Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym w dniu13 kwietnia

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym w dniu13 kwietnia
Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. św. Jana Pawła II w Radoczy
ul. Dworska 8, 34 – 100 Radocza
tel. 33 82 340 89
Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaŜ :
Lp.
1.
2.
Nazwa sprzętu
Suszarnia podłogowa
Silnik spalinowy
/po remoncie/
3.
Autobus Mercedes - Benz
4.
5.
6.
7.
Przyczepa rolnicza
Wyrówniarka stolarska
Dłutownica
Szlifierka taśmowa
Pilarko – zgrzewarka
/lutownica elektryczna/
Wiertarka ręczna
8.
9.
Typ
Rok
produkcji
SPZ-65
1962
SW 400
Sprinter 412
2.9TD
Sanok D – 47 A
W-600
PRLa
PRAg
Nr
rejestracyjny /
fabryczny
0003/62
ZNMR
76690 R3
Cena /zł./
500,00
3 000,00
1996
KWA W308
19 000,00
1977
1950
1963
1962
BBB 157 P
45
0651
0996
3 000,00
2 500,00
400,00
100,00
ZI-13
1962
1165
VJ 132
1962
50,00
50,00
Sprzęt moŜna oglądać w siedzibie sprzedającego w piątek 10 kwietnia 2015r. w godz.
10
1400 i w dniu przetargu w godz. 800 - 1000 . Przetarg odbędzie się 13 kwietnia 2015 r.
o godz. 1000 w warsztacie szkolnym Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im.
św. Jana Pawła II w Radoczy. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie szkoły w dniu przetargu w godz. 800 – 1000 .
Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeŜeli Ŝaden z uczestników licytacji nie zaoferuje
ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej lub w przypadku nieodebrania
wylicytowanego sprzętu w terminie 5 dni roboczych od dnia licytacji. Sprzedający zastrzega
sobie prawo wycofania sprzętu lub uniewaŜnienia przetargu bez podania przyczyny .
00 –

Podobne dokumenty