Gniewkorama luty 2011

Komentarze

Transkrypt

Gniewkorama luty 2011
LUTY 2011 NR 02-209
PISMO LOKALNE MIASTA I GMINY GNIEWKOWO
ISSN 1233-9539
nr 02/2011
GNIEWKOrama
2 WAŻNY TEMAT
Mała retencja
w Nadleśnictwie Gniewkowo
– duże korzyści dla środowiska przyrodniczego.
Nadleśnictwo
Gniewkowo
rozpoczęło
realizację projektu
pn. ”Zwiększanie
możliwości
retencyjnych oraz
przeciwdziałania
powodzi i suszy
w ekosystemach
leśnych na terenach
nizinnych.” Całkowita
wartość projektu,
który jest realizowany
kompleksowo
przez Państwowe
Gospodarstwo Leśne
Lasy PaństwoweGeneralną Dyrekcję
Lasów Państwowych
to 195.200.000,00
zł. z czego
dofinansowanie z Uni
Europejskiej wynosi
136.000.000,00 zł.
GNIEWKOrama
Jezioro Nowe w Suchatówce
N
iedobór wody oznacza
w każdym środowisku
przyrodniczym ograniczenie rozwoju bądź całkowite unicestwienie życia roślin
i zwierząt. Klimat, który zdaniem wielu naukowcom zdecydowanie ocieplił się w ostatnim
okresie może spowodować niewyobrażalne zmiany w faunie
i florze wielu ekosystemów.
Nawet dla laika, widoczne było
postępujące na terenie Kujaw
obniżenie poziomu lustra wód
gruntowych. Przy rocznych
opadach w granicach 480-500
mm, deficyt rósł w zastraszającym tempie. Zanikały śródpolne „oczka wodne”, w kanałach
i rowach melioracyjnych już
w okresie wczesnego lata brakowało wody. Wysokotowarowa
gospodarka rolna, a w szczególności uprawy warzyw zmuszały
do szukania rozwiązań w postaci sztucznego nawadniania,
ze studni bądź pozostających
czynnych jeszcze zbiorników
wód powierzchniowych. Poja-
nr 02/2011
wiające się co kilka lub kilkanaście lat tzw. „mokre lata” (
ubiegły rok można do takich
zaliczyć ) niestety poprawiają
sytuację hydrologiczną tylko na
krótki czas – niekiedy na kilka
miesięcy.
Jeszcze dotkliwszy skutek
niskich opadów atmosferycznych i spadku poziomu wód
gruntowych można zauważyć
w zbiornikach leśnych. Zapotrzebowanie na wodę dużych
wieloletnich roślin drzewiastych, przez praktycznie cały
rok jest ogromne. Prawidłowy
rozwój organizmów roślinnych
bywa często zakłócany przez
długotrwałe susze i obniżony poziom wód gruntowych.
Wpływa negatywnie to na stan
zdrowotny drzewostanów.
Przeciwdziałanie groźnym
dla lasów skutkom suszy jest
niezwykle trudne. Dodatkowo
należy podkreślić, iż większość
drzewostanów Nadleśnictwa
Gniewkowo rośnie na wydmie
śródlądowej gdzie dominują
gleby piaszczyste, przepuszczalne. W tej sytuacji gospodarka leśna musi podejmować
szereg działań hodowlanych
aby las trwał, rozwijał się i dostarczał oczekiwane dobra
materialne i te najważniejsze –
środowiskotwórcze, wodo i glebochronne oraz rekreacyjne.
Jako podstawowe zagadnienie należy uznać odpowiedni
dla siedliska dobór gatunków
drzew ( skład gatunkowy ).
Prawidłowo prowadzone
zabiegi hodowlane i ochronne
są również niezbędne dla prawidłowego rozwoju lasu. Niestety wpływu na ilość opadów
atmosferycznych jak dotąd nie
posiadamy, stąd stała troska
o to aby optymalnie wykorzystać te zasoby wody, które posiadamy. Okresowo, głównie
w okresie jesienno-zimowym,
a niekiedy również letnim,
intensywne opady pozwalają
na zgromadzenie większej ilości wód. Układ hydrologiczny
istniejący na terenie Nadle-
WAŻNY TEMAT 3
śnictwa Gniewkowo charakteryzuje się wyjątkowo ubogim
zasobem wód powierzchniowych. Rzeczka Tążyna, jedyny
naturalny ciek wody miedzy
Włocławkiem i Toruniem oraz
kilka małych jezior to cały „inwentarz” naszego terenu.
W latach 70 XIX stulecia
wykonano istotną dla gospodarki rolnej inwestycję melioracyjną, pozwalającą na
stępnie Jeziora Nowego, które
traci niekiedy 2/3 powierzchni
lustra wody zrodziła się myśl
aby pogodzić ze sobą dwa ważne zagadnienia: odwodnienie i retencjonowanie wody.
Przeprowadzone w 2007r.
stosowne ekspertyzy i badania
oraz studium wykonalności
dały podstawy do opracowania dokumentacji przez Firmę
Projektową Ekosan – Projekt
łu Gniewkowskiego km 6
+ 437 do 9 + 100 oraz 3
zbiorników do funkcji retencjonowania wody,
– II etap: Jezioro Nowe – renaturalizacja wraz z adoptowaniem do funkcji
retencjonowania wody,
– III etap: Jezioro Stare – renaturalizacja wraz z adoptowaniem do funkcji
retencjonowania wody.
Nad jeziorem Nowym w Suchatówce czują się bardzo dobrze łabędzie
odprowadzenie z żyznej „płyty
gniewkowskiej” okresowego
nadmiaru wód. Wodę systemem kanałów melioracyjnych
odprowadzono do Jeziora Starego, które połączono Kanałem
Fryderyka ( od imienia władcy
Prus ). Po przekopaniu tego
kanału powstało sztuczne jezioro nazwane Nowym. Jednak
i ta regulacja nie dała spodziewanych efektów. Czasowe
wyłączenie z upraw żyznych
kujawskich czarnoziemów na
skutek podtopień skłoniło władzę do podjęcia radykalnych
decyzji umożliwiających odprowadzenia wody w kierunku
północnym do Wisły przez leśne tereny Puszczy Bydgoskiej.
Zadbano jednak tylko o odwodnienie nie uwzględniając
drugiego nie mniej ważnego
zadania melioracyjnego jakim
jest gromadzenie wody czyli
retencjonowanie. Patrząc na
swoisty fenomen jakim jest
szybkie znikanie wody z Kanału Gniewkowskiego, a na-
w Bydgoszczy. Projekt powstał
w 2008r. jako kompleksowy,
wieloetapowy dokument Pt.
„Przebudowa systemu melioracji obszaru okolic Gniewkowa
pozwalająca na retencjonowanie wody w zbiornikach i kanałach tranzytowych na terenach
leśnych obrębu Dąblin, Zajezierze, Gniewkowo, pow. Inowrocław”
Projekt został przez Nadleśnictwo Gniewkowo zgłoszony do Unijnego Programu
Operacyjnego „Infrastruktura
i Środowisko” Pt. „Zwiększanie możliwości retencyjnych
oraz przeciwdziałanie suszy
w ekosystemach leśnych na
terenach nizinnych”. Po selekcji projekt został przyjęty
do realizacji. Całość koordynuje Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych
przy Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. W ramach tego projektu
planuje się wykonać:
– I etap: Adoptowanie Kana-
Jak wynika z powyższych danych program jest kompleksowy
i daje podstawę do osiągnięcia
okresie 3-4 lat nowoczesnego
odwodnieniowo- retencyjnego
systemu, przyjaznego środowisku i lokalnej społeczności.
Będzie korzystnie oddziaływał
na stosunki wodne i otaczające
ekosystemy. Wzmocni ochronę przeciwpożarową drzewostanów. Stworzy również
atrakcyjne dla ludności tereny
rekreacyjne. Należy podkreślić, iż od początku zamiary
Nadleśnictwa Gniewkowo aktywnie wspierał Urząd Miejski
w Gniewkowie i Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu.
Planowana inwestycja ze
względu na szeroki zakres prac
nie jest tania, koszty jej nie powinny przekroczyć kwoty 3,5
mln zł. , z czego nadleśnictwo
ma nadzieję uzyskać w ramach
unijnej dotacji 85%kwoty.
Na pierwszy etap prac został już wyłoniony wykonawca
Firma WODKAN z Poznania,
liczymy, że w terminie do 30
czerwca 2011r. ta część robót
zostanie zrealizowana.
Nadleśnictwo Gniewkowo
podjęło się ważnego dla środowiska naturalnego zadania, być
może była to jedyna okazja aby
doprowadzić do końca rozpoczęte już w okresie panowania
Fryderyka III dzieło. Jak bardzo ta inwestycja jest potrzebna przekonamy się – mam taką
nadzieję już za 3-4 lata.
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Gniewkowo
Stanisław Słomiński
Jezioro Nowe w Suchatówce
nr 02/2011
GNIEWKOrama
4 AKTUALNOŚCI
Gmina Gniewkowo
w trosce o bezpieczeństwo
W
dniu 01 lutego bieżącego roku w gniewkowskim Urzędzie Miejskim gościł
Komendant Powiatowy Policji
w Inowrocławiu podinspektor
Jakub Wawrzyniak oraz Komendant Policji w Gniewkowie Piotr Rychwicki. W celu
promowania i wspierania akcji
bezpieczeństwa w miastach,
Burmistrz Adam Roszak podpisał z przedstawicielami Policji porozumienie o wzajemnej
współpracy i złożył serdeczne
gratulacje i życzenia dalszych
sukcesów zawodowych.
Finansowanie dodatkowych
służb rozpoczął samorząd miasta Inowrocławia w połowie
2005 roku. Było to pierwsze
porozumienie w naszym województwie. Od tego okresu
lokalne samorządy wspiera-
Jacek Fedorowicz
w Gniewkowie
7 lutego o godzinie
18.00 w sali MGOKSiR
w Gniewkowie przy
ul Dworcowej 5
odbyło się w ramach
cyklu „Rozmowy
z ciekawymi ludźmi”
spotkanie z Jackiem
Fedorowiczem.
D
o Gniewkowi wyjątkowy
gość przybył kilka godzin
wcześniej. Przechadzał się
ulicami naszego miasta przed
spotkaniem, a tuż po występie
udał się do „Harasówki” gdzie
spędził noc.
Zebraną publiczność znany satyryk rozbawił do łez.
GNIEWKOrama
Oprócz ciekawych opowieści
i zabawnych felietonów w wykonaniu mistrza można było
obejrzeć najciekawsze fragmenty jego programów satyrycznych. W spotkaniu wzięło
udział kilkudziesięciu widzów.
Satyryczną rozmowę prowadził
Dawid Rogalski. To już drugie
spotkanie tego typu w ramach
cyklu zorganizowanego przez
gniewkowski Ośrodek Kultury. W zeszłym roku w naszym
mieście gościliśmy ks. Adama
Bonieckiego.
Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji pragnie złożyć serdeczne podziękowania panu Krzysztofowi
Harasowi oraz Urzędowi Miejskiemu w Gniewkowie za pomoc w organizacji spotkania.
zdjęcia
Jarosław Chojnacki
nr 02/2011
ją proces poprawy bezpieczeństwa przekazując środki
finansowe na realizację dodatkowych służb przez policję.
„Bardzo dziękuję społeczności miasta i gminy Gniewkowo
za zrozumienie i wkład w poprawę stanu bezpieczeństwa.
Policjanci dziękują za wsparcie i przekazanie środków na
służby ponadnormatywne.
Mamy świadomość, że po stronie lokalnej Policji jest jeszcze
wiele do zrobienia, ale najważniejszym dla nas miernikiem
skuteczności nie są statystyki
a poczucie bezpieczeństwa
u mieszkańców” - mówi Komendant Powiatowy Policji
w Inowrocławiu podinsp. Jakub Wawrzyniak.
A.N.
AKTUALNOŚCI 5
Wielki bal przebierańców
w Wierzchosławicach
W Wierzchosławicach 3 lutego miał
miejsce bal karnawałowy dla dzieci.
Do nowej świetlicy przybyło kilkadziesiąt
dzieciaków. Od bajecznych stroi i przebrań
uczestników balu zrobiło się w nowej
świetlicy kolorowo.
W
pierwszym tego typu
balu zorganizowanym
przez sołectwo Wierzchosławice uczestniczyły dzieciaki
w wieku od 2 do 10 lat. W zabawie wzięli również udział
rodzice „małych przebierańców”. Wszyscy świetnie się
bawili. Do tańca zebranym
na balu przygrywała p.Lidka
Nowacka. „Bardzo się cieszę,
że organizowany przez nas bal
spotkał się z tak dużym zainteresowaniem. Chciałabym
podziękować p. Lidce Nowackiej, dziękuję także sponsorom
za słodycze - p. Anecie i Mieczysławowi Aleksandrzak oraz
marketowi ESKA w Wierzchoslawicach”.- dziękuje sołtys
wsi Mariola Wołoszko.
DR
Bajowo w Gniewkowie
W
środę 09.02.2011 o godz.
11.00 w ramach atrakcji
przygotowanych na ferie przez
MGOKSiR i MGBP w sali przy
ul. Dworcowej 5 wystąpił ze
spektaklem teatr Baj Pomorski
z Torunia. Aktorzy wystawili dla
dzieci z naszej gminy sztukę
pt. „Słowik” opartą na jednej
z baśni Hansa Ch. Andersena. Pomysłowa scenografia,
światła, muzyka i oczywiście
gra aktorów oraz ożywionych
ich rękoma lalek spodobała się
zgromadzonym licznie milusińskim. Młodzi koneserzy sztuki
teatralnej żywiołowo reagowali
na zwroty akcji na scenie. Były
uśmiechy, zaciekawienie a nawet łzy w przypadku bardziej
wrażliwych.
A.K.
nr 02/2011
GNIEWKOrama
6 AKTUALNOŚCI
Dzień Babci i Dziadka
w Szadłowicach
„Ona pierwsza pokazała mi
księżyc i pierwszy śnieg na
świerkach i pierwszy deszcz...”
- słowami I.Gałczyńskiego Pani
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Szadłowicach rozpoczęła uroczystość Dnia Babci i Dziadka.
B
o choć autor wiersza swoje
słowa kierował do matki,
to jednak jak najbardziej też
można odnieść je do dziadków. To często oni pokazują
wnukom wiele ciekawych rzeczy, mają anielską cierpliwość,
wycierają łzy, kiedy zachodzi
taka potrzeba, to oni przytulają i rozśmieszają, każą ubierać
ciepłe skarpetki, podsuwają
pod nosek pyszne jedzonko i to
właśnie oni 21.01 zawitali do
przedszkola.
Maluszki w dniu tym były
tak podekscytowane i szczęśli-
we, że w jednym momencie,
jakby za sprawą czarodziejskiej
różdżki, zniknęła trema i nie
ważne już były wierszyki, stroje
czy piosenki – najważniejsi byli
dziadkowie, do których mogli
nieustannie machać rączkami.
Mali aktorzy poprzemieniani
w postacie z bajek, stanęli na
wysokości zadania i pięknie
wypowiadali wszystkie wyuczone kwestie.
Hitem był rockandrollowy
taniec, który wywołał gromki śmiech i został nagrodzony wielkimi brawami. Dzieci
jednak na tym nie poprzestały
i najgłośniej jak tylko potrafiły,
zaśpiewały, że „na świecie nie
znajdziecie takich bajek i zagadek, jakie wnukom opowiada
moja babcia i mój dziadek”.
Dziadkowie, słysząc te słowa,
wpatrywali się w swoje pocie-
chy z wielką miłością utwierdzając się w przekonaniu, że
rolą dziadków jest kochać i rozpieszczać. Udane występy, pełne ciepłych słów, przygotowane
przez Panią K.Jaszcz to jeszcze
nie koniec niespodzianek, gdyż
zaproszeni goście otrzymali
laurki i wielkie czerwone serca, a rodzice dzieci zorganizowali słodki poczęstunek.
Oczywiście dziadziuś z babunią smakowali placek przytulając na kolanach swoje wnuki,
gdyż maluszki takiej okazji nie
przepuściły.
„Kochani, dziś okazja rzadka,
mamy Dzień Babci oraz Dziadka…”
tekst i zdjęcia
Agata Sokołowska
Jak co roku w styczniu, w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej w Suchatówce, radośnie
obchodziliśmy Dzień Babci
i Dzień Dziadka. Była to dobra
okazja, by przypomnieć sobie o osobach, którym często
zawdzięczamy wiele niezapomnianych chwil z dzieciństwa.
Tego dnia złożyliśmy im życzenia. Wnuczęta to dla nich
największy skarb i radość,
a Babcię i Dziadka szanujemy
za ich za cierpliwość, dobroć,
miłość i ogromne doświadczenie życiowe.
P
o przywitaniu zaproszonych
gości, dzieci zaprezentowały swój program artystyczny.
Były wierszyki i piosenki dla
Babć i Dziadków. Na twarzach
gości można było zaobserwować uśmiech, radość, łzy
szczęścia i wzruszenia. Wielką
GNIEWKOrama
wiejskiej, którą zgodnie z wcześniejszymi obietnicami wybuduje dla nich Urząd Gminy
Gniewkowo.
Jeszcze raz wszystkim Babciom i Dziadkom składamy
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu.
Pragniemy
podziękować:
przyjemność sprawiły Babciom
i Dziadkom drobne upominki
w postaci laurek, wręczone
przez ich ukochanych wnuków. Dziadkowie byli pełni
uznania dla swoich pociech.
Podziwiali ich postawę, odwagę i umiejętności. Wspaniała
atmosfera, która towarzyszyła
spotkaniu i wspólny poczęstunek, były okazją do umocnienia więzi rodzinnych i miłego
spędzenia czasu.
nr 02/2011
Dodatkową atrakcją dla
najmłodszych uczestników
spotkania, była zapewne niespodziewana wizyta Świętego
Mikołaja i drobne upominki,
jakie dla nich przyniósł.
Mimo ścisku i gwaru wszyscy wspaniale się bawili tego
wieczoru. Miejmy nadzieję,
że w następnym roku mieszkańcy Suchatówki będą mogli już zorganizować podobną
uroczystość w nowej świetlicy
– Pani Sołtys Łucji Zagórskiej
oraz Radzie Sołeckiej za zapewnienie upominków i nagród dla najmłodszych,
– Państwu Maciejewskim, Paniom Dębowskiej i Bielak za
wsparcie finansowe,
– Pani Monice Nałęcz za przygotowanie pomieszczenia
świetlicy oraz prowadzenie
zabaw dla dzieci,
– Mieszkankom wsi Suchatówka za wspaniałe wypieki, które uatrakcyjniły spotkanie.
AKTUALNOŚCI 7
Harcerska wyprawa
gniewkowskiej drużyny Władysława Białego
N
ie jest niczym nowym dla
czytelników Gniewkoramy,
że widzą artykuł o harcerzach
z Gniewkowskiej Drużyny Harcerskiej. Tym razem dotyczy
on wyprawy skautów szlakiem
patrona drużyny – Władysława
Białego. 29 stycznia ruszyliśmy
w drogę.
Nie wszyscy wiedzą, że nasz
książę w latach 1377-1379
był opatem w benedyktyńskim klasztorze św. Marcina
w niewielkiej węgierskiej miejscowości – Pannonhalmie.
Postanowiliśmy tam szukać
śladów jego obecności, jednak
najpierw udaliśmy się do stolicy Czech. W Pradze mogli-
hymn narodowy, harcerski oraz
drużyny. Odczytany również
został rozkaz, napisany specjalnie na tę uroczystość przez
harcmistrza Piotra Ciemnego.
Harcerze zwiedzili również imponującą klasztorną bibliotekę,
która gromadzi księgi od wczesnego średniowiecza. Następnym miejscem zwiedzanym
przez harcerzy była węgierska
stolica – Budapeszt. W mieście
tym znajduje się wiele monumentalnych budowli. Zobaczyliśmy między innymi Zamek
Królewski, kościół Macieja,
Pałac Prezydencki, Bibliotekę
Narodową, Katedrę św. Stefana, budynek Parlamentu,
Harcerze w trakcie przyrzeczenia
„W XIV wieku to było
narodził się syn Kazimierza,
Władysławem Białym nazwanym był,
kiedy z rąk ojca gród otrzymał” ...
- hymn drużyny
Przed fontanną w Pradze
śmy podziwiać najważniejsze
zabytki miasta. Zwiedziliśmy
katedrę św. Vita, Zamek Praski, Pałac Prezydencki, przes z l i ś m y M o s t e m K a ro l a ,
obejrzeliśmy spektakl wystawiony przez najsłynniejszy
praski zegar znajdujący się na
Ratuszu Staromiejskim oraz
spacerowaliśmy najstarszymi ulicami miasta. Kolejnym
punktem wyprawy była wspomniana wcześniej Pannonhalma. W średniowiecznym
klasztorze odbyła się ceremonia przyrzeczenia harcerskiego.
Druhowie Agata Wypijewska
i Dawid Czarnecki złożyli przyrzeczenie na sztandar Władysława Białego. Odśpiewaliśmy
Pomnik Bohaterów i wiele
innych miejsc. Nie zabrakło
czasu na kupno tradycyjnych
węgierskich specjałów, jakimi
są salami czy papryka. Ostatni
dzień wyprawy spędziliśmy na
zwiedzaniu dawnej stolicy Polski – Krakowa. Rozpoczęliśmy
od Katedry Wawelskiej. Tam
zobaczyliśmy sarkofagi wielu
władców Polski. Dotknęliśmy
również potężnego Dzwonu
Zygmunta. Mieliśmy też okazję
zejść do podziemnych krypt,
gdzie spoczywają królowie wraz
ze swoimi rodzinami oraz bohaterowie narodowi, między
innymi Marszałek Józef Piłsudski, gen. Władysław Sikorski,
Tadeusz Kościuszko.
W zeszłym roku do tego grona dołączyła tragicznie zmarła
para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy, przy grobie których wystawiliśmy honorową
wartę. Z Wawelu udaliśmy się
do Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Maius. Obejrzeliśmy eksponaty
związane z różnymi dziedzinami nauki i życia codziennego.
Pozwolono nam wejść do nieudostępnianej dla zwiedzania
sali, w której podziwialiśmy
portret Władysława Białego
w Dijon, namalowany przez
Jana Matejkę w 1868 roku.
Zwieńczeniem wyprawy był
Barbakan z dawnymi murami obronnymi oraz Krakowski
Rynek z Sukiennicami i Kościołem Mariackim. Późnym
wieczorem 2 lutego wróciliśmy szczęśliwie do Gniewkowa. Trzeba przyznać, że
jak na wycieczkę o tej porze
roku, zima nie dała się nam
szczególnie we znaki. Z pewnością ta wyprawa przybliżyła
nam nieco sylwetkę naszego
patrona oraz dała okazję odwiedzić trzy stolice – Pragę,
Budapeszt oraz Kraków, czyli
dawną stolicę Polski.
Chcielibyśmy serdecznie
podziękować Urzędowi Miasta i Gminy, w szczególności
Panu Burmistrzowi - Adamowi Roszakowi za okazaną
pomoc w sfinansowaniu kosztów transportu wyprawy oraz
wszystkim sympatykom drużyny, dzięki którym wycieczka
doszła do skutku.
nr 02/2011
Czuwaj!
harc. orla Dagmara
Lewandowska
GNIEWKOrama
8 AKTUALNOŚCI
Ferie zimowe 2011
z MGOKSiR Gniewkowo
Cykl zajęć sportoworekreacyjnych,
które miały miejsce
w hali sportowowidowiskowej
MGOKSIR przy
ul.Toruńskiej 40
w Gniewkowie.
P
odczas ferii zimowych,
które odbyły się w dniach:
31.01.11-13.02.11, MGOKSiR
w Gniewkowie przygotował cykl
zajęć sportowo-rekreacyjnych,
które odbywały się w Hali Sportowo-Widowiskowej MGOKSiR.
Zajęcia miały charakter typowo
sportowo-rekreacyjny, do których można zaliczyć: rozgrywki
koszykówki, halowej piłki nożnej, siatkówki, tenisa stołowego.
Można było skorzystać nieodpłatnie z siłowni i pograć sobie
w piłkarzyki. Dodatkowo odbyły
się turnieje: halowej piłki nożnej chłopców, halowej piłki nożnej dziewcząt, piłki siatkowej,
tenisa stołowego, koszykówki trio basket, w piłkarzyki.
Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców
Kat. szkoła podstawowa – 01.02.2011 r:
Mecz o I miejsce: SELECT TEAM – LIDERZY – 17 : 1
SELECT TEAM (skład: Jakub Miszczyk, Sebastian Krzysztofiak, Sebastian Wiliński, Krystian Wegnerowski, Tomasz Lewiński, Krzysztof
Trela, Szymon Milewski, opiekun: Mariusz Miszczyk).
NAJLEPSZY STRZELEC
Sebastian Krzysztofiak (SELECT) - 7 bramek
NAJLEPSZY BRAMKARZ
Tomasz Lewiński (SELECT)
Turniej koszykówki trio basket
– 08.02.2011 r.
Kategoria open:
W turnieju wzięło udział 6 drużyn, które najpierw drogą losowania zostały podzielone na dwie grupy. W nich rywalizowały
systemem „każdy z każdym”. Po rozgrywkach grupowych odbyły się mecze decydujące o końcowej klasyfikacji.
Grupa „A”
RUSZOFFE RANDRYNKI – BRACIA BEZ ENDU – 7 : 15
BRACIA BEZ ENDU – GREMLINY – 11 : 4
GREMLINY – RUSZOFFE RANDRYNKI – 7 : 5
TABELA:
1.BRACIA BEZ ENDU
– 2 – 4 PKT.
2.GREMLINY
– 2 – 3 PKT.
3.RUSZOFFE RANDRYNKI
– 2 – 2 PKT.
Grupa „B”
CWIETA – UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU – 1 : 15
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU – SPU – 9 : 4
SPU – CWIETA - 11 : 2
TABELA:
1. UNIWERSYTET III WIEKU
– 2 – 4 PKT.
2. SPU
– 2 – 3 PKT.
3. CWIETA
– 2 – 2 PKT.
I PÓŁF. BRACIA BEZ ENDU – SPU – 13 : 9
II PÓŁF. GREMLINY - UNIWERSYTET III WIEKU – 1 : 8
O III M. SPU – GREMLINY – 8 : 9
FINAŁ:
BRACIA BEZ ENDU - UNIWERSYTET III WIEKU – 5 : 4
BRACIA BEZ ENDU ( skład: Patryk Kaczmarek, Paweł Kruczykowski,
Patryk Rompalski).
Kat. gimnazjum – 04.02.2011 r:
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody rzeczowe.
PAUZA (skład: Michał Hałas, Damian Kadów, Łukasz Cięgotura, Dominik Zwierzychowski, Jakub Siorowicz, opiekun: Sebastian Jaranowski).
Turniej o tytuł „Mistrza Ferii” w piłkarzyki
– 10.02.2011 r.
Mecz o I miejsce: GUMA TEAM – PAUZA – 1 : 3
NAJLEPSZY STRZELEC
Michał Hałas (PAUZA) - 5 bramek
NAJLEPSZY BRAMKARZ
Damian Kadów (PAUZA)
Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt
– 09.02.2011 r.
Kat. szkoła podstawowa:
Mecz o I miejsce: ANIOŁY I DEMONY – DIABLICE – 5 : 2
ANIOŁY I DEMONY (skład: Kinga Kulpa, Sandra Rakowska, Magdalena Milewska, Agata Bagińska, Julia Korpas, Olga Romanowska, Daria
Danielewicz, Sara Ciszak, opiekun: Robert Kulpa.
NAJLEPSZA STRZELCZYNI
Magdalena Milewska (ANIOŁY…) - 3 bramki
NAJLEPSZA BRAMKARKA
Olga Romanowska (ANIOŁY…)
Na zakończenie turniejów zwycięzcy otrzymali
puchary i statueki.
GNIEWKOrama
nr 02/2011
Kategoria open:
W turnieju wzięło udział 8 par, które najpierw rywalizowały
w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”. Po rozgrywkach
grupowych odbyły się mecze decydujące o końcowej klasyfikacji.
I miejsce – PAUZA (Sebastian Jaranowski, Marcin Gałaj).
II miejsce – REX
III miejsce – SZAKALE Z GNIEWKOWA
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe.
Turniej tenisa stołowego – 11.02.2011 r.
Kat.szkoła podstawowa
Zwyciężył Mateusz Malinowski, II miejsce zajął Adam Kajdasz,
III miejsce przypadło Szymonowi Sobczakowi.
Kat.gimnazjum
Zwyciężył Mateusz Kasprzak, II miejsce zajął Kamil Tomaszewski, III miejsce przypadło Kamilowi Piotrowiakowi.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody rzeczowe.
WYDARZENIE 9
Quantum Fantay
- znany belgijski zespół wystąpi w naszym mieście
Quantum Fantay, belgijski zespół rockowy wystąpi 25 marca Fanty Gniewkowie na
Sali koncertowej w Łącznicy Kulturalnej. Koncert zespołu w naszym mieście to ukłon
organizatorów trasy koncertowej w kierunku naszego ośrodka kultury i fanów rocka.
Trasa zespołu przebiega przez 5 krajów.
Q
uantum Fantay to belgijski
zespół rockowy utworzony
w 2002 . Ich muzyka brzmi jak
mieszanka rocka progresywnego, muzyki elektronicznej,
groove, world music, a przede
wszystkim psychedelic rocka,
zawiera także elementy reggae
i dub.
W 2002 zespół wydał demo
Demonstration. Dwa lata później, w maju 2004 ukazał się
ich debiutancki album Agapanthus Terra . Album został ciepło przyjęty przez europejskich
krytyków. W lutym 2007 Quantum Fantay wydał swój drugi
album, zatytułowany Ugisiunsi
. 19 lipca 2007 r. zespół zagrał w Burg Herzberg Festival
w Niemczech . W 2009 roku
muzycy wydali trzeci studyjny
album Kaleidothrope, oraz zostali zaproszeni na festiwal NEARfest (Stany Zjednoczone).
Pod koniec 2010 roku pojawił
się nowy CD Mosty Kukuriku.
W 2011 r. zespół zaplanował trasę koncertową. Pewne
jest, że będzie ona przebiegała
m.in. przez Niemcy, Francję,
Stany Zjednoczone, Belgię
i Polskę. Niewątpliwie można
nazwać wielkim wydarzeniem
dla naszej lokalnej społeczności będzie fakt, że zespół zawita
do nas. W piątek 25 marca zespół wystąpi w Gniewkowie!!!
– Łącznica Kulturalna MGOKSiR, ul. Dworcowa 5.
Jest to ukłon organizatorów
trasy koncertowej w kierunku
naszego miasteczka, ośrodka
kultury, sekcji miłośników rocka progresywnego, które mają
już spore zasługi w promowaniu rocka progresywnego. Przypomnijmy, że w Gniewkowie
od kilku lat jest organizowany
Festiwal Rocka Progresywnego
(w sierpniu b.r. odbędzie się
jubileuszowa piąta edycja), który w światku miłośników tego
gatunku jest już znany w całej
Polsce. Teraz widać przedziera
się za granicę również. Miłośnicy progresywnych brzmień
zapowiadają, że w najbliższym
czasie powstanie także w naszym mieście stowarzyszenie
„PROGRES”.
Warto wiedzieć:
Skład zespołu:
Pieter van den Broeck
syntezator, saksofon turecki,
vocoder
Wouter De Geest: bass
Dario Frodo: gitara
Gino Verhaegen: perkusja
Charles Slabbaert: flet
Dyskografia:
Demonstration (2002)
Terra Agapanthus (2005)
Ugisiunsi (2007)
Agapanthus Terra (reedycja)
(2007)
Od Herzberg na salon (Live)
(2008)
Kaleidothrope (2009)
Mosty Kukuriku (2010)
Strona WWW:
www.myspace.com/quantumfantay
nr 02/2011
GNIEWKOrama
10 HISTORIA
Wspomnienie
Burmistrza Gniewkowa
w cyklu znani-nieznani prezentujemy sylwetkę Burmistrza Gniewkowa
w okresie międzywojennym - Augustyna Pyka
Opracował
Józef Urbański
arierę zawodową rozpoczął 1 stycznia 1911 roku
w kancelarii adwokackiej
dr Friedlaendera w Lublińcu
pełniąc do końca marca 1914
roku funkcję praktykanta biurowego. Od 1 stycznia 1914
roku pracował w Zarządzie
Miejskim w Lublińcu, najpierw
jako registrator – na miejsce
registratora powołanego do
zatwierdził go na stanowisko
burmistrza na okres 12 lat. Pełniąc funkcję burmistrza został
mianowany rozporządzeniem
wojewody poznańskiego z dnia
8 lutego 1929 roku urzędnikiem stanu cywilnego na obwód Gniewkowo miasto i wieś
na miejsce odwołanego p. Jana
Chyrrka. Pracując w Gniewkowie p. Pyka mieszkał przy ul.
Dworcowej 22.
Podczas wojny został aresztowany i był więziony przez
Gestapo. Od 1 listopada 1939
roku do 14 lutego 1942 roku
wojska – a od 1 kwietnia 1923
roku do końca października
roku 1928 – jako sekretarz
miejski . Równolegle 18 kwietnia 1923 roku został mianowany dożywotnim sekretarzem
miejskim. Służba w lublinieckim magistracie pozwoliła mu
na zdobycie ogromnego doświadczenia w pracy samorządowej, zwłaszcza w zakresie
opieki społecznej, miejskiej
przedsiębiorczości, spraw meldunkowych, nieruchomości
miejskich, ubezpieczeń, policji
budowlanej i wojskowości, jak
również rachunkowości i zagadnień budżetowych. Od 1
kwietnia 1920 roku liczył mu
się czas starszeństwa.
Od 1 listopada 1928 roku aż
do II wojny światowej związał
się z Gniewkowem. 30 listopada
1928 roku wojewoda poznański
Gestapo prowadziło przeciwko niemu śledztwo, w wyniku, którego został wysiedlony
z województwa poznańskiego.
Zajął się pokątnym handlem,
a od 1 sierpnia 1942 roku do
31 stycznia 1945 roku – czyli
do wkroczenia wojsk radzieckich – pracował w Dziale Zaopatrzenia w Kopalni Węgla
Czeladź-Piaski. W okresie okupacji zajmował się także konspiracją.
Po wojnie, od 1 maja 1945 do
końca 1947 roku pełnił funkcję
wójta zawodowego i Urzędnika
Stanu Cywilnego w Sierakowie
. Celem dopilnowania dwójki
najstarszych dzieci przygotowujących się do matury zrezygnował z pracy samorządowej.
W roku 1948 rozpoczął pracę na stanowisku księgowego
w Składzie Towarów Tekstyl-
K
Augustyn Pyka urodził
się 16 grudnia 1895
roku we wsi Lubockie
w powiecie Lubliniec
w rodzinie chłopskiej.
Jego rodzice – ojciec
Józef i matka Maria,
z domu Losik - byli
rolnikami. Ukończył
7-klasową szkołę
powszechną i 2-letnią
szkołę rolniczą.
Dziękuję Panu Januszowi
Szewczukowi, wnukowi pana
Augustyna, za udostępnienie
kopii dokumentów i pamiątek
rodzinnych wykorzystanych
w opracowaniu.
GNIEWKOrama
nr 02/2011
nych p. Franciszki Stanisławskiej w Piekarach Śląskich ,
pełniąc jednocześnie funkcję kierownika budowy domu
mieszkalnego państwa Stanisławskich w Lublińcu. 2 listopada 1948 roku objął stanowisko
kierownika Referatu Finansowego Miejskiej Rady Narodowej
w Malborku. Przeprowadzka
do Malborka podyktowana była
rozpoczęciem przez syna p.
Augustyna – Włodzimierza –
studiów na Politechnice Gdańskiej. Od 1 grudnia 1951 do 23
marca 1956 roku, ze względu
na chorobę - astmę - zmuszony był do rezygnacji z pracy zawodowej . W maju roku 1955
mieszkał w Stalinogrodzie (dziś
Katowice). Aktywność zawodową wznowił 24 marca 1956
roku zatrudniając się w chorzowskich Zakładach Azotowych. W marcu tego roku objął
funkcję przewodniczącego Rady
Zakładowej Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Piekarach
Śląskich, którą pełnił do lutego
1962 roku. Jako Przewodniczący Spółdzielni opracował m.in.
Regulamin Pracowniczej Kasy
Zapomogowo-Pożyczkowej i Zakres działalności Zakładowego
Społecznego Inspektora Pracy
– zwracając uwagę na ochronę
kobiet w ciąży, poprawę warunków pracy i wypoczynku po
pracy oraz aktywność kulturalną pracowników. 24 lipca 1956
roku, ze względu na stan zdrowia, zrezygnował z pracy w Zakładach Azotowych i rozpoczął
4-letnią pracę w Spółdzielni
Spożywców Społem w Piekarach Śląskich jako pracownik
umysłowy. 31 stycznia 1962
roku, na własną prośbę, został
przeniesiony w stan spoczynku.
8 stycznia 1962 roku tarnowski
oddział ZUS przyznał mu rentę. Postanowił jednakże jeszcze
objąć kierownictwo nowo utworzonej Spółdzielni Mieszkaniowej „Własna Strzecha”, agendy
PSS, gdzie pracował do przejścia na emeryturę.
HISTORIA 11
Aktywnie działał w różnych
organizacjach: zawodowych,
niepodległościowych i społecznych. Był członkiem Związku
Zawodowego Pracowników Samorządu Terytorialnego i Użyteczności Publicznej (okręg
Katowice, Oddział w Lublińcu), Związku Hallerczyków,
Koła Ligi Obrony Powietrznej
i Przeciwgazowej w Gniewkowie (w latach 1933-34),
a także Prezesem Parafialnym
Akcji Katolickiej w Gniewkowie
(mianowany przez Archidiecezjalny Instytut Akcji Katolickiej
w Poznaniu). Jako działacz
Polskiego Związku Zachodniego współtworzył Obwód
PZZ w Lublińcu, mający na
celu utrwalanie polskości na
Ziemiach Odzyskanych. Ponadto działał w Polskiej Partii
Socjalistycznej i w Powszechnej
Spółdzielni Spożywców w Piekarach Śląskich, a jako Radca
Rady Zakładowej Powszechnej
Spółdzielni Spożywców w Tarnowskich Górach krzewił ideę
oszczędzania w PKO, mobilizując pracowników Spółdzielni do
zakładowego systematycznego
oszczędzania. Poza tym był
członkiem Ochotniczej Straży
Pożarnej, Polskiego Czerwonego Krzyża, Związku Bojowników o Wolność i Demokrację
oraz Związku Pracowników
Handlu i Spółdzielczości.
Nieobca była mu służba wojenna. W czasie I wojny światowej służył najpierw 3 lata
w armii zaborcy, a następnie
rok w armii gen. Józefa Hallera. 3 marca 1916 roku został
bowiem powołany do wojska do
armii niemieckiej. Po 6-cio tygodniowym szkoleniu w 2 Baonie
Zapasowym 51 pułku piechoty
przydzielono go do II kompanii
11 pułku piechoty we Francji.
W bitwie nad Sommą p. Pyka
dostał się 1 lipca 1916 roku do
niewoli francuskiej. 1 czerwca
1919 roku wstąpił jako ochotnik
do armii gen. Hallera we Francji.
Uczestniczył również w walkach
plebiscytowych o przyłączenie
Śląska do Polski. 15 lipca 1919
roku wstąpił ochotniczo do 53
pułku piechoty strzelców kre-e
sowych w Wojsku Polskim we
u
Francji, a 22 lutego 1920 roku
u
został przesunięty do Baonu
Zapasowego tegoż pułku piecho-ty. 5 czerwca 1920 roku urlo-o
powano go bezterminowo do
m
akcji plebiscytowej na Górnym
Śląsku w gminie Kochanowice,,
podczas której agitował w spra-wie przyłączenia Śląska do Pol-ski. Za to i za późniejszy udziałł
w III Powstaniu Śląskim groziłaa
mu utrata posady w magistra-k
cie w Lublińcu. Jako pracownik
lublinieckiego magistratu spo-o
rządził potajemnie dla Polskiego
Komisariatu Plebiscytowego spiss
ludności miasta Lublińca. Byłł
również członkiem krzewiącego
patriotyzm chóru „Halka”. 16
czerwca 1920 roku został tymczasowo zwolniony z obozu kon-
centracyjnego w Sosnowcu i tym
samym został zwolniony z wojska polskiego. Warto nadmienić,
że w latach 1919-1920 obozy
takie tworzono na zlecenie Ministerstwa Spraw Wojskowych
i Naczelnego Dowództwa Wojska
Polskiego w związku z ogromną migracją ludności cywilnej
i żołnierzy. Gromadzono w nich
jeńców wojennych oraz uchodźców wojskowych i cywilnych.
Obozy te miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno
materialnego jak i zdrowotnego,
a ponadto stanowiły punkt przejściowy dla przemieszczających
się osób. Niezależnie w obozach
takich przebywały również osoby
uważane za niepewne lub wręcz
wrogie w stosunku do niepodległości Polski.
Augustyn Pyka od 2 do 8 maja
1921 roku – czyli do objęcia Lublińca - walczył również w III
Powstaniu Śląskim w III kompanii 3-go baonu lublinieckiego.
Od 9 maja do końca powstania,
a więc do 29 czerwca 1921 roku
był pisarzem baonowym wojsk
powstańczych w koszarach lublinieckich. Po włączeniu Śląska
do Polski zorganizował Placówkę
Hallerczyków. II wojna światowa
była dla niego okresem działalności konspiracyjnej. Nigdy nie
wyparł się polskiego pochodzenia, dzięki czemu jego dzieci
po wojnie mogły być zwolnione z opłat szkolnych za naukę
w gimnazjum. Nie zaliczono go
do żadnej z czterech grup niemieckiej listy narodowościowej.
Ostatni przedwojenny burmistrz
Gniewkowa był wielokrotnie odznaczany. Otrzymał: Miecze Hallerowsk Medal Pamiątkowy za
lerowskie,
1
Wojnę 1918-1921,
Odznakę Honorową L.O.P.P., a także Srebrny
Z
Krzyż Zasługi
za zorganizowanie
z
gminy zbiorowej
w Sierakowie,
k
weryfikację
ludności autochtonicznej odbudowę szkół oraz
nicznej,
założen spółdzielczości i zazałożenie
kładów gastronomicznych. Poza
y odznaczono
od
tym
go Krzyżem
Powsta
Powstańców
Śląskich – jako
weteran powstań śląskich, Meweterana
P
dalem Pamiątkowym
za Służbę
Samorz
Samorządową
oraz odznaką
ofi
„Za ofiarną
pracę przy II Powszech
wszechnym
Spisie Ludności”.
gi
Jako gimnazjalista,
używający
p
języka polskiego
na lekcji i podprz
czas przerw,
nie raz doświadczał
prześladował ze strony zaborcy.
Był wychowany w duchu katolickim i uczęszczał na religię.
Pod koniec życia wrócił do
Piekar Śląskich. P. Pyka władał
językiem francuskim i niemieckim. Znajomością tego drugiego wykazał się m.in. tłumacząc
na język polski wszystkie miejscowe statuty w okresie swej
pracy w Zarządzie Miejskim
w Lublińcu.
P. Augustyn z pierwszą żoną
Agnieszką miał troje dzieci:
córkę Dorotę oraz synów Jana
i Włodzimierza. W 1958 roku
ponownie zawarł związek małżeński z Marią Adelajdą Stanisławską z Piekar Śląskich.
Zmarł 5 września 1971 roku
w Piekarach Śląskich.
nr 02/2011
GNIEWKOrama
12 ROZMAITOŚCI
Nowe świetlice wiejskie
tętnią życiem
Społeczność
Kawęczyna, Zajezierza
i Wierzchosławic
cieszy się z nowo
otwartych świetlic
wiejskich. Właśnie
w tych budynkach
mieszkańcy mogą choć
na chwilę zatrzymać
się i porozmawiać
o codziennych
problemach, jak
również o radościach
i wzajemnych
relacjach.
GNIEWKOrama
W
szystkie trzy świetlice zostały uroczyście otwarte
w ubiegłym roku. Dzięki pozyskanym środkom unijnym oraz
zaangażowaniu i determinacji
władz gminy, obiekty dziś służą
mieszkańcom.
Społeczność Kawęczyna
i Zajezierza cieszyła się z budynków jako pierwsza. Świetlice powstały w wyniku realizacji
projektu p.n. „Budowa świetlic wiejskich w Kawęczynie
i Zajezierzu” w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa
i rozwój wsi” objętego PROW
na lata 2007-2013. Trzecia
z nowopowstałych obiektów
ucieszyła mieszkańców Wierzchosławic. Budynek jest efektem prac nad projektem pn.
„Budowa świetlicy w Wierzchosławicach oraz modernizacja świetlic wiejskich” - Jest to
trzecia nowa świetlica w gminie
Gniewkowo, natomiast świetlice w Gąskach, Markowie,
Murzynku i Wielowsi zostały
kompleksowo wyremontowane.
Kolejne nowe obiekty powstaną
w Kaczkowie i Suchatówce. Jak
postawimy te budynki, zapotrzebowanie na nowe świetlice
zostanie niemal w stu procentach zaspokojone – mówi burmistrz Adam Roszak.
nr 02/2011
Obiekty robią ogromne wrażenia. Każdy z nich posiada
dużą salę główną, zaplecze kuchenne, pomieszczenia sanitarne i gospodarcze. Świetlice
stały się miejscem codziennych
spotkań mieszkańców i sympatyków wiosek. Opiekunowie
budynków mają pełne ręce roboty, gdyż odwiedzający mają
zawsze mnóstwo pomysłów, jak
wykorzystać nowe pomieszczenia. Dzieci biorą udział w konkursach i różnych zabawach.
– Nasi podopieczni są zawsze
otwarci na wszelkie propozycje.
Często wspólnie pieczemy ciasta, gofry i frytki. To nie tylko
centrum rozrywki, ale też miejsce, gdzie na spokojnie można
się spotkać i porozmawiać
o różnych problemach – mówi
opiekun świetlicy w Zajezierzu,
Pani Monika Majewska.
Świetlice dają społeczności
wiejskiej duże możliwości dla
wypełnienia czasu wolnego.
W budynkach są organizowane
różne imprezy okolicznościowe.
Bardzo modne w ostatnim czasie stały się zabawy Halloween,
zabawy Andrzejkowe i Jasełka.
Teraz przyszedł czas na zabawy karnawałowe, w tym bale
przebierańców z konkursami
na najładniejsze przebranie.
Wkrótce obędą się zabawy walentynkowe i ostatki.
Warto nadmienić, że Gmina Gniewkowo nie poprzestaje
na tych działaniach. W chwili
obecnej staramy się o dofinansowanie ze środków unijnych
do dwóch kolejnych projektów:
„Modernizacja świetlic wiejskich w Murzynnie, Wielowsi,
Markowie i Ostrowie oraz doposażenie świetlic wiejskich”,
w ramach którego oprócz
prac remontowych zostanie
zakupione wyposażenie świetlic w Kawęczynie, Zajezierzu
i Wierzchosławicach, tj. stoły, krzesła, lodówki, witryny
chłodnicze i kuchenki gazowo-elektryczne oraz „Budowa
świetlicy wiejskiej w Suchatówce i rozbudowa świetlicy
wiejskiej w Kaczkowie”. Łączny koszt realizacji projektów
wyniesie blisko 1,2 mln zł,
a kwota dofinansowania to prawie 700 tys. zł.
W roku bieżącym będą kontynuowane prace realizujące
projekt „Budowa placów zabaw
i adaptacja świetlicy wiejskiej”.
Przypomnijmy, że w roku ubiegłym powstało aż 19 nowoczesnych placów zabaw jako I etap
przedsięwzięcia. W roku 2011
zostaną zrealizowane prace
adaptacyjne świetlicy wiejskiej
w Więcławicach.
- Nadrabiamy zaległości
na terenach wiejskich naszej
gminy, stąd budowa i remonty
świetlic, place zabaw, budowa
kanalizacji. Fundusze unijne
są bodźcem do pozytywnych
zmian wizerunku wsi. Korzystamy z tej możliwości, składając wnioski o dofinansowanie
we wszystkich możliwych konkursach - zapewnia Adam Roszak, Burmistrz Gniewkowa.
(A.N.)
ROZMAITOŚCI 13
Astro-baza
już wkrótce otwarcie
W
14 miejscowościach
regionu trwa budowa
„Astro-baz” czyli nowoczesnych ogólnodostępnych
obserwatoriów astronomicznych. Obiekt w naszym mieście jest już praktycznie
gotowy, w trakcie są zaawansowane prace wykończeniowe. Model obser watorium
można oglądać na ustawionej
w Urzędzie Marszałkowskim
ruchomej makiecie, która
jest wierną kopią oryginału.
Miniatura „Astro-bazy” jest
podświetlana. Panel sterowania umożliwia automatyczne
otwieranie i zamykanie włazu
kopuły oraz obracanie platformy teleskopu.
Do Gimnazjum Nr 1
w Gniewkowie, przy którym
powstaje obserwatorium, dotarły już elementy wyposażenia
– automatyczny teleskop Meade LX 200 14”, teleskop słoneczny Coronado PST 40/400,
lornetka z piętnastokrotnym
powiększeniem oraz astronomiczna kamera CCD.
B u d y n e k „ A s t ro - b a z y ”
w Gniewkowie wraz z ich specjalistycznym wyposażeniem
powstaje dzięki wsparciu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Koszt
budowy i zakupu wyposażenia
jednej „Astro-bazy” to 299 tysięcy złotych.
„Astro-bazy” będą działać
na podobnej zasadzie jak „Orliki”, które mimo, że bardzo
często powstają przy szkołach
i są przez nie użytkowane, to
po lekcjach korzystają z nich
wszyscy mieszkańcy. Każda z
„Astro-baz” będzie miała swo-
ich opiekunów, którzy chętnie
opowiedzą o pracy obiektu.
Informujemy, że wkrótce
nastąpi uroczyste otwarcie
obiektu. Będzie to wielkie wy-
darzenie nie tylko na skalę gminy, ale całego regionu, bowiem
Gniewkowo będzie pierwszym
miastem, w którym Astro-Baza
zostanie otwarta. (A.N.)
Nauka jest dla każdego!
Czy pamiętasz
pierwsze telefony
komórkowe?
Duże, nieporęczne,
z czarno-białym
wyświetlaczem?
T
eraz spójrz na swój telefon.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że to niewielkie
urządzenie umożliwia nie tylko
rozmowę czy wysyłanie wiadomości tekstowych, ale również
robienie zdjęć, odtwarzanie filmów oraz korzystanie z nawigacji GPS. Niesamowite, prawda?
Niezależnie od tego czy
nam się to podoba, czy nie,
otaczający nas świat ulega ciągłym zmianom. Wspomniana
komórka jest jednym z przykładów, które mnożyć można
w nieskończoność - nowe komputery, samochody, telewizory,
oferty pracy...
Zmiany gospodarcze spowodowały przedefiniowanie
wymagań pracodawcy wobec
pracownika. W ofertach pracy coraz częściej jako kluczowe cechy miękkie podaje się
otwartość na nowe doświadczenia i chęć podnoszenia
kwalifikacji. Oznacza to, że
pracodawcy oczekują od przyszłych pracowników umiejętności nadążania za zachodzącymi
zmianami, chęci poszukiwania
nowych informacji, stawiania
pytań i szukania odpowiedzi
dotyczących nowych rozwiązań. Mówiąc krócej - poszukuje się pracowników otwartych
na zdobywanie wiedzy.
Pod koniec stycznia oficjalnie wystartował nowy serwis
internetowy www.naukadla-
kazdego.pl. Jak mówi Marcin
Lubnau – jeden z realizatorów
projektu „Duże zainteresowanie serwisem to potwierdzenie trendu trwającego od lat.
Potrzeba podnoszenia swoich
kwalifikacji, utrwala się coraz
bardziej w naszej świadomości.
Niestety wciąż jeszcze brakuje
miejsc – także w Internecie,
które w sposób kompleksowy
podchodzą do tematyki i oferty
kształcenia.”
Nowo otwarty serwis oprócz
aktualnej i rozbudowanej bazy
placówek z ofertą kształcenia
dla dorosłych, zawiera obszerną bazę wiedzy. W serwisie
znajdziemy ofertę edukacyjną
ponad 100 szkół z województwa
kujawsko-pomorskiego. Oferta
placówek obejmuje różne poziomy nauczania. Jest atrakcyjna nie tylko dla ludzi młodych,
kontynuujących naukę, lecz
także dla osób starszych, zainteresowanych podniesieniem
swoich kwalifikacji. Nawigację po szczegółowych opisach
kierunków, zawodów i specjalności ułatwi rozbudowana
wyszukiwarka i wirtualny doradca. Zawartość merytoryczna serwisu została wzbogacona
o wywiady z coachem oraz doradcą zawodowym. I jak zapowiadają realizatorzy, to dopiero
początek.
Dla odwiedzających serwis
przygotowano konkurs z atrakcyjną nagrodą główną. Udział
w konkursie gwarantuje wypełnienie ankiety, której wyniki
poznamy pod koniec marca.
Wtedy też odbędzie się losowanie zwycięzców.
Serwis www.naukadlakazdego.pl powstał w ramach realizacji projektu „Nauka dla
każdego” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
nr 02/2011
GNIEWKOrama
14 ROZMAITOŚCI
Gniewkowo Gminą Fair Play
po raz trzeci!
Gmina Gniewkowo uhonorowana została
po raz trzeci prestiżowym tytułem
„Gmina Fair Play 2010”. Konkurs co roku
kierowany jest do gmin, które na swym
terenie stwarzają możliwie najlepsze
warunki dla rozwoju działalności
inwestycyjnej i gospodarczej.
N
asza gmina otrzymała
certyfikat w kategorii
„miasteczko i małe miasto”. Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbyło się 17
grudnia 2010 w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki
w Warszawie.
Głównym zamierzeniem
konkursu jest m.in. popularyzowanie etyki w działalności
samorządów, przejrzystości
procedur i postaw, które sprzyjają podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych. Konkurs
„Gmina Fair Play” od 9 lat
weryfikuje, wyróżnia i promuje polskie gminy, które mogą
stanowić wzór dla innych w zakresie przyciągania i obsługi
inwestycji i inwestorów, przejrzystych relacji z przedsiębiorcami i społecznością lokalną
oraz w zakresie inwestycji własnych, dbałości o środowisko
naturalne i potrzeb osób niepełnosprawnych.
Weryfikacja gmin biorących
udział w konkursie przebiegła
dwuetapowo. W I etapie weryfikowano ankiety konkursowe,
w których gminy dokonały samooceny swoich działań, prezentując swoje dotychczasowe
dokonania i plany na przyszłość.
W ankiecie pytano przede
wszystkim o walory gospodarcze gminy i warunki prowadzenia działalności gospodarczej,
o ofertę inwestycyjną gminy
dla inwestorów, o wachlarz kierunków promocyjnych, jakie
gmina wykorzystuje dla swojego uatrakcyjnienia, o zakres
i jakość inwestycji własnych
gminy, o infrastrukturę biznesu
w gminie, o dostęp infrastruktury technicznej, o organizację
obsługi inwestorów w gminie,
o pro-ekologiczny charakter
inwestycji w gminie oraz dostosowywanie ich do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Pytano też
o otwartość miejscowej społeczności wobec inwestorów
zewnętrznych oraz o dotychczasowe osiągnięcia w przyciąganiu inwestycji biznesowych
i mieszkaniowych, a także
o inne osiągnięcia gospodarcze
i kulturalne gminy.
W II etapie odpowiednio
przygotowani audytorzy w celu
weryfikacji danych zawartych
w ankietach przeprowadzili
audyty w gminach. Dodatkowym elementem weryfikacji
było badanie losowo wybranych
inwestorów prowadzących inwestycje na terenie gmin ubiegających sie o certyfikat. Suma
przyznanych przez audytorów
i inwestorów ocen zdecydowała
o przyznaniu Gminie Gniewkowo certyfikatu „Gmina Fair
Play 2010”.
Dzięki aktywnemu udziałowi w tego typu wydarzeniach,
nasza gmina ma możliwość
wykazania wszystkich podjętych działań w ciągu ostatnich
lat w obszarze inwestycyjnym, kulturalnym, ekologicznym i promocyjnym. Właśnie
otwartość na nowe inwestycje
i promocja naszej gminy na
szeroką skalę zaważyły o tym,
że to właśnie my znaleźliśmy
się wśród laureatów tak prestiżowego wydarzenia. (A.N.)
Gniewkorama na Facebooku
Na portalu społecznościowym facebook.pl pojawił się profil „Gniewkoramy”.
Niespełna miesiąc, a już dołączyło do znajomych prawie 200 osób.
R
edakcja miesięcznika chce
w ten sposób informować
o nowych numerach gazety
w Internecie. Przypominamy
również, że każdego miesiąca
GNIEWKOrama
oprócz wersji papierowej, którą znajdą Państwo w sklepach
na stronie Urzędu Miasta
Gniewkowa (www.gniewkowo.
com.pl) można zapoznać się
nr 02/2011
z e-wydaniem nowych numerów.
Wersja w sieci zostaje umieszczona kilka dni wcześniej, zanim do sklepów na półki trafią
drukowane egzemplarze.
Zachęcamy również do dzielenia
się swoimi pomysłami, wrażeniami dotyczącymi naszej lokalnej
społeczności, którą staramy się
opisywać na naszych łamach.
ROZMAITOŚCI 15
Plan imprez sportowych
organizowanych przez koło nr 80 PZW w Gniewkowie na rok 2011
1 maj 2011
24 lipiec 2011
29 maj 2011
14 sierpień 2011
12 czerwiec 2011
4 wrzesień 2011
Zawody Spinningowe, glinianki Michałowo
Zawody Spławikowe dla dzieci, jez. Nowe Suchatówka
Zawody Spławikowe o Mistrza Koła, glinianki Michałowo
3 lipiec 2011
Zawody Drużynowe o Puchar Burmistrza, gliniaki Michałowo
Zawody dla działaczy i sponsorów, gliniaki Michałowo
Zawody Spławikowe Rodzinne, jez. Nowe Suchatówka
Zawody Spinningowe o Puchar Prezesa Koła,
jez. Nowe Suchatówka
Serdecznie zapraszamy! Szczegółowe informacje na temat zawodów dostępne będą na plakatach plakatach na stronie internetowej: www.pzwgniewkowo.pl.tl
Podziękowanie
Pragnę złożyć najserdeczniejsze wyrazy wdzięczności
za uczestnictwo we Mszy Świętej Pogrzebowej
śp. Konstantego Sąsały
Serdeczne Bóg Zapłać Kapłanom za Eucharystię: Ks. Proboszczowi Tadeuszowi
Krzymińskiemu i Ks. Prałatowi Mieczysławowi Wagnerowskiemu, Pracownikom Zakładu
Pogrzebowego Paradowscy za profesjonalną obsługę, Delegacjom NZOZ Eskulap, Urzędu
Miasta, Rady Miejskiej, Firmie Mortus z Bydgoszczy, Związku Kombatantów; rodzinie,
znajomym sąsiadom za modlitwę i uczestnictwo w ostatnim pożegnaniu.
Podziękowania składa
Córka Lidia Lewandowska
nr 02/2011
GNIEWKOrama
16 ROZMAITOŚCI
Konkurs na logo MGOKSiR
Zapraszamy do wzięcia
udziału w konkursie
na logo Ośrodka
Kultury. Poniżej
regulamin konkursu
otwartego na projekt
logo MiejskoGminnego Ośrodka
Kultury Sportu
i Rekreacji.
1. Celem konkursu jest wykreowanie logo M-GOKSiR jako
jego znaku rozpoznawczego, zaangażowanie lokalnej
społeczności w proces tworzenia symboli wspólnoty samorządowej oraz budowanie
tożsamości gminnej.
2. Organizatorem konkursu
jest M-GOKSiR.
3. Przedmiotem konkursu jest
stworzenie projektu logo MGOKSiR.
4. Warunki uczestnictwa:
a) Konkurs ma formułę otwartą skierowaną do dzieci,
młodzieży i osób dorosłych
będących mieszkańcami
Gminy Gniewkowo;
b) W konkursie nie mogą
uczestniczyć członkowie komisji konkursowej;
c) Warunkiem uczestnictwa
w konkursie jest wykonanie
projektu logo w formacie
jpg (zdjęcie cyfrowe lub cdr.
(Corel Draw 11)
d) Każdy uczestnik może zło-
GNIEWKOrama
żyć maksymalnie 3 prace
konkursowe.
5. Zasady konkursu:
a) Pracę należy opatrzyć jedynie pseudonimem lub
symbolem. Osobno należy
dołączyć zaklejoną małą kopertę podpisaną tym samym
pseudonimem lub symbolem, a zawierającą dane
osobowe uczestnika konkursu (imię i nazwisko, adres,
nr tel, data urodzenia). Projekt oraz koperta z danymi
osobowymi winna być złożona w dużej kopercie jedynie z napisem „Konkurs na
logo”. W przypadku uczestnika małoletniego należy
dodatkowo podać dane osobowe jego przedstawiciela
ustawowego. Oceniane będą
tylko złożone, kompletne
projekty. Koperty z danymi
osobowymi otwarte zostaną
po wyłonieniu przez Komisję Konkursową najlepszego
projektu logo;
b) W przypadku złożenia przez
jednego uczestnika konkursu kilku prac (maksymalnie
3) każda praca powinna być
osobno zapakowana w kopertę , podpisana pseudonimem lub symbolem
i zawierać małą kopertę
z danymi osobowymi uczestnika konkursu;
c) Prace konkursowe należy
składać osobiście lub pocztą od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 11.03.2011r.
w sekretariacie M-GOKSiR,
ul. Dworcowa 5, 88-140
Gniewkowo. W przypadku
nr 02/2011
przesyłki listowej decyduje
data stempla pocztowego.
Na kopercie należy umieścić
dopisek „Konkurs na logo”.
Projekty złożone po terminie nie podlegają ocenie;
d) Nadesłane prace konkursowe nie będą zwracane;
e) Autorzy lub przedstawiciele
ustawowi w przypadku osób
małoletnich zgadzają się na
przetwarzanie danych osobowych, stosownie do wymogów przepisów ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, póz.
883 z późn. zm.);
6. Rozstrzygnięcie konkursu:
do 31.03.2011r.
a) Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa;
b) Komisja ocenia zakodowane prace według przyjętych
kryteriów: pomysłowość,
artystyczne wykonanie, estetyka projektu, a także
przydatność do celów promocyjno-reklamowych;
c) Organizator zastrzega sobie
prawo do odmowy wyłonienia zwycięzcy i rozstrzygnięcia konkursu, gdyby
nadesłane projekty nie
spełniły przyjętych przez
organizatora kryteriów oraz
oczekiwań;
d) Uczestnik, którego projekt
zostanie wytypowany na
logo M-GOKSiR otrzyma
atrakcyjną nagrodę o wartości 200zł.;
e) Zwycięzca konkursu po jego
zakończeniu podpisze umowę dotyczącą nieodpłatnego
przeniesienia praw autorskich do logo M-GOKSiRw
zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu,
wprowadzania do pamięci
komputera, publicznego wystawiania i prezentowania
w Internecie pracy konkursowej;
f) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do
opublikowania imienia,
nazwiska i informacji
o laureacie konkursu oraz
umieszczenie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz
w mediach i Internecie.
Zapraszamy
na warsztaty
dziennikarskie
Informujemy, że MiejskoGminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Gniewkowie zaprasza na Warsztaty
Dziennikarskie.
Zajęcia adresowane są dla
dzieci i dorosłych. Warsztaty potrwają 2 miesiące (raz
w tygodniu). Każdy z uczestlników otrzyma zaświadczenie.
Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych w dniu
7.03.2011 r. o godz. 17.00 na
spotkanie organizacyjne w sali
koncertowej w MGOKSiR (II
piętro), ul. Dworcowa 5.
Oferta
MGOKSiR
Już od początku marca
ruszają na nowych zasadach sekcje zainteresowań
w MGOKSIR. Zapraszamy
do zapisywania się już teraz,
gdyż na niektóre zajęcia obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Wśród zupełnie nowych
zajęć dla młodszej części Gniewkowian polecić
można zajęcia w ramach
Plastycznego Przedszkola,
zajęcia umuzykalniające dla
przedszkolaków, warsztaty
kreatywne, sekcję dziecięcego zespołu wokalnego
i zajęcia w ramach Klubu
Familijnego. Oczywiście
w dalszym ciągu proponujemy zajęcia karate i tańca
nowoczesnego.
Dla dorosłych proponujemy absolutną nowośćzumba dance, tj.połączenie
fitnessu z tańcem, a oprócz
tego projekcje filmowe w ramach Gniewkowskiego Klubu Filmowego czy projekcje
sportowe.
Pełna oferta zajęć dla
dzieci, młodzieży i osób dorosłych zamieszczona jest
w załącznikach oraz na stronie internetowej www.mgoksirgniewkowo.pl
SPORT 17
Deble siatkarskie
14.01.2011r., nauczyciele wychowania fizycznego w Gimnazjum nr1 w Gniewkowie
zorganizowali turniej duetów siatkarskich dla uczennic z klasy 1g sportowej.
Uczennice grały systemem każdy z każdy na zmniejszonym boisku do siatkówki.
Z
espół tworzyły dwie zawodniczki w polu i jedna rezerwowa. Zmniejszona liczba
zawodniczek na boisku wymagała od siatkarek precyzyjnego
wykonywania elementów technicznych i taktycznych, podejmowania szybkiej i trafnej
decyzji, ścisłego współdziałania
z partnerką, wzmożonej aktywności i odpowiedniej zdolności
bojowej. Mimo, że uczennice trenują w klasie sportowej
siatkarskiej dopiero pół roku,
wszystkie wyżej wymienione
elementy były bardzo wyraźnie
zauważalne w grze. „Deble”
siatkarskie wygrały uczennice
w składzie: Martyna Kuraszkiewicz, Zofia Trojanowska i Anna
Zygmunt. Wszystkie zawodniczki otrzymały nagrody rzeczowe, słodycze i dyplomy.
Siatkarki wraz z organizatorami panią Ewą Pietruczuk
i panem Damianem Szałkiewiczem serdecznie dziękują
państwu Ilonie i Krzysztofowi
Kuraszkiewiczom, państwu
Balbinie i Piotrowi Trojanowskim, pani Karinie Ciszak oraz
Właścicielom firmy AUTOKOMPLEX w Wielowsi, za
ufundowanie nagród.
Ewa Pietruczuk
Podziękowanie
Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Kujawskiej w Gniewkowie, nauczyciel wychowania
fizycznego Pani Ewa Pietruczuk oraz uczennice z klasy I g sportowej-siatkówka
i II g sportowej-koszykówka, serdecznie dziękują:
Właścicielom firmy AUTO-KOMPLEX w Wielowsi i Prezesowi Zarządu Harasówka Spółka ZOO Panu Krzysztofowi
Haras, za wsparcie finansowe na zakup profesjonalnych bluz dla całego zespołu siatkarek z klasy I g, właścicielowi
firmy AUTO-CZAR w Wielowsi Panu Cezaremu Ihnatowiczowi i właścicielce firmy Max-Sprint w Gniewkowie Pani
Magdalenie Skoniecznej za dofinansowanie zakupu adidasów firmy asics dla siatkarek z klasy I g, Państwu Elżbiecie
i Robertowi Piotrowskim i Anonimowym Darczyńcom z Więcławic i z Szadłowic, za przekazanie pieniędzy na zakup
jedenastu profesjonalnych piłek do koszykówki firmy spalding tf-1000 dla uczennic z klasy 2g, nauczycielowi wychowania fizycznego Panu Bartoszowi Kuźniackiemu za wszechstronne wsparcie naszych działań.
nr 02/2011
GNIEWKOrama
18 SPORT
Gniewkowska
Liga
Badmintona
Gniewkowska
Halowa Liga
Piłki Nożnej
ORGANIZATOR: MGOKSiR w Gniewkowie.
www.mgoksirgniewkowo.pl
ORGANIZATOR: MGOKSiR w Gniewkowie.
www.mgoksirgniewkowo.pl
Wyniki spotkań z dnia 05.02.2011 r.:
Wyniki XVI kolejki z dnia 12.02.2011 r.:
JACZE-OGRODZENIA G-WO – BONDUELLE – 0 : 5
P.W.PAWEŁ BARCZAK BKS – 2 PK INOWROCŁAW - 4 : 2
BONDUELLE – Radosław Urbański – 2,5, Marcin Wiedeholz – 2,5.
P.BARCZAK – Mateusz Woźniak – 2, Bartosz Woźniak, Konrad Mazurski.
2 PK – Łukasz Lewandowski, samobójcza.
MBBG – RACQUET – 2 : 3
MBBG – Mirosław Chwiałkowski – 2.
RACQUET – Tomasz Wiśniewski – 1,5, Sławomir Bożko – 1,5.
BLOKERSI – SNAJPER – 5 : 0
BLOKERSI – Paweł Kwiatkowski – 2,5, Adam Pokorski – 2,5.
MBBG – BLOKERSI – 2 : 3
ASLAS – CYKORIA - 1 : 6
ASLAS – Dawid Łada.
CYKORIA – Michał Tomczyk – 2, Arkadiusz Kaźmierczak – 2, Kamil
Morawski, Artur Pietrzak.
BONDUELLE – SKOBEL TEAM – 9 : 2
MBBG - Mirosław Chwiałkowski – 2.
BLOKERSI – Paweł Kwiatkowski – 1,5, Adam Pokorski – 1,5.
BONDUELLE – Arkadiusz Makowiecki – 5, Bartosz Czaplewski – 3,
Damian Kaźmierczak.
SKOBEL – Maciej Derkowski – 2.
MBBG – BARRACUDA TEAM – 2 : 3
MIKRUS – OMEGA - 3 : 1
MBBG - Mirosław Chwiałkowski – 1,5, Gwidon Graczyk – 0,5.
BARRACUDA – Bartosz Urbański – 2,5, Wojciech Wesołowski – 0,5.
MIKRUS – Łukasz Jaranowski – 2, Miłosz Manerowski.
OMEGA – Łukasz Gotowalski.
BONDUELLE – BLOTKI INOWROCŁAW – 2 : 3
TAJFUN – JACZE-OGRODZENIA G-WO – 1 : 4
BONDUELLE – Radosław Urbański – 1,5, Marcin Wiedeholz – 0,5.
BLOTKI – Jacek Sztubecki – 2, Paweł Iwanicki – 1.
TAJFUN – Krzysztof Piernik.
JACZE – Krzysztof Sobczak – 3, Dariusz Wójciński.
OLKI INOWROCŁAW – RACQUET – 5 : 0
MARMIS.COM.PL – DROB-SED – 2 : 5
OLKI – Marek Aleksander – 2,5, Damian Aleksander – 2,5.
MARMIS – Michał Ciesielski, Rafał Olszewski.
DROB-SED – Sławomir Szefler – 2, Łukasz Kempski, Damian Kempski, Marcin Proch.
TABELA GHLPN PO XVI KOLEJKACH:
TABELA GLB :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
SOLNO
BONDUELLE
OLKI INOWROCŁAW
BLOTKI INOWROCŁAW
BLOKERSI
RACQUET
BARRACUDA TEAM
JACZE-OGRODZENIA G-WO
MBBG
TEMIDA
SNAJPER
Pismo zrzeszone w Stowarzyszeniu
Polskich Mediów, wpisane do Rejestru
Dzienników i Czasopism pod nr 586
Redaguje Kolegium:
redaktor naczelny: Dawid Rogalski
redaktorzy: Aleksander Kręc,
GNIEWKOrama
- 11 – 20 – 44 : 11
- 12 – 20 – 46 : 14
- 10 – 19 – 44 : 6
- 9 – 18 – 36 : 9
- 10 – 16 – 27 : 23
- 12 – 16 – 18 : 42
- 10 – 14 – 20 : 30
- 10 – 14 – 21 : 29
- 9 – 10 – 12 : 33
- 10 – 10 – 0 : 50
- 7 – 8 – 7 : 28
Joanna Kowalska,
Joanna Gmaj-Murawska.
Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania tekstów oraz ich korekty.
Dyżur redakcyjny w 1 i 2 wtorek
miesiąca w godz. 14.00-16.00
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
nr 02/2011
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
DROB-SED
CYKORIA
JACZE-OGRODZENIA G-WO
BONDUELLE
MARMIS.COM.PL
P.W.PAWEŁ BARCZAK BKS
2 PK INOWROCŁAW
ASLAS
MIKRUS
TAJFUN
SKOBEL TEAM
OMEGA
Sportu i Rekreacji w Gniewkowie
przy ul. Dworcowej 5.
Adres redakcji:
Urząd Miejski w Gniewkowie,
ul. 17 stycznia 11, 88-140 Gniewkowo.
e-mail: [email protected]
tel. 52 3558800
- 16 – 43 – 90 : 29
- 16 – 36 – 57 : 28
- 16 – 32 – 86 : 58
- 16 – 31 – 82 : 54
- 16 – 30 – 59 : 53
- 16 – 28 – 50 : 41
- 16 – 27 – 61 : 42
- 15 – 18 – 51 : 62
- 16 – 13 – 38 : 51
- 16 – 13 – 35 : 53
- 15 – 6 – 36 : 76
- 16 – 0 – 12 : 111
Skład: Iwona Cenkier
Druk: Express Media Sp. z o.o.
materiały do następnego
numeru należy przesyłać
do 10 marca
SPORT 19
Puchar zostaje
w naszym gimnazjum
21 stycznia (piątek) o godz. 9.00
w sali widowiskowo-sportowej przy
ul. Dworcowej 11 odbył się I Noworoczny
Turniej Siatkarski Dziewcząt o Puchar
Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Ziemi
Kujawskiej w Gniewkowie.
W
śród rywalizujących ze
sobą systemem „każdy
z każdym” zespołów znalazły
się reprezentacje:
– III LO im. Królowej Jadwigi
z Inowrocławia,
– Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 „Ekonom”z
Inowrocławia,
– Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła
II „Chemik” z Inowrocławia
– klasy 3b sportowej z Gimna-
zjum nr 1 w Gniewkowie.
Po rozegraniu wielu emocjonujących meczów z zawodów
zwycięsko wyszły dziewczęta
z klasy sportowej gimnazjum
z Gniewkowa trenowane przez
pana Tomasza Frąszczaka pokonując kolejno: 2:0 -III LO
i EKONOMIKA oraz 2:1 CHEMIKA.
Dzięki wsparciu firmy MAXSprint Magdalena Skonieczna
w Gniewkowie, wszystkie zespoły uhonorowane zostały medalami i pucharami, a główni
organizatorzy turnieju, nauczyciele wychowania fizycznego
pani Ewa Pietruczuk i pan Bartosz Kuźniacki, zadbali także
o ciekawą oprawę muzyczną
i wizualną tegoż wydarzenia.
Warto również podkreślić,
że wkrótce po tym sukcesie
nasze gimnazjalistki zdobyły
tytuł MISTRZYŃ POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO szkół
gimnazjalnych, a w ćwierćfinałach wojewódzkich zajęły trzecie miejsce. Ewa Pietruczuk
nr 02/2011
GNIEWKOrama
GNIEWKOrama
nr 02/2011

Podobne dokumenty

Pobierz dokument

Pobierz dokument doszło do zderzenia samochodu land rover z manem. Kierowca się zagapił. Czwarty najpoważniejszy wypadek tego dnia miał miejsce w Suchatówce kilka godzin później. Samochód osobowy kierowany przez 31...

Bardziej szczegółowo

Pobierz dokument

Pobierz dokument oszalała. Atmosfera i zabawa była świetna czego skutkiem były świetne występy i wzorowa organizacja. Impreza trwała do północy. Oprócz cygańskich gwiazd oraz Elvisa można było usłyszeć również Kami...

Bardziej szczegółowo

Pobierz dokument

Pobierz dokument szefom instytucji za dotychczasową współpracę. Potwierdził dobre relacje z Urzędem Marszałkowskim oraz Starostwem Powiatowym w Inowrocławiu. Podkreślił, że „kryzys odczuwalny jest w całym kraju, al...

Bardziej szczegółowo