Deklaracja członka wspierającego Stowarzyszenia Motoaktywni Ja

Komentarze

Transkrypt

Deklaracja członka wspierającego Stowarzyszenia Motoaktywni Ja
Deklaracja członka wspierającego
Stowarzyszenia Motoaktywni
Ja, niżej podpisany(a)
……………………………………………..
…………………………………………….
proszę o przyjęcie mnie w poczet członków wspierających Stowarzyszenia Motoaktywni
(nr KRS 0000592612 ).
Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia.
Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności
Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz Stowarzyszenia.
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową wszelkich wiadomości o wydarzeniach i decyzjach
Stowarzyszenia Motoaktywni, w szczególności dotyczących statusu członków i składek członkowskich.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszej deklaracji, na
potrzeby Stowarzyszenia Motoaktywni, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133; Poz.883 z zm.)
……………………..., dn. ......................... ..............................................
(miejscowość)
(podpis kandydata)
Dane osobowe: (prosimy wypełniać czytelnie DRUKOWANYMI literami)
Nazwisko i imiona: ...................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia: ........................................................................................................
Adres zamieszkania: ...............................................................................................................
Rodzaj i numer dowodu tożsamości: ......................................................................................
Telefon: ...................................................................................................................................
E-mail: .....................................................................................................................................
Data/miejsce……………………………………………
Stowarzyszenie MOTOAKTYWNI
Ul. Kolonia Zręby 46
80-133 Gdańsk
KRS: 0000592612
REGON: 363266113,
NIP: 5833191328
Uchwała nr…………………....
Zarządu STOWARZYSZENIA MOTOAKTYWNI
Zarząd Stowarzyszenia MOTOAKTYWNI
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………….
Upoważnieni do reprezentacji

Podobne dokumenty