Uchwała nr 25/12 Senatu Uniwersytetu Medycznego im

Komentarze

Transkrypt

Uchwała nr 25/12 Senatu Uniwersytetu Medycznego im
Uchwała nr 25/12
Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
z dnia 29 lutego 2012 roku
w sprawie ustalenia „Zasad zbycia aktywów trwałych, oddania ich w dzierżawę, najem,
użytkowanie oraz użyczenie przez podmioty lecznicze, dla których Uniwersytet
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego pełni funkcję podmiotu tworzącego”
Senat działając na podstawie § 37 ust. 1 pkt 13) Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, uchwala co następuje:
§1
W
celu
zapewnienia
racjonalnego
wykorzystania
mienia
posiadanego
przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz zapewnienia nadzoru
nad
prawidłowością
gospodarowania
mieniem,
działając
na
podstawie
art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2011 roku, Nr 112, poz. 654 ze zm.) ustala się „Zasady zbycia aktywów trwałych,
oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie przez podmioty lecznicze, dla
których Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego pełni funkcję podmiotu
tworzącego”, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Traci moc uchwała Senatu nr 383/2004 z 27 października 2004 roku.
§3
Do spraw wszczętych związanych z procedurą będącą przedmiotem niniejszej uchwały
wszczętych przed dniem jej wejścia w życie stosuje się przepisy dotychczasowe.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rektor
prof. dr hab. Jacek Wysocki
Załącznik do Uchwały Senatu 25/2012
Zasady zbycia aktywów trwałych, oddania ich w dzierżawę, najem,
użytkowanie
oraz użyczenie przez podmioty lecznicze, dla których podmiotem
tworzącym
jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
§1
Ilekroć w Uchwale mowa o:
1. zakładzie, rozumie się przez to podmiot leczniczy, dla którego Uniwersytet Medyczny im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pełni rolę podmiotu tworzącego,
2. aktywach trwałych – rozumie się przez to środki trwałe zakładu w rozumieniu ustawy
o rachunkowości, o wartości początkowej nie mniejszej niż 3.500 zł,
3. Kodeksie Cywilnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1960 r. (Dz. U.
z 1964 roku. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
I. Zbycie aktywów trwałych zakładu.
§2
1. Zbycie aktywów trwałych zakładu może być dokonane przy zachowaniu następujących
warunków:
1) są one zbędne do realizacji zadań statutowych zakładu, np. w wyniku
przeprowadzonej restrukturyzacji, zmniejszenia zakresu świadczonych usług lub
w przypadku w którym ich dalsza eksploatacja jest nieuzasadniona ekonomicznie,
2) nie prowadzi to do ograniczenia dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych.
2. Zbycie aktywów trwałych należy każdorazowo poprzedzić:
1) sporządzeniem przez zakład oceny techniczno-ekonomicznej przedmiotu zbycia, która
powinna zawierać:
-
uzasadnienie celowości dokonania obrotu aktywami trwałymi,
-
analizę ekonomiczną, z informacją o wartości księgowej oraz szacunkowej
wartości rynkowej przedmiotu zbycia,
-
informację o stanie technicznym przedmiotu zbycia,
2) uzyskaniem przez zakład pozytywnej opinii Rady Społecznej w sprawie zbycia
aktywów trwałych.
3. Decyzję w sprawie zbycia aktywów trwałych podejmuje kierownik zakładu,
na podstawie dokumentów określonych w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Zbycie aktywów trwałych o jednostkowej bieżącej wartości księgowej przekraczającej
10 000,00 zł lub o wartości początkowej wyższej niż 100 000,00 zł wymaga zgody
Rektora, która wydawana jest na podstawie wniosku przedłożonego przez kierownika
zakładu, zawierającego elementy określone w ust. 2.
5. Zbycie
aktywów
trwałych
o
jednostkowej
bieżącej
wartości
księgowej
nieprzekraczającej 10 000,00 zł i których wartość początkowa nie przekracza
100 000,00 zł następuje na zasadach określonych przez zakład, przy zachowaniu zasady
gospodarności.
6. Zbycie aktywów trwałych o jednostkowej bieżącej wartości księgowej przekraczającej
10 000,00 zł, lub o wartości początkowej wyższej niż 100 000,00 zł następuje
w drodze przetargu, przeprowadzonego na zasadach określonych przepisami Kodeksu
Cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. W przypadkach uzasadnionych interesem zakładu dopuszczalne jest odstąpienie
od zasady określonej w ust. 6, przy zachowaniu zasady gospodarności. Decyzję w tej
sprawie podejmuje kierownik zakładu.
8. Potwierdzenie dokonania zbycia aktywów trwałych stanowi faktura wraz z protokołem
zdawczo – odbiorczym.
9. Zbycie aktywów trwałych zakładu nie może być dokonane na rzecz:
1) kierownika zakładu i jego zastępców,
2) osób trzecich pozostających w stosunku pokrewieństwa z osobami pełniącymi funkcje
kierownicze w zakładzie,
3) osób trzecich pozostających w stosunku powinowactwa wobec osób pełniących
funkcje kierownicze w zakładzie,
4) podmiotów utworzonych przez zakład, oraz podmiotów, w których zakład, lub osoby
pełniące funkcje kierownicze w zakładzie, a także osoby wymienione w pkt 2 i 3,
są wspólnikami, posiadają większość głosów uprawnionych do głosowania
na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu lub pełnią funkcje w ich
organach, a także podmiotów w stosunku do których mogłoby powstać podejrzenie
uprzywilejowanego ich traktowania.
10. Kierownik zakładu przedkłada Rektorowi w sprawozdaniach półrocznych pisemną
informację
o
wszystkich
aktywach
trwałych
zbytych
w
danym
okresie
sprawozdawczym, zgodnie z załącznikiem nr 1, w terminie określonym w § 6 ust.1.
II. Wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie
aktywów trwałych zakładu.
§3
1. Wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych
zakładu może być dokonane przy zachowaniu następujących warunków:
1) są one zbędne do realizacji zadań statutowych zakładu,
2) nie prowadzi to do ograniczenia dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych.
2. Wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych
zakładu nie może być dokonane na rzecz:
1) kierownika zakładu i jego zastępców,
2) osób trzecich pozostających w stosunku pokrewieństwa z osobami pełniącymi funkcje
kierownicze w zakładzie,
3) osób trzecich pozostających w stosunku powinowactwa wobec osób pełniących
funkcje kierownicze w zakładzie,
4) podmiotów utworzonych przez zakład, oraz podmiotów, w których zakład, lub osoby
pełniące funkcje kierownicze w zakładzie, a także osoby wymienione w pkt 2 i 3,
są wspólnikami, posiadają większość głosów uprawnionych do głosowania
na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu lub pełnią funkcje w ich
organach, a także podmiotów w stosunku do których mogłoby powstać podejrzenie
uprzywilejowanego ich traktowania,
5) podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do zakładu.
3. Wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych
zakładu należy każdorazowo poprzedzić:
1) sporządzeniem przez zakład oceny techniczno-ekonomicznej, która zawiera:
a) w odniesieniu do majątku ruchomego:
-
uzasadnienie celowości wraz z informacją, czy ww. działania nie ograniczą
dotychczasowej dostępności do udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz nie
obniżą ich jakości,
-
informację o jednostkowej bieżącej wartości księgowej i wartości początkowej
majątku ruchomego,
-
informację o przewidywanej stawce czynszowej z tytułu dzierżawy, wynajęcia
lub oddania w użytkowanie,
-
informację o stanie technicznym majątku ruchomego,
-
informację o warunkach umowy, z uwzględnieniem okresu jej obowiązywania,
-
informację o sposobie wyboru oferenta,
b)
w odniesieniu do nieruchomości, dla umów zawieranych na okres dłuższy niż
30 dni:
-
uzasadnienie celowości, wraz z informacją, czy ww. działania nie ograniczą
dotychczasowej dostępności do udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz nie
obniżą ich jakości,
-
informację
o
przewidywanej
stawce
czynszowej
oraz
opłatach
eksploatacyjnych z tytułu dzierżawy, wynajęcia lub oddania w użytkowanie,
-
informację o stanie technicznym oraz powierzchni nieruchomości,
-
informację o warunkach umowy, z uwzględnieniem okresu jej obowiązywania,
-
informację o sposobie wyboru oferenta,
c)
w odniesieniu do umów dotyczących nieruchomości,
zawieranych
na
okres
30 dni lub krótszy - informację dotyczącą przedmiotu umowy, czasu jej
trwania oraz przewidywanej stawki czynszowej.
4. Wydzierżawienie, wynajęcie oraz oddanie w użytkowanie aktywów trwałych następuje:
1) w przypadku nieruchomości gdzie okres trwania umowy przekracza 12 miesięcy w drodze przetargu, przeprowadzonego na zasadach określonych przepisami Kodeksu
Cywilnego,
2) w przypadku aktywów trwałych ruchomych o wartości bieżącej księgowej
przekraczającej 10 000,00 zł, lub o wartości początkowej wyższej niż 100 000,00 zł –
w drodze przetargu, przeprowadzonego na zasadach określonych przepisami Kodeksu
Cywilnego,
3) w pozostałych przypadkach - na zasadach określonych przez zakład, przy zachowaniu
zasady gospodarności.
5. Wydzierżawienie, wynajęcie oraz oddanie w użytkowanie następuje każdorazowo na
podstawie zgody Rektora, która wydawana jest na podstawie wniosku przedłożonego
przez
Kierownika
w odniesieniu do:
zakładu,
zawierającego
elementy
określone
w
ust.
3,
1) nieruchomości, przekazanych zakładowi przez Uniwersytet w ramach umowy
bezpłatnego użyczenia,
2) nieruchomości będących w posiadaniu zakładu innych niż wymienione w pkt 1,
w odniesieniu do umów zawieranych na okres dłuższy niż 30 dni,
3) aktywów trwałych ruchomych o jednostkowej bieżącej wartości księgowej
przekraczającej 10 000,00 zł, lub o wartości początkowej wyższej niż 100 000,00 zł.
6. Użyczenie:
1) nieruchomości na okres dłuższy niż 30 dni lub
2) aktywów trwałych ruchomych o jednostkowej bieżącej wartości księgowej
przekraczającej 10 000,00 zł lub o wartości początkowej wyższej niż 100 000,00 zł
na okres dłuższy niż 30 dni
- następuje na podstawie zgody Rektora, która wydawana jest na podstawie wniosku
przedłożonego przez Kierownika zakładu, zawierającego elementy określone w ust.3.
7. Warunki uzyskiwania zgody na udostępnienie pomieszczeń fundacjom i stowarzyszeniom
na ich siedziby regulują odrębne przepisy wewnętrzne Uniwersytetu.
§4
1. Wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych
następuje na podstawie pisemnej umowy.
2. Ustanowienie użytkowania na nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego
dla oświadczenia ustanawiającego je właściciela.
3.
Umowa najmu powinna zawierać elementy, o których mowa w art. 659 i następnych
Kodeksu Cywilnego.
4. Umowa dzierżawy powinna zawierać elementy, o których mowa w art. 693 i następnych
Kodeksu Cywilnego.
5. Umowa użyczenia powinna zawierać elementy, o których mowa w art. 710 i następnych
Kodeksu Cywilnego.
6. Umowa użytkowania powinna zawierać elementy, o których mowa w art. 252
i następnych Kodeksu Cywilnego.
§5
Kierownik zakładu przedkłada Rektorowi w sprawozdaniach półrocznych pisemną
informację o wynajęciu, wydzierżawieniu, oddaniu w użytkowanie oraz użyczeniu
wszystkich
aktywów
trwałych
w
danym
okresie
sprawozdawczym,
zgodnie
z załącznikiem nr 2, w terminie określonym w § 6 ust. 1.
§6
1. Kierownik zakładu zobowiązany jest przedkładać Rektorowi sprawozdania półroczne,
o których mowa w § 2 ust. 10 i § 5 w terminach:
1) za I półrocze do dnia 15 sierpnia danego roku,
2) za II półrocze do dnia 15 lutego roku następnego.
2. W przypadku zmiany zakresu informacji przekazywanych w sprawozdaniach półrocznych
Kierownik zakładu jest zobowiązany do niezwłocznego sporządzenia korekty
i przedłożenia jej Rektorowi.
Załącznik nr 1 – 2.
REKTOR
prof. dr hab. Jacek Wysocki