Plan Odnowy miejscowoœci Niedrzwica Koœcielna, 18.04.

Komentarze

Transkrypt

Plan Odnowy miejscowoœci Niedrzwica Koœcielna, 18.04.
Plan Odnowy Miejscowości
Niedrzwica Kościelna
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
1 z 44
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
2 z 44
Spis treści
Wstęp………………………………………………………………………………………………..
1. Charakterystyka miejscowości.
1.1. PołoŜenie administracyjno – geograficzne………………………………………………
1.2. Historia…………………………………………………………………………………..
1.3. Zabytki…………………………………………………………………………………..
1.4. Demografia………………………………………………………………………………
1.5. Rynek pracy………………………………………………………………………………
1.6. Rolnictwo………………………………………………………………………………..
1.7. Środowisko naturalne…………………………………………………………………….
1.8. Infrastruktura……………………………………………………………………………..
1.8.1. Komunikacja……………………………………………………………………
1.8.2. Telekomunikacja………………………………………………………………..
1.8.3. Zaopatrzenie w wodę……………………………………………………………
1.8.4. Sieć kanalizacyjna……………………………………………………………….
1.8.5. Źródła energii……………………………………………………………………
1.8.6. Gazownictwo …………………………………………………………………..
1.9. Oświata……………………………………………………………………………………
1.10. Zdrowie………………………………………………………………………………….
1.11. Pomoc społeczna………………………………………………………………………..
1.12. Bezpieczeństwo…………………………………………………………………………
1.13. Rekreacja……………………………………………………………………………….
1.14. Sport…………………………………………………………………………………….
1.15 Kultura……………………………………………………………………………………
2. Inwentaryzacja zasobów słuŜących odnowie miejscowości.
2.1. Zasoby ludzkie…………………………………………………………………………..
2.2. Zasoby rzeczowe………………………………………………………………………..
2.3. Inne zasoby………………………………………………………………………………
3. Analiza mocnych i słabych stron miejscowości Niedrzwica Kościelna
2.1. Mocne i słabe strony…………………………………………………………………….
2.2. Szanse i zagroŜenia………………………………………………………………………
4. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność
lokalną.
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
3 z 44
4.1. Analiza problemów………………………………………………………………………..
4.2. Analiza celów……………………………………………………………………………..
4.3. Cele strategiczne ………………………………………………………………………….
4.4. Zadania i harmonogram realizacji ……………………………………………………….
4.5. Zbiorcze zestawienie szacunkowych kosztów realizacji zadań…………………………..
5. Załączniki
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
4 z 44
Wstęp.
1. Cel opracowania Planu Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna ma na celu:
1. poznanie i usystematyzowanie zasobów miejscowości
2. zainicjowanie współpracy między lokalnymi organizacjami, mieszkańcami i jednostkami
samorządu terytorialnego;
3. zaplanowanie i skoordynowanie zadań koniecznych do realizacji, aby wymiernie poprawić
jakość Ŝycia mieszkańców.
2. Metodologia opracowania Planu
Praca nad Planem Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna odbywała się w
następujących etapach:
1. zainicjowanie prac przez mieszkańców;
Inicjatywa opracowania Planu wyszła od mieszkańców, z tą inicjatywą zwrócili się do
Sołtysa Niedrzwicy Kościelnej cz.I. Wspólnie wyznaczyli oni termin i miejsce spotkania,
poinformowali mieszkańców i liderów organizacji pozarządowych.
2. organizacja spotkania wiejskiego
0.12.2007 odbyło się pierwsze spotkanie robocze nad Planem Odnowy Miejscowości.
Zawiązała się stała grupa robocza.
3. zawiązanie grupy roboczej i praca nad POM
Z jej inicjatywy została opracowana, przeprowadzona i zanalizowana ankieta, która
dostarczyła niezbędnych informacji o mieszkańcach i miejscowości. Ankieta była takŜe narzędziem
kontaktu z mieszkańcami i uwiarygodnieniem prowadzonych prac.
4. przedstawienie POM mieszkańcom i akceptacja planu
Na dalszym etapie prac Plan został przedstawiony mieszkańcom na zebraniu wiejskim,
uwagi zostały naniesione do dokumentu. Następnie odbyło się głosowanie i Plan Odnowy
Miejscowości został zaakceptowany przez lokalną społeczność do realizacji.
3. Kto pracował nad planem?
- liderzy lokalnych organizacji pozarządowych,
- Gminny Klub Sportowy Orion
- mieszkańcy, sołtysi i radni z regionu;
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
5 z 44
1. Charakterystyka miejscowości.
1.1. PołoŜenie administracyjno – geograficzne
Miejscowość Niedrzwica Kościelna jest jedną z 18 miejscowości Gminy Niedrzwica DuŜa.
PołoŜona jest w południowo – zachodniej części województwa lubelskiego w powiecie Lubelskim
Ziemskim.
Niedrzwica Kościelna połoŜona jest 25 km od Lublina, na trasie krajowej drogi E19 Lublin
–
Rzeszów,
która
przebiega
przez
centrum
miejscowości.
Przez
wieś
przechodzi
niezelektryfikowana linia kolejowa na trasie Lublin – Kraśnik - Stalowa Wola-Rozwadów.
Komunikacja kołowa jest zdecydowanie lepiej rozwinięta i zapewnia ją PKS Kraśnik oraz ok. 10
firm prywatnych.
Powierzchnia miejscowości wynosi 1621,48 ha. W dwóch sołectwach Niedrzwicy
Kościelnej cz. I i cz. II. mieszka 1800 mieszkańców
Gmina Niedrzwica DuŜa graniczy z:
1. gmina StrzyŜewice
2. gmina Borzechów
3. gmina Wilkołaz
4. gmina Konopnica
5. gmina BełŜyce
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
6 z 44
1.2. Historia
Niedrzwica Kościelna jest jedną z najstarszych wsi w gminie. Pierwsze pisane wzmianki o
niej pochodzą z 1374 r. W archiwalnych dokumentach posługiwano się dwoma jednoznacznymi
nazwami wsi: Niedrzwica Mała lub Niedrzwica Kościelna, ze względu na siedzibę parafii.
Przez wieki była przechodnią własnością szlacheckich rodów przez sprzedaŜ, bądź
dziedziczenie. W 1797 r. rodzina hrabiego Tomasza Dłuskiego wybudowała w nowym miejscu przy
trasie Lublin – Kraśnik – Kraków – kościół murowany w stylu klasycystycznym.
Rodzina
Dłuskich
spoczywa
w
krypcie
ufundowanego
kościoła.
Informacja
o
spoczywających wyryta na płycie z piaskowca, umieszczonej na zewnętrznej wschodniej ścianie
kościoła.
W 1849 r. działała poczta przeprzęgowa w zajeździe z karczmą i izbami gościnnymi. W
1869 r. majątek nabywa Gustaw Mazurkiewicz. Jego syn Mieczysław, przed II wojną planował
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
7 z 44
załoŜenie podmiejskiego osiedla mieszkaniowego. Majątek rozparcelowano w końcu 1944 r.
Pozostał skrawek parku z XIX w. z bramą wjazdową, budynki gospodarcze i stawy. W budynku
mieszkalnym była szkoła rolnicza.
Podczas I wojny 1914 r. wieś była zniszczona i zburzona część kościoła. Pozostało wiele
grobów rozsianych po polach. W 1917 r. dokonano ekshumacji i usypano zbiorową mogiłę.
Okres międzywojenny był dla wsi pełen dynamicznego rozwoju. JuŜ w 1909 r. powstało
Kółko Rolnicze. Powstała Kasa Stefczyka. W 1929 r. oddano do uŜytku Dom Ludowy
wybudowany przy olbrzymim wkładzie mieszkańców. W 1933 r. zorganizowano wojewódzką
wystawę rolniczą jako pierwszą w Polsce od początku kryzysu ekonomicznego. Obecny był na niej
delegat Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych.
Owocowała współpraca OSP powstałej 1924 r. i Koła Gospodyń. Ze wsparciem nauczycieli
oŜywiło się Ŝycie kulturalne. Efektem były liczne spektakle teatru amatorskiego, zabawy taneczne i
loterie. Szkołę z domów prywatnych przeniesiono do Domu Ludowego. Działały dwa chóry.
Wydawano lokalną gazetę „NIEDRZWICZAK”. Działało kilkanaście stowarzyszeń katolickich.
Działała Poczta Polska, powstała mleczarnia. W roku 1975 powstał Ludowy Zespół Śpiewaczy,
który później prowadził działalność teatru obrzędowego.
W 1937 r. dokonano scalenia gruntów. Powstały kolonie wsi i znacznie mniejsze
zagęszczenie budynków na wsi. Z końcem roku 1938 wieś była zelektryfikowana.
1.3. Zabytki
Zajazd poczty przeprzęgowej z 1849 r.
Murowany z białego kamienia o długości około 30 m i szerokości 15 m. Na frontonie podcienia
wsparte na boniowanych filarach zakończonych głowicami w kanonie doryckim. W zajeździe
mieściła się poczta przeprzęgowa, boksy dla wymiennych koni i paszę, pokoje gościnne i karczma.
Kościół parafialny murowany powstał z fundacji hrabiego Tomasza Dłuskiego na jego ziemi.
Budowla ukończona 1797 r. a konsekrowana 1806 r. Została zbudowana w stylu klasycystycznym.
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
8 z 44
Fot 1. Kościół p.w. św. Bartłomieja w Niedrzwicy Kościelnej
Cmentarz grzebalny parafii pochodzi z XIX w. Zachowało się na nim kilkanaście zabytkowych
nagrobków. Dziewięć powstałych w okresie 1835-1878 r. Najstarsza płyta nagrobna z 1835 r. ks.
Ignacego Foytarowicza, proboszcza i budowniczego kościoła murowanego.
Jednym z najpiękniejszych i największym nagrobkiem w stylu recesyjnym jest nagrobek
Gustawa Mazurkiewicza i jego Ŝony Ludwiki. Był on właścicielem ziemi niedrzwickiej, który w
1882 r. nadał chłopom prawo do serwitutów.
Na skrzyŜowaniach dróg i przy obiektach w Niedrzwicy Kościelnej stoją krzyŜe i kapliczki o
łącznej liczbie 18. Mają swoją historię i przyczynek powstania.
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
9 z 44
Mogiła
Po I wojnie w latach 1914 i 1915 wojsk zaborczych pola były usiane grobami, takŜe Polaków
wcielonych do armii. W 1917 r. dokonano ekshumacji grobów, w której przymusowo brała udział
miejscowa ludność. Mogiła kryje około 630 ciał w tym 400 zidentyfikowanych. Powstała za wsią
na wzgórzu przy skrzyŜowaniu dróg polnych na obszarze 900 m² otoczona fosą.
Fot 3. Mogiła z I wojny światowej
Młyn elektryczny
Do dziś jest jednym z trzech przedwojennych młynów dobrze funkcjonującym. Zbudowany przez
Jana Grodzkiego w 1931 roku
Fot 4. Młyn w Niedrzwicy Kościelnej
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
10 z 44
Park w Niedrzwicy Kościelnej załoŜyła hrabina Maria Dłuska w XIX wieku. Za Mieczysława
Mazurkiewicza miał główną aleję od podwórka do szosy, zakończoną bramą. Brama miała główne
szersze wejście i boczną furtkę między trzema słupami murowanymi z czerwonej cegły,
zakończonymi głowicami. Ramy bramy wykonane były z drewna, wypełnione siatką z drutu
kolczastego. Od strony szosy były po bokach murowane murki. WzdłuŜ alei było kilka zakoli o
charakterze wypoczynkowym – stolik i ławki. Znajdowały się teŜ tzw. zimne ławki – z kamienia
ustawione pod rozłoŜystym dębem, a druga pod klonem. Wszystkie alejki były starannie utrzymane
Fot 5. Park w Niedrzwicy Kościelnej
Rosło w parku wiele róŜnorodnych drzew: rzadkie gatunki sosen, jawory, dęby, graby, lipy, jesiony,
brzozy, kasztany i akacje. Mnóstwo krzewów: bez, jaśmin, głóg, kalina, róŜe, czarny bez. Część
wypoczynkowo – spacerowa łączyła się alejką do warzywnika, zakończonego stawem porosłym
trzciną i tatarakiem otoczonym wierzbami.
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
11 z 44
Fot 6. Park w Niedrzwicy Kościelnej
1.4. Demografia
Struktura demograficzna miejscowości została opracowana na podstawie wyników ankiet
przeprowadzonych wśród mieszkańców, w ramach pracy nad opracowaniem Planu Odnowy
Miejscowości. Na ankietę odpowiedziało około 75 % mieszkańców.
Celem ankiety było poznanie m.in.
1. Struktury wieku mieszkańców;
2. Struktury rodzin;
3. Wykształcenia mieszkańców.
Wyniki ankiet przedstawiają się następująco:
1. Struktura wieku mieszkańców kształtuje się następująco:
- 19 % mieszkańców to dzieci w wieku 0-3 lata, szkolnym i gimnazjalnym;
- 26 % to młodzieŜ w wieku 16 – 25 lat
- 45 % to dorośli w wieku produkcyjnym i przedemerytalnym
- 10 % to dorośli w wieku emerytalnym;
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
12 z 44
dzieci w wieku przed
przedszkolnym i przedszkolnym
10%
dzieci w wieku szkoły
podstawowej
7%
dzieci w wieku gimnazjalnym
(13-15)
7%
5%
młodzieŜ licealna (16 - 18)
23%
młodzieŜ w wieku studenckim
17%
dorośli w wieku produkcyjnym
22%
dorosli w wieku produkcyjnym i
przedemerytalnym
9%
doosli w wieku emerytalnym
Wykres nr 1. Struktura wieku mieszkańców
więcej niŜ 3 dzieci
8%
bez dzieci
23%
bez dzieci
1 dziecko
2 dzieci
więcej niŜ 3 dzieci
2 dzieci
42%
1 dziecko
27%
Wykres 2. Struktura rodzin:
Z ankiet wynika, Ŝe dominującym modelem rodziny jest 2+1 i 2+2. Jest takŜe duŜo małŜeństw
bezdzietnych.
3. Struktura wykształcenia mieszkańców
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
13 z 44
z wykształceniem
podstawowym
3%
z wykształceniem
zawodowym
12%
z wykształceniem
wyŜszym
37%
z wykształceniem
średnim
44%
z wykształceniem
policealnym
4%
z wykształceniem podstawowym
z wykształceniem średnim
z wykształceniem wyŜszym
z wykształceniem zawodowym
z wykształceniem policealnym
wykres 3. struktura wykształcenia kobiet w wieku produkcyjnym (25-40 lat)
z wykształceniem
wyŜszym
25%
z wykształceniem
policealnym
0%
z wykształceniem
podstawowym
3%
z wykształceniem
zawodowym
33%
z wykształceniem
średnim
39%
z wykształceniem podstawowym
z wykształceniem zawodowym
z wykształceniem policealnym
z wykształceniem wyŜszym
z wykształceniem średnim
4.Struktura wykształcenia męŜczyzn w wieku produkcyjnym
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
14 z 44
Z przeprowadzonych analiz wynika, Ŝe blisko połowa kobiet w wieku 25 – 40 lat posiada
wykształcenie średnie i aŜ 37 % wykształcenie wyŜsze. Odnotowuje się takŜe kobiety, które nie
podjęły dalszej nauki i posiadają wykształcenie podstawowe.
Podobnie kształtuje się wykształcenie męŜczyzn. Większy procent, bo 22, stanowią
męŜczyźni z wykształceniem zawodowym.
1.5. Rynek pracy
Z ankiet wynika, Ŝe 44% mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa i dodatkowego źródła,
przy czym większość stanowią rolnicy o niskim areale gospodarstwa (od 1 do 7 ha). 14 %
mieszkańców utrzymuje się tylko z rolnictwa, większość stanowią małe gospodarstwa rolne.
Kolejne zagadnienie dotyczy miejsca zatrudnienia:
3%
15%
N-ca
Gmina
22%
poza gminą
poza krajem
60%
Wykres 5. miejsce zatrudnienia
Z ankiet wynika, Ŝe większość mieszkańców pracuje poza miejscowością; zarówno z
wykształceniem wyŜszym jak i zawodowym.
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
15 z 44
poza krajem
4%
N-ca
18%
Gmina
8%
poza gminą
70%
N-ca
Gmina
poza gminą
poza krajem
Wykres 5. Miejsce zatrudnienia osób z wyŜszym wykształceniem
poza krajem
0%
N-ca
10%
Gmina
28%
poza gminą
62%
N-ca
Gmina
poza gminą
poza krajem
wykres 6. miejsce zatrudnienia osób z zawodowym wykształceniem
Pytano takŜe o ilość prowadzonych działalności gospodarczych i miejsce prowadzenia działalności.
Po przeprowadzeniu analiz wynika, Ŝe na terenie miejscowości działa 27 przedsiębiorców, 10
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
16 z 44
prowadzi działalność na terenie gminy i 10 poza gminą. W tym
większość stanowią firmy
handlowo – usługowe, tylko 5 na 27 to firmy produkcyjne.
Połowa nie zatrudnia pracowników, przy tym większość stanowią małe przedsiębiorstwa.
Z analiz wynika, Ŝe miejscowość nie jest miejscem, w którym rozwijałaby się przedsiębiorczość.
1.6. Rolnictwo
Niedrzwica Kościelna to miejscowość o duŜym udziale gruntów rolnych. DuŜa grupa
mieszkańców w ilości 44 % zajmuje się produkcją rolną. Dla 14 % jest to jedyne źródło utrzymania
. W strukturze obszarowej przewaŜają małe gospodarstwa 1-5 ha (tabela 1), o słabym stopniu
zmechanizowania .
Powierzchnia gospodarstw Ilość gospodarstw
w ha wg uŜytkowania
w%
1-2
2-5
5-7
7-10
10-15
15-25
25-50
Pow. 50
23
38,9
10,6
9,7
0,88
8,85
5,3
1,76
Tabela 1. powierzchnia gospodarstw
Gospodarstwa o powierzchni pow.10 ha posiadają lepszy park maszynowy, a niektóre są
samowystarczalne, nie korzystają z usług.
Na terenie Niedrzwicy Kościelnej funkcjonuje Kółko Rolnicze ułatwiające gospodarstwom o
niskim stopniu zmechanizowania dostęp do usług rolniczych.
Średnia powierzchnia gospodarstwa to 7,82 ha. NaleŜy zwrócić uwagę Ŝe w strukturze
zasiewów oprócz dominujących zbóŜ występują znaczne ilości roślin przemysłowych takich jak
buraki cukrowe i rzepak (tabela 2), dobrze wpływające na płodozmian i wymagające wyŜszej
kultury rolnej .
Rodzaj uprawy
Powierzchnia w ha
Udział w ogólnej pow. %
ZboŜa
Buraki cukrowe
Rzepak
547,4
118,1
86,2
62,3
13,4
9,81
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
17 z 44
Kukurydza
Ziemniaki
Sady
Owoce miękkie
Inne
Tabela 2. Uprawy
57
33,8
6,4
6,3
23,3
6,48
3,85
0,73
0,72
2,65
W zakresie pogłowia zwierząt ilościowo dominuje drób i trzoda chlewna ( Tabela 3 ).
Gatunek zwierząt
Ilość szt.
Udział w liczbie ogólnej %
Drób
Trzoda chlewna
Bydło
Pszczoły (pnie )
Konie
Inne
Tabela 3. hodowla zwierząt
3518
2164
312
189
9
433
53,1
32,66
4,7
2,86
0,14
6,5
Na terenie miejscowości funkcjonuje jedno gospodarstwo agroturystyczne. Warunki naturalne,
połoŜenie nad rzeką stawy i lasy stanowią dobre zaplecze dla rozwoju części gospodarstw w tej
formie. Pomocne byłyby działania z zakresu promocji miejscowości jak i nowopowstających
inicjatyw w tej branŜy. NaleŜy tu zwrócić uwagę na moŜliwość wykorzystania części środków Unii
Europejskiej do przebranŜowienia gospodarstw. Jak do tej pory w tym zakresie rolnicy
koncentrowali się głównie na pozyskiwaniu funduszy z dopłat obszarowych. Część mniejszych
gospodarstw korzystała z działania: wspieranie gospodarstw niskotowarowych. Kilku producentów
rolnych złoŜyło wnioski i zrealizowało zadania
w ramach SPO z działania ,, Inwestycje w
gospodarstwach rolnych”.
1.7. Środowisko naturalne
Środowisko naturalne Niedrzwicy Kościelnej posiada piec obszarów leśnych otaczających wieś
od strony północnej, południowej i wschodniej. Przez środek miejscowości patrząc od południa w
kierunku północno-wschodnim rozciąga się pas łąk przyległych do koryta rzeki, porośnięte olszyną
co stanowi naturalne siedlisko dla ptaków i zwierząt. Obszary leśne i łąki tętnią Ŝyciem. Występują
tutaj: jastrzębie, lisy i bobry. Spotyka się tez ślady dzików i bocianie gniazda.
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
18 z 44
Fot. 7. krajobraz Niedrzwicy Kościelnej
Teren miejscowości jest raczej płaski, ale spotykamy tez miejsca wzniesienia gdzie promień
horyzontu widzianego z tych miejsc osiąga 25 km. Niedrzwica Kościelna posiada naturalny
potencjał dla rozwoju produkcji ekologicznej. Stanowią o nim:
1. wysoka i dobra jakość gleb, umoŜliwiająca uzyskiwanie wysokich plonów bez
intensywnego sztucznego nawoŜenia,
2. niewielkie skaŜenie gleb,
3. duŜy potencjał ludzki moŜliwy do wykorzystania w pracochłonnej produkcji rolnej,
4. wiele miejsc cennych przyrodniczo oraz dobra ich ochrona.
Obecnie w Niedrzwicy Kościelnej nie ma gospodarstw ekologicznych ani przetwórni, choć
pierwsze na Lubelszczyźnie ekogospodarstwa powstały na początku lat 90-tych. W następnych
latach moŜna było zaobserwować szybki wzrost ich liczby aŜ do ponad tysiąca pod koniec roku
2007 (dane: www.ijhars.gov.pl)
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
19 z 44
Głównymi przyczynami wzrostu ilości gospodarstw na Lubelszczyźnie są :
1. rosnące potrzeby konsumentów,
2. dotacje do produkcji ekologicznej,
3. szkolenia rolników w zakresie technologii upraw i produkcji ekologicznej,
4. promocja ekoproduktów.
W Niedrzwicy Kościelnej występuje duŜe rozdrobnienie gospodarstw rolnych.
W Niedrzwicy Kościelnej ekologiczne, (choć nie certyfikowane) bogactwo płodów rolnych
przyczyniło się do powstania lokalnych zakładów przetwórczych (piekarnie, masarnie, młyn),
których produkty cieszą się na rynku lokalnym uznaniem klientów.
Niedrzwica Kościelna naleŜy do Gminy Niedrzwica DuŜa, czyli gminy, która zamierza
zostać członkiem Stowarzyszenia „EkoLubelszczyzna” - www.ekolubelszczyzna.pl
Oprócz dąŜenia do produkcji ekologicznej Niedrzwica Kościelna będzie promowała
ekologiczne metody ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w szczególności
ogrzewanie biomasą oraz za pomocą kolektorów słonecznych.
Uruchomiono takŜe mechanizmy zachęcające mieszkańców do segregowania odpadów. W
wyznaczonych miejscach ustawiono pojemniki na plastik oraz szkło.
Planowana jest budowa kanalizacji i podłączenie do oczyszczalni scieków w Niedrzwicy
DuŜej, co wpłynie na zwiększenie atrakcyjności zamieszkiwania oraz zmniejszy zanieczyszczenie
środowiska.
Niedrzwica Kościelna posiada bardzo dobre warunki do rozwoju agroturystyki, jednakŜe
obecnie jest tylko jedno gospodarstwo agroturystyczne. Czysta ekologicznie miejscowość, połoŜona
ok. 25 km od duŜego miasta, będzie dąŜyła do zwiększenia ich liczby i uatrakcyjniania oferty
turystycznej.
1.8. Infrastruktura
1.8.1. Komunikacja
Miejscowość posiada dobre połączenia autobusowe i kolejowe z dwoma największymi miastami
(Lublin, Kraśnik).
1.8.2. Telekomunikacja
W całej miejscowości połoŜona jest sieć telefoniczna. KaŜdy z abonentów posiada moŜliwość
podłączenia do Internetu.
1.8.3. Zaopatrzenie w wodę
W całej miejscowości połoŜona jest siec wodociągowa.
1.8.4. Sieć kanalizacyjna
Brak sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Większość gospodarstw posiada przydomowe
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
20 z 44
szamba.
1.8.5. Źródła energii
Cała wieś jest zelektryfikowana. Większość dróg jest oświetlona.
1.8.6. Gazownictwo
Na terenie miejscowości połoŜona jest sieć gazowa.
1.9. Oświata
Zespół Szkół w Niedrzwicy Kościelnej liczy 258 uczniów; w tym w szkole podstawowej
uczy się w 6 oddziałach 126 uczniów, w gimnazjum w 6 oddziałach 132 uczniów. Do gimnazjum
uczęszczają uczniowie z Niedrzwicy Kościelnej,
Załucza, Sobieszczan, Sobieszczan Kolonii,
Marianówki, Obroków, Leśniczówki, Majdanu Sobieszczanskiego. Korzystają z dowozów
organizowanych przez gminę. Zespół szkól posiada dwie pracownie komputerowe, pracownię
multimedialną, 10 sal lekcyjnych, zastępczą salę gimnastyczną, siłownię, halę sportową z
zapleczem. Zespół szkól posiada wyznaczony teren (małego) boiska do piłki ręcznej i noŜnej oraz
boisko do piłki plaŜowej. Pozostaje teŜ teren do zagospodarowania przeznaczony na zabawy dzieci
młodszych. W Niedrzwicy Kościelnej istnieje Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Piotra
Jerzego Frassatiego od 18 lat i jest najstarszą szkołą niepubliczną w Polsce. Szkoła mieści się w
Domu Ludowym i
posiada uprawnienia szkoły publicznej, łącznie z przeprowadzaniem
egzaminów dojrzałości, czyli matur. Liczni absolwenci tej placówki studiują bądź skończyli studia.
Najlepsi w historii szkoły byli stypendystami Prezesa Rady Ministrów. W Liceum uczniowie maja
moŜliwość uczenia się aŜ pięciu języków nowoŜytnych: angielski, włoski, niemiecki, francuski lub
rosyjski
1.10. Zdrowie
Opiekę medyczną nad pacjentami w Niedrzwicy Kościelnej sprawuje Wiejski Ośrodek
Zdrowia mieszczący się przy ul. Kwiatowej 2. Budynek jest własnością Starostwa Powiatowego
lublin. Administratorem jest zespół opieki zdrowotnej nr. 1 w BełŜycach na zasadach kontraktu z
NFZ w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Usługi dla ludności świadczy jeden lekarz rodzinny,
pielęgniarka środowiskowa, higienistka szkolna oraz pielęgniarka połoŜna. PowyŜsza działalność
obejmuje: opiekę nad dziećmi zdrowymi (profilaktyka, bilanse, szczepienia do 5 roku Ŝycia i
bilanse dzieci szkolnych), dziećmi chorymi oraz dorosłymi. Leczenie pacjentów odbywa się w
gabinecie lekarskim WOZ oraz domu pacjenta w przypadku schorzeń przewlekłych. Umowa z NFZ
zawiera kontrakt na POZ- lekarza rodzinnego, pielęgniarstwo środowiskowo- rodzinne, opiekę
połoŜnej i higienistki szkolnej. Na terenie WOZ w Niedrzwicy Kościelnej funkcjonuje ponadto
gabinet stomatologiczny stanowiący odrębną jednostkę. Lekarz stomatolog zajmuje się leczeniem
równieŜ w ramach kontraktu WFZ.
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
21 z 44
1.11. Pomoc społeczna
Mieszkańcy objęci są pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej znajdującego się w Niedrzwicy
DuŜej. Do zakresu działalności OPS naleŜą; pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, Gminna
komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych, swietlice środowiskowe
wsparcia dziennego, zespół interdyscyplinarny. Dodatkowo przy współpracy z OPS i organizacjami
pozarządowymi
Parafia
Rzymsko
–
Katolicka
w
Niedrzwicy
Kościelnej
organizuje
okolicznościowe akcje charytatywne. Problem socjalny widoczny jest przede wszystkim w szkole,
poprzez problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów.
1.12. Bezpieczeństwo
Na terenie miejscowości działa jednostka Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, która wyposaŜona jest w
odpowiedni sprzęt techniczny gwarantujący szybka i skuteczną pomoc.
Posterunek policji znajduje się w sąsiedniej miejscowości Niedrzwica DuŜa.
1.13. Rekreacja
Na terenie miejscowości nie ma zorganizowanego, publicznego miejsca do wypoczynku.
Potencjalnie rolę tę moŜe spełniać park i stawy. Przez miejscowość przepływa rzeka Nędznica, są
stawy hodowlane.
Fot 6. stawy hodowlane
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
22 z 44
1.14. Sport
Na terenie miejscowości znajdują się następujące obiekty sportowe:
− stadion sportowy Gminnego Klubu Sportowego „Orion”,
Gminny Klub Sportowy „Orion" jest organizacją poŜytku publicznego. Klub dysponuje dwoma
obiektami sportowymi: Niedrzwica DuŜa ul. Krótka 3 i w Niedrzwicy
Kościelnej przy ul. Parafialnej 4.
NajwaŜniejszym osiągnięciem w historii klubu był awans w latach 70tych do finału centralnego Pucharu Polski „A" klasowej druŜyny
„Orionu". Obecnie druŜyna seniorów występuje w V lidze. W
rozgrywkach ligowych najwyŜszą lokatą było 3 miejsce w sezonie
2001/2002, legitymując się w rundzie wiosennej seria 13 meczy bez
poraŜki. Sezon 2002/2003 zakończono na 5 miejscu, 2003/2004 na 7
miejscu, 2004/2005 na 9 miejscu, 2005/2006 na 6, a 2006/2007 na 4. W rozgrywkach Pucharu
Polski awansowali do ćwierćfinału pucharu na szczeblu okręgu lubelskiego eliminując z rozgrywek
m.in. Górnik Łęczna, Stal Kraśnik a w sezonie 2006/2007 do półfinału na szczeblu okręgu
lubelskiego . W tej klasie rozgrywkowej jako nieliczni w regionie mogą pochwalić się posiadaniem
i szkoleniem 4 druŜyn młodzieŜowych tj.: juniorów, trampkarzy, młodzików i orlików.
− przy parafii na terenie przykościelnym wytyczone są boiska do siatkówki i piłki noŜnej –
właścicielem jest Parafia Rzymsko – Katolicka,
− boiska wytyczone są takŜe na terenie Zespołu Szkół
− przy szkole znajduje się hala sportowa oddana do uŜytku w listopadzie 2005 r. Powierzchnia
jej wynosi 522m. jej wymiary to 18m x 32m. oznaczone jest pełnowymiarowe boisko do
piłki siatkowej. Istnieje moŜliwość gry w piłkę koszykowa. W obecnej chwili kibice mogą
się gromadzić wokół boiska. W momencie wykończenia antresoli będą poza boiskiem i ich
udział w zawodach będzie bezpieczny.
Na terenie miejscowości działa Parafialno – Uczniowski Klub Sportowy „Apostoł”.
1.15 Kultura
Na terenie miejscowości działa Filia Gminnej Biblioteki Publicznej. Niestety brak Domu Kultury,
brak dostępu do Internetu, brak świetlicy.
Kalendarz imprez kulturalnych ogranicza się do corocznej imprezy „Czerwcówka”, która z czasem
ewaluowała w kierunku imprezy sportowej.
Na terenie miejscowości działa Stowarzyszenie Miłośników Folkloru „Marzanna”.
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
23 z 44
1.16 Organizacje pozarządowe i zrzeszenia
− Towarzystwo Przyjaciół Niedrzwicy Kościelnej
Towarzystwo Przyjaciół Niedrzwicy Kościelnej powstało w 1998 r. z inicjatywy Janiny Głąbowej
- animatora kultury w środowisku. Pierwszym prezesem Towarzystwa był Janusz RóŜycki. Od
2002 roku funkcję prezesa pełni Janina Głąbowa. Aktualnie Towarzystwo liczy 64 członków i z
dumą odnotowuje takie osobistości jak J.E. ks. Bp Stanisław Stefanek czy ks. Prof. Antoni Dębiński
z KUL. Towarzystwo jest w Krajowym Rejestrze Towarzystw Regionalnych i członkiem
Wojewódzkiego Stowarzyszenia Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny. Towarzystwo jest
organizatorem sesji popularno-naukowych przybliŜających przeszłość miejscowości i jej
mieszkańców. Tematyka zorganizowanych sesji obejmowała:
1. 1999 r. "Historia wsi Niedrzwica Kościelna" - referowała Janina Biegalska wicedyrektor
WDK w Lublinie
2. 2000 r. "Historia oświaty w Niedrzwicy Kościelnej" od chwili powstania do czasów
współczesnych, referat zbiorowy nauczycieli.
3. 7 XII 2002 r. "Tradycja i Ŝycie rodzin wsi Niedrzwica Kościelna w okresie
międzywojennym" - ref. Janina Głąbowa.
4. 6 XII 2003 r. "Rozwój społeczności rolniczej w Niedrzwicy Kościelnej" - ref. Zofia Kuzioła
i koref. Grzegorz Machaj.
5. 4 XII 2004 r. "Historia cmentarza grzebalnego w Niedrzwicy Kościelnej" - ref. Helena
Pietrzak - Golda.
KaŜdy referat poparty był przeanalizowaniem dokumentów archiwalnych, literatury dotyczącej
tematu oraz wywiadami środowiskowymi z najstarszymi osobami. Sesjom towarzyszyły wystawy
zabytkowych fotografii i dokumentów. Efektem sesji są wydawnictwa ksiąŜkowe. Wydano:
1. "Historia wsi Niedrzwica Kościelna" autor Janina Biegalska
2. "Dzieje i losy ludzi wsi Niedrzwica Kościelna w okresie międzywojennym" autor Janina
Głąbowa
3. "Tam gdzie serce i pamięć Ŝywych" monografia cmentarza parafialnego Niedrzwicy
Kościelnej autor Helena Pietrzak - Golda i Janina Głąbowa.
Staraniem Towarzystwa przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy odrestaurowano zabytkową
tablicę z piaskowca, upamiętniającą nadanie chłopom rewitutów w 1882 r. przez dziedzica Gustawa
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
24 z 44
Mazurkiewicza. Tablicę zamontowano na Domu Ludowym, dokonano teŜ znacznej renowacji
mogiły z I Wojny Światowej.
6 XII 2006 r. powołano Społeczny Komitet ds. renowacji zabytkowych nagrobków. Działa on przy
rzeczowym wsparciu wojewódzkiego konserwatora dzieł sztuki p. mgr Moniki Konkolewskiej.
Fundusze na renowacje pochodzą wyłącznie z kwest na cmentarzu, organizowanych dwa razy w
roku: w sierpniu w wigilię odpustu parafialnego z racji naboŜeństwa na cmentarzu i 1 XI w Święto
Zmarłych. Dzięki hojności odwiedzających cmentarz i fizycznej społecznej pracy członków
Komitetu, uratowano od ruiny wiele zabytkowych płyt nagrobnych.
Fot. 7. cmentarz w Niedrzwicy Kościelnej
− Towarzystwo Przyjaciół Społecznego Liceum Ogólnokształcącego,
− Katolickie Stowarzyszanie MłodzieŜy- zrzesza młodzieŜ od 20 lat
− Stowarzyszenie Miłośników Folkloru „Marzanna”
− Fundacja na Rzecz Edukacji i Rozwoju Środowiska Lokalnego Niedrzwicy Kościelnej
„Dziupla”;
Celem statutowym organizacji jest edukacja dzieci i młodzieŜy oraz aktywizacja społeczna i
zawodowa dorosłych, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz zasobów
przyrodniczych i turystycznych Niedrzwicy.
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
25 z 44
− Ochotnicza StraŜ PoŜarna;
Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Niedrzwicy kościelnej powstała w 1924 roku przez Jana
Mikułę- mieszkańca wsi Niedrzwica kościelna. W 1925 roku zakupiono pierwsze kaski, pasy, wóz
pod sikawkę i pod beczkę z woda oraz bosaki. W następnym roku mieszkańcy zbudowali drewnianą
remizę ze scena, w 1927 majątek OSP powiększył się o plac przed drewnianą remizą. Z roku na rok
OSP w Niedrzwicy Kościelnej była coraz lepiej wyposaŜała swoich straŜaków: w 1929 uszyto 20
mundurów straŜackich, w 1931 powstała wieŜa modrzewiowa wzmocniona elementami z Ŝelaza.
W 1947 poświecono kamień węgielny pod budowę murowanej straŜnicy a juŜ w roku następnym
uroczyście otwarto murowaną straŜnicę. W latach 1990-98 przeprowadzono remont garaŜu, dachu i
wieŜy. Usprawniono instalacje wodociągową, gazową i telefoniczną. Ostatnia modernizacja
budynku miała miejsce w roku 2000, dostawiono dodatkową część sali wraz z szatnią i łazienką,
pokój zarządu, rozbudowano scenę.
W chwili obecnej miejscowa straŜ zrzesza 24 członków. W budynku mieści się jedna duŜa
sala, kuchnia, szatnia, 2 łazienki, garaŜ, pokój zarządu OSP. Odbywają się tam zebrania zarządu,
wesela, przyjęcia okolicznościowe i próby orkiestry dętej. Orkiestra dęta załoŜona została w 2000
roku. Zespół liczy 24 osoby. Uświetnia uroczystości okolicznościowe: wesela, jubileusze, pogrzeby
członków, święta kościelne. Bierze udział w przeglądach na poziomie wojewódzkim, powiatu
lubelskiego.
W swoim wyposaŜeniu OSP posiada: samochód bojowy star 200, furgonet Lublin, 3
motopompy( w tym jedna szlamowa), węŜe ssawne, tłoczące, 4 komplety kombinezonów
zimowych, 10 kompletów kombinezonów letnich, 8 hełmów. StraŜacy to ochotnicy – mieszkańcy
wsi . KaŜdy z nich przeszedł przeszkolenie na zastępcę naczelnika osp, szkolenie na naczelnika,
szkolenie bhp, szkolenie motopompisty i szkolenie medyczne(2 członków). Zbiórki straŜaków
odbywają się 2 razy w miesiącu, rokrocznie członkowie bojówki biorą udział w zawodach
straŜackich - powiatowych, wojewódzkich.
− Parafialno – Uczniowski Klub Sportowy „Apostoł”
Klub sportowy załoŜony został 4 października 1999 roku. Do zadań klubu naleŜy:
− organizacja Ŝycia sportowego parafii
− gromadzenie i opieka nad sprzętem sportowym
− stworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji na terenie przykościelnym.
Realizując zadania klubu, zorganizowano trawiaste boiska do piłki noŜnej, siatkówki i koszykówki.
Od chwili powstania klubu do dnia dzisiejszego zgromadzono sprzęt do tenisa ziemnego, piłki do
gier zespołowych, dwa atlasy, łyŜwy, łyŜworolki. większość sprzętu pozyskano dzięki sponsorom
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
26 z 44
oraz współpracy z Polskim Związkiem Tenisowym i Polskim Związkiem Sportów Wrotkarskich.
Oprócz rekreacyjnych zajęć popołudniowych i sobotnio-niedzielnych, w których mogli
uczestniczyć wszyscy chętni mieszkańcy, klub organizował stałe coroczne imprezy o charakterze
masowym:
− turnieje tenisa stołowego
− festyny z okazji dnia dziecka
− sportowe niedziele
− turnieje piłkarskie
− zajęcia sobotnio- niedzielne o charakterze rekreacyjnym
− organizacja lodowiska i wypoŜyczalni łyŜew
Wiodącą impreza organizowana przez klub była ”Czerwcówki”. Ma ona charakter dwudniowego
festynu sportowo-rekreacyjnego z szerokim wyborem dyscyplin i i atrakcji.
- Kółko Rolnicze- zostało załoŜone w latach 1908- 1909. Organizacja ta od początku
swojego istnienia zwiazana była z Towarzystwem Kółek Rolniczych im. S. Staszica. Na
spotkaniach członków zrzeszenia organizowano kursy rolniczo- oświatowe, omawiano sprawy
dotyczące lepszej uprawy i nawoŜenia ziemi, usprawnianie obór i narzędzi rolniczych. Pod
kierunkiem instruktorów prowadzono poletka doświadczalne siano nawozy i nowe gatunki zbóz. W
1933 roku zorganizowano wystawe rolnicza, która była pierwszym takim pokazem w Polsce od
czasu pogorszenia się stosunków ekonomicznych. W 1938 roku z inicjatywy prezesa kółka
Rolniczego I. Piosia Lubelski Międzykomunalny Związek Elektryfikacyjny zobowiązał się
wykonac sieć elektryczna. Od lat powojennych Kółko świadczy usługi agrotechniczne. W chwili
obecnej posiada biuro i garaŜ, pozostałe pomieszczenia zarząd wynajmuje prywatnym
przedsiębiorcom.
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
27 z 44
2. Inwentaryzacja zasobów słuŜących odnowie miejscowości.
2.1. Zasoby ludzkie
Z przeprowadzonych ankiet wynika, Ŝe mieszkańcy miejscowości chętnie włącza się w
rozwiązywanie lokalnych problemów. AŜ 73 % opowiedziało się aŜ tak, a tylko 27 %, Ŝe nie chce
uczestniczyć w Ŝyciu lokalnym. MoŜna zatem sądzić, Ŝe podstawową grupą, która realizować moŜe
zadania, będą sami mieszkańcy miejscowości. Rolą instytucji i organizacji pozarządowych jest
tylko zorganizowanie tychŜe działań i zaproszenie do współpracy mieszkańców.
Nie
27%
Tak
Nie
Tak
73%
wykres 7. chęć włączęnia się mieszkanców w rozwiązywanie lokalnych problemów
Zasoby ludzkie poszczególnych organizacji:
1. Lokalne
1. Ochotnicza StraŜ PoŜarna
organizacje
2. Towarzystwo Przyjaciół Niedrzwicy Kościelnej
pozarządowe i
3. Towarzystwo Przyjaciół Społecznego Liceum Ogólnokształcącego,
społeczne
4. Fundacja na Rzecz Edukacji i Rozwoju Środowiska Lokalnego
Niedrzwicy Kościelnej „Dziupla”;
5. Parafialno – Uczniowski Klub Sportowy „Apostoł”
6. Katolickie Stowarzyszanie MłodzieŜy
7. Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. P.J. Frasattiego
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
28 z 44
8. Kolko Rolnicze
2. Instytucje
1. Zespół Szkół w Niedrzwicy Kościelnej im. Ks. Konarskiego
publiczne
2. Przedszkole
3. Filia Biblioteczna w Niedrzwicy Kościelnej
4. Wiejski Ośrodek Zdrowia
5. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Bartłomieja
3. Sołectwa
1. Sołectwo Niedrzwica Kościelna cz. I
1. Sołectwo Niedrzwica Kościelna cz. II
RóŜnorodność organizacji pozarządowych zapewnia, ze w zadania określone w Planie zaangaŜują
się róŜne grupy społeczne, co zwiększa szanse na powodzenie w realizacji zadań i trwałość
osiągniętych celów.
2.2. Zasoby rzeczowe:
1. Lokalne
1. Ochotnicza StraŜ PoŜarna
- budynek i teren przy remizie straŜackiej
organizacje
2. Towarzystwo Przyjaciół
- siedziba Towarzystwa
pozarządowe i
Niedrzwicy Kościelnej
społeczne
4. Fundacja na Rzecz Edukacji i
1. lokal wynajmowany przez Fundację
Rozwoju Środowiska Lokalnego
Niedrzwicy Kościelnej „Dziupla”;
8. Kolko Rolnicze
- lokale /siedziba Zarządu Kółka
Rolniczego, siedziba Społecznego LO/ i
teren kołka rolniczego
2. Instytucje
1. Zespół Szkół w Niedrzwicy
publiczne
Kościelnej im. Ks. Konarskiego
- zespół budynków i terenu Zespołu Szkół;
2. Przedszkole
- budynek przedszkola (własność Gminy)
3. Filia Biblioteczna w Niedrzwicy
- budynek biblioteki (własność Gminy)
Kościelnej
4. Wiejski Ośrodek Zdrowia
- budynek Ośrodka Zdrowia (własność
Powiatowego ZOZ)
5. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. - budynki i teren przykościelny
Św. Bartłomieja
Inne
Gmina Niedrzwica DuŜa
- teren parku i boiska sportowego, parking
w centrum miejscowości.
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
29 z 44
2.3. Inne zasoby
1. Zasoby historyczne
-bogata, udokumentowana historia ludzi i miejsc Niedrzwicy Kościelnej,
-wiele dokumentów i zabytków dla utworzenia regionalnej izby pamięci,
2. Zasoby przyrodnicze
-teren miejscowości ciekawy turystycznie, idealny dla zoorganizowania gospodarstw ekologicznych
i agroturystycznych
3. PołoŜenie
Miejscowość znajduje się na uczęszczanym szlaku komunikacyjnym przy drodze krajowej E 19.
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
30 z 44
3. Analiza mocnych i słabych stron miejscowości Niedrzwica Kościelna
3.1. Mocne i słabe strony
Mocne strony
Słabe strony
PołoŜenie
PołoŜenie
- korzystne połoŜenie geograficzne(szanse, - duŜe natęŜenie ruchu przy drodze krajowej
czyste powietrze, połoŜenie niedaleko ośrodka (w niedługiej perspektywie obwodnica w
miejskiego Lublin- Kraśnik
centrum miejscowości )
- dobra jakość gleb
- warunki sprzyjające rozwojowi agroturystyki
i gospodarstw ekologicznych
Brak promocji
Historia
- bogata historia wsi, najstarsza miejscowość
wyróŜniająca się spośród innych miejscowości
w gminie
- udokumentowane dziedzictwo kulturowe
Zabytki
Zabytki
-duŜa ilość zabytków w Niedrzwicy kościelnej
- niektóre zabytki zaniedbane i nieoznaczone
Demografia
Demografia
- stosunkowo młode społeczeństwo
Rynek pracy
Rynek pracy
- rozwijająca się przedsiębiorczość poprzez
-brak duŜych zakładów pracy, lokalny rynek
zakładanie indywidualnych działalności
pracy nie pochłania lokalnej siły roboczej
gospodarczych,
Rolnictwo
Rolnictwo
- długoletnia tradycja hodowli zwierząt
- rozdrobnienie gospodarstw rolnych
- dobre gleby(czyste)
- mała ilość wyspecjalizowanych gospodarstw
- sprzyjające warunki do tworzenia
rolnych
gospodarstw agroturystycznych
-1 gospodarstwo agroturystyczne
- brak zorganizowania rolników
Środowisko naturalne
Środowisko naturalne
- czyste wody, niewielkie skaŜenie gleb i - rzeka nieuregulowana
powietrza
- niska świadomość edukacji ekologicznej
-
zanieczyszczenie
środowiska
przez
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
31 z 44
gospodarstwa domowe, brak przydomowych
oczyszczalni ścieków
- niekontrolowany wywóz nieczystości
Infrastruktura
Infrastruktura
- bardzo dobre połączenie komunikacyjne z
- brak miejsca do publicznego korzystania z
głównymi ośrodkami miejskimi (w tym miasto
Internetu
wojewódzkie
- mała ilość chodników
- linia kolejowa-osobowa –istnieje stacja PKP
- część dróg nieutwardzona
- część dróg gminnych utwardzonych
- brak dróg dla rowerów
- gospodarstwa zelektryfikowane, centrum
- brak ekologicznych i odnawialnych źródeł
miejscowości oświetlone
energii wykorzystywanych w gospodarstwach
- własne ujęcia wody, takŜe ze studniami
domowych
głębinowymi
- część wodociągu azbestowa
- ekologiczna oczyszczalnia ścieków przy
- brak sieci kanalizacyjnej w całej wsi
zespole szkol, remizie straŜackiej, moŜliwość
- brak indywidualnych oczyszczalni ścieków
podłączenia 18 gospodarstw domowych
- brak utwardzonego parkingu w centrum
- duŜe zasoby odnawialnych źródeł
miejscowości
energii(słoma)
- powszechny dostęp do sieci gazowej
Oświata
Oświata
- zespół szkół, przedszkole, społeczne liceum - brak zaplecza dla przedszkola /placu zabaw/
ogólnokształcące
- brak stołówki w zespole szkół
- dobra wykształcona kadra nauczycielska
- niskie zainteresowanie liceum społecznym
- dobra baza sportowa przy zespole szkół
-
mała
ilość
dzieci
objętych
opieką
przedszkolną
- uboŜenie rodzin- nierówne szanse rozwoju
edukacyjnego dla dzieci wynikające
z
niezamoŜności rodzin
Zdrowie
Zdrowie
- zorganizowana słuŜba zdrowia/ współpraca z
- brak specjalistów z innych dziedzin ochrony
NFZ- kontrakt na kilka usług
zdrowia
- zabezpieczenie podstawowej opieki
- brak infrastruktury sprzyjającej do innych
zdrowotnej
usług medycznych
- apteka
Pomoc społeczna
Pomoc społeczna
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
32 z 44
- klub AA
- niska skuteczność pomocy społecznej, brak
- działający ośrodek pomocy społecznej
organizacji pozarządowych, które skutecznie
podejmujący problemy socjalne rodzin;
docierałyby do osób potrzebujących,
Bezpieczeństwo
Brak sygnalizacji świetlnej na przejsciu dla
- jest w pobliŜu posterunek policji
pieszych przy drodze krajowej E 19
- OSP
- oświetlenie dróg
- oznakowane przejście dla pieszych
Rekreacja i sport
Rekreacja i sport
- stawy, boisko sportowe, hala sportowa w - zły stan techniczny obiektów sportowych,
zespole szkół, boisko przy parafii
brak organizacji sposobów korzystanie z
- turystyka do wykorzystania na rekreacje
obiektów;
tereny atrakcyjne do zorganizowania sciezek - brak inicjatyw promujących miejscowość,
rowerowych i spacerowych
brak
działań
zmierzających
do
rozwoju
turystyki
3.2. Szanse i zagroŜenia
Szanse
ZagroŜenia
PołoŜenie
PołoŜenie
-Sprzyja rozwojowi terenów
- zbyt ruchliwa droga
mieszkaniowych
-zniszczona droga powiatowa,
-tereny przydatne do powstawania ośrodka niezabezpieczony most(zły stan dróg i
turystyczno- wypoczynkowego
chodników)
-dobre połączenie komunikacyjne
Historia, Zabytki
Historia, zabytki
- bogate Zasoby historyczne szansa na
- nieumiejętność wykorzystania zasobów
wypromowanie miejscowości poprzez
- brak instytucji która zajęłaby się promocją
miedzy innymi stworzenie izby pamięci wsi,
wsi
- duŜa moŜliwość pozyskiwania środków
- niska świadomość społeczeństwa na temat
finansowych na ochronę i promocje
posiadanych zasobów miejscowości przede
dziedzictwa kulturowego
wszystkim wśród młodzieŜy i ludzi
- nawiązanie współpracy z prywatnymi
napływowych
właścicielami zabytków
- niewystarczająca ilość środków
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
33 z 44
finansowych na realizacje projektów
promocyjnych i ochrony dziedzictwa
- część zabytków w rekach prywatnych
właścicieli
Rynek pracy
Brak zakładów pokrywających
- instrumenty sprzyjające rozwojowi
zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy
działalności gospodarczej organizowane
przez Powiatowy Urząd Pracy w BełŜycach
Rolnictwo
Rolnictwo
- reforma rolnictwa i wsparcie finansowe
- zmienność koniunktury na rynku rolnym
poprzez dofinansowanie projektowe
Środowisko naturalne
Środowisko naturalne
- moŜliwość wykorzystania atrakcyjnych
- częściowa dewastacja w centrum
zróŜnicowanych walorów przyrodniczych
miejscowości (brak kontroli w gospodarce
- moŜliwość rozwoju lokalnej turystyki i
drzewnej)
agroturystyki
- pozyskanie środków finansowych na
budowę kanalizacji i rozwiązanie problemu
wywozu śmieci
- powstanie centrum sportoworekreacyjnego w centrum miejscowości
Zdrowie
Zdrowie
- ośrodek zdrowia w centrum wsi
- reforma słuŜby zdrowia moŜe wpłynąć na
opłacalność utrzymania ośrodka zdrowia w
miejscowości
Infrastruktura
-Budowa
sieci
Infrastruktura
kanalizacyjnej
podniesie - niewystarczająca ilość lokali publicznych
czystość naszej miejscowości
przystosowanych
na
realizacje
działań
kulturalnych i społecznych (budowa lokali np
amfiteatr)
Oświata
Oświata
- nawiązanie współpracy miedzy ośrodkami
- duŜa konkurencja w ośrodkach
edukacyjnymi z terenu gminy.
edukacyjnych
- moŜliwość pozyskiwania środków na
- brak gwarancji stabilności działań
rozwój ośrodków edukacyjnych
projektowych
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
34 z 44
- moŜliwość rozwoju bazy wypoczynkowo-
- brak długofalowości prowadzonych
rekreacyjnej dla dzieci
projektów
- moŜliwość współpracy z innymi
placówkami oświatowymi z terenu gminy,
kraju a takŜe międzynarodowej
- duŜa dostępność środków europejskich na
podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla
kadry i na infrastrukturę
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
- budowa obwodnicy szansa na wzrost
- brak obwodnicy negatywnie wpływa na
poziomu bezpieczeństwa
bezpieczeństwo miejscowości
Rekreacja sport
Rekreacja sport
- stworzenie infrastruktury wokół centrum
- niewystarczająca infrastruktura w centrum
sportowo- rekreacyjnego
miejscowości
- poprawa infrastruktury sportowej w
- niewystarczające środki na infrastrukturę
centrum sportowo- rekreacyjnym
sportowa
- brak środków finansowych na
uruchomienie centrum sportowo –
rekreacyjnego
4. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność
lokalną.
4.1. Analiza problemów
Analiza problemów została oparta m.in. na podstawie przeprowadzone ankiety. Na pytanie co
chciałbyś zmienić w Niedrzwicy Kościelnej, mieszkańcy dali następujące odpowiedzi:
Co chciałby zmienić
Kobieta MęŜczyzna Razem
Odnowić park i jego otoczenie
65
50
115
26
21
47
17
15
32
Remont dróg i chodników,
utwardzenie parkingu w centrum
miejscowości
Stworzyć ośrodek rekreacyjnosportowy
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
35 z 44
Organizować zajęcia pozaszkolne
19
10
29
19
7
26
Oświetlenie
9
10
19
Zrobić plac zabaw
10
9
19
Ulepszyć słuŜbę zdrowia
12
7
19
Remont zabytków
4
7
11
Dom kultury
7
3
10
4
5
9
6
2
8
4
3
7
Zadbać o stacje kolejowa
3
1
4
Wyremontować przedszkole
2
1
3
dla dzieci
Oczyścić lasy, drogi, rowy, rzekę i
stawy
Powiększyć zbiór ksiąŜek w
bibliotece
Zmniejszyć bezrobocie
Organizacja czasu wolnego dla
mieszkańców (koncerty)
Podczas spotkań roboczych nad Planem Odnowy Miejscowości problemy zostały sklasyfikowane w
następujący sposób:
Obszar problemów
1. kulturalno-sportowy
Nazwa
1. brak miejsca sportowo- rekreacyjnego
1.1.brak ścieŜki rowerowej i spacerowej
1.2.brak miejsca na wypoczynek, rekreacje
2.brak placu zabaw
3.brak miejsca dla działań kulturalnych: świetlica, dom kultury,
scena z zadaszeniem
4. brak propozycji kulturalnych
5. brak propozycji form spędzania wolnego czasu dla dzieci
szkolnej
6. niewystarczająca infrastruktura biblioteki publicznej:
- zły stan techniczny,
- brak dostępu do Internetu,
- brak czytelni,
- mały i stary księgozbiór
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
36 z 44
7. niewystarczające zabezpieczenie zasobów historycznych i
tradycji miejscowości
7.1. niedostosowane miejsce do przechowywania zbiorów
7.2. niewystarczająca zabezpieczenie zabytków
7.3. niewystarczająca promocja zabytków
2. Ochrona środowiska
1. zanieczyszczenie lasów i rzeki
2. niska świadomość ekologiczna mieszkańców
3. nie w pełni wykorzystane zasoby naturalne miejscowości
4. brak kanalizacji
5. mało działań proekologicznych
1. brak utwardzonego parkingu w centrum miejscowości
3. Infrastruktura
2. niezadowalający stan dróg
3. brak oświetlenia w niektórych częściach miejscowości
4 niewystarczająca ilość chodników
5. brak zaplecza sanitarnego przy kompleksie rekreacyjnosportowym
4. Socjologia i ekonomia
1.niewystarczająca pomoc społeczna
2. słaba struktura ekonomicznie gospodarstw domowych
3.niewystarczająca ilość miejsc pracy
4.rozdrobnione rolnictwo
5. mała ilość duŜych zakładów pracy
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
37 z 44
4.2. Analiza celów
Cele zostały opracowane w oparciu o wyniki pytania ankietowego, tj. Co chciałbyś zmienić w
miejscowości?, a takŜe na podstawie analizy problemów.
Odnowić park i jego otoczenie
6%
6%
Podjąć działania wzmacniające
kulturę, (dom kultury, bibloteka,
koncerty, zabytki i inne)
Stworzyc osrodek rekreacyjnosportowy
33%
19%
Organizowac zajecia
pozaszkolne dla dzieci
Oczyscic lasy, drogi, rowy,
oczyscic rzeke i stawy
Oświetlenie, wyremontowac
Drogi, chodniki I parking
8%
11%
Zrobić plac zabaw
8%
9%
Ulepszyć słuŜbę zdrowia
Wykres 8. jakie zmiany w miejscowości zainicjowaliby mieszkańcy
4.3. Cele strategiczne miejscowości:
1. Rozwój Ŝycia sportowego i kulturalnego w oparciu o posiadane zasoby historyczne i tradycje
miejscowości, poprzez poprawę infrastruktury i organizację działań sportowych i kulturalnych;
2. Promocja działań ekologicznych i ochrony środowiska wśród mieszkańców a takŜe
skuteczniejsza organizacja gospodarki odpadami;
3. Poprawa publicznej infrastruktury niezbędnej do realizacji celów merytorycznych;
4. Poprawa jakości Ŝycia ekonomicznego mieszkańców poprzez wsparcie działań ekonomicznych i
socjalnych mieszkańców.
4.4. Zadania i harmonogram realizacji
Obszar
Cel
działania
1. Sportowo – 1. zorganizowanie
propozycji form
kulturalny
spędzania wolnego
czasu i miejsca
zabaw dla dzieci,
Zadania
1. opracowanie kalendarza
imprez kulturalnosportowych w Niedrzwicy
Kościelnej przy
zaangaŜowaniu wszystkich
podmiotów działających na
terenie miejscowości,
Termin
realizacji
2008-2012
Odpowiedzialny
za realizację
lokalne ngo
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
38 z 44
2. Zorganizowanie
kompleksu
sportoworekreacyjnego
w
centrum
miejscowości.
1. Odnowienie parku w
centrum miejscowości –
dostosowanie go do celów
rekreacyjnych, poprawa
dojazdu do stadionu w
parku
2009- 2012
Urząd Gminy
2. Organizacja placu zabaw
dla dzieci w parku,
2009-2012
Urząd Gminy
3. Poprawa infrastruktury
sportowej w centrum
miejscowości
2009-2012
Urząd Gminy
GKS Orion
1. Wybudowanie sceny z
zadaszeniem /mini
amfiteatru w centrum
miejscowości
2009- 2015
Urząd Gminy
2. Organizacja świetlicy dla
dzieci
2008-2012
Urząd Gminy
3. Odnowa budynków
2009-2012
dworskich znajdujących się
w centrum miejscowości i
dostosowanie ich do potrzeb
lokalnej społeczności;
Urząd Gminy
Lokalne ngo
2008- 2012
Urząd Gminy
Gminna
Biblioteka
Publiczna
2. zabezpieczenie lokalnych 2008-2012
zabytków
TPNK
Urząd Gminy
1. podniesienie
świadomości
ekologicznej
mieszkańców
1. organizacja działań
edukacyjnych w zakresie
ekologii i promocji
ekologicznego stylu Ŝycia
2009-2012
Lokalne ngo,
sołtysi, lokalne
organizacje
samorządowe
2. Organizacja
infrastruktury
publicznej
wspierającej
działania
ekologiczne
1. poprowadzenie sieci
kanalizacyjnej
2009-2015
Urząd Gminy
2. lepsza organizacja
gospodarowania odpadami
2008- 2015
Urząd
Gminy,
mieszkańcy
3. Zorganizowanie
miejsc dla działań
edukacyjnych
i
kulturalnych:
4. Poprawa infrastruktury
filii Biblioteki Publicznej
- poprawa stanu
technicznego,
- zorganizowanie dostępu
do Internetu,
- zorganizowanie czytelni,
- odnowienie księgozbioru
2. Obszar
ochrony
środowiska
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
39 z 44
1. Poprawa
3.
Infrastruktura infrastruktury
publicznej.
4. Obszar
socjalny i
ekonomiczny
1. budowa utwardzonego
parkingu w centrum
miejscowości
2009- 2015
Urząd Gminy
2. budowa chodników i
budowa ścieŜek
rowerowych
3. załoŜenie oświetlenia w
niektórych częściach
miejscowości
2008- 2015
Urząd Gminy
2009- 2015
Urząd Gminy
4 . poprawa stanu dróg
Gminnych
2009-2015
Urząd Gminy
1. skuteczniejsze
rozwiązywanie
problemów
socjalnych
mieszkańców
1. zwiększenie skuteczności
Ośrodka Pomocy
Społecznej
2008- 2015
Urząd Gminy
2. organizacja działań
wspierających uczniów z
trudnościami socjalnymi
2009- 2015
Urząd Gminy
2. promocja
przedsiębiorczości
1. organizacja szkoleń z
zakresu prowadzenia
własnej działalności
gospodarczej,
2008- 2015
Lokalne ngo,
Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego w
Końskowoli,
Urząd Gminy
Fot. Nieutwardzony parking w centrum miejscowości
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
40 z 44
Fot. Boisko do gry w koszykówkę w parku
Fot. Zabudowania dworskie w pobliŜu parku
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
41 z 44
Fot. Filia gminnej biblioteki publicznej
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
42 z 44
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
43 z 44
Aneks
Tabela 1. powierzchnia gospodarstw
Tabela 2 uprawy
Tabela 3. chodowla zwierząt
wykres nr 1. Struktura wieku mieszkańców
wykres 2. Struktura rodzin:
wykres 3. struktura wykształcenia kobiet w wieku produkcyjnym (25-40 lat)
wykres 5. miejsce zatrudnienia
wykres 4.Struktura wykształcenia męŜczyzn w wieku produkcyjnym
wykres 5. Miejsce zatrudnienia osób z wyŜszym wykształceniem
wykres 6. miejsce zatrudnienia osób z zawodowym wykształceniem
wykres 7. chęć włączęnia się mieszkanców w rozwiązywanie lokalnych problemów
wykres 8. jakie zmiany w miejscowości zainicjowaliby mieszkańcy
Lista obecności mieszkańców
Plan Odnowy Miejscowości Niedrzwica Kościelna
44 z 44

Podobne dokumenty