Pobierz Samodzielnik w wersji PDF

Komentarze

Transkrypt

Pobierz Samodzielnik w wersji PDF
SPIS TREŒCI
Kierownictwo akademickie
Kierownictwo administracyjne
W³adze wydzia³owe
4
7
8
PIERWSZE KROKI
Akademiki – fakty i mity
Elektroniczna Legitymacja Studencka
eDziekanat
Dziekanaty
Nauczyciele akademiccy
Stypendia
Parkingi dla studentów
17
19
22
24
26
31
32
37
NAUKA I PRACA
Biblioteka
Jêzyki obce
Pogotowie matematyczne
Punkty ECTS
Egzamin mo¿na powtórzyæ
Wyjazdy zagraniczne – studia i praktyki
Biuro Studentów i Goœci Zagranicznych
Szukaj¹c pracy
Ucieleœnij pomys³y
39
40
45
46
48
49
51
53
53
60
SAMORZ¥DNOŒÆ
Samorz¹d Studentów
Zarz¹d Samorz¹du Studentów
Gdzie student nie mo¿e, tam starostê poœle
Nauka ko³em siê toczy
Organizacje i ko³a studenckie
63
64
67
68
69
71
ZABAWA
Technikalia
Zajêcia sportowe
Nocny reset, czyli gdzie siê bawiæ
Bary, bufety, pizzerie
Studencka Karta Rabatowa
83
84
85
88
91
94
ZDROWIE
Opieka medyczna
Centrum Pomocy Psychologicznej
Bezp³atne konsultacje psychologiczne
95
96
97
99
MINIS£OWNICZEK STUDENTA
100
HARMONOGRAM ROKU
AKADEMICKIEGO 2015/2016
104
MAPA KAMPUSU
106
POWODZENIA!
2
CZAS NA MARZENIA
Witajcie w progach Politechniki Gdañskiej, uczelni o bogatej
tradycji akademickiej. Rozpoczynacie w³aœnie nowy – mam
nadziejê – interesuj¹cy i intryguj¹cy okres w swoim ¿yciu.
Politechnika otwiera przed Wami nowe mo¿liwoœci, stawia przed
Wami nowe wyzwania. B¹dŸcie aktywni, studiujcie z pasj¹
i zaanga¿owaniem, a zrealizujecie swoje marzenia.
Niezwyk³e osobowoœci nauczycieli akademickich i nowoczesne
sale wyk³adowe stanowi¹ dobr¹ podstawê do zdobywania wiedzy.
Naszym priorytetem jest kszta³cenie In¿ynierów Przysz³oœci.
To nowa filozofia kszta³cenia, która k³adzie nacisk na
kszta³towanie umiejêtnoœci in¿ynierskich, takich jak planowanie,
projektowanie, konstruowanie, budowanie i wnioskowanie na
podstawie przeprowadzonego doœwiadczenia.
Ka¿de wyzwanie, w tym studia, wymaga sporego wysi³ku, ale tego
typu inwestycja zwróci siê z przys³owiow¹ nawi¹zk¹
w przysz³oœci. Mówiê to jako wychowanek Politechniki Gdañskiej.
¯yczê byœcie ka¿dy egzamin zaliczali z uœmiechem na twarzach.
Pamiêtajcie przy tym, ¿e sumiennoœæ, otwartoœæ, ciekawoœæ
œwiata i systematyczna praca dodadz¹ Wam si³y, wzbogac¹
osobowoœæ, przekonaj¹, ¿e poradzicie sobie w pracy zawodowej.
Wasz pierwszy rok studiów bêdzie wyj¹tkowy dla ca³ej uczelni.
Politechnika Gdañska obchodzi bowiem 111 urodziny.
W paŸdzierniku 1904 r. pierwszy rocznik studentów rozpocz¹³
naukê na naszej Alma Mater. Teraz kolej na Was!
111 to wyj¹tkowa liczba, zwana liczb¹ Nelsona. Jej rozwiniêcie
w systemie dwójkowym daje 7. Siódemka symbolizuje szczêœcie,
którego Wam ¿yczê! Powodzenia.
rektor Politechniki Gdañskiej
prof. zw. PG
3
KIEROWNICTWO AKADEMICKIE
Rektor
prof. dr hab. inz. Henryk Krawczyk
prof. zw. PG
Gmach G³ówny, I piêtro, pok. 269
58 347 12 69
[email protected]
Gdañszczanin. Wychowanek Politechniki Gdañskiej.
Jako trzydziestolatek zosta³ doktorem, jako
piêædziesiêciolatek cz³onkiem korespondentem Polskiej
Akademii Nauk. Czterokrotnie piastowa³ funkcjê dziekana
Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.
Jest autorem kilku wdro¿eñ komputerowych, m.in.
systemu wspomagaj¹cego badania endoskopowe oraz
mikroprocesowego systemu wo³ania w niebezpieczeñstwie
na stacji brzegowej. Obecnie kieruje projektem pod nazw¹
Centrum Doskona³oœci Naukowej Infrastruktury
Wytwarzania Aplikacji. Sercem tego projektu jest Tryton –
jeden z najszybszych w Polsce superkomputerów.
Prorektor ds. nauki
prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz
prof. zw. PG
Gmach G³ówny, I piêtro, pok. 268
58 347 14 74
[email protected]
Fizyk, absolwent Uniwersytetu Gdañskiego. Specjalizuje
siê w teoretycznej fizyce atomowej i molekularnej. Jego
tematyka badawcza obejmuje m.in. oddzia³ywania
miêdzyatomowe, zderzenia elektronowe, lasery
rentgenowskie i algorytmy rozwi¹zywania równañ Diraca.
Od 1996 roku pracuje na Politechnice Gdañskiej. Pe³ni³
funkcje prodziekana ds. kszta³cenia, prodziekana ds. nauki
oraz w latach 2008-2012 roku funkcjê dziekana Wydzia³u
Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Wczeœniej
by³ zatrudniony na Uniwersytecie Gdañskim. Odby³ sta¿e
naukowe na Uniwersytecie w Windsor, Uniwersytecie
Paryskim, Uniwersytecie Oksfordzkim, a tak¿e na
Uniwersytecie Technicznym w Kassel.
4
KIEROWNICTWO AKADEMICKIE
Prorektor ds. kszta³cenia
dr hab. inz. Marek Dzida
prof. nadzw. PG
Gmach G³ówny, I piêtro, pok. 266
58 347 12 66
[email protected]
Urodzi³ siê w Bielsku-Bia³ej. Absolwent Politechniki Gdañskiej.
Od 1978 roku pracuje na Wydziale Oceanotechniki i Okrêtownictwa.
Jako czterdziestotrzylatek zosta³ prodziekanem ds. kszta³cenia,
a potem przez 7 lat (2005-2012) by³ dziekanem tego wydzia³u.
Od 2010 kieruje Katedr¹ Automatyki i Energetyki. Naukowo zajmuje
siê m.in. automatyczn¹ regulacj¹ turbin gazowych w napêdzie
okrêtowym oraz energetyce. Jest autorem lub wspó³autorem
175 publikacji.
Prorektor ds. rozwoju i jakoœci
prof. dr hab. inz. Kazimierz Jakubiuk
Gmach G³ówny, I piêtro, pok. 268
58 347 12 67
[email protected]
Pochodzi z Lubelszczyzny, ale czuje siê gdañszczaninem.
Absolwent Wydzia³u Elektrycznego (obecnego Wydzia³u
Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdañskiej). Po ukoñczeniu
studiów w 1972 roku, zwi¹za³ siê z uczelni¹ na sta³e, tu przeszed³
wszystkie szczeble kariery akademickiej. Przez dwie kadencje,
do roku 2012 by³ dziekanem Wydzia³u Elektrotechniki i Automatyki.
Jest wymagaj¹cym, ale ¿yczliwym nauczycielem akademickim.
Jego zainteresowania naukowe dotycz¹ teorii elektrotechniki,
teorii obwodów, a tak¿e fizyki wysokich gêstoœci energii, w ramach
której przez wiele lat bada³ fascynuj¹ce zjawisko eksplozji i implozji
przewodów.
5
KIEROWNICTWO AKADEMICKIE
Prorektor
ds. wspó³pracy i innowacji
prof. dr hab. inz. Jacek M¹kinia
Gmach G³ówny, I piêtro, pok. 266
58 347 22 80
[email protected]
Pochodzi z Olsztyna. Jest absolwentem Wydzia³u
Hydrotechniki (obecnego Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej
i Œrodowiska Politechniki Gdañskiej). Od 1989 roku zwi¹zany
jest zawodowo z nasz¹ uczelni¹. W 1997 roku obroni³
doktorat w Portland State University w USA, a w 2007
habilitowa³ siê na PG. Specjalizuje siê w technologii
i modelowaniu procesów oczyszczania œcieków.
Spêdzi³ ponad 7 lat w oœrodkach akademickich za granic¹,
g³ównie w USA i Niemczech. Pracowa³ jako profesor
wizytuj¹cy w University of Washington, Seattle i Illinois
Institute of Technology. Bra³ udzia³ w kilkunastu projektach
badawczych, w wiêkszoœci jako kierownik.
6
KIEROWNICTWO ADMINISTRACYJNE
Kanclerz
mgr in¿. Marek T³ok
Gmach G³ówny, I piêtro, pok. 215
58 347 12 15
[email protected]
Absolwent Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Gdañskiej,
rocznik '65. Kanclerz panuje nad uczelnian¹ administracj¹
i gospodark¹. Sprawuje pieczê nad maj¹tkiem Politechniki
Gdañskiej. Warto o tym pamiêtaæ, gdy nadejdzie czas rozliczeñ
imprez studenckich finansowanych z politechnicznego bud¿etu.
Zastêpca kanclerza ds. finansowych, kwestor
mgr Piotr Lewandowski
Kwestura – Gmach B, pok. 08
58 347 22 17
[email protected]
Zastêpca kanclerza ds. zasobów technicznych
mgr in¿. Piotr Iwañczak
Gmach G³ówny, I piêtro, pok. 215
58 347 17 44
[email protected]
Zastêpca kanclerza ds. zasobów informacyjnych
mgr in¿. Piotr Falc
Gmach G³ówny, I piêtro, pok. 215
58 347 12 15
[email protected]
Zastêpca kanclerza ds. zasobów ludzkich
mgr in¿. Anna Kanarska
Gmach G³ówny, I piêtro, pok. 215
58 347 17 44
[email protected]
7
W£ADZE WYDZIA£OWE
WYDZIA£ ARCHITEKTURY
Dziekan
dr hab. in¿. arch. Antoni Taraszkiewicz
prof. nadzw. PG
Prodziekan ds. nauki
dr hab. in¿. arch. Lucyna Nyka
prof. nadzw. PG
Prodziekan ds. twórczoœci
prof. sztuki Jan Buczkowski
Prodziekan ds. kszta³cenia
dr in¿. arch. Ma³gorzata Skrzypek-£achiñska
doc. PG
Prodziekan ds. studenckich
dr in¿. arch. Anna Wanc³aw
doc. PG
8
W£ADZE WYDZIA£OWE
WYDZIA£ CHEMICZNY
Dziekan
prof. dr hab. in¿. S³awomir Milewski
prof. zw. PG
Prodziekan ds. studiów
dr hab. in¿. Wojciech Chrzanowski
Prodziekan ds. rozwoju
prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska
Prodziekan ds. kszta³cenia
prof. dr hab. in¿. Agata Kot-Wasik
Prodziekan ds. nauki
prof. dr hab. in¿. Andrzej Sk³adanowski
9
W£ADZE WYDZIA£OWE
WYDZIA£ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI
I INFORMATYKI
Dziekan
prof. dr hab. in¿. Krzysztof Goczy³a
Prodziekan ds. wspó³pracy i promocji
dr hab. in¿. Marek Moszyñski
prof. nadzw. PG
Prodziekan ds. kszta³cenia
dr in¿. Pawe³ Raczyñski
doc. PG
Prodziekan ds. organizacji studiów
prof. dr hab. in¿. Bogdan Wiszniewski
Prodziekan ds. badañ
dr hab. in¿. Jerzy Wtorek
prof. nadzw. PG
10
W£ADZE WYDZIA£OWE
WYDZIA£ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI
Dziekan
prof. dr hab. in¿. Leon Swêdrowski
Prodziekan ds. rozwoju i wspó³pracy
dr hab. in¿. Stanis³aw Czapp
Prodziekan ds. nauki
prof. dr hab. in¿. Zbigniew Luboœny
prof. zw. PG
Prodziekan ds. kszta³cenia
dr in¿. Ireneusz Mosoñ
doc. PG
Prodziekan ds. organizacji studiów
dr hab. in¿. Dariusz Œwisulski
prof. nadzw. PG
11
W£ADZE WYDZIA£OWE
WYDZIA£ FIZYKI TECHNICZNEJ
I MATEMATYKI STOSOWANEJ
Dziekan
prof. dr hab. in¿. Wojciech Sadowski
prof. zw. PG
Prodziekan ds. nauki
prof. dr hab. Marek Izydorek
Prodziekan ds. wspó³pracy i rozwoju
dr hab. in¿. Ryszard Jan Barczyñski
prof. nadzw. PG
Prodziekan ds. kszta³cenia
dr in¿. Ryszard Sobczak
doc. PG
12
W£ADZE WYDZIA£OWE
WYDZIA£ IN¯YNIERII L¥DOWEJ
I ŒRODOWISKA
Dziekan
dr hab. in¿. Ireneusz Kreja
prof. nadzw. PG
Prodziekan ds. kszta³cenia
prof. dr hab. in¿. Robert Jankowski
Prodziekan ds. nauki
prof. dr hab. in¿. Pawe³ K³osowski
Prodziekan ds. rozwoju i wspó³pracy
dr hab. in¿. Waldemar Magda
Prodziekan ds. studiów
dr in¿. Arkadiusz Ostojski
doc. PG
13
W£ADZE WYDZIA£OWE
WYDZIA£ MECHANICZNY
Dziekan
prof. dr hab. in¿. Jan St¹siek
prof. zw. PG
Prodziekan ds. nauki
dr hab. in¿. Marek Szkodo
prof. nadzw. PG
Prodziekan ds. organizacji studiów
dr in¿. Wojciech Kie³czyñski
doc. PG
Prodziekan ds. kszta³cenia
dr hab. in¿. Jacek Kropiwnicki
14
W£ADZE WYDZIA£OWE
WYDZIA£ OCEANOTECHNIKI
I OKRÊTOWNICTWA
Dziekan
dr hab. in¿. Janusz Kozak
prof. nadzw. PG
Prodziekan ds. nauki
dr hab. in¿. Wojciech Litwin
Prodziekan ds. kszta³cenia
dr in¿. Mohammad Hossein Ghaemi
Prodziekan ds. organizacji studiów
dr hab. in¿. Damian Bocheñski
15
W£ADZE WYDZIA£OWE
WYDZIA£ ZARZ¥DZANIA I EKONOMII
Dziekan
dr hab. Julita Wasilczuk
prof. nadzw. PG
Prodziekan ds. dydaktyki
dr hab. Ma³gorzata Gawrycka
Prodziekan ds. kszta³cenia
dr Justyna Kujawska
Prodziekan ds. nauki
dr hab. inz. Krzysztof Leja
prof. nadzw. PG
Prodziekan ds. miêdzynarodowych
i kontaktów z otoczeniem
dr Magdalena Popowska
16
PIERWSZE
KROKI
17
18
AKADEMIKI – FAKTY I MITY
KRÓTKA LISTA RZECZY, KTÓRE ZAWSZE CHCIA£EŒ
WIEDZIEÆ, ALE BA£EŒ SIÊ ZAPYTAÆ
MIT
Dom studencki to przede wszystkim chaos, tona
brudu i absolutna komuna
Akademiki Politechniki Gdañskiej to prawdziwe obiekty
po¿¹dania. Mieszkaj¹cy w nich studenci niechêtnie je
opuszczaj¹, ca³a reszta ¿yje pytaniem, jak to w³aœciwie
jest „po tamtej stronie”. A jest naprawdê dobrze. Dobrze
wyposa¿one jedno-, dwu- i trzyosobowe pokoje, z których
czêœæ jest dostosowana do potrzeb osób niepe³nosprawnych, ³azienki, kuchnie, si³ownie, sale do tenisa, wolny
dostêp do Internetu o przepustowoœci 10 G – takiej
prêdkoœci nie ma na ¿adnym innym osiedlu studenckim
w Polsce... ¯yæ, nie umieraæ!
FAKT
MIT
Ostatni¹ rzecz¹, jak¹ robi siê w akademiku, to nauka
Choæ akademik têtni ¿yciem, permanentni imprezowicze
mog¹ byæ zawiedzeni. W przypadku zbyt g³oœnej zabawy
zainterweniowaæ mo¿e cz³onek Rady Mieszkañców,
dbaj¹cy o przestrzeganie regu³ panuj¹cych
w akademiku. W ekstremalnych przypadkach
utrudniaj¹cy innym ¿ycie delikwent mo¿e zostaæ ukarany.
Poza rol¹ stra¿nika, Rada Mieszkañców pe³ni te¿ funkcjê
doradcy i organizatora, przeprowadzaj¹c spotkania
informacyjne i imprezy integracyjne. Bez niej g³os studentów móg³by nie zostaæ us³yszany przez administracjê
akademika, a spokojniejszym jego mieszkañcom grozi³oby
wieczne zes³anie do sali cichej nauki.
FAKT
Kto raz nie dostanie siê do domu studenckiego,
ten na zawsze jest skazany na stancje
MIT
Miejsca w akademikach zwalniaj¹ siê przez ca³y rok, trzeba
wiêc czuwaæ. Odwo³awcza Komisja Stypendialna (budynek
Bratniak, pok. 205) okreœla terminy sk³adania
podañ i dy¿urów, podczas których bêd¹
wydawane skierowania do domów studenckich.
Prawo do zamieszkania w domach studenckich PG
przys³uguje kolejno:
- zamiejscowym studentom studiów stacjonarnych,
- pozosta³ym studentom,
- studentom innych uczelni.
W poszczególnych grupach decyduje kolejnoœæ na liœcie
oczekuj¹cych.
FAKT
Kryterium przyznania miejsca w DS jest dochód na osobê
w rodzinie studenta obliczany na podstawie z³o¿onego
podania.
19
AKADEMIKI – FAKTY I MITY
!
WARTO SIÊ STARAÆ!
W ubieg³ym roku w paŸdzierniku rozdysponowano jeszcze
ponad 130 miejsc. I jeszcze jedno. Postaraj siê dokonywaæ
p³atnoœci za akademik w terminie, który mija 20 dnia
ka¿dego miesi¹ca.
?
JEŒLI NIE W AKADEMIKU, TO GDZIE?
Je¿eli nie dosta³eœ miejsca w domu studenckim
albo po prostu nie chcesz w nim mieszkaæ, mo¿esz
skorzystaæ z wielu ofert wynajmu, które mo¿na
znaleŸæ miêdzy innymi na stronach:
www.ogloszenia.trojmiasto.pl/
/nieruchomosci-mam-do-wynajecia
www.oferty.net
www.wspollokator.pl
www.mieszkania-studenckie.pl/gdansk
www.trojmiasto.dlastudenta.pl
www.gdansk.naszemiasto.pl/ogloszenia
www.gdansk.stancja.pl
www.gdansk.pnn.pl/pokoje.html
www.pod1dachem.pl/mam/miasto/gdansk/1
www.gdansk.stancje.info.pl
www.gdansk.domiporta.pl/wynajme-pokoj-gdansk_pomorskie
NOTATKI
20
21
sala TV, si³ownia
sala TV, si³ownia
sala TV, si³ownia, sala do tenisa sto³owego, sto³ówka, bardzo blisko pla¿y
wspólna
wspólna
w ³¹cznikach
w ³¹cznikach
w pokoju
w ³¹cznikach
Wyspiañskiego
Wyspiañskiego
Wyspiañskiego
Wyspiañskiego
BrzeŸno
122 (DS 10)
123 (DS 7)
124 (DS 8)
125 (DS 9)
126 (DS 11)
sala TV, si³ownia, pub „Polufka”
si³ownia, sala imprez, sala do tenisa sto³owego
sala do tenisa sto³owego, dostêp do si³owni i sali imprezowej w DS 122
w ³¹cznikach
si³ownia, sala imprez, sala do tenisa sto³owego
sala TV, si³ownia, sala do tenisa sto³owego
Wyspiañskiego
WC w ³¹cznikach
prysznic – wspólny
Traugutta
115 (DS 2)
sala TV, si³ownia, sala do tenisa sto³owego, jadalnia
121 (DS 5)
w ³¹cznikach
Traugutta
114 (DS 1)
sala TV, si³ownia
w ³¹cznikach
w ³¹cznikach
Traugutta
113 (DS 12)
sala TV, si³ownia, sala do tenisa sto³owego
Wyspiañskiego
w ³¹cznikach
Traugutta
112 (DS 4)
sala TV, si³ownia, sala imprez, punkt gastronomiczny
OPIS
120 (DS 6)
w ³¹cznikach
Traugutta
£AZIENKA
110 (DS 3)
POKOJE
OSIEDLE
NR
DS-U
ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA
Elektroniczna legitymacja studencka to plastikowa karta
z wbudowanym uk³adem elektronicznym stykowym i bezstykowym. Zawiera: zdjêcie, dane osobowe, termin wa¿noœci
dokumentu potwierdzony niewielkim hologramem oraz
widoczny zapis uprawnieñ do ulg przys³uguj¹cych studentom. Spe³nia ona rolê trzech dokumentów: legitymacji
studenckiej, karty bibliotecznej oraz karty miejskiej.
CO POWINIENEŒ WIDZIEÆ O ELS?
– legitymacja studencka jest dokumentem
poœwiadczaj¹cym status studenta
– student ma prawo do posiadania ELS od chwili rozpoczêcia
nauki do jej zakoñczenia, zawieszenia w prawach
studenta lub skreœlenia z listy studentów, zaœ w przypadku absolwentów studiów I stopnia – do dnia 31 paŸdziernika roku ukoñczenia studiów
– w przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji
studenckiej, student jest obowi¹zany do niezw³ocznego
zawiadomienia uczelni
– wa¿noœæ legitymacji studenckiej potwierdza siê co
semestr, w dziekanacie, poprzez umieszczanie hologramu
w kolejno oznaczonych polach.
CO MUSISZ ZROBIÆ, ¯EBY KORZYSTAÆ Z BILETU
OKRESOWEGO NA LEGITYMACJI STUDENCKIEJ?
1 ?z³o¿yæ „Wniosek o umo¿liwienie ³adowania legitymacji
studenckiej biletami okresowymi” wraz z legitymacj¹
studenck¹ w jednym z punktów przyjmowania wniosków:
Punkt obs³ugi klienta nr 2
ul. Wyspiañskiego 9A
Punkt obs³ugi klienta nr 3
Dworzec PKP Gdañsk G³ówny (w tunelu)
Punkt obs³ugi klienta nr 4
ul. Œwiêtokrzyska 15
(pêtla tramwajowa £ostowice-Œwiêtokrzyska)
Punkt reklamacyjny
ul. Na Stoku 49
2 ?
odebraæ kartê w miejscu z³o¿enia wniosku, maksymalny
czas realizacji to piêæ dni roboczych
3 ?
do³adowaæ legitymacjê biletem okresowym w dowolnym
punkcie sprzeda¿y lub przenieœæ wa¿ny okresowy bilet
elektroniczny na legitymacjê studenck¹.
Aktualna lista punktów sprzeda¿y oraz wniosek dostêpne
s¹ na stronie Zarz¹du Transportu Miejskiego w Gdañsku
www.ztm.gda.pl
22
ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA
Osoba, która posiada ju¿ imienn¹ kartê miejsk¹ z wa¿nym
biletem okresowym mo¿e przenieœæ bilet na legitymacjê
studenck¹. Wówczas wystarczy z³o¿yæ wniosek o do³adowanie ELS biletem okresowym. Wniosek mo¿na z³o¿yæ
wy³¹cznie w Punkcie Reklamacyjnym przy ul. Na Stoku 49
w Gdañsku.
Do czasu przeniesienia biletu dalej nale¿y korzystaæ
z imiennej karty miejskiej. W momencie odbioru
przygotowanej legitymacji wystarczy okazaæ kartê miejsk¹.
Wówczas nast¹pi „prze³o¿enie” biletu na legitymacjê. Karta
miejska mo¿e byæ zachowana lub oddana, co oznacza zwrot
kaucji lub jej zachowanie.
Wniosek o przystosowanie legitymacji studenckiej do
³adowania elektronicznym biletem okresowym mo¿na
pobraæ ze strony www.ztm.gda.pl
Pokwitowanie mówi¹ce o z³o¿eniu legitymacji wraz
z dokumentem to¿samoœci ze zdjêciem bêdzie stanowi³o
tymczasowe zaœwiadczenie o uprawnieniu do ulgi
w pojazdach komunikacji miejskiej w Gdañsku (tylko
tramwaje i autobusy).
CO ZROBIÆ, GDY STRACI£EŒ ELS?
O zniszczeniu lub utracie legitymacji studenckiej powinieneœ
niezw³ocznie powiadomiæ dziekanat, sk³adaj¹c stosowne
oœwiadczenie. Nastêpnie z³o¿yæ wniosek o duplikat w portalu
uczelnianym
www.moja-pg.pg.gda.pl
i uiœciæ stosown¹ op³atê.
ILE KOSZTUJE ELS?
? Op³ata za wydanie ELS wynosi 17 z³
? Op³ata za duplikat ELS wynosi 25,50 z³ – zmiana danych
osobowych oraz brak miejsc na hologramy równie¿ wymaga
z³o¿enia wniosku o duplikat.
!
UWAGA!
Op³ata za ELS jest bezzwrotna, z wyj¹tkiem uzasadnionych
przypadków, np. omy³kowej podwójnej wp³aty.
23
eDZIEKANAT
eDZIEKANAT, CO TO JEST?
eDziekanat to portal studencki wspomagaj¹cy proces komunikacji pomiêdzy studentami a dziekanatem i wyk³adowcami.
Po zalogowaniu znajdziesz tu wszystkie dane osobowe, które
poda³eœ w czasie rekrutacji. Na osobistym koncie odnotowywane bêd¹ równie¿ informacje o przebiegu studiów, m.in.
spis realizowanych przedmiotów wraz z nazwiskami
prowadz¹cych. Podczas sesji egzaminacyjnej, na twoim
koncie, pojawi¹ siê tak¿e wszystkie zdobyte oceny i punkty.
JAK ZALOGOWAÆ SIÊ DO PORTALU eDZIEKANAT?
Po pierwsze musisz wejœæ na stronê
www.moja.pg.gda.pl
Nastêpnie kliknij przycisk Za³ó¿ konto. Wówczas wyœwietli
siê formularz, w którym podasz podstawowe dane, m.in.
numer albumu, imiê i nazwisko, PESEL oraz imiona rodziców.
System poprosi ciê równie¿ o podanie has³a. Po aktywacji
konta otrzymasz login, który musisz zapamiêtaæ, gdy¿ nie
bêdziesz móg³ go zmieniæ. Aktywacjê konta mo¿na wykonaæ
tak¿e bezpoœrednio z portalu eRekrutacja. Konto w portalu
Moja PG zak³adasz raz, niezale¿nie od liczby kursów, w jakich
bierzesz (lub bra³eœ w przesz³oœci) udzia³.
JEŒLI ZAPOMNISZ HAS£A
Po zalogowaniu w zak³adce Moje konto zaznacz zgodê na
reset has³a za pomoc¹ sms – dziêki temu zaoszczêdzisz sporo
czasu w sytuacji, gdybyœ go zapomnia³. Jeœli tak siê zdarzy, za
poœrednictwem resetu has³a mo¿esz je samodzielnie zmieniæ.
System wygeneruje kody, które otrzymasz smsem – dziêki
nim bêdzie mo¿liwe ustawienie nowego has³a. Jeœli nie zaznaczysz takiej opcji, w razie k³opotu czeka ciê osobista wycieczka do dziekanatu lub Centrum Us³ug Informatycznych.
POLITECHNICZNE KONTO MAILOWE
W momencie aktywacji konta w eDziekanacie automatycznie
otrzymasz swoje politechniczne konto pocztowe, z domen¹
@student.pg.gda.pl. Login i has³o jest takie samo jak do
systemu eDziekanat. Na politechniczn¹ skrzynkê bêdziesz
otrzymywa³ informacje z wydzia³u zwi¹zane z przebiegiem
studiów.
CO ZA£ATWISZ W eDZIEKANACIE?
Wiêkszoœæ formalnoœci, które do tej pory student za³atwia³
poprzez osobisty kontakt z pracownikami dziekanatu, teraz
bêdzie realizowa³ on-line. Jedn¹ z pierwszych spraw bêdzie
z³o¿enie wniosku o wydanie Elektronicznej Legitymacji
Studenckiej (ELS) – formularz znajdziesz w aplikacji Student,
w zak³adce Dokumenty/Z³ó¿ wniosek. W tym samym miejscu
umieszczone s¹ inne wnioski, m.in. o wydanie zaœwiadczeñ
do WKU, urzêdu skarbowego czy dla innych instytucji.
24
eDZIEKANAT
Wnioski zmieniaj¹ status w zale¿noœci od etapu sprawy.
Kiedy twój wniosek zmieni status na „do odbioru” zg³aszasz
siê do dziekanatu.
O ka¿dej zmianie na twoim koncie zostaniesz powiadomiony
mailowo. Poza tym bêdziesz móg³ podejrzeæ swój plan zajêæ,
wype³niæ ankiety oceniaj¹ce wyk³adowców i sprawdziæ
informacje dotycz¹ce otrzymanych stypendiów. W eDziekanacie znajdziesz wszelkie informacje o obowi¹zuj¹cych
op³atach. Bezpoœrednio z eDziekanatu mo¿esz wydrukowaæ
formularz p³atnoœci z danymi dotycz¹cymi przedmiotu
wp³aty, wp³acaj¹cego i numeru rachunku odbiorcy.
Ka¿dy student posiada osobisty numer rachunku bankowego
na Politechnice Gdañskiej. Nie po¿yczaj zatem numerów od
kolegów ani nie dokonuj op³at za innych. W tytule przelewu
nale¿y umieœciæ tylko numer faktury.
SZKOLENIA
Ka¿dy student w momencie rozpoczêcia studiów powinien
przejϾ szkolenie biblioteczne, kurs pierwszej pomocy oraz
szkolenie z platformy eStudent. Szkolenia s¹ dostêpne
w postaci elektronicznej na stronie
http://enauczanie.pg.gda.pl/moodle
kursy obowi¹zkowe znajduj¹ siê w sekcji Na skróty.
Pamiêtaj, aby tam zajrzeæ przed rozpoczêciem semestru.
Uwaga – wspomniane szkolenia wchodz¹ w program
pierwszego semestru i ich zaliczenie jest obowi¹zkowe!
JEŒLI DANE W eDZIEKANACIE NIE S¥ POPRAWNE
Jeœli zauwa¿ysz b³êdy dotycz¹ce np. imienia, nazwiska,
kierunku, daty czy miejsca urodzenia, zg³oœ pomy³kê
osobiœcie w dziekanacie (pamiêtaj o zabraniu dokumentu
to¿samoœci).
eINDEKS W eDZIEKANACIE
Wszyscy studenci rozpoczynaj¹cy naukê na naszej uczelni
bêd¹ siê pos³ugiwali indeksem elektronicznym. Teraz konto
w eDziekanacie zastêpuje dawny, papierowy dokument.
Widniej¹ na nim wszystkie dane, które wczeœniej wpisywano
do indeksu tradycyjnego: numer albumu, imiê, nazwisko,
nazwa kierunku studiów oraz semestr, na który student
zosta³ przyjêty. Dowiesz siê, jak¹ ocenê otrzyma³eœ z egzaminu oraz na ile punktów zaliczy³eœ przedmiot. W elektronicznym indeksie wpisywany jest równie¿ ewentualny d³ug
punktowy.
25
DZIEKANATY
KARTA EGZAMINACYJNA
Karta egzaminacyjna drukowana jest po sesji w wydzia³owym
dziekanacie, nastêpnie wk³adana jest do teczki studenta.
Na wiêkszoœci wydzia³ów zaliczenia i egzaminy nie musz¹
ju¿ byæ potwierdzane odrêcznym wpisem nauczyciela
akademickiego, od razu wpisywane s¹ do eIndeksu.
POMOC
Jeœli nie jesteœ pewien, jak poruszaæ siê po portalu eDziekanat
i chcia³byœ lepiej go poznaæ, na stronie znajdziesz zak³adkê
Menu/Pomoc, a w niej instrukcjê krok po kroku.
DZIEKANATY NA WYDZIA£ACH
Dziekanat przydaje siê ka¿demu – tylko tam mo¿na za³atwiæ
wiele wa¿nych spraw, takich jak np. zaœwiadczenie
o studiowaniu. Warto wiedzieæ, ¿e w dziekanacie ka¿dego
wydzia³u pracuj¹ osoby specjalnie oddelegowane do obs³ugi
studentów I roku. By skorzystaæ z ich wsparcia, wystarczy
zapoznaæ siê z godzinami otwarcia poszczególnych
jednostek.
Dziekanat Wydzia³u Architektury
Gmach G³ówny, II piêtro, pok. 313-314
godziny dla studentów:
poniedzia³ek
900–1200
wtorek
1000–1200
900–1200
œroda
czwartek
pi¹tek
1000–1200
1000–1200
Studentów I roku Architektury obs³uguje:
Zofia Bo³takis, pok. 314
58 347 22 02
[email protected]
Studentów I roku Gospodarki przestrzennej obs³uguje:
Aleksandra Korpacka, pok. 313
58 348 62 54
[email protected]
26
DZIEKANATY
Dziekanat Wydzia³u Chemicznego
budynek Chemii C, parter, pok. 4-6; I piêtro, pok. 106
godziny dla studentów:
poniedzia³ek
1000–1300
wtorek
1000–1300
nieczynny
œroda
czwartek
pi¹tek
1000–1300
1000–1300
Studentów I roku Biotechnologii obs³uguje:
Barbara Brzóska, pok. 4
58 348 62 25
[email protected]
Studentów I roku Chemii oraz In¿ynierii
materia³owej obs³uguje:
Ewa Czarnecka, pok. 106
58 348 62 28
[email protected]
Studentów I roku Green technologies and monitoring
obs³uguje:
Urszula Kampowska, pok. 6
58 348 62 24
[email protected]
Studentów I roku Technologii chemicznej obs³uguje:
Ewa ¯mijewska, pok. 106
58 348 62 27
[email protected]
Studentów I roku Zielonych technologii i monitoringu,
Chemii budowlanej oraz Konserwacji i degradacji materia³ów
obs³uguje:
Katarzyna Benedyczak, pok. 4
58 348 62 26
[email protected]
27
DZIEKANATY
Dziekanat Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki
Budynek WETI B, I piêtro, pok. 143-151
godziny dla studentów:
poniedzia³ek
800–1130
wtorek
800–1130
œroda
1100–1430
1100–1430
czwartek
pi¹tek
nieczynny
Studentów I roku Automatyki i robotyki oraz In¿ynierii
biomedycznej obs³uguje:
Izabela Nowak, pok. 149
58 348 62 82
[email protected]
Studentów I roku Elektroniki i telekomunikacji
obs³uguje:
Katarzyna Lentka, pok. 149
58 348 61 96
[email protected]
Studentów I roku Informatyki obs³uguje:
Agnieszka Hryszko, pok. 149
58 348 61 97
[email protected]
Dziekanat Wydzia³u Elektrotechniki i Automatyki
budynek WEiA, przy ul. G.Narutowicza, I piêtro, pok. 45-47
godziny dla studentów:
poniedzia³ek
1100–1400
wtorek
1100–1400
900–1000
œroda
czwartek
pi¹tek
1100–1400
1100–1400
Studentów I roku Automatyki i robotyki obs³uguje:
Beata Wysocka-Kucharuk, pok. 46
58 348 60 61
[email protected]
Studentów I roku Elektrotechniki obs³uguje:
Justyna Szczepañska, pok. 46
58 348 60 62
[email protected]
Studentów I roku Energetyki obs³uguje:
Agnieszka Kowalska, pok. 45
58 347 13 86
[email protected]
28
DZIEKANATY
Dziekanat Wydzia³u Fizyki Technicznej
i Matematyki Stosowanej
Gmach G³ówny, parter, pok. 102
godziny dla studentów:
poniedzia³ek
1000–1300
wtorek
1000–1300
nieczynny
œroda
czwartek
pi¹tek
1000–1300
1000–1300
Studentów I roku Fizyki technicznej, Nanotechnologii
oraz Podstaw nauk technicznych obs³uguje:
Magdalena Topp, pok. 102
58 347 20 06
[email protected]
Studentów I roku Matematyki oraz In¿ynierii materia³owej
obs³uguje:
Paulina Staniszewska, pok. 102
58 347 20 06
[email protected]
Dziekanat Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej i Œrodowiska
Gmach G³ówny, parter, pok. 158-159
godziny dla studentów:
poniedzia³ek
800–1100
wtorek
1000–1330
800–1100
œroda
czwartek
pi¹tek
1000–1330
1200–1500
Studentów I roku Budownictwa obs³uguje:
Danuta Wendykowska, pok. 158
58 348 61 69
[email protected]
Studentów I roku Transportu, In¿ynierii œrodowiska oraz
Geodezji i kartografii obs³uguje:
Magdalena Radomska, pok. 159
58 347 13 22
[email protected]
29
DZIEKANATY
Dziekanat Wydzia³u Mechanicznego
budynek WMech, II piêtro, pok. 226-228 i 235
godziny dla studentów:
poniedzia³ek
1100–1400
wtorek
1100–1400
nieczynny
œroda
czwartek
pi¹tek
1100–1400
1100–1400
Studentów I roku Mechaniki i budowy maszyn
obs³uguje:
Joanna Dudkowska, pok. 235
58 347 23 30
[email protected]
Studentów I roku In¿ynierii mechaniczno-medycznej
oraz Mechatroniki obs³uguje:
Ma³gorzata Gackowska, pok. 227
58 347 16 86
[email protected]
Studentów I roku In¿ynierii materia³owej, Energetyki
oraz Zarz¹dzania i in¿ynierii produkcji obs³uguje:
Joanna Smolarczyk, pok. 227
58 347 16 86
[email protected]
Dziekanat Wydzia³u Oceanotechniki i Okrêtownictwa
budynek WOiO, II piêtro, pok. 203–204
godziny dla studentów:
poniedzia³ek
830–1145
wtorek
1200–1515
œroda
nieczynny
czwartek
pi¹tek
830–1145
830–1145
Studentów I roku Oceanotechniki, spec. okrêtowe, obs³uguje:
Barbara Walenkiewicz, pok. 204
58 347 15 67
[email protected]
Studentów I roku Oceanotechniki, spec. In¿ynieria zasobów
naturalnych oraz Zarz¹dzanie i marketing w gospodarce
morskiej, obs³uguje:
Marta Parszutowicz, pok. 204
58 347 15 67
[email protected]
30
DZIEKANATY
Studentów I roku Transportu i Energetyki obs³uguje:
Irena Kula, pok. 203
58 347 15 67
[email protected]
Dziekanat Wydzia³u Zarz¹dzania i Ekonomii
budynek WZiE, I piêtro, pok. 101
godziny dla studentów:
poniedzia³ek
15
45
815–1500 przerwa 12 –12
wtorek
15
45
815–1500 przerwa 12 –12
nieczynny
œroda
czwartek
pi¹tek
sobota *
15
45
815–1500 przerwa 12 –12
1115–1800 przerwa 1315–1345 ,1500–1515
815–1600 przerwa 1215–1245
* w terminach zjazdów studiów niestacjonarnych
Studentów I roku Zarz¹dzania in¿ynierskiego obs³uguje:
Iwona Zyntek
58 347 15 71
[email protected]
Studentów I roku Zarz¹dzania w j. angielskim obs³uguje:
Urszula Szumnarska
58 347 14 37
[email protected]
Studentów I roku Analityki gospodarczej obs³uguje:
Gra¿yna Saczuk
58 347 14 37
[email protected]
NAUCZYCIELE AKADEMICCY
Zajêcia na uczelni s¹ zwykle prowadzone przez nauczycieli
akademickich: magistrów, doktorów, doktorów
habilitowanych, profesorów. Wyk³ady najczêœciej prowadz¹
doktorzy i profesorowie. Nauczyciele akademiccy s¹ do twojej
dyspozycji nie tylko podczas zajêæ, ale tak¿e podczas
konsultacji, czyli regularnych dy¿urów dla studentów.
Konsultacje to okazja, by poprosiæ wyk³adowcê o radê,
dodatkowe wyjaœnienie czy te¿ rozwiniêcie tematu.
31
NAUCZYCIELE AKADEMICCY
JAK SIÊ ZWRACAÆ DO NAUCZYCIELI?
Tradycja akademicka rz¹dzi siê prawami, których lepiej nie
lekcewa¿yæ. Nauczycieli akademickich nale¿y w³aœciwie
tytu³owaæ, zwracaj¹c siê do nich nie tylko bezpoœrednio, ale
tak¿e pytaj¹c o nich. Zwróæ uwagê, jaki stopieñ naukowy nosi
ka¿dy z prowadz¹cych. Stopieñ lub tytu³ naukowy
danego nauczyciela mo¿esz sprawdziæ na stronie
internetowej wydzia³u, w wyszukiwarce
pracowników InfOs dostêpnej na stronie
g³ównej PG (zak³adka Pracownicy), albo na
wizytówce na drzwiach jego gabinetu.
Przywyknij do mówienia: panie profesorze,
panie doktorze, panie docencie. Jeœli zajêcia prowadzi
magister in¿ynier, nale¿y zwracaæ siê do niego zwyk³ymi
formami grzecznoœciowymi. Zdarza siê, ¿e prowadz¹cy pe³ni
funkcjê dziekana wydzia³u lub prodziekana. Wówczas warto
mówiæ: panie dziekanie. Jeœli jest rektorem lub prorektorem,
stosuj formu³ê panie rektorze.
??
KONTAKT Z PROWADZ¥CYMI
Ju¿ na pierwszych zajêciach poznasz zasady kontaktu
z nauczycielem. Dowiesz siê, gdzie znajdziesz prowadz¹cego
i w jakich godzinach ma czas dla studentów. Niektórzy
nauczyciele udostêpniaj¹ e-mail i numer telefonu, abyœ móg³
umówiæ siê w dodatkowym terminie. W sprawach
organizacyjnych, wa¿nych dla ca³ego roku, z prowadz¹cymi
kontaktuje siê starosta grupy lub roku.
STYPENDIA
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mog¹
otrzymaæ wsparcie finansowe w postaci:
stypendium socjalnego
stypendium specjalnego dla osób niepe³nosprawnych
stypendium rektora dla najlepszych studentów
zapomogi
?stypendium ministra za wybitne osi¹gniêcia
?stypendiów prezydentów miast
?stypendiów fundowanych.
STYPENDIUM SOCJALNE
Osoby znajduj¹ce siê w trudnej sytuacji finansowej mog¹
korzystaæ ze stypendium socjalnego. Wsparcie udzielane jest
tym, którzy wykazuj¹ niskie dochody przypadaj¹ce na
ka¿dego cz³onka gospodarstwa domowego. Wystarczy z³o¿yæ
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do Wydzia³owej
32
STYPENDIA
Komisji Stypendialnej (WKS), nie póŸniej ni¿ do 20 dni od dnia
rozpoczêcia roku akademickiego. Warto dotrzymaæ tego
terminu, aby nie utraciæ paŸdziernikowej wyp³aty
stypendium.
STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH
Niezale¿nie od sytuacji materialnej, wszyscy niepe³nosprawni
mog¹ ubiegaæ siê o stypendium specjalne. Wniosek wraz
z orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci nale¿y z³o¿yæ do 20 dni
od dnia rozpoczêcia roku akademickiego w Wydzia³owej
Komisji Stypendialnej (WKS). Tak jak w przypadku
stypendium socjalnego, nale¿y pilnowaæ terminu, by nie
utraciæ œrodków przeznaczonych na paŸdziernik.
NA JAKI OKRES PRZYZNAWANE S¥ STYPENDIA SOCJALNE
I SPECJALNE?
Obydwa stypendia przyznawane s¹ na rok akademicki. Jeœli
ostatni rok studiów trwa jeden semestr, to stypendium
wyp³acane jest przez okres do 5 miesiêcy.
STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW,
TAK¯E NA PIERWSZYM ROKU!
Œwietna motywacja, by robiæ wiêcej, ni¿ od ciebie wymagaj¹.
Wyró¿nienie w postaci stypendium rektorskiego otrzymuje
do 10% najlepszych studentów na danym kierunku.
Na pierwszym roku studiów o stypendium mo¿e ubiegaæ siê
student, który zosta³ przyjêty na studia w roku z³o¿enia
egzaminu maturalnego i jest laureatem olimpiady
miêdzynarodowej albo laureatem lub finalist¹ olimpiady
przedmiotowej o zasiêgu ogólnopolskim – je¿eli profil
olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest
przyporz¹dkowany kierunek studiów. Na kolejnych latach
stypendystami mog¹ byæ zarówno studenci z wysok¹ œredni¹
ocen, jak i wybitni sportowcy, artyœci, naukowcy. O stypendium mog¹ wnioskowaæ ci, którzy:
nie powtarzali ¿adnego z ostatnich dwóch semestrów
nie korzystali z urlopów, za wyj¹tkiem urlopów udzielonych
w celu kontynuowania nauki za granic¹
nie korzystali z przerw dydaktycznych.
By otrzymaæ stypendium, powinieneœ z³o¿yæ terminowo
podanie o stypendium rektora dla najlepszych studentów
wraz ze stosownymi za³¹cznikami do Odwo³awczej Komisji
Stypendialne ds. stypendium Rektora (OKS ds. sR), która
mieœci siê na ka¿dym wydziale.
ZAPOMOGI LOSOWE
Zapomoga losowa mo¿e byæ przyznana, jeœli w wyniku
nieoczekiwanego zdarzenia znalaz³eœ siê w trudnej sytuacji
materialnej. Dofinansowanie mo¿esz otrzymaæ nawet dwa
razy w roku. Wnioski o zapomogi losowe co miesi¹c
rozpatruje Wydzia³owa Komisja Stypendialna (WKS).
33
STYPENDIA
Podanie nale¿y z³o¿yæ do 6 miesiêcy po wyst¹pieniu
zdarzenia.
Gdzie znajduj¹ siê wnioski i wykaz dokumentów?
Regulamin, wykaz dokumentów i niezbêdne wnioski mo¿esz
znaleŸæ na stronie Samorz¹du Studentów i Dzia³u Spraw
Studenckich
www.sspg.pl i pg.edu.pl/dzial-spraw-studenckich
!
PAMIÊTAJ!
Kserokopie dokumentów do³¹czanych do wniosku o
stypendium musz¹ byæ potwierdzone. Nie musi byæ to
potwierdzenie notarialne, wystarczy przedstawiæ cz³onkowi
WKS orygina³ dokumentu wraz z kopi¹, a ten dokona
potwierdzenia.
!
WARTO WIEDZIEÆ
Po rozpatrzeniu przez WKS/OKS ds. sR wniosków o stypendia,
powinieneœ osobiœcie odebraæ decyzjê o przyznaniu b¹dŸ
odmowie wyp³aty. W ci¹gu 14 dni od momentu odebrania
decyzji, mo¿esz odwo³aæ siê sk³adaj¹c wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy – za poœrednictwem WKS/OKS ds.
sR – do Odwo³awczej Komisji Stypendialnej (OKS).
Je¿eli nie z³o¿ysz wniosku o stypendium we w³aœciwym
terminie, przyznanie stypendium uzale¿nione bêdzie od
wysokoœci œrodków w rezerwie funduszu pomocy materialnej.
Masz jeszcze szansê dostaæ stypendium od nastêpnego
miesi¹ca, licz¹c od daty z³o¿enia wszystkich wymaganych
dokumentów. Wyrównanie stypendium za wczeœniejszy okres
nie przys³uguje.
34
STYPENDIA
GDZIE MIESZCZ¥ SIÊ WYDZIA£OWE I ODWO£AWCZE KOMISJE
STYPENDIALNE DS. STYPENDIUM REKTORA?
Wydzia³ Architektury
Gmach G³ówny, pok. 461
58 347 10 48
[email protected]
Wydzia³ Chemiczny
Budynek Chemii C, pok. 05
58 347 15 47
[email protected]
Wydzia³ Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
budynek WETI B, pok. 156
58 347 28 48
[email protected]
Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki
pok. E-43
tel./fax. 58 347 27 24, 58 347 18 02
[email protected]
Wydzia³ Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Gmach G³ówny, pok. 13
58 347 11 73
[email protected]
Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej i Œrodowiska
Gmach B, pok. 012
58 347 14 51
[email protected]
Wydzia³ Mechaniczny
pok. 236A
58 347 26 84
[email protected]
Wydzia³ Oceanotechniki i Okrêtownictwa
pok. 307
58 347 15 43
[email protected]
Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomii
Gmach B, pok. 809
58 348 60 43
[email protected]
Odwo³awcza Komisja Stypendialna
budynek Bratniak, pok 205
58 347 13 13
[email protected]
35
STYPENDIA
STYPENDIA FUNDOWANE
W zale¿noœci od tego, na którym wydziale studiujesz mo¿esz siê
staraæ równie¿ o stypendia fundowane przez sponsorów.
Z uczelni¹ od lat wspó³pracuj¹ wiod¹ce na Pomorzu firmy,
ale równie¿ samorz¹d lokalny. Oto lista wybranych podmiotów
wspieraj¹cych studentów Politechniki Gdañskiej:
- Marsza³ek Województwa Pomorskiego
- Prezydent Gdañska
- Prezydent Gdyni
- Prezydent Sopotu
- ENERGA S.A
- Fundacja FOSTER
- Grupa LOTOS S.A.
- JABIL Circutt
- Polpharma S.A.
- Radmor S.A.
Wniosek o stypendium mo¿esz z³o¿yæ w dziekanacie swojego
wydzia³u.
INNE STYPENDIA
? Stypendium ministra za wybitne osi¹gniêcia – informacje
znajduj¹ siê na stronie www.nauka.gov.pl, w zak³adce
„Dla studentów i uczelni”
?
Stypendium Marsza³ka Województwa Pomorskiego –
informacje znajduj¹ siê na stronie wrotapomorza.pl,
w zak³adce „Program pomocy stypendialnej”
?
Stypendium prezydenta miasta Gdañska – informacje znajduj¹
siê na stronie www.gdansk.pl, w zak³adce
„Edukacja>>Studenci i uczelnie wy¿sze w Gdañsku”
?
Stypendium prezydenta miasta Sopotu – informacje znajduj¹
siê na stronie www.miasto.sopot.pl, w zak³adce „Edukacja
w Sopocie”
?
Stypendium prezydenta miasta Gdyni – informacje znajduj¹ siê
na stronie
www.gdynia.pl, w zak³adce „Urz¹d miasta
Sprawy do za³atwienia”.
36
PARKINGI DLA STUDENTÓW
Zmotoryzowani studenci maj¹ do dyspozycji dwa parkingi
zlokalizowane przy ul. Traugutta, tu¿ za gmachem Wydzia³u
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Parkingi
zabezpieczone s¹ szlabanami. Z miejsc postojowych mog¹
korzystaæ wy³¹cznie studenci posiadaj¹cy specjalne piloty.
SK¥D WZI¥Æ PILOTA?
Aby otrzymaæ pilota, powinieneœ udaæ siê do Samorz¹du
Studentów i zapisaæ na listê chêtnych. Termin i miejsce
zapisów zostan¹ podane z wyprzedzeniem na stronie
internetowej Samorz¹du Studentów
www.sspg.pl.
Wykaz chêtnych trafi do sekretariatu Dzia³u Ochrony Mienia
(budynek przy bramie wjazdowej), który po przyjêciu op³aty
rocznej wydaje piloty wg wspomnianej listy osób.
DLA KOGO S¥ WJAZDÓWKI NA TEREN UCZELNI?
Wjazdówka to specjalna karta umo¿liwiaj¹ca wjazd na teren
kampusu Politechniki Gdañskiej osobom do tego upowa¿nionym. Niestety ze wzglêdu na ograniczon¹ liczbê miejsc
parkingowych zlokalizowanych bezpoœrednio przy wydzia³ach, ich w³aœcicielami staæ siê mog¹ jedynie pracownicy
Politechniki Gdañskiej.
ILE KOSZTUJE PARKOWANIE NA TERENIE UCZELNI?
Op³ata za korzystanie z parkingów przez ca³y rok akademicki
wynosi 100 z³, w tym 50 z³ kaucji zwrotnej za pilota. Nale¿noœæ nale¿y uiœciæ w sekretariacie Dzia³u Ochrony Mienia.
KIEDY I GDZIE MUSISZ ODDAÆ PILOTA?
Pilota nale¿y oddaæ do 31 lipca w sekretariacie Dzia³u Ochrony
Mienia. Wówczas otrzymasz potwierdzenie, które upowa¿ni
ciê do odbioru uiszczonej kaucji w Kwesturze.
37
38
NAUKA I PRACA
39
BIBLIOTEKA
KOMPETENCJE INFORMACYJNE
Studenci I roku w ramach przedmiotu „Kompetencje
informacyjne” poznaj¹ zasady funkcjonowania biblioteki
uczelnianej oraz mo¿liwoœci korzystania z bibliotecznego
systemu komputerowego VIRTUA, a tak¿e podstawy
normalizacji. Materia³y informacyjne do nauki tego
przedmiotu dostêpne s¹ na stronie domowej biblioteki
bg.pg.edu.pl/kompetencje-informacyjne. Wszyscy
studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
odbywaj¹ zajêcia w formie on-line zakoñczone testami.
NA JAKIEJ PODSTAWIE MO¯ESZ WYPO¯YCZAÆ KSI¥¯KI?
Dokumentem uprawniaj¹cym do korzystania z us³ug
biblioteki jest elektroniczna legitymacja studencka (ELS),
która pe³ni równie¿ rolê karty bibliotecznej. Na jej
podstawie mo¿esz wypo¿yczaæ zamówione ksi¹¿ki
i korzystaæ z czytelni oraz filii na wydzia³ach.
CO ZROBIÆ JEŒLI POTRZEBUJESZ SKRYPT LUB PODRÊCZNIK
NATYCHMIAST I NA KRÓTKI TERMIN?
Ka¿dy student, który chce wypo¿yczyæ skrypt lub podrêcznik na krótko ma do dyspozycji „ksiêgozbiór dydaktyczny”
(w holu Biblioteki G³ównej). Ksiêgozbiór mo¿na wypo¿yczaæ
systemowo na 14 dni. Natomiast ksi¹¿ki dostêpne w czytelniach filialnych wypo¿yczane s¹ na 4 dni w przypadku, gdy
dostêpny jest wiêcej ni¿ jeden egzemplarz lub „na noc” –
jeœli w danej czytelni znajduje siê tylko jeden egzemplarz.
JAK WYPO¯YCZAÆ KSI¥¯KI NA D£U¯SZY TERMIN?
Ka¿dy student mo¿e sprawdziæ dostêpnoœæ ksi¹¿ki lub
czasopisma w bibliotecznym katalogu on-line na stronie
internetowej biblioteki
bg.pg.edu.pl. Przy ka¿dej pozycji
znajduje siê informacja, czy podrêcznik mo¿na wypo¿yczyæ,
przejrzeæ w czytelni, czy przeczytaæ on-line. Jednym
klikniêciem myszki zarezerwujesz ksi¹¿kê, a za chwilê
odbierzesz j¹ w wypo¿yczalni. Ksi¹¿ka czeka na studenta
7 dni roboczych. Nieodebrana, po tym terminie, wraca do
magazynu. Warto wiedzieæ, ¿e do przegl¹dania
internetowego katalogu biblioteki zaleca siê u¿ywanie
przegl¹darek Internet Explorer lub Mozilla Firefox.
ILE KSI¥¯EK MO¯ESZ WYPO¯YCZYÆ I NA JAKI CZAS?
Student mo¿e wypo¿yczyæ jednoczeœnie 10 ksi¹¿ek. Jeœli
studiuje na dwóch wydzia³ach liczba zwiêksza siê do 16.
Z ksi¹¿ek rezerwowanych on-line mo¿na korzystaæ przez
miesi¹c, z mo¿liwoœci¹ prolongaty wypo¿yczenia na kolejny
miesi¹c. Oczywiœcie pod warunkiem, ¿e ksi¹¿ki nie
zarezerwowa³ inny czytelnik.
40
38
BIBLIOTEKA
!
JAK DOKONAÆ PROLONGATY WYPO¯YCZENIA?
Prolongaty dokonuje siê on-line z w³asnego konta
bibliotecznego, przed up³ywem terminu zwrotu ksi¹¿ki.
CZY MO¯NA WYPO¯YCZYÆ POZYCJÊ Z CZYTELNI?
Tak, ale na tylko na krótki termin:
– 3 ksi¹¿ki na 4 dni robocze
– 1 ksi¹¿kê na 24 h. Wypo¿yczenia te zaliczaj¹ siê do limitu
10 ksi¹¿ek jednoczeœnie wypo¿yczonych przez studenta.
Ksi¹¿ki wypo¿yczone krótkoterminowo nie podlegaj¹
prolongacie.
JEŒLI ZAPOMNISZ, JAKIE KSI¥¯KI WYPO¯YCZY£EŒ
System biblioteczny monitoruje zamówione i wypo¿yczone
ksi¹¿ki, wysy³a do studentów e-maile z informacj¹ o stanie
zamówienia oraz o zbli¿aj¹cym siê lub przekroczonym
terminie zwrotu ksi¹¿ek. Student ma sta³y wgl¹d w swoje
konto czytelnicze. Obowi¹zuje go aktualizacja danych,
w szczególnoœci adresu e-mail.
JEŒLI NIE ODDASZ KSI¥¯EK NA CZAS
Za nieterminowy zwrot wypo¿yczonych ksi¹¿ek biblioteka
naliczy op³atê pieniê¿n¹, zgodnie z regulaminem
udostêpniania zbiorów. Dopóki nie uregulujesz zobowi¹zañ
twoje konto u¿ytkownika biblioteki bêdzie zablokowane,
nie bêdziesz móg³ zarezerwowaæ i wypo¿yczyæ kolejnej
ksi¹¿ki. Op³atê mo¿na uiœciæ we wszystkich czytelniach
i filiach na wydzia³ach, a tak¿e przelewem na konto
bankowe uczelni (informacje o numerze konta znaleŸæ
mo¿na na stronie domowej biblioteki).
SAMOOBS£UGOWE WYPO¯YCZENIA
System samoobs³ugowych wypo¿yczeñ i zwrotów ksi¹¿ek
dzia³a w holu biblioteki w Gmachu G³ównym, w filii na
Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz
w filii na Wydziale Chemicznym i Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (Regionalna Biblioteka
Nanotechnologii). W pozosta³ych filiach wypo¿yczenia
realizuje bibliotekarz.
E-•RÓD£A
Biblioteka udostêpnia coraz wiêcej pozycji w wersji on-line,
m.in. e-czasopisma, e-ksi¹¿ki i e-podrêczniki akademickie,
z których mo¿esz korzystaæ nie wychodz¹c z domu.
W Czytelni Norm udostêpniane s¹ polskie normy w wersji
elektronicznej. Biblioteka oferuje dostêp do ponad 47 tys.
zdigitalizowanych ksi¹¿ek i dokumentów w ramach
Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej –
www.pbc.gda.pl
41
BIBLIOTEKA
Ksiêgozbiór biblioteczny udostêpniany jest w Bibliotece G³ównej
oraz w filiach na wydzia³ach. Wszystkie czytelnie przystosowane
s¹ do potrzeb osób niepe³nosprawnych.
Biblioteka G³ówna Politechniki Gdañskiej
Gmach G³ówny, parter, poziom 100
[email protected]
www.bg.pg.edu.pl
Czytelnia G³ówna ze stanowiskiem dla korzystaj¹cych
ze zbiorów zabytkowych
Gmach G³ówny, parter, pok 100/3
58 347 10 79
[email protected]
godziny otwarcia:
poniedzia³ek–pi¹tek
900–2000
sobota
900–1500
Uwaga! Ze zbiorów zabytkowych mo¿na korzystaæ od poniedzia³ku
do pi¹tku w godz: 9.00-15.00
I?nformatorium z wypo¿yczalni¹
Gmach G³ówny, parter, hol biblioteki
58 347 15 00
[email protected]
godziny otwarcia:
poniedzia³ek–pi¹tek
900–2000
sobota
900–1500
? ypo¿yczalnia miêdzybiblioteczna
W
Gmach G³ówny, parter, pok. 100/7
58 347 24 01
[email protected]
godziny otwarcia:
poniedzia³ek–pi¹tek
900–1500
? zytelnia czasopism bie¿¹cych, baz danych,
C
informacji naukowej i norm
Gmach G³ówny, parter, pok. 100/6
58 347 11 99, 58 347 25 74
[email protected]
godziny otwarcia:
poniedzia³ek–pi¹tek
900–2000
sobota
900–1500
42
BIBLIOTEKA
FILIE BIBLIOTEKI NA WYDZIA£ACH
Filia na Wydziale Architektury
Gmach G³ówny, IV piêtro, pok. 407
58 347 13 77
[email protected]
godziny otwarcia:
900–1600
poniedzia³ek–piatek
Filia na Wydziale Chemicznym,
Regionalna Biblioteka Nanotechnologii
Budynek Centrum Nanotechnologii PG, parter
58 348 66 25
[email protected]
godziny otwarcia:
poniedzia³ek – pi¹tek
900–1900
sobota
900–1500
Filia na Wydziale Fizyki Technicznej
i Matematyki Stosowanej,
Regionalna Biblioteka Nanotechnologii
Budynek Centrum Nanotechnologii PG, parter
58 348 66 25
[email protected]
godziny otwarcia:
poniedzia³ek – pi¹tek
900–1900
sobota
900–1500
Filia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki
WETI B, parter, pok. 50
58 347 21 55
[email protected]
godziny otwarcia:
poniedzia³ek – pi¹tek
900–1900
sobota
900–1500
Filia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki
budynek WEiA ul. Sobieskiego 7, I piêtro, pok. 109
58 347 10 68
[email protected]
godziny otwarcia:
900–1600
poniedzia³ek – pi¹tek
43
BIBLIOTEKA
Filia na Wydziale In¿ynierii L¹dowej i Œrodowiska
Gmach G³ówny, niski parter, pok. 2–3
58 347 18 57
[email protected]
godziny otwarcia:
poniedzia³ek, wtorek
900–1900
œroda
czwartek, pi¹tek
900–1600
900–1900
sobota
900–1500
Filia na Wydziale Mechanicznym
budynek WMech, III piêtro, pok. 301
58 347 12 05
[email protected]
godziny otwarcia:
poniedzia³ek, wtorek
900–1900
œroda
czwartek, pi¹tek
1200–1600
900–1900
sobota
900–1500
Filia na Wydziale Oceanotechniki i Okrêtownictwa
budynek WOiO, III piêtro, pok. 309
58 347 17 99
[email protected]
godziny otwarcia:
poniedzia³ek, wtorek
900–1900
œroda
czwartek, pi¹tek
900–1600
900–1900
sobota
900–1500
Filia na Wydziale Zarz¹dzania i Ekonomii
budynek WZiE, IV piêtro, pok. 415
58 347 25 45
[email protected]
godziny otwarcia:
poniedzia³ek, wtorek
900–1900
œroda
czwartek, pi¹tek
900–1600
900–1900
sobota
900–1500
44
JÊZYKI OBCE
Centrum Jêzyków Obcych (CJO) przygotowa³o bogat¹ ofertê
jêzykow¹ – uczy angielskiego, niemieckiego, francuskiego,
hiszpañskiego, w³oskiego, rosyjskiego, szwedzkiego,
a nawet japoñskiego, chiñskiego oraz hindi. Jesteœ
cudzoziemcem? Zapewni ci kursy jêzyka polskiego
i zaznajomi z polsk¹ kultur¹.
Studenci wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia
uczestnicz¹ w lektoratach jêzykowych. Na wiêkszoœci
kierunków jest mo¿liwoœæ wyboru jednego spoœród jêzyków
oferowanych przez CJO, jedynie studenci Wydzia³u OiO,
Wydzia³u EiA oraz Wydzia³u ETI ucz¹ siê wy³¹cznie jêzyka
BEST
angielskiego.
OF THE BEST :-)
Co wiêcej, na pocz¹tku roku akademickiego w sekretariacie
CJO (pok. 309 w Gmachu B) bêdziesz móg³ zapisaæ siê na
kurs jêzyka japoñskiego lub hindi. Kursy jêzyka hindi s¹
darmowe!
Na pasjonatów jêzyków obcych czekaj¹ ko³a jêzykowe,
debaty oraz wydarzenia towarzysz¹ce dniom jêzyków
obcych.
CHCESZ ZDOBYÆ CERTYFIKAT POTWIERDZAJ¥CY
ZNAJOMOŒÆ JÊZYKA?
Centrum Jêzyków Obcych stwarza studentom mo¿liwoœæ
przygotowania siê do egzaminów zewnêtrznych,
w szczególnoœci FCE, CAE, IELTS z jêzyka angielskiego,
Zertifikat Deutsch z jêzyka niemieckiego, DELE z jêzyka
hiszpañskiego, DELF z jêzyka francuskiego. Egzaminy
wewnêtrzne przeprowadzane przez centrum pozwol¹ ci
potwierdziæ kompetencje jêzykowe, a pozytywny wynik
zostanie odnotowany w suplemencie twojego dyplomu.
Centrum Jêzyków Obcych
Gmach B, poziom 300
58 347 23 08
[email protected]
www.cjo.pg.edu.pl
45
POGOTOWIE MATEMATYCZNE
Ka¿dy student pierwszego roku uczestniczy w dodatkowych,
nieodp³atnych zajêciach prowadzonych przez Centrum
Nauczania Matematyki i Kszta³cenia na Odleg³oœæ. Nauczyciele
z centrum pomog¹ ci powtórzyæ materia³ z zakresu szko³y
ponadgimnazjalnej. W ten sposób uzupe³nisz braki, które
powsta³y na wczeœniejszych etapach edukacji. Jeœli zrozumiesz
definicje i twierdzenia, bêdziesz umia³ je stosowaæ, wówczas
odkryjesz prawdziwy sens nauki matematyki.
SPRAWDZIAN KOMPETENCJI Z MATEMATYKI
Na pierwszych zajêciach z matematyki w semestrze zimowym
studenci wszystkich kierunków studiów stacjonarnych pisz¹
sprawdzian kompetencji z matematyki. Po zakoñczeniu
semestru zimowego na wiêkszoœci kierunków przeprowadza
siê egzamin z matematyki. W oparciu o wyniki z egzaminu
mo¿na wymiernie okreœliæ efekty kszta³cenia
matematycznego.
POMOCNY SKRYPT
Propozycje CNMiKnO nie koñcz¹ siê na wyk³adach
i æwiczeniach z matematyki prowadzonych w ramach zajêæ
obligatoryjnych. Zawsze mo¿esz skorzystaæ z przygotowanego
przez wyk³adowców z centrum skryptu „Matematyka.
Podstawy z elementami matematyki wy¿szej”, gdzie
znajdziesz potrzebn¹ teoriê oraz treœci zadañ
z odpowiedziami. Nauczyciele – ca³kowicie nieodp³atnie –
pomog¹ ci równie¿ po godzinach, zarówno w ramach
tradycyjnych konsultacji, jak i na e-konsultacjach. Matematykê
mo¿esz potrenowaæ tak¿e „na odleg³oœæ”, na kursach
dostêpnych na uczelnianej platformie Moodle. Centrum
organizuje elektroniczne konsultacje przez e-mail, gadu-gadu
i skype'a. Matematycy dostêpni s¹ tak¿e na chatach i forach
dyskusyjnych.
! WA¯NE!
Nauczyciele czêsto umieszczaj¹ na swoich stronach
internetowych lub na platformie Moodle zadania
egzaminacyjne z poprzednich lat. Z pewnoœci¹ op³aca siê do
nich zajrzeæ przed sesj¹ egzaminacyjn¹.
GDZIE I KIEDY MO¯ESZ KORZYSTAÆ Z KONSULTACJI
I e-KONSULTACJI?
Bie¿¹ce informacje o planie zajêæ nauczycieli CNMiKnO
i terminach, w których udzielaj¹ konsultacji znajduj¹ siê na
stronie
www.cnm.pg.gda.pl, w zak³adce „sk³ad osobowy”.
Z kolei informacje dotycz¹ce e-Konsultacji i kursów na
platformie Moodle dostêpne s¹ na stronie internetowej
eNauczania.
46
POGOTOWIE MATEMATYCZNE
CZY Z e-KONSULTACJI MO¯ESZ KORZYSTAÆ ANONIMOWO?
Jeœli potrzebujesz pomocy z matematyki zawsze mo¿esz
liczyæ na matematyków z centrum. Nie musisz siê
przedstawiaæ ani nikomu wyjaœniaæ, na którym wydziale
studiujesz. Wa¿ne, ¿e masz odwagê siê uczyæ.
JAKIEGO NAUCZYCIELA MATEMATYKI WYBRAÆ?
Wszyscy nauczyciele matematyki zatrudnieni w centrum
s¹ kompetentni, posiadaj¹ ogromn¹ wiedzê merytoryczn¹
i bogate doœwiadczenie w kszta³ceniu studentów.
Na konsultacje mo¿esz przyjœæ zarówno do swojego
nauczyciela matematyki, jak i do tego, z którym nie masz
zajêæ. Politechniczni matematycy stosuj¹ ró¿ne sposoby
nauczania. Dziêki temu z pewnoœci¹ znajdziesz metodê
najbardziej skuteczn¹ w twoim przypadku.
KÓ£KO MATEMATYCZNE
Studenci zainteresowani matematyk¹ w rozszerzonym
zakresie mog¹ zapisaæ siê na zajêcia Ko³a Matematycznego.
Podczas spotkañ bêdzie okazja, by omówiæ niektóre pojêcia
z matematyki wy¿szej wyk³adanej na uczelniach
technicznych. Chcesz uczestniczyæ w pracach ko³a?
Skontaktuj siê z pracownikiem CNMiKnO:
Miros³aw Bednarczyk
[email protected]
47
PUNKTY ECTS
Politechnika Gdañska stosuje system punktów kredytowych
ECTS, czyli European Credit Transfer System. Punkty ECTS s¹
wartoœci¹ liczbow¹ przyporz¹dkowan¹ poszczególnym
przedmiotom. Ich wartoϾ nadawana jest na podstawie
oceny nak³adu pracy studenta zwi¹zanej z osi¹gniêciem
efektów kszta³cenia na poszczególnych przedmiotach.
ILE PUNKTÓW MUSISZ ZDOBYÆ, ABY ZALICZYÆ SEMESTR?
Suma wszystkich punktów w semestrze wynosi 30,
natomiast w roku akademickim 60. Aby przejϾ na kolejny
semestr lub rok studiów, trzeba zdobyæ nie mniej ni¿
minimaln¹ liczbê punktów ECTS. Punkty ECTS dla poszczególnych przedmiotów przyznaj¹ wydzia³owe komisje
programowe. Informacji o tym, ile punktów przyporz¹dkowano danemu przedmiotowi, szukaj w katalogu
ECTS, na: www.moja.pg oraz na stronach wydzia³owych
przy programach studiów, a tak¿e w gablotach obok
dziekanatów.
CZEMU S£U¯¥ PUNKTY ECTS?
System punktów ECTS jest systemem europejskim. Jeœli
w trakcie studiów zapragniesz przenieœæ siê na przyk³ad na
uniwersytet w Barcelonie, to punkty uzyskane na
Politechnice Gdañskiej zostan¹ ci zaliczone jako studia
odbyte w Hiszpanii. Dziêki temu nie bêdziesz musia³
studiów zaczynaæ od pocz¹tku. Analogiczne regu³y
obowi¹zuj¹ przy przenoszeniu miêdzy uczelniami
krajowymi, w ramach programu MOSTECH oraz przy
wyjazdach na stypendia zagraniczne, takie jak Erasmus.
Punkty ECTS s¹ te¿ podstaw¹ do obliczania œredniej ocen.
Nie jest to zwyk³a œrednia arytmetyczna, lecz œrednia
wa¿ona, w której wag¹ danej oceny jest liczba punktów.
D£UG PUNKTOWY
D³ug zaci¹gasz wówczas, gdy nie zaliczysz przedmiotu.
Dla przyk³adu: je¿eli w trakcie semestru mo¿esz zdobyæ
³¹cznie 30 punktów, a nie zaliczysz przedmiotu oszacowanego na 2 punkty, to zaliczasz semestr, ale z d³ugiem.
Musisz go nadrobiæ, czyli wnieœæ op³atê i ponownie
przyst¹piæ do zaliczenia. Jako dopuszczalny uznaje siê d³ug
skumulowany nieprzekraczaj¹cy 12 punktów. Do 12 punktów
zostaniesz zarejestrowany na kolejny semestr „warunkowo”,
czyli musisz nadrobiæ braki nie póŸniej ni¿ po up³ywie dwóch
kolejnych semestrów. Je¿eli masz d³ug powy¿ej 12 punktów
lub d³ug punktowy nieprzekraczaj¹cy 12 punktów, ale
zawieraj¹cy punkty zwi¹zane z ponownym powtarzaniem
niezaliczonych przedmiotów, to decyzjê o tym, co zrobiæ
z twoim przypadkiem, podejmie prodziekan ds. kszta³cenia.
Musisz wówczas skierowaæ do niego wniosek o rejestracjê.
48
EGZAMIN MO¯NA POWTÓRZYÆ
NIE ZDA£EŒ EGZAMINU?
Najlepiej by³oby zdaæ egzamin za pierwszym razem, w sesji
podstawowej. Czasami prowadz¹cy wyznaczaj¹ tzw.
zerówkê. To dodatkowy, ale nieobowi¹zkowy termin
egzaminu – zazwyczaj jeszcze w czasie trwania zajêæ –
dziêki któremu mo¿esz szybciej rozpocz¹æ wakacje.
W zale¿noœci od regu³, jakie ustali³ nauczyciel akademicki
prowadz¹cy przedmiot na pocz¹tku semestru, do zerówki
mog¹ przyst¹piæ wszyscy studenci lub jedynie ci, którzy
osi¹gali wyj¹tkowo dobre wyniki na æwiczeniach,
laboratoriach, projektach.
Jeœli nie uzyskasz pozytywnej oceny w sesji podstawowej,
masz prawo powtórzyæ egzamin podczas sesji poprawkowej.
Jeœli w terminie poprawkowym tak¿e nie mia³eœ szczêœcia,
jesteœ zobowi¹zany powtórzyæ przedmiot odp³atnie
w nastêpnym roku akademickim. Stawka za godzinê zajêæ
wynosi maksymalnie 12 z³, ale ró¿ni siê nieco w zale¿noœci
od wydzia³u.
JEŒLI NIE MOG£EŒ STAWIÆ SIÊ NA EGZAMINIE
Jeœli mia³eœ wa¿ny powód, dla którego nie mog³eœ stawiæ siê
na egzaminie – by³eœ powa¿nie chory, zosta³eœ rodzicem –
mo¿esz staraæ siê o dodatkowy termin. Musisz jednak
przedstawiæ zaœwiadczenie potwierdzaj¹ce niedyspozycjê.
Zwolnienie lekarskie nale¿y przekazaæ do dziekanatu
w ci¹gu 7 dni od pierwszego dnia zwolnienia. Pamiêtaj, ¿e
nieusprawiedliwiona nieobecnoϾ na egzaminie powoduje
utratê jednego terminu egzaminacyjnego.
49
,
SESJE,
CZAS ,
ZACZAC
Zaliczenia, kartkówki, kolokwia i egzaminy.
To pojêcia, z którymi musisz siê oswoiæ. Na
pocz¹tku semestru nauczyciele akademiccy
podaj¹ zasady zaliczania poszczególnych
przedmiotów. Dobrze zapamiêtaj te
wskazówki. Przedmiot mo¿e koñczyæ siê
egzaminem lub zaliczeniem. Zaliczenie
najczêœciej odbywa siê na podstawie
kolokwiów. Na jego wynik ma równie¿ wp³yw twoja
aktywnoœæ podczas ró¿nych form zajêæ w obrêbie tego
samego przedmiotu – z wyk³adów, æwiczeñ i laboratoriów.
Pamiêtaj, ¿e otrzymasz jedn¹ ocenê z tych wszystkich
rodzajów zajêæ. Warto zatem gromadziæ punkty lub
procenty w czasie semestru, ¿eby uzyskaæ pozytywn¹ ocenê
z zaliczenia lub wypracowaæ punkty dodawane do
zdobytych na egzaminie.
Egzaminy odbywaj¹ siê podczas sesji egzaminacyjnej.
Nauczyciel akademicki mo¿e zaproponowaæ formê pisemn¹
lub ustn¹, najczêœciej jednak zdawaæ bêdziesz egzaminy
pisemne. Zwykle do egzaminu dopuszczony jest student,
który otrzyma³ pozytywn¹ ocenê z laboratoriów lub æwiczeñ
z tego samego przedmiotu.
EGZAMIN MO¯NA POWTÓRZYÆ
KIEDY MO¯ESZ BYÆ ZWOLNIONY Z EGZAMINU?
Niektórzy prowadz¹cy zwalniaj¹ z egzaminów najlepszych
studentów. To wyró¿nienie dotyczy tych, którzy na zajêciach
z danego przedmiotu wykazali siê du¿¹ aktywnoœci¹, bardzo
dobr¹ znajomoœci¹ tematu, wyg³aszali referaty. Musisz
jednak zdawaæ sobie sprawê, ¿e nawet nieprzeciêtne
zdolnoœci nie obliguj¹ prowadz¹cego do zwolnienia
z egzaminu.
HMMM....
50
WYJAZDY ZAGRANICZNE – STUDIA I PRAKTYKI
Politechnika Gdañska wspó³pracuje z uczelniami
zagranicznymi m.in. w ramach programu Erasmus+ oraz FSS.
Pierwszy z nich umo¿liwia wyjazdy na studia i praktyki
w krajach UE oraz Turcji, zaœ drugi obejmuje studia i praktyki
w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie. Zasady wyjazdów
w ramach obu programów s¹ niemal identyczne.
Studia na zagranicznej uczelni mog¹ trwaæ od 3 do 12
miesiêcy, a praktyki od 2 do 12 miesiêcy. Takie
miêdzynarodowe praktyki powinny byæ zwi¹zane z dziedzin¹
studiów i mog¹ stanowiæ czêœæ programu studiów (jako
praktyka obowi¹zkowa).
Jednostk¹ organizacyjn¹, która zajmuje siê wyjazdami
zagranicznymi studentów na studia lub praktyki jest Dzia³
Miêdzynarodowej Wspó³pracy Akademickiej (gmach B, pok.
101–103),
www.pg.edu.pl/international. Na wszystkich
wydzia³ach dzia³aj¹ koordynatorzy Erasmus+, którzy
pomagaj¹ studentom w wyborze uczelni partnerskiej
i dope³nianiu formalnoœci zwi¹zanych z wyjazdem na sta¿
lub praktykê. Koordynatorzy opiekuj¹ siê równie¿
studentami zagranicznymi, którzy przyje¿d¿aj¹ kszta³ciæ siê
na Politechnice Gdañskiej.
KTO MO¯E WYJECHAÆ NA STUDIA ZAGRANICZNE?
O wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ i FSS mo¿e
ubiegaæ siê ka¿dy student Politechniki Gdañskiej, który:
? w momencie wyjazdu jest studentem co najmniej
drugiego roku studiów
? zna wystarczaj¹co dobrze jêzyk obcy, aby móc w nim
studiowaæ.
DOFINANSOWANIE WYJAZDU
W ramach programu Erasmus+ przewidziane jest
dofinansowanie maj¹ce na celu pokrycie ró¿nicy kosztów
utrzymania w czasie studiów w kraju i za granic¹. Wynosi
ono œrednio 400 EUR. Okres, na jaki jest przyznane to
minimum 3 miesi¹ce. Czas finansowania mo¿e zostaæ jednak
przed³u¿ony, w zale¿noœci od œrodków, jakimi dysponuje
uczelnia. Studenci znajduj¹cy siê w trudnej sytuacji
materialnej i osoby z orzeczon¹ niepe³nosprawnoœci¹ mog¹
ubiegaæ siê dodatkowo o stypendium socjalne w wysokoœci
200 EUR miesiêcznie. Uwaga! Wraz z wyjazdem nie wygasa
prawo otrzymywania wczeœniej przyznanych stypendiów
krajowych – naukowych, socjalnych i innych.
Studenci, którzy zdecyduj¹ siê na wyjazd w ramach
programu FSS tak¿e mog¹ liczyæ na dofinansowanie na
utrzymanie oraz na podró¿ i ubezpieczenie – wyp³acane
w z³otówkach.
51
WYJAZDY ZAGRANICZNE – STUDIA I PRAKTYKI
JAK WYJECHAÆ NA STUDIA LUB PRAKTYKÊ ZA GRANICÊ?
1 Nawi¹¿ kontakt z koordynatorem Erasmus+ na twoim
wydziale (koordynator wska¿e ci, z jakimi
uczelniami/instytucjami zagranicznymi twój wydzia³
wspó³pracuje i zarekomenduje, która bêdzie odpowiednia
w twoim przypadku)
2 Dokonaj wyboru uczelni/instytucji
3 Wype³nij formalnoœci. Szczegó³owy instrukta¿ znajduje
siê na stronie www.pg.edu.pl/international,
ale pamiêtaj, ¿e mo¿esz liczyæ na pomoc pracowników
Dzia³u Miêdzynarodowej Wspó³pracy Akademickiej,
jak i koordynatora wydzia³owego.
KOORDYNATORZY WYDZIA£OWI DS. PROGRAMU ERSAMUS+
ORAZ FSS
Wydzia³ Architektury
dr in¿. arch. Justyna Borucka
[email protected]
Wydzia³ Chemiczny
dr in¿. Hubert Cieœliñski
[email protected]
Wydzia³ Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
dr in¿. Anna Bobkowska
[email protected]
Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki
dr in¿. Jaros³aw £uszcz
[email protected]
Wydzia³ Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
prof. Jaros³aw Rybicki
[email protected]
Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej i Œrodowiska
dr in¿. Aneta £uczkiewicz
[email protected]
Wydzia³ Mechaniczny
dr in¿. Krzysztof Krzysztofowicz
[email protected]
Wydzia³ Oceanotechniki i Okrêtownictwa
dr in¿. Roman Liberacki
[email protected]
Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomii
dr Magdalena Popowska
[email protected]
52
BIURO STUDENTÓW I GOŒCI ZAGRANICZNYCH
Z roku na rok na PG studiuje coraz wiêcej zagranicznych studentów, m.in. z Ukrainy, Hiszpanii, Indii, Niemiec, Chin czy
Rosji. Lista krajów, z których pochodz¹ nasi studenci jest
d³uga i bêdzie jeszcze d³u¿sza, poniewa¿ Politechnika Gdañska stawia na umiêdzynarodowienie. Dziêki temu studenci
otrzymuj¹ mo¿liwoœæ wspó³pracy naukowej i projektowej
ponad ró¿nicami kulturowymi. Maj¹ szansê na zdobywanie
doœwiadczeñ miêdzynarodowych i po prostu na nowe znajomoœci. Pamiêtaj, ¿e studenci zagraniczni maj¹ na PG takie
same prawa i obowi¹zki jak ty, chocia¿ z pewnoœci¹ trudniej
ni¿ tobie przychodzi im odnalezienie siê w œrodowisku
uczelni. Wielu z nich nie zna jeszcze jêzyka polskiego.
WyobraŸ sobie, ¿e wyje¿d¿asz na studia nie do innego
miasta, ale na zupe³nie odmienny kulturowo kontynent –
trzeba byæ odwa¿nym, ¿eby siê zdecydowaæ na taki krok.
Pamiêtaj, ¿e w nowym miejscu pomoc kolegów bywa
nieoceniona. Pomagaj zatem cudzoziemcom w codziennych
czynnoœciach, takich jak: odczytanie planu zajêæ czy
odnalezienie sali wyk³adowej lub dziekanatu. Jeœli nie wiesz
jak pomóc kolegom – skieruj ich do Biura Studentów i Goœci
Zagranicznych.
Biuro Studentów i Goœci Zagranicznych
Gmach G³ówny, pok. 265
58 347 28 28
[email protected]
Pomoc studentom anglojêzycznym:
Monika Czerepak
[email protected]
Pomoc studentom rosyjsko- i ukraiñskojêzycznym:
Maryna Ponomarenko
[email protected]
SZUKAJ¥C PRACY
Wyobra٠sobie wielkie targowisko, jednak doϾ odmienne
od znanych ci dotychczas bazarów i zieleniaków. Tutaj,
zamiast p³odów ziemi i wciskaj¹cych je natrêtnych
przekupek, znajdziesz przedstawicieli firm z ca³ego œwiata
oferuj¹cych wspó³pracê. Setki ofert pracy, praktyk i sta¿y
przywo¿¹ ze sob¹ ka¿dego roku przedstawiciele wielkich
koncernów i ma³ych firm na politechniczne targi pracy.
Organizowane w ich ramach spotkania z ludŸmi biznesu,
szkolenia i warsztaty tematyczne maj¹ pomóc
potencjalnym pracodawcom w rozpoznaniu
53
otwórz siê na œwiat
SZUKAJ¥C PRACY
wykwalifikowanych kandydatów. Ty z kolei masz szansê oswoiæ
siê z wymaganiami stawianymi przez pracodawców, a zatem
poczuæ siê pewniej na rynku pracy. Szansa na wziêcie udzia³u
w tym wyj¹tkowym wydarzeniu pojawia siê na naszej uczelni
dwa razy w roku – w marcu i w maju:
1. In¿ynierskie Targi Pracy – odbywaj¹ siê zwykle w pierwszej
po³owie marca na dziedziñcach Gmachu G³ównego. Targi s¹
organizowane z inicjatywy Stowarzyszenia Studentów BEST
Gdañsk przy wspó³pracy z Biurem Karier.
To najwiêksze i najbardziej presti¿owe targi pracy
przeznaczone dla studentów i absolwentów
kierunków stricte in¿ynierskich na Pomorzu.
Wydarzenie nie bez przyczyny kusi tysi¹ce
zwiedzaj¹cych.
www.best.gdansk.pl/projekty/inzynierskie-targi-pracy
2. Trójmiejskie Targi Pracy – odbywaj¹ siê zazwyczaj w drugiej
po³owie maja w budynku A Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki. Nic dziwnego, ¿e impreza gromadzi
kilka tysiêcy zwiedzaj¹cych, kiedy w poszukiwaniu
in¿ynierów z Pomorza na Politechnikê Gdañsk¹
przyje¿d¿aj¹ reprezentanci firm z ca³ej Polski,
Europy, a nawet zza oceanu.
www.targipracy.gdansk.pl
Szczegó³owe informacje na temat targów pracy bêd¹
pojawiaæ siê na plakatach i na stronie internetowej uczelni.
W CZYM POMO¯E CI BIURO KARIER?
Sukces jest czêsto oparty na sprzecznoœciach. Z jednej strony
liczy siê sumienna praca, z drugiej ? umiejêtne u³atwianie sobie
¿ycia. Dziêki ci¹g³emu szlifowaniu swoich umiejêtnoœci staniesz
siê specjalist¹, który z pewnoœci¹ bêdzie chcia³ swoj¹ wiedzê
wykorzystaæ w praktyce. Nie masz jednak obowi¹zku bycia tak¿e
specjalist¹ ds. rynku pracy. Mo¿esz skorzystaæ z pomocy Biura
Karier Politechniki Gdañskiej, gdzie nieodp³atnie otrzymasz
pomoc w kwestiach zawodowych. Pracownicy biura karier
chêtnie pomog¹ zarówno studentom, jak i absolwentom PG.
Co mo¿e ci zaoferowaæ? Przede wszystkim rzeteln¹ pomoc.
Doskonale wiadomo, ¿e samo przedstawienie interesuj¹cych
ofert to nie wszystko, dlatego biuro proponuje ci tak¿e
mo¿liwoœæ udzia³u w licznych warsztatach i spotkaniach
z pracodawcami. Mo¿esz równie¿ skorzystaæ z indywidualnego
b¹dŸ grupowego doradztwa.
56
SZUKAJ¥C PRACY
Nie wiesz jak ugryŸæ proces rekrutacyjny w wymarzonej firmie?
Tutaj uzyskasz wsparcie w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych
oraz w przygotowaniu siê do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawc¹.
SZUKASZ PRACY?
Zwiêksz swoje szanse na zatrudnienie i zamieœæ cv w bazie
studentów, któr¹ prowadzi biuro. Jeœli chcesz byæ na bie¿¹co,
odwiedzaj stronê Biura Karier, na której odnajdziesz aktualne
oferty pracy, sta¿y i szkoleñ, a tak¿e informacje o spotkaniach
z pracodawcami i konkursach dla studentów.
Biuro Karier
Bratniak, pok. 204
58 348 28 84 , 58 347 16 90
[email protected]
www.pg.edu.pl/biuro-karier
57
Czym siê zajmujemy i z kim pracujemy?
realizujemy projekty unijne przy wspó³pracy z firmami
i innymi jednostkami naukowymi
pracujemy w interdyscyplinarnych zespo³ach tworz¹c
aplikacje i us³ugi sieciowe dedykowane œrodowisku
naukowemu i biznesowi
Co przygotowaliœmy dla Ciebie?
konkursy informatyczne z atrakcyjnymi nagrodami
mo¿liwoœæ skorzystania z pomocy doradczej przy tworzeniu
aplikacji i us³ug
utkn¹³eœ z projektem? Uruchom pok³ady kreatywnoœci
i skorzystaj z lekcji „twórcza realizacja projektów”
przygotowanych na moodlu przez specjalistów z SWPS!
Planujesz karierê naukow¹?
chcesz rozwijaæ swoje umiejêtnoœci i zainteresowania,
pracuj¹c w kreatywnym œrodowisku specjalistów?
szukasz pracy, która nie przeszkodzi Ci w nauce?
chcesz braæ udzia³ w ambitnych projektach?
poszukujesz doœwiadczenia w pracy z najwiêkszymi
firmami ICT w Polsce i na œwiecie?
Do³¹cz do zespo³u CD NIWA!
SprawdŸ co nowego u nas!
FB/Lin/YouTube
Czym jest CD NIWA?
innowacyjna przestrzeñ naukowo-badawcza
skupiaj¹ca spo³ecznoœæ:
studentów i absolwentów PG
domoros³ych programistów i in¿ynierów
oprogramowania
Co posiadamy?
TRYTON, jeden z najszybszych
superkomputerów w Polsce
moc obliczeniowa 1,37 PFLOPS.
nowoczesna infrastruktura
informatyczna-platformy-oprogramowanie
UCIELEŒNIJ POMYS£Y
Jeœli jesteœ typem naukowca, w którego g³owie rodz¹ siê
niebanalne pomys³y, skorzystaj z rozwi¹zañ, które pomog¹
ci osi¹gn¹æ cel. Jest kilka sposobów na to, by u³atwiæ sobie
czerpanie radoœci z w³asnej innowacyjnoœci.
Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
Czasami mo¿e siê wydawaæ, ¿e miêdzy œwiatem naukowców
i biznesu ktoœ z³oœliwie postawi³ pancern¹ szybê nie do
sforsowania. Teoretycznie obie grupy s¹ œwiadome swojego
istnienia i mo¿liwoœci wspó³pracy. W praktyce kooperacjê
powstrzymuj¹ mniej lub bardziej skomplikowane problemy,
od usterek komunikacyjnych zaczynaj¹c, na kwestiach
finansowania koñcz¹c. Centrum Transferu Wiedzy
i Technologii ma ten niewidzialny mur burzyæ i u³atwiaæ
wspó³pracê miêdzy œrodowiskiem naukowym
i przedsiêbiorstwami. Jak CTWiT mo¿e pomóc tobie?
Centrum Wspierana Innowacji PATLIB
Dobry pomys³ to czêsto tylko po³owa sukcesu. Mimo ¿e
nienamacalny (a mo¿e w³aœnie przede wszystkim dlatego),
wymaga specjalnej opieki. Najlepsz¹ form¹ ochrony
innowacyjnego konceptu jest patent. W³aœnie dlatego
postanowiliœmy zaoferowaæ studentom i doktorantom
szkolenia w zakresie poszukiwania informacji patentowej,
wprowadzaj¹c tak¿e temat w³asnoœci intelektualnej.
Szkolenia s¹ prowadzone w grupach piêcioosobowych po
wczeœniejszym umówieniu siê telefonicznym lub emailowym:
58 347 10 66
[email protected]
Akademicki Inkubator Gospodarczy PG
Dziêki niemu innowacyjne pomys³y maj¹ mo¿liwoœæ
„wykluæ” siê bez zbêdnych mêczarni. Inkubator przede
wszystkim pomaga w za³o¿eniu w³asnej dzia³alnoœci
gospodarczej, w ramach której mo¿esz rozwijaæ swoje
autorskie pomys³y albo koncepcje bêd¹ce wynikiem badañ
prowadzonych na uczelni. Co semestr organizujemy tak¿e
warsztaty „ABC prowadzenia biznesu”, po ukoñczeniu
których bêdzie ci o wiele ³atwiej rozkrêciæ w³asn¹
dzia³alnoœæ. Wiêcej informacji na temat projektu znajdziesz
na stronie
www.inkubator.pg.gda.pl.
60
UCIELEŒNIJ POMYS£Y
Jaskó³ki Przedsiêbiorczoœci
Jeœli sztuka tworzenia biznesplanów nie jest ci obca, weŸ udzia³
w konkursie na najlepszy plan przedsiêwziêcia naukowogospodarczego. Projekty wyró¿nione przez jury maj¹ szansê na
realizacjê w ramach Centrum Transferu Wiedzy i Technologii,
a ich autorzy otrzymuj¹ nagrody rzeczowe.
Wiêcej informacji na temat dzia³alnoœci CTWiT
i korzyœci, jakie mo¿e przynieœæ wspó³praca z t¹
instytucj¹ znajdziesz na
www.ctwt.pg.gda.pl.
CROWDFUNDING
czyli finansowanie spo³ecznoœciowe
Je¿eli z jakiegoœ powodu nie mo¿esz zrealizowaæ swojego
pomys³u w ramach organizacji uczelnianych, wypróbuj
rozwi¹zania zwanego finansowaniem spo³ecznoœciowym.
Wybierz platformê crowdfundingow¹, zaprezentuj na niej swój
pomys³ i czekaj a¿ zainteresowani konceptem internauci
przeka¿¹ wystarczaj¹c¹ sumê pieniêdzy na urzeczywistnienie
twojej wizji. W ten sposób jako kreatywny pomys³odawca
dzia³asz niezale¿nie, a jednoczeœnie reklamujesz przysz³y
produkt i zdobywasz potencjalnych nabywców. Oto niektóre
portale oferuj¹ce tego typu wsparcie:
Polak Potrafi!
www.polakpotrafi.pl
Beesfund
www.beesfund.com
SciFundChallenge
www.scifundchallenge.org
SiePomaga
www.siepomaga.pl
Kickstarter
www.kickstarter.com
62
,,
SAMORZADNOSC
,
63
SAMORZ¥D STUDENTÓW
STRUKTURA SAMORZ¥DU
wybieraj¹
STUDENCI PG
PARLAMENT
STUDENTÓW PG
kto
kogo wybiera,
a kto kogo
wspiera?
wybiera
ZARZ¥D SSPG
wybieraj¹
wspó³praca
WYDZIA£OWE RADY STUDENTÓW
SSPG – TY TE¯ JESTEŒ ELEMENTEM TEJ UK£ADANKI!
Wszyscy studenci, a wiêc i ty, tworz¹ Samorz¹d Studentów
Politechniki Gdañskiej (SSPG). Samorz¹d jest jedynym ustawowym przedstawicielem studentów naszej uczelni. Zrzesza
tak¿e wszystkie organizacje studenckie i ko³a naukowe na
politechnice.
WYBORY SAMORZ¥DOWE
Mo¿esz wp³ywaæ na dzia³ania samorz¹du. Jak? Co roku na
wydzia³ach wybierani s¹ reprezentanci Wydzia³owych Rad
Studentów (WRS) oraz delegaci do Parlamentu Studentów.
Nastêpnie Parlament wybiera Przewodnicz¹cego SSPG oraz
jego zastêpców, którzy koordynuj¹ pracê ca³ego Samorz¹du.
Uwaga! Masz dwie drogi, aby do³¹czyæ do SSPG. Po pierwsze:
jeszcze w semestrze zimowym mo¿esz wzi¹æ udzia³ w rekrutacji do Komisji Programowych SSPG. Po drugie: mo¿esz
kandydowaæ w powszechnych wyborach studenckich, które
tak¿e odbêd¹ siê na pocz¹tku roku akademickiego.
Najprawdopodobniej bêdzie to listopad 2015, szczegó³y znajd¹
siê na stronie www.sspg.pl
Dzia³aj¹c w SSPG mo¿esz rozwijaæ aktualnie realizowane
projekty lub realizowaæ autorskie koncepcje!
64
SAMORZ¥D STUDENTÓW
CZYM ZAJMUJE SIÊ SAMORZ¥D?
W SSPG funkcjonuje 6 Komisji Programowych: Dydaktyki
i Jakoœci Kszta³cenia, Socjalna, Kontaktów ze Œrodowiskiem
Gospodarczym i Naukowym, Mediów i Promocji, Kultury
i Sportu oraz Rozwoju Struktury Informatycznej. Ich
dzia³alnoœæ widoczna jest na ka¿dym kroku, bowiem
samorz¹dowcy dbaj¹ m.in. o poziom ¿ycia studentów
mieszkaj¹cych w akademikach, wspó³uczestnicz¹ w rozdziale
œrodków funduszu pomocy materialnej, organizuj¹ ciekawe
szkolenia, staraj¹ siê zapewniæ odpowiedni poziom ¿ycia
kulturalnego na uczelni. Samorz¹dowcy w³¹czaj¹ siê te¿
w akcje charytatywne oraz realizuj¹ ogólnouczelniane
projekty. Z pewnoœci¹ chêtnie pomog¹ ci, gdy znajdziesz siê
w k³opocie. To dziêki ich zapa³owi zostaniesz przyjêty do
grona pe³noprawnych studentów podczas otrzêsin. PóŸniej,
podczas wielkiego œwiêta studenckiego, jakim s¹ kultowe
Technikalia, poznasz smak wyœmienitej zabawy. Aby byæ na
bie¿¹co warto polubiæ –
www.facebook.com/SamorzadStudentowPG
PARLAMENT STUDENTÓW
Historia Parlamentu Studentów PG siêga roku 1957.
Posiedzenia parlamentu odbywaj¹ siê 2-3 razy w ci¹gu
semestru, dotycz¹ kluczowych dla studentów spraw. Raz do
roku parlament zbiera siê na wyj¹tkowym posiedzeniu,
w trakcie którego wybiera Zarz¹d SSPG.
ZARZ¥D SSPG
W obecnej kadencji tworzy go 10 osób – Przewodnicz¹cy
Samorz¹du Studentów, jego pe³nomocnik oraz 8 zastêpców,
oddelegowanych do konkretnych zadañ. Biuro zarz¹du, który
koordynuje pracê ca³ego samorz¹du znajduje siê w Bratniaku,
pok. 216. Te drzwi stoj¹ otworem przed studentami potrzebuj¹cymi porady, szukaj¹cymi sposobu na realizacjê w³asnych
pomys³ów czy te¿ chc¹cymi w³¹czyæ siê w dzia³alnoœæ SSPG.
WYDZIA£OWA RADA STUDENTÓW
Na ka¿dym wydziale dzia³a grupa studentów, która dba
o interesy spo³ecznoœci danego wydzia³u. Ka¿da Wydzia³owa
Rada Studentów (WRS) œciœle wspó³pracuje z w³adzami
i administracj¹ danej jednostki, pilnuj¹c, aby podejmowane
decyzje nie godzi³y w interes spo³ecznoœci studenckiej. Poza
tym WRS organizuje wyjazdy do firm z bran¿ odpowiadaj¹ch
kierunkom studiów, ciekawe szkolenia oraz wiele innych
wydarzeñ, takich jak otrzêsiny i dni wydzia³u. Mo¿liwoœci
dzia³añ WRS ogranicza jedynie wyobraŸnia jej cz³onków. Jeœli
masz pomys³ i chêæ aktywnego uczestnictwa w ¿yciu swojego
wydzia³u, zajrzyj do biura WRS na swoim wydziale.
Tu zorientujesz siê, ile mo¿emy razem zrobiæ!
65
SAMORZ¥D STUDENTÓW
GDZIE ZNALE•Æ REPREZENTANTÓW SAMORZ¥DU
STUDENTÓW PG?
budynek Bratniak, pokój 216
58 347 19 06
[email protected]
www.sspg.pl
www.facebook.com/SamorzadStudentowPG
www.twitter.com/SamorzadPG
ADRESY WYDZIA£OWYCH RAD STUDENTÓW:
?WRS Wydzia³u Architektury
Gmach G³ówny, pok. 461
?WRS Wydzia³u Chemicznego
budynek Chemii C, pok. 04
WRS Wydzia³u Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
budynek WETI B, pok. 157
?WRS Wydzia³u Elektrotechniki i Automatyki
budynek WEiA, pok. E-26
WRS Wydzia³u Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Gmach G³ówny, pok. 400
?WRS Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej i Œrodowiska
gmach B, pok. 012
?WRS Wydzia³u Mechanicznego
budynek WMech, pok. 236A
?WRS Wydzia³u Oceanotechniki i Okrêtownictwa
budynku WOiO, pok. 307 A
?WRS Wydzia³u Zarz¹dzania i Ekonomii
gmach B, pok. 703
66
ZARZ¥D SAMORZ¥DU STUDENTÓW
Przewodnicz¹cy Samorz¹du Studentów
Politechniki Gdañskiej
Dawid Ratajczak
[email protected]
Zastêpca rzewodnicz¹cego Samorz¹du
Studentów ds. finansowo-gospodarczych
Dorota Ko¿uchowicz
[email protected]
Zastêpca przewodnicz¹cego Samorz¹du
Studentów ds. socjalnych
Jakub Olczak
[email protected]
Zastêpca przewodnicz¹cego Samorz¹du
Studentów ds. dydaktyki i jakoœci kszta³cenia
Marcin Grzegorczyk
[email protected]
Zastêpca przewodnicz¹cego Samorz¹du
Studentów ds. mediów i promocji
£ukasz Rusajczyk
[email protected]
Zastêpca przewodnicz¹cego Samorz¹du Studentów
ds. kontaktów ze œrodowiskiem gospodarczym i naukowym
Dorota Jesionka
[email protected]
Zastêpca przewodnicz¹cego Samorz¹du
Studentów ds. kultury i sportu
Wiktor Turowski
[email protected]
Zastêpca przewodnicz¹cego Samorz¹du
Studentów ds. rozwoju struktury informatycznej
Miko³aj Grochowski
[email protected]
Zastêpca przewodnicz¹cego Samorz¹du
Studentów ds. struktury wewnêtrznej
Weronika Wa¿na
[email protected]
Pe³nomocnik przewodnicz¹cego Samorz¹du
Studentów ds. Obs³ugi Procedur Prawnych
Robert Œpiewakowski
[email protected]
67
GDZIE STUDENT NIE MO¯E, TAM STAROSTÊ POŒLE
STAROSTA ROKU
Starosta roku dba o interesy studentów z jednego rocznika.
Student pe³ni¹cy tê szczególn¹ funkcjê jest wybierany spoœród
starostów wszystkich grup na danym kierunku studiów. To on
w porozumieniu ze starostami grup uk³ada harmonogram sesji
egzaminacyjnej i zajmuje siê sprawami organizacyjnymi.
STAROSTA GRUPY
Zostanie nim jeden z twoich kolegów, którego wybierzesz razem
z reszt¹ grupy. Przyjmijcie du¿¹ wagê do waszego wyboru.
Starosta bêdzie mia³ wp³yw na ustalanie terminów kolokwiów,
dodatkowych zaliczeñ, sk³ad grup laboratoryjnych
i projektowych. G³ówny przedstawiciel grupy bêdzie tak¿e
otrzymywa³ materia³y dydaktyczne, niezbêdne dla ca³ej reszty.
PRZYWILEJE STAROSTY
Bycie starost¹ to nie tylko obowi¹zki. Pe³ni¹cy tê funkcjê student
jest zawsze najlepiej zorientowany, dysponuje informacjami
i materia³ami z pierwszej rêki. Jako osoba odpowiedzialna za
kwestie organizacyjne ma pierwszeñstwo np. w wyborze
dogodnych terminów zajêæ czy te¿ grupy laboratoryjnej. Starosta
poznaje tajniki funkcjonowania uczelni, mechanizmy ni¹
rz¹dz¹ce. Pe³ni¹c tê wa¿n¹ rolê reprezentacyjn¹ uczy siê tak¿e
skutecznej komunikacji. Wszystkie te elementy maj¹ szansê
zaprocentowaæ w przysz³oœci i u³atwiæ ¿ycie poza uczelni¹.
68
NAUKA KO£EM SIÊ TOCZY
KO£A NAUKOWE
Jeœli czujesz, ¿e program studiów ci nie wystarcza i nosisz
w sobie zapa³ do odkrywania ciekawych zagadnieñ naukowych,
zapisz siê do ko³a naukowego, odpowiadaj¹cego twoim pasjom.
Poznasz tam osoby o podobnych zainteresowaniach, by we
wspó³pracy z nimi realizowaæ projekty, o których marzysz –
nawet twojego autorstwa. Aby dzia³aæ w kole naukowym
wystarczy, ¿e interesujesz siê obszarem jego dzia³ania. Czym
prêdzej nawi¹¿ kontakt z osobami, które s¹ dzia³aczami ko³a.
Ka¿dy nowy pasjonat jest na wagê z³ota.
ORGANIZACJE STUDENCKIE
Mo¿esz do³¹czyæ do podró¿ników, mi³oœników sp³ywów
kajakowych i wspinaczki... Jest i miejsce dla obdarzonych
piêknym g³osem i amatorów fotografii. Organizacji studenckich
na PG jest wiele i tyle¿ samo profili dzia³alnoœci. Na pewno
znajdziesz tak¹, która pozwoli ci rozwijaæ twoje
zainteresowania albo odreagowaæ od codziennej stycznoœci
z nauk¹.
MASZ POMYS£ NA W£ASN¥ ORGANIZACJÊ LUB KO£O
NAUKOWE?
Jeœli wœród istniej¹cych zrzeszeñ nie ma takiego, w którym
mo¿esz realizowaæ swoje hobby, za³ó¿ coœ nowego. Oto krótki
instrukta¿, jak to zrobiæ.
Wniosek o zarejestrowanie organizacji studenckiej sk³ada grupa
za³o¿ycieli w liczbie co najmniej piêciu osób. Wniosek powinien
zawieraæ:
nazwê organizacji i jej siedzibê (Politechnika Gdañska)
imiona i nazwiska studentów – za³o¿ycieli ze wskazaniem
wydzia³u, roku studiów, numeru albumu oraz sta³ego
adresu zamieszkania
imiê i nazwisko osoby (osób) upowa¿nionej spoœród
za³o¿ycieli do dokonania czynnoœci zwi¹zanych z rejestracj¹
organizacji
opiniê Samorz¹du Studentów PG (przewodnicz¹cego SSPG,
pe³nomocnika ds. organizacji lub osoby przez nich
powo³anej) co do potrzeby powo³ania takiej organizacji
b¹dŸ ko³a naukowego
dane kontaktowe do przedstawicieli zarz¹du
ko³a/organizacji (adres e-mail, nr telefonu)
w przypadku ko³a naukowego konieczne s¹ ponadto: zgoda
konkretnego pracownika uczelni na to, ¿e zostanie
opiekunem naukowym, a tak¿e opinia dziekana wydzia³u,
przy którym ko³o bêdzie dzia³a³o.
69
NAUKA KO£EM SIÊ TOCZY
Uwaga! Do wniosku nale¿y do³¹czyæ statut (regulamin,
deklaracjê za³o¿ycielsk¹), program i zakres dzia³ania
organizacji, sk³ad osobowy organizacji, a w przypadku
ko³a naukowego równie¿ podpis opiekuna ko³a.
Wniosek o rejestracjê kierowany do prorektora
ds. kszta³cenia wraz z w/w dokumentami nale¿y z³o¿yæ
u zastêpcy przewodnicz¹cego SSPG ds. struktury
wewnêtrznej, który przeprowadza dalsz¹ czêœæ
rejestracji.
70
ORGANIZACJE I KO£A STUDENCKIE
Akademicki Chór Politechniki Gdañskiej
budynek Bratniak, pok. 312
[email protected]
www.chor.pg.gda.pl
Studencka Agencja Radiowa Politechniki Gdañskiej
Dom Studencki nr 115 (DS 2), ul. Traugutta 115b
[email protected]
www.radiosar.pl
www.facebook.com/radiosar
Kronika Studencka
budynek Bratniak, pok. 310
[email protected]
www.ks.pg.gda.pl
Klub Uczelniany AZS Politechnika Gdañska
Centrum Sportu Akademickiego PG
al. Zwyciêstwa 12, pok. 107
[email protected]
www.facebook.com/AZSPG
Akademicki Klub Taekwondo UDAR
Centrum Sportu Akademickiego PG
al. Zwyciêstwa 12
[email protected]
www.taekwondo.pg.gda.pl
Akademicki Klub Wspinaczkowy
[email protected]
www.akw.pg.gda.pl
Studencki Klub Kajakowy Morzkulc
ul. Siedlicka 4
[email protected]
www.morzkulc.pg.gda.pl
Akademicki Klub Wra¿eñ Ekstremalnych "CELUJ¥CY STUDENT"
[email protected]
www.cs.selim.pl
71
ORGANIZACJE I KO£A STUDENCKIE
Studenckie Ko³o Przewodników Turystycznych w Gdañsku
budynek Bratniak, pok. 313
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.skpt.gdansk.pl
Akademicki Klub Kadry „GDAKK”
[email protected]
[email protected]
www.akk.pg.gda.pl
Studencki Klub Turystyczny Politechniki Gdañskiej FIFY
budynek Bratniak, pok. 313
[email protected]
www.fify.pg.gda.pl
Pomorskie Studenckie Forum Business Centre Club
[email protected]
www.psfbcc.pl
www.facebook.com/studenckieForumBusinessCentreClub
Klub Honorowych Dawców Krwi "M³odzi" Politechniki Gdañskiej
budynek Bratniak, pok. 306
www.facebook.com/HDKPG
Ruch Akademicki POD PR¥D
budynek Bratniak, pok. 402
www.rapp.pl/kontakt-trojmiasto
www.facebook.com/RAPPGdansk
Organizacja Studencka Otwórz Oczy
[email protected]
www.otworz-oczy.pl
Organizacja Studencka „Rowerem Na PG”
Wydzia³ Architektury
[email protected]
www.facebook.com/roweremnapg
M³odzi M³odym na Politechnice Gdañskiej
[email protected]
www.facebook.com/mlodzimlodym3city
72
ORGANIZACJE I KO£A STUDENCKIE
Miêdzywydzia³owe Ko³o Naukowe Krótkofalowców
budynek WETI A, pok. 810
[email protected]
www.sp2pzh.pg.gda.pl
Miêdzywydzia³owe Ko³o In¿ynierii Materia³owej
[email protected]
www.knim.y0.pl
Miêdzywydzia³owe Ko³o Naukowe
Badania Technologii Informatycznych „Iteam”
gmach B, pok. 710
[email protected]
www.zie.pg.gda.pl/web/iteam
Miêdzywydzia³owe Ko³o Naukowe Komunikacji Rynkowej
[email protected]
www.zie.pg.gda.pl/web/buzz
Miêdzywydzia³owe Ko³o Eco CarPG
[email protected]
www.ecocarpg.pl
www.facebook.com/ecocarpg
Miêdzywydzia³owe Ko³o Naukowe PIKSEL
budynek WOiO, pok. 413
[email protected]
www.facebook.com/PikselPG
Miêdzywydzia³owe Ko³o Naukowe SimLE
[email protected]
www.simle.pl
www.facebook.com/simle.pg
73
ORGANIZACJE MIÊDZYNARODOWE
Stowarzyszenie Studentów BEST Gdañsk
(Board of European Students of Technology)
budynek Bratniak, pok. 203
[email protected]
www.BEST.gdansk.pl
www.facebook.com/BESTGdansk
Erasmus Student Network Gdañsk
budynek Bratniak, pok. 213
[email protected]
www.gdansk.esn.pl
www.facebook.com/pages/ESN-Gdansk
CEPRIM – ESTIEM, Lokalna Grupa Gdañsk
budynek Bratniak, pok. 303
[email protected]
www.estiem.pl
IAESTE Gdansk
(The International Association for the Exchange of Students
for Technical Experience)
budynek Bratniak, pok. 305
[email protected]
www.iaeste.pg.gda.pl
EESTEC Gdañsk
(Electrical Engineering Students’ European Association Local
Committee Gdañsk)
www.facebook.com/eestecgda
KO£A MIÊDZYWYDZIA£OWE
Miêdzywydzia³owe Ko³o Naukowe Politechniki Gdañskiej
Project Management
budynek Bratniak, pok. 305
www.pm.pg.gda.pl
Miêdzywydzia³owe Naukowe Ko³o Marketingu „Kreatywni PG”
www.facebook.com/kreatywnipg
Miêdzywydzia³owe Ko³o Naukowe Studentów PG
"Ekologia Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska"
www.ebis.pg.gda.pl
Miêdzywydzia³owe Ko³o Naukowe
Mikrobiologia w In¿ynierii Œrodowiska MIŒ
[email protected]
www.facebook.com/KNSPG.MIS
74
KO£A JÊZYKOWE
Ko³o jêzyka hiszpañskiego
opiekun: mgr Ewa Jurkiewicz-Sêkiewicz
[email protected]
Ko³o jêzyka angielskiego
opiekunowie: Janina Badocha oraz mgr Beata Klimas
[email protected]
[email protected]
Ko³o jêzyka niemieckiego
opiekun: mgr Gabriela ¯elewska
[email protected]
Ko³o jêzyka polskiego
opiekun: mgr Anita Mieszkowska
[email protected]
Ko³o jêzyka francuskiego
opiekun: mgr Jaros³aw Nieszczó³kowski
[email protected]
Ko³o jêzyka szwedzkiego
opiekun: mgr Joanna Olszewska
[email protected]
KO£A WYDZIA£OWE
WYDZIA£ ARCHITEKTURY
Brygada Urbanistyczno-Architektoniczna – BUA
[email protected]
www.pg.gda.pl/info/bua
TXA – Naukowo-Turystyczne Ko³o Studentów
Architektury Politechniki Gdañskiej
[email protected]
www.txapg.wordpress.com
Studenckie Ko³o Naukowe Laboratorium Ewolucji Miejskich
Gmach G³ówny p. 301
lem-ur.urbancloud.pl
www.facebook.com/kololemur
75
ORGANIZACJE I KO£A STUDENCKIE
Studenckie Ko³o Naukowe „TUP M³odzi”
tupmlodzi.art.pl/home
Studenckie Politechniczne Ko³o Naukowe Grafiki i Design’u
„Students design Reality”
[email protected]
www.facebook.com/students.design.reality
WYDZIA£ CHEMICZNY
Ko³o Studentów Biotechnologii
budynek Chemii A, pok. 02
[email protected]
www.ksb.pg.gda.pl
Sekcja Studencka Oddzia³u Gdañskiego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego "Hybryda"
budynek Chemii A, pok. 30
[email protected]
www.ssogptchem.pg.gda.pl
Naukowe Ko³o Chemików Politechniki Gdañskiej – NKCh
budynek Chemii A, pok. 30
[email protected]
www.nkch.pg.gda.pl
Ko³o Studenckie ISPE
[email protected]
www.pg.gda.pl/info/ispe
Ko³o Naukowe Badaczy Korozji
www.facebook.com/kolobadaczykorozji
76
ORGANIZACJE I KO£A STUDENCKIE
WYDZIA£ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI
Studenckie Ko³o Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Politechniki Gdañskiej – SEP
[email protected]
www.pg.sep.gda.pl
Naukowe Ko³o Studentów Automatyki NKSA
budynek WEiA, ul. Sobieskiego 7, pok. EM21
[email protected]
www.nksa.org.pl
Studenckie Ko³o In¿ynierii Pomiarowej (SKIP)
budynek WEiA, ul. Sobieskiego 7, pok. Em24
[email protected]
www.ely.pg.gda.pl/~skip
Naukowe Ko³o Studentów Elektryków NKSE
budynek WEiA, ul. Sobieskiego 7, pok. EMC-13
www.ely.pg.gda.pl/nkse
Informatyczne Ko³o Studenckie
budynek WEiA, pok. 116
[email protected]
www.x.ely.pg.gda.pl
WYDZIA£ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI
Ko³o Naukowe „Geoida”
[email protected]
Ko³o Naukowe PACT
[email protected]
Ko³o Naukowe Affective Computing
www.affective.cba.pl
77
ORGANIZACJE I KO£A STUDENCKIE
Studenckie Ko³o Automatyków "SKALP"
[email protected]
www.skalppg.pl
Studenckie Ko³o Naukowe "CELL"
budynek WETI A
Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnch
[email protected]
cell.pg.gda.pl
Ko³o Naukowe GRID
budynek WETI A, pok. 446
[email protected]
WiComm Yuniors
budynek WETI A, pok. 701
[email protected]
www.yuniors.wicomm.pl
Studenckie Ko³o Naukowe CHIP
[email protected]
www.sknchip.eti.pg.gda.pl/web
Ko³o Naukowe In¿ynierii DŸwiêku i Obrazu
[email protected]
www.multimed.org/AES
Filmowe Ko³o Naukowe KADR
budynek WETI A, 7 pietro
Katedra Systemów Multimedialnych
www.facebook.com/groups/ekipafilmowapg
Polytechnica Gedanensis Java User Group
budynek WETI A, pok. 521
[email protected]
www.jug.eti.pg.gda.pl
Ko³o Naukowe Safe IDEA
budynek WETI A, pok. EA651
[email protected]
www.safeidea.pg.gda.pl
78
ORGANIZACJE I KO£A STUDENCKIE
Ko³o Naukowe SFERA
[email protected]
www.sphere.pl
PING Ko³o Naukowe Sieci Komputerowych
[email protected]
www.knping.org
Ko³o Naukowe Grafiki Komputerowej „Vertex”
[email protected]
www.vertex.eti.pg.gda.pl
Ko³o Naukowe „Soliton”
Gdañsk University of Technology Student's Chapter
www.soliton.elektroda.eu
Kolo Naukowe „Grupa.NET”
www.grupa-net-pg.studentlive.pl
Ko³o Naukowe „GUT HPC” (Gdañsk University of Technology High
Performance Computing)
[email protected]
Ko³o Naukowe „Zarz¹dzanie IT”
[email protected]
79
ORGANIZACJE I KO£A STUDENCKIE
WYDZIA£ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ
Ko³o Naukowe Studentów Fizyki KNSF
www.mif.pg.gda.pl/knf
[email protected]
Naukowe Ko³o Matematyki NKM
www.mif.pg.gda.pl/nkm
WYDZIA£ IN¯YNIERII L¥DOWEJ I ŒRODOWISKA
Studenckie Ko³o Geo-Vision
www.geo-vision.pg.gda.pl
Studenckie Ko³o Naukowe Konstrukcji
Betonowych PG ¯elbet
budynek ¯elbet
sekretariat Katedry Konstrukcji Betonowych
[email protected]
www.pg.edu.pl/knzelbet
Ko³o Sportowe Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej i Œrodowiska
budunek B, pok. 012
[email protected]
facebook.com/kswilis
Ko³o Naukowe Mechaniki Budowli KOMBO
Gmach G³ówny, pok. 170
[email protected]
www.kombo.pg.gda.pl
Ko³o Naukowe In¿ynierii Drogowej i Kolejowej KODIK
Budynek B, pok. 012
[email protected]
www.kodik.wilis.pg.gda.pl
Geodezyjne Ko³o Naukowe Hevelius
budynek B, pok. 012
[email protected]
www.knhevelius.pl
Ko³o Naukowe Geometrii i Grafiki In¿ynierskiej KRESKA
www.kreska.wilis.pg.gda.pl
Ko³o Naukowe PG In¿ynierii i Gospodarki Wodnej „Konfuzor”
[email protected]
www.facebook.com/konfuzor
80
ORGANIZACJE I KO£A STUDENCKIE
Ko³o Naukowe Technologii i Organizacji Budowy KOBRa
www.facebook.com/knkobra
Ko³o Naukowe M³odych Mostowców Politechniki Gdañskiej
„MOST WANTED”
www.pg.edu.pl/most-wanted
Ko³o Naukowe Transportu i Budownictwa Morskiego
i Œródl¹dowego
adam.[email protected]
Ko³o Ko³o Naukowe Transportu i Budownictwa Morskiego
i Œródl¹dowego
[email protected]
WYDZIA£ MECHANICZNY
Ko³o Naukowe Mechanik
budynek WMech, pok. 324B
[email protected]
www.knmechanik.pl
www.facebook.com/KNMechanik
Ko³o Naukowe Konstruktorów Pojazdów
[email protected]
mech.pg.edu.pl/kn-konstruktorow-pojazdow
www.facebook.com/kolonaukowekonstruktorowpojazdow
WYDZIA£ OCEANOTECHNIKI I OKRÊTOWNICTWA
Ko³o Naukowe SynerTech
budynek WOiO, pok. 413
[email protected]
synertech.oio.pg.edu.pl
www.facebook.com/synertechPG
Ko³o Studentów Techniki Okrêtowej KORAB
[email protected]
www.korab.pg.gda.pl
www.solarboats.eu
www.facebook.com/KSTO KORAB
81
ORGANIZACJE I KO£A STUDENCKIE
WYDZIA£ ZARZ¥DZANIA I EKONOMII
Naukowe Ko³o Finansów i Bankowoœci PROFIT
budynek WZiE, pok. 403
Naukowe Ko³o Jakoœci i Produktywnoœci
[email protected]
Ko³o Naukowe Kino Europa
[email protected]
www.zie.pg.gda.pl/web/kinoeuropa
www.facebook.com/FilmoweKoloNaukoweKinoEuropa
Naukowe Ko³o „Hello economics”
www.he.zie.pg.gda.pl
Ko³o Naukowe EUROINICJATYWA
budynek WZiE
Katedra Nauk Spo³ecznych i Filozoficznych
www.zie.pg.gda.pl/web/euroinicjatywa
Studenckie Ko³o Naukowe Jakoœciowe Aspekty
Towaroznawstwa SENSORIS
www.facebook.com/sensoriis
UWAGA! Spis wszystkich kó³ i organizacji dzia³aj¹cych
na PG znajdziesz tak¿e pod adresem
www.pg.edu.pl/studenci/kola-i-organizacje
82
ZABAWA
83
TECHNIKALIA
Po miesi¹cach wytê¿onej pracy nale¿y ci siê rozrywka na
najwy¿szym poziomie. Twój g³ód zabawy z pewnoœci¹ zaspokoi
Festiwal Studentów Politechniki Gdañskiej – Technikalia. To
œwiêto studentów i przez studentów organizowane, mo¿esz
wiêc mieæ pewnoœæ, ¿e wybór sk³adników wielodniowej imprezy
trafi w twój gust i sprawi, ¿e poczujesz siê naprawdê
dopieszczony.
TECHNICZNIE RZECZ BIOR¥C NAJLEPSZA IMPREZA
W TRÓJMIEŒCIE!
Doskonale wyselekcjonowani artyœci, œwietna organizacja
i niepowtarzalna atmosfera tego spodziewaj siê po
Technikaliach, najwiêkszym imprezowym projekcie
akademickim w tej czêœci Polski. W trakcie kilku dni majowego
karnawa³u poznasz smak muzyki, w rytm której bêdziesz
tañczy³ wraz z kolorowym t³umem podobnych do ciebie,
¿¹dnych zabawy m³odych ludzi.
Jeœli zechcesz, na Technikalia mo¿esz siê wybraæ z kimœ spoza
uczelni. Wa¿ne jednak, by mia³ ukoñczone 16 lat.
By poznaæ wiêcej szczegó³ów dotycz¹cych Technikaliów 2016,
odwiedzaj facebookowy profil i stronê
www.technikalia.gda.pl
www.facebook.com/technikalia
84
ZAJÊCIA SPORTOWE
Co najmniej przez dwa semestry wszyscy studenci Politechniki
Gdañskiej maj¹ do dyspozycji dwie godziny zajêæ ze wspania³ymi
trenerami z Centrum Sportu Akademickiego, niegdyœ czynnymi
zawodnikami. Podczas æwiczeñ poczujesz zupe³nie inny wymiar
sportowej rywalizacji. W oœrodku dzia³aj¹ 24 sekcje sportowe,
m.in. p³ywacka, lekkoatletyczna, judo, siatkówki, pi³ki no¿nej,
tenisa ziemnego i sto³owego, a nawet badmintona.
DO BIEGU...
Nie wiesz, jak do nas dotrzeæ? Centrum Sportu Akademickiego
po³o¿one jest we Wrzeszczu przy g³ównym trakcie
komunikacyjnym, blisko Szybkiej Kolei Miejskiej, linii
tramwajowej i œcie¿ki rowerowej. Dotarcie na miejsce rowerem,
na wrotkach albo truchtem bêdzie œwietn¹ zapraw¹ przed
w³aœciwym treningiem.
GOTOWI...
Standardowe zajêcia odbywaj¹ siê w hali sportowej, wioœlarni,
hali aerobiku, na si³owni, na boisku lub basenie. Nie bój siê
jednak przys³owiowego wrzucenia na g³êbok¹ wodê, nikt nie ma
zamiaru zak³adaæ ci na si³ê czepka p³ywackiego ani wciskaæ
w strój adeptki fitnessu. Podczas zajêæ organizacyjnych trener
przeprowadzi wywiad, na podstawie którego oceni twoje
umiejêtnoœci i zakwalifikuje do odpowiedniej grupy.
Jeœli masz problemy ze zdrowiem, a gimnastyka ogólna mo¿e
sprawiæ ci problem, specjalnie na twoj¹ miarê skroimy æwiczenia
korekcyjne. Potrzebne jest jedynie zaœwiadczenie lekarskie.
W zale¿noœci od wskazañ zaproponujemy odpowiednie zajêcia
koryguj¹ce wady postawy.
START!
Dla tych, którzy s¹ nieprzeciêtnie wysportowani CSA
przygotowa³o specjaln¹ propozycjê. Mo¿esz zapisaæ siê do jednej
z 24 sekcji sportowych, które reprezentuj¹ nasz¹ uczelniê
w Akademickich Mistrzostwach Polski w 41 dyscyplinach.
Ze wzglêdu na wysok¹ rangê mistrzostw przed przyjêciem do
dru¿yny trener wnikliwie oceni twoj¹ sprawnoœæ fizyczn¹
i przydatnoœæ do sekcji. Z aktywnoœci¹ na tym poziomie ³¹cz¹ siê
m.in. wyjazdy na zawody, które s¹ œwietn¹ okazj¹ do
poznawania nowych ludzi i miejsc. W³adze PG dofinansowuj¹
lub ca³kowicie pokrywaj¹ koszty takich podró¿y, a najlepsi
zawodnicy otrzymuj¹ dodatkowe wyró¿nienie w postaci
stypendiów.
85
ZAJÊCIA SPORTOWE
!
UWAGA!
Jeœli nale¿ysz do sekcji sportowej PG, jesteœ zwolniony z zajêæ
obowi¹zkowych z wychowania fizycznego. Tak¿e obozy
narciarskie i ¿eglarski oraz uczestnictwo w ligach sportowych
organizowanych przez centrum umo¿liwiaj¹ zaliczenie zajêæ
wychowania fizycznego.
STUDENCKIE SUKCESY SPORTOWE
Je¿eli jeszcze siê zastanawiasz, czy warto w pe³ni
zaanga¿owaæ siê w sportowe ¿ycie Politechniki Gdañskiej, jej
sukcesy powinny ciê ostatecznie przekonaæ. Nasi zawodnicy
wielokrotnie mieli okazjê zdobyæ najpiêkniejszy szczyt, jakim
jest podium. W ostatniej edycji Akademickich Mistrzostw
Polski politechnicy zajêli III miejsce w klasyfikacji generalnej
i II wœród uczelni technicznych. Konkurencja w postaci ponad
200 innych uczelni wy¿szych jedynie wzmacnia smak tego
sukcesu.
WYNAJEM SAL SPORTOWYCH
Centrum Sportu Akademickiego pozwala na odp³atne
korzystanie z boisk pi³karskich, hali sportowej, si³owni,
wioœlarni, sali do aerobiku, sali judo, basenów i kortów
tenisowych. Studenci mog¹ korzystaæ z 50% zni¿ki. Wiêcej
dowiesz siê w CSA, u Paw³a Krawczyka
[email protected]
662 091 130
Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdañskiej
al. Zwyciêstwa 12
www.csa.pg.edu.pl
www.facebook.com/pages/Centrum-SportuAkademickiego-PG/174185026063023
58 347 25 00
[email protected]
86
ZAJÊCIA SPORTOWE
KADRA DYDAKTYCZNA
Aerobik sportowy
mgr Ewa Suchanowska
mgr Magda Zaborna
Badminton
mgr Rafa³ Kasprów
Futsal kobiet
mgr Andrzej Bussler
Judo
mgr Ryszard Kutek
mgr M. Szo³ucha
Kolarstwo górskie
mgr Marta Parafiniuk
Koszykówka kobiet
mgr Gabriela Meyer-Gwizda³a
Koszykówka mê¿czyzn
mgr Kazimierz Rozwadowski
Lekkoatletyka
mgr Karolina Gronau
mgr Barbara Kozakiewicz
mgr Janusz Markowski
Narciarstwo
mgr Marta Parafiniuk
Pi³ka no¿na oraz Futsal M
mgr Andrzej Bussler
Pi³ka rêczna mê¿czyzn
mgr Edward Wierzbowski
Pi³ka rêczna kobiet
mgr Krzysztof Kaszuba
Pi³ka siatkowa kobiet
mgr Józef Parafiniuk
Pi³ka siatkowa mê¿czyzn
mgr Ryszard Miko³ajewski
P³ywanie
mgr El¿bieta Markowska
mgr Wies³aw Gronau
Tenis sto³owy
mgr M. Marchlewski
Tenis ziemny
mgr Wanda Dilaj
Trójbój silowy
mgr M. Marchlewski
Wioœlarstwo
mgr Piotr Buliñski
Wspinaczka ska³kowa
mgr Ryszard Daniel
¯eglarstwo
mgr Jakub Pankowski
87
NOCNY RESET, CZYLI GDZIE SIÊ BAWIÆ
AKADEMICKI KLUB POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ KWADRATOWA
TU IMPREZA TRWA NA KWADRATOWO!
Pierwsza wizyta w najs³ynniejszym trójmiejskim klubie
studenckim jest symboliczn¹ zmian¹ statusu z uczniaka na
¿aka. Nasz klub od kilkudziesiêciu lat znajduje siê
w centralnym punkcie na mapie akademickiego ¿ycia. ¯eby
zrozumieæ fenomen tego miejsca, wystarczy przyjœæ i daæ siê
ponieœæ zabawie. A okazji do niej jest niema³o.
DLA MISTRZÓW PARKIETU
Dwie sale najwiêkszego studenckiego klubu w Trójmieœcie
czekaj¹ na was w ka¿dy pi¹tek i sobotê. Kalendarz
Kwadratowej uzupe³niaj¹ imprezy otrzêsinowe organizowane
przez Wydzia³owe Rady Studentów oraz imprezy tematyczne
Komisji Kultury i Sportu.
DLA FANÓW
Amatorzy headbangingu, baunsowania, a nawet disco-pl¹sów
powinni byæ zadowoleni. Nasz klub zaspokaja gusta ich
wszystkich, a dowodem na to jest lista gwiazd polskiej muzyki,
które zd¹¿y³y odwiedziæ nasz klub: Kult, T.Love, Strachy na
Lachy, Acid Drinkers czy Afromental. W ci¹gu ostatniego roku
koncerty w klubie zagrali u nas m.in.: Gooral, Cleo&Donatan,
Pokahontaz, Tede, Ten Typ Mes, B.O.K, xxanaxx, £ona i Webber,
Jamal, Grubson, Krzysztof Zalewski oraz Jelonek.
NIE.
NA KWADRATOWO
DLA AMATORÓW KABARETU
Odwiedzaj¹cym Kwadratow¹
zdecydowanie jest do œmiechu.
Nie mo¿e byæ inaczej, skoro
to kabaret od zawsze by³
domen¹ klubu. W pierwszych
latach jego istnienia du¿¹
I
popularnoœci¹ cieszy³y siê
wystêpy grup studenckich,
natomiast w ci¹gu ostatnich kilku lat na scenie w Kwadratowej
pojawi³y siê kabarety, takie jak Hrabi, £owcy.B , Jurki czy Smile.
Do tego trzeba dodaæ wystêpy Ireneusza Krosnego i Grzegorza
Halamy, a tak¿e obecnoœæ grup improwizacyjnych, dziêki
którym poznasz inne oblicze kabaretu.
BAWIMY
SIE, NA
OKRAGLO?
,
Nie przegap najlepszych imprez w Trójmieœcie, odwiedzaj
regularnie profil facebookowy kwadratowej!
www.kwadratowa.pl
www.facebook.com/klubKwadratowa
88
NOCNY RESET, CZYLI GDZIE SIÊ BAWIÆ
Recepta na studenckie zmêczenie materia³u jest tylko jedna –
odrobina beztroski, najlepiej w gronie znajomych, w miejscu, które
nie przypomina sali wyk³adowej. Z myœl¹ o takich w³aœnie
potrzebach powsta³y kluby studenckie. Dwa z nich otrzyma³y
miano niemal kultowych, a s¹ to Kwadratowa i ¯ak. Maj¹ one
jednak swoich naœladowców, którym te¿ warto daæ szansê.
Oto lista klubów przyjaznych studentom w Gdañsku.
Akademicki Klub Politechniki Gdañskiej Kwadratowa
budynek Bratniak, ul. Siedlicka 4, Gdañsk Wrzeszcz
58 347 12 10
www.kwadratowa.pl
Autsajder
ul. Do Studzienki 34A, Gdañsk Wrzeszcz
58 341 76 57, 501 441 314
www.autsajder.com.pl
Mechaniczna Pomarañcza
Dom Studencki nr 112,
ul. Wyspiañskiego 4, Gdañsk Wrzeszcz
Klub Studencki "Medyk"
ul. Dêbowa 7, Gdañsk Wrzeszcz
534 70 90 40
www.klubmedyk.com.pl
Klub ¯ak
al. Grunwaldzka 195/197, Gdañsk Wrzeszcz
58 345 15 90
www.klubzak.com.pl
Polufka
Dom Studencki nr 123
ul. Leczkowa 18, Gdañsk Wrzeszcz
504 180 480
www.polufka.pl
90
BARY, BUFETY, PIZZERIE
Parówkowym skryto¿ercom mówimy nie! Je¿eli twoi
wspó³lokatorzy z akademika nakryj¹ ciê na na³ogowym
podkradaniu cudzych skarbów z lodówki albo po prostu
uznasz, ¿e jesteœ kulinarnym beztalenciem ? wypróbuj ofertê
barów, które zawsze s¹ gotowe uratowaæ ciê od œmierci
g³odowej.
Caffe Bar Mikawa
Gmach G³ówny, poziom -1
poniedzia³ek – pi¹tek
830–1800
sobota
900–1600
niedziela
900–1430
kanapki na zimno i ciep³o, zupy, dania obiadowe, tortille,
pizze, sa³atki, ró¿ne kawy, ciastka, gor¹ca czekolada, koktajle
Bufet Yellow
budynek Chemii C, parter
58 347 29 87
poniedzia³ek –pi¹tek
745–1730
sobota
800–1400
kanapki, sa³atki, dania œniadaniowe, obiadowe,
fast food, napoje ciep³e i zimne
91
BARY, BUFETY, PIZZERIE
LOVEAT
budynek Audytorium Novum, parter
poniedzia³ek – pi¹tek
730–1700
bagietki, kanapki na zimno i ciep³o, sa³atki, zupy,
kawy w czterech rozmiarach, koktajle, œwie¿e soki
Restauracyjka Pasibrzuch
budynek AK PG Kwadratowa
58 347 23 23
poniedzia³ek – pi¹tek
900–1900
sobota
1000–1700
niedziela
1000–1500
pizza wypiekana w piecu, zestawy obiadowe, napoje,
fast food, naleœniki, sa³atki
Restauracyjka Pasibrzuch
nowy budynek ETI, parter
58 347 18 13
poniedzia³ek – czwartek
830–1800
pi¹tek
830–1900
sobota
900–1700
pizza wypiekana w piecu, zestawy obiadowe,
napoje, fast food, naleœniki, sa³atki
Bufet Wega
budynek Hydro, piwnica
58 347 22 16
poniedzia³ek – czwartek
900–1600
pi¹tek, sobota
900–1400
niedziela
900–1200
kanapki, zupy, dania obiadowe, fast food, naleœniki,
zapiekanki warzywne, makarony, sa³atki, ró¿ne kawy,
ciastka, gor¹ca czekolada, koktajle
Bufet Eta
budynek EiA przy ul. Sobieskiego, parter
58 347 29 61
poniedzia³ek – pi¹tek
800–1600
sobota, niedziela
1000–1600
fast food, kanapki, zimne i gor¹ce napoje, s³odycze,
zestawy obiadowe
92
BARY, BUFETY, PIZZERIE
Sklep Barwarka
budynek EiA przy ul. G. Narutowicza, parter
58 347 13 25
poniedzia³ek – pi¹tek
800–1800
sobota, niedziela
1000–1600
fast food, kanapki, zapiekanki, s³odycze, napoje
Bar Œruba
budynek Wydzia³u Mechanicznego, parter
58 347 21 05
poniedzia³ek – pi¹tek
800–2100
sobota
800–2100
dowóz na telefon
pizza wypiekana w piecu, kebap, kanapki, sa³atki,
dania obiadowe, fast-food, zapiekanki 75 cm
Bar Cambuz
budynek OiO, parter, po lewej stronie
58 347 20 16
poniedzia³ek – pi¹tek
700–1700
sobota*
800–1500
*(dwie soboty w miesi¹cu, na zmianê z drugim barem na OiO)
kanapki, sa³atki, dania œniadaniowe, obiadowe,
fast food, garma¿, napoje zimne i ciep³e, ciasta
Bar GO-IBO
budynek OiO, parter, po prawej stronie
58 347 20 40
poniedzia³ek – pi¹tek
730–1800
sobota*
800–1500
*(dwie soboty w miesi¹cu, na zmianê z drugim barem na OiO)
kanapki na zimno i ciep³o, sa³atki, dania œniadaniowe,
obiadowe, tortille, fast food, makarony, naleœniki, pierogi,
napoje zimne i ciep³e, desery
Fresz Cafe
budynek ZiE, parter
poniedzia³ek – pi¹tek
800–1900
sobota, niedziela
900–1600
kanapki na zimno i ciep³o, sa³atki, zupy,
dania obiadowe, kawy, koktajle, œwie¿e soki
93
BARY, BUFETY, PIZZERIE
3 smaki
budynek Instytutu Maszyn Przep³ywowych PAN, ul. Fiszera 14
739 000 282
poniedzia³ek – pi¹tek
800–1600
kanapki na ciep³o i na zimno, sa³atki, zupy, dania obiadowe,
kawy, koktajle, œwie¿e soki, ciastka, dro¿d¿ówki, makarony, œniadania
Pizzeria PRL
ul. Do Studzienki 34A
58 347 16 16
poniedzia³ek – czwartek
1100–2400
pi¹tek
sobota
1100–200
niedziela
1200–2400
1200–200
pizza z pieca, dania obiadowe, fast food, sa³atki
dowóz na telefon
STUDENCKA KARTA RABATOWA
Pieni¹dze s¹ po to, ¿eby je wydawaæ, ale czy nie warto korzystaæ
z okazji i p³aciæ mniej ni¿ inni? Z takiego za³o¿enia wyszli twórcy
Studenckiej Karty Rabatowej. To niepozorny, aczkolwiek
przydatny kawa³ek plastiku opatrzony indywidualnym numerem
identyfikacyjnym. Karta upowa¿nia do rabatów w klubach,
krêgielniach, centrach sportowych i wybranych sklepach, czyli
miejscach, które s¹ celem wielu studenckich eskapad. Aktualna
lista zni¿ek znajduje siê na profilu:
www.facebook.com/StudenckaKartaRabatowaPG
Kartê mo¿na zdobyæ podczas wydarzeñ organizowanych przez
Samorz¹d Studentów lub po zg³oszeniu siê do biura SSPG
(budynek Bratniak, p. 216).
Jeœli masz jakiekolwiek pytania, napisz na:
[email protected]
94
ZDROWIE
95
OPIEKA MEDYCZNA
„Szlachetne zdrowie, nikt siê nie dowie, jako smakujesz, a¿ siê
zepsujesz”... Jesteœ m³ody, masz do zrobienia ca³¹ masê
wa¿nych i ciekawych rzeczy. Ci¹gle w biegu, ¿yjesz na pe³nych
obrotach i czujesz, ¿e nic nie powinno ciê zatrzymaæ. A jednak
i tobie mo¿e siê przydarzyæ przymusowa pauza. Nawet jeœli
nie bêdzie to nic powa¿nego, warto byœ nie zaniedba³ tak
istotnej kwestii, jak¹ jest ubezpieczenie zdrowotne.
To problem dotycz¹cy w du¿ej mierze studentów spoza
Trójmiasta, którzy ze wzglêdu na odleg³oœæ dziel¹c¹ ich od
dotychczasowego lekarza rodzinnego musz¹ szukaæ pomocy
gdzie indziej. Pamiêtaj, masz prawo wybraæ swojego nowego
medyka!
JEŒLI STUDIUJESZ POZA MIASTEM RODZINNYM
Wa¿ne, abyœ wype³niaj¹c deklaracjê wyboru nowego lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej wstawi³ krzy¿yk w polu
„student” oraz okaza³ dowód osobisty w celu weryfikacji
ubezpieczenia zdrowotnego. To zabezpiecza ciê na czas
nauki, gdy zechcesz skorzystaæ z pomocy lekarza w Gdañsku.
Latem, wracaj¹c do domu, mo¿esz korzystaæ z opieki
miejscowego lekarza.
Pamiêtaj jednak, ¿e deklaracjê dobrze jest sk³adaæ w miejscu,
w którym spêdzasz wiêkszoœæ czasu. Oczywiœcie w przypadku
nag³ego pogorszenia stanu zdrowia dowolna placówka nie
powinna odmówiæ ci udzielenia pomocy. Dziêki systemowi
eWUŒ swoje prawo do œwiadczeñ mo¿esz potwierdziæ podaj¹c
numer PESEL i okazuj¹c dowód to¿samoœci.
Do dyspozycji masz wszystkich lekarzy praktykuj¹cych na
terenie województwa pomorskiego. Blisko uczelni – w parku
za ogrodzeniem od strony Wydzia³u Chemicznego – dzia³a
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. Tam czekaj¹ zarówno
lekarze rodzinni, jak i lekarze specjaliœci – ginekolodzy,
okuliœci, laryngolodzy i lekarze rehabilitacji.
Wiêcej informacji szukaj w pomorskim NFZ:
58 321 86 35
www.nfz-gdansk.pl
JEŒLI PLANUJESZ WYJECHAÆ NA ZAGRANICZNE STYPENDIUM
Jeœli planujesz wyjechaæ na zagraniczne stypendium
Przed wyjazdem na zagraniczne stypendium czy praktykê
musisz zaopatrzyæ siê w EKUZ, czyli Europejsk¹ Kartê
Ubezpieczenia Zdrowotnego. EKUZ jest dokumentem
uprawniaj¹cym w razie choroby do korzystania ze œwiadczeñ
zdrowotnych podczas pobytu w pañstwach cz³onkowskich
Unii Europejskiej oraz pañstwach cz³onkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
Z zaœwiadczeniem potwierdzaj¹cym status studenta
i ubezpieczenie zdrowotne przez rodziców, musisz stawiæ siê
do punktu obs³ugi ubezpieczonych NFZ, który znajduje siê
w kamienicy na Podwalu Staromiejskim 69 w Gdañsku.
96
OPIEKA MEDYCZNA
Karta wa¿na jest do koñca semestru. Wiêcej informacji szukaj
w pomorskim NFZ:
58 321 86 76
www.nfz-gdansk.pl
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
al. Zwyciêstwa 30, 80-219 Gdañsk
rejestracja:
58 347 13 00, 58 347 22 82
!
UWAGA!
W wypadku skreœlenia z listy studentów albo ukoñczenia
studiów nadal jesteœ objêty opiek¹ zdrowotn¹. NFZ gwarantuje
ci w takim przypadku prawo do œwiadczeñ przez kolejne 4
miesi¹ce.
CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
DAJ SOBIE POMÓC
Utar³o siê, ¿e moment wejœcia w uczelniane tryby jest
pocz¹tkiem najlepszego okresu w ¿yciu cz³owieka. M³odoœæ,
beztroska, brak wiêkszych problemów, jednym s³owem –
sielanka. Niestety, rzeczywistoϾ nie zawsze przystaje do
powszechnych wyobra¿eñ i nagle okazuje siê, ¿e to kolorowe
otoczenie ma przera¿aj¹co wiele odcieni szaroœci. Jeœli
czujesz, ¿e chwilowa melancholia niepokoj¹co siê przed³u¿a,
stres uniemo¿liwia ci normalne funkcjonowanie,
a teoretycznie b³ahe problemy staj¹ siê zapor¹ nie do
przejœcia, skorzystaj z Centrum Pomocy Psychologicznej.
Wœród osób zajmuj¹cych siê diagnozowaniem problemów
i profesjonaln¹ pomoc¹ jest dr Anna Burkiewicz, specjalista
psychologii klinicznej, która ju¿ od ponad 7 lat udziela
wsparcia studentom Politechniki Gdañskiej. Jak twierdzi, chêæ
otrzymania pomocy to podstawa, do spotkania
z psychologiem nie mo¿na nikogo zmusiæ. Innym koniecznym
warunkiem jest kontakt z psychologiem lub psychoterapeut¹
posiadaj¹cym odpowiednie kwalifikacje do udzielania
pomocy. W Centrum Pomocy Psychologicznej ka¿dy student
mo¿e liczyæ na wsparcie psychologa klinicznego,
psychoterapeuty i lekarza psychiatry.
Studenci zg³aszaj¹ siê z ró¿nymi trudnoœciami. Czasami
chodzi po prostu o rozmowê z drug¹ osob¹. Zdarza siê jednak,
97
CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
¿e problemy wymagaj¹ dalszego postêpowania
terapeutycznego. Objawy depresji, obni¿ona odpornoœæ na
stres, stany lêkowe, trudnoœci w relacjach miêdzyludzkich,
poczucie niezrozumienia przez otoczenie, powinny staæ siê
powodem zg³oszenia do specjalisty.
Na spotkanie w Centrum Pomocy Psychologicznej nale¿y
zarejestrowaæ siê wczeœniej telefonicznie. Jedna wizyta trwa
oko³o 50 minut, natomiast d³ugoœæ i rodzaj pomocy
terapeutycznej podyktowana jest indywidualn¹ diagnoz¹
problemów pacjenta. W zale¿noœci od potrzeb oferowana jest
terapia indywidualna lub grupowa oraz opieka lekarza
psychiatry. Wizyty s¹ bezp³atne, a dyskrecja zapewniona.
Wystarczy pozwoliæ sobie pomóc.
JAK SKORZYSTAÆ Z CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ?
Konieczna jest rejestracja telefoniczna pod numerem
komórkowym 664 830 473 , w poniedzia³ki i czwartki w godz.
13.30–14.30. Gabinet mieœci siê przy ul. Mickiewicza 9/11,
niedaleko Politechniki Gdañskiej.
W ramach Centrum Pomocy Psychologicznej dla studentów PG
mo¿na równie¿ rejestrowaæ siê na wizytê u lekarza psychiatry
w Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ „Medico”:
Gdañsk BrzeŸno, ul. Dworska 27
rejestracja codziennie w godz. 8.30–13.00
tel. 58 352 13 52
!
UWAGA!
Centrum Pomocy Psychologicznej jest czynne dla studentów
Politechniki Gdañskiej równie¿ w okresie wakacyjnym.
98
FULL CONTROL, CZYLI BEZP£ATNE KONSULTACJE
PSYCHOLOGICZNE DLA STUDENTÓW
Jeœli coœ utrudnia ci normalne funkcjonowanie, mo¿esz
szukaæ rady u terapeutów Miêdzyuczelnianego Punktu Konsultacyjnego. Studenci z ca³ego Trójmiasta mog¹ uczestniczyæ w programie pod nazw¹ Full Control, realizowanym
przez Gdañskie Centrum Profilaktyki Uzale¿nieñ, a dedykowanym w³aœnie œrodowiskom akademickim.
Do Centrum mo¿na udaæ siê ze wszystkimi trudnymi sprawami, mog¹ to byæ problemy w relacjach z innymi ludŸmi,
anga¿owanie siê w nieodpowiednie zwi¹zki, k³opoty z roz³adowaniem stresu, czy poczucie osamotnienia zwi¹zane
z przeprowadzk¹ do nowego miasta. Zapraszamy studentów
do bezp³atnego punktu konsultacji psychologicznych Full
Control w ka¿dy pi¹tek w godz. 11.30–15.30
Gdañskie Centrum Profilaktyki Uzale¿nieñ
ul. Dyrekcyjna 5, Gdañsk
Na spotkanie mo¿na przyjœæ osobiœcie, umówiæ siê
telefonicznie (wystarczy sms!) b¹dŸ mailowo:
669 979 208
[email protected]
99
MINIS£OWNICZEK STUDENTA
ANKIETY
Co semestr studenci wype³niaj¹ anonimow¹ ankietê
dotycz¹c¹ swoich nauczycieli oceniaj¹c ich pracê dydaktyczn¹. Wyniki ankiet s¹ dostêpne dla w³adz wydzia³u
i Samorz¹du Studentów.
BRATNIAK
Jeden z budynków na terenie kampusu Politechniki
Gdañskiej, historycznie zwi¹zany z dzia³alnoœci¹ studenck¹.
Nazwa wywodzi siê od „Bratniej Pomocy”, przedwojennej
organizacji studenckiej, która by³a prekursorem dzisiejszego
Samorz¹du Studentów. Obecnie w Bratniaku znajduj¹ siê
biura wielu organizacji studenckich, ³¹cznie z Zarz¹dem
SSPG, OKS, Chórem PG oraz Biurem Karier i Dzia³em Spraw
Studenckich. Funkcjonuje tam równie¿ legendarny klub
studencki Kwadratowa.
ÆWICZENIA
Podstawowy rodzaj zajêæ na studiach, których celem jest
pog³êbienie zagadnieñ przekazywanych podczas wyk³adów.
Æwiczenia odbywaj¹ siê w niewielkich grupach i zwykle trwaj¹
90 minut.
DZIEKAN
Najwa¿niejsza osoba na wydziale, kieruj¹ca jego sprawami.
Prze³o¿ony wszystkich pracowników i studentów danego
wydzia³u, wybierany przez nich w wyborach raz na 4 lata.
DZIEKANKA
Urlop dziekañski, czyli przerwa w studiach na okres 1 lub 2
semestrów. Podczas urlopu zachowuje siê prawa studenta.
DZIEÑ DZIEKAÑSKI, GODZINY DZIEKAÑSKIE
Dzieñ lub godziny wolne od zajêæ, wyznaczone przez
dziekana danego wydzia³u. Ustanawiane po to, aby np.
umo¿liwiæ studentom udzia³ w interesuj¹cym wyk³adzie lub
z okazji Technikaliów.
DZIEÑ REKTORSKI, GODZINY REKTORSKIE
Dzieñ wolny od zajêæ ustanowiony przez rektora wskutek
wydarzeñ, których nie mo¿na by³o przewidzieæ w momencie
planowania roku akademickiego. Zamiast ca³ego dnia
wolnego rektor mo¿e wyznaczyæ tzw. godziny rektorskie.
EGZAMIN
Pisemne lub ustne zaliczenie przedmiotu, które odbywa siê
podczas sesji.
100
MINIS£OWNICZEK STUDENTA
EGZAMIN DYPLOMOWY, OBRONA
To egzamin wieñcz¹cy studia. Student prezentuje wyniki pracy
dyplomowej oraz odpowiada na pytania komisji egzaminacyjnej dotycz¹ce tzw. zagadnieñ ogólnych. Obronie zwykle
towarzyszy dyskusja.
EGZAMIN POPRAWKOWY
Jeœli nie zdasz egzaminu, masz prawo do jednej poprawki,
która odbêdzie siê w sesji poprawkowej.
EGZAMIN ZEROWY, ZERÓWKA
Egzamin, który odbywa siê przed rozpoczêciem sesji, a którego
termin ustala wyk³adowca. Zerówka nie jest obowi¹zkowa,
ale skorzystanie z niej pozwala czasem szybciej rozpocz¹æ
wakacje lub ferie.
HARMONOGRAM ROKU AKADEMICKIEGO
Szczegó³owy rozk³ad roku akademickiego, zawieraj¹cy m.in. dni
wolne od zajêæ oraz terminy sesji egzaminacyjnych.
IMMATRYKULACJA
Uroczystoœæ przyjêcia nowych studentów do grona spo³ecznoœci
akademickiej uczelni.
INDYWIDUALNY PLAN STUDIÓW I INDYWIDUALNY PROGRAM
KSZTA£CENIA
Indywidualny plan studiów to forma studiowania, która
pozwala m.in. na samodzieln¹ organizacjê planu i wiêksz¹
swobodê przy wyborze przedmiotów, wówczas ³atwiej
studiowaæ dwa kierunki. O IPS mo¿esz ubiegaæ siê, gdy masz
dobre wyniki w nauce lub sporcie albo np. samotnie
wychowujesz dziecko. O szczegó³y zapytaj w dziekanacie.
JEGO MAGNIFICENCJA REKTOR PG
Szef wszystkich szefów. Najwa¿niejszy cz³owiek na uczelni.
We wszystkich istotnych sprawach pracownicy uczelni musz¹
pytaæ go o zgodê. Reprezentuje równie¿ politechnikê na
zewn¹trz. Prze³o¿ony wszystkich pracowników i studentów,
którego spo³ecznoœæ akademicka wybiera w wyborach raz na
4 lata.
KAMPANIA WRZEŒNIOWA
Potoczna nazwa letniej sesji poprawkowej, odbywaj¹cej siê
w³aœnie we wrzeœniu.
KANCLERZ
Dyrektor administracyjny uczelni, taki uczelniany „minister
finansów”.
101
MINIS£OWNICZEK STUDENTA
KOLOKWIUM, KO£O
Odpowiednik sprawdzianu, najczêœciej spotykany na æwiczeniach i wyk³adach.
KONSULTACJE
Godziny dy¿urów wyk³adowców, podczas których mo¿na siê
zg³osiæ z ka¿dym pytaniem i ka¿d¹ w¹tpliwoœci¹.
LABORATORIUM
Praktyczne realizowanie zadania, polegaj¹ce na
samodzielnym (przez grupê lub pojedynczego studenta)
sprawdzeniu tezy, wykonaniu programu czy dokonaniu badañ
lub pomiarów; inn¹ form¹ jest laboratorium komputerowe,
podczas którego studenci poznaj¹ nowe programy i wykonuj¹
zadania lub projekty.
LEKTORAT
Obowi¹zkowe, uczelniane zajêcia z jêzyków obcych.
PRACA DYPLOMOWA
Pisemna praca, której obrona jest konieczna do uzyskania
tytu³u in¿yniera lub magistra. Powstaje pod opiek¹
promotora, student analizuje w niej wybrany problem,
przedstawia wyniki badañ i wnioski koñcowe.
PROJEKT
Grupowa lub indywidualna realizacja zadania, np. zaprojektowanie urz¹dzenia, systemu zarz¹dzania, zaplanowanie
wdro¿enia nowych rozwi¹zañ technologicznych lub
biznesowych. Najwa¿niejsze jest tu innowacyjne podejœcie
do analizowanego zagadnienia.
SEMINARIUM
Prezentacja przez studenta danego zagadnienia przed
wiêkszym forum. To zajêcia odbywaj¹ce siê na ostatnim roku
studiów in¿ynierskich lub magisterskich, których celem jest
przygotowanie do napisania i obrony pracy dyplomowej.
SESJA
Czas, pod koniec semestru, przeznaczony na egzaminy.
W tym okresie nie odbywaj¹ siê zajêcia. Regulamin
przewiduje dwa terminy ka¿dego egzaminu: podstawowy
i poprawkowy. Sesja egzaminacyjna podstawowa trwa
co najmniej 10 dni, a poprawkowa – co najmniej 6; obie
z wy³¹czeniem niedziel i œwi¹t. Pomiêdzy sesjami musz¹ byæ
minimum 3 dni przerwy.
102
MINIS£OWNICZEK STUDENTA
SKRYPT
Opracowanie materia³u przez wyk³adowcê lub prowadz¹cego
æwiczenia i wydanie go w formie podrêcznika, który jest
syntez¹ wiedzy z danego przedmiotu.
SPECJALNOή, SPECJALIZACJA
Aby student móg³ uzyskaæ bieg³oœæ w danej dziedzinie
tematycznej mo¿liwe jest zawê¿enie obszaru studiowania
danego kierunku poprzez wybór specjalnoœci i specjalizacji.
Czas wyboru specjalnoœci czy specjalizacji zale¿y od kierunku,
na którym studiujesz.
WARUNEK
Potoczne okreœlenie powtarzania roku lub przedmiotu.
To warunkowa mo¿liwoœæ kontynuowania studiów np.
po wielokrotnie nie zdanych egzaminach.
WEJŒCIÓWKA
Krótka kartkówka, przed rozpoczêciem zajêæ, sprawdzaj¹ca
poziom wiedzy studentów. Bywa, ¿e oceny z wejœciówek
wp³ywaj¹ na ocenê koñcow¹ z æwiczeñ lub laboratoriów.
WYK£AD
Rodzaj zajêæ dydaktycznych dla wiêkszej liczby s³uchaczy,
najczêœciej dla ca³ego roku, zwykle w formie monologu
wyk³adowcy.
ZALICZENIE
Wpis do indeksu, stanowi¹cy potwierdzenie uczestnictwa
i uzyskania pozytywnych wyników np. z æwiczeñ. Posiadanie
zaliczenia z danego przedmiotu jest warunkiem
przyst¹pienia do egzaminu.
ZBÓJ
Potoczne okreœlenie obszernego kolokwium, którego
zaliczenie pozwoli studentowi podejϾ do egzaminu. Innymi
s³owy to ostatnia szansa dla studenta, który np. nie zaliczy³
æwiczeñ. „Zbój” najczêœciej obejmuje materia³ z ca³ego
semestru.
SKRÓTY
DS
Dom Studencki
WKS Wydzia³owa Komisja Stypendialna
WRS Wydzia³owa Rada Studentów
UKS Uczelniana Komisja Stypendialna
URS Uczelniana Rada Studentów
OKS Odwo³awcza Komisja Stypendialna
SSPG Samorz¹d Studentów Politechniki Gdañskiej
103
HARMONOGRAM ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016
Uczelniana, uroczysta inauguracja roku
akademickiego – 1 paŸdzienika 2015
SEMESTR ZIMOWY – 15 TYGODNI
ZAJÊCIA
ŒWIÊTA I WAKACJE
SESJA
29.09 – 31.10.2015
3.11 – 10.11.2015
12.11 – 22.12.2015
7.01 – 27.01.2016
1.11 – 2.11.2015
11.11.2015
23.12.2015 – 6.01.2016
9.02 – 11.02.2016
19.02 – 24.02.2016
podstawowa
28.01 – 8.02.2016
poprawkowa
12.02 – 18.02.2016
wtorek 8 grudnia 2015 – zajêcia wg planu ze œrody
SEMESTR LETNI – 15 TYGODNI
ZAJÊCIA
ŒWIÊTA I WAKACJE
SESJA
25.02 – 24.03.2016
30.03 – 30.04.2016
4.05 – 25.05.2016
27.05– 17.06.2016
25.03 – 29.03.2016
1.05 – 3.05.2016
15.05.2016
26.05.2016
29.06 – 9.09.2016
21.09 – 25.09.2016
podstawowa
18.06 – 29.06.2016
poprawkowa
10.09 – 20.09.2016
œroda 15 czerwca 2016 – zajêcia wg planu z poniedzia³ku
czwartek 16 czerwca 2016 – zajêcia wg planu z wtorku
104
105
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdañsk
www.pg.edu.pl
21.
22.
23.
RUGUTTA
26.
27.
100m
29.
30.
115
31.
32.
40.
114
41.
42.
43.
44.
45.
46.
50.
60.
61.
62.
63.
64.
70.
71.
72.
73.
80.
81.
82.
JÓ
ZE
FA
STU
N.
FI
SZ
LICK
SIED
40
A
DO
KIEG
O
19.
20.
A SO
BIES
17.
18.
JAN
16.
NKI
14.
15.
DZI
ENK
I
GE
Gmach G³ówny
Dzia³ Promocji
Portiernia G³ówna
Budynek A Wydzia³u Chemicznego
Centrum Nanotechnologii A
Budynek C Wydzia³u Chemicznego
Magazyn Odpadów i Odczynników Chemicznych
Budynek B Wydzia³u Chemicznego
31
Gmach B
30
Budynek Hydromechaniki
32
Budynek Wydz. Elektrotechniki i Automatyki
Budynek D Wydzia³u Chemicznego
In¿ynieria Chemiczna
Budynek Dzia³u Gospodarczego (Misiówka)
Budynek Wydzia³u Mechanicznego
43
Laboratorium Maszynowe
44
Budynek Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej
i Œrodowiska (KuŸnia)
Auditorium Novum
42
Centrum Nanotechnologii B
46 45
Centrum Nauczania Matematyki
i Kszta³cenia na Odleg³oœæ
Pawilon Dzia³u Eksploatacji
Budynek Wydz. In¿ynierii L¹dowej
i Œrodowiska z hal¹
41
Budynek A Wydz. In¿ynierii L¹dowej
i Œrodowiska (¯elbet)
Laboratorium Budownictwa (¯elbet)
Bratniak
Budynek Wysokich Napiêæ
Budynek Centrum Wiedzy
BUS
i Przedsiêbiorczoœci
ROMUAL
DA TRAU
BUS
Zespó³ Opieki Zdrowotnej
GUTTA
Budynek Wydzia³u
Oceanotechniki
i Okrêtownictwa
116
110
Budynek Dzia³u
112
Gospodarczego – Stolarnia
Budynek Dzia³u
Gospodarczego – Tapicernia
60
80
Budynek Wydzia³u
113
Mechanicznego
81
Budynek A Wydz. Elektroniki,
111 82
Telekomunikacji i Informatyki
62
Budynek B Wydz. Elektroniki,
83
63 61
Telekomunikacji i Informatyki
Pawilon Jugos³owiañski 1
Pawilon Jugos³owiañski 2
64
Pawilon Jugos³owiañski 3
Pawilon Jugos³owiañski 4
Budynek Wydzia³u Zarz¹dzania i Ekonomii
Budynek Wydzia³u Elektrotechniki i Automatyki LINTE^2
Budynek C Wydz. Elektrotechniki i Automatyki
Budynek B Wydz. Elektrotechniki i Automatyki
Budynek A Wydz. Elektrotechniki i Automatyki
Pawilon Wydz. Elektrotechniki i Automatyki
Centrum Sportu Akademickiego – Hala Sportowa
Centrum Sportu Akademickiego – Basen
Hala namiotowa z kortem
Modelarnia / Centrum Sportu Akademickiego
Budynek 3 Dzia³u Gospodarczego
Budynek 5 Dzia³u Gospodarczego
106
Budynek 4 Dzia³u Gospodarczego
DO STUDZIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
ZA
AM
OW
IC
IR
GR
ZE
GO
RZ
AP
26
POL
HNIC
ZNA
T A
PO N I
SO D Y
G
ITEC
25
W£
AS
ST
RZ
AN
ST
27
HA
AL
KIN
ZE
EJ
SZ
RA
ND
LA
AL
NA
M
RU
SA
W
A
U
EK
ST
TR
AC
IÊ
EN
BR
ZW
YC
TO
WI
RA
CZ
A
PU
A
C
17
RIE
KA
GA
B
18
KO
IS
EC
A
NA
N
A
W
£A
TRAM
BUS
15
PA
R
KA
12
16
DE
MI
3
14
CK
I
1
A
19
KA
2
11
20
5
13
4
22
10
6
21
ROMU
ALDA
8
29
TRAU
GUTT
A
7
50
TO
W
AR
O
W
A
115
116
123
120
71
DA
RA
N
KO
122
121
A
W
KO
CZ
LE
124
EC
PR
Z
KIE
TRAM
A
W
ÑS
ST
PIA
IÊ
YS
72
70 73
YC
AW
AW
ZW
IS£
A
125
ST
AN
ZN
A
113
EJ
AL
114
PO
23
GO
AKADEMIKI – TRAUGUTTA
AKADEMIKI – WYSPIAÑSKIEGO
83. Budynek 6
Dzia³u Gospodarczego
DS-110
DS-111
DS-112
DS-113
DS-114
DS-115
CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO
116. Budynek Dzia³u Gospodarczego
Wirtualna Polska
DS-120
DS-121
DS-122
DS-123
DS-124
DS-125
110.
111.
112.
113.
114.
115.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
107
NOTATKI
Samodzielnik pierwszaka
czyli informator
dla studentów I roku Politechniki Gdañskiej
Rok akademicki 2015/2016
www.pg.edu.pl
www.facebook.com/PolitechnikaGdanska
Wydawca
Politechnika Gdañska
Opracowanie
Dzia³ Promocji
Zdjêcia
Krzysztof Krzempek, Piotr Niklas
materia³y promocyjne PG
www.splitshire.com, www.lifeofpix.com
Politechnika Gdañska
ISSN 1429-4443
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdañsk
www.pg.edu.pl
www.facebook.com/PolitechnikaGdanska
SKLEPIK
POLITECHNICZNY
poleca
UPOMINKI Z LOGO NA RÓ¯NE OKAZJE
Dzia³ Promocji (budynek nr 2)
tel. 58 347 29 16
www.pg.edu.pl/dzial-promocji/sklepik
Skoro czytasz te s³owa mo¿esz byæ pewien, ¿e podj¹³eœ
jedn¹ z najlepszych decyzji w ¿yciu. Przed tob¹ wyj¹tkowy
czas, warto wiêc rozpocz¹æ go œpiewaj¹co!
Od 2015 roku Politechnika Gdañska posiada hymn,
który wykonywany jest podczas uroczystoœci uczelnianych.
Mo¿esz przy³¹czyæ siê do œpiewania ju¿ podczas inauguracji
roku akademickiego.
Powodzenia!
zespó³ Dzia³u Promocji
Hymn Politechniki Gdañskiej
muzyka: Mi³osz Bembinow
s³owa: Ryszard Kunce
Pasja i kolor naszej m³odoœci
nowe wyzwania, cuda techniki
wielkie idee, Ÿród³a m¹droœci
legenda Gdañskiej Politechniki
ref. Politechnika Gdañska
otwarte g³owy i serca
motto ¿yciem pisane:
Historia m¹droœci¹
przysz³oœæ wyzwaniem!
W naszym kampusie ducha rozœwietla
blask Heweliusza i Fahrenheita
oczy szeroko otwiera wszechœwiat
g³êbi umys³om dodaje nauka
Tutaj siê nasze marzenie spe³ni
ka¿dego roku wielka to radoœæ
duma i honor gdy absolwenci
id¹ z odwag¹ kreowaæ przysz³oœæ

Podobne dokumenty