OŚWIADCZENIE ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

Komentarze

Transkrypt

OŚWIADCZENIE ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH
„Projekt realizowany będzie przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji
Województwa Małopolskiego”.
ZAŁCZNK NR 2 DO REGULAMINU KONKURSU MIASTOMASA MASZYNA 2015
OŚWIADCZENIE
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PUBLIKACJĘ PRAC
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego
postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do
MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO MIASTO MASA MASZYNA 2015 do celów
projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na prezentację pracy na wystawie pokonkursowej oraz na
publikowanie i powielanie jej zdjęć w materiałach związanych z konkursem i wystawą, w tym
na stronach internetowych.
Imię i nazwisko autora:
……………………………………………………………………
Podpis autora lub opiekuna prawnego: ……………………………………………………

Podobne dokumenty