Oferta pracy HPN - PSSE w m.st. Warszawie - BIP

Komentarze

Transkrypt

Oferta pracy HPN - PSSE w m.st. Warszawie - BIP
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m. st. Warszawie
poszukuje pracownika na następujące stanowiska:
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w m. st. Warszawie
zatrudni osoby
A. DANE PODSTAWOWE
Komórka Organizacyjna: Oddział Higieny Pracy
B. OPIS STANOWISKA
• Kontrola
przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne
w szczególności dotyczących utrzymania należytego stanu higieniczno-sanitarnego, narażenia pracowników
na czynniki szkodliwe i uciążliwe w zakładach pracy (postępowanie administracyjne I-szej instancji)
• Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach chorób zawodowych, w tym prowadzenie oceny
narażenia zawodowego pracownika na stanowisku pracy.
• Sporządzanie dokumentacji zgodnej z procederami obowiązującymi w PSSE w m. st. Warszawie, analiz
i sprawozdań oraz prowadzenie rejestrów i ewidencji
• Przygotowywanie rocznych planów działalności kontrolnej oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji.
C. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
I. Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie:
• wyższe o kierunku związanym z bhp, technologia produkcji, promocja zdrowia, technologia chemiczna
2. Umiejętności zawodowe:
• Znajomość zagadnień z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy
o państwowej inspekcji sanitarnej oraz przepisów prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
chorób zawodowych, bezpieczeństwa chemicznego.
• Biegła umiejętność obsługi komputera (MS Office w tym edytorów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych,
edytorów prezentacji)
3. Inne wymagania niezbędne:
• rzetelność, terminowość,
• odpowiedzialność, dokładność,
• bardzo dobra organizacja pracy własnej,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność pracy pod presją czasu oraz w warunkach stresu,
• umiejętność samodzielnego planowania czasu pracy,
• umiejętność obsługi urządzeń biurowych
II. Wymagania dodatkowe
• komunikatywność,
• uprzejmość,
• dyspozycyjność
III Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia,
• interesującą i odpowiedzialną pracę,
• możliwość zdobycia cennych doświadczeń
Oferty zawierające życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych do celów rekrutacji prosimy składać w formie papierowej lub elektronicznej na adres:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m. st. Warszawie, ul. Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa
email: [email protected]
Zastrzega się, że rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone po sprawdzeniu dokumentacji.
Dopuszcza się przeprowadzenie rozmów tylko z wybranymi kandydatami.
O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.