POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN 16139

Komentarze

Transkrypt

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN 16139
POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY
ICS 97.140
PN-EN 16139:2013-07/AC
Wprowadza
EN 16139:2013/AC:2013, IDT
Meble
Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo
Wymagania dla siedzisk użytkowanych poza
mieszkaniem
Poprawka do Normy Europejskiej EN 16139:2013/AC:2013 Furniture - Strength,
durability and safety - Requirements for non-domestic seating ma status Poprawki
do Polskiej Normy
 Copyright by PKN, Warszawa 2013
nr ref. PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-09
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być zwielokrotniana
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-09
Przedmowa krajowa
Niniejsza poprawka została zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 30 sierpnia 2013 r.
Komitetem krajowym odpowiedzialnym za poprawkę jest KT nr 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów
Drewnopochodnych.
Istnieje możliwość przetłumaczenia poprawki na język polski na wniosek zainteresowanych środowisk.
Decyzję podejmuje właściwy Komitet Techniczny.
W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu
Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl
Nota uznaniowa
Poprawka do Normy Europejskiej EN 16139:2013/AC:2013 została uznana przez PKN za Poprawkę do
Polskiej Normy PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-09.
2
EN 16139:2013/AC
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
July 2013
Juillet 2013
Juli 2013
EUROPÄISCHE NORM
ICS 97.140
English version
Version Française
Deutsche Fassung
Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for non-domestic
seating
Mobilier - Résistance, durabilité et sécurité
- Exigences applicables aux sièges à usage
collectif
Möbel - Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und
Sicherheit - Anforderungen an Sitzmöbel
für den Nicht-Wohnbereich
This corrigendum becomes effective on 10 July 2013 for incorporation in the three official language
versions of the EN.
Ce corrigendum prendra effet le 10 juillet 2013 pour incorporation dans les trois versions linguistiques
officielles de la EN.
Die Berichtigung tritt am 10. Juli 2013 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN
in Kraft.
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels
© 2013 CEN
All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.
Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux
membres nationaux du CEN.
Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern
von CEN vorbehalten.
Ref. No.:EN 16139:2013/AC:2013 D/E/F
EN 16139:2013/AC:2013 (E)
1
Modification to 4.3.1, General
Replace the existing text in item c) with the following:
"by leaning sideways on an item of seating with or without arm rests;".
2
Modification to 4.3.2, Swivelling chairs
Replace the existing text in 4.3.2 with the following:
"Requirements a) to e) are considered to be met if the seating complies with the relevant requirements of
EN 1335-2.
The requirement f) is considered to be met if the seating complies with EN 1022:2005, 6.3.".
3
Modification to 4.3.3, Non swivelling chairs
Replace the existing text in 4.3.3 with the following:
"Requirements a) to f) are considered to be met if the seating complies with EN 1022:2005.".
2