RB 27/2015

Komentarze

Transkrypt

RB 27/2015
IZO-BLOK S.A.
RB 27 2015
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
27
/
2015
2015-12-16
Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
IZO-BLOK S.A.
Temat
Zawarcie umowy znaczącej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki IZO-BLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie ("Spółka") informuje, że Spółka w dniu 16-12-2015 zawarła z
BASF SE z siedzibą w Ludwigshafen, Niemcy umowę , której łączna wartość, zgodnie z wiedzą posiadaną przez
Spółkę, osiągnęła wartość umowy znaczącej przekraczając 10% przychodów ze sprzedaży Spółki z ostatnich
czterech kwartałów obrotowych.
Umowa zawarta została na czas oznaczony od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
Szacunkowa wartość umowy zawartej z BASF SE wynosi 26.250.000,0 EURO co stanowi kwotę 113.673.000,0
złotych (wartość wyrażona w złotych została przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia 16.12.2015). Wartość
umowy została oszacowana biorąc pod uwagę średnią cenę granulatu EPP za kilogram. Przedmiotem zawartej
umowy jest zakup granulatu EPP o nazwie handlowej NEOPOLEN.
Umowa zawarta nie zawiera specyficznych warunków, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych
dla tego typu umów oraz zapisów dotyczących kar umownych.
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Podstawą sporządzenia niniejszego raportu jest fakt, że wartość umowy zawartej z BASF SE przekroczyła 10%
wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009
roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).
IZO-BLOK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IZO-BLOK S.A.
Przemysł inne (pin)
(skróc ona nazwa emitenta)
41-503
(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)
Chorzów
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
Kluczborska
11
(ulica)
(numer)
+48 32 348 42 26
+48 32 348 42 30
(telefon)
(fax)
(e-mail)
(www)
626-24-91-048
276099042
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2015-12-16
Przemysław Skrzydlak
Prezes Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
1