projektowane zmiany Statutu Spółki

Komentarze

Transkrypt

projektowane zmiany Statutu Spółki
Proponowane zmiany Statutu Spółki
Zgodnie z art. 402 § 2 ksh Zarząd Spółki podaje do wiadomości zamierzone zmiany
Statutu:
a) W § 7 punkty 3 i 4 o następującym brzmieniu:
3.Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 600.000,00 (sześćset tysięcy)
złotych i dzieli się na:
- nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości
nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i
- nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości
nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
4.Prawo do objęcia akcji serii L może być wykonane do dnia 31 grudnia 2011 roku. Prawo do
objęcia akcji serii M może być wykonane do dnia 31 grudnia 2012 roku.
zostają uchylone.
b) Dodany zostaje § 7a o następującym brzmieniu:
1. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o kwotę 15 000 000 zł
(piętnaście milionów złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej,
zostaje podzielone na nie więcej niż 15 000 000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych
na okaziciela Spółki Serii O, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i łącznej
wartości nominalnej nie wyższej niż 15 000 000 zł (piętnaście milionów złotych).
3. Akcje Serii O mogą zostać objęte przez uprawnionych z Warrantów
Subskrypcyjnych serii 1. emitowanych na podstawie uchwały nr 24/2014 z dnia 26
maja 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji Warrantów
Subskrypcyjnych serii 1. z prawem do objęcia akcji Spółki Serii O oraz pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych
serii 1.

Podobne dokumenty