prezentacja systemu PEGI (format: pdf, rozmiar: 1.65 MB)

Komentarze

Transkrypt

prezentacja systemu PEGI (format: pdf, rozmiar: 1.65 MB)
Europejski system klasyfikacji gier komputerowych i wideo
PEGI
Biuro Pełnomocnika Rz du do Spraw Równego Traktowania
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Warszawa, 3 wrze nia 2009 r.
Konferencja prasowa Pełnomocnika Rz du do Spraw Równego
Traktowania i Prezesa Stowarzyszenia Producentów
i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego
Warszawa 3.09.2009 r.
Nowe ikony systemu PEGI:
ródło: http://www.spidor.pl
Nowe ikony klasyfikacji tre ci:
ródło: http://www.spidor.pl
ródło: http://www.spidor.pl
ródło: http://www.spidor.pl
ródło: http://www.spidor.pl
ródło: http://www.spidor.pl
ródło: http://www.spidor.pl
ródło: http://www.spidor.pl
• ródło: http://www.spidor.pl
ródło: http://www.spidor.pl
Podział gier komputerowych ze wzgl du na
klasyfikacj wiekow w systemie PEGI1
3+
5241
50%
7+
1153
11%
12+
2385
23%
16+
1244
12%
18+
472
4%
Razem
10495
100%
1 ródło: dr Dominika Urba ska-Galanciak,
prezentacja SPIDOR, lipiec 2009
•
Komitet Doradczy
Komitet Doradczy odpowiada za przedstawianie zalece dotycz cych stałej
aktualizacji kodeksu post powania w celu uwzgl dnienia w systemie PEGI zmian
społecznych, prawnych i technologicznych. Członków Komitetu Doradczego wybiera
si – według kryterium kompetencji i do wiadczenia – spo ród przedstawicieli
instytucji zrzeszaj cych rodziców i konsumentów, psychologów dzieci cych,
specjalistów do spraw rodków masowego przekazu, urz dników pa stwowych,
naukowców i prawników specjalizuj cych si w ochronie nieletnich w Europie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Christofferson Jan (Szwecja)
Connolly Ger (Irlandia)
Cooke David (Wielka Brytania)
Falque-Pierrotin Isabelle (Francja)
Goldstein Jeffrey (Holandia)
Hautala-Kajos Kristina (Finlandia)
Hepsoe Thomas (Norwegia)
Lew-Starowicz Rafal (Polska)
Pappas Spyros (Grecja)
Reniers Georges (Belgia)
Rosenstingl Herbert (Austria)
Selloni Cristina (Włochy)
Thorhauge Anne Mette (Dania)
Ubaldo Cuesta Cambra (Hiszpania)
Xavier Antonio (Portugalia)
ródło: http://www.pegi.info/pl/index/id/377/
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Komitet ds. Skarg
Członkami Komitetu ds. Skarg równie s niezale ni eksperci w dziedzinie ochrony
nieletnich z ró nych krajów europejskich. W przypadku skargi konsumenta lub
wydawcy dotycz cej ratingu nadanego grze i braku zadowalaj cego rozstrzygni cia
osi gni tego przez administratora PEGI w drodze rozmów, wyja nie lub negocjacji,
strona wnosz ca reklamacj mo e oficjalnie za da mediacji Komitetu ds. Skarg.
W takiej sytuacji trzej członkowie Komitetu spotykaj si , zapoznaj si ze skarg
i wydaj orzeczenie. Decyzja Komitetu ds. Skarg jest wi
ca dla wydawców
korzystaj cych z systemu PEGI. W zwi zku z tym s oni zobowi zani do realizacji
wszelkich danych działa naprawczych. Je eli tego nie zrobi , stosuje si wobec
nich sankcje przewidziane w kodeksie.
De Benito Gil Jesus (Spain)
Odd Arild (Norway)
Cumberbatch Guy (United Kingdom)
Dietta Lourdes (Spain)
Gjerlufsen Lars (Denmark)
Maarit Pietinen (Finland)
Muir Iain (United Kingdom)
Connolly Ger (Ireland)
Pappas Spyros (Greece)
Petersson Eva (Sweden)
Quignaux Jean-Pierre (France)
Goldstein Jeffrey (The Netherlands)
Reniers Georges (Belgium)
Urba ska - Galanciak Dominika (Poland)
Walker Annemarie (The Netherlands)
Walker Rosemary (United Kingdom)
Xavier Antonio (Portugal)
ródło: http://www.pegi.info/pl/index/id/377/
•
Komitet Wykonawczy
Zadaniem Komitetu Wykonawczego jest realizacja zalece Komitetu Doradczego i,
ogólnie, zapewnienie przestrzegania przepisów kodeksu post powania PEGI, w tym
orzecze Komitetu ds. Skarg.
Komitet Wykonawczy liczy do dziesi ciu członków, w tym pi ciu wydawców i pi ciu
członków wybranych z Komitetu Doradczego.
PEGI jest systemem dobrowolnym, jednak e za nieprzestrzeganie zasad
funkcjonowania przez jego członków gro dotkliwe kary nawet do 500 000 Euro.
ródło: http://www.pegi.info/pl/index/id/377/
Dzi kuj za uwag

Podobne dokumenty