ETNOGRAFOWIE W TERENIE

Komentarze

Transkrypt

ETNOGRAFOWIE W TERENIE
PANEL DYSKUSYJNY
"ETNOGRAFOWIE W TERENIE"
W dyskusji panelowej towarzyszej
w¹growieckiej edycji wystawy „Etnografowie w terenie” uczestniczyæ bêd¹:
Agata Stanisz: adiunkt w Instytucie
Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM
w Poznaniu, organizatorka i kierownik
projektu wystawy „Etnografowie w
terenie” oraz portalu Cyfrowe Archiwum
im. Józefa Burszty
Wojciech Janiak: producent wystawy
„Etnografowie w terenie”
Micha³ Sita: Absolwent fotografii na ITF
w Opavie i antropologii na UAM w
Poznaniu.
Moderator: Jarema Drozdowicz: adiunkt
na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM
w Poznaniu, antropolog i fotograf
Dyskusja bêdzie dotyczy³a wystawy
dokumentu fotograficznego „Etnografowie w terenie”, fotografii etnograficznej
i dokumentalnej w ogóle, idei archiwów
spo³ecznych, sensu gromadzenia
i udostêpniania archiwalnych materia³ów
audiowizualnych w internecie, zw³aszcza
w kontekœcie spo³ecznoœci lokalnych oraz
przedsiêwziêæ je animuj¹cych.
MIEJSKI DOM KULTURY W W¥GROWCU
ZAPRASZA
NA WERNISA¯ WYSTAWY
ETNOGRAFOWIE W TERENIE
WYSTAWA "ETNOGRAFOWIE W TERENIE"
jest prezentacj¹ wybranych fotografii pochodz¹cych z archiwum
etnograficznego UAM w Poznaniu, wykonywanych podczas badañ
terenowych przez Józefa Bursztê oraz jego wspó³pracowników.
Zdjêcia powstaj¹ce od póŸnych lat 50. XX wieku ujawniaj¹ fascynacjê
kultur¹ ludow¹, folklorem, ¿yciem codziennym oraz ludowymi
formami zamieszkiwania.
W zbiorach prof. Burszty znajduje siê wiele zdjêæ wykonanych na
terenie powiatu W¹growieckiego i Pa³uk.
Pierwsza prezentacja wystawy mia³a miejsce w Starym Browarze w
Poznaniu 3 listopada 2014
WYSTAWA
ETNOGRAFOWIE
Kuratorka: Izabela Kowalczyk
Oficjalna strona wystawy: www.stofotografii.weebly.com
Etnografowie na FB: www.facebook.com/etnografowie
Organizatorzy: Fundacja Laboratorium Inicjatyw
Miêdzykulturowych KEJ oraz Instytut Etnologii i Antropologii
Kulturowej UAM w Poznaniu
Wystawa finansowana ze œrodków Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego (Program Dziedzictwo Kulturowe Kultura Ludowa)
www.mdkwagrowiec.pl
W TERENIE

Podobne dokumenty