wzor oferty - BIP Gmina Kamienna Góra

Komentarze

Transkrypt

wzor oferty - BIP Gmina Kamienna Góra
Formularz nr 2
Gmina Kamienna Góra
Al. Wojska Polskego 10
58-400 Kamiena Góra
OFERTA PRZETARGOWA
na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa świetlicy wiejskiej w Kochanowie wraz z infrastrukturą techniczną”
Ofertę przetargową składa:
1. .................................……………………………………………….......................................................
2. …………………………………………….....................…………………………………………………...
(nazwa wykonawcy-wykonawców - adres)
1) Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami dokumentacji
przetargowej, za cenę ofertową brutto : ....................................................…........................ PLN
słownie: …………………………….....................…………………………………………………….
(Przy rozbieżności pomiędzy ceną wyrażoną cyfrą a słownie, ważne jast określenie "słownie")
Proponowana cena wynika ze sporządzonej własnej kalkulacji kosztorysowej.
Przedmiot zmówienia wykonam/y do dnia 31 marca 2014 roku
2) Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam/y gwarancji jakości na okres ......... miesięcy
licząc od daty uznania przdmiotu umowy za należycie wykonany.
(min. okres gwarancji nie może być
mniejszy niż 36 miesięczny okres rękojmi za wady)
3) Pozostajemy związani ofertą do dnia 06 /03 /2013 r.
4) Jeżeli nasza oferta zostanie wybrana zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy służącego pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej, co stanowi równowartość
kwoty ………...........…..….. PLN.
Strona 1
5) Oświadczam/y, iż nie uczestniczę /nie uczestniczymy/ w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej
niniejszego postępowania.
6) Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z całością dokumentacji przetargowej, zapisami
postanowień umowy i w pełni akceptujemy
postanowienia dokumentów przetargowych
dotyczących sposobu kalkulacji ceny jako ceny ryczałtowej, w której Wykonawca ponosi
pełną
odpowiedzialność
za
sposób
przeprowadzenia
kalkulacji
wynagrodzenia
ryczałtowego jak również za ustalenie ilości robót.
7) Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust
1 ustawy,
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków o których
mowa w art. 24 ust.1 ustawy,
c) aktualne zaświadczenie z ZUS lub KRUS ,
d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich
kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie
do dysponowania tymi osobami
e) dowód wniesienia wadium
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
……………………………………
(miejscowość i data)
........................................................................................
(podpis oferenta lub osób upoważnionych do reprezentowania oferenta)
Strona 2