10.S. AWERBALNY : Słucham bajek i układam historyjkę

Komentarze

Transkrypt

10.S. AWERBALNY : Słucham bajek i układam historyjkę
10.S. AWERBALNY : S?ucham bajek i uk?adam historyjk?
S?ucham bajek i uk?adam historyjk?
Pomoc dydaktyczna umo?liwia samodzieln? prac? dziecka z historyjk? obrazkow?. Dziecko ods?uchuj? nagrany na p?ycie tekst bajki, a
nast?pnie - lub jednocze?nie z ods?uchem - uk?ada obrazki w odpowiedniej kolejno?ci.
Ocena: Nie ma jeszcze oceny
Cena
115,00 z?
Zadaj pytanie o produkt
Szczegó?y produktu
Pomoc dydaktyczna umo?liwia samodzieln? prac? dziecka z historyjk? obrazkow?. Dziecko ods?uchuj? nagrany na
p?ycie tekst bajki, a nast?pnie - lub jednocze?nie z ods?uchem - uk?ada obrazki w odpowiedniej kolejno?ci.
?wiczenie to doskonali dzieci?ca percepcj? s?uchow?, a tak?e rozwija zrozumienie chronologii zdarze?. Obrazki
zawieraj? element samokontroli: wspólny kolor ramki dla danej bajki oraz kolejne numery kart na odwrocie.
Karty mo?na wykorzysta? do zabaw dodatkowych, np.:
- Prosimy dziecko, aby samodzielne opowiedzia?o swoimi s?owami wys?uchan? bajk?.
- Z u?o?onego poprawnie ci?gu obrazków wyci?gamy jedn?, a nast?pnie prosimy dziecko, aby opowiedzia?o
"brakuj?cy fragment bajki".
- Zach?camy dziecko, aby wymy?li?o inne zako?czenie bajki.
- Dzieci pisz?ce mo?emy poprosi? o pisemne wykonanie powy?szych zada?.
Od 3 lat
1 / 2
10.S. AWERBALNY : S?ucham bajek i uk?adam historyjk?
Zawarto??: 32 kartoniki 7,8 x 11,2 cm
- karty tworz? 6 znanych bajek:
Pinokio, Kot w Butach, Kopciuszek,
Trzy ?winki, ?ó?w i Zaj?c,
Siedmiomilowe buty - p?yta CD z nagraniem tekstu 6 znanych bajek w j?zyku polskim - instrukcja
Cena przesy?ki ustalana indywidualnie.
Przed zamówieniem zapytaj o termin realizacji.
Termin realizacji zamówienia od 24 h do 21 dni roboczych.
Opinie
Nikt jeszcze nie ocenia? tego produktu.
2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)