POLSKA DIA KOBIET Orszak krola Jagielly

Komentarze

Transkrypt

POLSKA DIA KOBIET Orszak krola Jagielly
na$za
UIAZD
Gazeta samorzqdowa
Egzemplarz
bezplatny
7/2010
18sierpnia2010r.
Pomoc
dla Potanca
s. 2
Urodziny Skrzynkowianek
s. 8
Nowy zaklad
w Wyknie
s. 9
Koszykarskie
letnie granie
Niby nic - zwyczajne papapa... - pod takim tytulem rok temu pisatem o swoich artystycznych wrazeniach z przegladu
orkiestr detych z terenu powiatu tomaszowskiego. Prowadzacy przegla^d (jako strazak) przewodniczacy Rady Gminy Ujazd
Leszek Kobacki zapowiedzial wtedy, ze w roku 2010 przeglad, jak co dwa lata. be_dzie miat forme, konkursu strazackich
orkiestr dejych na poziomie powiatowym.
Zgodnie z zapowiedzia. w pierwsza niedziele, lipca biezacego roku stawilem si§ z cala, rodzina^ na VI Przegladzie Strazackich Orkiestr Detych Powiatu Tomaszowskiego.
czytaj str. 11
s. 9
Lista rankningowa
wnioskow LGD
s. 10
POLSKA DIA KOBIET Orszak krola Jagielly
To nte jest artykuf tylko dla kobiet. Dla kazdego, komu nie jest wszystko jedno. Mnie nigdy nie bylo wszystko jedno. Kiedy rok temu, bodajze
w kwietniu, corka pokazate mi strong Stowarzyszenia Kongres Kobiet,
a na niej ogbszenie o mozliwosci w nim uczestnictwa, nie wahatam si§
ani chwili. Poczuiam przyplywenergii, podekscytowania, marzeh o samorealizacji. Ale tez nie bardzo wiedziatam, czego mog^ si? spodziewac...
Czytaj str. 4
Chociaz od bitwy grunwaldzkiej minejo juz 600 lat i 2 tygodnie, mtodzi reko
nstruktorzy z gminy Ujazd zaczeji swoja^ przygod? z historic pod hastem ,,0
rszak krola Jagielly".
To juz trzecie spotkanie dzied ze sredniowieczem. Pierwszy raz w lutym mi
aty miejsce Rycerskie ferie z GOK, w czasie ktorych mtodzi giermkowie zapoznali si? wste,pnie z realiami myslenia i zycia przed wiekami.
Druga okazja nadarzyte si? pod koniec czerwca, kiedy przez Ujazd masze
rowaty na Grunwald wojska krola Wtedyslawa Jagielly. Ujezdzcy zbrojni i damy dworu witali szlachetnych rycerzy i otrzymali od nich tytui krolews
kiego zbrojnego i kroJewskie] damy dworu.
Czytaj str. 6-7
18sierpnia 201 Or.
Pomoc dla Polanca
Majowa powodz odbita si§ szerokim echem w uszach ale i sercach wielu Polakow. W poprzednim numerze pisatem, ze na ostatniej sesji podsumowano wyniki jakie przyniosla akcja pomocy Gminy Ujazd powodzianom z
gminy PoJaniec. Skala tej pomocy przerosta oczekiwania organizatorow. Ponizej publikujemy zestawienia wptywow
i rozliczenia wspomnianej akcji. Szczegotowe dane dotycz^ce rozchodbw zamieszczone b$da_ na stronie intemetowej Gminy. Zestawienie wydatkow zostalo sporza.dzone na podstawie faktur i paragonow, ktorych oryginaty znajduja, sie w Urzedzie Gminy w Ujezdzie.
JC
Zestawienie wptywow (gotowka i pomoc w naturze) na pomoc dla powodzian
Lp.
Nazwa darczyhcy
1
Sotectwo Bielina
Kwota
680 zt
2
Sotectwo Bronistawow
440 zt
3
Sotectwo Bukow
2.150zl
4
Sotectwo Ciosny
820 zt
5
Sotectwo D^bniak
665 zt
6
Sotectwo Jozefin
925 zl
1. PRZYCHODY OGOtEM w tym:
51.574
7
Sotectwo Helenow
730 zt
1
Sotectwo Lipianki
29.249
8
306 zt
Darowizny, ktore wptynety w formie srodkow finansowych
z solectw {zebrane prze sottysow)
9
Sotectwo Lominy
1 .420 zt
2
Darowizny , ktore wplynety od jednostek organizacyjnych
gminy (szkoty, przedszkola, Urzqd Gminy, ZGK IM )
5.475
10
Sotectwo Maksymow
890 zt
11
Sotectwo Niewiadow
1 .305 zt
3
Darowizny , ktore wplynety od zaktadow pracy zlokalizowanych na terenie gminy (Eurobox, Euroglas, Agrosklad)
16.000
12
Sotectwo Osiedie Niewiadow
4
Darowizny indywidualne, wptacone do kasy Urzedu Gminy
850
13
Sotectwo Ojrzanow
900 zt
II. ROZCHODY OG6LEM w tym:
46.024,78
14
Sotectwo Olszowa
935 zt
1
Zakup poscieli, bielizny poscielowej, r^cznikow , scierek,
14.081,05
15
Sotectwo Przesiadtow
1 .285 zt
2
Zakup srodkow czystosci
11.459,95
16
Sotectwo Sangrodz
1 .445 z!
3
Zakup artykutow zywnosciowych
9.166,64
17
Solectwo Skrzynki
2223zt
4
Zakup sprz^tu AGD (czajniki i zelazka)
8.457,04
18
Sotectwo Stasiolas
1.190zl
5
Zakup koncentratow paszowych 2,4 tony
2.860,10
19
Sotectwo Ujazd
7.055 zl
20
Sotectwo Wolka Krzykowska
1 .600 zt
Pomoc w naturze
Sotectwo Wykno
515zt
22
Sotectwo Zaosie
930 zl
23
Jednostki organizacyjne gminy Ujazd:
• Przedszkole Samorza_dowe w Ujezdzie
• Zespot Szkot w Niewiadowie
670 zt
X
2.71 5 zt
Wyszczegbl nien ie
Na koncie depozytowym Gminy znajduje si$ jeszcze kwota 5.549,22 zl.
Za powyzsza. kwot^ zostanie wkrotce zakupione zboze i przekazane
dla poszkodowanych powodzian z Gminy Potaniec.
Zestawienia sporzqdziia Cecylia Szymanska • Sekretarz Gminy Ujazd
• Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkantowej w Niewiadowie
200 zt
X
r^cznik jednorazowe (86 sztuk), sciereczki kuchenne (8 sztuk), komplet poscieli {1 sztuka), woda mineralna
(120 sztuk - duza oraz 1 opakowanie - duza), ptyn Domestos (4 sztuki), mleczko GIF ( 18 sztuk - duze oraz 4 - mate)
2.000 zt
X
1 0.000 zt
X
4.000 zt
X
• Hurtownia AGO Duszyriski - Wawrzyniak
X
4 odkurzacze
• Firma ^Agrolen" Wolka Krzykowska
X
0,8 tony koncentratu paszowego
25
Wptaty indywidualne (w kasie Urzejdu Gminy)
26
Dary w naturze - w formie zboza (mieszanka,
owies, pszenzyto, zyto itp.) zebrane przez sottysow i przekazane indywidualnie
Ogotem wptywy
•^
1- 1
1 .020 zt
Pozostate Zaktady pracy z terenu gminy
• PH Agroskfad w Jozefinie
*
zywnosc (4 pudetka), zabawki (okoto 100 sztuk), srodki czystosci (1 pudetko), artykuty szkolno-biurowe
(1 pudetko), ubrania i buty (2 worki)
x
x
• Euroglas Polska w osiedlu Niewiadow
—
r^cznik (3 sztuki}, mydto (26 sztuk), sciereczki kuchenne (3 sztuki), szczoteczki do z^trow (3 sztuki), pasta do z?bbw
(3 sztuk ), proszek BE" (2 sztuki}, szampon do wtosow (3 sztuki), ptyn do mycia naczyh (3 sztuki), ptyn J\jax" (1 sztuka),
ptyn nDomestos" (1 sztuka), pasta BMP (1 sztuka}, ptyn na owady (1 sztuka), konserwy (4 sztuki), woda mineralna
(7 zgrzewek po 1 litr) oraz 1 sztuka x 51, ksiazeczki (4 sztuki)
870 zt
• EUROBOX Polska w Przesiadtowie
Kwota w zl
—
• Urzad Gminy w Ujezdzie
Zespot Szkot w Ujezdzie
24
m
LP
840 zl
21
• Przedszkole Osiedie Niewiadow
Rozliczenie Srodk6w pieni^znych zebranych przez Gmin? Ujazd
dla powodzian z gminy Potaniec pow. sandomierski woj. swi^tokrzyskie
850 zt
Ogotem: 20 ton
51. 574 z*
I
18sierpnia2010r.
A sk^dze nam to. ze Matka Pana
Pr/ychodzi do nas, pelna zwiastowari.
Okaz, ze jcstes M;ilk;i /,«\dyskii,
Bo nam w tym swiecie zyc bardzo ci^zko.
Hymn Nawiedzenia
(fragment)
W najblizszy pia,tek i sobot? Parafia
sw. Wojciecha i Gmina Ujazd przezywac
be_da^ wielkie wydarzenie. O godzinic
17.00 z parafii w Chorz^cinie przybedzie
Obraz Matki Boskiej Jasnogorsgiej peregrynuja^cy od 12 wrzesnia 2009 r. do I I
wrzesnia b.r. po archidiecezji lodzkiej.
Obraz nawicdzal diccezjq lodzkajuz
trzykrotnie: w 1974 r., gdy przebywat we
wszystkich kosciolach paratlalnych i niektorych zakonnych; w 1982 r. w zwi^zku
z Jubileuszem 600-lecia Jasnej Gory na-
Nawiedzenie Obrazu
Jasnogorskiej Pani
wiedzit w Polsce wszystkie katedry i w
1983 r, gdy w kazdej diecezji przebywai
przez jeden tydzieii.
Obraz, ktory do nas przyb^dzie. poswie_cony zostal w Rzymie w 1957 r. przez
Papieza Piusa XII. Zawiezli go do Rzymu
kardynal Stefan Wyszynski, Prymas Polski oraz biskup Michat Klepacz,
owczesny ordynariusz lodzki.
Obraz Matki Bozej Jasnogorskiej nawiedzi wszystkie parafic archidiecezji.
Przybycie Obrazu do parafii poprzedza odpowiednie przygotowanie najpierw
przygotowanie dalsze, a pozniej przygotowanie bezposrednie przez dziewieciotygodniow^ nowenn? oraz przez rekolekcje
maryjne.
Obraz przybywa do kazdej parafii o
godz. 17.00. Natomiast zegnany jest naste_pnego dnia o godz. 15.00.
Relacja z uroczystosci pojawi si? w
nastqpnym numerze gazety.
JC
Krotki film o... Kosciuszce
spraw^ z historycznego wymiaru tej publikacji podpisuj^ si^ pod niq petnym imieniem i
nazwiskiem, aby pod pteszczem Naczelnika
Miatem to dac nieco pozniej...
ustyszec gtosne Oooooh! Albo Ueeeee!
Wyciqgam zatem z r^kawa swoje asy i pre-
bezczelnie przemycic swoje ne_dzne ego i
Chdatem, zeby mieszkancy gminy i powiatu z
Niestety. Pan redaktor Jozef Michalik w jed-
zentuj? Szanownym Czytelnikom unikalne
zbudowac sobie pomnik ntrwalszy od spizu'.
niecierpliwoscia, czekali na odsloni^cie i kiedy
nym z ostatnich numerow TIT ujawnil nowq
zdj^cia, jakie robitem w momencie stawiania
Mitego ogla,dania.
przed dozynkami opadnie zastona z pomnika
twarz Kosciuszki i mina mi zrzedte. Ale nic to.
pomnika na poczafou czerwca. Zdajqc sobie
Czegos brak
Po wst§p*m spacerze wypatrzytem na Placu Kos-
kainyi
a, poj^cie o tym, czego
ciuszki ..w^sne rniejsce", pfzy potrjocno-zachodnim
jest i b'
.ubrak...
Konczy si? prajekt odnawiania Placu Kosciuszki.
naroznikul Patrzqc przez zegar stoneczny zwro-
Kostka pokryta jego znaczna_ cz^sc. Zasadzono
citem oczfna altank^ a za nia,na budynki, ktore pa-
drzewka i krzewy. Powstata attanka ze studzienka.,
mi^taja, jizcze przedwojenny Ujazd. Tarn czuj?
slangy ozdobne lampy, zegar stoneczny wygraza
jakis povwwspecyficzflego charakteru miejsco-
JC
Jarostaw Wiktor Cielebon
,,Nasza Gmina" - Gazeta Samorz^dowa
Wydawca: Urza,d Gminy Ujazd
Adres redakcji: pi. Kosciuszki 6,97-225 Ujazd
tel./fax: (044) 719-21-29, 0 694-370-166
e-mail: [email protected]
fc)!ar-'
Redaktor naczelny: Jarostaw Cielebon
Za tresc reklam, ogtoszeri i artykutow redakcja
ostrym palcem Gwiezfee Polamej. Jednym ten
wosci. AldBOnoc,zesnie tutaj wlasnie zdaj? sobie
nowy Plac si? podoba. inni marudza.. Najpierw, ze
klimatu dla catego Placu nie da si?
cafy zakostkowany. innym razem. ze jakis zakrza-
odtworzyc. Wyfrunajjuzwewrzesniu 1939 r, kiedy
tekstbw.
czony Jednym jest za mato (awek, innym za duzo.
centrum sptone^o w czasie niemieckiego ostrzatu i
Sklad i lamanie: Agencja Wydawnicza
0 gustach si? nie mysl^dyskutowac a funkcjonal-
regularnego podpalania przez wkraczaja^cych hitie-
PAJ-PRESS, 97-200 Tomaszbw Mazowiecki,
nosc lego reprezentacyjnego puritfu Ujazdn spraw-
rpwcow. Tak si§ sktada, ze pan Wiestaw Strzelecki
ul. Ouga 82, tel. 044 724-24-00.0 44 724-64-17
dzinajbtizszyczas.
podzielit si? ze mna, w swoim czasie kilkoma uni-
j
i wydawca nie odpowiadaja.. Zastrzegamy sobie
prawo do skracania i adjustacji nadsytanych
18sierpnia2010r.
POLSKA DLA KOBIET
To nie jest artykut tylko dla kobiet. Dla kazdego, komu nie jest wszystko
jedno. M nie nigdy nie byto wszystko jedno. Kiedy rok temu, bodajze w kwietniu, corka pokazata mi strong Stowarzyszenia Kongres Kobiet, a na niej
ogtoszenie o mozliwosci w nim uczestnictwa, nie wahatem si§ ani chwili. Po
czutem przypr/w energii, podekscytowania, marzen o samorealizacji. Ale tez
nie bardzo wiedziatam, czego mog§ sie. spodziewac...
demokracji", bowiem kobiety i m^iczyzni
maja^ odmienne kompetencje i potrzeby. Niewykorzystywame silnych stron kobiet jest strata.
dla wszystkich. Kobietom przypisuje sie_ brak
s\Yy przebicia i cos w tym jest, skoro na
przyklad w szkolnictwie m^zczyzni stanowi^
ok. 20-30%, a ok. 60% szkot kieruja^ dyrektorzy
- mqzczyzni. Stereotypy dotyczace rol plcio-
Kongres Kobiet Roznych
uczestnictwa w dyskusjach, panelach, co stanowi
Parytety
wych trzymaja. SJQ mocno. Kobietom przypisy-
To, co przezytam 18 i 19 czerwca br. w Sali
meritum tego przedsi?wzi?cia. Chodzi o to, by
GJownym postulatem ubicglorocznego kon-
wane nadal sq dzieci, dom, gospodarstwo -ten
Kongrcsowej w Palacu Kultury i Nauki w
kobiety zarazic aktywnoscia^ samodzielnoscia,
gresu, przeniesionym realnie na grunt poli-
poglad szczegolnie pokutuje u przedstawicieli
Warszawie na I i II Kongresie Kobiet Pol-
myslenia, gotowoscia_ na zmiany, na obalanie
tyczny w roku 2010 . byl projekt astawy o
stars^ego pokolenia (i to bez wzgle^lu na plec).
skich przeszto moja najsmielszc oczekiwama.
stereotypow - przygotowac je do swiadomego
wprowadzeniu parytetow plci na listach wybor-
Jednak coraz czQsciej kobiety sprzeeiwiaja. siq
Bo gdzie indziej mozna spotkac w jednym
budowania spoleczenstwa obywatelskiego.
czych, ktory zaklada zmiane. ordynacji wybor-
temu modelowi
miejscu i czasie tyle znanych Polek (nie tylko
Panele plcnarne dotyczyry tematow: ,,Ko-
czej do Sejmu, Parlamentu Europejskiego oraz
wacjami
nasluchac si? ich, ale i napatrzec z bliska, za-
biety dla Polski. 20 lat transformacji - aktyw-
Rad Cimin, Powiatow, Sejmikow Wojewodz-
matych sriotecznosciach, organizujac si? wj
gadna_c)jakchociazby: Hanna Gronkicwicz -
nosc publiczna. spoleczna i zawodowa kobiet",
kich i zapewnia nie mniejsza, niz 50% obecnosc
mach wspolnoty soleckiej czy np. nicfor
Waltz, Olga Krzyzanowska, Henryka Boch-
,JCobiety 2010 - gdzie jestesmy, dokad zmie-
kobiet na listach wyborczych. Komitet Obywa-
nych jeszcze K.GW. Kobiety biora. sprawy w
niarz, Janina Ochojska. Matgorzata Niezabi-
rzamy?", ,,W trosce o dobro wspolne - kobiety
tulski ..Czas na kobiety" zebra! w tym roku ok.
swoje rtjce, podejmuja. dzialania akrywizuja.ce
towska, Jolanta Fedak, Danuta Hubner, Ewa
w wyborach samorzadowycrf. Ponadto odby-
200 tysiecy podpisow pod projektem tej ustawy,
srodowiska lokalne, w cclu poprawy jakosci
Kierzkowska, Jolanta Kluzik - Rostkowska,
wahy sie, tzw. panele rownolegle dotycza.ce
ktora zostala ztozona do laski marszatkowskiej.
zycia, ale czasem brak im wsparcia - nie maja.
Joanna Mucha. Malgorzata Sroda. Malgo-
obecnosci kobiet w najwazniejszych dziedzi-
Warto w tym miejscu zauwazyc, ze w Sejmie
ska^d czerpac wiedzy i dobrych przykladow.
rzata Tusk. Anna Komorowska? Przekonalam
nach funkcjonowania pahstwa. Ze wzgledow
znajduje si^ 80% mezczyzn (podobnie jest we
Dlategoczas mzeczywistnickobieceplany i marzenia,
si? osobiscie, jakimi ma.drymi i blyskotli-
zawodowych i osobistych uczestniczylam w pa-
wladzach samorzqdowych). a w Senacie 92%.
otwoi^c sie. na swiat, sprobowac zwalczyc niewian;
wymi kobietami, choc reprczentuj^cymi od-
nelach dotyczacych glownie edukacji i kultuiy.
Mezczyzni okreslaja. wi?c tematyktj publicznej
w mozliwofic zmiany. Nie patrany na te aktywniejsze
mienne partie polityczne, byly sp. Izabela
Na panelu ,,Problemy z kultura_" pojawilo
Jaruga-Nowacka oraz sp. Grazyna Gc.sicka.
si? tak wielu uczestnikow, ze sala niemal p?-
Kongres udowadnia, ze mozliwa jest zgodna
kata w szwach. Za stolem same gwiazdy: Ka-
wspdfpraca ludzi reprezentuj^cych rozne po-
zimiera Szczuka, Krystyna Kofta, Ilona
gl^dy, postawy - od skrajnie lewicowych po
Lepkowska, Olga Lipiiiska, Olga Tokarczuk,
skrajnie prawicowe. Te wszystkie znane z na-
Izabcla C'ywihska, Nina Terenticw. Jestem
zwiska kobiet y obok okolo 4 tysi^cy repre-
pod wrazeniem ich przemyslaniem s%dow,
zentantek roznych profesji i srodowisk z
jasnych opinii. Z polska. kultura. nie jest
zaka_tkow niemal calej Polski (w towarzy-
dobrze, na skutck niedofinansowania (przcd-
stwie kilkudziesi?ciu m^zczyzn) tworzy nie-
ostatnie miejsce w Europie - po Buigarii - w
zwykle przedstawicielstwo spoteczeiistwa.
kwestii tozenia pahstwa na kulture.), spycha-
Panic Prezydentowe
kultura dosiebna lub wsobna ( dbam tylko o
i wicdzione roznymi moty-
podejmuja. wyzwania w swoich
nia na margines potrzeb spolecznych. To tzw.
10 kwietnia wiadomosc o katastrofie smoleii-
siebie, swoje potrzeby, a nie o potrzeby szer-
skiej przywoiala w mej pamieci wspomnienie
szej grupy) tworzy spoleczenstwo dosiebne
osobistego spotkania z usmiechni?!^. emanuja.ca.
zamiast obywatelskiego. Z drugiej strony pa-
cieplem Paniit Prczydentowa, Maria. Kaczyriskq.
daja. slowa o ozywionej dziatalnosci wielu in-
W czenvcu b.r, udalo mi si? natomiast chwil?
stytucji kultury, lokalnych swietlic. bibliotek,
porozrnawiac z urocza. Pania. Prezydentowa, Jolanta. Kwasniewskq, ktorej jak si? okazalo, nieobca jest nazwa Gminy Ujazd.
Z Kongresowego Kodeksu Obyczajowego: Masz problem? Do wolontariuszki - ona Ci pomoze.
Wolontariuszki Lena Gtowacka (pierwsza z lewej) i Libia Banasiak przy pracy
szkot. Milo usryszec jakies pozytywy.
Na panel ..Dyskryminacja w edukacji" mu-
debaty, podejmuja. decyzje w niemal wszystkich
kobiety jak na ..wafczace z wiatrakami", nie podci-
sialam wybrac si? na GieJd? Papierow Wartos-
sprawach istotnych z punktu widzenia kobiet.
najmy im skrzydel Dajmy im pofiunac, by zaraz^y
ciowych.
swoim optymizmem. entuzjazmem, chQciitd
szkory.
To powinno si? zmienic, bo kobiety w Polsce
Panele, dyskusje
stereotypow. dyskryminacji wypowiadali sic,
Na temat problemow
maja.c rownc prawa nie zawsze maja. rowne
Pozbawiona oficjalnosci atmosfera kongresu
pracownicy MEN, naukowcy (socjolog. psy-
szansc i mozliwosci. Przywileje mezczyzn wy-
Stereotypowe podejscie do
przeklada si? na motywacj? do aktywnego
cholog, pedagog). dyrektorzy szkol oraz nau-
nikaja.zplci itradycji.Aprzeciezim wiecej ko-
spotecznej i zawodowej roll kobiet
czyciele, samorzadowcy. Z badah naukowych
biet w przestrzeni pubticznej, tym mniej
W miar? mozliwosci obalajmy banery, ktore
wynika, ze polska szkota odzwierciedla stereo-
awantur i rywalizacji, bo Iagodz4 obyczaje po-
polegaja. na: gorszym optacaniu kobiet, pod-
typy plciowe, przyzwala na selckcj?, nierow-
lityczne, lagodza.j?zykpolityki.
dawaniu w wa,tpliwosc ich kompetencji czy
nawet ich inteligencji, pomniejszaniu roli ko-
nosc szans i dziedziczenie biedy. W zwiazku z
tym nalezy wprowadzic zmiany do programu
Urzeczywistni£ kobiece plany i marzenia
studiow pedagogicznych, zmicnic je_zyk opisy-
Nie przemawia przeze mnie skrajny feminizm.
biet poprzez protekcjonalne traktowanie (lekcewazenie, prawienie pscudokomplementow,
wania swiata w podrQcznikach, promowac w
Doceniam rol? poliryczna. m?zczyzn, ich zdol-
obejmowanie, zwracanie nadmiemej uwagi na
szkole postawe. tolcrancji, budowac postawe.
nosci przywodcze. Imponuje mi, ze m?zczyzna
wygla,d). Barter? wewnqtrzn^ stanowi samo-
solidamosci poprzcz codzicnna. prace w grupie.
mysli szybko, tak tez podejmuje decyzje. Ko-
krytycyzm kobiet, czego zazwyczaj nie mozna
Na koniec dyskusji doczekaiam si^ ,,perelck":
bieta cz?sciej wywaza, zastanawia si?, robi bi-
przypisac me.zczyznom. Podniesienie poziomu
Edukacja to nie tylko szkola. To takze rodzice.
lans zyskow i strat, ale juz dawno ktos
samooceny przeklada sie. bezposrcdnio na chec
Nie wychowujmy corek na laleczki i shizqce.
powiedzial, ze ..demokracja bez kobiet to pol
dzialania na rzecz innych.
cd. na str. 5
18 sierpnia 201 Or.
POLSKA DLA KOBIET
cd. ze str. 4
Wspolne dziatanie
Wspolne przedsie:wzie.cia na rzecz
lokalnej wspolnoty daja^sitt;, sprawiaja^ ze
problemy staja. si? rozwia,zywalne ,,od
dohi", Nie zawsze trzeba czekac na
wiadzQ, by rozwiaxac jakaji lokalna. trudnosc. Wspoldzialanie na poziomie
spolecznosci lokalnej to niezbe.dny element spoteczeiistwa obywatelskiego, bowiem zadna wladza - nawet najlepsza nie wie lepiej, jakie sa_ potrzeby danej
grupy niz jej cztonkowie.
Wspolne
dzialanie to zadanie
nielatwe, ale przynosza.ce korzysc nie
tylko calej spolecznosci, ale i poszczegolnym czlonkom, bo
nadaje ich zyciu osobista, satysfakcjt; i
spelnienie.
<onkurs
Zach^ca(nie) aktywnych
Nielatwe jest tez zachecanie do podjqcia aktywnosci. Ale probowac warto.
Zache^cam wiee aktywne kobiety i rozumiejqcych, aktywnych meiczyzn (od tego
roku moga_ bye peinoprawnymi uczestnikami kongresu) juz teraz na III Europejski
Kongres Kobiet (europejski ze wzgl^du
na obj^cie w 2011 r. przewodnictwa w
Unii Europejskiej), ktory odbtjdzie sie_ 17
- 18 wrzesnia 2011 r. Wystarczy tylko si$
zalogowac na stronie www.kongreskobiet.pl (mozna tez to zrobic na miejscu w
Warszawie), by ,,podladowac akumulatory". Oprocz uczestnictwa w powaznych
debatach, mito bye gosciem w Hyde
Parku, gdzie odbywaja. si$ prezentacje,
wystawy, pokazy mody, wywiady z kobietami ze swiata sztuki i mediow, porady
z zakresu zdrowia czy urody. Czeka tez
wiele innych niespodzianek: wieczorne
koncerty (np. Kora, Urszula Dudziak),
nieluzinkowe debaty jak ostatnio prezydencka (B. Komorowski, A, Olcchowski
, W. Pawlak, G. Napieralski) czy wreczenie Nagrody Specjalnej (prof. Maria Janion). Wszystkich atrakcji wymienic nie
sposob. To naprawdq swietnie zaplanowana i zorganizowana logistycznie impreza. Nie wypada mi zakoticzyc inaczej
niz hastem tegorocznego Kongresu: Czas
na kobiety! Czas na Aktywne Polki!
Podczas pisania artykulu korzystalam z materialow Kongresu oraz pozycji ,,Kobieta aktywna w srodowisku
lokalnym" pod red. I. Kusak i I. Stanistawskiej.
Bozena Malagocka
Wspotpraca: Lena Glowacka
IKROHIKI POLICYJNM
23.07.10
O godzinie22.10 w Ujezdzie policjanci z Komisariatu Policji w Rokicinach zatrzymali mieszkanca powiatu tomaszowskiego, kt6ry kierowat rowerem, beda_c w stanie nietrzezwo^ci, wydmuchal 3,2 promila alkoholu.
25.07.2010
O godzinie 12.40 na drodze wojew6dzkiej nr 713 w Bukowie na skrzyzowaniu z droga. prowadz^ca. do miejscowo^ci Ciosny doszto do zderzenia dwoch pqjazdbw. Kieruja.cy samochodem osobowym m-ki VW Passat 23 letni
mieszkaniec Lodzi w trakcie wykonywania manewru skr^tu w lewo, nie ustajjil pierwszenstwa przejazdu i doprowadzil do zderzenia z nadjezdzaja.cym z przeciwnego kierunku samochodem m-ki Toyota Rav 4 kierowanym
przez 37 letniego mieszkarica Tomaszowa. W wyniku zderzenia obrazen ciata doznal kieruja.cy Toyota, oraz czterej pasazerowie, w tym trojka dzieci w wieku 1 roku , 8 i 16 lat. Zostali przewiezieni do tomaszowskiego Szpitala. Kieruj^cy pojazdami byli trzezwi.
Materiahy ze strony www.tomaszow-mazowiecki.policja.gov.pl
Z ostatniej chwili
Burzowej nocy z 16 na 17 sierpnia mial miejsce wiamanie do AGROSKLADu. Zamaskowani napastnicy zdotali
dostac si$ na teren hurtowni. obezwladnili i zwia^zali stroza nocnego. Co bylo celem napastnikow, czy byhy jakics
straty - wykaze policyjne dochodzenie. O jego wynikach poinformujemy w nast^pnym numcrze gazety.
tropicieli przeszlosci
~ Gminny Osrodek Kultury w Ujezdzie od wrzesnia 2010 do
\\rzesnia 2011 r. planuje atrakcyjne zajecia dla mlodych mieszkancow gminy. Projekt nosi tytul: Aktywizacja dzieci i mlodziezy z
Uininy Ujazd poprzez przeprowadzenie warsztatow dziennikarskich
pod tytulem ,,Klub tropicieli przeszlosci"
Wniosek o dofinansowanie tego projektu u/yskal najwi?cej
nunktow sposrod t\, ktore oceniala komisja Lokalnej Grupy
Dziatania BUD-UJ RAZEM. Teraz jest on na etapie oceny przez
Urzqd Marszalkowski w Lodzi.
Glownym celem projektu jest integracja pokolen poprzez
wspoldzialanie roznych grup wiekowych, aktynizacja mieszkancow,
promocja i upo\vszechnianie wiedzy o obszarze gminy Ujazd, jak
rowniez zdobycie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejetnosci
>\e pracy d/icnnikarza, \i nab\e umicjetnosci zbierania i krytycznej obrobki materialu przy wykorzystaniu
nowych technologii oraz podniesienie aktywnosci spolecznej mieszkaricow.
W raniach projektu zostanic urworzona grupa warsztatowa pod
nazwa, ^KLL'B TROPICIELI PRZESZLOSCI", skladaj^ca si? /
dzieci ze szkol podstawowych i gimnazjow w liczbie 15 osob. Po
wprowadzeniu w postaci charakterystyki historii Gminy dzieci zostanq podzielone na grupy warsztatow e. Ich zadaniem bedzie zbieranie informacji dotycz^cych przeszlosci Gminy. Glownym zrodtem
b?d^ wywiady przeprowadzane z mieszkancami Gminy, ktorzy s^
swiadkami historii regionu. Wiadomosci zebrane bed^ \e
kroniki oraz prezentacji multimedialnej, ktore przedstawione zo^
na uroczystym podsumowaniu projektu. Ponadto wszystkie
materialy zebrane podczas warsztatow /osiana opublikowane w
formie reportazy i wspomnien mieszkancow Gminy dotycz^cych
historii ich gminy.
Pomocq merytorycznq i praktycznq dla grup warsztatowych
stuzy^ b£d$ zawodowi dziennikarze, archiwisci, historycy, znawcy
kultury. ktorzy przeprowadz^ w trakcie projektu warsztaty tematyczne. Wszystkie spotkania na terenie gminy z zaproszonymi goscmi b^d^ spotkaniami otwartymi i uczestniczyc w nini bedzie mogl
kazdy ch^tny. Zajecia b^dq odbywaly si? zarowno w siedzibie
Gminnego Osrodka Kultury w Ujezdzie, jak i w innych placowkach
na terenie Gminy L'jazd oraz w Archiwum Panstwowym w Tomaszowie Mazowieckim, w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Lod/i. w redakcji lokalnej gazety, radia i telewizji. W
miesiqcu ^ r/esniu 2010r. odbedzie si^ przygotowanie, druk i kolportaz matcrialow promocyjnych, jak rdwniez przeprowadzenie rekrutacji.
Uczniow szkol podstawowych i gimnazjow z terenu gminy zainteresowanych uczestnictwem w zaj^ciach zapraszamy do zglaszania
si? do
Gminnego Osrodka Kultury w Ujezdzie,
K)siedle Niewiadow 43,
F Tel. 44/719-23-96
Liczba miejsc ograniczona.
JC
nctsz
18 sierpnia 2010 r.
I bitwy grunwaldzkiej minelo juz 600
lat i 2 tygodnie, mlodzi rekonstruktorzy z gminy
Ujazd zaczQii swojq przygod? z historic pod
hastem ,,Qrszak krola JagieNy".
To juz trzecie spotkanie dzieci ze
sredniowieczem. Pierwszy raz w iutym mia!w
miejsce Rycerskie ferie z GOK, w czasie |-*J
mtodzi giermkowie zapoznali si§ wst^pni
realiami myslenia i zycia przed wiekamK
Druga okazja nadarzyla st§ pod koniec czerwca,
kiedy przez Ujazd maszcrowaly na Grurtwai
wojska krola W^adystawa JagigNy. Ujezdzcy
zbrojni i damy dworu witall szlachetnych rye
i otrzymali od nich tyt^ krolewskiec^ zbrojn
i krolewskiej damy dworu.
Trzecie podejScie do tematu xgromadziio pa
30 ochotntkow. Po ztdzeniu rycej^iej przy
zostali wzieci w obrotV i o
morderczych cwiczeii. Rozpo15^§*i? od
,,szkockiejjjiechoty", czyli slalorriu parami z
"" Bfjedna^ noga^. P6zniej doszly w|rsje
HTJ skomplikowane, trzyosobowa
skohczyto si^ na zwia^zaniu wszystkich
:estnikow i probie rownego.marszu i
newrow, niczym w prawdziwym rycerskim
eregu. W na^l
i miodzi ludzie
mickli nlti-rin t4n rrt'TnAnn rrvri
zapasy, walka kogutow, walka na miecze,
taktyka rycersklego szeregu ulozonego ,,w?plqr's;
i ,,w klin". Szkolili tez swoj intekikt i zmy
spostrzegawczosci. Szuk^lf s*6w do
ukrytego pierscienia, rozv/i^zywn!' ki
zony z ... krzeset.
k zwykle ogromna, p
oncentracji. Oczywiscie nie obytb sijK)ez
Grunwaldu. ByJ zardwno malowany, JB^dany w
wersji Alexandra Forda jak i odtwarzany w
terenie przez samych rekonstruktor6w.
Rycerzy odwie(|zita pani asp. sztab Halina
Goszczyhska i grupa mlodych ratpwnikow
18sierpnia2010 r.
owie Maz.
Zapoznali uczestnikow z niebezpieczehstwami,
jakie moga^ spotkac nie tylko rycerzy w czasie
wakacyjnego wypoczynku i przeszkolili w
zasadach udzielania pierwszej pomocy.
Rowniez uczestnicy zajec sami byli goscmi. W
pierwszym tygodniu, ubrani w stroje wzieji
^-^iat w.tekcji muzealnej na Zamku w Piotrkowie
b. Prowadz^cy Pffetr Gajda przebral liczna,
grup§ w stroje wykonane przez pracownikow
tuzeum i tak powstal w btyskawicznym tempie
•t obrazek zywcem wyjety z ottarza Wita Stwosza.
' Samprowadza^cy nie omffeszkdf tez wyzwac i
stoczyc pojedynek na mmcjjiz kilkoma
iiiatkami pfci obojga.
W drugim tygodniu niezaponfttianych wrazeh z
adrenalin^ w roll gtownej dostarczyl
, uczestnikom Park Linowy w Tomaszowie Maz.
Dzieci Wyszalafy sie i wybrudzify a na koniec
upiekty sobie kietbaski na preygotowanym
wczesniej ognisku.
Dziwne, ze starczylo w tym wszystkim czasu na
zajecia z jfzyka angielskiego, jezyka
mi^dzynarodowego, ktory petni rol?
wspotczesnej Jaciny.|_
Najdluzej trwaty przygotowania do
przedstawienia z zycia dworsklego i i
na dworze ksiecia Leszka. Byfd paso
'cerza, btesiada, pojedynki i romans
"zystko jalt w rasowym historyczny,^
.edstawieniu. Spektakl mogii obejt : •
rodzice, ktorzy ostatniego dnia przyszii t i <
wczesniej po swoje pociechy. Potem byiy
tylko podziekowania zarowno ze strony
rodzicbW, dziadkow i dzieci jak tet dyrektor
Katarzyny Rutkowskiej-BernackieJ, dla samy<
zainteresowanygh, prowadza^cych zajecia jak
wladz Gminy Uj¥zd poniewaz zajecia odbyly si?
dzieki dofinansoWaniu z Funduszu Gminnej
Komisjt Rozwia^zywania Problemow
Alkoholowych przy Urz^dzie Gminy w Ujezdzie.
Jakie beda^ nast^pne zajecia? Pytajcie wkrotce.
18sierpnia2010 r.
8
Urodziny Skrzynkowianek
15 lipca 2005 roku przewodnicza_cy
Kola Emerytow Rencistow Kazimierz
Wojewodzki oraz Zofia Gawroiiska
zatozyli w Skrzynkach zespot spiewaczy pod nazwa. Skrzynkowianki. Pan
Kazitnierz kierowal zespolem nieprzerwanie do wiosny bieza^cego roku.
Obecnie kieruje nim Halina Haliniak,
jednoczesnie spiewajqca w zespole. Jak
sugeruje jego nazwa, sklada sie^
giownie z mieszkanek rzeczonej wsi a
na akordeonie przygrywa Dariusz
Czcrwiriski, pracownik GOK.
Piecze, nad zespolem sprawuje dyrektorka Gminnego Osrodka Kultury w
Ujezdzie Katarzyna Rutkowska-Bernacka. Siedziba^ zespotu pozostaje niezmiennie budynek swietlicy w
Skrzynkach.
Panic spotykaja^ sie_ przynajmniej raz
w tygodniu. S^ obecne na wszystkich
uroczystosciach organizowanych przez
koto emerytow w Skrzynkach, ale rowniez przez wladze gminnc.
Pierwszy raz ,,Skrzynkowianki" wystaj)ihy publicznie na dozynkach gminnych w Ciosnach w 2005r. Duza
widownia przyjeja je bardzo ciepto.
Uczestniczyby juz w roznych uroczystosciach Pojawihy sie^ na kolejnych
dozynkach. Koncertowaby w Tomaszowie na powiatowym spotkaniu emerytow i rencistow. Wystej)uj^ na
imprezach gminnych. Jako grupa wiericowa gminy Ujazd uczestniczyry w
dozynkach Spalskich.
Ich umieje.tnosci dostrzegla poslanka
Elzbieta Radziszewska i deputowany
do Parlamentu Europejskiego Janusz
Wojciechowski. Dlatego tez zespol
,,Skrzynkowianki" zostaf zaproszony
do udziatu w dozynkach sejmowych,
ktore odbyty si? w Warszawie.
Celem zespohj jest godne reprezentowanie i promowanie gminy Ujazd,
poprzez uczestnictwo we wszystkich
switjtach, imprezach organizowanych
na terenie gminy, powiatu i nie tylko.
Na urodzinach Skrzynkowianek zjawi\. wqjt Wlodzimierz Gozdzik z
zonaj radna ze Skrzynck Elzbicta Kisiel, prezes kola emerytow ze Skrzynck
Kazimierz Wojewodzki i matka
chrzestna xespohi Barbara Szczygiel z
Z okazji (pol)okr^glej rocznicy
matka chrzestna zespolu - pani
Basia Szczygiel zlozyla swoim
corkom wierszowane zyczenia:
PIATI
URODZINY
.SKRZyNKOWIANEK"
wierszy i woreczkami
peinymi zyczen.
,,Mam jeszcze dla Was cory kochane!
Cztery woreczki przeze mnie dziergane.
W ktorych s^ dary, prosby, zyczenia,
Ktore na pewno sa, do spemienia".
Priorytetem jest zaszczepienie bakcyla ludowosci w mlodym pokoleniu,
poprzez aktywne wla^czanie dzieci i
mJodziezy do pracy w zespole, kultywowanie tradycji ludowych. Czy przynosi to efekty? Czasem wydawato S!Q,
ze nie, ale kiedy zobaczylem, ze to
wlasnie Skrzynki, jakojedyne solectwo
\e Ujazd, znalazry az 8 mlodych
osob, ktore zgodzily sie. w tym roku
wzia.c udzial w przedstawieniu dozynkowym, zaczynam w te. ich bardzo
trudn^ misje, wierzyc.
JC
Juz piex: lat spiwaja^ moje
chrzestne cory,
Niosac ludziom radosc,
chwil^ zapomnienia,
Aby zte mysli nie wracahy wie^cej,
Zostawiaja. po wystej>ach
wesote wspomnienia.
Dzis w kazdym domu
usmiech potrzcbny.
Bo bez usmiechu czlowiek jest bicdny.
Wi?c, skoro usmiech nie nie ko:
Zespot ze Skrzynek - usmiech fundiij
Ja - im ukladam wesole spiewki,
Czasem i wiersze pelne humoru.
Wtedy spiewaj^je moje cory!
Nie tylko .. .w Domu Kultury.
Gdyby nie Darus - akordeonista!
Moja melodia, nie byla by czysta.
On, doda sytabe_, upie_kszy nieco,
Wtedy ze spiewu, az iskry lec^!
Jak widac zdobyly wielu sluchaczy,
Sa^ zapraszane i szanowane.
Dlatego powiem;
Jestem z Was dumna! Ze jestescie moje!
Choc chrzcstne cory ... Ale kochane!.
Zycze. Warn zdrowia! Usmiechu wiele!
By kazdy wystej) byl dla Was radoscia.!
A ja, dopoki zyje. wspierac Was be^d?
Moja. matczynq milosci^.
,,Matka chrzestna"
Barbara Szc;
Nalezy wspomnicc, ze pani Basia jest
autorka_ slow do wiejtszosci piosenek
spiewanych przez zespoi na czele z ich
sztandarowym utworem ,,My jestesmy
Skrzynkowianki..."
Ksiadz Lomihski po raz trzeci..
O ksi^dzu doktorze Leonie Lomihskim pisafem juz w Naszej Gminie dwa
razy. Przypmn^ krotko, ze urodzil si? w 1891 roku w Ujezdzie. W 1918 r.
ukonczyt seminarium duchowne w Kielcach. W pamietnym 1920 r. jako kapelan-ochotnik bral udzial w wojnie z bolszewikami. Nastej>nie studiuje w
Lublinie i Rzymie. Pisze mnostwo ksia^zek. Na rynku lokalnym do dzis
znana jest jego monografia Spahy i Inowlodza dedykowana prezydentowi RP
Stanislawowi Wojciechowskiemu. Przez cate 20-lecie daje sie^ poznac jako
swietny organizator parafii i gora^cy patriota. II wojna swiatowa rzuca go daleko od Ojczyzny. Jako kapelan wojskowy bral udzial w wojnie 1939 r. Jest
z Karpacka, Brygada. na Bliskim Wschodzie. Pozostaje w Afryce jako misjonarz i opiekun mieszkaja^cych tam Polakow. Zmarl w Ugandzie w 1953 r.
Tym razem mam dla milosnikow historii lokalnej gratk? w postaci zdj^c
ksi^dza doktora. Pierwsze z nich zrobione byk> w latach dwudziestych. Drugie, na ktorym ks. Lomiriski prezentuje sie_ mundurze kapelana z dystynkcjami kapitanskimi. Jednoczesnie po raz kolejny Skladam serdeczne
podzi^kowania dla pani Haliny Halickiej-Jatochy, wnuczki siostry ksie.dza,
ktora dostarczyla zala^czone zdJQcia.
JC
18sierpnia2010r.
Fiona Posiadalo jest spolka^ rodzinna^ ktora od 1996 roku zajmuje sie.
produkcja^ elementow betonowych.
Znana jest na rynku szczegolnie z produkcji kostki brukowej, zarowno przemyslowej jak tez szlachetnej. Ponadto
dowie i... Wroclawiu. Posiada nowoczesny
dzial
technologicznowdrozeniowy oraz laboratorium badawcze.
W dniu 24 lipca na terenie Firmy
POSIADALO, w Wyknie odbyla si?
jest najwi^kszym w Polsce producentem specjalistycznych przeciwwag z
betonu ci^zkiego uzywanych w windach, dzwigach jak tez pralkach, zmywarkach, kuchenkach. Produkuje tez
elementy watow przeciwpowodziowych, elementy oskmowe przed
roznego rodzaju promicniowaniem i
substytuty obcia_znikow zeliwnych, stalowych i innych. W 2000 roku firma
uzyskata Aprobatq Techniczna, Instytutu Budowy Drog i Mostow w Warszawie. Wspolpracuje zarowno z
firmami krajowymi i zagranicznymi.
Ma swoje siedziby w Wyknie, Niewia-
Koszykarskie latnia granie
W te wakacje odbywa sie^
na terenie Osrodka Sportu i
Rekreacji w
Tomaszowie
Maz.
juz
czwarta edycja
Letniej
Ligi
Koszykowki.
Organizatorami jest Inicjatywa Mlodych
Tomaszowian ZM TKKF oraz OSiR
Celem imprezy jest popularyzacja
koszykowki w formic rekreacyjnej wspolzawodnictwo pomie^dzy druzynami zakladowymi, osiedlowymi,
szkolnymi, ognisk TKKF na terenie
miasta
Mecze rozgrywane sq w soboty i niedziele wg szczegolowego kalendarza
rozgrywek na obiekcie przy ulicy PCK.
W imprezie moga^ brae udziai tylko
amatorskie druzyny zakladowe, osiedlowe, szkolne, ognisk TKKF. Zespol powinien skladac sie. z czterech
zawodnikow, wyja,tkowo dopuszcza sie.
gry w trzyosobowym skladzie. Druzyna
moze zgtosic maksymalnie dwunastu
zawodnikow w catych rozgrywkach.
Niepehioletni uczestnicy turnieju musz^
posiadac pisemna^ zgodQ rodzica lub
opiekuna na uczestnictwo w turnieju.
Pozostali musza. na liscie zgloszeniowej
wtasnor^cznym podpisem sygnowac oswiadczenie o stanie zdrowia. W danym
meczu moze wystaj>ic dziesi^ciu zawodnikow w kazdej z druzyn. W turnieju mog^ brae udzial tylko gracze z
terenu powiatu tomaszowskiego i okolic. Rozgrywki prowadzone sa^ systcmem ,,kazdy z kazdym" - mecz i
rewanz.
Gra sie, 2 x 10 minut z przerwa, 3 minutowa, (kazdej z druzyn przysluguje. w
drugiej polowie jedna jednominutowa
przerwa techniczna). Zwyciqzca zawodow otrzymuje PUCHAR LATA dla
mistrza rozgrywek.
W biez^cym roku do rozgrywek
przystapilo 7 druzyn. Jest wsrod nich
rowniez BASKET N1EWIADOW, jedyny zespol spoza Tomaszowa. Wyst?puje w sktadzie:
uroczystosc otwarcia i poswiecenia nowego zakladu produkuja^c ego koske,
brukowa, i elementy betonowe. Posrod
400 zaproszonych osob byli przedstawiciele wladz powiatowych i gminnych,
mie.dzy
innymi
Piotr
Kagankiewicz - starosta powiatu tomaszowskiego, Wlodzimierz Gozdzik
wqjt gminy Ujazd oraz Matgorzata Kubica inspektor ds. zamowicri publicznych.
Poswie^cenia zakladu dokonal
ksi^dz Jacek Wojciechowski, wikary
ujezdzkiej parafii. Oficjalnego przeciqcia wste^gi dokonali wlasciciele firmy,
Anna, Sfawomir i Lukasz Posiadalo.
Imprcza miala charakter pikniku,
oprocz wtascicieli i zaproszonych gosci
uczestniczyli w nim pracownicy firmy
wraz ze swoimi rodzinami. Goscie
mieli okazjc zwiedzic zaktad oraz zobaczyc krotki pokaz proccsu produkcyjnego.
Po cze^sci oficjalnej, dla gosci zorganizowano moc atrakcji. Mie^dzy innymi jazd^ quadami, konkursy
zr^cznosciowe z wykorzystaniem wozkow
widlowych, ukladanie
wiezy z kostki brukowej, pokaz kulturystyczny w wykonaniu
utytulowanego kulturysty Michata Krajewskiego, pokaz i nauka
tahca nowoczesnego
oraz pokaz
tanca
ognia. Gwiazda. wicczoru byla pani Adrianna Biedrzyiiska, ktora
wystajiila z repertuarem piosenek biesiadPiotr Stasioiek ..Stasiu"
Michal Augustyniak ,,Dyniek"
Przemyslaw Zimnicki ,,Zima"
Rafat Szacilowski ,,Skrzat"
Rafal Piwowarski ,,SIonik"
Krystian Pluta ,,Pluton"
Bartosz Urbariczyk ,,Urban"
Pawel Piwowarski ,,Piwo" kapitan druzyny
Dla niewiadowskich koszykarzy to
dopicro drug! sezon w lidze. Jak powiedzial kapitan druzyny Pawet ,,Piwo" Piwowarski, pierwszy sezon potraktowali
jako ..przetarcie". W tym sezonie zacztjli
wygrywac a ma bye jeszcze lepiej. Podgla^daja, tez lepszych. Ostatnio kibicowali polskiej druzynie w czasie meczow
ze Slowacja^, Belgi^ i Gruzja^ w ATLAS
ARENA wLodzi.
nych. Znajomosc prezentowanych szlagierow skutkowaia wspolnym spiewaniem i gora^cq zabawq do poznych
godzin nocnych. Na zakonczenie imprezy odbyl sie. bardzo efektowny
pokaz tanca ognia. Mlodzi artysci w
rytm muzyki wymachiwali ptona^cymi
pochodniami co rozswietlalo cafy scen^.
Otwarcie zakladu bylo rowniez
okazjq do zaprezentowania nowej
marki dla kostek brukowych GLADIO,
ktora zastapi dotychczasowa. znak Posbruk. Dzie^ki nowej maszynie i technologii Firma Posiadalo ma mozliwosc
produkowania wyrobow szlachetnych
w tym kostek z posypkq. Pozwolilo to
na stworzenie kolekcji kostek Gladio o
nowoczesnej i ponadczasowej stylistyce. Duzy wybor kolorow i ksztahow
Limozliwia aranzowanie przestrzeni. Jakosc wyrobow potwierdza certyfikat
ISO 9001:2009, wieloletnia gwarancja
oraz nasi zadowoleni klienci.
JC
Zainteresowanych rozgrywkami informujemy, ze wi^cej wiadomosci o rozgrywkach mozna znalezc na stronie
www.ligaletnia.com.pl
JC
WA±NE
TELEFONY
Urzqd Gminy Ujazd
44 719 21 29
Komisariat Policji
Rokiciny
44 719 50 07
GZOZ Ujazd
4471921 12
GZOZ Niewiadow
447192262
Gminny Osrodek
Pomocy Spotecznej
447192301
ZGKiM Niewiadow
447193151
Gminny Osrodek
Kultury
447192396
Zespol Szkot
w Ujezdzie
447192230
Zespol Szkot
w Niewiadowie
447192231
Przedszkole w Ujezdzie 447192165
Przedszkole
w Niewiadowie
447192384
Biblioteka w Ujezdzie
447192212
10
18sierpnia2010r.
W dniu 10 sierpnia 2010 roku w GOK w Niewiadowie odbyto si§ zebranie
Rady Stowarzyszenia ,,BUD-UJ RAZEM" w przedmiocie oceny wnioskow ztozonych
w ramach naborow dla dziatania ,,Mate projekty" oraz dla dziatania ,,Odnowa i rozwoj wsi".
Ponizej prezentujemy list$ rankingowq projektow wytonionych do dotinansowania.
LISTA RANKINGOWA WNIOSKOW O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH OSI IV PROW 2007-2013 413 ,,Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" dla matych projektow, tj. operacji, ktore nie odpowiadaja^ warunkom przyznania pomocy
w ramach dziatah Osi 3, ale przyczyniaj^ sie do osia^gniecia celow tej Osi, objetego PROW 2007-2013
Zatgcznik do uchwaly nr V/24/10 Rady z dnia 10.08.2010
LP.
[HIE NAZWISKO/
NAZWA
PODMIOTU
1
Gminny Osrodek
Kultury w Ujezdzie
2
Gmina Bedkow
3
6
Gmina Czamocin
7
8
17494,93d
129 385.00 zt
064519143
4M201 0/1/10
Osiedle
Niewiadow
Skizynki
Przesiadtow
37,0
Tumiej Gmin Reymontowskich
10 722.96 zt
111 890,07 zt
062723126
5/M/201 0/1/10
Bedkow
97-319 Bedkow
33,0
ul. Parkowa 3
97-319 Bedkow
NIP 7732223401
REGON 590647894
Miejski Osrobek
Kuitury, Sportu
i Turystyki
w Tuszynie
Agata. Inga
Mendel
Aktywizacja dzieci i mtodziezy
z gminy Ujazd poprzez przeprowadzenie warsztatow dziennikarskich
podtytutem ,Klub tropicieli
przesztosci"
Osiedle Niewiadow 43
97-225 Ujazd
NIP 7732295211
REGON 592272620
Ex Littehs Libertas
5
NR
IDENTYFIKACYJNY
TYTUL
OPERACJI
W^grzynowice 16
97-212 Budziszewice
REGON 100523611
4
WNIOSKOWANA
KWOTA
DOSTEPNOSC
SRODKOW
DLA KONKURSU
NR M/2010/1
INFORMACJE
0 WNIOSKODAWCY (MIEJSCE
ZAMIESZKANIA BADZ SIEDZIBA, PESEL LUB REGON, NIP)
Gminny Osrodek
Kultury
w Moszczenicy
Ex Litteris Libertas
ul.Noworzgowska20A
95-080 Tuszyn
NIP 7711084147
REGON 590283506
Zofiowka
95-080 Tuszyn
ul. Gtowna 142
97-318 Czamodn
NIP7711733812
REGON 590647888
ul. Dworcowa 16A
97-310 Moszczentca
NIP 77 12706496
REGON 590533989
Wegrzynowice
16 97-21 2 Budziszewice
REGON 100523611
.Plywamy i wspinamy sie
w Budziszewicach i okolicach" organizacja imprezy sportoworekreacyjnej oraz letniego cyklu
szkoleri, warsztatow
10 000,00 zt
Piknik Rodzin w gminie Tuszyn
231 79,48 z)
91 167.11 zt
Odtworzenie i zabezpteczenie
cennego lokalnego dziedzictwa
krajobrazowego
i przyrodniczego poprzez
nasadzenie oraz zabezpieczenie
czesci parku w Kietczowce
17 904,04 zt
67 987.63 zt
16 800,00 zt
Aktywizacja lokalnej spolecznosci
z terenu gminy Moszczenica
poprzez kultywowanie miejscowych
tradyqi, obrzedow
i zwyczajow oraz udziat w warsztatach muzycznych zespotu Tkacze
Zajecia edukacyjne dla dzieci
i mlodziezy z gminy Budziszewice szkolenia z jezyka angielskiego
oraz szkolenia z obslugi komputera
i intemetu
Kultywujemy lokalne dziedzictwo
kulturowe w swietlicy wiejskiej
101 167,11 zt
064565841
INDYWIDUALNE
OZNACZENIE
SPRAWY
7/M/2010/I/10
MIEJSCE
OPERACJ
Budziszewice
97-212
Budziszewice
SREDNIA
ILOSC
PUNKTdW
A
32,0
Brzeziny
95-060 Brzeziny
1/M/201 0/1/10
Tuszyn
95-080 Tuszyn
31,0
064561413
8/M/201 0/1/10
97-310 Moszczenica
28,0
50 083,59 zt
062532891
3/M/201 0/1/10
Biezywody
97-318 Czamocin
27,1
18 252,50 zt
33 283,59 zt
064563973
2/M/201 0/1/10
Moszczenica
97-310
Moszczenica
24,0
15 000,00 zt
15031,09zt
064565841
6/M/20 10/1/10
Wegrzynowice
97-212
Budziszewice
18,9
w Biezywodach
^
Marian Holak - Przewodnic2a,cy Rady. Leon Fortak - Przewodniczaca Komisji Skrutacyjnej, Anna Befdowska - Cztonek Komisji Skrutacyjnej
LISTA RANKINGOWA WNIOSK6W O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH OSI IV PROW 2007-2013 413 ,,Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, ktore odpowiadaja, warunkom przyznania pomocy w ramach dziatania
..Odnowa i rozwoj wsi" objetego PROW 2007-2013
Zafqcznikdo uchwaly nr V/23/10 Rady z dnia 10.08.2010
LP.
IMIE. NAZWISKO/
NAZWA PODMIOTU
INFORMACJE
0 WNIOSKODAWCY (MIEJSCE ZAMIESZKANIA BADZ SIEDZIBA,
PESEL LUB REGON, NIP)
1
Gmina
Budziszewice
ul. Jana Chryzostoma Paska 66
97-212 Budziszewice
NIP 7732223387 REGON 590647813
Urza,dzenie strefy reprezentacyjnej przed Kosciolem
w Budziszewicach
180 300,00 zl
2 699 972,00 zt
062502955
2
Gmina Bedkow
ul. Parkowa 3
97-31 9 Bedkow
NIP 7732223401
REGON 590647894
Budowa swietlicy wiejskiej
w Brzustowie + wyposazenie
432 075,00 zt
2 519 672,00 zl
3
Gmina Czamodn
ul. Gtowna 142
97-31 8 Czamocin
NIP7711733812
REGON 590647888
Uporzadkowanie centnjm
Czamocina
329 458,00 zt
2 087 597,00 zt
TYTUL
OPERACJI
WNIOSKOWANA
KWOTA
DOSTEPNOSC
SRODKOW DLA
KONKURSU
NR 0/2010/1
NR
IDENTYFIKACYJNY
INDYWIDUALNE
OZNACZENIE
SPRAWY
MIEJSCE
OPERACJ
SREDNIA
ILO$C
PUNKTbW
3/0/2010/1/10
Budziszewice
97-212
Budziszewice
48,0
062723126
2/0/2010/1/10
Brzustow
97-319Be_dkow
43,0
062532891
1/0/2010/1/10
Czamocin
97-31 8 Czamocin
41,0
Marian Holak - Przewodniczacy Rady, Leon Fortak - Przewodniczc|ca Komisji Skrutacyjnej, Anna Betdowska - Cztonek Komisji Skrutacyjnej
Prflekty wspotpracv w LED BUD-UJ RAZEM
Na pocza^tku czenwca br. cztonkowie stowarzyszenia podjeli
rozmowy w sprawie przygotowania regionalnego projektu
wspotpracy, ktorego celem bedzie stworzenie szlaku konnego na terenie lokalnej grupy dziatania. Jest to jedno z przedsiewzi^cie, ktore
zostato zaplanowane do zrealizowanie wraz z dwoma innymi grupami tj Mroga, oraz Doling Pilicy. Niniejsze przedsiewzi^cie moze
przyczynic si? do promocji gmin nalezacych do LCD BUD-UJ
RAZEM oraz rozwoju tego terenu. W stworzeniu szlaku partnerzy
nie tylko widza, szanse na rozwoj turystyki w niniejszym regionie ale
takze ukazania gmin jako atrakcyjnych miejsc pod inwestycje w przysztosci. W chwili obecnej jestesmy w fazie przygotowania do kolejnych dwoch ogolnopolskich projektow wspotpracy, ktorych zakres
tematyczny obejmuje energie odnawialn^, systemy solarne oraz
mozliwosci ich wykorzystania na naszym terenie.
W pazdzierniku planowane kolejne nabory tym razem dla
przedsi^biorcow. Na przetomie pazdziemika i listopada Stowarzyszenie LCD BUD-UJ RAZEM planuje rozpocza^c kolejne nabory na
dwa dziatania dla przedsi^biorcow oraz osob chca.cych podjqc
dziatalnosc gospodarcza,.BIizszych danych prosimy szukac na stronie intemetowej stowarzyszenia: www.buduj.eu.
18sierpnia2010 r.
^L^ 'M ^L
Lubochni, Zawady, Laznowa, Zelechlinka i Ujazdu.
Koncert trwat ponad dwie
^t
godziny. Kazdy pozostawit
w pami^ci stuchaczy jakis
slad: marzoretki z Zawady, pi^kny wokal chlopca z
Lubochni, matoletni werblisci ze Smardzewic, dyrygent z gwizdkiem z Ujazdu. Byli faworyci, byto wielkie
napi^cie i... ogtaszenie wynikow. Poza konkursem
wystapita jeszcze orkiestra dziafajaca przy Gminnym
Osrodku Kultury w Rzeczycy. Ubrana w stroje stylizowane na napoleohskie mundury z rzeczyckim tab§dziem na wysokich kotnierzach, zagrata hucznie i
podobnie jak ,,Ludowiacy z B^dkowa" stanowita
swietne interludium w chwili napi^cia przed ogtoszeniem wynikow konkursu.
Komisji konkursowej najbardziej spodobata si^
orkiestra d^ta z UJAZDU, ktorej towarzyszyly dziewcz^ta z zespolu Estrella.
Zajeji pierwsze miejsce i na dalszym etapie
b§da_ reprezentowac powiat tomaszowski. Dyrygent
Andrzej Pa^owski otrzymat z raj< starosty Piotra Kagankiewicza puchar i gratulacje mi^dzy innymi od
obecnego na konkursie wojta gminy Ujazd Wlodzimierza Gozdzika. Nagrod^ publicznosci i druga, nagrod^ jury zdobyla orkiestra ze Smardzewic pod
batutq_ dh Wiestawa Iskry a miejsce trzecie orkiestra
z Zawady kierowana przez dh Andrzeja Zerka
^•^^
Niby nic - zwyczajne papapa... ~ pod takim tytutem rok temu pisatem o swoich artystycznych
wrazeniach z przegladu orkiestr de.tych z terenu powiatu tomaszowskiego. Prowadza.cy przegla.d (jako
strazak) przewodniczacy Rady Gminy Ujazd Leszek
Kobacki zapowiedziat wtedy, ze w roku 2010 przeglajd, jak co dwa lata, b^dzie miat form§ konkursu
strazackich orkiestr d^tych na poziomie powiatowym.
1^*^ Zgodnie z zapowiedzia^, w pierwsza, niedziel^
T _,a biezacego roku stawitem sie. z catei rodzina^ na
VI Przegla.dzie Strazackich Orkiestr D^tych Powiatu
Tomaszowskiego.
Organizatorzy okreslili kilka celow, ktore pragna,
osia_gna,c w trakcie przegla^du. Jak zaznaczyli organizatorzy, celami konkursu jest popularyzacja orkiestr
d^tych z terenu powiatu tomaszowskiego, podnoszenie poziomu artystycznego orkiestr, konfrontacja
osiajgniec, wzajemna wymiana doswiadczeri mi^dzy
zespolami i ich dyrygentami, a takze nominacja zwycie,skiej orkiestry do udziatu w konkursie na szczeblu
wojewodzkim.
Uczestnikami konkursu mogty bye tylko orkiestry
amatorskie. Miaty do dyspozycji 15 minut. Kazda z
orkiestr przedstawrta utwory w wersji instrumentalnej
i jedna, piosenk§. Przedstawiony repertuar musi pozostac niezmieniony na wszystkich pozniejszych etapach konkursu.
Jury ztozone byto z pah wykladowczyh z tomaszowskiej Pahstwowej Szkoty Muzycznej: Doroty Habiery-Czaplihskiej i Iwony Kamiriskiej. Oprocz nich po
raz pierwszy w sWad jury weszli dyrygenci ocenianych orkiestr. Jury przegla^du oceniato m.in.:
• dobor repertuaru
(dotyczy to mozliwosci technicznych
orkiestry)
• czystosc brzmienia
- poziom artystyczny
• ogolne wrazenie artystyczne,
w tym muzykalnosc, prezentacj§,
estetyke, oraz (hmmm...)
sprawnosc dyrygenta
Pogoda, podobnie jak rok temu, byta sprzyjajapa,
publicznosc tlumnie zebrata si§ pod obszernym namiotem. Dopisali tez zaproszeni goscie. Oprocz gospodarza imprezy prezesa powiatowego OSP dh
Tadeusza Cisowskiego i gospodarza powiatu - starosty tomaszowskiego Piotra Kagankiewicza, na swi^to
muzyki strazackiej przybyli postowie Artur Ostrowski
i Dariusz Seliga, przewodnicza,cy Sejmiku Wojewodztwa Lodzkiego Marek Mazur, wojtowie gmin, w
ktorych dziataja. orkiestry, prezes stowarzyszenia
STER Roman Jagielihski, prezes Towarzystwa Mitosnikow Spaty Zbigniew Buda i wiele innych osob
zwia,zanych z Ochotnicza, Straza, Pozar-na^. W konkursie wziejo udziat szesc orkiestr ze Smardzewic,
O
Po raz kolejny Gmina Ujazd
prowadzi rekrutacj^ do projektu
,,Kolorowe przedszkole - wsparcie dzialalnosci Przedszkola Samorzeidowego w Ujezdzie,
przyczyniaja^ce si^ do zwiekszenia uczestnictwa dzieci z terenu
Gminy Ujazd w wychowaniu
Orkiestra w Ujezdzie powsta^a w 1917 r. z inicjatywy 7 osob. Pierwszym kapelmistrzem byt Antoni
Kamihski. Orkiestra przez kolejne lata zmagala si^ z
przeciwnosciami losu i brakiem przychylnosci wladz.
Pod koniec lat siedemdziesiajtych ubiegtego wieku
wydawato si§, ze to juz koniec dzialalnosci tej orkiestry. Wowczas, dwaj panowie : Franciszek Durski
i Henryk Tomalski - w maju 1980r. - ogtosili apel do
miodziezy, aby wst^powata do orkiestry.
Pomyst chwycit. Przez orkiestry przewin^to si^
od tamtej pory mnostwo ludzi, co niewa,tpliwie podniosto poziom edukacji muzycznej w gminie. Orkiestra odzyta, a kilku ich cztonkow z tamtego okresu
gra w niej do dzis.
Od 10 lat dyrygentem jest dh Andrzej Pqgowski,
ktory jednoczesnie prowadzi taka. sama, orkiestry przy
OSP w Laznowie. Pod jego batuta^ orkiestra bardzo
si§ rozwine^a, zdobywaja^c tu, w Spale w roku 2004 I
miejsce. Rok temu mozna ja^ byto podziwiac w korowodzie podczas Dozynek Prezydenckich w Spale.
Dzis trudno sobie wyobrazic jaka^kolwiek uroczystosc
na terenie gminy bez jej udziatu ale i tak juz niejednokrotnie sfyszatem narzekania, ze jest jej cia^gle za
mato.
JC
Sktadam serdeczne podzi$kowania p. Leszkowi
Kobackiemu za udostqpnienie materiafow niezbqdnych do napisania tego artykutu.
przed szkolnym".
Projekt przewiduje dodatkowa
rekrutacje wsrod trzylatkow i
zatozenie dodatkowej grupyyi
przedszkolnej. oraz organizacj^
dodatkowych zajec dla dzieci
ucz^szczajacych do przedszkola
w Ujezdzie. Zaj^cia dodatkowe
b§da_ prowadzone
w soboty od 1
wrzesnia 2010 do
30 czerwc
r. b^da.to zaj^cia
z j^zyka angielskiego, informatyki,
matematyki, tahca, teatralne i plastyczne. Dzieci b^da^mialy zapewniony pocz^stunek i przewoz.
Udzial w projekcie jest bezplatny
a pierwszeristwo b^da^rniaty
dzieci matek pracujacych. O przy-
j^ciu decydowac b^dzie kolejnosc
zgloszeh.
Rekrutacja b^dzie prowadzona od 2 do 25 sierpnia.
Blizsze informacje mozna uzyskac w przedszkolu, lub Urz^dzie
Gminy Ujazd.
Projekt jest wspotfinansowany
ze srodkow Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu
Spolecznego - Cztowiek - najlepsza inwestycja.
ZAPRASZAMY NA
Gmina Ujazd
DOIVHKI GMHWC
PIONOW 2070
-
<
UKPCZYSTOSCIi
tt.OO - Vroczysta tyisza Swi$ta na (p[acu
l(p$tiusz%i pofqczona zjego
poswigceniem
12.30 - (przemarsz "Korowodu (Dozyn
do Zespofu <Par$pwo-(Pafacoivego w
Vjezdzie
13.00 - Inauguracja (Dozynef^na scenieprzed
(pafacem Ostroivs^icfi w Vjezdzie
13.10 - (Widorwisk$ "Z szacunftu dCa Chfeba"
pofqczone z cz$$ciq wiencowq,
15.00 - (Biesiada Zniwna
- gry i zabawy dfa dzieci
- program artystyczny pwwadzony
przezPIOTRA BAtTROCZYKA
16.00 Concert KRZYSZTOFA K.A.S.A.
KASOWSKIEGO
-18.30 -wyst^p zespofu SKAIDOWIE
20.00 - J^rtystyczne prezentacje (jOK^Vjazd
- T^atarzyna
20.20
zapraszajq do za6awy
24.00 - Zakonczenie imprezy
Wojt Gminy Ujazd
Wlodzimierz Gozdzik
tfrzewodniczqcy Rady Gminy Ujazd
Leszek K&backi
'• '
vox
FM
,Q
Radio
patroni medialni

Podobne dokumenty