muzyka. - ZPAV-u

Komentarze

Transkrypt

muzyka. - ZPAV-u
MUZYKA.
TO SIĘ OPŁACA
BIULETYN OZZ ZPAV
LATO 2011
Spis treści
03
04
Coraz więcej legalnej muzyki w lokalach na 20. urodziny ZPAV-u
07
08
Nowelizacja ustawy o podatku VAT
Performance rights: OZZ na świecie
10
Co nowego w ustawie ?
12
13
SPIS TREŚCI / 02
Wstęp
Kody ISRC
Muzyka, to się opłaca…
Wstęp
muzyka? W niniejszym biuletynie
publikujemy pierwsze ich wyniki,
pokazujące nie tylko ile na muzyce można zarobić, ale – ile na jej
braku można stracić.
Tradycyjnie opowiemy też o postępach związanych z realizacją
dyspozycji, jakie zawarte zostały
w nowelizacji ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, a także o tym, jak wygląda
rynek tych praw, chronionych
przez organizacje zbiorowego
Szanowni Państwo,
zarządzania na świecie. Dwudziestolecie istnienia ZPAV jest
Zbliżająca się kampania wybor-
okazją do krótkiej refleksji nad
cza przyniesie nam zapewne
zmianami, jakie zaszły na pol-
zalew haseł, które będą wpraw-
skim rynku muzycznym w tym
dzie piękne i dające się streścić
okresie, który zbiegł się z okre-
w zdaniu „Jest źle, ale my zrobi-
sem zmian ustrojowych w Pol-
my lepiej”, ale jednocześnie nie
sce i rewolucji technologicznej
będzie można tak realnie rozli-
na świecie – wszak rok 1991, rok
czyć z nich zwycięzców w przy-
urodzin ZPAV to także rok, w któ-
szłości, bo owo „lepiej” jest szale-
rym pojawiły się w Polsce pierw-
nie trudne do zmierzenia.
sze konta e-mailowe...
By nasze naczelne hasło – „Mu-
Mając nadzieję, że dobra muzyka
zyka, to się opłaca” - nie budziło
umili Państwu zmienną w tym
takich podejrzeń wraz z inny-
roku letnią aurę - życzę miłej lek-
mi organizacjami chroniącymi
tury.
współtwórców odtwarzanej muzyki, postanowiliśmy przepro-
Bogusław Pluta
wadzić, za pośrednictwem TNS
Dyrektor OZZ ZPAV
OBOP, badania, mające dać odpowiedź na pytanie: ile warta jest
BIULETYN OZZ ZPAV / LATO 2011
WSTĘP / 03
Coraz więcej legalnej
muzyki w lokalach
na 20. urodziny ZPAV-u
Związek Producentów Audio
w postaci zjednoczenia środowi-
Video obchodzi w tym roku
ska, lepszego prawa – zwłaszcza
20-lecie
istnienia.
zabezpieczenia ochrony praw
11 lipca 1991 r. Sąd Wojewódz-
intelektualnych w Polsce, wal-
ki w Warszawie wpisał do re-
ki z piractwem i wprowadzenia
jestru stowarzyszeń Związek
światowych standardów na pol-
Producentów Audio Video, tym
ski rynek muzyczny oraz promo-
samym zjednoczył środowisko
cji polskiej muzyki. Wśród wielu
muzyczne w Polsce na rzecz
sukcesów ZPAV-u można wymie-
walki o przetrwanie polskiego
nić chociażby zmiany w Ustawie
rynku muzycznego.
o prawie autorskim i prawach
swojego
pokrewnych, zmiany w Ustawie
1 lutego 1995 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki
przyznaje ZPAV prawa Organizacji Zbiorowego
Zarządzania w zakresie praw pokrewnych
producentów fonogramów i wideogramów
Lata 80 – 90 w Polsce to, z jednej
o radiofonii i telewizji, które gwa-
strony, czas raczkowania prze-
rantują emisję utworów w języku
mysłu fonograficznego, z drugiej
polskim w stacjach radiowych,
- piractwo sięgające 90 – 95%
powstanie Koalicji Antypirackiej
rynku. By przetrwać, środowisko
czy ustanowienie nagrody prze-
muzyczne musiało się zjedno-
mysłu fonograficznego FRYDE-
czyć i zacząć wspólnie działać
RYK.
na rzecz swojej przyszłości. Po
długich negocjacjach oraz dys-
W 1995 r. działania ZPAV-u zo-
kusjach pomiędzy istniejącymi
stały rozszerzone o zbiorowe za-
wtedy na rynku polskim firmami
rządzanie prawami. 1 lipca 1995
fonograficznymi został powoła-
r. Ministerstwo Kultury i Sztu-
ny ZPAV.
ki przyznało ZPAV-owi prawo
Organizacji Zbiorowego Zarzą-
11 lipca 1991 roku zostaje zarejestrowane
Stowarzyszenie Związku Producentów Audio
Video
„Była to wtedy maleńka wysepka
dzania w zakresie praw pokrew-
normalności na ogromnym oce-
nych producentów fono- i wi-
anie piractwa, wydawała się bez
deogramów. Tym samym ZPAV
możliwości sukcesu i przetrwa-
rozpoczął zbieranie opłat z tytułu
nia” – wspomina czasy powsta-
nadawania oraz odtwarzania re-
nia organizacji Andrzej Puczyń-
pertuaru muzycznego z katalogu
ski, Przewodniczący ZPAV-u.
swoich członków.
Stało się jednak inaczej, ZPAV
Konsekwentnie prowadzone dzia-
przetrwał a 20 lat codziennej,
łania ZPAV-u przynoszą określone
mozolnej
efekty. Wśród właścicieli lokali
CORAZ WIĘCEJ LEGALNEJ MUZYKI W LOKALACH NA 20. URODZINY ZPAV-U / 04
pracy,
dało
efekty
gastronomicznych i usługowych wykorzystujących
podmiotów gospodarczych, które podpisały umo-
nagrania muzyczne w swojej działalności gospodar-
wy ze ZPAV-em w zakresie odtwarzania muzyki
czej obserwuje się zmianę podejścia do obowiązku
w swoich lokalach. Opłatami objętych zostało nie-
wnoszenia tantiem dla Organizacji Zbiorowego Za-
mal 20 tys. lokali, zaś roczna wartość podpisanych
rządzania. Rośnie świadomość konieczności płace-
umów przekroczyła 18 mln zł. Prognozy na rok 2011
nia za korzystanie z muzyki.
mówią o kolejnym wzroście – oczekuje się pod-
W ubiegłym roku zanotowano kolejny wzrost liczby
pisania umów o wartości 22 mln zł, które obejmą
2011p
19,0 mln
2010
15,1 mln
2009
2008
15 000
ilość lokalizacji
12,0 mln
11 700
wpływy z umów (zł)
9,1 mln
2006
7 849
3,1 mln
2004
4 403
0,24 mln
Ilość lokali objętych umowami oraz wysokość wpływów w latach 2004-2010, prognoza na rok 2011
BIULETYN OZZ ZPAV / LATO 2011
CORAZ WIĘCEJ LEGALNEJ MUZYKI W LOKALACH NA 20. URODZINY ZPAV-U / 05
ponad 25 tys. punktów. Przed-
nych działań marketingowych”
siębiorcy zaczęli zdawać sobie
– mówi Bogusław Pluta na ła-
sprawę, że muzyka jest stan-
mach najnowszego raportu IFPI
dardowym narzędziem marke-
(International Federation of the
tingowym i chcąc pozostawać
Phonographic Industry) - Recor-
w zgodzie z prawem, należy za
ding Industry in Numbers 2011
nią zapłacić. Nie bez wpływu na
w artykule The World Of Perfor-
to był też czynnik ekonomiczny;
mance Rights.
właściciele zrozumieli, że muzyka grana w lokalach wpływa
Dzięki efektywnej działalności
na ich klientów - badania udo-
ZPAV-u, środki uzyskane przez
wodniły, że do lokali z muzyką
wytwórnie muzyczne i artystów
przychodzi więcej osób i dłużej
z tytułu tantiem rosną z roku na
w nich zostaje. Dla przykładu -
rok. Należy jednak pamiętać, że
¾ klientów pubów jest gotowych
pomimo systematycznego wzro-
płacić za piwo o 50 gr. więcej, je-
stu, liczba podmiotów gospo-
śli w lokalu grana jest dobra mu-
darczych, które mają podpisane
z muzyki jest dla tamtejszych
zyka. Muzyka przekłada się na
stosowne umowy ze ZPAV-em
przedsiębiorców normalną prak-
wysokość wpływów, a więc jas-
to jedynie około 25-30% rynku.
tyką. Jednym z wielu wyzwań
nym się stało, że muzyka się po
Wielkość rynku praw autorskich
dla ZPAV-u na przyszłość jest, by
prostu opłaca.
i pokrewnych w Polsce wzrosła
tak też stało się i w Polsce.
2 września 1993 r. ZPAV rozpoczyna
program hologramowania nośników
ale istnieją możliwości dla jego
„Traktujemy naszych klientów
dalszego rozwoju. W innych kra-
jak ludzi biznesu. Korzystają oni
jach UE znacząco więcej pod-
z naszych produktów, więc mu-
miotów gospodarczych zawiera
szą płacić za nie godziwą cenę.
umowy ze swoimi Organizacjami
W tym względzie korzystanie
Zbiorowego Zarządzania. Wno-
z muzyki nie różni się od in-
szenie
opłat
za
Katarzyna Kowalewska
korzystanie
More legal music in sales and service points for ZPAV 20th birthday
On July 11, 2011, the Polish Society of the Phonographic Industry celebrates its 20th birthday. These twenty
years have resulted in uniting the phonographic industry, securing the protection of intellectual property rights
in Poland, founding of the Anti-Piracy Coalition, introducing international standards to the Polish music market
and the promotion of Polish music.
On July 1, 1995, the Ministry of Culture & Arts authorized ZPAV to act as the Collective Rights Management
organization in the field of neighbouring rights, specifically the rights of phonogram and videogram producers.
With this day the collection of broadcasting and public performance royalties has begun. Due to consistent
ZPAV efforts, in 2010 remuneration for the use of music was paid by nearly 20 thousand sales and service points
and the annual value of contracts exceeded 18 million PLN. The forecasts for 2011 show growth again – contracts with over 25 sales and service points for a total of 22 million PLN are expected to be signed.
CORAZ WIĘCEJ LEGALNEJ MUZYKI W LOKALACH NA 20. URODZINY ZPAV-U / 06
Nowelizacja ustawy
o podatku VAT
W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), która weszła w życie z dniem
1 kwietnia 2011 r. (Dz.U. nr 64, poz. 33), wynagrodzenia przysługujące producentom fonogramów
i wideogramów muzycznych, wynikające z umów zawartych przez użytkowników ze ZPAV podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki podstawowej 23%.
W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że do kwoty wynagrodzenia należnego z tytułu
wykorzystania fonogramów i wideogramów muzycznych po dniu 1 kwietnia 2011 r. na podstawie
wcześniej zawartej umowy ZPAV zobowiązany jest doliczyć podatek VAT w aktualnie obowiązującej
wysokości 23%. Informacje dotyczące zasad otrzymywania faktur VAT kontrahenci ZPAV otrzymają
w indywidualnej korespondencji. W przypadku zmiany danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury, prosimy o ich niezwłoczną aktualizację. Jednocześnie informujemy, iż nieotrzymanie faktury VAT nie zwalnia użytkownika z obowiązku zapłaty stosownego wynagrodzenia.
We wszelkich kwestiach związanych z podatkiem VAT od wynagrodzeń należnych z tytułu wykorzystania fonogramów i wideogramów muzycznych na podstawie umów zawartych ze ZPAV
prosimy kierować pytania na adres e-mail: [email protected]
BIULETYN OZZ ZPAV / LATO 2011
NOWELIZACJA USTAWY O PODATKU VAT / 07
TOP 20 CENTRA HANDLOWE
1 PINK
RAISE YOUR GLASS
2 TAIO CRUZ
HIGHER
3 BLACK EYED PEAS
THE TIME
4 AFRO KOLEKTYW
WIĄŻĘ SOBIE KRAWAT
5 MATT CARDLE
WHEN WE COLLIDE
6 MICHAEL JACKSON & AKON
HOLD MY HAND
7 DURAN DURAN
ALL YOU NEED IS NOW
8 BRUCE SPRINGSTEEN
AIN’T GOOD ENOUGH FOR YOU
9 THE WANTED
LOSE MY MIND
10 ZAKOPOWER
BOSO
11 NICOLE SCHERZINGER
POISON
12 ADELE
ROLLING IN THE DEEP
13 KATIE MELUA
TO KILL YOU WITH A KISS
14 JENNIFER LOPEZ
ON THE FLOOR
15 RIHANNA
S&M
16 R.E.M.
UBERLIN
17 ROXETTE
SHE’S GOT NOTHING ON
18 CARO EMERALD
THAT MAN
19 BRUNO MARS
GRENADE
20 ENRIQUE IGLESIAS
HEARTBEAT
TOP 20 GALERIE
1 ADELE
SET FIRE TO THE RAIN
2 NERWOWE WAKACJE
BIG MIND
3 ALOE BLACC
LOVING YOU IS KILLING ME
4 JAMIROQUAI
SHE’S A FAST PERSUADER
5 BOBBY WOMACK
IT’S PARTY TIME
6 JUSTICE
CIVILIZATION
7 AFRO KOLEKTYW
WIAZE SOBIE KRAWAT
8 THE BASEBALLS
QUIT PLAYING GAMES
9 DR NO
DISARRAY
10 HOOVERPHONIC
ANGER NEVER DIES
11 FLEET FOXES
HELPLESSNESS BLUES
12 R.E.M.
OH MY HEART
13 HURTS
BETTER THAN LOVE
14 ARIEL PINK
CAN’T HEAR MY EYES
15 MYSLOVITZ
UKRYTE
16 ROYKSOPP
FORSAKEN COWBOY
17 HUSKY
ISKRZY ISKRZY
18 TAPE FIVE
LONGITUDE
19 NOAH AND THE WHALE
TONIGHT’S THE KIND OF NIGHT
20 TV ON THE RADIO
WILL DO
TOP 20 / PERFORMACNE RIGHTS: OZZ NA ŚWIECIE / 08
Performance rights:
OZZ na świecie
W 2010 roku wynagrodzenia
stycji w nagrania, zaś największe
za nadawanie, odtwarzanie, re-
OZZ na świece, jak PPL w Wielkiej
emisję i inne rodzaje wykorzy-
Brytanii, Sound Exchange w USA
stania muzyki, licencjonowane
czy SCPP we Francji notują przy-
przez organizacje zbiorowego
chody przekraczające 100 mln
zarządzania, przyniosły firmom
Euro rocznie.
muzycznym ponad 800 mln
EUR przychodu.
Pobieranie opłat na rzecz firm
muzycznych za pośrednictwem
Od
dekady
przychody,
jakie
OZZ jest działalnością stosunko-
przemysł muzyczny na świecie
wo nową – pierwsze organizacje
uzyskuje z tytułu eksploatacji
w Europie zaczęły działać w la-
nagrań w działalności komercyj-
tach 80-ch ubiegłego wieku, zaś
nej, przede wszystkim w stacjach
szybki ich rozwój nastąpił dopiero
radiowych i telewizyjnych oraz
w drugiej połowie lat 90-ch ubie-
poprzez odtwarzanie w sklepach,
głego wieku – podobnie jak mia-
restauracjach i barach, zakładach
ło to miejsce w Polsce. Niemniej
usługowych i innych miejscach,
jednak powszechność eksploata-
rosną stale i są jednym z pod-
cji muzyki w działalności komer-
stawowych składników zysków
cyjnej spowodowała, że to źródło
firm.
organizacji
przychodów producentów mu-
zbiorowego zarządzania stała sie
zycznych jest obecnie jednym
bardzo istotnym kanałem przy-
z najdynamiczniej rozwijających
noszącym firmom zwrot z inwe-
się, i mającym ogromny poten-
Działalność
Przychody OZZ na świecie z tytułu praw producenckich (mln. EUR)
cjał ze względu na ogromną na-
nośników” – ponad 67 mln EUR.
się udziałem większości rynków,
dal ilość użytkowników, którzy
Rośnie też znaczenie opłat za
sama muzyka jest coraz chęt-
– mimo takiego obowiązku – nie
eksploatację muzyki w interne-
niej wykorzystywanym medium
wnoszą jeszcze należnych opłat.
cie (webcasting, simulcasting),
marketingowym i podstawą no-
Źródła opłat, jakie pobierają OZZ
kopiowanie w celu odtwarzania
wych produktów, co szczególnie
na świecie, wszędzie są podob-
(tzw. dubbing licenses) i innych,
łatwo jest zauważyć w ofertach
ne – nadawcy radiowi i telewi-
pojawiających się co chwila no-
telefonii komórkowych.
zyjni (niemal 400 mln EUR w
wych pomysłów na użycie mu-
2010r.), odtwarzanie (ok. 250 mln
zyki. Mimo spadku sprzedaży
EUR) i opłaty od tzw. „czystych
nagrań na nośnikach, co stało
Bogusław Pluta
Neighbouring rights collection worldwide
In 2010 the remuneration for the broadcasting, public performance, retransmission and other uses of music licensed by collecting societies added up to an income of 800 million EUR for the record companies worldwide.
The operation of the music licensing companies has become a very significant channel of income, which
provides record companies with a return for their investment in recordings. Today, the annual income of the
biggest collecting societies worldwide exceeds 100 million Euro.
Collecting remuneration by the music licensing company on behalf of record companies is a relatively new
form of activity – first such organizations in Europe were founded in the 1980s and their rapid development
was noted only in the 1990s. A similar trend was present in Poland. However, the broad use of music in business
activity has made this source of phonogram producers’ income one of those fastest growing and having
enormous potential due to a huge amount of users.
BIULETYN OZZ ZPAV / LATO 2011
PERFORMANCE RIGHTS: OZZ NA ŚWIECIE / 09
Co nowego w ustawie?
Nowe tabele wynagrodzeń
za korzystanie z muzyki
STOART – Związek Artystów Wykonawców oraz ZPAV – Związek Producentów Audio Video,
zgodnie z wymogami nowelizacji Ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych z dnia 21
października 2010r., złożyły projekt nowych tabel wynagrodzeń
za korzystanie z muzyki.
Nowelizacja Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
nakładała na Organizacje Zbiorowego Zarządzania obowiązek złożenia nowych tabel wynagrodzeń
do dnia 20 czerwca 2011r. Jedno-
na podstawie przeprowadzonych
badanie przeprowadzone w Polsce
cześnie zgodnie z zapisami nowe-
przez TNC OBOP badań dotyczą-
i jedno z pierwszych na świecie.
lizacji Ustawy, w momencie zło-
cych ekonomicznej wartości mu-
Zbadano cztery grupy obiektów:
żenia nowych tabel, dotychczas
zyki dla jej użytkowników, czyli
lokale gastronomiczne (restau-
obowiązujące,
mocy
przedsiębiorców wykorzystujcych
racje, bary, puby, kluby) obiekty
zatwierdzonych
muzykę w prowadzonym bizne-
rekreacyjne (baseny, kluby fit-
i będą obowiązywały do czasu
sie. Stawki w nowych tabelach
ness, kręgielnie/billard), zakłady
zatwierdzenia nowych tabel. Ko-
przygotowane są w taki sposób
usługowe
misja Prawa Autorskiego, do której
by odzwierciedlały realną wartość
salony kosmetyczne, solaria, salo-
tabele są składane, ma 6 miesięcy
muzyki dla przedsiębiorców. Są
ny masażu) prywatne przychod-
na przyjęcie złożonych tabel lub
one dużo bardziej zróżnicowane
nie rehabilitacyjne oraz sklepy
odrzucenie ze wskazaniem zmian.
od dotychczasowych, np. w zależ-
i obiekty handlowe (hipermarke-
STOART – organizacja reprezen-
ności od lokalizacji, uwzględniając
ty, supermarkety, dyskonty oraz
tująca prawa artystów wykonaw-
specyfikę poszczególnych branży.
inne, w kategoriach: spożywcze,
prawnej
nabierają
tabel
(zakłady
fryzjerskie,
odzież, obuwie, artykuły sporto-
ców oraz ZPAV – reprezentujący
prawa producentów muzycznych
Badania przeprowadzone przez
we, wyposażenie wnętrz, księgar-
opracowały wspólny projekt tabel.
TNC OBOP przygotowane zostały
nie, zabawki, punkty sprzedaży
Złożone tabele zostały przygoto-
na zlecenie Organizacji Zbiorowe-
prasy). W każdej z nich na losowej,
wane w oparciu o dotychczasowe
go Zarządzania: STOART, ZAIKS,
reprezentatywnej próbie zarówno
doświadczenie organizacji, a także
ZPAV w maju br. To pierwsze takie
klientów jak i właścicieli/kierow-
CO NOWEGO W USTAWIE? / 10
ników, łącznie przeprowadzono 450 wywiadów z właścicielami i 13500
oraz właściciele obiektów rekrea-
wywiadów z klientami.
cyjnych (74%) – przy czym wśród
właścicieli klubów fitness odsetek
Badania potwierdziły powszechne wykorzystanie muzyki w biznesie
ten zwiększa się do 85%, a wśród
a także coraz większe jej znaczenie dla przedsiębiorców. W większości
właścicieli kręgielni i bilardów roś-
badanych obiektów muzyka jest odtwarzana przez większość czasu:
nie do 90%.
85% lokali gastronomicznych, 69% obiektów rekreacyjnych, 65% zakładów
Badania dowodzą też, że rezyg-
usługowych i 36% sklepów. W większości również właściciele badanych
nacja z dotychczas odtwarzanej
obiektów zgadzali się, że muzyka zachęca klientów do odwiedzania ich
muzyki mogłaby spowodować
obiektu i pozostawania w nim dłużej. W szczególności potwierdzali to
utratę klientów przede wszystkim
właściciele lokali gastronomicznych (82% zgadzają się, że muzyka zachę-
w przypadku obiektów rekreacyj-
ca klientów do odwiedzania ich lokalu lub wydłużania czasu przebywa-
nych (16%), a także lokali gastrono-
nia w nim, jedynie, co dziewiąty – 11% nie zauważa takiego efektu)
micznych (10%) i zakładów usługowych (10%). Obliczone zostały
7%
też potencjalne straty, które mo-
4%
głyby powstać w skutek rezygnacji
zdecydowanie TAK
7%
raczej TAK
z odtwarzania muzyki. Przeciętnie
najwięcej mogą stracić obiekty rekreacyjne – ponad 51.000 zł mie-
raczej NIE
sięcznie, sklepy – ponad 27.500 zł
oraz lokale gastronomiczne – nie-
46%
zdecydowanie NIE
mal 19.000 zł. Z drugiej strony odtwarzanie „dobrej” muzyki może
36%
trudno powiedzieć
badanym
lokalom
przysporzyć
klientów.
Anna Jaśkielewicz
What’s new in the law? New tariffs for music uses
On June 20, 2011, STOART - the Association of Performing Artists and ZPAV – the Polish Society of the Phonographic Industry, acting in accordance with the amended provisions of the Copyright Law, submitted draft
new tariffs for music uses. While the draft tariffs are under discussion within the Copyright Law Commission, the
tariffs used until now are still in force. They will be used, until new tariffs are approved and introduced.
The draft was prepared on the basis of the both organization’s experience as well as research conducted by
TNS OBOP on the economic value of music for its users. The tariffs were designed to reflect the factual value of
music for businesses – thanks to that they are more diversified than the ones before.
The TNS OBOP survey on the economic value of music is the first such survey in Poland and one of the first in
the world. The research confirms the broad use of music in business and its growing importance for the owners
as well as customers of catering points, recreation sites, service points, shops and sales points. It proves that
choosing not to play music could result in loosing customers, which, consequently, would lead to real financial
losses for businesses that would be much higher than the cost of playing music.
BIULETYN OZZ ZPAV / LATO 2011
CO NOWEGO W USTAWIE? / 11
Kody ISRC
ISRC to Międzynarodowy Stan-
form muzycznych wideo.
niami przemysłu muzycznego
dardowy Kod Nagrań, który
System ISRC został opracowa-
lub innymi organizacjami.
umożliwia identyfikację nagrań
ny w celu ułatwienia wymiany
dźwiękowych
informacji o właścicielach praw
ISRC jest alfanumeryczny, zawie-
nagrań wideo oraz właściciela
do
nagrań,
ra cyfry (cyfry arabskie 0-9) i 26
praw do nagrań. Identyfikuje on
o wykorzystaniu nagrań, a także
liter alfabetu łacińskiego. Składa
poszczególne nagrania (fono-
w celu uproszczenia zarządzania
się z dwunastu znaków oznacza-
gramy i wideogramy) – utwory
tymi prawami. Dzięki identyfika-
jących kraj (2 znaki), instytucję re-
muzyczne, a nie nośniki, na któ-
cji wszystkich wyemitowanych
jestrującą (3 znaki), rok odniesie-
rych nagrania te się znajdują,
nagrań dźwiękowych i muzycz-
nia (2 cyfry) i oznaczenie (5 cyfr).
czyli np. płyty CD. Każdej wersji
nych nagrań wideo, bez wzglę-
Dla prezentacji wizualnej kod
nagrania jest przypisany włas-
du na format ich emisji, możli-
ISRC jest podzielony na cztery
ny, niepowtarzalny kod ISRC.
we jest śledzenie tych nagrań
elementy oddzielone myślnikami
w muzycznym łańcuchu produk-
i poprzedzają go litery ‘ISRC’. Ele-
cji, dystrybucji i emisji.
menty te pojawiają się w nastę-
i
muzycznych
Kody ISRC zostały opracowane
poszczególnych
z inicjatywy Międzynarodowej
pującym porządku:
Federacji Przemysłu Muzyczne-
Potencjalni użytkownicy nagrań
• kod kraju
go (IFPI) – międzynarodowej or-
dźwiękowych i muzycznych na-
• kod instytucji rejestrującej
ganizacji zrzeszającej producen-
grań wideo będą mogli w przy-
• rok odniesienia
tów fonograficznych z siedzibą
szłości o wiele łatwiej uzyskać
• kod oznaczenia
w Londynie, przez Międzyna-
informacje o aktualnych właści-
Zarządzaniem
rodową
Normali-
cielach praw do poszczególnych
wym systemem ISRC zajmuje się
zacyjną (ISO). Obecna wersja
nagrań, ponieważ informacje te
Międzynarodowa Agencja ISRC
ISRC znana jest jako Norma Mię-
znajdą się wraz z kodem ISRC
(IFPI Secretariat), w Polsce zarzą-
dzynarodowa ISO 3901: 2001.
w repertuarowych bazach da-
dzaniem Kodami ISRC zajmuje
W 1988 r. IFPI zaleciła organiza-
nych.
się Związek Producentów Audio
cjom członkowskim wprowadze-
Każdy twórca nagrań ma moż-
Video.
nie systemu ISRC jako między-
liwość uzyskania kodu ISRC bez
narodowego środka identyfikacji
względu na jego członkostwo
nagrań dźwiękowych i krótkich
czy współpracę ze stowarzysze-
Organizację
międzynarodo-
Agnieszka Kowalik
CODE ISRC
The International Standard Recording Code (ISRC) provides a means of uniquely identifying sound
recordings and music videos internationally. ISRC identifies recordings (phonograms and videograms) and
not physical products (carriers). So there is no conflict with existing product catalogue numbering systems
with which it co-exists. Each recording has its own unique ISRC code. It identifies the recording throughout its life. The ISRC has been developed in order to facilitate the accurate exchange of information on the
ownership, the use of recordings and to simplify the administration of rights in them. By identifying all
sound and music video recordings that are released, regardless of the format that they are released in, the
ISRC enables the tracking and tracing of these recordings through the music value chain, which makes it
a useful tool in the fight against piracy.
KODY ISRC / 12
Muzyka, to się opłaca…
FELIETON Bogusława Pluty
Jeden z moich znajomych ma
licznościach usłyszałem ten sam
więcej, co i rusz słychać znane
dość oryginalne hobby kolek-
utwór i wówczas poczułem się
dźwięki.
cjonerskie: zbiera coca-colę z
bardzo swojsko, otoczony w lo-
różnych krajów świata. Okazuje
kalnym piwbarze wesołymi po-
Nic więc dziwnego, że przepro-
się, że – mimo iż pozornie iden-
tomkami indian Guarani.
wadzone przez OBOP w Polsce
tyczna – cola z USA jest inna niż
badania pokazują, że wyłącza-
w Europie, inna też w Azji,
And I think to myself, jak mawiał
nie muzyki oznacza w praktyce
w Ameryce Łacińskiej czy na
Klasyk, że – bardziej jeszcze niż
utratę przeciętnie 10% klientów,
Bliskim Wschodzie, co Rafał
Coca-cola – muzyka jest produk-
tak w sklepie spożywczym, jak
sprawdził organoleptycznie.
tem uniwersalnym i globalnym,
u fryzjera czy w restauracji. Ko-
i mimo że wszędzie ma też swoje
muniści polegli w starciu z Coca
„Hotel California”, jaki usłysza-
lokalne smaczki, to jednak jej po-
-Colą. Ufam, że właściciele lokali
łem popijając piwo w knajpce
wszechnie rozpoznawane ikony
zamiast wyłączać głośniki będą
w porcie w Auckland, po drugiej
wszędzie takowymi są. Od przy-
umieli na muzyce zarobić.
stronie naszego globu, przypo-
drożnego baru w Kenii po pub na
mniał mi wieczór w Asuncion,
Spitzbergenie, od bazaru w Pe-
w Paragwaju, gdzie parę lat
kinie po supermarket w Edmon-
wcześniej w podobnych oko-
ton – wszędzie muzyka gra, i, co
BIULETYN OZZ ZPAV / LATO 2011
Muzyka, to się opłaca.
FELIETON / 13
Związek Producentów Audio Video jest stowarzyszeniem producentów fonogramów i wideogramów. ZPAV powstał w 1991 roku z inicjatywy osób z branży muzycznej, przede wszystkim w celu reprezentowania interesów legalnych producentów w obliczu piractwa
fonograficznego, które na początku lat 90. sięgało 95 proc. ZPAV posiadając zezwolenie Ministerstwa Kultury oraz Dziedzictwa Narodowego chroni praktycznie wszystkich producentów nagrań funkcjonujących na polskim rynku.
ZPAV jest polską Grupą Krajową Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego (IFPI), która zrzesza i reprezentuje światowy
przemysł muzyczny (ponad 1400 firm w 76 krajach).
Wydawca:
Związek Producentów Audio Video
ul. Kruczkowskiego 12 m 2, 00-380 Warszawa
tel. (+48.22) 622 92 19, 625 45 16
fax. (+48.22) 625 16 61
e-mail: [email protected], www.zpav.pl
Przygotowanie i redakcja: Anna Jaśkielewicz ZPAV
Fotografie: iStockphoto.com
©ZPAV, 2011

Podobne dokumenty