Choczewo, dnia 19 kwietnia 2007 r

Komentarze

Transkrypt

Choczewo, dnia 19 kwietnia 2007 r
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z p.z.), oraz art. 39 ust.1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia
03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z p.z.) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Pszczółki Uchwały Nr XXIII/257/13 z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
geodezyjnego Kleszczewko-działka nr 58, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na
piśmie na adres:
Urząd Gminy Pszczółki
ul. Pomorska 18
83-032 Pszczółki
w terminie do dnia 23.12.2013r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Z up. Wójta
Anna Gołkowska
Z-ca Wójta

Podobne dokumenty