujący
zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku drugiego przetargu
ustnego nieograniczonego (licytacja) na sprzedaż z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa niezabudowanej działki
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 97/4 o powierzchni 0,0981 ha położonej w Busku-Zdroju (obręb 11) przy
ulicy Langiewicza, uregulowanej w księdze wieczystej KI1B/00002972/5.
1. Drugi przetarg ustny nieograniczony (licytacja) przeprowadzono w dniu 22 października 2015 r. o godzinie 1100w
siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 15 (parter - sala konferencyjna).
2. Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1
3. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 81 345,00 PLN netto
5. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: brak (uczestnik nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą).
6. Ustalony nabywca: brak (przetarg zakończył się wynikiem negatywnym).
Do pobrania:
●
Informacja [ PDF ]
1

Podobne dokumenty