ACO SPIN

Komentarze

Transkrypt

ACO SPIN
ACO Ż e l i w o
ACO Spin
Wpusty parkingowe
Rozwiązania systemowe dla odwodnienia
dachów i parkingów
12
Wprowadzenie do "dachów zielonych"
13
Wskazówki montażowe
14
Wpusty dachowe ACO Spin - DN 70
21
Akcesoria do wpustów dachowych ACO Spin - DN 70
23
Nadstawki i ruszty do wpustów dachowych ACO Spin - DN 70
25
Wpusty dachowe ACO Spin - DN 100 - DN 150
27
Akcesoria do wpustów dachowych ACO Spin - DN 100 - DN 150
29
Nadstawki i ruszty do wpustów dachowych ACO Spin - DN 100 - DN 150
31
Nadstawki i ruszty do "dachów zielonych" i parkingów
33
Wprowadzenie
37
Wskazówki montażowe
38
Wpusty parkingowe DN 100
41
Propozycje zabudowy
44
Wpusty dachowe grawitacyjne
Wydajność hydrauliczna
Wpusty parkingowe
6
Propozycje zabudowy
Propozycje zabudowy
Wpusty parkingowe
Wpusty dachowe grawitacyjne
Wprowadzenie do wpustów dachowych
Spis treści
Spis treści
3
Propozycje zabudowy
Wpusty parkingowe
Wpusty dachowe grawitacyjne
Spis treści
Wpusty dachowe grawitacyjne
4
Wpusty parkingowe
Wpusty dachowe grawitacyjne
Wpusty dachowe do instalacji grawitacyjnych
Propozycje zabudowy
Spis treści
Wpusty dachowe grawitacyjne
5
Wpusty dachowe grawitacyjne
Wpusty dachowe ACO Spin
Dach stanowi górną granicę budynku,
więc jest szczególnie narażony na
działanie opadów, zmiennych warunków
atmosferycznych oraz różnego rodzaju
natężania komunikacyjnego. Dlatego też,
szczególne znaczenie ma zastosowanie
odpowiednich izolacji wodochronnych.
W zależności od zastosowanej izolacji
wodochronnej dachy płaskie można
podzielić na:
dachy z jedną warstwą izolacji
wodochronnej
dachy z dwoma warstwami izolacji
wodochronnej
System modułowy wpustów dachowych
ACO Spin umożliwia ich zastosowanie
na wszystkich rodzajach dachów.
W przypadku dachów z dwoma
warstwami izolacji wodochronnej,
paroizolacja zostaje połączona
z kołnierzem korpusu wpustu,
a górna część z izolacją wpustu
Propozycje zabudowy
Wpusty parkingowe
Wpusty dachowe grawitacyjne
Spis treści
do instalacji grawitacyjnych
Dach płaski z warstwą żwiru
6
tworzy zewnętrzną część dachu.
Zastosowanie we wszystkich wpustach
pierścienia dociskowego, przykręcanego
na śruby, pozwala na połączenie wpustu
z wszystkimi dostępnymi rodzajami
izolacji wodochronnej (PVC, PE, EPDM).
Na dachach, gdzie zastosowano
warstwę izolacji cieplnej (np.: dachy
płaskie, zielone, parkingowe) należy
zamontować taki korpus izolacyjny
wpustu, którego konstrukcja
uniemożliwia zjawisko skraplania
na odpływie.
Przy instalacji wpustów dachowych należy
zachować odległość co najmniej 30 cm
od innych instalacji dachowych, spoin
oraz przewodów przechodzących przez
izolację wodochronną. Ponadto muszą
być tak zamontowane, aby nie tworzyły
mostka cieplnego w konstrukcji dachu.
Należy także zapewnić swobodny dostęp
do wpustów dachowych w celu
konserwacji.
Wpusty dachowe zabudowywać w stropie
betonowym.
Kołnierz wpustu powinien być osadzony
głębiej niż górna linia betonowego stropu.
W konstrukcjach dachu z dwoma
warstwami izolacji wodochronnej należy
stosować wpusty dwuczęściowe. Jeżeli
bezpośrednio pod stropem znajduje się
pomieszczenie ogrzewane lub użytkowe,
wraz z wpustem należy zastosować korpus
izolacyjny.
Wpust dachowy jest połączony z izolacją
wodochronną poprzez pierścień dociskowy,
przykręcany śrubami, co gwarantuje
szczelne połączenie.
Odwodnienie awaryjne
Systemy odwodnienia dachów
są projektowane dla wielkości opadów
przyjętych na podstawie danych
statystycznych. Podczas deszczów
nawalnych wartość ta zostaje
przekroczona, co powoduje wyższe
spiętrzenie wody na dachach płaskich.
Dlatego też, zgodnie z normami
projektowymi konieczne jest zastosowanie
osobnego systemu odwodnienia
awaryjnego. Jest to oddzielny, niezależny
system odwodnienia, który bez przeszkód
odprowadza nadmiar wody deszczowej,
kiedy zostanie przekroczona wartość
graniczna spiętrzenia wody dla systemu
podstawowego.
Zabrania się podłączenia odpływów
systemu odwodnienia awaryjnego do
systemu odwodnienia podstawowego.
Ochrona przeciwpożarowa
Stosownie do krajowych przepisów
budowlanych w obszarze dachów płaskich
wymagane są wpusty dachowe
zabezpieczające przed ogniem, jeżeli
w tych obszarach odstęp między wpustem
dachowym a przylegającą ścianą jest
mniejszy niż 5 metrów.
W tym przypadku należy zainstalować
odpowiedni wpust dachowy bez syfonu
z wkładką przeciwogniową. Takie
rozwiązanie zapobiega przedostaniu się
ognia i dymu do przylegającego obszaru
budynku.
Szczególnie należy zwrócić uwagę na klasę
ognioodporności pokrycia dachu, ponieważ
odpływ dachowy musi posiadać taką samą
lub wyższą klasę ognioodporności.
Wpusty dachowe grawitacyjne
Wpusty dachowe
Wpusty dachowe powinny być
rozmieszczone w najniższych punktach
dachu i zapewniać trwałe i szczelne
połączenie z izolacją wodochronną.
W przypadku zastosowania wpustów na
dachach zielonych, należy zwrócić uwagę
by wokół wpustu zachować obszar wolny
od zazielenienia (roślinności).
Wpusty parkingowe
Powierzchnie dachowe, gdzie zastosowano
odwodnienie wewnątrz budynku, muszą
być wyposażone, niezależnie od wielkości
powierzchni dachowej, przynajmniej
w dwa wpusty lub jeden wpust i jeden
odpływ bezpieczeństwa.
Wpusty dachowe ACO Spin są w pełni
zgodne z normą PN-EN 1253.
Propozycje zabudowy
Odwodnienia dachów
Informacje ogólne
Odwodnienie dachu może być wykonane
za pomocą wpustów lub rynien dachowych
z odpowiednio ukształtowanym spadkiem.
Dla dachów z niewielkim nachyleniem
(do 5º) zalecane jest poprowadzenie
odwodnienia wewnątrz budynku.
Spis treści
Wpusty dachowe grawitacyjne
7
Wpusty dachowe grawitacyjne
Niezbędne obliczenia dla wpustów do dachów płaskich i wpustów do odwadniania
Wpusty dachowe grawitacyjne
Spis treści
awaryjnego do systemów grawitacyjnych
Do obliczenia liczby wymaganych
wpustów dla odwodnienia dachów
płaskich konieczne są stosownie do DIN
1986-100 (maj 2008), rozdział 14.2.1
następujące informacje:
efektywna powierzchnia dachu w m2
(A),
rodzaj zastosowanej powierzchni
dachowej - współczynnik spływu (C),
natężenie opadów l/(s*ha) (r(D,T))
Efektywna powierzchnia dachu
Zgodnie z DIN 1986-100, rozdział
14.2.4.1, podczas wymiarowania
efektywnej powierzchni dachu należy
używać projekcji powierzchni dachowej
z rzutu poziomego.
Współczynnik spływu
Rodzaj zastosowanej powierzchni dachu
determinuje współczynnik spływu (C).
Współczynnik spływu należy wybrać
z poniższej tabeli na podstawie DIN
1986-100.
Rodzaj powierzchni dachowej
Współczynnik spływu (C)
Dach ze stropem betonowym
Dach z warstwą żwiru
Dach zielony - zazielenienie ekstensywne - poniżej 10 cm
Dach zielony - zazielenienie ekstensywne - powyżej 10 cm
Dach zielony - zazielenienie intensywne
1.0
0.5
0.5
0.3
0.3
Natężenie opadu
W celu wyznaczenia wartości natężenia
deszczu należy wyznaczyć 2 parametry:
D = czas trwania opadu w minutach
T = częstotliwość występowania opadów
w ciągu roku.
Do obliczenia wartości natężenia opadu dla
dachów płaskich zakłada się pięciominutowy
czas trwania opadu i częstotliwość
pięcioletnią. Dlatego też, mówi się również
o ilości wody deszczowej r(5,5).
Propozycje zabudowy
Wpusty parkingowe
Skróty mają więc następujące znaczenie:
8
Natężenie
opadu
Czas trwania
opadu w minutach
r(5,5)
5 minut
co 5 lat
Wpusty do
odwadniania
grawitacyjnego
r(5,100)
5 minut
co 100 lat
Wpusty do
odwadniania
awaryjnego
Obliczenia dla przewodów kanalizacji deszczowej
przewody kanalizacji deszczowej
pojedyncze i zbiorcze przewody
Zgodnie z DIN 1986-100, punkt
przyłączeniowe
14.2.7.2 średnica przewodów
Zgodnie z DIN EN 1986-100, punkt
odpływowych nie może być mniejsza
14.2.7.1, obliczeń pojedynczych
od średnicy nominalnej podłączonego
przewodów przyłączeniowych należy
wpustu dachowego lub przyłącza
dokonać tak, jak przewodów zbiorczych.
do kanalizacji ogólnospławnej.
Jednakże nominalna szerokość rury
nie może być niższa od nominalnej
szerokości wpustu do dachów płaskich.
Przewody opadowe można obliczać do
Poza tym zbiorcze przewody
stopnia napełnienia f=0,33. Przewodów
przyłączeniowe muszą być obliczane
opadowych z zagięciami ≥ 10º nie
jak przewody zbiorcze.
uwzględnienia się przy ustalaniu ilości
opadowej.
przewody zbiorcze i przykanaliki
Przy zagięciach przewodów rurowych <
Zgodnie z DIN 1986-100, punkt
10º przewody opadowe należy obliczać
14.2.7.3 minimalna średnica
przy stopniu napełnienia h/d1=0,7.
Częstotliwość
występowania opadu
Zastosowanie
przykanalików musi mieć średnicę
wg normy równą DN 100. W celu
dopasowania przykanalików
na zewnątrz budynku należy
uwzględnić prędkość minimalną V =
0,7 m/s i maksymalną V = 2,5m/s.
Minimalny spadek wynosi 1: DN.
Dopuszczalny stopień wypełnienia
h/d1 wynosi 0,7.
Trzeba zwrócić uwagę, że przewody
zbiorcze i przykanaliki w obrębie
budynków oblicza się przyjmując
stopień wypełnienia h/d1=0,7
z uwzględnieniem spadku 0,5
cm/m.
Przykład obliczania wpustów dla dachów
płaskich o instalacji grawitacyjnej
tabeli wynosi: 0,5,
ilość opadów r(5,5) w oparciu o dane
statystyczne dla Rosenheim wynosi:
l/(s)* ha
Wartości te zostają podstawione do
następującego wzoru celem obliczenia
odpływu deszczówki:
x
spływu
C
x
powierzchnia dachowa
A
/
452
x
0,5
x
1.300
/
Odpowiedni dobór wpustów dachowych
Ponieważ przewody opadowe są
podłączane bezpośrednio do wpustów
dachów płaskich, to stosuje się odpływy
pionowe. W celu optymalnego
odprowadzenia deszczówki przez
warstwę żwirową konieczny jest
specjalny łapacz żwiru. Poza tym korpusy
odpływowe wymagają tylko jednego
kołnierza z pierścieniem dociskowym do
izolacji wodochronnej, ponieważ chodzi
o stropodach wentylowany z tylko jedną
warstwą izolacji wodochronnej.
Na podstawie powyższych informacji
zostaje wybrany wpust żeliwny ACO Spin
DN 70 ze z rusztem kulistym
przystosowanym do zabudowy
/
Wyjaśnienie wyniku
Obliczona wartość 4,897 zostaje
zaokrąglona. Do prawidłowego
odwodnienia powierzchni dachu będzie
potrzebnych 5 wpustów dachowych,
jednakże należy zwrócić uwagę na
=
/
6
deszczówki
Q
=
29,38 l/s
w warstwie żwiru. Zgodnie z tabelą
wydajności (patrz strona 12) wpust
dachowy posiada wydajność równą 6 l/s.
Liczba wymaganych wpustów
dachowych wynika z podzielenia
odpływu deszczówki przez wydajność
hydrauliczną wpustu.
odpływów z dachu
płaskiego
z dachu płaskiego
Q
29,38
wybranych odpływów
10.000
odpływ
=
liczba wymaganych
wydajność odpływowa
odpływ
deszczówki
10.000
=
wydajność hydrauliczną zastosowanych
przewodów rurowych (patrz rysunek 26
z DIN 1986-100 lub tabela 8 z DIN EN
12056-3).
Przewody opadowe ze średnicą wg normy
4,897 sztuk
Wpusty dachowe grawitacyjne
efektywna
opadu
r(5,5)
Wpusty parkingowe
współczynnik
Natężenie
DN 70 wolno obciążać zgodnie z tabelą
stopniem napełnienia f=0,33. Stanowi
to wartość spływu na przewód 5 l/s.
Propozycje zabudowy
przykanalikowych do odwadniania.
Niezbędne informacje do obliczeń
hydraulicznych są następujące:
efektywna powierzchnia dachu
(A) = 1.300 m2
współczynnik spływu (C) dla dachu
z warstwą żwiru w odniesieniu do
Dla dużej hali w Rosenheim planowane
jest odwodnienie dachu płaskiego
w instalacji grawitacyjnej. Efektywna
powierzchnia dachowa ma wynosić
1.300 m2, przy czym dach będzie
pokryty warstwą żwiru z wentylacją.
Do dyspozycji dachu jest 6 przyłączy
Spis treści
Wpusty dachowe grawitacyjne
9
Wpusty dachowe grawitacyjne
Wpusty parkingowe
Wpusty dachowe grawitacyjne
Spis treści
Odwodnienie awaryjne
Dopuszczalna wysokość spiętrzenia dla
wpustów dachowych w systemie
instalacji grawitacyjnej oraz przynależne
do nich odpływy awaryjne zostały
uregulowane w normie PN-EN 1253-1.
Dla średnic nominalnych DN 70 do DN
150 wysokości spiętrzenia wynoszą:
Średnica
nominalna
Maksymalna wysokość
spiętrzenia
DN 70
DN 100
DN 125
DN 150
35 mm
35 mm
45 mm
45 mm
Maksymalne spiętrzenie
Dopuszczalne spiętrzenie wody zgodnie z normą
Odwodnienie awaryjne
awaryjnego
Obliczanie ilości opadu do odwodnienia awaryjnego QNot uzyskuje się za pomocą następującego wzoru
–
Należy zwrócić uwagę, że obliczana ilość
opadu r(5,5) jest mnożona najpierw przez
współczynnik spływu C, zanim ten wynik
zostanie odjęty od obliczanej ilości
Propozycje zabudowy
wody dla odwodnienia
PN-EN 1253-1 (zależy od średnicy rury)
( r(5,100)
10
Przykład wysokości spiętrzania
Przy jednym wpuście dachowym
o średnicy DN 150 maksymalna
wysokość spiętrzenia wynosi 45 mm.
Jeżeli wartość 45 mm zostanie
przekroczona, to aktywowany zostaje
system odwodnienia awaryjnego.
Maksymalna wysokość spiętrzenia przy
odpływie awaryjnym wynosi zgodnie
z tabelą ponownie 45 mm. Jeżeli poziom
łącznej wysokości wyniesie 90 mm,
to osiągnięta zostaje maksymalna
wysokość spiętrzenia przy odpływie
awaryjnym.
r (5,5)
x
C)
x
A
10.000
opadu dla deszczu stulecia r(5,100).
Jeżeli konieczny jest nadzwyczajny
sposób zabezpieczenia budynku,
to odwodnienie awaryjne powinno być
=
QNot
tak zaprojektowane, aby samodzielnie
mogło odprowadzić ilość wody
deszczowej dla deszczu stulecia (patrz
DIN EN 12056-3:2001-01, tabela 2).
( 853
–
Przykładowo do odwodnienia awaryjnego
wybrany zostanie wpust żeliwny ACO Spin
DN 70. Wydajność hydrauliczna dla tego
wpustu wynosi: 6,0 l/s.
452
x
0,5 )
x
tabeli wynosi: 0,5,
ilość opadów stulecia r(5,100)
w oparciu o dane statystyczne dla
Rosenheim wynosi: 853 l(s*ha).
Wartości te zostają podstawione do
następującego wzoru celem obliczenia
odpływu deszczówki:
1.300
1.0000
=
81,51 l/s
Liczba wymaganych wpustów dachowych
wynika z podzielenia wartości odpływu
deszczówki dla odwodnienia awaryjnego
QNot przez wydajność odpływową wybranego wcześniej wpustu dachowego.
odpływ deszczówki
dla odwodnienia
awaryjnego
/
wydajność odpływowa
wybranych odpływów
z dachu płaskiego
=
liczba wymaganych odpływów
z dachu płaskiego
81,51
/
6,0
=
13,58 sztuk
przypadające ilości opadu odwodnienia
awaryjnego na przewidzianą
powierzchnię, to każdy wpust powinien
być odwadniany oddzielnym przewodem
rurowym.
Wpusty parkingowe
Wyjaśnienie wyniku
Obliczona wartość 13,58 zostaje
zaokrąglona. Do prawidłowego
odwodnienia powierzchni wymaganych
będzie 14 odpływów awaryjnych.
Aby bez przeszkód odprowadzić
Wpusty dachowe grawitacyjne
Przykład obliczania wpustów do odwodnienia
awaryjnego dla systemów grawitacyjnych
przykanalikowych do odwadniania.
Dla dużej hali w Rosenheim planowane
Niezbędne informacje do obliczeń
jest odwodnienie dachu płaskiego
hydraulicznych są następujące:
w instalacji grawitacyjnej. Efektywna
powierzchnia dachowa ma wynosić
efektywna powierzchnia dachu
1.300 m2, przy czym na dachu będzie
(A) = 1.300 m2
warstwa żwiru i wentylacja.
współczynnik spływu (C) dla dachu
Do dyspozycji dachu jest 6 przyłączy
z warstwą żwiru w odniesieniu do
Spis treści
Wpusty dachowe grawitacyjne
Wydajność hydrauliczna
króćca odpływowego oraz od tego,
czy zastosowano również górną część
wpustu z pierścieniem dociskowym.
Szczególnie ważny jest prawidłowy dobór
korpusu do zastosowanej rury
odpływowej.
Propozycje zabudowy
Wydajność hydrauliczna wpustów
dachowych zależy od średnicy
nominalnej odpływu wpustu,
zastosowanych rusztów, rodzaju
11
Wpusty dachowe grawitacyjne
Wpusty żeliwne
Spis treści
DN 70
Średnica
odpływu
DN
DN
DN
DN
70
70
70
70
Odpływ
Część
górna
boczny
boczny
pionowy
pionowy
nie
tak
nie
tak
Propozycje zabudowy
Wpusty parkingowe
Wpusty dachowe grawitacyjne
DN 100
12
Średnica
odpływu
Odpływ
Część
górna
DN
DN
DN
DN
boczny
boczny
pionowy
pionowy
nie
tak
nie
tak
100
100
100
100
DN 125
Odpływ
Część
górna
DN
DN
DN
DN
boczny
boczny
pionowy
pionowy
nie
tak
nie
tak
DN 150
Nr
katalogowy
7000.09.00
Nr
katalogowy
7000.19.00
6,0
5,5
7,0
6,5
l/s
l/s
l/s
l/s
Odpływ
Część
górna
DN
DN
DN
DN
boczny
boczny
pionowy
pionowy
nie
tak
nie
tak
5,4
4,4
6,7
5,7
l/s
l/s
l/s
l/s
Ruszt
kulisty
Ruszt płaski
Nr
katalogowy
7000.10.00
Nr
katalogowy
7000.20.00
9,0
9,0
8,0
8,0
l/s
l/s
l/s
l/s
8,4
8,4
6,2
6,2
l/s
l/s
l/s
l/s
Ruszt płaski
Nadstawka
Nadstawka
z żeliwa
Nr katalogowy
5141.81.00 Nr katalogowy
5141.87.00
5141.83.00
5141.89.00
5,2
4,2
6,2
5,2
l/s
l/s
l/s
l/s
Rama
z rusztem
4,8
3,8
5,8
4,8
l/s
l/s
l/s
l/s
Rama
z rusztem
Nr katalogowy Nr katalogowy
7000.40.00
7000.28.00
10,7
10,7
10,7
10,7
l/s
l/s
l/s
l/s
Rama
z rusztem
7,6
7,6
7,6
7,6
l/s
l/s
l/s
l/s
Rama
z rusztem
Nr katalogowy Nr katalogowy Nr katalogowy Nr katalogowy
7000.10.00
7000.20.00
7000.40.00
7000.28.00
12,0
12,0
12,0
12,0
l/s
l/s
l/s
l/s
Ruszt
kulisty
Średnica
odpływu
150
150
150
150
Ruszt płaski
Ruszt
kulisty
Średnica
odpływu
125
125
125
125
Ruszt
kulisty
10,2
10,2
10,2
10,0
l/s
l/s
l/s
l/s
Ruszt płaski
12,6
12,6
12,6
12,6
l/s
l/s
l/s
l/s
Rama
z rusztem
7,6
7,6
7,6
7,6
l/s
l/s
l/s
l/s
Rama
z rusztem
Nr katalogowy Nr katalogowy Nr katalogowy Nr katalogowy
7000.10.00
7000.20.00
7000.40.00
7000.28.00
14,5
14,5
13,5
13,5
l/s
l/s
l/s
l/s
12,6
12,6
11,0
11,0
l/s
l/s
l/s
l/s
15,0
15,0
15,0
15,0
l/s
l/s
l/s
l/s
7,6
7,6
7,6
7,6
l/s
l/s
l/s
l/s
Rama
z rusztem
Nr katalogowy
7000.41.00
7000.42.00
12,1
12,1
15,2
15,2
l/s
l/s
l/s
l/s
Rama
z rusztem
Nr katalogowy
7000.41.00
7000.42.00
16,4
16,4
16,4
16,4
l/s
l/s
l/s
l/s
Rama
z rusztem
Nr katalogowy
7000.41.00
7000.42.00
21,2
21,2
18,5
18,5
l/s
l/s
l/s
l/s
Wpusty dachowe grawitacyjne
Wpusty dachowe ACO Spin
W przypadku zielonych dachów można
zatrzymać co najmniej 50% rocznych
opadów wody deszczowej.
firma ACO stworzyła nowy profil
produktów obejmujący dodatkowe
elementy budowlane dopasowane
do już istniejącego programu wpustów
do dachów płaskich.
Wpusty parkingowe
„Dachy zielone” umożliwiają
w stosunkowo prosty sposób tworzenie
naturalnych powierzchni
wyrównawczych
wyraźnie zmniejszających maksymalne
wartości odpływu wód opadowych.
Wyróżniamy dwa rodzaje zazielenienia
dachu:
zazielenienie ekstensywne:
można utworzyć przy małych nakładach.
W tym przypadku sadzone są takie
rośliny, które mają zdolność
dostosowania się do warunków
miejscowych.
zazielenianie intensywne:
obejmuje uprawę krzewów, zarośli,
trawy oraz drzew. Ten rodzaj
zazielenienia wymaga intensywnej
pielęgnacji i regularnego nawadniania
i nawożenia. W celu skutecznego
i profesjonalnego odprowadzenia
przesączającej się wody deszczowej
Wpusty dachowe grawitacyjne
W wyniku coraz intensywniejszej
urbanizacji narasta zjawisko osuszania
istniejących terenów zielonych.
Związane z obiektami budowlanymi
szybkie odprowadzanie wód
deszczowych prowadzi w efekcie
do wylewów i powodzi.
Spis treści
Odwodnienie dachów zielonych
Propozycje zabudowy
Przykład zazielenienia ekstensywnego
13
Wpusty dachowe grawitacyjne
Wskazówki montażowe
Propozycje zabudowy
Wpusty parkingowe
14
Dach betonowy:
wypełnienie betonem
Wpusty dachowe mogą być
wbetonowane na miejscu budowy.
Należy jednak pamiętać, aby kołnierz
korpusu wpustu znajdował się nieco
poniżej górnej krawędzi betonu,
co umożliwia wykonanie spadku
z zewnętrznej warstwy izolacji
wodochronnej.
Dach betonowy:
otwory na gniazdo wpustu
W przypadku otworów na gniazdo
konieczne jest wykonanie otworów
o dwóch różnych średnicach i dwóch
różnych wysokościach
 a x b: wymiary otworu pod
kołnierz wpustu
 c: wymiar otworu na odpływ
korpusu wpustu
Øa
Jeżeli nie zostanie wykonany wówczas
otwór pod kołnierz wpustu,
nie ma możliwości położenia folii
uszczelniającej odpowiednio ze
spadkiem ku korpusowi. Wymiary
potrzebnych otworów są dostępne
na każdej z kart katalogowych
b
Wpusty dachowe grawitacyjne
Spis treści
Żeliwne wpusty dachowe ACO Spin
Øc
Wpusty dachowe grawitacyjne
Wpust ACO Spin dwuczęściowy z obejmą grzewczą (nr art. 7000.85.00) i przykładowym termostatem (brak w ofercie ACO).
część górna
uszczelka
Propozycje zabudowy
Zastosowanie wpustów dwuczęściowych
Zgodnie z zasadami projektowania odwodnień dachowych, w razie
zastosowania wpustów dwuczęściowych konieczne jest między częścią
górną a korpusem wpustu zainstalowanie szczelnej uszczelki.
Zabezpiecza to izolację cieplną przed ewentualnym uszkodzeniem na
skutek spiętrzenia się ścieków deszczowych w przewodach rurowych.
Uszczelka jest standardowo dodawana do górnej części żeliwnych
wpustów ACO Spin.
Wpusty parkingowe
Montaż izolacji wodochronnej
Żeliwne wpusty dachowe ACO Spin
można połączyć zarówno z bitumiczną,
jak i z polimerową izolacją
wodochronną. Możliwe jest to dzięki
zastosowaniu pierścienia dociskowego
przykręcanego śrubami. Zapewnia on
szczelne połączenie korpusu wpustu
z izolacją wodochronną. W przypadku
zastosowania polimerowej izolacji
wodochronnej o niedużej grubości
zaleca się zastosowanie dodatkowych
pośrednich warstw izolacji: jedną
pod i jedną nad właściwą izolacją
wodochronną w celu uszczelnienia.
Śruby pierścienia dociskowego należy
docisnąć za pomoca klucza
dynamometrycznego z siłą 20 Nm.
Wpusty dachowe grawitacyjne
Spis treści
Obejma grzewcza
Wpusty dachowe mogą być instalowane
w połączeniu z obejmą grzewczą, która
zapobiega zamarzaniu wody deszczowej
w korpusie i przeciwdziała niedrożności
instalacji. Zaleca się, aby instalując
wpust dachowy z obejmą grzewczą
zastosować również korpus izolacyjny
z pianki szklanej, chroniący obejmę
przed zalaniem betonem i efektem
skraplania.
W razie zastosowania wpustów
dachowych dwuczęściowych, obejmę
grzewczą należy instalować na dolnym
korpusie zaraz pod kołnierzem wpustu.
korpus wpustu
15
Wpusty dachowe grawitacyjne
Wpusty dachowe grawitacyjne
Spis treści
Żeliwne wpusty dachowe - ACO Spin
Typ rury
Typ adaptera
Do zastosowania z...
DN 70
Rura GM-X z mufą
Przejściówka typu CV
(brak w ofercie ACO)
Rura SML bez mufy
Przejściówka typu CV
DN 70 (brak w ofercie ACO)
Rura HT z mufą
Przejściówka typu HT-SML
DN 70/DN 70 (brak w ofercie ACO)
wpustem żeliwnym do dachów
płaskich ACO Spin
DN 70
DN 100
Rura GM-X z mufą
Przejściówka typu CV
DN 100
nr kat 0174.14.27
Rura SML bez mufy
Przejściówka typu CV
DN 100 (brak w ofercie ACO)
Rura HT z mufą
Przejściówka typu HT-SML
DN 100/DN 100 (brak w ofercie ACO)
wpustem żeliwnym do dachów
płaskich ACO Spin
DN 100
Wpusty parkingowe
DN 125
Rura GM-X z mufą
Pasuje bezpośrednio
Rura SML bez mufy
Przejściówka typu CV
DN 125 (brak w ofercie ACO)
Rura HT z mufą
Przejściówka typu HT-SML
DN 125/DN 125 (brak w ofercie ACO)
wpustem żeliwnym do dachów
płaskich ACO Spin
DN 125
Propozycje zabudowy
DN 150
16
Rura GM-X z mufą
Pasuje bezpośrednio
Rura SML bez mufy
Przejściówka typu CV
DN 150 (brak w ofercie ACO)
Rura HT z mufą
Przejściówka typu HT-SML
DN 150/DN 150 (brak w ofercie ACO)
wpustem żeliwnym do dachów
płaskich ACO Spin
DN 150
Wpusty dachowe grawitacyjne
Przykład zabudowy - dach kryty blachą trapezową
Spis treści
Wpust dachowy ACO Spin, jednoczęściowy
1
Izolacja
wodochronna
3
2
Blacha
trapezowa
1 Ruszt kulisty
Wpusty dachowe grawitacyjne
4
3 Korpus izolacyjny
Nr kat. 7000.10.00
Nr kat. 7040.21.00
4 Talerz blaszany do przykrycia blachy
z żeliwa, odpływ pionowy, DN 100
Nr kat. 7034.10.10
trapezowej (brak w ofercie ACO) DN 100–DN 150
Króciec odpływowy korpusu może zostać skrócony na miejscu
zabudowy o maksymalnie 44 mm.
Propozycje zabudowy
230
195
75
95
DN 70
Wpusty parkingowe
2 Wpust dachowy ACO Spin,
Króciec odpływowy korpusu może zostać skrócony na miejscu
zabudowy o maksymalnie 35 mm.
Wysokość zabudowy w mm
17
Wpusty dachowe grawitacyjne
Przykład zabudowy - 2 warstwy izolacji wodochronnej
Spis treści
Wpust dachowy ACO Spin, dwuczęściowy
1
Warstwa żwiru
2
4
3
Izolacja wodochronna
Wpusty dachowe grawitacyjne
5
Izolacja cieplna
8
6
Paroizolacja
7
Strop betonowy
(zgodnie z projektem)
1 Ruszt kulisty
4 Korpus izolacyjny części górnej
Nr kat. 7000.10.00
2 Pierścień nadstawki
5 Element wyrównawczy
Nr kat. 7000.35.00
3 Część górna
6 Obejma grzewcza
Nr kat. 7044.10.25
Nr kat. 7040.21.00
Nr kat. 7000.85.00
DN 100–DN 150
50–200
230
70–200
195
120
DN 70
Propozycje zabudowy
z żeliwa, odpływ pionowy, DN 100
Nr kat. 7034.10.10
8 Korpus izolacyjny
Nr kat. 7040.01.00
100
Wpusty parkingowe
7 Wpust dachowy ACO Spin,
Nr kat. 7040.11.00
Do wyższej zabudowy warstwy zielonej można zastosować kolejne nadstawki, nr kat. 7000.54.00 (wys. H=250 mm)
Wysokość zabudowy w mm
18
Wpusty dachowe grawitacyjne
Przykład zabudowy - dach zielony (zazielenienie ekstensywne)
Spis treści
Wpust dachowy ACO Spin, jednoczęściowy
1
2
3
Warstwa ziemi
4
Włóknina filtrująca
5
1 Rama z rusztem żeliwnym
3 Rama przejściowa z polimerbetonu
Nr kat. 7000.51.00
5 Wpust dachowy ACO Spin,
Nr kat. 7000.55.00
2 Część pośrednia z polimerbetonu
Warstwa drenująca
Izolacja
wodochronna
Strop betonowy
(zgodnie
z projektem)
Nr kat. 7000.52.00
4 Kosz ze stali nierdzewnej
Nr kat. 7000.13.00
Wpusty dachowe grawitacyjne
6
z żeliwa, odpływ pionowy, DN 100
Nr kat. 7034.10.10
6 Korpus izolacyjny
Króciec odpływowy korpusu może zostać skrócony na miejscu
zabudowy o maksymalnie 44 mm.
Propozycje zabudowy
60
60
26
DN 100–DN 150
230
195
60
60
26
DN 70
Wpusty parkingowe
Nr kat. 7040.21.00
Króciec odpływowy korpusu może zostać skrócony na miejscu
zabudowy o maksymalnie 35 mm.
Wysokość zabudowy w mm
19
Wpusty dachowe grawitacyjne
Przykład zabudowy - dach zielony (zazielenienie intensywne)
Spis treści
Wpust dachowy ACO Spin, dwuczęściowy
1
2
4
3
Warstwa ziemi
Wpusty dachowe grawitacyjne
5
6
8
Włóknina filtrująca
Warstwa drenująca
Izolacja wodochronna
9
10
Izolacja cieplna
7
1 Rama z rusztem żeliwnym
Izolacja
wodochronna
Strop betonowy
(zgodnie z projektem)
5 Rama przejściowa z polimerbetonu
Część pośrednia z polimerbetonu
2 Art. Nr 7000.52.00
4 Art. Nr 7000.54.00
6 Część górna
3 Kosz
7 Wpust dachowy ACO Spin,
Art. Nr 7000.53.00
8 Korpus izolacyjny części górnej
Art. Nr 7040.11.00
9 Element wyrównawczy
Art. Nr 7040.01.00
Art. Nr 7044.10.25
z żeliwa, odpływ pionowy, DN 100
Art. Nr 7034.10.10
Korpus izolacyjny
Art. Nr 7040.21.00
250
250
60
70–200
50–200 60
195
230
60 26
DN 100–DN 150
60 26
DN 70
Propozycje zabudowy
Wpusty parkingowe
Art. Nr 7000.55.00
Do wyższej zabudowy warstwy zielonej można zastosować kolejne nadstawki, nr kat. 7000.54.00 (wys. H=250 mm).
Wysokość zabudowy w mm
20
Wpusty dachowe grawitacyjne
System modułowy wpustów dachowych
Wpusty dachowe ACO Spin z odpływem DN 70 do instalacji grawitacyjnych
Ruszt płaski
Nadstawka
z rusztem L15
Nadstawki z rusztem M125
Nadstawka
Spis treści
Ruszt kulisty
Pierścień
dociskowy
Łapacz żwiru
Część
górna
Nadstawka do
łapacza żwiru
Wpusty dachowe grawitacyjne
Pierścień
nadstawczy
Uszczelka
Korpus
izolacyjny
części
górnej
Wpusty parkingowe
Rura do
odwodnienia
awaryjnego
Element
wyrównawczy
Korpus
wpustu
Taśma
grzewcza
Taśma
grzewcza
Korpus
izolacyjny
Propozycje zabudowy
Pierścień
dociskowy
Korpus
izolacyjny
21
Wpusty dachowe grawitacyjne
Wpust dachowy ACO Spin
DN 70
Ø 290
87
D N70
54
Ø 290
Ø 150
195
225
76
Wpusty dachowe grawitacyjne
Spis treści
Korpus wpustu z odpływem
pionowym/bocznym zgodny
z normą PN-EN 1253
Materiał: żeliwo, klasa materiałowa
A1, czarny
Ze szczelinami przesiąkowymi,
z pierścieniem dociskowym
Możliwość podłączenia rury SML
Waga: 7,5 kg
DN 70
Korpus z odpływem bocznym
Typ
Korpus z odpływem pionowym, 90
Korpus z odpływem bocznym, 1,50
0
Waga
Nr kat.
7,4
7,7
5169.20.00
5169.40.00
Øa
Wymiar na gniazdo wpustu
b
Wpusty parkingowe
Korpus z odpływem pionowym
Średnica odpływu
korpus bez izolacji
DN 70
Korpus z izolacją
DN 70
Øa
Øc
b [mm]
Nr kat.
300
150
30
5169.20.00
315
220
45
5169.20.00
Propozycje zabudowy
Øc
22
Wymiar na korpus wpustu
Średnica
odpływu
Typ
Odpływ
Nr kat.
DN 70
DN 70
Spin
Spin
1,5°
90°
5169.40.00
5169.20.00
Wymiar na korpus bez izolacji
230 x 530 mm
230 x 320 mm
Wymiar na korpus z izolacją
320 x 530 mm
320 x 320 mm
Wpusty dachowe grawitacyjne
Akcesoria dodatkowe
Opis produktu
250
70
Ø 290
Ø 150
Ø 142
Część górna
materiał: żeliwo, do DN 70
do zastosowania
z 2 warstwami izolacji
wodochronnej,
z pierścieniem dociskowym,
szczelinami przesiąkowymi
i uszczelką
Typ
czarny
Nr katalogowy
7047.10.25
120
40
DN 100
Ø 145
Korpus izolacyjny
materiał: pianka szklana,
dla korpusów wpustów
dachowych z odpływem
pionowym
7040.22.00
Korpus izolacyjny
materiał: pianka szklana, dla
korpusów wpustów dachowych z odpływem bocznym
7040.34.00
Korpus izolacyjny części
górnej
materiał: pianka szklana,
dla górnej części korpusów
wpustów dachowych
7040.12.00
Element wyrównawczy
materiał: pianka szklana,
dla górnej części korpusów
wpustów dachowych DN 70
7040.02.00
Wpusty dachowe grawitacyjne
Rysunek
Spis treści
dla wpustów dachowych ACO Spin DN 70, z żeliwa
270
316
60
140
200
300
237
Wpusty parkingowe
130
40
290
140
60
□ 300
Ø 145
50
□ 300
Propozycje zabudowy
300
23
Wpusty dachowe grawitacyjne
Spis treści
Rysunek
Opis produktu
55
8
Ø 124
25
Ø 93
Propozycje zabudowy
Nr katalogowy
7000.03.00
5170.70.80
7000.85.00
105
35
Ø 160
Ø 110
Ø 136
24
Adapter DN 70/DN 80
do połączenia wpustów
żeliwnych DN 70 z rurą SML
DN 80
Taśma grzewcza
do zastosowania we
wpustach dachowych
DN 50-DN 150, napięcie
220-240V AC,
prąd znamionowy 25W,
klasa: I, klasa odporności:
IP 67, typ podłączenia: SIHF
3 x 1 mm2
1,5 m, G 1,5
11
Wpusty parkingowe
Wpusty dachowe grawitacyjne
Ø 83
Kosz osadczy
materiał: stal nierdzewna,
1.4301,
do zastosowania z wpustami
żeliwnymi do dachów
płaskich DN 70
Typ
Rura do odwodnienia
awaryjnego
poziom awaryjny 35 mm,
dla wpustów jednoi dwuczęściowych
7033.10.50
Wpusty dachowe grawitacyjne
Rysunek
Opis produktu
Typ
Nr katalogowy
73
84
14
Ø 170
14
,5
Ø 139
Ruszt kulisty
materiał: żeliwo,
do wpustów
ACO Spin DN 70,
Średnica zewnętrzna:
 170 mm
Klasa H 1,5
7000.09.00
Klasa L 15
7000.19.00
Klasa M 125
7000.08.00
Spis treści
Nadstawki i ruszty do wpustów dachowych ACO Spin DN 70
10
21 21
10
Ø 152
Ø
10152
10
Ruszt
materiał: żeliwo,
do wpustów
ACO Spin DN 70,
Średnica zewnętrzna:
 152 mm
Ø 150
25
Ø 142
21
Ø 150
Ø 152
Pierścień nadstawczy
materiał: żeliwo,
do rusztów:
• 7000.09.00
• 7000.19.00
7000.06.00
Pierścień przejściowy
materiał: żeliwo,
do rusztów:
• 7000.08.00
do nadstawkek:
• 5141.89.00
• 5141.89.11
• 5141.81.00
7000.05.00
Wpusty parkingowe
Ruszt płaski
materiał: żeliwo,
do wpustów
ACO Spin DN 70,
Średnica zewnętrzna:
 138 mm
Ø 138
Wpusty dachowe grawitacyjne
14
116
13
Ø 125
Rama z rusztem
materiał: żeliwo
Nadstawka
rama i ruszt szczelinowy
z żeliwa,
wymiar ramy:
197 x 197 mm
Klasa L 15
7000.43.00
Klasa M 125
7000.44.00
Klasa M125
5141.83.00
Propozycje zabudowy
□ 240
□ 197
48
10
45
200
25
Wpusty dachowe grawitacyjne
Spis treści
Rysunek
Opis produktu
46
□ 197
Wpusty dachowe grawitacyjne
115
Nadstawka ze stali
nierdzewnej
ruszt szczelinowy ze stali
nierdzewnej, przykręcany,
wymiar ramy:
140 x 140 mm,
Konieczny pierścień
przejściowy
□6
Nadstawka z sitkiem
korpus nadstawki ruszt
szczelinowy ze stali
nierdzewnej
wymiar ramy:
148 x 148 mm
10
DN
133
□ 142
Ø 287
75
15
Propozycje zabudowy
Nr katalogowy
5095.80.00
przykręcany
Klasa K3
5141.81.00
zwykły
Klasa K3
5141.89.00
antypoślizgowy
Klasa K3
5141.89.11
□ 148
138
Wpusty parkingowe
8
Ø 125
65
Ø 285
26
Rama nadstawki
z żeliwa,
wymiar ramy:
197 x 197 mm
do podniesienia wysokości
o 46 mm,
do nadstawek nr katalogowy:
5141.83.00
Nadstawka MEKU
Wymiar ramy:
148 x 148 mm
Rama i ruszt szczelinowy
ze stali nierdzewnej
Korpus z polietylenu
Konieczny pierścień
przejściowy
□ 148
Typ
0154.55.78
Łapacz żwiru
materiał: stal nierdzewna
pasuje do wpustów ACO Spin
DN 70
7000.02.00
Nadstawka do łapacza żwiru
materiał: stal nierdzewna
H=65 mm
pasuje do wpustów ACO Spin
DN 70
7000.11.00
Wpusty dachowe grawitacyjne
System modułowy wpustów dachowych
Łapacz żwiru
Ruszt kulisty
Nadstawka
z rusztem L 15
Ruszt płaski
Nadstawka
z rusztem M 125
Nadstawka
z rusztem szczelinowym
Łapacz żwiru
Spis treści
Wpusty dachowe ACO Spin z odpływem DN 100-DN 150 do instalacji grawitacyjnych
Nadstawka
do łapacza
żwiru
Nadstawka
do łapacza
żwiru
Rura do
odwodnienia
awaryjnego
Rura do
odwodnienia
awaryjnego
Część górna
z pierścieniem
dociskowym
i uszczelką
Wpusty dachowe grawitacyjne
Pierścień
nadstawczy
Wpusty parkingowe
Korpus
izolacyjny
części
górnej
Element
wyrównawczy
Pierścień
dociskowy
Taśma
grzewcza
Taśma grzewcza
Korpus
izolacyjny
Propozycje zabudowy
Korpus
wpustu
Korpus
izolacyjny
27
Wpusty dachowe grawitacyjne
Wpust dachowy ACO Spin
DN 100–DN 150
10
35
Ø 182
124
Ø 182
Ø 275
230
230
Ø 275
DN 100
230
124
Ø 182
Ø 275
DN 125
Korpus z odpływem pionowym, 90
DN 100
Średnica odpływu
13,1 kg
Waga
Nr katalogowy
7034.10.10
DN 150
0
DN 125
13,6 kg
7035.10.10
DN 150
14,4 kg
7036.10.10
Ø 360
Ø 200
113
176
151
76
118
100
Ø 360
Ø 200
Ø 360
Ø 200
Wpusty parkingowe
Ø 351
10
35
Ø 351
10
35
Wpusty dachowe grawitacyjne
Ø 351
124
Spis treści
Korpus wpustu z odpływem
pionowym/bocznym DN 100-DN 150
zgodny z normą PN-EN 1253
Materiał: żeliwo, klasa materiałowa
A1, czarny
Ze szczelinami przesiąkowymi,
z pierścieniem dociskowym
Możliwość podłączenia rury SML
310
310
Korpus z odpływem bocznym, 1,50
DN 100
Średnica odpływu
15,2 kg
Waga
Nr katalogowy
7054.11.10
330
DN 125
15,7 kg
7055.11.10
DN 150
18,2 kg
7056.11.10
Wymiar na gniazdo wpustu
Propozycje zabudowy
28
Øa
Wpust bez korpusu izolacyjnego
DN 100
380
DN 125
380
DN 150
380
Wpust z korpusem izolacyjnym
DN 100
430
DN 125
430
DN 150
430
Øc
b [mm]
Nr katalogowy
200
200
200
35
35
35
7034.10.10
7035.10.10
7036.10.10
270
270
270
65
65
65
7034.10.10
7035.10.10
7036.10.10
Øa
b
Średnica odpływu
Øc
Wymiar na korpus wpustu
Średnica
odpływu
Typ
odpływ
Nr kat.
DN 100
DN 125
DN 150
DN 100
DN 125
DN 150
Spin
Spin
Spin
Spin
Spin
Spin
boczny
boczny
boczny
pionowy
pionowy
pionowy
7054.11.10
7055.11.10
7056.11.10
7034.10.10
7035.10.10
7036.10.10
Wymiar bez korpusu izolacyjnego
290 x 670 mm
290 x 700 mm
290 x 750 mm
290 x 410 mm
290 x 410 mm
290 x 410 mm
Wymiar z korpusem izolacyjnym
500 x 670 mm
500 x 700 mm
500 x 750 mm
450 x 450 mm
450 x 450 mm
450 x 450 mm
Wpusty dachowe grawitacyjne
Akcesoria dodatkowe
275
Ø 200
czarny
440
Korpus izolacyjny
materiał: pianka szklana,
dla korpusów wpustów
dachowych z odpływem
pionowym
7034.20.17
70
□ 470
7044.10.25
7040.21.00
Osłona termiczna
z miejscem na śrubę
M8 x 16
materiał: stal nierdzewna,
dla korpusów wpustów
dachowych DN 100
14
Ø1
Nr katalogowy
Element wyrównawczy
materiał: pianka szklana, dla
korpusów wpustów dachowych DN 100-DN 150,
wymiary: 265 x 265 mm
□ 420
h
60
□ 265
Ø 115
125
335 x 250
Korpus izolacyjny
materiał: pianka szklana,
dla korpusów wpustów
dachowych z odpływem
bocznym
Wpusty dachowe grawitacyjne
Część górna
materiał: żeliwo,
do DN 100-DN 150
do zastosowania
z 2 warstwami izolacji
wodochronnej,
z pierścieniem
dociskowym, szczelinami
przesiąkowymi i uszczelką
Ø 360
Typ
Wpusty parkingowe
Opis produktu
7040.23.00
DN 100
H = 170 mm
7040.31.00
DN 125
H = 215 mm
7040.32.00
DN 150
H = 240 mm
7040.33.00
Propozycje zabudowy
Rysunek
Spis treści
dla wpustów dachowych ACO Spin DN 100-DN 150, z żeliwa
29
Wpusty dachowe grawitacyjne
Spis treści
Rysunek
100
□ 450
Opis produktu
Propozycje zabudowy
Wpusty parkingowe
30
50
□ 450
Ø 220
62
42
Wpusty dachowe grawitacyjne
Ø 220
182
Typ
Nr katalogowy
Korpus izolacyjny
części górnej
materiał: pianka szklana,
dla górnej części korpusów
wpustów dachowych
DN 100-DN 150
7040.11.00
Element wyrównawczy
materiał: pianka szklana,
dla górnej części korpusów
wpustów dachowych
DN 100-DN 150,
7040.01.00
Kosz osadczy
materiał: stal nierdzewna,
1.4301,
do zastosowania z wpustami
żeliwnymi do dachów
płaskich DN 100-DN 150
7000.13.00
Taśma grzewcza
do zastosowania we
wpustach dachowych
DN 50-DN 150,
napięcie 220-240V AC,
prąd znamionowy 25W,
klasa: I, klasa odporności:
IP 67,
typ podłączenia: SIHF 3 x 1
mm2
1,5 m, G 1,5
7000.85.00
Wpusty dachowe grawitacyjne
Nadstawki i ruszty do wpustów dachowych
Typ
Nr katalogowy
90
Ø 225
12
168
186
Ruszt kulisty
materiał: żeliwo,
do wpustów
ACO Spin
DN 100-DN 150,
Średnica zewnętrzna:
 225 mm
Klasa H 1,5
7000.10.00
Ruszt płaski
materiał: żeliwo,
do wpustów
ACO Spin
DN 100-DN 150,
Średnica zewnętrzna:
 185 mm
Klasa L 15
7000.20.00
H = 25 mm
7000.25.00
H = 35 mm
7000.35.00
Klasa L 15
7000.40.00
nieprzykręcany
Klasa M125
7000.41.00
przykręcany
Klasa M125
7000.42.00
Klasa M 125
przykręcany
7000.46.00
15
Ø 185
Pierścień nadstawczy
materiał: żeliwo,
do rusztów:
• 7000.10.00
• 7000.20.00
• 7000.39.00
• 7000.40.00
Ø 200
H
Ø 189
40
□ 200
Nadstawka z rusztem
materiał: żeliwo,
ruszt szczelinowy
wymiar ramy:
200 x 200 mm
Wpusty dachowe grawitacyjne
Opis produktu
Wpusty parkingowe
Rysunek
Spis treści
ACO Spin DN 100-DN 150, z żeliwa
Nadstawka z rusztem
materiał: żeliwo
ruszt szczelinowy
wymiar ramy:
296 x 296 mm
10
75 20
□ 300
l.
-K
PA
M
□ 282
Nadstawka z rusztem
z zatrzaskiem
materiał: żeliwo,
ruszt szczelinowy
wymiar ramy:
300 x 300 mm
Propozycje zabudowy
10
Ø 180
31
Wpusty dachowe grawitacyjne
Spis treści
Rysunek
Opis produktu
Nadstawka MEKU
korpusu z tworzywa
sztucznego,
rama i ruszt szczelinowy
ze stali nierdzewnej,
przykręcany,
wymiar ramy:
196 x196 mm,
Konieczny pierścień
przejściowy
158
□ 196
Ø 198
8
Wpusty dachowe grawitacyjne
Nadstawka MEKU
Wymiar ramy
148 x 148 mm
materiał:
Rama i korpus – tworzywo
sztuczne,
ruszt szczelinowy ze stali
nierdzewnej
Regulacja wysokości:
45 - 150 mm
Konieczny pierścień
przejściowy
Typ
Klasa K3
przykręcany
nieprzykręcany
Klasa K3
Nr katalogowy
5084.81.00
5084.87.00
nieprzykręcany
antypoślizgowy
Klasa K3
5084.87.11
Klasa L 15
7000.39.00
40
□ 200
Nadstawka z rusztem
do przyłączenia rury
materiał: żeliwo,
ruszt szczelinowy
wymiar ramy:
200 x 200 mm
Ø 113
Ø 199
Ø 189
46
Ø 211
Ø 203
15
45
Wpusty parkingowe
10
32
7000.45.00
Pierścień przejściowy
materiał: żeliwo,
do nadstawki nr katalogowy:
5084.81.00
5084.87.00
5084.87.11
7000.31.00
35 mm, DN 100,
7034.10.50
jednoczęściowy
35
Ø 210
Ø 135
130
Propozycje zabudowy
Ø 184
Pierścień nadstawczy
materiał: żeliwo,
do rusztów:
• 7000.46.00
• 7000.28.00
Rura do odwodnienia
awaryjnego
mateiał: stal nierdzewna,
1.4301
dla wpustów dachowych
ACO Spin, z uszczelką
35 mm, DN 100,
dwuczęściowy
7044.10.50
45 mm,
DN 125/DN 150
jednoczęściowy
45 mm,
DN 125/DN 150
dwuczęściowy
7035.10.50
7045.10.50
Wpusty dachowe grawitacyjne
Nadstawki i ruszty przeznaczone do dachów zielonych i parkingów
do wpustów dachowych ACO Spin DN 70-DN 150, z żeliwa
Opis produktu
Typ
Nr katalogowy
□ 300
Nadstawka z rusztem
z zatrzaskiem
materiał: żeliwo,
ruszt szczelinowy
wymiar ramy:
300 x 300 mm
Klasa
L 15/M 125
7000.51.00
Nadstawka z rusztem
kratowym
materiał: rama żeliwna,
ruszt ze stali ocynkowanej
wymiar oczka: 31 x 17 mm
wymiar ramy:
300 x 300 mm
Klasa
L 15/M 125
7000.50.00
Część pośrednia
materiał: polimerbeton,
H = 60 mm
Klasa
L 15/M 125
7000.52.00
Część pośrednia
materiał: polimerbeton,
H = 250 mm
Klasa
L 15/M 125
7000.54.00
Rama przejściowa
materiał: polimerbeton,
H = 60 mm
Klasa L 15
7000.55.00
Rama przejściowa
materiał: polimerbeton,
H = 100 mm
Klasa M 125
7000.56.00
26
26
Spis treści
Rysunek
17
31
□ 282
60
Wpusty dachowe grawitacyjne
□ 300
□ 254
250
Wpusty parkingowe
□ 282
□ 254
40
25
60
□ 280
34
100
□ 332
40
25
Propozycje zabudowy
□ 311
□ 550
Nr katalogowy
150
Ø 216
55
8
Ø 124
62
42
Ø 83
182
75
15
Ø 287
65
Ø 285
Kosz osadczy
materiał: polipropylen,
do zabudowy powyżej
H = 180 mm
7000.53.00
Kosz osadczy
materiał: stal nierdzewna,
do zabudowy poniżej
H = 180 mm dla wpustów
dachowych DN 70
7000.03.00
Kosz osadczy
materiał: stal nierdzewna,
do zabudowy poniżej
H = 180 mm dla wpustów
dachowych DN 100-DN 150
7000.13.00
Kosz osadczy
materiał: stal nierdzewna.
Do nadstawek:
• 5084.87.00
• 5084.87.11
5086.10.19
Łapacz żwiru
materiał: stal nierdzewna
pasuje do wpustów ACO Spin
DN 100-DN 150
7000.12.00
Nadstawka do łapacza żwiru
materiał: stal nierdzewna
H=65 mm
pasuje do wpustów ACO Spin
DN 100-DN 150
7000.11.00
Wpusty dachowe grawitacyjne
Typ
Wpusty parkingowe
Opis produktu
Propozycje zabudowy
Rysunek
Spis treści
Wpusty dachowe grawitacyjne
35
Wpusty parkingowe
Wpusty parkingowe
Propozycje zabudowy
Wpusty dachowe grawitacyjne
Spis treści
Wpusty parkingowe
37
Wpusty parkingowe
Wpusty parkingowe
Wpusty dachowe grawitacyjne
Spis treści
Wpusty żeliwne do odwadniania parkingów
Firma ACO specjalnie opracowała
system żeliwnych wpustów
kompaktowych przeznaczony
do odwadniania parkingów, także
piętrowych. Stropy parkingowe
podzielone są według rodzaju. Stropy
zewnętrzne - poddawane bezpośrednim
oddziaływaniom atmosferycznym
oraz stropy wewnętrzne niezależne
od wpływu pogody. Jednak dla obydwu
rodzajów stropów należy w obliczeniach
uwzględnić zawilgocenie lub napływ
wody, w tym zarówno wody deszczowej,
jak i śniegu, zbierającego się na kołach
lub w nadkolach parkujących
samochodów.
Wpusty żeliwne ACO zapewniają
optymalnie trwałe i szczelne połączenie
z betonowym podłożem i warstwami
uszczelniającymi. Aby uzyskać dokładną
szczelność stropu parkingowego, należy
podczas montażu wykonać odpowiednie
zagłębienie na styku wpustu i warstwy
gruntującej, które następnie wypełnia
się warstwą wykończeniową. Zapobiega
to przenikaniu wilgoci do betonowego
stropu.
Parkingi wielopoziomowe i podziemne
garaże (szczególnie te w centrach
handlowych, na lotniskach i parkingach
typu park-and-ride,) narażone są
na największe obciążenie ruchem
komunikacyjnym. W związku z tym,
obiekty takie muszą być konstrukcyjnie
przygotowane na znacznie większe
obciążenia niż w zwykłym, także
jednorodzinnym budownictwie.
Należy więc szczególnie zadbać
o odpowiednią i odporną warstwę
wykończeniową połączeń wpustów.
Wpusty parkingowe ACO z żeliwa
typu DN 100 mogą być także, w razie
potrzeby, wyposażone w specjalne
wkładki przeciwogniowe. Ze względu
na duże prawdopodobieństwo ich
zabrudzenia należy je często czyścić.
Kompaktowe wpusty parkingowe ACO zapewniają bezpieczne odprowadzenie wody deszczowej z parkingów wielopoziomowych
Klasy obciążenia
Miejsce zabudowy oraz związane z nim obciążenie komunikacyjne
determinują sposób wykonania zabudowy oraz nośność rusztu.
Wpusty parkingowe klasyfikuje się w zależności od miejsca zabudowy.
Propozycje zabudowy
Dla obszarów parkingowych stosuje się 2 klasy obciążeń: L15 i M125.
38
Klasa obciążenia
Miejsce zastosowania zgodnie z normą 1253
Miejsca z ruchem kołowym o małym natężeniu,
A/L 15
z wyjątkiem obiektów handlowych, w których wykorzystuje
się wózki widłowe (brak ruchu samochodów osobowych)
B/M 125
Miejsca, gdzie wykorzystuje się ruch kołowy, np. garaże
parkingowe, zakłady przemysłowe, warsztaty
Rodzaj odwodnienia
Z uwagi na niebezpieczeństwo zabrudzenia, do odwadniania
parkingów zalecane jest wykorzystanie wpustów w systemie
grawitacyjnym. ACO nie produkuje systemu wpustów parkingowych
dla instalacji podciśnieniowych.
Duże obciążenie komunikacyjne nie stanowi problemu
dla wpustów parkingowych ACO.
Wpusty parkingowe
Żeliwne wpusty parkingowe
Podłączenia rurowe do wpustów parkingowych
Rura GM-X DN 100 z mufą
Rura SML DN 100 bez mufy
Przejściówka
Złączka typu CV
Przejściówka 0174.14.27
Do podłączenia z
wpustem parkingowym z żeliwa
DN 100
Złączka typu CV (brak w ofercie ACO)
Propozycje zabudowy
Typ rury
Wpusty dachowe grawitacyjne
Posadzka żywiczna
dwuwarstwowa
Gruntowanie pod
warstwę
wykończeniową
Wpusty parkingowe
10–15 mm
4–5 mm
Spis treści
Uszczelnienie wpustów parkingowych z żeliwa
wyfrezować szczelinę
Systemy żeliwnych wpustów
o głębokości 10-15 cm,
parkingowych powinny być szczelnie
którą następnie wypełnia
połączone z warstwami wylewki. Aby
się warstwami posadzki.
to zapewnić, przy ruszcie wpustu należy
39
Wpusty parkingowe
Przykład zabudowy - odwodnienie parkingu wielopoziomowego
Spis treści
Wpust parkingowy, z odpływem pionowym
1
Powłoka nawierzchniowa
(zgodnie z projektem)
Wpusty dachowe grawitacyjne
Strop parkingowy
(zgodnie z projektem)
1 Wpust parkingowy, z żeliwa,
Wpusty parkingowe
z koszem osadczym, odpływ
pionowy, DN 100, Ruszt 300x300,
przykręcany
110
Propozycje zabudowy
300
DN 100
DN 100
Ø 260
16
Króciec odpływowy korpusu może zostać skrócony na miejscu zabudowy o maksymalnie 35 mm.
□ 300
Wysokość zabudowy w mm
40
Wpusty parkingowe
Przykład zabudowy - odwodnienie parkingu wielopoziomowego
Spis treści
Wpust parkingowy, z odpływem poziomym
1
Strop parkingowy
(zgodnie z projektem)
Wpusty dachowe grawitacyjne
Powłoka nawierzchniowa
(zgodnie z projektem)
1 Wpust parkingowy z kołnierzem,
Wpusty parkingowe
z żeliwa, z koszem osadczym, odpływ
pionowy, DN 100, Ruszt 300x300,
nieprzykręcany
DN 100
3°
DN 100
339
Propozycje zabudowy
180
50
16
00
50
Wysokość zabudowy w mm
41
Wpusty parkingowe
Wpust parkingowy, z żeliwa
DN 100
110
Rysunek
DN 100
Ø 260
Odpływ
Mocowanie
rusztu
Waga
Nr kat.
nie
35 kg
5935.00.00
tak, zamknięcie
śrubowe
35 kg
5935.09.00
nie
40 kg
5935.50.00
tak, zamknięcie
śrubowe
40 kg
5935.59.00
300
16
90°
pionowy
110
□ 300
Wpusty dachowe grawitacyjne
300
Spis treści
odpływ DN 100 pionowy lub boczny
z żeliwa, klasa materiałowa A1,
czarny
z koszem ze stali ocynkowanej
z rusztem szczelinowym z żeliwa,
szczelina 16 mm, klasa obciążenia
B/M 125
wymiar na korpus wpustu pionowego: 350 x 350 mm
wymiar na korpus wpustu poziomego: 350 x 700 mm
możliwość podłączenia rury SML
DN 100
Ø 260
□ 300
3°
180
16
1,5°
poziomy
16
□ 300
DN 100
Wpusty parkingowe
339
Akcesoria dodatkowe
Rysunek
42
30
300
45
Propozycje zabudowy
45
30
300
Opis produktu
Nr kat.
Nadstawka
materiał: żeliwo, czarny
wymiar ramy:  300 x 300 mm
do podwyższenia wysokości
o 45 mm
Dla rusztów nieprzykręcanych
5935.20.10
Nadstawka
materiał: żeliwo, czarny
wymiar ramy:  300 x 300 mm
do podwyższenia wysokości
o 45mm
Dla rusztów przykręcanych
5935.29.10
Wpusty parkingowe
Wpust parkingowy z kołnierzem, z żeliwa
DN 100
DN 100
Rysunek
□ 260
Spis treści
Mocowanie
rusztu
Waga
Nr kat.
nie
47 kg
5935.10.00
tak,
zamknięcie
śrubowe
47 kg
5935.19.00
nie
52 kg
5935.60.00
tak,
zamknięcie
śrubowe
52 kg
5935.69.00
50
16
Odpływ
110
□ 450
□ 300
300
90°
pionowo
50
DN 100
180
50
□ 260
Wpusty dachowe grawitacyjne
110
300
50
odpływ DN 100 pionowy lub boczny
z kołnierzem żeliwnym
z żeliwa, klasa materiałowa A1, czarny
z koszem ze stali ocynkowanej
z rusztem szczelinowym z żeliwa,
szczelina 16 mm, klasa obciążenia B/M 125
z rusztem szczelinowym z żeliwa, szczelina 16 mm, klasa
obciążenia B/M 125
wymiar na korpus wpustu poziomego: 350 x 700 mm
możliwość podłączenia rury SML
180
3°
16
□ 450
□ 300
3°
339
1,5°
poziomo
□
DN 100
□ 300
□ 450
DN 100
450
□ 300
16
Wpusty parkingowe
339
16
Rysunek
45
30
300
30
45
300
Opis produktu
Nr kat.
Nadstawka
materiał: żeliwo, czarny
wymiar ramy:  300 x 300
mm do podwyższenia
wysokości o 45 mm
Dla rusztów nieprzykręcanych
5935.20.10
Nadstawka
materiał: żeliwo, czarny
wymiar ramy:  300 x 300
mm do podwyższenia
wysokości o 45mm
Dla rusztów przykręcanych
5935.29.10
Propozycje zabudowy
Akcesoria dodatkowe
43
Propozycje zabudowy
Propozycje zabudowy
Wpusty parkingowe
Wpusty dachowe grawitacyjne
Spis treści
Propozycje zabudowy
45
Propozycje zabudowy
Dach płaski/taras
(nad pomieszczeniem nie ogrzewanym) z wpustem dachowym jednoczęściowym
Spis treści
Fuga elastyczna
Płytki podłogowe
ułożone ze spadkiem
Podbudowa z zaprawy
Mata ochronna
Izolacja wodoszczelna
i folia antypoślizgowa
(ułożone ze spadkiem)
Strop tarasu
Wpust do dachu
płaskiego/tarasu DN 70
z pierścieniem
dociskowym
Nr kat. 5169.20.00
z nadstawką MEKU
Nr kat. 5141.81.00
Złączka typu Rapid
Wpusty dachowe grawitacyjne
Rura SML
Taras,
z izolacją termiczną, z wpustem dachowym dwuczęściowym
Wpusty parkingowe
Rama z rusztem z żeliwa
klasa L 15/M 125
Nr kat. 7000.51.00
Część pośrednia z polimerbetonu
H = 60 mm,
Nr kat. 7000.52.00
Kostka brukowa
Drobny żwir/warstwa
drenująca
Izolacja wodoszczelna
i folia ochronna
Izolacja termiczna
Paraizolacja
Propozycje zabudowy
Strop dachu (grubość
zgodna z obliczeniami
konstrukcyjnymi)
46
Złączka typu Rapid
Rura SML
Rama przejściowa z polimerbetonu
dla klasy L 15
H = 60 mm
Nr kat. 7000.55.00
Kosz osadczy ze stali nierdzewnej
Nr kat. 7000.03.00
Część górna wpustu
Nr kat. 7047.10.25
Izolacja cieplna górnej części wpustu
Nr kat. 7040.12.00
Izolacja cieplna korpusu wpustu
Nr kat. 7040.22.00
Korpus wpustu do dachu płaskiego
DN 70 z odpływem pionowym
Nr kat. 5169.20.00
Propozycje zabudowy
Strop parkingowy
Płyta betonowa*)
Nadstawka klasa M 125
Nr kat. 5141.83.00
Izolacja wodoszczelna
i folia ochronna
Spis treści
z wpustem dachowym DN 70
Korpus wpustu do dachu
płaskiego DN 70
z odpływem pionowym
Nr kat. 5169.20.00
Strop (grubość zgodna
z obliczeniami
konstrukcyjnymi)
Złączka typu Rapid
Wpusty dachowe grawitacyjne
Rura SML
*) N
adstawka nr kat. 5141.83 jest zespolona z płytą betonową przenoszącą naprężenia,
jeśli nie zostanie zabudowana w otulinie z jastrychu lub zaprawy
Taras dachowy,
z płytami na podparciu dystansowym
Strop kondygnacji (grubość zgodna
z obliczeniami konstrukcyjnymi)
Taśma grzewcza
Nr kat. 7000.85.00
Izolacja cieplna górnej części wpustu
Nr kat. 7040.11.00
Izolacja cieplna korpusu wpustu
Nr kat. 7040.21.00
Wpusty parkingowe
Uszczelnienie/paraizolacja
Nadstawka z PP
Nr kat. 5084.87.00
Pierścień przejściowy
Nr kat. 7000.31.00
Uszczelka
Część górna wpustu
Nr kat. 7044.10.25
Korpus wpustu do dachu
płaskiego DN 100
z odpływem pionowym
Nr kat. 7034.10.10
Propozycje zabudowy
Podpora
Izolacja cieplna
Hmax.
Nawierzchnia z płyt
Hmin.
Kosz osadczy
Nr kat. 5086.10.19
47
Propozycje zabudowy
Spis treści
Zazielenienie ekstensywne
Rama z rusztem z żeliwa,
klasa L 15/M 125
Nr kat. 7000.51.00
Ziemia/roślinność
Włóknina filtracyjna
Wastwa drenująca
Folia/warstwa ochronna/
izolacja wodoszczelna
Wpusty dachowe grawitacyjne
Strop kondygnacji
(grubość zgodna z obliczeniami
konstrukcyjnymi)
Izolacja cieplna
Część pośrednia z polimerbetonu
H = 60 mm
Nr kat. 7000.52.00
Rama przejściowa z polimerbetonu
dla klasy L 15 H = 60 mm
Nr kat. 7000.55.00
Kosz osadczy ze stali nierdzewnej
Nr kat. 7000.13.00
Korpus wpustu do dachu płaskiego
DN 100 z odpływem pionowym
Nr kat. 7034.10.10
Izolacja cieplna korpusu wpustu
(opcjonalnie)
Nr kat. 7040.21.00
Zazielenienie intensywne
Wpusty parkingowe
Roślinność
Ziemia roślinna/podłoże
Włóknina filtracyjna
Warstwa drenująca
Strop kondygnacji (grubość zgodna
z obliczeniami konstrukcyjnymi)
Izolacja cieplna
Propozycje zabudowy
Część pośrednia z polimerbetonu
H = 60 mm
Nr kat. 7000.52.00
Kosz osadczy z PP
Nr kat. 7000.53.00
Folia/warstwa ochronna/
izolacja wodoszczelna
48
Rama z rusztem z żeliwa,
klasa L 15/M 125
Nr kat. 7000.51.00
Część pośrednia z polimerbetonu
H = 250 mm
Nr kat. 7000.54.00
Rama przejściowa z polimerbetonu
dla klasy L 15 H = 60 mm
Nr kat. 7000.55.00
Korpus wpustu do dachu płaskiego
DN 100 z odpływem pionowym
Nr kat. 7034.10.10
Izolacja cieplna korpusu
wpustu (opcjonalnie)
Nr kat. 7040.21.00
Propozycje zabudowy
Taras,
z wpustem dachowym DN 100
Warstwa drenująca
Folia/warstwa ochronna/
izolacja wodoszczelna
Strop dachu (grubość zgodna
z obliczeniami konstrukcyjnymi)
Izolacja cieplna
Część pośrednia z polimerbetonu
H = 60 mm
Nr kat. 7000.52.00
Spis treści
Podsypka żwirowa
Rama przejściowa
z polimerbetonu dla klasy L 15
H = 60 mm
Nr kat. 7000.55.00
Kosz osadczy ze stali nierdzewnej
Nr kat. 7000.13.00
Korpus wpustu do dachu
płaskiego DN 100
z odpływem pionowym
Nr kat. 7034.10.10
Izolacja cieplna korpusu
wpustu (opcjonalnie)
Nr kat. 7040.21.00
Wpusty dachowe grawitacyjne
Nawierzchnia z płyt
dla ruchu pieszego
Rama z rusztem z żeliwa,
klasa L 15/M 125
Nr kat. 7000.51.00
Strop parkingowy
Włóknina filtracyjna
Warstwa drenująca
Folia/izolacja wodoszczelna
Izolacja cieplna
Część pośrednia z polimerbetonu
H = 60 mm
Nr kat. 7000.52.00
Rama przejściowa z polimerbetonu
dla klasy M 125 H = 100 mm
Nr kat. 7000.56.00
Izolacja wodoszczelna
Kosz osadczy z PP
Nr kat. 7000.13.00
Strop kondygnacji (grubość zgodna
z obliczeniami konstrukcyjnymi)
Część górna wpustu
Nr kat. 7044.10.25
Izolacja cieplna
Wpusty parkingowe
Podsypka żwirowa/grysowa
Rama z rusztem z żeliwa,
klasa L 15/M 125
Nr kat. 7000.51.00
Korpus wpustu do dachu
płaskiego DN 100
z odpływem pionowym
Nr kat. 7034.10.10
Izolacja cieplna korpusu
wpustu (opcjonalnie)
Nr kat. 7040.21.00
Propozycje zabudowy
Kostka brukowa/
płyty kratowe do trawy
49
Propozycje zabudowy
Strop parkingowy
Spis treści
z izolacją termiczną, z wpustem dachowym, dwuczęściowym DN 100
Rama nasadowa z rusztem
Nr kat. 7000.41.00/
7000.42.00
Płyta betonowa do zamocowania
ramy nasadowej z rusztem
Ochronna warstwa jastrychu
Izolacja wodoszczelna
i folia antypoślizgowa
(ułożone ze spadkiem)
Izolacja cieplna
Izolacja wodoszczelna/
paroizolacja
Wpusty dachowe grawitacyjne
Kosz osadczy ze stali nierdzewnej
Nr kat. 7000.13.00
Strop kondygnacji (grubość
zgodna z obliczeniami
konstrukcyjnymi)
Izolacja cieplna
Izolacja cieplna górnej części wpustu
Nr kat. 7040.11.00
Izolacja cieplna korpusu wpustu
(opcjonalnie)
Nr kat. 7040.21.00
Część górna wpustu
Nr kat. 7044.10.25
Korpus wpustu do dachu płaskiego
DN 100 z odpływem pionowym
Nr kat. 7034.10.10
Strop parkingowy
z izolacją termiczną, z wpustem dachowym, dwuczęściowym DN 100
Kostka brukowa/
płyty kratowe do trawy
Wpusty parkingowe
Podsypka żwirowa/grysowa
Włóknina filtracyjna
Warstwa drenująca
Ochronna warstwa jastrychu
Folia/izolacja wodoszczelna
Izolacja cieplna
Izolacja wodoszczelna
Strop kondygnacji (grubość zgodna
z obliczeniami konstrukcyjnymi)
Propozycje zabudowy
Część górna wpustu
Nr kat. 7044.10.25
50
Izolacja cieplna
Rama z rusztem z żeliwa,
klasa L 15/M 125
Nr kat. 7000.51.00
Część pośrednia z polimerbetonu
H = 60 mm Nr kat.
7000.52.00
Rama przejściowa
z polimerbetonu dla klasy M 125
H = 100 mm
Nr kat. 7000.56.00
Izolacja cieplna górnej
części wpustu
Nr kat. 7040.11.00
Kosz osadczy z PP
Nr kat. 7000.53.00
Korpus wpustu do dachu
płaskiego DN 100
z odpływem pionowym
Nr kat. 7034.10.10
Izolacja cieplna korpusu wpustu
(opcjonalnie)
Nr kat. 7040.21.00
Propozycje zabudowy
Dach ze spadkiem
Izolacja wodoszczelna
wielowarstwowa
ułożona ze spadkiem
Płyty izolacyjne
z włókna szklanego
Powłoka bitumiczna
kładziona na gorąco
Strop kondygnacji (grubość
zgodna z obliczeniami
konstrukcyjnymi)
Izolacja cieplna
Ruszt kulisty
Nr kat. 7000.10.00
Nadstawka H = 35 mm
Nr kat. 7000.35.00
Korpus wpustu do dachu
płaskiego DN 100
z odpływem pionowym
Nr kat. 7034.10.10
Izolacja cieplna korpusu
wpustu (opcjonalnie)
Nr kat. 7040.21.00
Wpusty dachowe grawitacyjne
Obsypka żwirowa
Spis treści
z płytami izolacyjnymi z włókna szklanego
Dach z blachy trapezowej
Izolacja cieplna
Izolacja wodoszczelna/paroizolacja
Konstrukcja dolna
Ruszt kulisty
Nr kat. 7000.10.00
Izolacja cieplna górnej części wpustu
Nr kat. 7040.11.00
Część górna wpustu
Nr kat. 7044.10.25
Uszczelka
Izolacja cieplna korpusu wpustu
Nr kat. 7040.21.00
Korpus wpustu do dachu płaskiego
DN 100 z odpływem pionowym
Nr kat. 7034.10.10
Taśma grzewcza
Nr kat. 7000.85.00
Propozycje zabudowy
Izolacja wodoszczelna
(ułożona ze spadkiem)
Wpusty parkingowe
z wpustem dachowym dwuczęściowym DN 100
51
Propozycje zabudowy
Strop parkingowy
Spis treści
z wpustem DN 100
Wypełnić na budowie
Wpust do stropu
parkingowego DN 100
Nr kat. 5935.10.00/
5935.19.00
Powłoka nawierzchniowa
(wg wytycznych Inwestora)
Podkład pod powłokę
nawierzchniową
(wg wytycznych Inwestora)
Strop kondygnacji
(grubość zgodna z obliczeniami
konstrukcyjnymi)
Fuga
(wg wytycznych Inwestora)
Wpusty dachowe grawitacyjne
Łączmik SML
Rura SML
Strop parkingowy
Wpusty parkingowe
z izolacją termiczną, z wpustem dachowym, dwuczęściowym DN 100
Płyta betonowa do
zamocowania ramy
nasadowej z rusztem
Wylewka
Izolacja wodoszczelna
i folia antypoślizgowa
(ułożone ze spadkiem)
Izolacja cieplna
Izolacja wodoszczelna/paraizolacja
Propozycje zabudowy
Strop kondygnacji (grubość
zgodna z obliczeniami
konstrukcyjnymi)
52
Izolacja cieplna
Rama nasadowa z rusztem
Nr kat. 7000.41.00/
7000.42.00
Kosz osadczy ze stali nierdzewnej
Nr kat. 7000.13.00
Izolacja cieplna górnej
części wpustu
Nr kat. 7040.11.00
Izolacja cieplna korpusu
wpustu (opcjonalnie)
Nr kat. 7040.21.00
Część górna wpustu
Nr kat. 7044.10.25
Korpus wpustu do dachu
płaskiego DN 100
z odpływem pionowym
Nr kat. 7034.10.10
Propozycje zabudowy
Wpusty parkingowe
Wpusty dachowe grawitacyjne
Spis treści
Notatki
53
Propozycje zabudowy
Wpusty parkingowe
Wpusty dachowe grawitacyjne
Spis treści
Notatki
54
Kontakt
Biuro Handlowe
Centrum Obsługi Klienta
Realizacja zamówień
Przygotowywanie ofert i doradztwo techniczne
telefon
1
Biuro Handlowe
Piotr Druszkowski
Centrum Obsługi Klienta
Realizacja zamówień
Katarzyna Gizińska
Przygot. ofert i doradztwo tech. Sylwia Jankowska
2
607 664 716
22 767 0 511 22 767 0 535
22 767 0 545 22 767 0 535
Region 2 - Gdańsk
Biuro Handlowe
Jarosław Szawliński 601 335 947
Centrum Obsługi Klienta
Realizacja zamówień
Katarzyna Gizińska
Przygot. ofert i doradztwo tech. Sylwia Jankowska
3
fax
Region 1 - Olsztyn
22 767 0 511 22 767 0 535
22 767 0 545 22 767 0 535
Biuro Handlowe
telefon
7
Region 3 - Szczecin
Sebastian Biliński
Biuro Handlowe
601 335 948
Centrum Obsługi Klienta
Realizacja zamówień
Agnieszka Rowińska 22 767 0 509 22 767 0 519
Przygot. ofert i doradztwo tech. Sylwia Jankowska
22 767 0 545 22 767 0 535
4
Wojciech Bryś
Robert Barański
Centrum Obsługi Klienta
Realizacja zamówień
Karolina Kowalska
Przygot. ofert i doradztwo tech. Lidia Budek
6
Centrum Obsługi Klienta
Realizacja zamówień
Ewa Wrzesińska
Przygot. ofert i doradztwo tech. Marcin Król
601 335 940
22 767 0 511 22 767 0 535
22 767 0 524 22 767 0 536
Region 9 - Śląsk
Biuro Handlowe
22 767 0 542 22 767 0 519
22 767 0 560 22 767 0 519
Centrum Obsługi Klienta
Realizacja zamówień
Agnieszka Rowińska 22 767 0 509 22 767 0 519
Przygot. ofert i doradztwo tech. Marcin Król
22 767 0 531 22 767 0 536
10
Mariusz Trubalski
22 767 0 542 22 767 0 519
22 767 0 560 22 767 0 519
500 086 068
Region 6 - Lublin
Biuro Handlowe
Jarosław Rosiak
Centrum Obsługi Klienta
Realizacja zamówień
Katarzyna Gizińska
Przygot. ofert i doradztwo tech. Sławomir Kurek
9
Region 5 - Warszawa (WA2)
Biuro Handlowe
693 029 201
Region 8 - Wrocław
Biuro Handlowe
601 335 941
Centrum Obsługi Klienta
Realizacja zamówień
Agnieszka Rowińska 22 767 0 509 22 767 0 519
Przygot. ofert i doradztwo tech. Sławomir Kurek
22 767 0 524 22 767 0 536
5
Tomasz Klatka
Centrum Obsługi Klienta
Realizacja zamówień
Karolina Kowalska
Przygot. ofert i doradztwo tech. Lidia Budek
8
Region 4 - Bydgoszcz / Poznań
Biuro Handlowe
fax
Region 7 - Łódź/ Warszawa (Wa1)
Andrzej Ducki
605 062 626
Region 10 - Kraków
601 335 944
Biuro Handlowe
22 767 0 539 22 767 0 536
22 767 0 531 22 767 0 536
Centrum Obsługi Klienta
Realizacja zamówień
Ewa Wrzesińska
Przygot. ofert i doradztwo tech. Marcin Król
Romuald Cygan
601 335 942
22 767 0 539 22 767 0 536
22 767 0 531 22 767 0 536
Dział Projektowy
Przygotowanie specyfikacji technicznej i projektowej
1
telefon kom.
1
Region 1
Dział Projektowy
2
Paweł Gosławski
601 335 943
Robert Juszczyk
601 264 172
Robert Skrobecki
601 332 390
Robert Skrobecki
601 332 390
Artur Stańczak
609 489 609
3
5
6
Region 5
Dział Projektowy
6
601 335 945
Region 4
Dział Projektowy
5
Marcin Adamczyk
4
Region 3
Dział Projektowy
4
601 264 172
Region 2
Dział Projektowy
3
Robert Juszczyk
2
Region 6
Dział Projektowy
Kontakty aktualne od: 01.2013
ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.
n
Odwodnienia liniowe
n
Odwodnienia przydomowe
n
Doświetlacze i okna
nOdwodnienia
n
łazienkowe
Stal nierdzewna
nSeparatory
substancji
ropopochodnych
nSeparatory
tłuszczu
n
Włazy żeliwne
n
Wpusty żeliwne
Łajski, ul. Fabryczna 5
05-119 Legionowo
Tel. 0 22 767 0 500
Fax 0 22 767 0 513
e-mail: [email protected]
www.aco.pl
PJ/16.01.2013
ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.

Podobne dokumenty

Wpusty uliczne

Wpusty uliczne w osadniku systemu SSA w przypadku ponownych opadów, niezależnie od ich czasu trwania i intensywności, praktycznie w ogóle nie ulegają dalszemu przemieszczaniu. www.aco.pl

Bardziej szczegółowo