Przydział warrantów subskrypcyjnych serii C (transza

Komentarze

Transkrypt

Przydział warrantów subskrypcyjnych serii C (transza
Przydział warrantów subskrypcyjnych serii C (transza C1) i objęcia akcji serii H
Raport bieżący nr 6/2017 z dnia 19.01.2017 roku opublikowany o godz.18:46
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bumech S.A. z dnia 31 grudnia 2016 roku w
sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii H, warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, Bumech S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż dnia
19.01.2017 roku Zarząd Emitenta dokonał przydziału 5.960.008 sztuk imiennych, mających formę dokumentu
warrantów subskrypcyjnych serii C w transzy oznaczonej symbolem C1 (dalej: Warranty).
Warranty były oferowane nieodpłatnie, a każdy uprawniał do objęcia jednej akcji serii H Emitenta o wartości
nominalnej 0,75 zł każda po cenie emisyjnej w wysokości 0,75 zł każda.
Emitent informuje również, iż – w wykonaniu praw z Warrantów - dnia 19.01.2017 roku Spółka otrzymała
oświadczenia o objęciu łącznie 5.960.008 sztuk akcji serii H.

Podobne dokumenty