ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

Komentarze

Transkrypt

ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW)
ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW)
Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka
………………………………………………………………
imię i nazwisko dziecka
………...……….......
wiek
w zajęciach sportowych realizowanych przez Rzeszowski Klub Sportowy ,,Sport Partner” w ramach projektu
pn. ,,Nauka i doskonalenie poruszania się na nartach biegowych, zjazdowych i łyżwach w wybranych
ośrodkach narciarskich województwa podkarpackiego”
Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w zajęciach sportowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niezbędne dla celów działalności Stowarzyszenia z ustawą
z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133, poz.883”
Wyrażam zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie danych mojego dziecka i jego wizerunku w celach promocyjnych,
związanych z działalnością Klubu na stronie internetowej oraz materiałach promocyjnych i reklamowych.
Jednocześnie zgodnie z art.24 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity 2002 r nr 101 poz. 926 przyjmuję do
wiadomości że:
 administratorem danych jest RKS Sport Partner z siedzibą w Rzeszowie
 dane osobowe w/w uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji danego projektu przez organizatorów
 przysługuje mi prawo do treści danych oraz ich poprawienia
 podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału
w projekcie
………………………………………
miejscowość, data
………………………………………………………..
czytelny podpis rodzica (opiekuna)
Proszę o uzupełnienie informacji niezbędnych do dziennika zajęć
Dane osobowe:
1. Imię i nazwisko ...............................................
2. Rok urodzenia................................................
3. Wzrost i waga ………………………………….
4. Telefon kontaktowy do rodziców (opiekunów) ..................................................................
5. Posiadam własny sprzęt narciarski (właściwe podkreślić):
 narty zjazdowe - tak/nie
 buty narciarskie - tak/nie
 kask - tak/nie
 łyżwy - tak/nie