Piła, 19 kwietnia 2007 r. IN.II.34130.1/2007

Komentarze

Transkrypt

Piła, 19 kwietnia 2007 r. IN.II.34130.1/2007
!"$!&'
!"#
$%&$
')"
*!+#
,)
-'!*("*$*!'!
!."
"/
$)#
01!
*2"."
)$)
"/
,456794:;,<=;64
OGŁOSZENIE
roboty budowlane, dostawy, usługi
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.
1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Piła,
do kontaktów: Wydział Inwestycji i Nadzoru
Pl. Staszica, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 067 2126210, fax 067 2123566,
e-mail: [email protected],
www.um.pila.pl.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak./Nie
Nr 74
poz. 21467
z .dnia 11.04.2007 r.
Szacunkowa wartość całkowita (bez VAT): 15.865.603,oo
EURO 3.616.504,oo
SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, usługi, dostawy.
2) Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem.
3) Nomenklatura
3.1) Wspólny Słownik zamówień (CPV): - 45212220-4; 45212212-5; 45212211-8; 74232099-4
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Centrum Sportowo – Rekreacyjne – rewitalizacja obszaru powojskowego w Pile
rejon ul. PodchorąŜych – Kossaka .
SEKCJA III: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
III.1) Udzielenie i wartość zamówienia
1.1) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
ZAMÓWIENIE UNIEWAśNIONO
1.2. Data przekazania ogłoszenia: 19.04.2007 r.
Sporządziła: Stefania Drabik

Podobne dokumenty