Bezdroża ideologii gender

Komentarze

Transkrypt

Bezdroża ideologii gender
BEZDROŻA
IDEOLOGII GENDER
WPROWADZENIE
PODŁOŻE IDEOLOGII GENDERmaterialistyczna koncepcja człowieka
• W klasycznej walce marksistowskiej chodziło
o pozbawienie człowieka jego osobowej
podmiotowości. Jednostka była niczym,
zerem, liczył się tylko kolektyw, a dokładniej
jego świadoma część, czyli partia proletariacka
(prwadziło to do alienacji osoby).
• Ideologia gender wykazuje dość ścisłą analogię
- dąży do całkowitego podporządkowania
sobie osoby ludzkiej.
PODŁOŻE IDEOLOGII GENDERmaterialistyczna koncepcja człowieka
 W 1884 r. Engels pisał: „W historii za pierwszorzędny
antagonizm należy uznać antagonizm między mężczyzną
i kobietą w monogamicznym małżeństwie,
a za pierwszorzędny ucisk, ucisk kobiety przez mężczyznę".
 Ideologię tę promuje Shulamith Firestone w swej książce
The Dialectic of Sex (Dialektyka płci), opublikowanej w 1970
roku , modyfikując ideę walki klas, wzywa do
"REWOLUCJI KLAS PŁCIOWYCH" (SEX-CLASS REVOLUTION):
"Aby wyeliminować klasy płciowe, klasa podrzędna
(kobiety) musi się zbuntować i przejąć kontrolę nad
reprodukcją... To oznacza, że celem rewolucji jest nie tylko
usunięcie przywilejów mężczyzn, co było celem ruchu
feministycznego, lecz
WYELIMINOWANIE RÓŻNICY MIĘDZY PŁCIAMI
-nie będą już one więcej miały żadnego znaczenia".
Czołowa propagatorka ideologii
Nancy Chodorow:
• zauważa, że dopóki kobiety będą pełnić funkcje
wychowawczo-opiekuńcze, dzieci będą rosnąć,
postrzegając ludzkość podzieloną na dwie różne
i - według niej – oczywiście nierówne klasy.
• domaga się tego, aby dzieci żyły bez rodziny. Absolutnie
zakazana staje się w tej perspektywie rodzina
biologiczna. Jej odrzucenie, czy wręcz unicestwienie
sprawi, że ludzkość będzie mogła wreszcie powrócić do
swej naturalnej, wielopostaciowej i perwersyjnej
seksualności.
Słowo "gender„
jest terminem gramatycznym,
odnoszącym się nie do płci,
a do rodzaju.
Jego użycie w tzw. GENDER
MAINSTREAMING - jest przykładem
ideologicznej indoktrynacji
GENDER MAINSTREAMING
– pojęcie wprowadzone na Konferencji
w Pekinie (1995 r.)
obejmuje „wszystkie działania podejmowane
w ramach walki z dyskryminacją kobiet,
które mają być podejmowane
z uwzględnieniem perspektywy
KULTUROWEJ TOŻSAMOŚCI PŁCI* (gender)”.
„odnoszącej się do cech kształtowanych przez społeczeństwo,
„nadawanych” kobietom i mężczyznom oraz do relacji między nimi
niezależnie od płci biologicznej (sex),
która odnosi się do biologicznych różnic między
mężczyznami a kobietami”
* Konferencja Ludnościowa w Pekinie (1995 r.)
GENDER* MAINSTREAMING
ma prowadzić do:
• równości i równorzędności wszystkich orientacji
seksualnych, w tym homo- i transseksualnych, jako
nowych komponentów i form „rodziny”,
• nowej definicji małżeństwa, która obejmuje również
pary tej samej płci
*GENDER oznacza, WYBRANĄ, a nie zdeterminowaną
płeć przez poczęcie i urodzenie
Ideologiczna indoktrynacja
GENDER MAINSTREAMING
• Unijne dyrektywy, powstały na skutek aktywności
organizacji feministycznych po Konferencji Ludnościowej
w Pekinie. Strategia gender mainstreaming została ujęta
zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej w
Traktacie Amsterdamskim w 1997 r. i jest wiążąca dla
wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.
• Polska od chwili wstąpienia do UE w 2004 roku musiała
dostosować swoje prawo wewnętrzne do zapisów prawa
wspólnotowego.
• W kolejnych latach w Unii Europejskiej opracowano tzw.
“mapy drogowe”, czyli pięcioletnie programy działania.
Określają one najważniejsze obszary polityczne, w
których należy wdrożyć zasadę gender mainstreaming.
KULTUROWA TOŻSAMOŚĆ PŁCI (GENDER) to celowa
dezorientacja wobec męskiej i żeńskiej tożsamości
płciowej, która prowadzi* do
zaburzeń osobowości- badania na Uniwersytecie
Harvarda wykazały, że brak pewności tożsamości
płciowej u dzieci poniżej 11 roku życia zwiększa
prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości
w ich rozwoju seksualnym, psychicznym i fizycznym
i może doprowadzić do nieusuwalnych obciążeń psychiki
traumatycznymi zaburzeniami
*Andrea L. Roberts, Margaret Rosario,Heather L. Corliss, Karestan C. Koenen and S. Bryn Austin, Childhood
Gender Nonconformity: A Risk Indikator for Childhood Abuse and Posttraumaticts Stress in Youth, in Peditrics
20.02.2012 http://peditrics.aapppublications.org/contant/2012/02/15/peds.2011-1804
KULTUROWA TOŻSAMOŚĆ PŁCI (GENDER) to celowa
dezorientacja wobec męskiej i żeńskiej tożsamości
płciowej, która prowadzi do
 rozchwiania tożsamości człowieka* - jeżeli płciowość
zostanie odrzucona lub niezaakceptowana powstaje
wewnętrzny chaos
 idei zamienności płci,
 zmniejszania różnic płciowych, skoro są to tylko
wyuczone role.
*Andrea L. Roberts, Margaret Rosario,Heather L. Corliss, Karestan C. Koenen and S. Bryn Austin, Childhood
Gender Nonconformity: A Risk Indikator for Childhood Abuse and Posttraumaticts Stress in Youth,
in Peditrics 20.02.2012 http://peditrics.aapppublications.org/contant/2012/02/15/peds.2011-1804
Ideologia GENDER definiuje małżeństwo jako
związek obejmujący również pary tej samej płci
W ostatnich latach pojawiło się bardzo wiele
publikacji, w których sugeruje się, że nie
istnieje żadna istotna różnica między dziećmi
wychowywanymi przez pary tej samej płci czy
przez rodziców naturalnych.
Czy tezy tego typu są wiarygodne?
Tommy został Tammy?
Źródło: FoxNews.com
 W 2011r. w Kalifornii „RODZICE” 11 – letniego Tommy’ego postanowili
dać swojemu synkowi trochę więcej czasu na dojrzewanie niż to natura
przewiduje, by mógł on zdecydować, czy chce być chłopcem, czy
dziewczynką. Wszystko jest oczywiście całkowicie normalne, bo jak mówi
jeden z „autorytetów”, Joel Baum dyrektor ds. edukacji i treningu
w kalifornijskiej organizacji Gender Spectrum, „chodzi tutaj o danie
dzieciom i ich rodzinom sposobności, by podejmowali właściwe decyzje”.
Według „RODZICÓW” (rodzicami są dwie kobiety) Tommy już w wieku
trzech lat stwierdził, że jest dziewczynką i nic nie dały tu zaprzeczenia
„RODZICÓW”. Więc tym bardziej teraz, gdy ma on już 11 lat, nie ma
powodu, dla którego należałoby wywierać presję na chłopca.
Od tego lata przyjmuje on hormony blokujące jego rozwój.
 Według prof. Lynna Wardle'a: "Większość badań
dotyczących rodzicielstwa homoseksualistów opiera
się na dokumentacji niedostatecznej z punktu
widzenia ilościowego, wadliwej metodologicznie
i analitycznie (some of little more than anecdotal
quality), a co za tym idzie, stanowi bardzo słabą bazę
empiryczną, aby decydować o polityce społecznej".
Natomiast wiele badań potwierdza, że obecność ojca
i matki zwiększa dobre samopoczucie dziecka.
 Patrick Fagan z Heritage Foundation zebrał wielką
liczbę dowodów na to, jak wielkie znaczenie ma dla
dzieci posiadanie matki i ojca, którzy żyją razem.
GENDER IDENTITY
dr. John Money z Hopkins University
w Baltimore (USA) wprowadza termin
GENDER IDENTITY, by określić, czy dana osoba
czuje się mężczyzną, czy kobietą w zależności
od tego, jak dziecko było wychowywane,
(czasami różni się od płci biologicznej).
Teorie dr. Moneya zostały zdyskredytowane przez
badania naukowe dotyczące rozwoju mózgu
Badania prenatalne wykazały, że już przed
urodzeniem mózgi chłopca i dziewczynki znacznie
się różnią, co ma wpływ m.in. na różne
postrzeganie ruchów, kolorów i kształtów.
Sprawia to np., że u chłopca istnieje "biologiczne
przygotowanie" do używania „męskich zabawek”,
a u dziewczynki – „kobiecych”.
Kobiety, począwszy od łona matki, są wyposażane
w szczególną wrażliwość na innych ludzi, która
potrzebna jest w pełnieniu roli matki.
BEZDROŻA IDEOLOGII GENDER
Bezdroża ideologii gender
• Dotarła* do mnie z Polski przygnębiająca wiadomość. Okazuje się
mianowicie, że na UW istnieje wydział "Gender Studies".
• Smutna to rzecz i niepokojąca; świadczy bowiem o tym, że
po Polsce krąży groźna amerykańska choroba, z trudem
uleczalna, zwana polityczną poprawnością.
Choroba ta atakuje mózg, powodując całkowitą i definitywną
utratę zdrowego rozsądku, zdolności do racjonalnego myślenia.
• W Stanach Zjednoczonych, po blisko dwudziestu latach
szaleństwa, zjawisko politycznej poprawności, od dawna
wyśmiewane, zaczyna już wymierać; w Polsce zaś, gdzie modne
ideologie zachodnie docierają z opóźnieniem, dopiero od
niedawna się rozwija…
*Rzeczpospolita - 2000.01.29 Agnieszka Kołakowska
Brygady politycznej poprawności
Bezdroża ideologii gender c.d.
„IDEOLOGICZNA INDOKTRYNACJA* może być
BEZKARNIE UPRAWIANA, POD NAZWĄ NAUCZANIA
(GENDER STUDIES), NA UNIWERSYTETACH.
…uniwersytet, który symbolizuje rozum
i racjonalną dyskusję, pozwala na podważanie
swoich podstawowych wartości”.
*Rzeczpospolita - 2000.01.29 Agnieszka Kołakowska
Brygady politycznej poprawności
GENDER STUDIES
„Oba człony samej nazwy tej dziedziny są podejrzane*.
Słowo "gender„ jest terminem gramatycznym,
odnoszącym się do rodzaju, a nie do płci.
Słowo "studies" także powinno wzbudzić naszą
czujność, ponieważ cechuje ono niechybnie
pseudodziedziny, powstałe w celach propagandowych,
z nauką niewiele mających wspólnego (uczy się przede
wszystkim, że wszystko jest względne)”.
*Rzeczpospolita - 2000.01.29 Agnieszka Kołakowska
Brygady politycznej poprawności
Uczy się przede wszystkim,
że wszystko jest względne:
najwzględniejsze zaś wartości i osiągnięcia zachodniej
cywilizacji, zwanej niegdyś judeochrześcijańską.
Proponuje się nowe rozumienie:
• tolerancji , która oznacza, że wszystko jest
równouprawnione,
• porządku świata, który jest oparty na materialiźmie
W Polsce w 2013 r. gender ma już
sprawnie działające struktury.
• Powołanie Rady Programowej Studium Podyplomowego
GENDER STUDIES (interdyscyplinarnego programu studiów,
realizowanego na kilku uczelniach
w Polsce). Radę tworzą m.in. obecna wicemarszałek Sejmu
Wanda Nowicka, Magdalena Środa, Kazimiera Szczuka,
Danuta Waniek i Barbara Labuda.
• Strategia gender mainstreaming – „dokonanie trwałej
zmiany społecznej przez eliminowanie stereotypów
dotyczących płci, które stanowią podstawę
do dyskryminacji i uprzedzeń, oraz zmienianie świadomości
społecznej” – napisała w opracowaniu
dr inż. Zofia Łapniewska, trenerka, aktywistka, wykładowca
gender studies Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu
Warszawskiego
W Polsce w 2013 r. gender ma już
sprawnie działające struktury.
• Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu od
pięciu lat działa Międzywydziałowe Studenckie Koło
Naukowe Gender.
• W statucie obok propagowania gender zapisana jest
popularyzacja pozytywnego wizerunku feminizmu
i środowiska LGBT. Ten międzynarodowy skrótowiec
odnosi się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz
osób transgenderycznych jako całości. W ogólnej
definicji terminem LGBT określa się ogół osób, które
tworzą mniejszości o odmiennej od heteroseksualnej
orientacji seksualnej oraz osób o niezgodnej
z biologiczną tożsamości płciowej.
W Polsce w 2013 r. gender ma już
sprawnie działające struktury.
• Gender studies w systemie dziennym i zaocznym kształci już
młodzież na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie
Jagiellońskim, a także na państwowych uniwersytetach w Poznaniu,
Łodzi, Toruniu, Szczecinie, Wrocławiu, Białymstoku. Analogiczne
studia są także na Uniwersytecie Śląskim oraz w Instytucie Badań
Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
• Organizacjom feministycznym nie udało się w ubiegłym roku
otworzyć gender studies na Uniwersytecie Gdańskim. Dziekan
wydziału prawa prof. Jarosław Wawrylewski nie zawahał się uciąć
pomysłu, komentując propozycję utworzenia odpowiedniego
ośrodka słowami: “Jeśli powstaną gender studies, to ja otworzę
Centrum Badań nad Pedofilią”. Środowiska feministyczne nie
zapomniały do dziś tamtego wystąpienia, ostro krytykując prof.
Wawrylewskiego.
Propozycje działaczy i specjalistów
od zdrowia psychicznego.
Organizacja B4U-ACT sponsor imprezy w Baltimore USA (sierpień
2011 r.), w której udział wzięli działacze i specjaliści od zdrowia
psychicznego. W trakcie konferencji dyskutowano na temat
atrakcyjności seksualnej dzieci i zastanawiano się, w jaki
sposób można doprowadzić – podobnie jak w przypadku
homoseksualizmu – do wykreślenia pedofilii z listy zaburzeń
psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego
(APA).
Wśród panelistów konferencji znaleźli się m.in.: Fred Berlin
z Johns Hopkins University School of Medicine, Renee Sorentino
z Harvard Medical School, John Sadler
z University of Texas Southwestern Medical Center, John Breslow
z London School of Economics and Political Science.
Propozycje działaczy i specjalistów
od zdrowia psychicznego.
• W dyskusji na temat pedofilii głos zabrało około 50 osób. Prawie
wszyscy paneliści zgodzili się, że pedofile są „niesprawiedliwie
piętnowani i demonizowani przez społeczeństwo” i że „z natury nie
są w stanie wyrazić zgody” na seks z osobą dorosłą, dlatego
powinno się dopuścić do takiego aktu bez ich zgody. Omówiono
także argumenty dorosłych osób na rzecz dopuszczalności
kontaktów seksualnych z dziećmi.
Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne ignoruje fakt, iż
pedofile „żywią uczucia miłości do dzieci”. Tę „miłość” można ich
zdaniem porównać do zafascynowania heteroseksualnego
dorosłych osób, jak również do zafascynowania homoseksualnego.
Dlatego – argumentują – APA winna zmienić klasyfikację zaburzeń
psychicznych, wykreślając z niej pedofilię.
Ideologia gender drogą prowadzącą do:
• „Zrównania“ mężczyzny z kobietą (to nie równouprawnienie, lecz
UCZYNIENIE ICH TAKIMI SAMYMI)-przez likwidację tożsamości
płciowej mężczyzny i kobiety
• Likwidacji „przymusowej heteroseksualności “, tzn. całkowite
prawne i społeczne „równouprawnienie”,
a wręcz uprzywilejowanie wszelkich związków pozahetorseksualnych
• Seksualizacji dzieci i młodzieży w formie obowiązkowych zajęć pt.
Edukacja seksualna (Typu B), gdzie aborcja przedstawiana jest jako
„prawo człowieka“ i definiowana jako prawo reprodukcyjne
W gender „zrównanie“ mężczyzny z kobietą
odbywa się przez likwidację tożsamości płciowej:
Prawidłowa tożsamość płciowa
Ideologia gender uznaje, że wymiar biologiczny nie jest istotny
Ideologia gender jest groźniejsza od
marksizmu*, gdyż jest drogą prowadzącą do:
• zniwelowania wszystkich zewnętrznych determinantów
człowieka, które odbywa się najpierw przez usunięcie Boga,
a następnie natury,
• ogołocenia człowieka z wymiaru transcendentnego oraz
ogołocenia go z pojęcia natury ludzkiej, która jest wspólnym
mianownikiem całej ludzkości, ma decydować kultura, w której
żyje,
• traktowania ciała jako materiału, który można zmienić poprzez
technikę np. operacyjną – operacje plastyczne, interwencje
chirurgiczne, ingerencje hormonalne.
*ks. abp. Henryk Hoser „specyficzna natura człowieka odbiega od świata zoologicznego w sposób zupełnie
nieprawdopodobnie daleki; dostrzegają to również genetycy”.
Ideologia Gender traktuje ciało jako
materiał, który można zmienić
Jak Kościół traktuje transseksualistów?
• „Kościół traktuje tych ludzi jako wymagających szacunku,
życzliwości i pomocy, jako ludzi zagubionych. Oni często twierdzą
coś przeciwnego, że dopiero co odkryli swoją tożsamość (w istocie
są zagubieni).
• Wszystkie zaburzenia orientacji seksualnej są groźnym zjawiskiem
i tym groźniejszym, że się je promuje. Przecież wykluczenie
pewnych zaburzeń orientacji seksualnej z listy chorób było
działaniem czysto ideologicznym. To ustalenie niczego nie zmienia,
powinniśmy pomóc odnajdywać każdemu człowiekowi jego
wewnętrzną jedność z innymi ludźmi i z Bogiem. Od tego zależy
szczęście człowieka”.
*ks. abp. Henryk Hoser
Zaburzanie tożsamości płciowej dziecka
• Kathy Witterich i David Stoker postanowili w ten sposób
zapewnić dziecku w przyszłości wolność wyboru: czy woli
być chłopcem, czy dziewczynką. Nawet dziadkowie nie
wiedzą, czy Storm jest wnuczkiem czy wnuczką.
“Zdecydowaliśmy, że nie zdradzimy nikomu płci Storm,
żeby nie narzucać mu/ jej ograniczeń” –
• Wobec negatywnych opinii odnośnie do sposobu
wychowywania Storm, matka odcina się na forum: płeć
Storm, to jego/ jej i nasza prywatna sprawa. Naprawdę
nie stać was na to, by pozwolić Storm zostać kim chce?”.
“Rodzice zwykle dokonują wyborów za dziecko.
To odrażające” – komentuje ojciec dzieci, z zawodu
nauczyciel.
• Stokerowie nie wyjaśniają, z jakich pobudek wynika ich
decyzja o sposobie wychowania trojga ich dzieci.
Ideologia gender drogą prowadzącą
do likwidacji „przymusowej” heteroseksualności :
W 1981 r. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy* podjęło
rezolucję, w której apeluje do Światowej Organizacji Zdrowia, aby
usunęła homoseksualizm ze swojej Międzynarodowej Klasyfikacji
Chorób . Decyzję tę zaplanowano podjąć na spotkaniu w 1993 r.
Istotnie, WHO w 1993 r. wydała oświadczenie, iż orientacja
seksualna (hetero- czy homoseksualna) nie może być rozpatrywana
jako zaburzenie . W ten sposób przedstawiciele świata nauki
i polityki zdjęli z homoseksualizmu ów cień dezaprobaty, jaki wiązał
się z freudowskim wyrokiem zahamowania w rozwoju.
*Decyzja WHO nie jest jednak owocem badań naukowych ani pogłębionej refleksji nad ludzką
seksualnością, ale wynikiem presji i konformizmu o podłożu społecznym i politycznym.
Oświadczenie to jest bardzo mylące, ponieważ u wielu osób mających skłonności homoseksualne i
pragnących je przezwyciężać podważa się celowość i sensowność ich wysiłku.
Ideologia gender drogą prowadzącą
do likwidacji „przymusowej” heteroseksualności :
Od tej pory wzywa się psychoanalizę, aby odstąpiła od „leczenia
zahamowania”, a włączyła się w udzielanie pomocy osobom
homoseksualnym w ich pełnej akceptacji „odmienności
seksualnej”. O ile wcześniej w psychoanalizie podejmowano
wysiłek, aby znaleźć argumenty na rzecz podjęcia walki ze
skłonnością homoseksualną, o tyle teraz chodzi raczej
o dostarczenie argumentów przeciw jakimkolwiek zmianom,
także wówczas, kiedy „klienci” są niezadowoleni ze swojej
orientacji homoseksualnej.
Na Zachodzie już wśród dzieci w przedszkolach oraz dzieci
i młodzieży szkolnej (w ramach obowiązkowej edukacji
seksualnej typu B) lansuje się pogląd (emancypacyjna
pedagogika seksualna), że para homoseksualna to tacy sami
rodzice jak para heteroseksualna.
Ideologia gender drogą prowadzącą
do likwidacji „przymusowej” heteroseksualności
oraz odrzucenia badań dotyczących:
HOMOFILNEGO OKRESU ROZWOJU PSYCHOSEKSUALNEGO faza rozwoju psychoseksualnego, w której dominuje
zainteresowanie i fascynacja przedstawicielami własnej płci,
a wobec płci przeciwnej odczuwana jest obcość, a czasami
i wrogość. Jest to prawidłowa faza rozwojowa, dzięki której
pogłębia się świadomość własnej płci i jej specyficznej inności,
kończy się przejściem w heterofilność.
Środowiska LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz
osób transgenderycznych ) wykorzystują brak wiedzy
społeczeństwa na temat homofilnego okresu rozwoju
psychoseksualnego.
HOMOFILNY OKRES ROZWOJU PSYCHOSEKSUALNEGO
PRZEDSTAWIAJĄ JAKO SKŁONNOŚĆ HOMOSEKSUALNĄ
Etapiy rozwoju psychoseksualnego
wg. E.Ericsona
HETEROFILNOŚĆ (ok. 19 lat)
(upodobanie do osób płci przeciwnej)
HOMOFILNOŚĆ (ok. 11-18 lat)
(upodobanie do przebywania z osobami tej samej płci)
AUTOFILNOŚĆ (ok.6-10 lat)
(upodobanie do samego siebie)
Ideologia gender drogą prowadzącą
do likwidacji „przymusowej” heteroseksualności
oraz odrzucenia badań :
prof. F. Arvesú, którego dociekania wykazały, że ostateczne
utrwalenie się orientacji seksualnej może się przeciągać
u niektórych aż do 25 roku życia.
Jeżeli u pewnych osób subiektywne przekonanie o własnym
homoseksualizmie nie zostanie rozwiane w odpowiednim
momencie, ale trwa nieraz całymi latami, wówczas osoby te,
kierowane ciekawością i lękiem, mogą podejmować współżycie
homoseksualne. Doświadczenia te powtarzane zaś przez dłuższy czas
mogą nie tylko utwierdzać przekonanie, ale także tworzyć
rzeczywiste skłonności homoseksualne. Sondaż przeprowadzony
wśród uczniów i uczennic szkół średnich metropolii waszyngtońskiej
pokazał, że niektórzy deklarują się jako homoseksualiści lub
biseksualiści. Stało się to po prostu modne. Ale taka „zabawa
w homoseksualizm” młodych ludzi, wiąże się nierzadko z głębokim
poranieniem emocjonalnym, które odbije się później na ich życiu
Amerykańskie Towarzystwo Pediatryczne*
zdefiniowało trzy rodzaje edukacji seksualnej:
Typu A (abstinence-only sex education)-wychowanie
do abstynencji seksualnej
Typu B (biological sex education) – biologiczna
edukacja seksualna
Typu C (comprehensive sex education)- edukacja
seksualna zawierająca oba powyższe podejścia
[za: American Academy of Pediatrics, Condom use by adolescents, „Pediatrics”, Vol. 107,
No. 6 June 2001]
EDUKACJI SEKSUALNA TYPU A
w Polsce odbywa się zgodnie
z Konstytucją RP i prawem oświatowemu
• Konstytucja RP Art. 48. ust. 1 „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie
z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień
dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz przekonania”;
Art. 53. ust. 3 „Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania
i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami”.
• Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Oświata w Rzeczypospolitej
Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami
zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej... Nauczanie i wychowanie respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne
zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia
odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa
kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.
Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju,
przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich
w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
Podstawy prawne
Ustawa z dn. 7 stycznia 1993r. o planowaniu
rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach
dopuszczalności ciąży [ Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn . zm.]
Art. 4 ust. 1 Do programów nauczania szkolnego
wprowadza się wiedzę o życiu seksualnym człowieka,
zasadach świadomego i odpowiedzialnego
rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie
prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej
prokreacji.
39
Co obowiązuje w polskiej szkole?
Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz treści dotyczących wiedzy
o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości
rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego [ Dz. U. Nr 131, poz. 1079, z 2009 r.] - § 1 ust. 2
Zajęcia są obowiązkowe dla ucznia realizowane są:
• w klasach V- VI szkół podstawowych
• w gimnazjach
• w zasadniczych szkołach zawodowych
• w liceach ogólnokształcących
• w liceach profilowanych
• w klasach I –III techników, w tym specjalnych, dla dzieci i młodzieży,
publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
40
Ideologia gender drogą prowadzącą do EDUKACJI
SEKSUALNEJ TYPU B DZIECI I MŁODZIEŻY W FORMIE
OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ polegających na:
• pluralizacji form współżycia, relacji i miłości proponując
uprawianie seksu „poza kontekstem małżeństwa (znaczy to:
likwidację małżeństwa i rodziny)
• usuwaniu granic przynależności kulturowej, etnicznej i religijnej
(znaczy to: niszczenie fundamentalnych wartości
w społeczeństwie)
• nadawaniu elastyczności tożsamości płciowej i seksualności czyli
propagowanie seksualnej „różnorodności”,
Ideologia gender drogą prowadzącą do
EDUKACJI SEKSUALNEJ TYPU B DZIECI I MŁODZIEŻY
W FORMIE OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ polegających na:
• rozwijaniu możliwości seksualnego samookreślenia się
i zdolności tworzenia relacji z innymi płciami (znaczy to:
wprowadzanie we wszystkie możliwe rodzaje technik
seksualnych)
• otwieraniu nowych przestrzeni doświadczeń poprzez nowe
technologie medialne
• prewencji przemocy seksualnej (znaczy to: seksualizację
dzieci i młodzieży)
„Emancypacyjna pedagogika
seksualna typu B“
• jest przedstawiana jako „nauka”. Jej aktywiści zajmują
zazwyczaj wysokie stanowiska w szkołach wyższych
i publikują swoje książki w uznanych wydawnictwach
pedagogicznych.
• W tym celu powołano Instytut Pedagogiki Seksualnej
w Dortmundzie ( Institut für Sexualpädagogik) oraz
Towarzystwo Pedagogiki Seksualnej podejmujący działania
w w/w zakresie oraz badania i towarzyszenie seksualnej
socjalizacji, trwającej całe życie (znaczy to: seksualizacja
od kołyski aż po grób)
„Emancypacyjna pedagogika
seksualna typu B“
dąży do wykreślenia „wychowanie” i „rodzina”
z edukacji szkolnej co oznaczałoby:
 przyzwolenie na kontakty seksualne młodzieży podejmowane dowolnie, poza
kontekstem małżeńskim.
 pominięcie przygotowania młodych do małżeństwa i rodzicielstwa
Takie podejście w Polsce jest niezgodne z delegacją Ustawy o planowaniu rodziny,
która zobowiązuje szkołę do nauczania o wartości rodziny…
Ponadto brak jest naukowych dowodów na to, że taka edukacja jest:
1) możliwa do zaakceptowania przez ogół polskich rodziców,
2) skuteczna w przeciwdziałaniu problemom młodzieży takim jak choroby
przenoszone drogą płciową, ciąże i aborcje nastolatek.
W niektórych szkołach w Polsce odbywa
się EDUKACJA SEKSUALNA TYPU B wbrew
Konstytucji RP i prawu oświatowemu
„Mój znajomy był na wywiadówce, podczas której nauczycielka
wychowania seksualnego opowiadała, jak prowadzi zajęcia z tego
przedmiotu w V klasie (uczniowie mają po 11 lat). Posługuje się ona
książką "Wielka księga siusiaków„ (następny slajd), będąca swoistym
seks-poradnikiem dla naszych pociech. Bohater tej książeczki, siusiak,
jest nazywany "przyjacielem". I możemy się dowiedzieć, co chłopcy
mogą robić ze swoim "przyjacielem". Otóż mogą: grać na bandżo,
walić konia, grać w pingla, robić z rączki do rączki, bawić się w
jednorękiego bandytę, targać się za fujarę, pieścić swoje klejnoty,
marszczyć trąbę, rąbać czy też trzepać konia, walić stojaka, uprawiać
samogwałt, marszczyć freda… Podobne "mądrości" można znaleźć w
książce "Wielka księga cipek", którą pani nauczycielka też
wykorzystuje w nauczaniu dzieci”.
Dariusz Kowalczyk SJ:
Proponowana edukacja seksualna
(szkolenia pt. BEZ TABU dla tzw. edukatorów
seksualnych prowadzone są już w Polsce)
Proponowana edukacja seksualna
(szkolenia pt. BEZ TABU dla tzw. edukatorów
seksualnych prowadzone są już w Polsce)
Proponowana edukacja seksualna
(szkolenia pt. BEZ TABU dla tzw. edukatorów
seksualnych prowadzone są już w Polsce)
Edukacja seksualna typu B - likwidacja
„przymusowej” heteroseksualności
Książka „To wszystko rodzina!”
Aleksandry Maxeiner dostarcza
młodemu czytelnikowi informacji
o różnorodnych formach rodziny,
np. o samotnych rodzicach, rodzinach
jednopłciowych, rodzinach
patchworkowych (grupa żyjąca na sposób
trybalny, w systemie rozmaitych,
wielokrotnie się przenikających
związków seksualno – egzystencjalnych
o różnym stopniu formalności)
Edukacja seksualna typu B - likwidacja „przymusowej”
heteroseksualności
Otwieranie nowych przestrzeni doświadczeń
poprzez nowe technologie medialne
Warsztaty mogą być pretekstem do oswajania dzieci z homoseksualną pornografią!
Efekt: dzieci uzależnione od pornografii
Oswajanie dzieci ze sferą fekalno – analną
(działania charakterystyczne dla
środowisk homoseksualnych)
Ideologia gender drogą seksualizacji dzieci
i młodzieży prowadzącą do:
• Nadużyć seksualnych pośród samej młodzieży i dzieci, których
liczba rośnie na masowa skalę. Od lat 90- tych co roku
w Niemczech wychodzi na światło dzienne od 12.000 do
15.000 przypadków nadużyć seksualnych. Nieoficjalne
szacunki mówią o liczbach 10 krotnie do 15- krotnie
większych.
• Cybermobbingu, czyli szkalowania i poniżania osób przez
internet, dokonywane najczęściej na tle seksualnym
szerzące się niezmiernie szybko. Ważną rolę w tych procesach
odgrywają telefony komórkowe łączące błyskawicznie
z internetem.
Ideologia gender drogą seksualizacji dzieci
i młodzieży prowadzącą do:
• seksualnych nadużyć nie tylko między dorosłymi i dorosłych na
dzieciach, lecz również pomiędzy samymi dziećmi i młodzieżą?
Anita Heiliger, badająca nadużycia seksualne w Niemieckim
Instytucie Młodzieżowym (Deutschen Jugendinstitut), wykazuje,
że coraz więcej dzieci i młodzieży dokonuje nadużyć seksualnych
wobec siebie. „Znaczy to , że młodociani w wieku od 14 do 16roku życia stanowią najwyższą grupę ryzyka w popełnianiu
nadużyć seksualnych na dzieciach !....W tej grupie wiekowej na
przestrzeni 15 lat liczba osób dopuszczających się przestępstw
seksualnych podniosła się o więcej niż o połowę.“
Parlament Europejski*
o seksualizacji dzieci
• Data aktualizacji: 2012-06-12 15:05:00
• W Parlamencie Europejskim odbyła się konferencja poświęcona problemowi
seksualizacji dzieci. Gospodarzem spotkania, z ramienia Europejskiej Partii
Ludowej, była eurodeputowana z Polski Joanna Skrzydlewska
• W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, organizacji
rodzicielskich, eksperci z różnych krajów członkowskich, producenci i twórcy
reklam. Skrzydlewska podkreśliła, że „z seksualizacją mamy do czynienia
w momencie, gdy treści seksualne ukazywane w prasie, telewizji, kinie czy
w Internecie wywierają negatywny wpływ na dziewczynki i sprawiają, że zaczyna się
je postrzegać jako osoby dorosłe i w pełni świadome swojej seksualności.”
• Eurodeputowana z Łodzi przekonywała także, że „rozwój seksualności dzieci i
młodzieży jest zdrowym i normalnym procesem, ale nie należy go mylić z
seksualizacją, która prowadzi do narzucenia dzieciom zachowań seksualnych
właściwych dla dorosłych zanim będą one na to psychicznie, emocjonalnie czy
fizycznie gotowe.”
*http://www.pch24.pl/parlament-europejski-o-seksualizacji-dzieci,3360,i.html#ixzz2Kyfg0VBK
Raport dot. seksualizacji dziewczynek
• odrzucony przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu
Europejskiego.. Proponowana strategia na rzecz ochrony dzieci, a szczególnie
dziewczynek przed dostępem do treści erotycznych i narzucaniu im modelu
seksualnych zachowań dorosłych, wydała się zbyt… „katolicka” a przez to
niebezpieczna.
• W projekcie znalazł się też postulat ograniczenia dzieciom dostępu do reklam
zawierających treści seksualne i zablokowanie stron internetowych promujących
bulimię i anoreksję; niewykorzystywania dzieci jako ambasadorów marek; większej
odpowiedzialności rodziców, aby swoim zachowaniem nie potęgowali
uprzedmiotowienia dziewczynek poprzez zachęcanie ich do występów
w konkursach piękności, przesadnego dbania o wygląd lub zezwalania na operacje
plastyczne.
• Wśród propozycji zawartych w złożonych poprawkach do raportu znalazły się
natomiast takie, które przewidują nauczanie sześcioletnich dziewczynek
o dostępnych na rynku środkach antykoncepcyjnych, o prawach seksualnych
i reprodukcyjnych. Wszystkie one zdaniem eurodeputowanej PO zmierzają do
„dalszej seksualizacji dziewczynek”. sprawozdanie europosłanki Joanny
Skrzydlewskiej Źródło: wpolityce.pl 2012-10-15
Bezdroża ideologii gender
• Radykalny feminizm wymiera w USA
dlatego, że został doprowadzony do absurdu
i niektóre feministki zdały sobie z tego sprawę.
• W Polsce jednak dopiero się zaczyna;
przygotujmy się zatem na dwadzieścia lat
nudnego absurdu – a także rozszerzającego
się stopniowo psychologicznego terroru
i cenzury.
*Rzeczpospolita - 2000.01.29 Agnieszka Kołakowska
Brygady politycznej poprawności
Bezdroża ideologii gender
• „Zakusy politycznej poprawności są silne; jej największą
ambicją jest utrwalenie się w prawie. W Stanach
Zjednoczonych ambicję tę do pewnego stopnia udało się
spełnić - w regulaminach uniwersyteckich. Przytłaczająca
jest ilość rzeczy, których nie wolno nam mówić.
• Jeśli polityczna poprawność rozszerzy się w taki sposób
w Polsce, starszemu pokoleniu może się przypomnieć
niezbyt miła, a nie tak dawna przeszłość tego kraju”.
*Rzeczpospolita - 2000.01.29 Agnieszka Kołakowska
Brygady politycznej poprawności
Co zrobić, aby nie wejść
na bezdroża
ideologii gender?
Warto podejmować refleksję i rozmawiać
z innymi pokazując
absurdy do jakich już doszło
Warto także skontaktować się
z samą/samym sobą i odpowiedzieć sobie
na kilka pytań
Warto skontaktować się z samą/samym sobą
i odpowiedzieć na pytanie: kim jestem?
Świadomość tożsamości (jestem świadomy kim
jestem- jestem kobietą lub mężczyzną), jestem
sobą dla innych – potrzebna praca nad sobą: biorę
pod uwagę obszary funkcjonowania siebie jako
człowieka przymierzam się do tego co jest
najbardziej ze mną tożsame, w czym się czuję
spójny zintegrowany wewnętrznie i sprawdzam
czy daje mi to radość, spełnienie, spokój, pewność
siebie (ja wiem, ja się przymierzyłem i jestem
świadomy kim jestem), szczęście wynika ze
zgodności płci biologicznej z psychospołeczną
Skontaktuj się z samą/samym sobą
i odpowiedz sobie na pytanie:
Jaki jest mój stosunek do kohabitacji?
Badania jednoznacznie wykazują,
iż związki zarówno formalne jak
i nieformalne osób uwikłanych
kiedykolwiek w kohabitację*
są nietrwałe
*Krystyna Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym
świecie, Kraków 2002
Skontaktuj się z samą/samym sobą
i odpowiedz sobie na pytanie:
Jaki jest mój stosunek do kohabitacji?
 M.Castells: „prawie połowa związków kohabitacyjnych kończy się w
ciągu roku, tylko 40% przekształca się w małżeństwa formalne, z
których 50% kończy się rozwodem, zaś 2/3 z nich wchodzi w
małżeństwa powtórne, które z wysokim prawdopodobieństwem
zakończą się rozwodem”;
 L.Bumpass i J.Sweet: „50% par kohabitujących legalizuje związek po
upływie 1,5 roku, 40% rozpada się bez zawarcia małżeństwa, a tylko
10% tworzy związki trwałe;
 A.Booth i D.Johnson: osoby, których małżeństwo poprzedzone było
kohabitacją, miały niższy poziom satysfakcji z niego w porównaniu
do tych, które wcześniej nie zamieszkiwały razem.
Na nowo odkryć teologię ciała
w ujęciu Jana Pawła II
„Musimy odkryć teologię ciała*, a nie do niej powracać, bo
jej nie znamy. Teologia ciała była słusznie nazywana
przewrotem kopernikańskim, ale niestety za jej
upowszechnianiem nie poszła działalność duszpasterska
Kościoła. I to był może największy cień pracy duszpasterskiej
kapłanów w czasie pontyfikatu Jana Pawła II, który był
kontynuatorem Papieża Pawła VI w tej dziedzinie. Niestety,
różne uwarunkowania ideologiczne, inercja spowodowały, że
nie sięgaliśmy do tej nauki, nie wprowadzaliśmy jej w życie, w
nasze praktyki katechetyczne, pastoralne”.
*ks. abp. Henryk Hoser
Najważniejsza jest miłość
Źródła
• Irena Świerdzewska; Kobieta czy mężczyzna
Tekst z Tygodnika Idziemy
• Gabriele Kuby; Wykład wygłoszony w czasie konferencji:
„Edukacja seksualna, ale jaka?”
12. maj 2012 Kraków
• Agnieszka Kołakowska Brygady politycznej
poprawnościRzeczpospolita - 2000.01.29
• Lucetta Scaraffia; Równość społeczna a ideologia «gender»
• Wywiad Małgorzaty Jędrzejczyk z ks. abp. Henrykiem Hoserem
(Radio Maryja 18 lutego)
Nie bądź obojętny!
• Zgłaszaj przypadki atakowania niewinności
dzieci – w bajkach, przemyśle rozrywkowym,
mediach i reklamie: Stowarzyszenie Twoja
Sprawa www.twojasprawa.org.pl
• Różaniec rodziców za dzieci:
www.rozaniecrodzicow.pl

Podobne dokumenty