Wniosek o dotacje na bilet semestralny z

Komentarze

Transkrypt

Wniosek o dotacje na bilet semestralny z
Obja
śnien
ia
znajd
ują
się
na
załąc
zniku
Proszę oddać do 31.07.2012 ! Nowo immatrykulowani do 6 tygodni po wpisaniu.
Obowiązuje 14 dniowa prolongata. W razie skorzystania, wszystkie dokumenty powinny zostać dostarczone.
Wniosek o dotacje na bilet semestralny z
funduszu społecznego
Niniejszym oświadczam ze zgodnie z statusem funduszu społecznego według §18 a V BerlHG
składam podanie o wsparcie finansowe na bilet semestralny.
[właściwe zakreślić.]
Jestem immatrykulowana/-y w HU od semestru zimowego 2012/13
(obowiązuje również dla tytułu Master).
1
Semestr wniosku
Wintersem 12/13
I would like to receive correspondence in English.
2
3
Nazwisko
Imię
Data urodzenia
.
u [w razie odbiegającego nazwiska na skrzynce pocztowej]
Mieszkanie [pokój, nr. apartamentu, W.E.N., akademik lub podobne]
Ulica
Kod pocztowy
E-Mail [dobrowolnie, lecz pomocne]
Telefon [dobrowolnie, lecz pomocne]
Dane konta bankowego [podanie konieczne]
4
Numer wpisu (Einschreibenummer)
.
[lub]
Numer Konta:
Miejscowość
W razie dotacji faworyzuje wypłatę gotówka.
Kod Banku:
Instytucja finansowa:
[Tylko, jeśli to nie jest twoje Konto, potrzebujemy następujące dane:]
Nazwisko, Imię właściciela/-ki konta
Adres:
5
Kolejne dane odnoszą się do okresu: 1. Lipiec do 30. Grudzień 2012
6
Na ten okres dochodzę o następujące FINANSOWE ZAPOTRZEBOWANIE:
€
,
7
Place za moje mieszkanie/pokój miesięcznie(bez telefonu/internetu/prądu):
8
Miałam/-łem miesięcznie dodatkowe koszty za ogrzewanie i ciepłą wodę (terma na gaz, podgrzewacz, bojler
elektryczny, piec kaflowy itp.).
9
Aby sprostać potrzebom, które wynikają z mej chronicznej choroby/upośledzenia, byłam/-łem ograniczona/-y w wyborze
miejsca zamieszkania i musiałam/-łem regulować podany czynsz.
Nie płace czynszu.
10
Uiszczam miesięczna składkę na ubezpieczenie zdrowotne/pielęgnacyjne w wysokości:
€
,
Nie place składek na ubezpieczenie zdrowotne lub pielęgnacyjne (np. ubezpieczenie rodzinne, przejęcie przez
Centrum Aktywizacji Bezrobotnych (Jobcenter) lub pracodawcy/-czyni).
11
Ponoszę koszty za następujące osoby żyjące w moim gospodarstwie domowym (np. dzieci):
Nazwisko
Data urodzenia
Objaśnienia w razie potrzeby
Prawo do zasiłku
rodzinnego
.
.
Tak
Nie
.
.
Tak
Nie
.
.
Tak
Nie
Mieszkałam/-łem poza okręgiem taryfowym ABC VBB.
12
Ponieważ pochodzę z innego miasta, miałam/-łem lub mam dodatkowe koszty na przyjęcie na studia lub ich realizacje
jak np. Koszty podroży, koszty za tłumaczenia, koszty urzędowe.
13
Płaciłam/-łem miesięcznie pomoc finansową (np. utrzymanie) osobom, które nie żyją w moim
gospodarstwie domowym, w wysokości:
€
,
14
Miałam/-łem
miesięczne
koszty
za
szczególną
alergiami/niestrawnością w wysokości (mniej więcej):
€
,
żywność
spowodowane
15
Na okres obliczania ponosiłam/-łem koszty za opiekę medyczną lub psychologiczną, które nie
były ponoszone przez kasę chorych w wysokości:
€
,
16
Musiałam/-łem ponosić dodatkowe koszty na okres obliczania, które stanowiły dla mnie
wyjątkowe obciążenie (np. kaucja, wyrównanie kosztów utrzymania lub dodatkowych
kosztów ubocznych, koszty sądowe...), o wysokości:
€
,
17
Podczas okresu kalkulacji miałam/-łem DOCHODY (netto) do dyspozycji:
[proszę wypełnić całkowicie]
Miesiąc
Suma i rodzaj dochodu (wsparcie rodzicielskie, państwowe, prace itp.)
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
18
Miałam/-łem podczas okresu kalkulacji
następujące długi
[kredyt w ROR, długi prywatne, kredyty itp.]
19 następujący majątek
[jeśli kwota wolna od podatku]
Dodatkowo dochodzę o następującą SZCZEGÓLNĄ DOLEGLIWOŚĆ:
20
___________________ zameldowałam/-łem ukończenie moich studiów.
21
Absolwowałam/-łem od___________________ do ___________________ nieodpłatną lub nisko opłacaną praktykę o
trwałości min. 3 miesięcy i tygodniowym nakładem czasu o min. 30 godzin. Z tego co najmniej jeden dzień leżał w okresie
kalkulacji.
22
Miałam/-łem ograniczone pozwolenie lub brak pozwolenia na prace.
23
Dokonywałam/-łem wyjątkowych wydatków na medyczną lub psychologiczną opiekę które nie mogły zostać
poniesione przez kasę chorych. Wydatki przekraczały sumę 250 euro.
24
Podczas kalkulacji byłam w ciąży.
25
Podczas kalkulacji byłam/byłem samowychowująca/-y.
26
Wychowywałam/-łem w czasie kalkulacji dziecko/dzieci poniżej 18go roku życia.
27
Ja lub moje dziecko maja prawo do SGB XII albo SGB II (np. ALG II).
28
Miałam/-łem upośledzenie/chroniczną chorobę.
29
Opiekowałam/-łem się członkiem rodziny wymagającego opieki podczas okresu kalkulacji.
30
Dochodzę o inne, porównywalne obciążenie [w tym nie są uważane koszty]:
[prosimy wypełnić to po Niemiecku]
31
Zapewniam, ze przeze mnie podane dane w tym formularzu i załącznikach są zgodne z prawdą i podane w
dobrej wierze.
Jest mi wiadome, ze również przy późniejszym przyznaniu dotacji jako warunek wstępny na immatrykulacje lub zgłoszenie
się na następny semestr zapłacenie uczelni składki za bilet semestralny, pozostaje moją odpowiedzialnością.
Zgadzam się z elektronicznym zapisywaniem moich danych i z tym ze nie będą oddawane trzecim lub używane do innych
celów niż obliczaniem upoważnienia do dotacji i ewentualnie wypłaceniu tej samej (biuro biletów semestralnych
przekazuje nazwisko, numer immatrykulacyjny i datę urodzenia biurze immatrykulacji do kontroli, aby sprawdzić, czy bilet
semestralny został zapłacony).
X
Data
X
Podpis
Objaśnienia do wniosku – Strona 2
15 Koszty za medyczną lub psychologiczną opiekę. O wszystkie koszty medyczne, które nie zostały poniesione przez kasę chorych, możesz tutaj
dochodzić, np. Koszty za środki antykoncepcji, medykamenty lub dodatkowe ubezpieczenia medyczne. Dowód: Kopie pokwitowań i rachunków z czasu
obliczenia.
16 Wyjątkowe/szczególne koszty: Prosimy wyszczególnić na dodatkowej kartce i wyjaśnić krótko, o jakie koszty chodzi i dlaczego one musiały być
uiszczane. Może być dochodzone tylko o koszty z czasu kalkulacji. Dowód: Kopie rachunków, pokwitowań itp.
17 Dochody-netto.
Dochody są np. Płaca, stypendium socjalne dla
studentów(BAFöG), dodatek mieszkaniowy, stypendium, zapomoga od rodziców,
kredyty (wyksztalcenia), wypłacony zasiłek rodzinny (zarówno dla
wnioskodawcy/-czyni jak i dla dzieci), zasiłek wychowawczy itd. muszą być
podane wszystkie dochody z czasu kalkulacji, również te, które zostały otrzymane
gotówką. Jeśli w jakimś miesiącu nie miałaś/- łeś dochodów, wpisz proszę „0 ,euro“ albo „żadnych dochodów“. Proszę podaj usługi zasiłku dla bezrobotnych
(ALG-II) dla ciebie lub twoich dzieci, o ile możesz nimi dla ciebie lub twoich dzieci
dysponować.
Prosimy wszystko udowodnić: np. dzięki kopiom rozliczenia zarobku,
oświadczeniu rodziców, wyciągów z konta, decyzje stypendium socjalnego dla
studentów (BAFöG), dodatku mieszkaniowego, zasiłku dla bezrobotnych (ALG-II).
Przy niezmieniających się dochodach wystarczy dowód z okresu kalkulacji. Jeśli
cos jest trudne do udowodnienia, prosimy o konsultacje.
Miesiąc
Kwoty i rodzaj dochodu
Lipiec
Bafög 585 €
Sierpień
Bafög 585 €, Babcia 50€
Wrzesień
0€
Październik
Praca 765 €
[Przykład]
18 Długi. Podane długi musiały istnieć w ciągu okresu kalkulacji. Między innymi może być dochodzone o: kredyt w ROR, długi z tytułu pożyczki, prywatne
długi etc. Dowody: Kopie wyciągów z konta, umów kredytowych albo/ i ustalenia spłaty, oświadczenia prywatnych wierzycieli itp.
19 Majątek. Tutaj podaj np. oszczędności, o ile przekraczają kwotę wolną od podatku i udowodnij je. Kwota wolna od podatku na zaoszczędzony majątek
wynosi €4850 u osób do 21go roku życia. Osoby od 21go roku życia są dopiero od kwoty €4950 plus €200 za każdy kolejny rok życia zobowiązane do
podania informacji i udowadniania. Dalsze przepisy o kwotach wolnych od podatku znajdziesz w statucie funduszu społecznego. Dowód: np. kopia
wyciągu z konta.
20 Ukończenie studiów. Chodzi o zameldowane studyjne egzaminy końcowe (Egzaminy, prace magisterskie, lub -bachelor, ustne egzaminy w ramach
zameldowanych postepowań ukończenia studiów itp.). Zameldowanie ukończenia studiów, składanie egzaminów lub złożenie egzaminu końcowego musi
następować podczas okresu kalkulacji (plus miesiąc tolerancji, tzn. Dla semestru letniego: od czerwca – stycznia/ semestru zimowego: od grudnia do
lipca) ówczesnego semestru wniosku. Promocja nie uchodzi za ukończenie studiów szczególnej dolegliwości. Dowód: Kopia potwierdzenia zgłoszenia na
egzamin końcowy lub tez prace, świadectwa ukończeniowego albo odpowiedniego dokumentu, z którego wynika data egzaminu, zgłoszenia egzaminu
albo termin oddania.
21 Praktyka. Odbywanie praktyki przedstawia szczególną dolegliwość, jeśli było wykonywane nieodpłatnie lub nisko wynagradzane, rozciągało się co
najmniej na trzy miesiące i zajmowało minimum 30 godzin tygodniowo. Przynajmniej jeden dzień praktyki musiał leżeć w okresie kalkulacji. Do podania
są początek i koniec praktyki. Dowód: np. potwierdzenie miejsca praktyki (okres i liczba godzin, tak jak wynagrodzenie muszą być widoczne).
22 Ograniczone pozwolenie do pracy lub jego brak. Jeśli z powodu obywatelstwa nie możesz pracować w Niemczech bez ograniczenia (status
pobytu), możesz dochodzić o szczególną dolegliwość. Dowód: Kopia albo okazanie zezwolenia na pobyt lub porównywalnego wpisu w paszporcie.
23 Koszty medyczne przekraczające 250 €. Chodzi o koszty podane w pozycji 13 na medyczną lub psychologiczną opiekę, które nie zostały poniesione
przez kasę chorych. Skoro podczas okresu kalkulacji przekroczyły 250 euro, stanowi to szczególną dolegliwość. Dowód: np. kopie pokwitowań albo
rachunki z okresu kalkulacji.
24 Ciąża. Ta szczególną dolegliwość zostaje przyznana, jeśli co najmniej jeden dzień podczas okresu obliczania byłaś w ciąży. Jeśli dziecko zostało
urodzone podczas tego okresu, ta dolegliwość zostaje zastąpiona przez dolegliwość „wychowywałam dziecko poniżej 18go roku życia“ (patrz niżej).
Jeżeli już inne dzieci żyły tego czasu w tym samym gospodarstwie domowym, dolegliwość ciąży zostaje przyznana dodatkowo do dolegliwości
„wychowywałam dziecko poniżej 18go roku życia“. Dowód: Kopia albo okazanie karty ciąży lub zaświadczenia lekarskiego.
25 Samotne wychowywanie. Ta dolegliwość zostaje przyznana, jeśli byłaś/- łeś sam/-a odpowiedzialna/-y za wychowywanie i opiekę co najmniej
jednego dziecka. Dowód: np. oświadczenie utrzymania, kopie istotnych stron decyzji zasiłku dla bezrobotnych (ALG-II).
26 Dziecko poniżej 18go roku życia: Ta dolegliwość zostaje przyznana, jeśli wychowywałaś/- łeś dziecko poniżej 18go roku życia podczas okresu
kalkulacji. Dowód: Kopia aktu urodzenia, wpis paszportowy itp.
27 Pobieranie usług według kodeksu społecznego II (SGB II) lub kodeksu społecznego XII (SGB XII). Dowód: Kopia decyzji zasiłku dla
bezrobotnych (ALG-II) albo decyzja pomocy socjalnej lub wyciągu konta, który potwierdza zapłatę podczas okresu kalkulacji.
28 Upośledzenie/ chroniczna choroba. Dowód: Kopia lub okazanie legitymacji inwalidzkiej albo zaświadczenia lekarskiego, które udowadniają
obecność upośledzenia lub chronicznej choroby.
29 Opieka nad wymagająca/-ym opieki: To mogą być środki asekuracji (asystencji), wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego lub opieka
pielęgnacyjna. Dowód: oświadczenie otrzymującego/-j opieki, zaświadczenie lekarskie, kopia albo okazanie legitymacji inwalidzkiej etc.
30 Inne porównywalne dolegliwości: Tu mogą zostać sformułowane indywidualne sytuacje i obciążenia, które np. utrudniały zdobycie składki na bilet
semestralny. Inne porównywalne dolegliwości powinny być porównywalne z wyżej wymienionymi dolegliwościami. Do tego należą np. „rasistowskie
dyskryminacje w poszukiwaniu pracy“. Prosimy nie podawać tu ponownie dolegliwości, które wyżej zostały już podane(np. „stres z powodu ukończenia
studiów“). W razie potrzeby proszę objaśnić dolegliwość na dodatkowej kartce. Ewentualne koszty są do podania pod pozycją 15.
31 Ochrona danych. Aby ustalić, czy przekazałaś/- łeś kwotę za bilet, zostanie przeprowadzone porównanie danych z biurem immatrykulacyjnym. Do
tego zostają porównywane twoje nazwisko, numer immatrykulacyjny lub numer wpisu i twoja data urodzenia z danymi biura immatrykulacyjnego Jako
odpowiedź otrzymujemy informacje, czy jesteś/byłaś/- łeś immatrykulowana/-y, urlopowana/-y lub zwolniona/-y ze składki biletowej.
Biuro biletów semestralnych podlega w nieregularnych odstępach badaniu krajowej izbie obrachunku. Referent(ka) otrzyma wgląd w dokumenty, które
jednak pozostają w naszych pomieszczeniach (nic nie zostaje kopiowane ani odpisywane). Badanie służy wyłącznie kontroli naszego sposobu obliczania i
prawidłowości i przyznaniu naszych środków z funduszu społecznego.
Objaśnienia do wniosku o dotacje
Wniosek o dotacje na bilet semestralny może być składany przez wszystkich studiujących, którzy płacą składkę na HU Berlin. Uprawnieni do dotacji są
wszyscy studiujący, których miesięczne dochody nie przekraczają zapotrzebowania. Wysokość dotacji zależy nie tylko od indywidualnego stosunku
miedzy dochodem i zapotrzebowaniem jak i możliwym wystąpieniem „wyjątkowych nadmiernych obciążeń socjalnych“, ale również od sumy
przyznanych wniosków i środków stojących do dyspozycji. Im więcej studiujących otrzyma dotacje, tym niższa będzie zaplata dla każdego/każdej z
osobna.
Wniosek o dotacje musi być zakładany zawsze do końca terminu złożenia wniosku w biurze biletów semestralnych
(1. Lipiec do 30. Grudzień 2012 dla nowo immatrykulowanych w ciągu sześciu tygodni po wpisie). Dalsze informacje: www.semtix.de
Potwierdzenia/Dowody. Prosimy nie dostarczać nam oryginalnych dokumentów, kopie są jako dowody wystarczające. W miarę możliwości
dowody powinny zawierać tylko informacje, które są istotne dla wniosku. Danych nieuczestniczących trzecich i nie istotnych operacji na kontach nie
powinniśmy i nie chcemy otrzymywać. Zasadniczo możemy przejmować dowody z dawniejszych wniosków, o ile kwoty i sytuacja, które są do
udowodnienia, się nie zmieniły. Jeżeli kwoty się nie zmieniają, wystarczy nam przykładowy dowód z okresu kalkulacji. Kopie wyciągów konta są
nadającymi się dowodami na dochody i wydatki (jak i długi w ROR) i mogą być utajnione z wyjątkiem istotnych kwot. Przy wrażliwych
dokumentach, jak na przykład paszportach lub dokumentach wystawionych przez lekarza, wystarczy okazanie ich w biurze biletów
semestralnych.
1
Tutaj podajesz, czy jesteś nowo immatrykulowana/-y na HU podczas semestru wniosku (tekz studiujący na tytuł Master). Nie zależnie od tego, czy
już przedtem studiowałaś/- łeś czy rzeczywiście jesteś na pierwszym semestrze(fachowym). Potrzebujemy tych informacji, aby ustalić, jaki termin
ustalenia wniosku będzie obowiązywać na twój wniosek.
2
Osobiste dane. W pole „u“ możesz wpisać nazwisko, skoro mieszkasz u innej osoby, lecz twoje własne imię nie jest wyznaczone na skrzynce
pocztowej. W pole „Mieszkanie“ możesz wymienić np. W.E.N., jeśli mieszkasz w akademiku, lub inne informacje, które powinny być zawarte w adresie,
aby doszła do ciebie poczta (np. oficyna).
Ważne przy zmianach adresu: Jeśli twój adres się zmieni, prosimy aby nas powiadomić (podanie zmian adresu do biura immatrykulacji albo AGNES
nie wystarczy, ponieważ nas nie osiągną).
3
Namiary. Podanie adresu e-mail i numery telefonu jest dobrowolne. Lecz ułatwia nam prace, w razie gdybyśmy mieli jakieś zapytania.
4
Dane konta bankowego. Z reguły przekazujemy możliwą dotacje na konto – do tego potrzebujemy dane konta bankowego. Dotacja na bilet
semestralny nie będzie wliczana do/rozliczana z opłat na następny semestr – wiec na zgłoszenie się na następny semestr musi być przekazana cała
kwota na konto uniwersytetu.
Jeśli nie podasz danych konta bankowego, zaznacz, ze chcesz gotówkową wypłatę. W razie dotacji otrzymasz od nas powiadomienie o tym, ze możesz
odebrać formularz potwierdzający wypłatę w biurze semestralnym. Za okazaniem tego formularzu i urzędowego dokumentu ze zdjęciem kasa HU (UL6)
wypłaci ci dotacje gotówką.
5
Odbiegająca/-y posiadacz/-ka konta. W wypadku kiedy konto, na które mamy przekazać możliwą dotacje, nie jest twoim własnym, konieczne nam
są nazwisko, imię, i cały adres właściciela/-ki konta.
6
Okres kalkulacji. Okres kalkulacji określa miesiące, do których muszą odnosić się wszystkie dane we wniosku tak jak i dowody, które są do
dostarczenia. Na semestr zimowy obejmuje on miesiące od stycznia do czerwca a na semestr letni miesiące od lipca do grudnia. Uwaga: Dla nowo
wpisanych studiujących, którzy składają wniosek poza terminem złożenia, obowiązuje inny czas kalkulacji (który jest do wywnioskowania z dodatkowej
kartki/pisma).
7
Czynsz. Podaj twój miesięczny czynsz z opłatami lub udział czynszu, który płaciłaś/-łeś podczas okresu kalkulacji (podstawowy czynsz + koszty
utrzymania + ewentualne przedpłaty za ogrzewanie). Dodatkowe koszty jak prąd, telefon, internet, prenumeraty (np. czasopism, gazet) nie są
uwzględniane. Jeśli miałaś/- łeś dodatkowe koszty za ogrzewanie albo/ i ciepłą wodę, mogą one być uwzględniane przez ryczałt (patrz niżej). Gdy twój
czynsz się zmienił podczas okresu kalkulacji, proszę wpisz ówczesne miesiące i sumy na dodatkowa kartkę. Dowód: Kopia umowy najmu albo wyciągu
z konta z przekazem czynszu lub oświadczenie osoby która otrzymała od ciebie czynsz.
8
Dodatkowe koszty za ogrzewanie i ciepłą wodę. Dodatkowe miesięczne koszty za ogrzewanie i ciepłą wodę są koszty za gazowe ogrzewanie
centralne, podgrzewacz, bojler elektryczny, ogrzewanie akumulacyjne, ogrzewanie piecowe (np. węgiel), ogrzewanie elektryczne itp. Jeśli to ciebie
dotyczy, zaznacz to i wpisz proszę kwotę czynszu po potrąceniu tych kosztów. Ponieważ uwzględniamy te koszty za pomocą ryczałtu, nie potrzebujemy
dowodów. Uwaga: Wszystkie pozostałe koszty za prąd i gaz (np. za kuchenkę gazową/elektryczną zna, światło i elektryczne urządzenia) nie są
dodatkowymi kosztami za ogrzewanie i ciepłą wodę, ponieważ są brane pod uwagę w ryczałcie podstawowych zapotrzebowań.
9
Wyższy czynsz przez ograniczony wybór mieszkania. Dla ludzi, którzy mają prawo do uwzględnienia obciążenia upośledzeniem/ chronicznej
choroby, mogą być wliczane wyższe koszty za mieszkanie i ogrzewanie. Dowód: Kopia albo okazanie legitymacji inwalidzkiej lub lekarskie
zaświadczenie, które udowodnia istnienie upośledzenia/ chronicznej choroby.
10 Ubezpieczenie zdrowotne/pielęgnacyjne. Tu proszę podaj koszty za ubezpieczenie zdrowotne/pielęgnacyjne, które ponosiłaś/- łeś w miesiącach
podczas okresu kalkulacji. Dowód: Kopia decyzji/informacji/wiadomości/odpowiedzi kasy chorych albo wyciąg z konta, z którego wynika wysokość
składki. Skoro już zapłaciłaś/- łeś studencką taryfę standardową (obecnie ok. 77,90 euro), wystarczy kopia twojej karty ubezpieczeniowej. Uwaga: Jeśli
nie płaciłaś/- łeś składki, tylko np. inni ponosili koszty za twoje ubezpieczenie zdrowotne/ pielęgnacyjne, to prosimy o zaznaczenie tego i nie
potrzebujemy dowodów na to.
11 Zapotrzebowanie dla osób, które mieszkały w twoim gospodarstwie domowym. Prosimy podać tu osoby twojego gospodarstwa domowego,
za które ponosisz koszty. Będą one wtedy obliczane w kalkulacji zapotrzebowaniem dodatkowym: dzieci poniżej 14go roku życia 281 euro, dzieci poniżej
18go roku życia 317 euro, dorośli 353 euro każdorazowo i miesięcznie. W razie gdyby nie starczyło miejsca, zanotuj dalsze osoby na dodatkowej kartce.
Dowód: Na dzieci, kopia aktu urodzenia albo dokumentu z którego wynika data urodzenia. Jeśli istniało prawo na zasiłek rodzinny, prosimy nas o tym
powiadomić. Kiedy zostają tu podane pełnoletnie osoby, musza być podane tez ich dochody i ewentualnie zaświadczone – wpłynie to wtedy w
obliczenie.
12 Pochodzę z innego państwa. Koszty nie muszą tutaj być udowadniane, zostają ryczałtowo brane pod uwagę w sumie. Ryczałt służy, aby pokryć
koszty za wizę, tłumaczenia itp.
13 Utrzymanie osób, które nie żyją w tym samym gospodarstwie domowym. Informacje odnoszą się na okres kalkulacji. Dowód: Kopia umowy
utrzymania, odpowiedniego wyciągu z konta albo pisemne oświadczenie osoby otrzymującej utrzymanie.
14 Wyjątkowe odżywianie. Proszę podaj oszacowane dodatkowe koszty miesięczne podczas okresu kalkulacji. Dowód: Kopia lekarskiego zaświadczenia
z którego wynika konieczność szczególnego odżywiania się.