Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących

Komentarze

Transkrypt

Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle obowiązujących
Warsztat:
Inwestycje szerokopasmowe: doświadczenia praktyczne
Warszawa, 22 październik 2013 r.
Geodezyjna obsługa inwestycji
w świetle obowiązujących przepisów
z zakresu geodezji i kartografii
Grażyna Skołbania
Radca Prezesa GUGiK
GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI
to wykonywanie opracowań geodezyjno-kartograficznych
i czynności geodezyjnych w procesach:
 planowania,
 projektowania,
 budowy,
 utrzymania – eksploatacji,
 rozbiórki
obiektów budowlanych
oraz czynności osób pełniących w tych procesach nadzór inwestorski
Geodezyjna obsługa inwestycji obejmuje również
pomiary odkształceń i przemieszczeń budowli takich jak
 zapory wodne,
 budowle wysmukłe np. kominy, maszty
pomiary eksploatacyjne obiektów i urządzeń takich jak
» suwnice, mosty, piece obrotowe itp.













Geodezyjna obsługa procesu inwestycyjnego
Geodezyjne opracowanie projektu budowlanego
Tyczenie obiektów
Obsługa budowy i montażu
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
Geodezyjna obsługa eksploatacyjna budowli i urządzeń
Badanie geometrii budowli i urządzeń
Pomiary odkształceń i przemieszczeń budowli oraz
przemieszczeń podłoża
Geodezyjna obsługa budowli specjalnych
budowle komunikacyjne
obiekty i urządzenia kolejowe
elektrownie
obiekty wysmukłe np. kominy, maszty
suwnice
zapory wodne i mosty
Przykłady przepisów regulujących zagadnienie będące
przedmiotem geodezyjnej obsługi inwestycji











Prawo geodezyjne i kartograficzne
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Prawo budowlane
Ustawa o gospodarce nieruchomościami
Ustawa o drogach publicznych
Prawo telekomunikacyjne
Prawo energetyczne
Prawo wodne
Ustawa o autostradach płatnych
Specustawy: drogowa, lotniskowa, powodziowa, obiektów
energetyki jądrowej
Ustawa o wspieraniu i rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych
Proces budowlany
Czynności prawne i techniczne
Opracowania i czynności geodezyjne
Etap I - przygotowanie inwestycji
Analizy poprzedzające inwestycje,
w tym lokalizacja inwestycji
Mapy informacyjne
(nie aktualizowane),
mapy topograficzne, mapy tematyczne
Nabycie praw do terenu pod inwestycje
Udzielenie na podstawie danych ewidencji
gruntów i budynków informacji o własności,
władaniu i użytkowaniu
Podziały nieruchomości, rozgraniczenia,
wznowienie i okazanie granic
Decyzje o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu
Mapy do celów opiniodawczych,
mapa zasadnicza i mapy katastralne, mapy
stanu prawnego
Proces budowlany
Czynności prawne i techniczne
Opracowania i czynności geodezyjne
Etap II - projektowanie
Materiały do projektowania
Pomiary uzupełniające,
mapy do celów projektowych,
inwentaryzacja architektonicznobudowlana, profile i przekroje terenu,
numeryczny model terenu
Uzgodnienia dotyczące możliwości
korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej, cieplnej itp.
Mapy do celów opiniodawczych
lub celów projektowych
Projekt budowlany z projektem
zagospodarowania działki lub terenu
Mapy do celów projektowych
Projekt sieci uzbrojenia terenu
Koordynowanie w formie opinii starosty
Decyzje o pozwoleniu na budowę
Mapy stanu prawnego,
Proces budowlany
Czynności prawne i techniczne
Opracowania i czynności geodezyjne
Etap III - realizacja budowy
Wytyczanie obiektów budowlanych
Geodezyjne opracowanie projektu
Geodezyjne wytyczanie obiektów
budowlanych, szkice dokumentacyjne,
szkice tyczenia,
Realizacja budowlana obiektów
Geodezyjna obsługa budowy i montażu,
pomiary przemieszczeń i pomiary
odkształceń budowli i podłoża, pomiary
kontrolne ustawienia elementu, pionowości,
płaskosci, prostoloniowości, kontrola
wymiaru, kontrola kształtu, kontrola
stałości warunków geometrycznych
Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie
obiektu budowlanego
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
pomiar stanu wyjściowego,
oceną zgodności realizacji z projektem,
włączenie wyników inwentaryzacji
Proces budowlany
Czynności prawne i techniczne
Opracowania i czynności geodezyjne
Etap IV - eksploatacja budowli
Okresowe pomiary odkształceń
i przemieszczeń budowli i podłoża
Okresowe kontrole budowli
Etap V - Rozbiórka
Właściwy organ wydaje decyzję
nakazującą właścicielowi lub zarządcy
rozbiórkę tego obiektu i
uporządkowanie terenu
Aktualizacja baz danych
ewidencji gruntów i budynków,
geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenie terenu;(mapy zasadniczej)
Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle przepisów
zawartych w ustawie z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287)
Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny jako źródło
informacji o zagospodarowaniu przestrzeni.
 Standardy techniczne
 Przepisy proceduralne
 Zadania organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
wspierające proces inwestycyjny.
 Obowiązki różnych podmiotów uczestniczących w procesie
inwestycyjnym

Dokonana w 2010 roku, w ramach prac nad ustawą z dnia
4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
wprowadzającą na grunt prawa polskiego dyrektywę
INSPIRE
nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego
przesądziła o informatycznej formie zbiorów
danych przestrzennych prowadzonych przez
Służbę Geodezyjna i Kartograficzną, również zbiorów
prowadzonych dotychczas w postaci analogowej.
Dla obszaru całego kraju zakłada się
i prowadzi w systemie teleinformatycznym
zharmonizowane bazy danych, obejmujące zbiory
danych przestrzennych infrastruktury informacji
przestrzennej dotyczące:
1.
2.
3.
4.
5.
państwowego rejestru podstawowych osnów
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
ewidencji gruntów i budynków (katastru
nieruchomości);
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
państwowego rejestru granic i powierzchni
jednostek podziałów terytorialnych kraju;
państwowego rejestru nazw geograficznych;
6. ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
7. rejestru cen i wartości nieruchomości;
8. obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie
standardowych opracowań kartograficznych w skalach1:10 000
1:100 000 w tym kartograficznych opracowań
numerycznego modelu rzeźby terenu;
9. obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie
standardowych opracowań kartograficznych w skalach
1:250 000 i mniejszych w tym kartograficznych opracowań
numerycznego modelu rzeźby teren;
10. danych szczegółowych osnów geodezyjnych;
11. zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy
i numerycznego modelu terenu.
12.obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie
standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000,
dla terenów miast i zurbanizowanych terenów wiejskich.
Standardowymi opracowaniami kartograficznymi
tworzonymi na podstawie odpowiednich zbiorów
zawartych w prowadzonych dla obszaru kraju bazach
danych dla dwunastu wyżej wymienionych rejestrów są:
1. mapy ewidencyjne w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000,
1:5000;
2. mapy zasadnicze w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000,
1:5000;
3. mapy topograficzne w skalach: 1: 10 000, 1:25 000,
1:50 000, 1:100 000;
4. mapy ogólnogeograficzne w skalach:
1: 250 000, 1:500 000, 1:1000 000.
Zbiory danych gromadzone w 12 bazach danych stanowią podstawę
krajowego systemu informacji o terenie, będącego częścią
składową infrastruktury informacji przestrzennej.
Organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej mogą, w drodze
porozumień, tworzyć i utrzymywać wspólne elementy
infrastruktury technicznej przeznaczonej do przechowywania
i udostępniania zbiorów danych gromadzonych w 12 bazach
danych, mając na względzie minimalizację kosztów budowy i
utrzymania tej infrastruktury oraz optymalizację dostępności do
danych, ich bezpieczeństwa i jakości.
Wymiana danych, zawartych w 12 bazach danych,
między organami właściwymi do prowadzenia tych baz
odbywa się nieodpłatnie w zakresie niezbędnym
do wykonywania przez te organy ich ustawowych zadań.
Znowelizowana ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne
nakłada również obowiązek prowadzenia,
dla każdego ze zbiorów oraz
dla związanych z nimi usług,
metadanych opisujących te zbiory i usługi zgodnie art. 5 ustawy z dnia 4
marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
oraz stworzenia
odpowiednich warunków ich gromadzenia prowadzenia i
udostępniania wynikających z wdrażania nowoczesnych
technologii teleinformatycznych.
Do usług danych przestrzennych zalicza się usługi:
1.wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych
przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz
umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych;
2.przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie,
powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie
zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych
i zawartości metadanych;
3.pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy
jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów;
4.przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia
interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych;
5.umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.
Dostęp do usług wyszukiwania i przeglądania jest powszechny
i nieodpłatny. Usługi te muszą być powszechnie dostępne
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
SYSTEMY INFORMATYCZNE
DO PROWADZENIA MAPY ZASADNICZEJ
WYKORZYSTYWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE
DO PROWADZENIA MAPY ZASADNICZEJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Mapa zasadnicza w świetle znowelizowanych przepisów stała się
standardowym opracowaniem kartograficznym, jako zredagowana
forma danych składająca się z obiektów zawartych w bazach:
państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych (PRPOG);
ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) (EGiB);
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT);
państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych
kraju (PRG);
państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG);
ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA);
szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG);
Zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu
terenu (BDZLiS, BDNMT, BDORTO);
obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie
standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000
(BDOT500).
w okresie tworzenia
bazy danych GESUT i BDOT 500 oraz
wdrażania systemu teleinformatycznego
dane pozyskane w wyniku geodezyjnych pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych
uwidacznia się na dotychczasowej
mapie zasadniczej oraz w gesut
zgodnie z dotychczasowymi zasadami
Harmonizacja zbiorów
działania o charakterze
•prawnym,
•technicznym
•organizacyjnym
mające na celu doprowadzenie do:
• wzajemnej spójności zbiorów
•przystosowania zbiorów
do wspólnego i łącznego wykorzystywania.
Podejmując w 2010 roku
nowelizację ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz opracowanie nowych przepisów wykonawczych
przyjęto, że muszą one zapewniać poniższe założenia :
1. referencyjny
charakter
zbiorów
danych
przestrzennych
prowadzonych przez służbę geodezyjną – dla pozostałych tematów
danych przestrzennych
2. integrację, harmonizację oraz interoperacyjność zbiorów
3. wprowadzenie dla wszystkich zbiorów państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego jednolitego formatu GML
wymiany i udostępniania danych,
4. wprowadzenie wspólnego dla wszystkich zbiorów zasobu
definiowania i opisu obiektów w języku UML,
5. ujednolicenie pojęć i definicji obiektów przestrzennych
pomiędzy poszczególnymi bazami danych,
6. wyeliminowanie wielokrotnego pozyskiwania tych
samych danych w poszczególnych częściach zasobu,
7. przyjęcie jednolitego układu odniesień przestrzennych
oraz układu wysokościowego,
8. wyeliminowanie różnorodności stosowanych formatów
wymiany danych przestrzennych
9. zagwarantowanie bieżącej i systemowej aktualizacji zbiorów
danych pzgik z wykorzystaniem innych referencyjnych zbiorów
danych przestrzennych,
10. wprowadzenie mechanizmów systemowej współpracy oraz
wymiany danych przestrzennych i atrybutów opisowych
pomiędzy zbiorami danych przestrzennych,
11. utworzenie systemu teleinformatycznego do zarządzania
zbiorami danych przestrzennych.
Ogólny Model Geodezyjny
Model Podstawowy
Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle
przepisów wykonawczych do ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i
przekazywania wyników tych
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263, poz. 1572)
Standardy techniczne pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych
Istotą pomiaru sytuacyjnego jest:
 identyfikację i określenie położenia obiektów,
 ustalenie kształtu i rodzaju tych obiektów
 w obowiązującym układzie
współrzędnych płaskich prostokątnych, poprzez wyznaczenie:
 geometrycznych środków obiektów punktowych,
 punktów załamań osi obiektów liniowych
 punktów załamań obrysów obiektów powierzchniowych
Przedmiotem geodezyjnego pomiaru wysokościowego
są elementy szczegółów terenowych, dla których
wymagane jest określenie wysokości
w państwowym systemie odniesień przestrzennych
Standardy techniczne pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych
Ze względu na dokładność określenia wysokości wyróżnia się
 Naziemne szczegóły terenowe
 przekroje poprzeczne ulic i dróg urządzonych
 elementy naziemne podziemnego uzbrojenia terenu
 Podziemne szczegóły terenowe
 dna studzienek kanalizacyjnych
 wloty i wyloty przewodów kanalizacyjnych oraz przyłączy
 osie przewodów podziemnych (rurowych) bez kanalizacji, górne
powierzchnie rur lub obudów ochronnych tych przewodów,
 wierzchy i dna kanałów przewodów kanalizacyjnych, komór i studni sieci
uzbrojenia
 górne krawędzie (powłoki) kabli doziemnych lub wierzchy rur ochronnych
tych kabli
 Załamania pionowe i poziome osi przewodów, górne powierzchnie rur lub
obudów ochronnych tych przewodów.
27
Standardy techniczne pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych
Pikietami mogą być
charakterystyczne punkty powierzchni terenu
położone na „liniach szkieletowych”
punkty charakteryzujące rzeźbę terenu pomiędzy
liniami szkieletowymi
charakterystyczne punkty naturalnych lub
sztucznych form terenu





skarp
uskoków
wąwozów jarów
rowów kanałów
wałów grobli
28
Standardy techniczne pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych
Szczegółowy zakres danych,
które pozyskuje się w wyniku
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych,
dotyczących obiektów objętych bazami danych,
o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy,
określają modele danych
Osnów podstawowych i szczegółowych,
Geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
BDOT 500,
BDOT 10k,
Ewidencji gruntów i budynków
Standardy techniczne pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych
Wyniki pomiarów oraz dodatkowe informacje
o obiektach objętych pomiarem
utrwala się:
z zastosowaniem symboli graficznych określonych dla mapy zasadniczej;
w postaci dokumentów analogowych lub elektronicznych;
dokumenty elektroniczne przekazywane do PZGiK wykonawca
opatruje podpisem elektronicznym.
gdy wyników nie można zapisać w formie elektronicznej ,
zapisu dokonuje się w postaci dokumentów papierowych
Podstawową formą dokumentowania wyników prac
geodezyjnych i kartograficznych jest forma
elektroniczna i związany z tą formą
standard wymiany danych GML.
GML JAKO FORMAT WYMIANY DANYCH
Wprowadzono zasadę, że podstawową formą dokumentowania wyników prac
geodezyjnych i kartograficznych jest forma elektroniczna i związany z tą formą standard
wymiany danych GML.
WIELE FORMATÓW
WYMIANY DANYCH
*.tango
*.swing
*.swde JEDEN FORMAT
*. dxf
WYMIANY
*.shp
DANYCH
*. …..
*.gml
Standardy techniczne pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych
Zbiory danych pozyskane przez wykonawcę
z PZGiK
Wyniki pomiarów
(dane obserwacyjne)
Wyniki analiz
porównawczych
Porównanie
opracowanej
przez
wykonawcę
mapy
z treścią
ortofotomapy
Dokumenty dla
zamawiającego
Zbiory danych zapisane zgodnie ze
schematami GML dla:
EGiB
GESUT
BDOT500
32
Standardy techniczne pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych
Pomiary mające na celu
geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie,
geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych,
pomiar przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych,
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych
wykonuje się w oparciu o
osnowę geodezyjną, pomiarową lub realizacyjną.
Osnowę realizacyjną zakłada się, gdy:
bezpośrednio z istniejącej
poziomej osnowy geodezyjnej i osnowy pomiarowej
nie można dokonać tyczenia;
dokładność istniejącej
poziomej osnowy geodezyjnej i osnowy pomiarowej
jest zbyt niska do potrzeb inwestycji;
istniejąca
pozioma osnowa geodezyjna i osnowa pomiarowa
podczas realizacji inwestycji może zostać zniszczona.
33
Standardy techniczne pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych
Gdy przy realizacji inwestycji
niezbędne jest wykonywanie
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych
z dokładnością wyższą
niż przewidywana w standardzie dla osnowy pomiarowej
zakłada się osnowę realizacyjną
w układzie lokalnym,
początek wyznaczony jest przez współrzędne punktu
ciężkości obszaru inwestycji,
osie zorientowane są przez główną oś inwestycji.
34
Standardy techniczne pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych
Pomiary mające na celu:
geodezyjne wyznaczenie obiektów w terenie,
geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów
wykonuje się na podstawie
wyników geodezyjnego opracowania:
1) projektu zagospodarowania działki lub terenu,
wchodzącego w skład projektu budowlanego
2) planu sytuacyjnego sporządzonego,
na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej
przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, na potrzeby budowy przyłączy
Przy geodezyjnym opracowaniu
projektu zagospodarowania działki lub terenu wykorzystuje się
inne dokumenty wchodzące w skład dokumentacji budowy.
35
Standardy techniczne pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych
W szkicu dokumentacyjnym utrwala się
wyniki geodezyjnego opracowania
 projektu zagospodarowania działki lub terenu,
 planu sytuacyjnego przyłączy sporządzonego na kopii mapy zasadniczej.
Na treść szkicu dokumentacyjnego składają się:






dane dotyczące osnowy realizacyjnej
rysunek istniejących obiektów powierzchniowych
rysunek istniejących obiektów uzbrojenia
dane do wytyczenia projektowanych obiektów
obliczone miary kontrolne
współrzędne obliczone w wyniku geodezyjnego opracowania




punktów głównych,
punktów osiowych,
punktów charakterystycznych obiektu
punktów przecięcia projektowanych elementów sieci z elementami istniejącej sieci
Treść projektowaną oraz obliczone miary kontrolne przedstawia się na szkicu
dokumentacyjnym kolorem czerwonym.
36
Standardy techniczne pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych
Na szkicu tyczenia utrwala się wyniki tyczenia.
Szkic tyczenia zawiera:






dane dotyczące osnowy realizacyjnej
rysunek obiektów projektowanych
dane konieczne do wytyczenia
dane zrealizowane w trakcie tyczenia
rezultaty pomiaru kontrolnego wytyczonych elementów
adnotacje o przyjęciu przez kierownika budowy wytyczonych elementów
 osi głównych obiektów
 reperów roboczych
 głównych elementów konstrukcyjnych
 podpis osoby wykonującej tyczenie oraz podpis kierownika budowy.
Treść projektowaną przedstawia się na szkicu tyczenia kolorem
czerwonym.
Dane określające wyniki pomiaru kontrolnego wpisuje się na szkicu
tyczenia kolorem czarnym w nawiasie.
Oryginał szkicu tyczenia dołączany jest do dziennika budowy.
Kopia szkicu tyczenia, uwierzytelniona przez kierownika budowy,
pozostaje w dyspozycji wykonawcy.
37
Standardy techniczne pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych
Gdy przedmiotem planowanej inwestycji są budynki
sytuowane w odległości nie większej niż 4.0 m
od granicy nieruchomości,
w PZGiK brak jest danych określających położenie punktów
granicznych z wymaganą dokładnością,
wykonawca pozyskuje niezbędne dane
dotyczące punktów granicznych w drodze
pomiaru
Pomiar punktów granicznych nie oznaczonych
na gruncie w postaci znaków granicznych
poprzedzają czynności mające na celu
ustalenie położenia tych punktów na gruncie
wznawianie znaków i wyznaczanie punktów
ustalanie przebiegu granic

38
Standardy techniczne pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych
Do sporządzenia mapy do celów projektowych
wykonawca wykorzystuje:
zbiory danych PZGiK:
EGiB
GESUT
BDOT 10k
BDZLiS
BDOT 500
wyniki pomiarów innych obiektów, nieobjętych ww. bazami,
wskazanych przez projektanta lub inwestora;
opracowania planistyczne oraz projekty budowlane i inne dokumenty
objęte pozwoleniem na budowę, przechowywane przez organy
administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczące terenu
projektowanej inwestycji lub terenów sąsiednich.
39
Standardy techniczne pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych
Przy redakcji mapy do celów projektowych
 stosuje się oznaczenia i symbole
ustalone przepisami dotyczącymi mapy zasadniczej i GESUT.
Treścią mapy do celów projektowych
 mogą być miary liniowe
pozyskane w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych określające
odległości między charakterystycznymi punktami sytuacyjnymi mające
znaczenie w procesie projektowania.
40
Standardy techniczne pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych
Treść mapy do celów projektowych
w zakresie
konturów użytków gruntowych i konturów klas gleboznawczych
musi być zgodna z treścią mapy ewidencyjnej.
aktualizacja użytków gruntowych nie jest konieczna na obszarze
otaczającym teren inwestycji, (kołnierz 30m)
planowanym wyłącznie pod działania mające na celu przeprowadzenie
ciągów drenażowych,
przewodów i urządzeń służących do przesyłania
płynów, pary, gazów i energii elektrycznej
urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji.
na mapie do celów projektowych, bez uprzedniej aktualizacji baz danych
GESUT i mapy zasadniczej, mogą być dodatkowo wykazane informacje
określające rodzaj aktualnych użytków gruntowych, jeżeli mają znaczenie dla
projektanta
na mapie zamieszcza się wtedy informację o treści:
„kontur użytku gruntowego oznaczony symbolem (wzór symbolu)
nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków”.
będzie występować podwójne oznaczenie użytków
Standardy techniczne pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych
Na mapie do celów projektowych,
w granicach projektowanej inwestycji budowlanej,
wyróżnia się linią przerywaną w kolorze brązowym
grunty obciążone służebnościami gruntowymi
ujawnionymi w księgach wieczystych
umieszcza się skrótowy opis treści lub sposobu
wykonywania tych służebności.
42
Standardy techniczne pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych
Treść opisu mapy do celów projektowych stanowią:
tytuł mapy „Mapa do celów projektowych”;
skala mapy;
nazwa miejscowości;
identyfikator i nazwę jednostki ewidencyjnej;
identyfikator i nazwę obrębu ewidencyjnego;
imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, który wykonał mapę
podpis osoby reprezentującej podmiot, który wykonał mapę;
imię i nazwisko, numer świadectwa nadania uprawnień geodety,
który sporządził mapę, oraz jego podpis;
oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej;
nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich oraz układu
wysokości;
oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji;
data opracowania mapy.
43
Standardy techniczne pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych
Mapę do celów projektowych
edytuje się :
na arkuszu formatu A4
lub jego wielokrotności.
sporządza się w układzie:
sekcyjnym –na mapie należy
podać właściwy numer sekcji;
jednostkowym (w jednym arkuszu) - na mapie należy
zaznaczyć zasięg arkusza na szkicu orientacyjnym
zorientowanym do północy;
wieloarkuszowym –na mapie należy
podać numer arkusza i w nawiasie ogólną liczbę
arkuszy;
zaznaczyć właściwy arkusz i arkusze sąsiednie na
szkicu orientacyjnym, zorientowanym do północy.
Zawarte w dokumentacji
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych
 informacje dotyczące
 nazw miejscowości
 dane adresowe
 muszą być zgodne z danymi
 państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG)
 ewidencji miejscowości ulic i adresów (EMUiA)
 oznaczenia obiektów
 muszą być zgodne z oznaczeniami w bazach
 PRPOG, EGiB, GESUT, PRG
 PRNG, EMUiA, BDSOG, BDOT 500
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
mapa do celów projektowych
MAPA DOOWYCH
opracowana przez jednostki wykonawstwa
geodezyjnego i kartograficznego
aktualna na określony dzień
forma cyfrowa lub analogowa
klauzula analogowa lub cyfrowa
projekt budowlany
projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu
Standardy techniczne pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych
Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą
wykonuje się w celu:
 Ustalenia danych:
 określających położenie i kształt wybudowanych obiektów
budowlanych w państwowym systemie odniesień
przestrzennych
 niezbędnych do wprowadzenia zmian w
 EGiB –w zakresie użytków gruntowych oraz budynków
 GESUT – w zakresie sieci uzbrojenia terenu
 BDOT500 – w zakresie budowli
 Sporządzenia operatu geodezyjnego
zgodnie z przepisami budowlanymi
 mapy obrazującej położenie i kształt obiektów budowlanych oraz
sposób zagospodarowania i ukształtowania terenu po zakończeniu
procesu budowlanego
 dokumentacji określającej stan wyjściowy obiektów, które
podlegają badaniom przemieszczeń i odkształceń.
47
Standardy techniczne pomiarów
sytuacyjnych i wysokościowych
Na potrzeby podziałów nieruchomości,
typowych postępowań sądowych i administracyjnych
sporządza się:
mapy do celów prawnych, w szczególności:
mapę z projektem podziału nieruchomości,
wg. art. 100 ustawy o gospodarce nieruchomościami
mapę z projektem scalenia i podziału nieruchomości,
wg. art. 108 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
mapę z projektem podziału nieruchomości rolnej lub leśnej,
mapę do zasiedzenia,
mapę do ustalenia służebności gruntowych;
rejestry lub wykazy
zawierające dane dotyczące gruntów lub ich części składowych.
Główny Geodeta Kraju :
tworzy, prowadzi i udostępnia:
a) bazę danych obiektów ogólnogeograficznych
b) zintegrowane kopie baz danych obiektów topograficznych
dla skal 1:10 000 – 1: 100 000,
c) bazę zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy
i numerycznego modelu terenu,
d) standardowe opracowania kartograficzne w skalach: 1:25 000,
1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000,
e) kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne;
Do zadań marszałka województwa należy:
tworzenie, prowadzenie i udostępnianie
w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju,
• bazy danych obiektów topograficznych BDOT 10K
zapewniajacych tworzenie standardowych opracowań
kartograficznych w skalach
1:10 000 – 1: 100 000
• standardowych opracowań kartograficznych
map topograficznych w skali 1:10 000
Główny Geodeta Kraju :



inicjuje i koordynuje działania w zakresie tworzenia
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
oraz tworzy i utrzymuje, we współpracy z innymi organami
administracji publicznej, infrastrukturę techniczną ZSIN;
zakłada i prowadzi krajową bazę danych geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu K-GESUT na podstawie powiatowych
baz danych GESUT;
zakłada i prowadzi, we współpracy z właściwymi organami
administracji publicznej, bazę danych państwowego rejestru
granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych
kraju PRG, zintegrowanego z ewidencją gruntów i budynków oraz
ewidencją miejscowości, ulic i adresów;
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne definiuje:
sieci uzbrojenia terenu – jako wszelkiego rodzaju nadziemne,
naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe,
kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne
i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także
podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp.;
geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu - jako uporządkowany
zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu,
a także informacje o podmiotach władających siecią;
krajową bazę danych geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu – jako bazę danych o szczegółowości
właściwej dla bazy danych obiektów topograficznych;
powiatową bazę danych geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu – jako bazę danych o szczegółowości
mapy zasadniczej w skalach od 1:500 do 1:5000;
BAZA DANYCH K–GESUT
Służba
GiK
PODGIK
Zbiór danych
GESUT
GUGiK
Usługa
udostępniania
danych
przestrzennych
SYSTEM ZARZĄDZANIA
PODGiK
Dane GESUT w
formacie GML
SYSTEM ZARZĄDZANIA
K-GESUT
Usługa
generalizacji
obiektów bazy
danych GESUT
Zbiór
danych
K-GESUT
KRAJOWA BAZA DANYCH K-GESUT

USTAWA z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
Art. 29 ust. 4. Główny Geodeta Kraju, na wniosek Prezesa UKE, udostępnia informacje z
centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędne dla potrzeb wykonania
obowiązku, o którym mowa w ust. 1. Informacje udostępnia się w terminie 30 dni od dnia
otrzymania wniosku.
5. Prezes UKE może, o ile nie narusza to tajemnic prawnie chronionych lub nie zagraża
obronności lub bezpieczeństwu państwa, przekazać Głównemu Geodecie Kraju
inwentaryzację, o której mowa w ust. 1, celem zamieszczenia na geoportalu infrastruktury
informacji przestrzennej oraz w krajowej bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu.


USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Art. 7a pkt 16a
ROZPORZĄDZENIE RM z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów
kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych
Główny Geodeta Kraju wykonuje i udostępnia kartograficzne opracowania tematyczne w
postaci map infrastruktury technicznej - przedstawiających w szczególności informacje o
sieciach uzbrojenia terenu oraz infrastruktury komunikacyjnej.
Do zadań starosty należy w szczególności:
prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków,
gleboznawczej klasyfikacji gruntów
i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
 koordynacja usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu;
 tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych







ewidencji gruntów i budynków,
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
rejestru cen i wartości nieruchomości
szczegółowych osnów geodezyjnych
obiektów topograficznych BDOT 500,
standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500,
1:1000, 1:2000, 1:5000 – mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej.
Inwestorzy są obowiązani:
1) uzgadniać usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia
terenu z właściwymi starostami;
2) zapewnić wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do
wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektów
budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, a po
zakończeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych
pomiarów powykonawczych i sporządzenie związanej z
tym dokumentacji.
Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego
uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych, należy
wykonać przed ich zakryciem.
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych
obiektów
topograficznych oraz mapy zasadniczej
(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 383)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.
(Dz.U. 2001 nr 38 poz. 455 )
KOORDYNACJA SIECI UZBROJENIA TERENU
baza danych
GESUT
wniosek
projektowane obiekty
sieci uzbrojenia terenu
MAPA ZASADNICZA
KOORDYNACJA SIECI UZBROJENIA TERENU
UZGODNIENIE
WNIOSEK
opinia
wydana z upoważnienia
starosty przez
przewodniczącego zespołu
trzy egzemplarze projektu
usytuowania sieci
uzbrojenia terenu
•
•
warunki techniczne
podłączenia obiektu
do istniejących sieci
uzbrojenia terenu, uzyskane
od jednostek zarządzania
tymi sieciami
•
decyzje
o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu
•
orientacja położenia
projektowanych sieci
uzbrojenia terenu w
stosunku do sąsiednich
terenów i stron świata
•
dwa egzemplarze projektu
usytuowania sieci
uzbrojenia terenu
•
14 dni
w uzasadnionych przypadkach 30 dni
„NOWA” MAPA ZASADNICZA
art. 19 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
Rozporządzenie MAiC z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów
topograficznych oraz mapy zasadniczej
MAPA ZASADNICZA
baza danych
PRPOG
BDOT500
baza danych
GESUT
baza danych
PRG
baza danych
EGiB
MAPA ZASADNICZA
standardowe opracowanie
kartograficzne
BDSOG
FORMA MAPY ZASADNICZEJ
R-realizacyjne uzgodnienia projektowe
W-rzeźba terenu
S- sytuacja powierzchniowa
U – sieci uzbrojenia terenu
O- osnowy geodezyjne
E- ewidencja gruntów i budynków
U – sieci uzbrojenia
terenu
MAPA ZASADNICZA
MAPA ZASADNICZA
forma klasyczna
lub
numeryczna
standardowe
opracowanie
kartograficzne
instrukcja techniczna K-1
rozporządzenie
TWORZENIE BAZY DANYCH GESUT I BDOT500
powiatowy zasób
geodezyjny i kartograficzny
mapa zasadnicza
inne mapy
wielkoskalowe
BDOT500
GESUT
…379
powiatów
inne rejestry
publiczne
baza danych
GESUT
podmioty
władające siecią
TRYB I STANDARDY TECHNICZNE AKTUALIZACJI
BAZY DANYCH GESUT I BDOT500
Aktualizacja danych zgromadzonych w bazie danych GESUT
i BDOT500, następuje na bieżąco, niezwłocznie po uzyskaniu
nowych informacji.
BDOT500
ZASÓB
Operat
techniczny
EGiB
GESUT
BAZA DANYCH GESUT
Obiekty bazy danych GESUT będą posiadały informację w postaci atrybutów:
Istnienie
Eksploatacja
projektowany
czynny
istniejący
nieczynny
OZNACZENIA FUNKCJI BUDYNKÓW
NA MAPIE ZASADNICZEJ
Now e
oznaczenia
Funkcja budynków w g PKOB
Obow iązujące
oznaczenia
Funkcja budynków w g EGiB
b
budynek biurowy
b
budynek biurowy
g
h
a
u
budynek gospodarstwa rolnego
g
budynek produkcyjny, usługowy i gospodarczy dla
rolnictwa
h
budynek handlowo-usługowy
r
budynek przeznaczony do sprawowania kultu religijnego
i czynności religijnych
i
inny budynek niemieszkalny
k
budynek oświaty, nauki i kultury oraz budynek
sportowy
m
budynek mieszkalny
p
s
budynek przemysłowy
t
budynek transportu i łączności
z
budynek szpitala i zakładu opieki medycznej
i
o
k
e
f
mj
md
mt
mz
p
s
d
t
z
x
budynek hotelu
budynek zakwaterowania turystycznego, pozostały
budynek handlowo-usługowy
pozostały budynek niemieszkalny, gdzie indziej nie wymieniony
ogólnodostępny obiekt kulturalny
budynek muzeum i biblioteki
budynek szkoły i instytucji badawczej
budynek kultury fizycznej
budynek mieszkalny jednorodzinny
budynek o dwóch mieszkaniach
budynek o trzech i więcej mieszkaniach
budynek zbiorowego zamieszkania
budynek przemysłowy
zbiornik, silos i budynek magazynowy
budynek łączności, dworca i terminalu
budynek garażu
budynek szpitala i zakładu opieki medycznej
obiekt budowlany wpisany do rejestru zabytków i objęty
indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome,
archeologiczne dobro kultury
zbiornik, silos i budynek magazynowy
W Państwowym Rejestrze Granic i Powierzchni
Jednostek Podziałów Terytorialnych Kraju
gromadzone są dane dotyczące:
1.
2.
•
•
•
•
•
•
granic państwa,
granic jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym w szczególności:
zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,
podziału kraju na potrzeby ewidencji gruntów i budynków,
podziału kraju na potrzeby statystyki publicznej,
podziału kraju ze względu na właściwość miejscową sądów,
podziału kraju ze względu na właściwość miejscową organów i jednostek
organizacyjnych administracji specjalnej, takich jak: archiwa państwowe,
urzędy skarbowe, izby skarbowe, nadleśnictwa, regionalne dyrekcje
Lasów Państwowych, regionalne zarządy gospodarki wodnej, urzędy
morskie,
3. granic pasa nadbrzeżnego i linii podstawowej,
4. pola powierzchni jednostek zasadniczego trójstopniowego
podziału terytorialnego państwa oraz pola powierzchni
jednostek podziału kraju na potrzeby ewidencji gruntów i
budynków,
5. adresów i ich lokalizacji przestrzennej.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia
2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic
i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych
kraju (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 199)
W bazie danych PRG gromadzi się informacje dotyczące:
1.
2.
3.
4.
przebiegu: granic
pól powierzchni
adresów i ich lokalizacji przestrzennej;
nazw i siedzib podmiotów, których zasięg terytorialny jest przedmiotem
PRG,
5. oznaczeń i nazw jednostek podziałów wynikających z przepisów prawa.
PRG tworzy się z wykorzystaniem informacji i zbiorów danych:
1. zasobu, w tym:
a) dotychczasowego PRG
b) ewidencji gruntów i budynków,
c) BDOT 10 k
2. dotyczących granicy państwa na lądzie oraz morskich wodach
wewnętrznych od Straży Granicznej;
3. ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
4. TERYT;
5. udostępnionych przez właściwe organy administracji publicznej,
– zawartych w umowach międzynarodowych lub przepisach prawa
dotyczących granicy państwowej na morzu oraz granicy wyłącznej strefy
ekonomicznej.
Aktualizacji PRG dokonuje się w zakresie:
granic państwa – na podstawie:
•umów międzynarodowych
•dokumentacji przekazanej przez organy administracji morskiej;
zasadniczego trójstopniowego podziału teryt. - na podstawie:
•przepisów prawa
•EGIB z centralnego repozytorium ZSIN
•TERYT;
granic jednostek i obrębów ewidencyjnych – na podstawie
•dnych EGiB pozyskanych z centralnego repozytorium ZSIN w
postaci dokumentów elektronicznych,
granic jednostek podziałów terytorialnych, za pomocą interfejsu;
podziałów terytorialnych, na podstawie
•danych z administracji morskiej;
adresów i ich lokalizacji przestrzennej, za pomocą interfejsu
•danych EMUiA w postaci dokumentów elektronicznych
Dane zawarte w PRG udostępnia się:
1. za pomocą usług sieciowych,
2. na wniosek zainteresowanego – w formie
dokumentów elektronicznych lub wydruków
komputerowych, w szczególności w postaci:
• plików GML,
• wykazów współrzędnych punktów granicznych,
• wykazów pól powierzchni,
• opracowań kartograficznych
• wykazów adresów.
Udostępnianiu podlegają dane obrazujące
•aktualny stan PRG
•stan PRG na dowolny dzień po jego
utworzeniu.
Udostępniane dane PRG
mogą cechować się różną szczegółowością
dostosowaną do potrzeb zamawiającego.
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne definiuje
ewidencję gruntów i budynków (EGiB) jako
jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o
gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych
osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami,
budynkami i lokalami.
Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę
•planowania gospodarczego,
•planowania przestrzennego,
•wymiaru podatków i świadczeń,
•oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych,
•statystyki publicznej,
•gospodarki nieruchomościami,
•ewidencji gospodarstw rolnych.
ROLA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
W KRAJOWEJ INFRASTUKTURZE INFORMACJI
PRZESTRZENNEJ
EMUiA
PRG
Zbiór danych
INSPIRE dla tematu
Jednostki administracyjne
Zbiór danych
dotyczących
działek
ewidencyjnych
EGiB
Zbiór danych INSPIRE
dla tematu Działki kat.
Zbiór danych INSPIRE
dla tematu Adres
Zbiór danych
dotyczących
budynków
Zbiór danych INSPIRE
dla tematu Budynki
BDOT 10k
Zbiór danych
INSPIRE dla tematów
Sieci transportowe
Hydrografia
Użytkowanie ziemi
Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:
1.gruntów:
•ich położenia,
•granic,
•powierzchni,
•rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych,
•oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli
zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą
grunty;
2.budynków
•ich położenia,
•przeznaczenia,
•funkcji użytkowych
•ogólnych danych technicznych;
3.lokali
•ich położenia,
•funkcji użytkowych
•powierzchni użytkowej.
W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także:
1. właściciela,
a w odniesieniu do gruntów państwowych i
samorządowych - inne osoby fizyczne lub prawne, w
których władaniu znajdują się grunty i budynki;
2. miejsce zamieszkania lub siedzibę osób
3.informacje o wpisaniu do rejestru zabytków;
4. wartość nieruchomości.
Grunty rolne i leśne
obejmuje się gleboznawczą klasyfikacją gruntów,
przeprowadzaną w sposób jednolity dla całego kraju,
na podstawie urzędowej tabeli klas gruntów.
Ewidencja gruntów i budynków
utrzymywana jest w stanie bieżącej aktualności
poprzez nałożenie na:
•osoby i instytucje wykazane w EGiB,
•organy,
•sądy,
•kancelarie notarialne
obowiązku zgłaszania wszelkich zmian danych objętych EGiB
w terminie 30 dni od zaistnienia.
Kto:
będąc obowiązany do zgłoszenia zmian danych objętych ewidencją
gruntów i budynków, nie zgłosi ich do właściwego organu w ciągu
30 dni od dnia powstania zmian albo będąc obowiązany dostarczyć
dokumenty niezbędne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów
i budynków nie dostarczy ich,podlega karze grzywny.
Orzekanie następuje na podstawie przepisów o postępowaniu
w sprawach o wykroczenia.
Informacje o gruntach, budynkach i lokalach
zawiera operat ewidencyjny, który składa się z:
bazy danych, prowadzonej za pomocą systemu
teleinformatycznego zapewniającego w szczególności:
odpowiednio zabezpieczone przechowywanie danych
i ich aktualizację,
udostępnianie oraz wspólne korzystanie z danych
na zasadach określonych w przepisach
o infrastrukturze informacji przestrzennej,
wizualizację danych w formie rejestrów, kartotek
i wykazów oraz mapy ewidencyjnej,
udostępnianie zainteresowanym wypisów z tych rejestrów,
kartotek i wykazów oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej;
zbioru dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych.
Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne.
Starosta udostępnia informacje
zawarte w operacie ewidencyjnym w formie:
1.wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu;
2.wyrysów z mapy ewidencyjnej;
3.kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu
ewidencyjnego;
4.plików komputerowych sformatowanych zgodnie z
obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych;
5.usług danych przestrzennych (wyszukiwania, przeglądania,
pobierania, przekształcania), o których mowa w ustawie
o infrastrukturze informacji przestrzennej.
Każdy może żądać udostępnienia informacji
zawartych w operacie ewidencyjnym dotyczących
przedmiotów EGiB.
Dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane osobowe
właścicieli i władających starosta udostępnia oraz wydaje wypisy z
operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane osobowe, na żądanie:
1.właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających
gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany
zbiór danych lub wypis;
2.organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących
organami administracji publicznej, realizujących, na skutek
powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej,
zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami,
których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
3.innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają
interes prawny w tym zakresie.
W ewidencji gruntów i budynków, założonej na podstawie dekretu z
dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków oprócz
właściciela, do czasu uregulowania tytułu własności, wykazuje się
także osobę władającego.
STANDARDOWE RAPORTY
OBRAZUJĄCE DANE EWIDENCYJNE
STANDARDOWE RAPORTY
OBRAZUJĄCE DANE EWIDENCYJNE
STANDARDOWE RAPORTY
OBRAZUJĄCE DANE EWIDENCYJNE
Podstawowe raporty obrazujące
dane ewidencyjne:
rejestr gruntów
• rejestr budynków
• rejestr lokali
• kartoteka budynków
• kartoteka lokali
• mapa ewidencyjna
•
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntów i budynków.
(Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454 )
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz
danych dotyczących zobrazowań lotniczych
i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego
modelu terenu (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1571)
ORTOFOTOMAPA
Z GRANICAMI DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH
Główny Geodeta Kraju we współpracy ze:
• starostami,
• wojewodami,
• marszałkami województw,
• Ministrem Sprawiedliwości,
• ministrem właściwym do spraw administracji publicznej,
• ministrem właściwym do spraw finansów publicznych,
• ministrem właściwym do spraw środowiska,
• Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego,
• Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
tworzy i utrzymuje zintegrowany system informacji o
nieruchomościach, będący systemem teleinformatycznym,
umożliwiający w szczególności:
1. prowadzenie centralnego repozytorium kopii zbiorów
danych EGiB;
2. monitorowanie w skali poszczególnych województw oraz
całego kraju spójności i jakości zbiorów danych EGiB;
8. udostępnianie organom administracji publicznej
zintegrowanych zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków,
niezbędnych do realizacji przez te organy ich ustawowych zadań
publicznych, dotyczących w szczególności
•badań statystycznych,
•spisów powszechnych,
•prowadzenia krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki
narodowej,
•prowadzenia krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju,
•planowania gospodarczego,
•planowania przestrzennego,
•środowiska,
•ewidencji podatkowej nieruchomości,
•kontroli państwowej,
•zwalczania korupcji
•bezpieczeństwa wewnętrznego;
9. przeprowadzanie analiz przestrzennych na zbiorach danych
ewidencji gruntów i budynków obejmujących obszary większe niż
jeden powiat.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia
2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji
o nieruchomościach
(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 249)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011
r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań
tematycznych i specjalnych
(Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1328)
Główny Geodeta Kraju wykonuje i udostępnia następujące
kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne:
tematyczne opracowania w postaci cyfrowych map:
a) hydrograficznych
b) sozologicznych
c) geomorfologicznych
d) glebowo-rolniczych
e) pokrycia terenu
f) użytkowania ziemi
g) infrastruktury technicznej
h) średnich cen transakcyjnych gruntów
i) podziałów terytorialnych kraju
j) atlasowych obszaru Rzeczypospolitej Polskiej
opracowania specjalne w postaci map tyflologicznych,
przeznaczonych dla niewidomych i słabowidzących.
Główny Geodeta Kraju w opracowaniach
tematycznych i specjalnych uwzględnia:
 dane infrastruktury informacji przestrzennej
 inne informacje zgromadzone przez ;
 organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
 właściwych ministrów,
 inne organy administracji publicznej,
w tym w szczególności:
1) ministra właściwego do spraw środowiska,
2) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
3) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej,
4) Ministra Obrony Narodowej,
5) ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,
6) ministra właściwego do spraw łączności,
7) Ministra właściwego do spraw transportu,
8) Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
• ministra właściwego do spraw budownictwa,
• gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej,
• Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
• ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny został zdefiniowany
w ustawie jako zbiór map oraz materiałów fotogrametrycznych,
teledetekcyjnych, rejestrów, wykazów, informatycznych baz danych,
katalogów danych geodezyjnych i innych opracowań powstałych
w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych;
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny służy gospodarce
narodowej, obronności państwa, nauce, kulturze, ochronie przyrody
i potrzebom obywateli.
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny składa się z:
•zasobu centralnego,
•zasobów wojewódzkich,
•zasobów powiatowych,
stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony
w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
PAŃSTWOWY ZASÓB
GEODEZYJNY I KARTOGRAFICZNY
ZASÓB
CENTRALNY
ZASÓB
WOJEWÓDZKI
ZASÓB
POWIATOWY
Główny Geodeta Kraju

bazy danych: EGiB, GESUT, RCiWN,
BDSOG, BDOT500

mapy ewidencyjne oraz mapy
zasadnicze

operaty techniczne powstałe w wyniku
wykonania prac geodezyjnych lub
kartograficznych,

dokumentacja opracowana na
potrzeby postępowań sądowych lub
administracyjnych dotyczących
nieruchomości,

dokumentacja dotycząca
nieruchomości opracowana na
potrzeby czynności cywilno-prawnych,

cyfrowe zbiory kopii dokumentów
wchodzących w skład operatów
technicznych

wyciągi z operatów szacunkowych
marszałek województwa
starosta
www.geoportal.gov.pl
Gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz
udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom
prawnym i fizycznym należy do:
1.Głównego Geodety Kraju – w zakresie zasobu centralnego;
2.marszałków województw – w zakresie zasobów wojewódzkich;
3.starostów – w zakresie zasobów powiatowych.
Rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu
rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów
fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób
geodezyjny i kartograficzny, wymaga zezwolenia:
1.Głównego Geodety Kraju – w zakresie zasobu centralnego;
2.marszałka województwa – w zakresie zasobu wojewódzkiego;
3.starosty – w zakresie zasobu powiatowego.
Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
Do zadań gminy należy:
1) ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie
i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
2) umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tabliczek
z nazwami ulic i placów.
Ewidencję miejscowości, ulic i adresów prowadzi się
w systemie teleinformatycznym.
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9
stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości,
ulic i adresów (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 125)
Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
Ewidencję miejscowości, ulic i adresów zakłada się na podstawie:
1) ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości;
2) wykazu urzędowych nazw miejscowości,
3) danych państwowego rejestru nazw geograficznych;
4) danych krajowego rejestru urzędowego podziału
terytorialnego kraju;
5) uchwał rady gminy w sprawie przebiegu oraz nadania nazw
ulic i placów;
6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub, w
przypadku braku takiego planu, decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy;
7) ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów
geodezyjnych i kartograficznych.
Ewidencja miejscowości, ulic i adresów zawiera:
1) nazwy miejscowości oraz dane określające położenie tych miejscowości;
2) nazwy ulic i placów oraz dane określające położenie tych ulic i placów;
3) identyfikatory miejscowości, ulic i placów pochodzące z krajowego rejestru
urzędowego podziału terytorialnego kraju;
4) dodatkowe tradycyjne nazwy miejscowości, ulic i placów w języku mniejszości;
5) dane adresowe określające:
a) numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budynków
przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w
szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na
cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki
medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w
trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania,
b) kody pocztowe,
c) położenie budynków, o których mowa w lit. a, w państwowym systemie
odniesień przestrzennych.
Danymi ewidencji dotyczącymi miejscowości są:
1.urzędowe nazwy miejscowości i ich rodzaje;
2.identyfikatory TERYT miejscowości;
3.dane określające przebieg granic miejscowości;
4.współrzędne X, Y miejscowości;
5.nazwy jednostek zasadniczego trójstopniowego
podziału terytorialnego państwa, w których
granicach jest położona miejscowość oraz ich
identyfikatory TERYT.
Danymi ewidencji dotyczącymi ulic i placów są:
1. nazwy ulic i placów;
2. identyfikatory TERYT nazw ulic i placów;
3. dane określające przebieg osi ulic;
4. dane określające przebieg zewnętrznych granic
placów oraz ulic w kształcie ronda.
Nazwy ulic i placów przyjmuje się w brzmieniu
zgodnym z uchwałami rady gminy w sprawie
przebiegu oraz nadania nazw ulicom i placom.
Dane określające przebieg osi ulic oraz przebieg
zewnętrznych granic placów ustala się na podstawie:
 informacji zawartych w uchwałach,
 danych ewidencji gruntów i budynków oraz
 BDOT500.
Numery porządkowe przyjmują postać
liczb całkowitych w przedziale od 1 do n.
Nowo wybudowanemu budynkowi,
który nie był przedmiotem prognozy,
nadaje się numer porządkowy złożony z liczby (L),
zgodnej z liczbą numeru porządkowego sąsiedniego
budynku oraz z pierwszej niewykorzystanej litery
alfabetu łacińskiego
(LA, LB, LC … LX),
W przypadku wyczerpania się liter, do oznaczenia typu
LX dopisuje się najpierw pierwszą, a następnie kolejne
litery alfabetu łacińskiego
(LXA, LXB, … LXZ, LXZA, LXZB, LXZC…).
W przypadku:
 ustalania numerów porządkowych związanych z nowymi ulicami
 podjęcia decyzji o zmianie wszystkich istniejących numerów
porządkowych związanych z określoną ulicą
stosuje się następujące zasady:
1. numery porządkowe wzdłuż ulic głównych wzrastają w kierunku od
centrum miejscowości ku jej granicom albo z południa na północ oraz
ze wschodu na zachód;
2. numery porządkowe wzdłuż ulic bocznych wzrastają, poczynając od
głównej ulicy, w kierunku granic miejscowości;
3. numery porządkowe po lewej stronie ulicy, w kierunku zwiększających
się numerów, oznacza się liczbami nieparzystymi, a po prawej stronie
parzystymi;
4. numery porządkowe budynków przylegających do placu wzrastają,
poczynając od naroża placu przy głównej ulicy, zgodnie z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara;
5. jeżeli plac powstaje z rozszerzenia lub skrzyżowania ulic, dla
budynków przylegających do placu ustala się kolejne numery
porządkowe jednej z ulic przechodzących przez plac.
Numery porządkowe o strukturze niespełniającej
wymogów mogą być ujawnione i nadal stosowane w
ewidencji, jeżeli w takiej strukturze były przyjęte w
ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, a
jednocześnie zapewniają unikalność związanych z nimi
adresów i ich czytelną identyfikację w terenie w powiązaniu
z adresami sąsiednimi.
Do każdego numeru porządkowego
przyporządkowuje się punkt adresowy:
1. w przypadku budynków istniejących lub w budowie –
wyznaczony przez przybliżony środek ściany budynku
zwróconej do ulicy lub przybliżony środek wejścia do
budynku;
2. w przypadku budynków prognozowanych do wybudowania
– wyznaczony przez przybliżony środek ciężkości budynku.
Danymi opisującymi punkt adresowy są:
1. para współrzędnych X, Y określająca położenie punktu
adresowego w przestrzeni;
2. status budynku,
a) budynek istniejący,
b) budynek w trakcie budowy,
c) budynek prognozowany;
3. usytuowanie budynku,
a) budynek naziemny,
b) budynek podziemny;
4. identyfikator działki ewidencyjnej,
5. informacja, jaki element budynku reprezentuje punkt
adresowy:
a) przybliżony środek ściany budynku zwróconej do
ulicy lub placu,
b) przybliżony środek wejścia do budynku,
c) przybliżony środek ciężkości budynku.
Dane
• określające przebieg granic miejscowości
oraz współrzędnych XY miejscowości
• określające przebieg osi ulic oraz określające
przebieg zewnętrznych granic placów oraz
ulic w kształcie ronda
• para współrzędnych X, Y określająca
położenie punktu adresowego w przestrzeni
wykazuje się w ewidencji
w układzie 2000 lub w układzie 1992.
Informacje zawarte w EMUiA udostępnia się:
1. za pomocą usług sieciowych;
2. w postaci:
a) dokumentów elektronicznych w formacie
GML,
b) zawiadomień,
c) wykazów adresów budynków,
d) mapy punktów adresowych,
e) zaświadczeń.
Udostępnianiu podlegają zarówno dane obrazujące
aktualny stan ewidencji, jak i dane obrazujące stan
ewidencji na dowolny dzień po dniu jej założenia.
Do czasu wdrożenia systemu teleinformatycznego, nie
dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w
życie niniejszego rozporządzenia, do prowadzenia ewidencji
może być wykorzystywana infrastruktura techniczna
ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości.
Prawo budowlane
w obowiązującym stanie prawnym
Uczestnikami procesu budowlanego są:
1) inwestor;
2) inspektor nadzoru inwestorskiego;
3) projektant;
4) kierownik budowy lub kierownik robót.
Prawo budowlane
w obowiązującym stanie prawnym
Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia
prac przygotowawczych na terenie budowy.
Pracami przygotowawczymi są:
1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
2) wykonanie niwelacji terenu;
3) zagospodarowanie terenu budowy wraz
z budową tymczasowych obiektów;
4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury
technicznej na potrzeby budowy.
Prawo budowlane
w obowiązującym stanie prawnym
Obiekty budowlane:
wymagające pozwolenia na budowę
przyłącza
podlegają:
geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie,
a po ich wybudowaniu –
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Obiekty lub elementy obiektów budowlanych,
ulegające zakryciu - podlegają inwentaryzacji
przed ich zakryciem.
Prawo budowlane
w obowiązującym stanie prawnym
Do zawiadomienia o zakończeniu budowy
obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na użytkowanie inwestor jest
obowiązany dołączyć:
oryginał dziennika budowy;
oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowę oraz przepisami;
protokoły badań i sprawdzeń
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
Prawo budowlane
w obowiązującym stanie prawnym
Do obowiązków kierownika budowy należy:
1) przejęcie i zabezpieczenie terenu budowy wraz ze stałymi
punktami osnowy geodezyjnej ;
2) prowadzenie dokumentacji budowy;
3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz
kierowanie budową ;
4) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
5) zgłaszanie inwestorowi do odbioru wykonanych robót
ulegających zakryciu bądź zanikających ;
6) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego;
7) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru
odpowiednim wpisem do dziennika budowy .
Prawo budowlane
w obowiązującym stanie prawnym
Do obowiązków inwestora należy zapewnienie:
1) opracowania projektu budowlanego,
2) objęcia kierownictwa budowy
przez kierownika budowy,
3) opracowania planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia,
4) wykonania i odbioru robót budowlanych,
5) nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.
Prawo budowlane
w obowiązującym stanie prawnym
Do obowiązków projektanta należy:
1) opracowanie projektu budowlanego;
1a) zapewnienie udziału w projektowaniu osób posiadających
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności;
1b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia;
2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń;
3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu;
4) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub
właściwego organu w zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych
zgodności
realizacji z projektem,
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań
zamiennych.
Prawo budowlane
w obowiązującym stanie prawnym
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami
technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową
wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
2) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt
budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
Prawo budowlane
w obowiązującym stanie prawnym
3) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany
niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty
liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne,
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów,
pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni
jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i
urządzenia;
Prawo budowlane
w obowiązującym stanie prawnym
13) dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć
pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i
końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, dziennik montażu;
14) dokumentacji powykonawczej - należy przez to
rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle przepisów
zawartych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, zm. 2013, poz. 405)
• Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny jako źródło
informacji o zagospodarowaniu przestrzeni.
• Przepisy proceduralne
• Standardy techniczne



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w
sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w
sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczŕcych nowej zabudowy i
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588)
Rozporządzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 26 sierpnia 2003 r. w
sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach
zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589)
Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.1623, zm. 2013, poz. 984)
• Obowiązki różnych podmiotów uczestniczących w procesie
inwestycyjnym
• Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny jako źródło
informacji o zagospodarowaniu przestrzeni.
• Przepisy proceduralne
• Standardy techniczne
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
(Dz.U. Nr 25, poz. 133)
Opracowania i czynności geodezyjne
obowiązujące w budownictwie, zastrzeżone
dla osób posiadających uprawnienia zawodowe w
dziedzinie geodezji i kartografii
opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów
projektowych,
geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w
terenie:
» opracowanie geodezyjne projektu
zagospodarowania działki lub terenu,
 geodezyjne wytyczenie obiektów
budowlanych w terenie,
czynności geodezyjne w toku budowy:

• geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektów
budowlanych, w tym tyczenie i pomiary kontrolne
elementów wymagających geodezyjnego
zabezpieczenia dokładności wykonania,
• pomiary przemieszczeń obiektu i jego podłoża,
• pomiary odkształceń obiektów,
• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
obiektów lub elementów obiektów,
czynności geodezyjne po zakończeniu budowy:

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
zagospodarowania działki lub terenu,
 pomiar stanu wyjściowego obiektów wymagających
w trakcie użytkowania okresowego badania
przemieszczeń i dkształceń,
 okresowe pomiary geodezyjne przemieszczeń
i odkształceń

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, zm. 2013 poz. 926)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462, zm. 2013, poz. 762)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 r. poz. 640)
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430,
zm. 2013, poz. 181)
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63, poz. 735, zm. 2013, poz. 528)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
obiekty budowlane metra i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 144 poz. 859)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w
sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji
jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
(Dz. U. Nr 138, poz. 1554)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108, poz. 953)
Do dokonywania wpisow w dzienniku budowy
upoważnieni sa:
1) inwestor,
2) inspektor nadzoru inwestorskiego,
3) projektant,
4) kierownik budowy,
5) kierownik robot budowlanych,
6) osoby wykonujace czynności geodezyjne na terenie
budowy,
7) pracownicy organow nadzoru budowlanego i innych
organow uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepisow na budowie — w ramach dokonywanych
czynności kontrolnych.
Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle:
przepisów branżowych (dziedzinowych)
o charakterze technicznym i organizacyjnym
Zarządzenie Nr 144 Zarządu PKP z dnia 23 października 2000 r.
w sprawie ustalenia "Instrukcji o organizacji i wykonywaniu
pomiarów w geodezji kolejowej" – D-19. Przepisy powyższej
instrukcji obejmują ten rodzaj robót geodezyjnych, których
technologia odbiega od zasad pomiarów ustanowionych
w powszechnie obowiązujących standardach technicznych
i dotyczą zasad pomiarów na obszarze kolejowym.
Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle:
Polskich Norm ( przykłady)
PN-N-99310:2000 Geodezja-Pomiary realizacyjne-Terminologia
PN-N-02211:2000 Geodezja-Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń-Terminologia
Podstawowa.
PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany – Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania działki lub terenu.
PN-ISO 4463-1 Metody pomiarowe w budownictwie.- Tyczenie i pomiar
PN-ISO 4464 :1994 Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami
odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach.
PN-ISO 17123-6- lasery wirujące
PN-ISO 17123-7- pionowniki optyczne
Geodezyjna obsługa inwestycji w świetle:
technicznych specyfikacji dziedzinowych
Przykłady specyfikacji z zakresu geodezji i kartografii
Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych:
Studium Korytarzowe (SK) - analizy wstępnego określenia możliwych lokalizacji
trasy drogi i wskazanie wariantów do dalszej analizy
–skala opracowania: 1 : 5000 ÷ 1 : 50 000
wykorzystywane są dostępne mapy ewidencyjne i topograficzne
Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowe (STEŚ) – uszczegółowienie
wybranych wariantów w zakresie rozwiązań drogowych i aspektów
środowiskowych w celu uzyskania decyzji o środowiskowych
warunkowaniach realizacji inwestycji
- skala opracowania: 1 : 5 000, 1 : 2000
wykorzystywane są mapy zasadnicze, ortofotomapy, mapy ewidencyjne,
wypisy z ewidencji gruntów i budynków, obejmują obszar w zasięgu
oddziaływania drogi na środowisko (np. dla autostrad – pas szer. ok. 350 m)
Przykłady specyfikacji z zakresu geodezji i kartografii
Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych
GG-00.11.01
GG-00.11.02
GG-00.12.01
GG-00.13.01
Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg
Założenie osnowy realizacyjnej przy budowie dróg i obiektów mostowych
Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych
Pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych
Opracowanie projektu budowlanego i dokumentacji niezbędnej do wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
– skala opracowań: 1:1000, 1:500,
– mapa do celów projektowych (do opracowania projektu budowlanego)
– odziały nieruchomości
– wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów
Decyzja ZRID
 ustala lokalizację inwestycji,
 zatwierdza podziały nieruchomości; skutkuje przejęciem własności nieruchomości na
rzecz SP,
 zatwierdza projekt budowlany,
 udziela pozwolenia na budowę drogi.

Podobne dokumenty