Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

Komentarze

Transkrypt

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Rzeszów, dnia ……………… r.
imię i nazwisko
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
nr albumu, e-mail
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Kierunek, specjalność
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Imię i nazwisko promotora
Prodziekan ds. Kształcenia
Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa
Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej do
dnia ……………………………… .
Prośbę swoja uzasadniam następująco:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Stopień zaawansowania pracy oceniam na ……%.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że nie złożenie pracy dyplomowej w wyżej wymienionym terminie
będzie równoznaczne ze skreśleniem z listy studentów Politechniki Rzeszowskiej.
……………………………
podpis studenta
Opinia promotora pracy
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
podpis promotora
Decyzja dziekana
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………
podpis z upoważnienia Dziekana Wydziału

Podobne dokumenty