PCPR ogłasza nabór na stanowisko DORADCY

Komentarze

Transkrypt

PCPR ogłasza nabór na stanowisko DORADCY
PCPR ogłasza nabór na stanowisko
DORADCY ZAWODOWEGO – indywidualne wsparcie doradcy zawodowego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie ogłasza nabór 2 osób na stanowisko: Doradcy
zawodowego – objęcie indywidualnym wsparciem w ramach realizacji projektu „MOGĘ
PRACOWAĆ – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych
trudności na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
WYMAGANIA:
wykształcenie wyższe - dyplom doradcy zawodowego
doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego
niekaralność,
umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
doświadczenie w realizacji projektów unijnych
ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
a) Doradca zawodowy I :
- przygotowanie planu/konspektu wsparcia, w szczególności :
- nabycia umiejętności poruszania się na rynku pracy
- kreowania wizerunku zawodowego (moja pozycja na rynku pracy)
- umiejętności autoprezentacji (CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna) dla nowych
uczestników i uczestniczek projektu ( 12 osób z Gminy Kazimierz Biskupi po 10 godzin zajęć
indywidualnych; 1 osoba sprawująca pieczę zastępczą z Gminy Golina 2 godziny zajęć
indywidualnych; 8 osób z Gminy Rzgów po 1 godzinie zajęć indywidualnych - łącznie 130 godzin
b) Doradca zawodowy II:
- przygotowanie planu/konspektu wsparcia, w szczególności :
- nabycia umiejętności poruszania się na rynku pracy
- kreowania wizerunku zawodowego (moja pozycja na rynku pracy)
- umiejętności autoprezentacji (CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna) dla nowych
uczestników i uczestniczek projektu ( 12 osób z Gminy Skulsk po 2 godziny zajęć indywidualnych;
1 osoba sprawująca pieczę zastępczą z Gminy Skulsk 2 godziny zajęć indywidualnych; 1 osoba
sprawująca pieczę zastępczą z Gminy Kleczew 2 godziny zajęć indywidualnych; 1 osoba
sprawująca pieczę zastępczą z Gminy Ślesin 2 godziny zajęć indywidualnych; 10 osób z Gminy
Kramsk po 1 godzinie zajęć indywidualnych; 7 osób niepełnosprawnych z Gminy Ślesin po 10
godzin indywidualnego wsparcia - łącznie 110 godzin )
Wsparcie realizowane będzie w miejscu wskazanym przez PCPR w Koninie, na terenie powiatu
konińskiego (PCPR nie pokrywa kosztów dojazdu do uczestników).
Okres realizacji zadania lipiec - 31 październik 2014 roku.
WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
kopię dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej
aktualne CV
list motywacyjny
referencje
oświadczenie o niekaralności (zał. Nr 1)
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o
ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz..U. z 2002r, NR 101, poz. 926 ze zm.)”
oferta cenowa wykonania zadania
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Powiat koniński
RODZAJ UMOWY: Umowa zlecenie.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 20 czerwca 2014r., listownie
bądź osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie Aleje 1 Maja 9, 62-510
Konin z dopiskiem „DORADCA ZAWODOWY – indywidualne wsparcie „
Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, na którą
kandydaci zostaną zaproszeni telefonicznie.