Strategia Rozwoju Gminy Nekla na lata 2013-2020

Komentarze

Transkrypt

Strategia Rozwoju Gminy Nekla na lata 2013-2020
Załącznik do Uchwały Nr XXV/218/2013
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 29 maja 2013 r.
Strategia Rozwoju Gminy Nekla
na lata 2013-2020
Opracował:
Urząd Miasta i Gminy w Nekli
maj, 2013 r.
1
Spis treści
Wstęp ......................................................................................................................................................................................3
I. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej ..................................................................................................4
I.2 Sfera społeczna .......................................................................................................................................................... 10
I.3 Sfera gospodarcza..................................................................................................................................................... 16
I.4 Infrastruktura techniczna ..................................................................................................................................... 21
I.5 Infrastruktura społeczna ....................................................................................................................................... 27
I.6 Zarządzanie ................................................................................................................................................................. 39
I.6 Zarządzanie ................................................................................................................................................................. 41
II. Analiza SWOT ............................................................................................................................................................ 52
III. Misja i wizja strategii .......................................................................................................................................... 54
IV. Cele strategiczne i cele operacyjne.............................................................................................................. 55
VI. Zgodność ze strategicznymi dokumentami ............................................................................................ 59
VII. System wdrażania i monitorowania ......................................................................................................... 62
VIII. Ewaluacja ................................................................................................................................................................ 66
IX. Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny ....................................................................................... 68
2
WSTĘP
Strategia to podstawowy dokument długofalowego zarządzania gminą. Wyznacza
strategiczne kierunki rozwoju gminy na najbliższe lata. Przyjęty horyzont czasowy nawiązuje
do modelu programowania przyjętego dla funduszy strukturalnych UE.
Prace nad strategią Rozwoju Gminy Nekla na lata 2013-2020 rozpoczęły się w marcu
2012 r. W pierwszej części poświęcone były przygotowaniu raportu zawierającego diagnozę
społeczno-gospodarczą. Analiza zgromadzonych danych, także tych uzyskanych w wyniku
przeprowadzonej ankiety potrzeb rozwojowych skierowanej do mieszkańców Gminy Nekla,
pozwoliła na zidentyfikowanie problemów, ocenę mocnych i słabych stron jednostki oraz
szans i zagrożeń, czyli zewnętrznych zjawisk mogących mieć pozytywny lub negatywny
wpływ na rozwój gminy. Podstawą procesu planistycznego stały się mocne strony jako cechy,
na których należy bazować planując dalszy rozwój gminy.
Część druga zawiera rozstrzygnięcia strategiczne, na które składają się cele
strategiczne, jako najważniejsze pola aktywności gminy, oraz przyporządkowane im cele
operacyjne. Formułowanie w/w celów jest kluczowe z punktu widzenia realizacji misji i wizji
rozwoju Gminy Nekla.
Strategia rozwoju Gminy Nekla na lata 2013-2020 to dokument określający ogólne
kierunki rozwoju. Konkretyzacja dokumentu w zakresie wskazania zadań
i określenia
finansowych możliwości realizacji poszczególnych projektów została dokonana w tzw.
Wieloletnim Strategicznym Programie Operacyjnym (WSPO) na lata 2013-2020. Stanowi on
wykaz zadań inwestycyjnych ze wskazaniem szacunkowych kosztów, terminów realizacji i
źródeł finansowania, ułożonych w porządku chronologicznym wynikającym z oceny
projektów w kontekście przyjętych kryteriów.
3
I. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
I.1 Przestrzeń i środowisko
Gmina Nekla położona jest w północno-zachodniej części powiatu wrzesińskiego, w
województwie wielkopolskim, około 40 km od stolicy województwa – Poznania. Nekla
graniczy z następującymi gminami:
> od północy z gminą Czerniejewo (powiat gnieźnieński)
> od północnego-zachodu z gminą Pobiedziska (powiat poznański)
> od zachodu z gminą Kostrzyn (powiat poznański)
> od zachodu i południa z gminą Dominowo (powiat średzki)
> od wschodu z gminą Września (powiat wrzesiński)
Obszar gminy zajmuje powierzchnię 96,24 km2, co stanowi 0,33 % powierzchni
województwa i 13,66 % powierzchni powiatu wrzesińskiego. Poniższa tabela i wykres
przedstawiają strukturę użytkowania gruntów w gminie Nekla.
Struktura użytkowania gruntów w gminie Nekla
Rodzaj użytków
Użytki rolne
Lasy
Nieużytki
Razem
Powierzchnia [km2]
59,2
25,0
12,0
96,2
Źródło: GUS
Na obszarze gminy zlokalizowanych jest 17 miejscowości, z których 15 stanowią
sołectwa. W części południowej jednostki osadnicze skoncentrowane są równomiernie. W
części północnej ze względu na liczne kompleksy leśne zachodzi ograniczony rozwój
osadnictwa. Wyjątek stanowi m. Nekielka, w której w ostatnich latach nastąpił bardzo duży
wzrost liczby nowych mieszkańców. Głównym ośrodkiem w strukturze osadniczej gminy jest
miejscowość Nekla, zlokalizowana przy drodze krajowej nr 92 relacji Poznań - Warszawa.
Miasto Nekla zamieszkiwane jest przez 49,8 % ludności całej gminy (dane 31.12.2011 r.)
Na zabudowę poszczególnych wsi w przeważającej części składa się zabudowa
zagrodowa, której uzupełnieniem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz
wielorodzinna związana z funkcjonowaniem byłych państwowych gospodarstw rolnych.
Przeważającymi typami genetycznymi wsi są ulicówki (Podstolice, Opatówko, Kokoszki).
4
Obręby geodezyjne gminy Nekla
Obręb
Powierzchnia [ha]
1.
Nekielka
946
Liczba mieszkańców
[os]
(Stan na koniec 2011 r)
321
2.
Nekla
1979
3571
3.
Starczanowo
475
278
4.
Stroszki
457
247
5.
Kokoszki
153
151
6.
Stępocin
363
168
7.
Gąsiorowo
186
62
8.
Chwałszyce
196
122
9.
Podstolice
510
370
10.
Opatówko
375
186
11.
Zasutowo
557
483
12.
Gierłatowo
413
156
13.
Barczyzna
378
98
14.
Targowa Górka
1378
568
15.
Racławki
475
171
16.
Mała Górka
324
116
17.
Mystki
418
96
Razem
7 161
L.p.
Stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego, w tym stan rolniczej i leśnej
przestrzeni produkcyjnej
Gmina Nekla leży w obrębie makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego w
mezoregionie Równiny Wrzesińskiej.
Obszar gminy Nekla położony jest w dorzeczu Warty, w zasięgu jej dopływów:
Maskawy, Wrześnicy i w niewielkim fragmencie Cybiny. Głównym ciekiem odwadniającym
terenu jest Maskawa i jej dopływy. Sieć cieków i rowów odwadniających gminę jest dość
gęsta. Większość z nich jest pogłębiona, ma umocnione faszyną brzegi i stanowi część
systemu melioracyjnego. Część cieków ma charakter cieków okresowych.
Na obszarze gminy znajdują się tylko dwa niewielkie naturalne zbiorniki wód
stojących o łącznej powierzchni 6,39 ha. Oprócz nich w gminie zlokalizowanych jest
13 zbiorników retencyjnych o powierzchni 6,93 ha oraz 2 kompleksy stawów rybackich
o łącznej powierzchni ~11 ha (Stroszki - 7 ha, Nekla - 4 ha). Nie występują jeziora.
5
Stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej
Wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi 58,0 pkt. i jest niższy
w porównaniu do wskaźnika ogólnopolskiego, który wynosi 65,3 pkt. w skali 100-pkt1.
Użytki rolne na terenie gminy zajmują obszar 6 063 ha. W strukturze tych użytków
zdecydowanie przeważają grunty orne zajmując pow. 5 207 ha, co stanowi 86% ich całkowitej
powierzchni. Łąki zajmują ok. 8% powierzchni ogólnej użytków, natomiast pastwiska 5%.
Występują one pasmowo wzdłuż dolin rzecznych Cybiny, Maskawy, Wielkiego Rowu i
mniejszych cieków oraz rowów. Sady stanowią zaledwie 1% ogólnej powierzchni użytków
rolnych.
W ostatnich kilkunastu latach zanotowano niewielki spadek (o około 20 ha)
powierzchni łąk i pastwisk, głównie z powodu zamiany ich na grunty orne. Wyraźnie w tym
samym okresie zmalała także powierzchnia gruntów ornych: ze 158 ha większość została
zalesiona a część przeznaczono pod inwestycje lub działalność produkcyjno-usługową.
Lasy i zadrzewienia, stan leśnej przestrzeni produkcyjnej
Wielkoprzestrzenne kompleksy leśne występujące na północy gminy stanowią część
rozległego zespołu Lasów Czerniejewskich. Większe powierzchnie leśne znajdują się też
w południowo-zachodniej części gminy. Lasy zajmują blisko 2549 ha, co stanowi ok. 26 %
powierzchni gminy. W ciągu ostatnich 20 lat powierzchnia lasów znacznie się zwiększyła.
Zalesione zostały tereny w rejonie Nekielki oraz Barczyzny.
Z uwagi na usytuowanie lasów w większości na terenach o płytkim poziomie wód
gruntowych, w zasięgu Wielkopolskiej Doliny Kopalnej prawie wszystkie lasy w gminie
zakwalifikowano do lasów wodochronnych. Ich zadaniem jest utrzymywanie zdolności
retencyjnych gleb leśnych i działanie w ten sposób na usprawnienie obiegu wody w
przyrodzie.
1
Na podstawie: Warunki przyrodnicze produkcji rolnej województwa poznańskiego 1989: Instytut Upraw,
Nawożenia i Gleboznawstwa PAN, Puławy.
6
Pomniki przyrody
Na terenie gminy występuje 12 pomników przyrody, które opisano w tabeli poniżej.
LP.
PODSTAWA PRAWNA
OPIS
OBWÓD NA
WYSOKOŚCI 1,3 M
[cm]
LOKALIZACJA
1
Orzeczenie PWRN
z 15 grudnia 1965 r.
Dąb bezszypułkowy
(Quercus petraea)
571
Nekla, park
2
Orzeczenie PWRN
z 15 grudnia 1965 r.
Dąb bezszypułkowy
(Quercus petraea)
474
Nekla, park
3
Orzeczenie PWRN
z 15 grudnia 1965 r.
Dąb bezszypułkowy
(Quercus petraea)
441
Nekla, park
446
Barczyzna,
nr ewidencyjny
działki 73/12
395
Barczyzna,
nr ewidencyjny
działki 73/12
384
Barczyzna,
nr ewidencyjny
działki 73/12
350
Nekla
375
Nekla, park
4
Uchwała nr XXIX/222/2005
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dn. 29 września 2005 r.
5
Uchwała Nr XXIX/222/2005
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dn. 29 września 2005 r.
6
Uchwała Nr XXIX/222/2005
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dn. 29 września 2005 r.
Dąb szypułkowy
(Quercus robur)
Dąb
szypułkowy
(Quercus robur)
Dąb
szypułkowy
(Quercus robur)
Grusza pospolita
7
Brak danych
(Pyrus communis)
8
Decyzja PWRN
nr RL VI 5/772/65
z 30 listopada 1965 r.
9
Jesion wyniosły
(Fraxinus Excelsior)
Kasztanowiec
Rozporządzenie Wojewody
Wielkopolskiego
z 12 września 2000 r.
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 63,
zwyczajny (Aesculus
hippocastanum)
lipa szerokolistna
poz. 837, 2000 r.)
(Tilia platyphyllos),
Droga gminna
Nekla170-220
Starczanowo
7
jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)
10
Decyzja PWRN
nr RLVI – 5/773/65
Olsza czarna
z 30 listopada 1965 r.
11
Decyzja PWRN
nr RL VI – 5/773/65
z 30 listopada 1965 r.
12
Decyzja PWRN
nr RL VI – 5/773/65
z 30 listopada 1965 r.
440
Nekla, park
370
Nekla, park
350
Nekla, park
(Alnus glutinosa)
Olsza czarna
(Alnus glutinosa)
Olsza czarna
(Alnus glutinosa)
Źródło: Program Ochrony Środowiska Gminy Nekla na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019
Ponadto w Nekielce na obszarze 36,0462 ha występuje obszar chronionego krajobrazu
„Dolina Cybiny w Nekielce”, a przy granicy z gminami Czerniejewo i Września, znajduje się
projektowany obszar siedliskowy Natura 2000 „Grądy Czerniejewskie”.
Obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz terenów górniczych
wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych
W granicach gminy Nekla znajduje się 12 udokumentowanych złóż kopalin, przy
czym 6 z nich to tereny górnicze wraz z obszarem górniczym. Zgodnie z ustawą z dnia
4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze terenem górniczym jest przestrzeń objęta
przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego, natomiast
obszarem górniczym jest przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do
wydobywania kopaliny oraz prowadzenia robót górniczych związanych z wykonywaniem
koncesji.
Udokumentowane złoża kopalin w gminie Nekla
L.p.
Nazwa złoża
1.
Gierłatowo
2.
Gierłatowo II
Stan
zagospodarowania
złoża
Złoże o zasobach
rozpoznanych
szczegółowo
Złoże o zasobach
rozpoznanych
Zasoby
geologiczne
przemysłowe
bilansowe
Wydobycie
Rodzaj
kopaliny
162 000
Piaski
i żwiry
338 000
Piaski
i żwiry
Uwagi
*)
8
3.
Gierłatowo KP
4.
Gierłatowo LK
5.
Gierłatowo HK
6.
Nekla AMP
7.
Stępocin MMK
8.
Stępocin
MMK-I
9.
Stroszki
10.
Stroszki I
11.
Stroszki AMP
12.
Zasutowo
szczegółowo
Złoże o zasobach
rozpoznanych
szczegółowo
Złoże
zagospodarowane,
eksploatowane
okresowo
Eksploatacja złoża
zaniechana
Złoże o zasobach
rozpoznanych
szczegółowo
Złoże skreślone z
bilansów zasobów
Złoże eksploatowane
Złoże
zagospodarowane,
eksploatowane
okresowo
Eksploatacja złoża
zaniechana
Złoże o zasobach
rozpoznanych
szczegółowo
Eksploatacja złoża
zaniechana
Piaski
i żwiry
185 000
Piaski
i żwiry
TG
OG
170 000
Piaski
i żwiry
TG,
OG
151 000
Piaski
i żwiry
220 000
220 000
Piaski
i żwiry
Piaski
i żwiry
TG,
OG
TG,
OG
31 350
Torf
TG,
OG
-
Piaski
i żwiry
TG,
OG
117 000
Piaski
i żwiry
126 000
85 000
12 000
24 460
Piaski
i żwiry
*) TG – teren górniczy, OG – teren górniczy
Warunki klimatyczne
Według podziału rolniczo-klimatycznego Polski R. Gumińskiego, obszar gminy
zaliczyć należy do dzielnicy środkowej (VII), charakteryzującej się niskim opadem
średniorocznym (około 550 mm), największą liczbą dni słonecznych (ponad 50) oraz
najmniejszą liczbą dni pochmurnych (poniżej 130). Średnia roczna temperatura powietrza
wynosi 8°C. Okres wegetacyjny trwa od 210 do 220 dni. Cechą charakterystyczną klimatu są:
stosunkowo małe amplitudy rocznych temperatur powietrza, wczesna wiosna, długie lato,
łagodna i krótka zima z mało trwałą pokrywą śnieżną. W regionie, w którym położona jest
gmina istnieje większe prawdopodobieństwo występowania lat suchych niż normalnych i
wilgotnych.
9
I.2 SFERA SPOŁECZNA
Sytuacja demograficzna gminy
Gmina Nekla obejmuje miasto Nekla oraz tereny wiejskie, tj. 16 wsi: Barczyzna,
Chwałszyce, Gąsiorowo, Gierłatowo, Kokoszki, Mała Górka, Mystki, Nekielka, Opatówko,
Podstolice,
Racławki, Starczanowo,
Stępocin, Stroszki, Targowa Górka, Zasutowo.
Powierzchnia Gminy obejmuje obszar 96,24 km2. Według danych GUS, gęstość zaludnienia
w 2010 roku wynosiła 73 os./km², dla porównania w powiecie wrzesińskim 107 os/km2, a w
woj. wielkopolskim 115 os./km2. Pod względem liczby mieszkańców Gmina Nekla jest
najmniejszą gminą miejsko-wiejską w powiecie wrzesińskim.
Analizując zagadnienia związane z demografią zauważono stały wzrost liczby
mieszkańców. Na dzień 31.XII.2005r. Gminę Nekla zamieszkiwało 6.633 mieszkańców, w
tym 3301 mężczyzn i 3332 kobiety, w grudniu 2011 r. 7161 mieszkańców
(w tym 3.611
kobiet i 3.550 mężczyzn), zaś miasto Nekla 3566 mieszkańców. W połowie 2012 r. liczba
mieszkańców gminy przekroczyła 7.173, a miasta Nekla 3.571 mieszkańców, co stanowi
49,8% ogółu mieszkańców.
Wśród mieszkańców gminy nieznacznie dominują kobiety (50,43%), podobnie jak w
powiecie wrzesińskim (51,23%) i województwie wielkopolskim (52,39%). Do najbardziej
sfeminizowanych miejscowości należą: Racławski 55,89%, Starczanowo 54,81% i Podstolice
53,37%, a do najmniej: Mystki 44,57% i Kokoszki 46%.
Tabela 1. Liczba ludności w latach 2005-2011– Gmina Nekla
LICZBA LUDNOŚCI
Wyszczególnienie
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Gmina Nekla
6.633
6.691
6.744
6.821
6.903
6.974
7.161
Miasto
3.184
3.218
3.252
3.297
Wieś
3.449
3.473
3.492
3.524
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
3.348
3.555
3.395
3.579
3.566
3.595
Na wzrost liczby ludności gminy wpłynęły najbardziej wielkości związane z ruchem
naturalnym ludności, a także duża liczba urodzeń, przewyższająca ilość zgonów. Na dzień
10
31 grudnia 2005 r. saldo migracji wynosiło ogółem 6 osób (mężczyźni 13, kobiety -7),
natomiast na koniec 2010 r. saldo migracji wzrosło do ogółem 27 osób, z czego 12 mężczyzn
i 15 kobiet, a w 2011 r. do 61 ogółem, w tym 34 mężczyzn i 27 kobiet. Taka sytuacja
doprowadziła do ukształtowania się dodatnich wskaźników przyrostu naturalnego.
Tabela 2. Saldo przyrostu naturalnego w latach 2005-2011 – Gmina Nekla
Wyszczególnienie
2005
2006
2007
2008
2009
2010
72
71
72
84
80
91
Urodzenia
47
40
64
58
51
47
Zgony
+25
+31
+8
+26
+29
+44
Saldo przyrostu
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
2011
78
45
+33
Struktura wiekowa mieszkańców wg grup ekonomicznych wskazuje na nieznaczną
poprawę wskaźników obciążenia demograficznego, co widać analizując dane zawarte w
poniższej tabeli.
Tabela 3. Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym
wg płci w latach 2005 i 2010– Gmina Nekla
Wyszczególnienie
2005 r.
2010 r.
Ludność w wieku przedprodukcyjnym
1.588
1.506
Ogółem
799
759
Mężczyźni
789
747
Kobiety
Ludność w wieku produkcyjnym
4.303
4.634
Ogółem
2.237
2.438
Mężczyźni
2.066
2.196
Kobiety
Ludność w wieku poprodukcyjnym
722
823
Ogółem
254
245
Mężczyźni
468
578
Kobiety
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS wg faktycznego miejsca
zamieszkania
Analiza ludności Gminy Nekla prowadzona ze względu na ekonomiczne grupy wieku
wskazuje na poprawę sytuacji w tym obszarze.
Na dzień 31 grudnia 2005 r. liczba
mieszkańców w wieku produkcyjnym stanowiła 65,1% ogółu ludności, natomiast na koniec
2010 r. liczba ta wyniosła 66,6% a w sierpniu 2012r.
68,7%. W przypadku wieku
przedprodukcyjnego zmniejszyła się liczba osób z 24% ogółu ludności w 2005 r. do 21,6% w
2010 r. Tendencję wzrostową zaobserwować możemy w wieku poprodukcyjnym z 10,9% w
2005 r. do 11,8% w 2010 r.
11
Tabela 4. Ekonomiczne grupy wiekowe w województwie wielkopolskim, w powiecie
wrzesińskim i gminie Nekla [%]
wyszczególnienie
województwo
powiat
Gmina Nekla
19,8
20,5
21,6
Wiek
przedprodukcyjny
64,9
64,9
66,6
Wiek produkcyjny
15,3
14,6
11,8
Wiek poprodukcyjny
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS na dzień 31.XII.2010r.
Sytuację demograficzną Gminy Nekla na przestrzeni ostatnich lat można określić jako
stabilną. Liczba ludności stopniowo wzrasta z 6.633 w 2005 r. do 7.161 na koniec 2011 r., a w
2020 r. może osiągnąć 8 000 mieszkańców.
Przewiduje się również większy niż dotychczas wzrost liczby ludności w wieku
produkcyjnym zwłaszcza mając na uwadze zmiany w systemie emerytalnym dotyczące
wydłużenia wieku emerytalnego do 67 lat. Możemy również zakładać, że stopniowo zmieniać
się będą proporcje w pozostałych ekonomicznych grupach wiekowych, a zwłaszcza
spodziewać się można zmniejszenia liczby ludności w wieku poprodukcyjnym. Zmiany te
będą się odbywać stopniowo (wiek emerytalny będzie zwiększany o 1 miesiąc co cztery
miesiące) i poziom 67 lat zostanie osiągnięty dla mężczyzn w 2020 roku, a dla kobiet w 2040.
W przypadku Gminy Nekla wydłużenie wieku emerytalnego może również wpłynąć na
zmniejszenie liczby mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym, chociażby z uwagi na brak
żłobków, ograniczone możliwości zatrudnienia opiekunki dla dziecka, czy ograniczoną liczbę
miejsc w przedszkolu. Stąd też zapewnienie opieki dzieciom do lat 3 jest wyzwaniem nie
tylko na szczeblu lokalnym, ale przede wszystkim ogólnokrajowym.
Rynek pracy
Liczba bezrobotnych w Gminie Nekla wynosi 238 osób (dane PUP, lipiec 2012 r.) i
jest to najniższy wskaźnik ze wszystkich gmin z terenu powiatu wrzesińskiego. Zjawisko to
utrzymuje się niezmiennie począwszy od 2004 r. Analizując bezrobocie w Gminie Nekla na
przestrzeni 2010 - 2012 wynika, iż liczba osób rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie
Pracy we Wrześni jest wysoka w miesiącach zimowych, następnie spada na przełomie
marca/kwietnia aż do listopada i nieznacznie wzrasta w grudniu, przy czym nie osiąga
poziomu z początku roku kalendarzowego. Największy spadek liczby bezrobotnych
zanotowano w 2010 r. – o 35 osób. W 2011 r. było to już tylko 16 osób.
12
Najwyższe bezrobocie występuje wśród osób w wieku 18-24 oraz 25-34 i wynosi
51,3% (dane PUP, lipiec 2012 r.). Jednocześnie jest to spadek o 5,8% w porównaniu z 2010 r.
Nadal największy udział procentowy – 61,8% - w ogóle bezrobotnych w Gminie Nekla mają
osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym i gimnazjalnym/podstawowym.
Najliczniejszą grupę tj. 46,2% wśród ogółu bezrobotnych stanowią osoby pozostające bez
pracy powyżej 6 i 12 miesięcy. Jednocześnie jest to wzrost o 7,2% w porównaniu z 2010 r.
Wśród ogółu bezrobotnych zaledwie 14,3% osób zarejestrowanych ma prawo do zasiłku.
Patrząc na wzrost stopy bezrobocia odpowiednio w kraju z 11,7% w 2010 r. do 12,4%
w połowie 2012 r. oraz w powiecie z 13,2% do 13,5% można domniemywać, iż tendencja
wzrostowa w najbliższych latach dotyczyć będzie również Gminy Nekla.
Grupy społeczne wymagające wsparcia
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Nekla na lata 2008 –
2017 wskazuje na występowanie w gminie grup i kategorii osób wymagających wsparcia,
które zidentyfikowano w wyniku działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej (MGOPS) w Nekli.
Analiza danych z ostatnich trzech lat wskazuje na to, iż jednym z głównych
problemów społeczności jest ubóstwo. Jednakże rodziny korzystające z pomocy społecznej
najczęściej borykają się z kilkoma problemami jednocześnie: ubóstwo, niepełnosprawność,
bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa
domowego,
długotrwała
choroba,
potrzeba
ochrony
macierzyństwa,
alkoholizm, przemoc w rodzinie, bezdomność.
Kolejną kategorią osób wymagających wsparcia są osoby starsze i niepełnosprawne.
Analiza procesów demograficznych wskazuje na postępujący proces starzenia się
społeczeństwa oraz rosnącą ilość osób niepełnosprawnych. Prognozy GUS wykazują, że
populacja ludzi starszych w Polsce, w tym również na terenie gminy Nekla, w najbliższych
latach będzie wzrastała. Z obserwacji wynika, że osoby starsze zwracające się o pomoc, to
osoby długotrwale chore (demencja starcza, otępienie), osoby z niską emeryturą, które często
oczekują pomocy w formie usług opiekuńczych lub umieszczenia w Domu Pomocy
Społecznej. Dużym problemem są osoby starsze mieszkające samotnie, które nie posiadają
rodziny lub rodzina nie jest w stanie im zapewnić opieki.
Grupą
wymagającą
wsparcia
są
rodziny
niepełne
oraz
wielodzietne,
u których zauważa się bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia
13
gospodarstwa domowego. Rodziny te dotyka często problem alkoholizmu, bezrobocia i
przemocy, dlatego też ważna staje się praca z rodziną, mająca na celu nie dopuszczenie do
sytuacji odebrania dziecka z rodziny biologicznej.
W Gminie Nekla, podobnie jak w całym kraju, grupą wymagającą wsparcia są osoby
uzależnione od alkoholu. Zjawisko to ma istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa
mieszkańców, jak również stan zdrowia populacji, a także na relacje interpersonalne w
środowisku rodzinnym i w kontaktach dzieci i młodzieży z rówieśnikami. Problem uzależnień
w pomocy społecznej to 8 % ogółu korzystających ze wsparcia rodzin. Z problemem
uzależnień wiąże się przemoc w rodzinie (fizyczna i psychiczna związana z chorobą
psychiczną), która dotyka 4 % rodzin korzystających ze wsparcia pomocy społecznej.
W ostatnim czasie w gminie Nekla zauważa się wzrost liczby osób z zaburzeniami
psychicznymi wśród osób starszych oraz osób w średnim wieku, jak również osób
uzależnionych od hazardu oraz internetu wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
Pomoc społeczna
Na przestrzeni ostatnich trzech lat szeroko rozumianej pomocy społecznej udzielano
najczęściej z powodu ubóstwa. Jednocześnie, analizując dane w latach 2009 - 2011
zgromadzone przez MGOPS w Nekli, należy podkreślić, iż liczba rodzin korzystających z
pomocy społecznej zmalała z 371 do 279 tj. o 24% w porównaniu z danymi z 2009 r. Ponadto
spadła również liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne z 456 w 2010 r. do 418 w
2011 r.
Występowanie problemów społecznych w Gminie Nekla wskazuje na potrzebę
dalszego rozwoju pomocy społecznej, zwiększenia jej efektywności i skuteczności. Sytuacja
materialna wielu mieszkańców gminy wymaga prowadzenia aktywnej polityki prorodzinnej.
Istotnym problemem gminy jest brak mieszkań socjalnych, szczególnie dla najuboższych.
Wzrost ubóstwa wśród mieszkańców gminy spowodowany jest niewystarczającą ilością
zatrudnienia.
Kultura
Nekielski Ośrodek Kultury (NOK) oraz Biblioteka Publiczna w Nekli to dwie
samorządowe instytucje kultury działające na terenie gminy Nekla. Główny cel działalności
NOK brzmi: „otwórzmy się na kulturę”. W dążeniu do zaspokajania potrzeb kulturalnych
mieszkańców gminy a także w celu rozwijania kultury w gminie Nekla, oferta NOK jest
14
zróżnicowana i atrakcyjna. NOK jest organizatorem imprez plenerowych, imprez
patriotycznych i przedsięwzięć kultywujących lokalne dziedzictwo historyczno-kulturowe. W
kalendarz imprez znanych i cenionych w regionie wpisały się Miejsko - Gminne Dożynki
oraz Noc Kupały - Wianki. W swojej ofercie ma również warsztaty artystyczne (decoupage,
wikliniarstwo, plastyczne, instrumentalno-wokalne, choreograficzne), wystawy, spotkania
autorskie, seanse kina plenerowego. Działają tu: Orkiestra Dęta NOK, zespół mażoretek,
sekcja tańca Street Dance, chór „Wrzos”,
sekcja artystyczna decoupage i rzemiosła
wikliniarskiego. Prowadzone są zajęcia z nauki śpiewu oraz gry na instrumentach: pianino,
gitara, akordeon, instrumenty dęte drewniane i blaszane oraz instrumenty perkusyjne. Zajęcia
z nauki gry prowadzone są także przez NOK w Zespole Szkół w Nekli, Zasutowie i Targowej
Górce. Swoją siedzibę w NOK mają również: Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne, Polski
Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy
UMiG w Nekli, Nekielskie Towarzystwo Ekologiczne, Polski Związek Hodowców Papug i
Ptaków
Egzotycznych,
Nekielskie
Stowarzyszenie
Amazonek,
filia
Wrzesińskiego
Uniwersytetu III Wieku. NOK współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz szkołami z
terenu gminy Nekla, realizując wspólne projekty kulturalne, edukacyjne i integracyjne.
W celu zachęcenia wszystkich mieszkańców gminy tj. dzieci, młodzieży i dorosłych
do uczestniczenia i korzystania z oferty kulturalnej NOK, prowadzone są systematyczne
działania promocyjne polegające na: opracowaniu i bieżącej aktualizacji kalendarza imprez
(na stronie internetowej, w Przeglądzie Nekielskim), zamieszczaniu informacji na portalach
społecznościowych (Twitter, Facebook), publikacji artykułów i reportaży w „Przeglądzie
Nekielskim” i „Wiadomościach Wrzesińskich”, dystrybucji na terenie gminy plakatów, afiszy
i ulotek.
Dbałość o atrakcyjność oferty kulturalnej z jednej strony oraz niewystarczające środki
finansowe motywują NOK do pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych, dzięki
którym zakupione zostały wyposażenie i sprzęt do prowadzenia edukacji kulturalnej. W
rezultacie realizacja różnego rodzaju projektów umożliwiła poszerzenie i wzrost atrakcyjności
oferty kulturalnej NOK.
15
I.3 SFERA GOSPODARCZA
Gmina Nekla zaliczana jest do strefy o wysokim stopniu aktywizacji, na które
korzystnie wpływają położenie i dogodne połączenia komunikacyjne, jako elementy silnie
determinujące jej rozwój.
W południowej części dominuje rolnictwo. Ze względu jednak na dość niską jakość
gleb uprawia się głównie żyto, ziemniaki, buraki cukrowe oraz hoduje się było i trzodę
chlewną. Liczba gospodarstw rolnych wynosi 670 (UMiG, październik 2012r.). Aż 46,7%
gospodarstw w gminie Nekla stanowią gospodarstwa od 1 do 5 ha. Gospodarstw o
powierzchni powyżej 15 ha jest zaledwie 14,3%. Rolnictwo charakteryzuje zatem dość duże
rozdrobnienie. Niewątpliwie do wzrostu mechanizacji rolnictwa przyczyniły się środki UE
dostępne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z których
skorzystali rolnicy z terenu gminy Nekla. Ponadto z dopłat bezpośrednich skorzystało 240
rolników (dane z 2012 r. - biuro powiatowe ARiMR we Wrześni).
Mimo nadal znacznego udziału w powierzchni użytków rolnych, głównym źródłem
dochodów mieszkańców jest praca w zawodach pozarolniczych przy jednoczesnej tendencji
związanej z odpływem z rolnictwa. Przeważająca część ludności w wieku produkcyjnym
znajduje zatrudnienie w firmach znajdujących się na terenie gminy Nekla. Do głównych
pracodawców należą: MATEX, który zatrudnia przeszło 800 osób, STOMIL przeszło 300
osób i Karlik Elektro-System 150 osób. Istnieje również kilka firm rodzinnych
zatrudniających od 20 do 80 osób, wśród których dominują firmy z branży drogowej. Do
głównych pracodawców należy zaliczyć również placówki oświatowe, które zatrudniają
łącznie 156 osób oraz pozostałe jednostki sektora publicznego (UMiG 27 os., ZGK 10 os.,
MGOPS 8 os., Biblioteka Publiczna 4 os., NOK 3 os.), jak również Gminna Spółdzielnia
SCH ok. 50 os., Bank Spółdzielczy 8 os. Na terenie gminy funkcjonuje 41 sklepów różnych
branż.
Sytuacja
gospodarcza
podlega
ustawicznym
przemianom
ze
szczególnym
uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych i małej produkcji
nieprzemysłowej. Dynamiczny rozwój notuje się w rosnącej liczbie przedsiębiorstw biorąc
pod uwagę lata 2007-2011, co przedstawia poniższa tabela (na podstawie GUS):
16
Wyszczególnienie
2007
2008
2009
2010
2011
Sektor prywatny
283
296
267
290
300
W analizowanym okresie z jednorazowej, bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie
działalności gospodarczej udzielanej przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni, skorzystało
łącznie 33 osoby z terenu gminy Nekla, najwięcej w 2010 r. – 11 osób (dane PUP we
Wrześni). Na uwagę zasługuje rok 2009 charakteryzujący się dużą dynamiką zmian
wynikającą z dużej liczby rejestracji i wyrejestrowywania firm. Na terenie gminy Nekla pod
koniec 2011 r. zanotowano 300 podmiotów gospodarczych w sektorze prywatnym, wśród
których dominują tzw. mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników i stanowią
około 85% ogółu firm. Z ogólnej liczby podmiotów działających na terenie gminy
dominującą grupę stanowiły podmioty gospodarcze prowadzone przez osoby fizyczne 81,3%,
spółki handlowe 5%, fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne 2%, spółdzielnie 1,6%,
spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 1,3%.
Struktura podmiotów gospodarczych wg wybranych sekcji PKD w 2011 r. (na
podstawie GUS):
17
Struktura podmiotów gospodarczych wg wybranych sekcji PKD w Gminie Nekla wyrażona w %
na rok 2011
SiT_Pozostała działaność usługowa
7,41%
R_Działalność związana z kulturą rozrywką i rekreacją
1,93%
Q_Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
2,25%
P_Edukacja
O_Administracja publiczna i obrona narodowa
4,19%
0,32%
N_Działalność w zakresie usług administrowania i…
1,29%
M_Działalność profesjonalna naukowa i techniczna
3,87%
L_Działalność związana z obsługą rynku nieruchomościami
3,10%
K_Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
2,25%
J_Informacja i komunikacja
0,96%
I_Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne
H_Transport i Gospodarka Magazynowa
2,58%
0
6,12%
G_Handel hurtowy i detaliczny
23,22%
F_Budownictwo
E_Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami…
16,12%
0,32%
C_Przetwórstwo przemysłowe
B_Górnictwo i wydobywanie
12,90%
0,96%
A_Rolnictwo
0,00%
10,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
Analizując strukturę branżową podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na
obszarze gminy Nekla można zauważyć zdecydowaną przewagę handlu oraz usług
związanych z naprawą pojazdów i artykułów użytku osobistego i domowego 23,3%. Tworzą
one sekcję G wg zestawienia Polskiej Klasyfikacji Działalności. Stosunkowo duży udział
mają również podmioty działające w sekcjach F tj. budownictwo 16,1%, C tj. przetwórstwo
przemysłowe 12,9% oraz H tj. transport i gospodarka magazynowa 6,1%. Niewątpliwym
problemem rozwoju gospodarki w gminie Nekla w dłuższej perspektywie mogą być: brak
strategicznych inwestorów, niedostateczne uzbrojenie terenów inwestycyjnych, brak firm
18
wykorzystujących nowoczesne technologie, wysokie koszty prowadzenia działalności
gospodarczej, wysokie koszty kredytów, spadek PKB, brak zachęt do prowadzenia
działalności gospodarczej.
Podsumowując na przestrzeni kilku ostatnich lat struktura branżowa podmiotów
gospodarczych zarejestrowanych na obszarze gminy nie uległa radykalnym zmianom.
Jednocześnie należy podkreślić, iż systematycznie rosnącą liczbę przedsiębiorstw
odzwierciedlają rosnące dochody własne budżetu gminy.
W miejscowościach zlokalizowanych wzdłuż trasy 92 rozwija się różnorodna
działalność usługowo-przemysłowa. Branżą, która w ostatnich latach coraz dynamiczniej się
rozwija są usługi hotelarskie i gastronomiczne. Wynika to z bliskiego sąsiedztwa Poznania,
bardzo dobrej lokalizacji i połączeń komunikacyjnych (K92, S5, A2), jak również docenieniu
potencjału turystycznego, w tym zasobów przyrodniczo-krajobrazowych występujących
głównie w północnej zalesionej części gminy i dziedzictwa historyczno-kulturowego Gminy
Nekla. Jest to potencjał do rozwoju ruchu turystycznego ze szczególnym uwzględnieniem
turystyki kulturowej. Z pewnością sprzyjać temu będzie oznakowany w terenie szlak
rowerowy „Śladami osadnictwa olęderskiego”, który wiedzie przez miejscowości związane z
osadnictwem olęderskim oraz przez miejscowości atrakcyjne turystycznie, w których
zlokalizowane są najcenniejsze obiekty zabytkowe gminy Nekla, m. in. kościół poewangelicki
w Nekielce, w którym od wielu lat organizowane są wystawy i koncerty wybitnych artystów
nie tylko polskiej sceny muzycznej. Lokalizacja gminy na trasie ważnych dróg tranzytowych
oraz posiadana infrastruktura okołoturystyczna sprzyjać mogą dalszemu rozwojowi usług
związanych z obsługą ruchu turystycznego, w tym rozwoju gospodarstw agroturystycznych.
Tereny inwestycyjne
Tereny przeznaczone inwestycyjne w Gminie Nekla znajdują się głównie wzdłuż
drogi krajowej nr 92. Atuty to dogodna lokalizacja, dostępność infrastruktury technicznej,
rozwinięta sieć komunikacyjna, bliskość dróg krajowych (K92 i S5) i autostrady A2 oraz linii
kolejowej, atrakcyjny rynek pracy, wysoko rozwinięty region oraz kompleksowa pomoc ze
strony Urzędu Miasta i Gminy. Problemy to brak całkowitego uzbrojenia większości działek,
brak spójnej strategii promocji, niewystarczające środki na promocję oraz obecnie kryzys na
rynku nieruchomości.
Łączna powierzchnia terenów przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą objętych
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wynosi około 116 ha. Pozostałe
19
tereny wymagają uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.
Jeśli chodzi o strukturę
własnościową, to tereny te stanowią w większości własność prywatną. W Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nekla, które nie jest
aktem prawa miejscowego, a jedynie wyznacznikiem do sporządzania miejscowych planów
zagospodarowania, jako tereny pod
potencjalną zabudowę produkcyjną – usługową
wskazano rozległe tereny przy trasie krajowej nr 92 (ok. 60 ha), będące własnością Agencji
Nieruchomości Rolnych.
20
I.4 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Komunikacja
Gmina Nekla posiada bardzo dobre uwarunkowania komunikacyjne, które determinują
jej rozwój społeczno-gospodarczy. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 92 Poznań Warszawa, magistrala kolejowa Warszawa - Berlin, odcinek autostrady A2 (najbliższy zjazd
w oddalonej o ok. 10 km Wrześni), a w oddalonym o ok.15 km Kostrzynie droga ekspresowa
S5. Niewątpliwym atutem gminy Nekla jest łatwy dostęp do sieci dróg krajowych i
aglomeracji Poznań.
Ponadto na terenie gminy znajduje się sieć dróg gminnych o łącznej długości 108 km i
powiatowych o łącznej długości 42 km. Stan techniczny większości nawierzchni dróg
zarówno gminnych jak i powiatowych jest niezadowalający, a prowadzone w miarę
możliwości finansowych budżetu gminy prace remontowe nie przeciwdziałają skutecznie ich
dalszej degradacji. Słabą stroną gminnej infrastruktury drogowej jest również mały procent
dróg utwardzonych, miasto 60%, wieś zaledwie 38%.
Komunikacja zbiorowa odbywa się z wykorzystaniem linii kolejowych (dwie stacje
kolejowe – w Nekli i Podstolicach) i połączeń autobusowych.
System elektroenergetyczny
Systemem elektroenergetycznym na terenie gminy Nekla zarządza ENEA Operator,
Rejon Dystrybucji Września i Gniezno.
Liczba odbiorców energii elektrycznej na terenie Gminy Nekla wynosi 2244 w tym:
- gospodarstwa domowe
- usługi, handel i drobny przemysł
- 1978
nN
- 258
- przemysł na nN
-4
- przemysł na SN
-4
Stan systemu elektroenergetycznego na terenie gminy Nekla przedstawia się następująco:
- Główny Punkt Zasilania GPZ
-1
- stacje transformatorowe
- 60
- linie energetyczne WN-110
- 9,6 km
- linie energetyczne SN – 15
- 67,1 km
21
- linie energetyczne nn – 0,4 kV
- 109,2 km
- oprawy oświetlenia drogowego
- 642
- farma wiatrowa z mocą 10 MW
- 1 (4 wiatraki)
Dobre strony - dobrze rozwinięta sieć elektroenergetyczna
- występująca rezerwa energetyczna dla odbiorców
- dobra współpraca dystrybutora sieci z potencjalnymi odbiorcami
Słabe strony - zły stan techniczny sieci i urządzeń transformujących energię
- zbyt mała liczba sieci przesyłowych o podwyższonym napięciu
-zbyt powolne działania odbiorców w zakresie poprawy efektywności
wykorzystania energii elektrycznej
System gazowniczy
Sieć gazownicza w gminie jest własnością WSG Sp.z o.o., a odbiorcy zasilani są gazem
ziemnym wysokometanowym grupy E (Gz-50).
Stan systemu gazowniczego na terenie gminy Nekla przedstawia się następująco (dane z
WSG SA, stan na 31.12.2011r.):
- sieć wysokiego ciśnienia
- 10 107 m
- sieć średniego ciśnienia
- 29 471 m
- sieć niskiego ciśnienia
- 385 m
- stacje gazowe wysokiego ciśnienia - 1
- stacje gazowe średniego ciśnienia - 5
- liczba odbiorców gazu (posiadających wykonane przyłącze, w tym odbiorcy domowi,
usługi, handel, zakłady produkcyjne) - 385
Dobre strony - wzrost zużycia gazu przez odbiorców w tym do celów grzewczych
- występowanie rezerw gazu w istniejących sieciach dystrybucji gazu
- możliwość rozprowadzenia w terenie sieci dystrybucyjnej gazu
- dobra współpraca dystrybutora sieci z potencjalnym odbiorcą
Słabe strony - zbyt mała liczba mieszkań z przyłączem gazowym – 352 (18,3% całkowitej
liczby mieszkań), dane z 2011r.
- zbyt małe wykorzystanie gazu do celów grzewczych mieszkań – 194 (18,3%
całkowitej liczby mieszkań w gminie, ale 55% mieszkań posiadających przyłącze gazowe),
dane z 2011r.
- zbyt powolna rozbudowa sieci dystrybucyjnej gazu w terenie.
Ze względu na ochronę środowiska wyzwaniem będzie dalsza rozbudowa sieci
gazowniczej zwłaszcza na obszarach wiejskich Gminy Nekla.
22
Zaopatrzenie w wodę - infrastruktura wodociągowa
Teren gminy jest zwodociągowany w 99%. Poza zasięgiem sieci wodociągowej
pozostają pojedyncze gospodarstwa, położone z dala od zwartej zabudowy. Na terenie gminy
zlokalizowanych jest siedem ujęć wody pitnej: Chwałszyce, Nekla, Podstolice, Starczanowo,
Stroszki, Targowa Górka i Opatówko. Na terenie gminy Nekla sieciami wodociągowymi
zarządzają trzy podmioty. Zakład Gospodarki Komunalnej w Nekli, Rolniczy Kombinat
Spółdzielczy w Stroszkach oraz Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Złoty Kłos” w
Podstolicach. Te jednostki zapewniają 100% dostaw wody na terenie gminy.
ZGK
zarządza
78
km
sieci
wodociągowej
oraz
dwiema
hydroforniami
zlokalizowanymi w Nekli i Targowej Górce. Hydrofornia w Nekli posiada trzy studnie
głębinowe o łącznej wydajności ok. 90 m3/h i zaopatruje w wodę: miasto Nekla, Kokoszki,
Gąsiorowo, Stępocin, Gierłatowo, Zasutowo, Barczyznę, Nekielkę oraz Starczanowo.
Hydrofornia w Targowej Górce posiada dwie studnie głębinowe o łącznej wydajności około
40 m3/h i zaopatruje w wodę: Targową Górkę, Racławki, Chwałszyce, Małą Górkę i Mystki.
Z tych dwóch niezależnych sieci wodociągowych zaopatrywanych jest w wodę 6 376
mieszkańców.
Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Stroszkach zarządza około 2 km sieci
wodociągowej oraz jedną hydrofornią o wydajności około 70 m3/h. Z tego ujęcia
zaopatrywanych jest 240 mieszkańców wsi Stroszki.
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Złoty Kłos” w Podstolicach zarządza około 6,6
km sieci wodociągowej oraz jedną hydrofornią o wydajności około 52 m3/h. Obsługuje 562
mieszkańców miejscowości Podstolice i Opatówko.
Na przestrzeni lat 2006 - 2010 obserwuje się rosnący trend w zakresie wielkości
zużycia wody ogółem, w tym na potrzeby przemysłu (z 82 dam3/rok w 2006 r. do 200
dam3/rok w 2010 r.). Z kolei zużycie wody na potrzeby gospodarstw domowych stopniowo
maleje (z 486 dam3/rok w 2008 r. do 417 dam3/rok w 2010 r.). Wpływ na to może mieć
racjonalizacja zużycia związana z oszczędnościami gospodarstw domowych, wzrostem
świadomości ekologicznej mieszkańców oraz dostępem do nowszych technologii i urządzeń.
Infrastruktura kanalizacyjna
Na terenie gminy siecią kanalizacji sanitarnej zarządza Zakład Gospodarki
Komunalnej oraz Gmina Nekla. Sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje ok. 80% miasta Nekla.
23
Łączna długość sieci to 20,53 km. Liczba osób korzystających z systemu kanalizacji
sanitarnej to około 3 000 osób.
Wszystkie ścieki z terenu miasta odprowadzane są do mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków i dalej do rzeki Maskawy. Zmodernizowana i oddana do użytku w
czerwcu 2012 r. oczyszczalnia ścieków funkcjonuje w oparciu o metodę niskoobciążonego
osadu czynnego w systemie przepływowym. Zgodnie z bilansem ilościowym obiekt może
przyjąć średnio 535 m3/dobę a maksymalnie 850 m3/dobę. Zautomatyzowany proces
oczyszczalnia ścieków socjalno-bytowych w sposób mechaniczny oraz biologiczne
oczyszczanie ścieków w zakresie redukcji substancji organicznych i biogennych powoduje, że
stopień oczyszczenia osiąga poziom 98%.
Sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje 80% miasta Nekla, pozostałe miejscowości gminy
nie posiadają kanalizacji, a ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych.
Alternatywnym, jakkolwiek rzadziej występującym rozwiązaniem, jest wyposażanie
nieruchomości w przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Problem nie w pełni uregulowanej gospodarki wodno-ściekowej jest poważny
w kontekście występowania na obszarze Gminy górnych źródliskowych odcinków rzek oraz
płytko zalegającego, pierwszego poziomu wód gruntowych, które są szczególnie narażone są
na presję związków biogennych i zanieczyszczeń chemicznych.
W poniższej tabeli przedstawiono porównanie długości sieci wodociągowej i sieci
kanalizacji sanitarnej oraz wyposażenia posesji w zbiorniki bezodpływowe (szamba) i
oczyszczalnie przydomowe.
Porównanie długości sieci wodociągowej oraz urządzeń kanalizacji sanitarnej
na terenie Gminy Nekla
Sieć wodociągowa
Sieć kanalizacyjna
2010
2011
2012
Długość [km]
76
78
78
Liczba
przyłączy [szt.]
1690
1810
1825
Długość [km]
15,5
16
20,53
Liczba
przyłączy [szt.]
690
695
760
24
Zbiorniki
bezodpływowe
(szamba)
Ilość [szt.]
865
865
788
Oczyszczalnie
przydomowe
Ilość [szt.]
60
75
111
Z powyższego zestawienia wynika, że podstawowym sposobem gromadzenia ścieków
bytowo-gospodarczych są zbiorniki bezodpływowe oraz oczyszczalnie przydomowe. W celu
poprawy stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Nekla konieczne są:
dalsza
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, dofinansowywanie przydomowych oczyszczalni
ścieków, edukacja ekologiczna oraz monitoring odprowadzania zanieczyszczeń.
Mieszkania komunalne
Gmina Nekla posiada obecnie w swoich zasobach 35 mieszkań komunalnych (łącznie
14 budynków): Nekla – 19 mieszkań, Targowa Górka – 8 mieszkań, Barczyzna – 2
mieszkania, Stępocin – 3 mieszkania, Gierłatowo – 2 mieszkania, Mała Górka – 1 mieszkanie.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Nekli administruje 22 lokalami. Obiekty wymagają
nakładów finansowych związanych z poprawą ich stanu technicznego. Niewątpliwym
problemem jest brak na terenie gminy Nekla mieszkań socjalnych.
Gospodarka odpadami
Ze względu na zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina
Nekla zobowiązana jest zorganizować od 1 lipca 2013 r. systemu odbierania odpadów od
właścicieli nieruchomości. Odpady z terenu gminy Nekla w ramach porozumienia gmin
powiatu
wrzesińskiego
i gnieźnieńskiego
docelowo
trafiały
będą
do
Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, położonego na terenie Gminy Gniezno.
Funkcjonujące od 2001 r. składowisko odpadów komunalnych w Starczanowie z dniem 1
grudnia 2012 r. zostało zamknięte, a następnie poddane rekultywacji.
Ilość zmieszanych odpadów komunalnych zbieranych z terenu gminy stanowi obecnie
95% wszystkich odebranych odpadów, a odpady segregowane stanowią niecałe 3% ogółu.
Większość mieszkańców zawarła umowy na odbiór odpadów komunalnych i selektywnie
zbierała głównie szkło i tworzywa sztuczne.
25
W latach 2006 - 2010 zanotowano wzrost wytworzonych odpadów komunalnych o ok.
25%, co związane jest z systematycznym wzrostem liczby mieszkańców gminy z 6 633 w
2005 r. do 7 161 w 2011 r.
Głównym problemem Gminy Nekla w obszarze gospodarki odpadami jest wzrost
ilości odpadów porzucanych w lasach, zwłaszcza w bezpośredniej bliskości miejscowości
leżących na terenie gminy, a także wzdłuż dróg. Często odpady są wywożone do składowisk
w sąsiednich gminach bądź wyrzucane w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Nie wszyscy
mieszkańcy posiadają umowy na wywóz odpadów z terenu nieruchomości. Widoczne są
również takie problemy jak: nieumiejętne postępowanie z odpadami, spalanie odpadów w
piecach lub bezpośrednio na powierzchni ziemi oraz niewłaściwa segregacja.
Odpowiedzią na te problemy będzie nowy system odbierania odpadów od właścicieli
nieruchomości, którego celem jest m. in. wyeliminowanie tzw. dzikich wysypisk śmieci
poprzez objęcie wszystkich mieszkańców gminy obowiązkową opłatą „śmieciową” na
podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Objęcie
wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadów i zbierania
selektywnego co najmniej papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań
wielomateriałowych i odpadów ulegających biodegradacji służyć ma również osiąganiu
określonych, ustawą i Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, odpowiedniego
poziomu odzysku poszczególnych frakcji odpadów.
26
I.5 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
Infrastruktura edukacyjna
Gmina Nekla jest organem prowadzącym następujących placówek oświatowych:
Przedszkole „Miś Uszatek” w Nekli, Zespół Szkół w Nekli, Zespół Szkół im. Antoniego
Amilkara Kosińskiego w Targowej Górce, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zasutowie.
Tabela 1. Rzeczywiste i przewidywane liczby uczniów ogółem.
Rok szkolny
Przedszkole
Szkoła podstawowa
Gimnazjum
2009/2010
228
510
262
2010/2011
228
481
261
2011/2012
254
479
249
2012/2013
250
492
255
270
472
244
2013/2014
(przy założeniu, że wszystkie
miejsca w placówkach zostaną
wykorzystane – dotyczy
Zasutowa i Targowej Górki)
Sieć szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Nekla zabezpiecza w pełni aktualne
potrzeby mieszkańców miasta i gminy, jednakże należy zauważyć, iż liczba dzieci w szkołach
maleje systematycznie począwszy od 2009 r. Sieć publicznych przedszkoli zaspokaja
potrzeby większości rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, co ilustruje poniższa tabela:
Tabela 2. Stopień zaspokojenia potrzeb edukacji przedszkolnej.
Liczba dzieci
urodzonych
w latach
2005 – 2008
Liczba miejsc w przedszkolach
w Gminie Nekla
Procent zaspokojenia potrzeb
345
270
78,26
Szansą na całkowite zaspokojenie potrzeb edukacji przedszkolnej w gminie Nekla
może być oferta przedszkoli niepublicznych. Z kolei nieliczna grupa dzieci w wieku
przedszkolnym uczęszcza do niepublicznych przedszkoli w ościennych miejscowościach, co
jest wynikiem przede wszystkim uwarunkowań rodzinnych m.in. związanych z pracą
27
rodziców (Gmina Kostrzyn Wlkp. – 1 dziecko, Gmina Września – 8 dzieci, Miasto Poznań –
1 dziecko).
Kadra pedagogiczna
W roku szkolnym 2011/2012 w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach
prowadzonych Gminę Nekla pracowało 110 nauczycieli oraz 51 pracowników administracji i
obsługi. Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i
godzin zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych w przedszkolach i szkołach, a pracowników
administracji i obsługi ze specyfiki działalności, w tym z obowiązku prowadzenia w
przedszkolach bloku żywieniowego.
Tabela 5. Kadra nauczycielska według stopnia awansu zawodowego.
Stażyści
Kontaktowi
Mianowani
Dyplomowani
Zespół
Szkół w
Zasutowie
Dyplomowani
Zespół
Szkół w
Targowej
Górce
Mianowani
Zespół
Szkół
w Nekli
Kontraktowi
Przedszkole
„Miś
Uszatek”
w Nekli
Procent nauczycieli
Stażyści
Liczba nauczycieli
1
1
4
10
6,25
6,25
25
62,5
3
8
10
22
6,98
18,60
23,26
51,16
3
5
8
10
11,54
19,23
30,77
38,46
1
1
10
13
4
4
40
52
28
Baza do działalności oświatowej
Przedszkole „Miś Uszatek” – istnieje od 1948 r. początkowo jako placówka dwuoddziałowa.
Obecnie przedszkole liczy 8 oddziałów i mieści się w pałacu przy ul. Poznańskiej w
sąsiedztwie Nekielskiego Ośrodka Kultury. To obiekt zabytkowy wymagający wysokich
nakładów finansowych w celu poprawy stanu technicznego.
Zespół Szkół w Nekli (status zespołu na podstawie na podstawie Aktu Założycielskiego
Szkoły Publicznej 15 kwietnia 1999 r.) - tworzą szkoła podstawowa i gimnazjum. Obwód
szkoły obejmuje miasto Neklę oraz wsie: Nekielka, Barczyzna, Stroszki, Kokoszki i
Starczanowo.
Szkoła posiada zróżnicowaną infrastrukturę. Uczniowie szkoły podstawowej odbywają lekcje
w budynku, który powstał na początku lat osiemdziesiątych. Znajduje się w nim 15 izb
lekcyjnych, pracownia komputerowa, logopedyczna i pracownia psychopedagoga oraz
świetlica szkolna. Część gimnazjalna szkoły powstała w latach sześćdziesiątych i obejmuje 8
izb lekcyjnych, pracownię pedagoga oraz większość gabinetów pracowników szkoły. W tej
części mieści się również pomieszczenie szkolnej drużyny ZHP, mała sala gimnastyczna z
zapleczem sanitarnym oraz stołówka szkolna z kuchnią. Najmłodszą częścią szkoły jest hala
widowiskowo – sportowa, która powstała w 2003 r. Oprócz hali (z infrastrukturą sanitarną)
znajduje się tam salka gimnastyczna, siłownia, dwie izby lekcyjne, pracownia komputerowa,
biblioteka z działającą kawiarenką internetową oraz pomieszczenia UKS „Płomyk” sekcja
szachowa.
Zespół Szkół w Targowej Górce – obejmuje przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum.
W skład obwodu wchodzą: Targowa Górka, Chwałszyce, Racławki, Mystki, Gąsiorowo,
Stępocin, Mała Górka.
Na budynek szkoły składa się stara oraz nowa część, o łącznej powierzchni zabudowy 682,68
m2. W 1993 roku do użytku została oddana sala gimnastyczna o powierzchni 548 m2. W
szkole znajduje się: 11 sal lekcyjnych, wśród nich dwie sale językowe oraz pracownia
chemiczna, sala komputerowa,
gabinet dyrektora, sekretariat,
gabinet lekarski z
wygospodarowanym kącikiem logopedycznym, pokój nauczycielski, biblioteka z czytelnią,
archiwum, sala rekreacji dziecięcej, kuchnia wraz z zapleczami oraz stołówką (od 2000 roku
kuchnia nie przygotowuje posiłków dla dzieci, są one dowożone z Zespołu Szkół w
Zasutowie), świetlica z pracownią komputerową, trzy szatnie dla uczniów, na każdym
poziomie znajdują się 2 toalety. Placówka wyposażona jest w 38 stanowisk komputerowych
dla uczniów. Na terenie szkoły znajdują się dwa place zabaw, kompleks boisk sportowych
29
(boisko do piłki nożnej, ręcznej, koszykowej, do siatkówki plażowej) oraz ogródek ruchu
drogowego.
Zespół Szkół w Zasutowie - obejmuje przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum. Mieści
się w budynku oddanym do użytku w 1997 r. Do obwodu szkolnego należą: Gierłatowo,
Opatówko, Podstolice i Zasutowo. Szkoła posiada: dobrze wyposażoną bibliotekę z czytelnią,
salę komputerową ze stałym dostępem do internetu, pracownię multimedialną, 24 stanowiska
do nauczania języków obcych, salę do gimnastyki korekcyjnej, gabinet logopedyczny, gabinet
opieki medycznej, świetlicę z zapleczem kuchennym oraz przestronny hol. Brak sali
gimnastycznej. W szkole funkcjonuje świetlica zapewniająca opiekę przed i po zajęciach
lekcyjnych. Uczniowie mają możliwość korzystania z posiłków przygotowanych przez
szkolną kuchnię.
Gmina Nekla posiada racjonalną sieć szkół oraz wykwalifikowaną kadrę
pedagogiczną. Uczniowie osiągają jedne z lepszych wyników na egzaminach, konkursach i
olimpiadach
w
powiecie
wrzesińskim.
Z
pewnością
przyczyniają
się
do
tego
wykwalifikowana kadra pedagogiczna, bogata oferta zajęć dodatkowych, optymalna
liczebność uczniów w klasach oraz dobra współpraca rodziców z placówkami oświatowymi.
Szkoły posiadają dobrą infrastrukturę sportową tj. sale gimnastyczne oraz kompleksy boisk
wielofunkcyjnych i placów zabaw. Jedynie Zespół Szkół w Zasutowie nie posiada sali
gimnastycznej. Ograniczone środki finansowe nie pozwalają w pełni zaspokoić potrzeb szkół
w zakresie nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Ponadto budynki szkół w Zasutowie i
Targowej Górce wymagają przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych. Wyzwaniem jest
również dostosowanie szkół do przyjęcia 6-latków. Analizując miesięczne koszty utrzymania
jednego ucznia w szkołach na terenie Gminy Nekla w 2012 r. wynika, iż w Zespole Szkół w
Nekli wyniosły one 706,48 zł (wzrost o 8% w porównaniu z 2010 r.), w Zespole Szkół w
Targowej Górce 936,2 zł (wzrost o 8% w porównaniu z 2010 r.), w Zespole Szkół w
Zasutowie 1012,45 zł (wzrost o 16% w porównaniu z 2010 r.).
Niewątpliwie problemem w gminie Nekla jest niewystarczająca oferta edukacyjna dla
dzieci w wieku 3-5 lat spowodowana ograniczoną liczbą miejsc w przedszkolu w Nekli.
Ponadto budynek Przedszkola „Miś Uszatek” jest w złym stanie technicznym, a znajdujący
się przy przedszkolu plac zabaw wymaga doposażenia. Poważny problem stanowi również
brak placówek zapewniających opiekę dzieciom do lat 3.
30
Infrastruktura kultury
Gminny Ośrodek Kultury otwarto 15 marca 1978 roku w wyremontowanej byłej stajni
i powozowni w kompleksie parkowo – pałacowym w Nekli. Przemianowany na Nekielski
Ośrodek Kultury 20 lipca 1984 roku uchwałą Gminnej Rady Narodowej, działa na podstawie
Statutu nadanego przez Radę Miejską Gminy Nekla z 27 listopada 2003 roku.
Budynki, w których znajduje się siedziba NOK, wymagają kapitalnego remontu.
Problem potęguje fakt nieuregulowanych spraw własnościowych tych nieruchomości.
Jednocześnie NOK skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne pozwalające na zaspokojenie
potrzeb NOK w zakresie wyposażenia i sprzętu do prowadzenia edukacji kulturalnej i
artystycznej, a co za tym idzie uatrakcyjnienia swojej oferty kulturalnej.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nekla mieści się w budynku przy ul. Chopina
43. Posiada również swoją filię w Targowej Górce. W nekielskiej bibliotece można korzystać
z kawiarenki internetowej (3 stanowiska komputerowymi dla czytelników), czytelni (prasa
codzienna i wydawnictwa kolorowe z różnych dziedzin), wypożyczalni dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. Wielkość księgozbioru na koniec 2011 r. wyniosła 31 435 woluminów. W
porównaniu z 2010 r. liczba czytelników wzrosła o 30 osób. Najliczniejszą grupę stanowią
osoby w wieku 25-44 lata: 445 os. oraz uczniowie do lat 15: 416 os. Wypożyczenia książek
na zewnątrz kształtują się na poziomie 36 972 szt. i jest to spadek o 5 610 wypożyczeń w
porównaniu z 2010 r. Biblioteka boryka się z problemami lokalowymi, w tym z
niedostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Zgodnie z rejestrem zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Poznaniu, na terenie gminy Nekla znajduje się 13 zabytków nieruchomych, w tym 3 parki
i 2 obiekty archeologiczne.
L.p.
Miejscowość
1.
Nekielka
2.
3.
Nekla
Obiekty wpisane do rejestru zabytków
Nr
Data wpisu
Obiekt
rejestrowy do rejestru
Dawny kościół ewangelicki, 4 ćw.
2256/A
24.11.1992
XIX w.
Dwór, poł. XIX w.
1445/A
12.04.1973
Park, poł. XIX w.
83/41/58
14.11.1958
1726/A
23.04.1975
31
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Grodzisko wczesnośredniowieczne
1744/A
Zespół kościoła par. p.w. św.
2639/A
Andrzeja Apostoła (kościół,
kaplica-kostnica, cmentarz
przykościelny, ogrodzenie), 18991901
Kościół p.w. Św. Katarzyny,
2440/A
Opatówko
drewniany, poł. XVIII w.
Dwór, poł. XIX w.
2154/A
Podstolice
Park, poł. XIX w.
1987/A
Stroszki
Stanowisko archeologiczne - osada 27/Wlkp/A
Dzwonnica, drewniana, XVIII w.
968/A
Dawna poczta, ob. dom mieszkalny,
969/A
Targowa Górka
XVIII/XIX w.
Park dworski, XVIII
2367/A
Zespół pałacowy (pałac i park), 2
1453/A
Mystki
poł. XIX w.
11.02.1976
29.01.1998
22.12.1932
22.04.1988
16.04.1985
05.05.2000
06.03.1970
06.03.1970
14.11.1958
08.06.1973
Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu
Spis (ewidencja) zabytków obejmuje ok. 70 pozycji, w tym znacznie więcej obiektów
zabytkowych, ponieważ pod jedną pozycją (w przypadku zespołów budynków) znajduje się
kilka obiektów. Spis obejmuje także parki i ogrody. Parki i cmentarze posiadają odrębne
spisy, w których zewidencjonowanych zostało 5 parków i 9 cmentarzy.
Wykaz zabytkowych cmentarzy
L.p.
1.
Miejscowość
Wyznanie
Czas powstania
Mała Górka
bezwyznaniowy
XX w.
2.
Nekla
rzym. - kat.
XIX w.
3.
Nekla
ewangelicki
1 poł. XJXW
4.
Opatówko
rzym. - kat.
X1X/XX W
5.
Opatówko
rzym. - kat
XIX/XX w
6.
Targowa Górka
rzym. - kat.
1 pol. XIX w
7.
Targowa Górka
rzym. - kat.
II poł. XIX w
8.
Targowa Górka
rzym. - kat
XIX w
9.
Zasutowo
ewangelicki
II poł. XIX W
Źródło: Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu
Stan
Użytkowanie
Uwagi
zachowania
miejsce
miejsce
grób straconych
pocmentarne
pamięci
w 1941
dobry
zamknięty
przykościelny
zaniedbany
zamknięty
dobry
czynny
dobry
zamknięty
przykościelny
dobry
czynny
dobry
czynny
przykościelny
dobry
zamknięty
zaniedbany
zamknięty
Spis zabytkowych parków
Stan
Miejscowość
Rodzaj parku
Data powstania
Nr
1.
Mystki
krajobrazowy
I poł. XIX w.
1453/A
zaniedbany
2.
Nekla
krajobrazowy
XVIII w.
1726/A
dobry
3.
Podstolice
krajobrazowy
p. XIX w.
1987/A
b. dobry
L.p.
zachowania
32
4.
Targowa Górka
krajobrazowy
XVIII/XIX
83/42/
zaniedbany
5.
Opatówko
krajobrazowy
II pol. XIX w.
-
średni
Źródło: Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu
Zgodnie z Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami na terenie gminy Nekla
zlokalizowane są zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w gminnej
ewidencji zabytków (łącznie 99 pozycji).
Infrastruktura sportowa
W Gminie Nekla znajdują się obiekty sportowe zadaszone, tj. hala widowiskowosportowa i sala gimnastyczna przy ZS w Nekli, sala gimnastyczna przy ZS w Targowej
Górce, a także obiekty znajdujące się na wolnym powietrzu. Do najważniejszych należą:
gminny stadion sportowy w Nekli, kompleksy boisk wielofunkcyjnych i miejsc rekreacji przy
ZS w Nekli, Targowej Górce, Zasutowie a także w Podstolicach i przy ul. Dąbrowskiego w
Nekli, tor motocrossowy w Opatówku oraz strzelnica w Nekli. Ponadto w ramach
wyodrębnionego funduszu sołeckiego na terenie poszczególnych sołectw powstają place
zabaw i miejsca rekreacji. Przez gminę Nekla przebiega oznakowany szlak rowerowy
„Śladami osadnictwa olęderskiego” o dł. 37 km wraz z miejscem postoju dla turystów
zlokalizowanym w Nekielce przy schronisku młodzieżowym. Szczegółową charakterystykę
wszystkich obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Nekla zawiera Strategia
Rozwoju Sportu w Gminie Nekla na lata 2011-2015.
Gmina Nekla posiada dobrze rozwiniętą bazę sportową, która umożliwia:
- rozwój sportu organizowanego przez szkoły oraz sportu pozaszkolnego (organizacje
pozarządowe, kluby sportowe),
- tworzenie atrakcyjnej oferty zagospodarowania czasu wolnego
dzieci i młodzieży,
pozwalającej na rozwijanie ich talentów i zainteresowań w sferze sportu,
- wyrównywanie szans edukacyjnych i dostępu do infrastruktury sportowej dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Nekla,
- realizację projektów i programów (m. in. „Animator sportu…”), których celem jest
promocja sportu i zdrowego stylu życia, promocja aktywnego spędzania czasu, uczestnictwo
w zawodach i imprezach sportowych.
33
Pomoc społeczna
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS) realizuje zadania z zakresu
pomocy społecznej, a także świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zadania
wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy o wspieraniu
rodziny i pieczy zastępczej, w tym:
- tworzy programy aktywizujące do wyjścia z bezradności i bezrobocia – praca metodą
kontraktu socjalnego, która daje możliwość zmobilizowania klienta do działania na rzecz
poprawy własnej sytuacji, realizujemy projekt socjalny mający na celu między innymi
aktywizację osób bezrobotnych,
- wspiera rodziny w wychodzeniu z kryzysu,
- tworzy lokalny sytemu wsparcia – utworzony został zespół interdyscyplinarny ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- tworzy grupy samopomocowe i wolontariatu – prowadzi wolontariat oraz pracę nad
stworzeniem grupy samopomocowej dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie.
- tworzy lokalne partnerstwa na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów – współpraca ze
społecznością lokalną.
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych prowadzony jest punkt konsultacyjny ds. rozwiązywania problemów
alkoholowych dla osób uzależnionych i ich rodzin, w którym można skorzystać z poradnictwa
terapeuty ds. uzależnień. Funkcjonują świetlice środowiskowe: w Opatówku, Targowej Górce
i Stępocinie, które realizują program dziennego wsparcia dla dzieci i młodzieży, a dzięki
działającemu przy MGOPS Stowarzyszeniu „Pomocna Dłoń”, pozyskiwana jest żywność
unijna, organizowana jest akcja „Szlachetna Paczka” oraz zbiórki żywności, wdrażany jest
wolontariat.
Wyzwania stojące przed MGOPS w Nekli:
- wprowadzenie do działalności ośrodka pomocy społecznej specjalistycznych usług
opiekuńczych, dostosowanych do osób o szczególnych potrzebach wynikających z rodzaju
schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby z odpowiednim przygotowaniem
zawodowym. O środki na ten cel można ubiegać się w Wielkopolskim Urzędzie
Wojewódzkim,
- zatrudnianie specjalistów w zakresie diagnozy i pomocy psychologicznej, prawnej,
terapeutycznej oraz utworzenie grupy samopomocowej dla ofiar przemocy domowej,
- utworzenie punktu wsparcia zawodowego czy klubu pracy, który świadczyłby pomoc w
zakresie doradztwa zawodowego, w tym znalezienia zatrudnienia,
34
- inwestycje zmierzające do poprawy warunków lokalowych umożliwiających podniesienie
standardów świadczenia usług pomocy społecznej.
Ochrona zdrowia
Na terenie Gminy Nekla działa Przychodnia Lekarza Rodzinnego „Amicor”.
Świadczy usługi medyczne zakontraktowane przez Oddział Wielkopolski Narodowego
Funduszu Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – opieka lekarza pierwszego
kontaktu: internisty i pediatry. W Nekli na ul. Rynek działa również gabinet rehabilitacji i
fizjoterapii. Znajduje się także jedna apteka.
Gmina Nekla wspólnie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego realizuje
programy profilaktyczne, w tym m. in. profilaktyki raka gruczołu krokowego, profilaktyki
raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego, profilaktyki schorzeń układu oddechowego,
profilaktyki raka piersi. W 2012 r. w/w badaniom poddało się łącznie 387 mieszkańców
gminy. Ponadto realizowane są programy z zakresu edukacji prozdrowotnej. Badania
profilaktyczne cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców gminy. Planowana jest
kontynuacja oraz rozszerzenie oferty w kolejnych latach.
Od wielu lat bardzo aktywnie działa Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Koło w
Nekli, organizując cykliczne spotkania edukacyjne w ramach projektu „Nekielska szkoła
cukrzycy”, klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy UMiG w Nekli, Nekielskie
Stowarzyszenie „Amazonki”.
Kapitał społeczny – organizacje pozarządowe
Aktywna działalność organizacji pozarządowych jest z roku na rok coraz istotniejszym
elementem spajającym i aktywizującym nekielską społeczność lokalną. Na terenie gminy
funkcjonuje 14 organizacji pozarządowych w formie stowarzyszeń, fundacji oraz klubów
sportowych (dane z Wykazu organizacji pozarządowych z terenu powiatu wrzesińskiego 2012
r, prowadzonego przez Starostwo Powiatowe we Wrześni). Głównymi obszarami działalności
organizacji są: kultura fizyczna, edukacja, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
ochrona zdrowia, pomoc społeczna, turystyka i rekreacja.
W 2012 r. Gmina Nekla przekazała organizacjom pozarządowym kwotę 63 000,00 zł.
Ze wsparcia na realizację ośmiu zadań skorzystało 6 organizacji, w roku 2011 – 3
organizacje. Dzięki przekazanemu wsparciu realizowanych jest wiele wartościowych
przedsięwzięć. W ostatnich latach wiele się zmieniło w relacjach między administracją
35
publiczną a sektorem pozarządowym. Rośnie nie tylko liczba organizacji pozarządowych, ale
poszerza się również zakres ich działania, skala realizowanych zadań oraz liczba
wolontariuszy. Przykładowe projekty organizacji pozarządowych realizowane wspólnie z
samorządem gminnym to m. in.: koncerty polskich artystów organizowane w kościółku
poewangelickim w Nekielce; publikacje, wystawy i spotkania organizowane przez Nekielskie
Stowarzyszenie Kulturalne. Organizacje pozarządowe są gotowe do współpracy, rośnie ich
aktywność i znaczenie lokalne. To właśnie dzięki coraz większej aktywności podejmowanej
na terenie gminy, organizacje pozarządowe stały się cennym partnerem dla samorządu.
Jednocześnie analizując zarówno złożone oferty jak i następnie sprawozdania z realizacji
zadań, lokalnym organizacjom nadal potrzebne jest wsparcie z zakresu tworzenia projektów,
zarządzania projektami oraz rozliczeń finansowych.
Poza wsparciem finansowym Gmina Nekla wspiera organizacje poprzez udostępnienie
infrastruktury oraz świadczenie usług na potrzeby ich działalności:
- doradztwo w zakresie pozyskiwania środków,
- strona internetowa organizacji,
- sprzęt biurowy (m.in. komputer, kopiarka, faks)
- sala dydaktyczna/konferencyjna.
Ochotnicza Straż Pożarna
Na terenie Gminy Nekla działają Ochotnicza Straż Pożarna w Nekli oraz Ochotnicza
Straż Pożarna w Targowej Górce. Są to jednostki dysponujące wozami bojowymi,
wyposażone w podstawowy i specjalistyczny sprzęt przeciwpożarowy, posiadające
wyszkoloną załogę przygotowaną do udziału w akcjach gaśniczych, przede wszystkim na
terenie Gminy Nekla, ale i poza nią. Należy również podkreślić ogromne zaangażowanie
druhów OSP w przedsięwzięcia i pracę na rzecz lokalnego środowiska, wolę współpracy przy
organizacji uroczystości patriotyczno-religijnych odbywających się na terenie Gminy Nekla,
dobrą współpracę z samorządem gminnym.
Aktywność mieszkańców
Aktywność obywatelska przekłada się na udział w życiu społeczności lokalnych,
organizacji pozarządowych oraz np. udział w wyborach na szczeblu lokalnym i krajowym.
Biorąc pod uwagę udział w wyborach parlamentarnych w 2005 było to zaledwie 38,7 %, a w
2007 r. i w 2011 r. już 56%. Z kolei w wyborach burmistrza i Rady Miejskiej Gminy Nekla
frekwencja nie przekroczyła 50%
(dokładnie 49,3%) w 2010 r., jakkolwiek w 2006 r.
36
wyniosła zaledwie 39,6%. Aktywność obywatelska na terenie gminy Nekla jest bardzo
zróżnicowana, co pokazuje poniższa mapa.
Najbardziej aktywni są mieszkańcy środkowej części gminy, sołectwa Podstolice i
Opatówko. Zdecydowanie najniższą frekwencją charakteryzują się sołectwa Targowa Górka,
Stępocin, Stroszki, Kokoszki. Generalnie najwyższa aktywność występuje na obszarach o
37
największym rozwoju budownictwa. Mieszkańcy mają zróżnicowane opinie na temat
zaufania i przynależności w obrębie społeczności lokalnej na terenie gminy. Może to wynikać
z faktu, iż wielu mieszkańców mieszka tu od niedawna. Do wzrostu więzi sąsiedzkich,
większego poczucia tożsamości w obrębie lokalnej społeczności potrzeba z pewnością czasu,
dobrej woli i działań na rzecz lokalnej społeczności, które wobec systematycznego osiedlania
się nowych mieszkańców przyczynią się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa i aktywności
mieszkańców. Skutecznym instrumentem służącym aktywizacji i integracji mieszkańców jest
wyodrębniony fundusz sołecki oraz możliwość pozyskiwania środków UE.
Na terenie Gminy Nekla występują relacje w układzie: władze samorządowe,
poszczególne sołectwa i sołtysi, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe i ochotnicze
straże pożarne. Zlokalizowane na terenie gminy stowarzyszenia realizują przedsięwzięcia
mające na celu integrację mieszkańców bądź kultywowanie tradycji, co w kontekście
napływu nowych mieszkańców ma duże znaczenie. Układ tych relacji współgra z poglądem,
że w rozwoju gminy kluczowe znaczenie odgrywa wola współpracy i chęć współdziałania
w/w podmiotów.
38
I.6 ZARZĄDZANIE
39
40
I.6 ZARZĄDZANIE
STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY NEKLA
Lp.
Treść
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
24 697
509,00
24 197
509,00
24 597
509,00
24 197
509,00
24 597
509,00
24 197
509,00
24 597
509,00
24 197
509,00
24 597
509,00
24 197
509,00
718 795,00
900 000,00
700 000,00
500 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
20 287
765,00
16 344
160,00
23 998
294,00
16 924
052,00
26 271
808,00
19 171
278,00
23 489
494,00
19 290
505,00
21 396
386,00
19 886
836,00
21 997
776,00
20 443
527,00
23 159
502,00
20 986
101,00
23 166
585,00
20 986
101,00
23 317
835,00
20 986
101,00
23 466
585,00
20 986
101,00
23 466
585,00
20 986
101,00
Wydatki majątkowe
187 487,00
3 615
179,00
169 529,00
3 943
605,00
141 473,00
7 074
242,00
562 245,00
7 100
530,00
499 146,00
4 198
989,00
410 482,00
1 509
550,00
325 055,00
1 554
249,00
203 249,00
2 173
401,00
203 900,00
2 180
484,00
171 632,00
2 331
734,00
100 089,00
2 480
484,00
62 795,00
2 480
484,00
3.
Wynik wykonania
budżetu
-291 954,00
-2 046
440,00
-4 399
126,00
-3 270
063,00
11 775,00
1 641
667,00
1 843
515,00
1 538
007,00
1 430
924,00
1 279
674,00
1 130
924,00
1 130
924,00
4.
Przychody budżetu
3 000
000,00
4 447
403,00
6 840
049,00
5 475
897,00
1 887
392,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Rozchody budżetu
1 166
825,00
1 651
833,00
1 553
441,00
2 205
834,00
1 899
167,00
1 641
667,00
1 843
515,00
1 538
007,00
1 430
924,00
1 279
674,00
1 130
924,00
1 130
924,00
6.
Kwota długu
3 372
700,00
3 988
248,00
9 144
167,00
11 138
333,00
11 126
558,00
9 484
891,00
7 641
376,00
6 103
369,00
4 672
445,00
3 392
771,00
2 261
847,00
1 130
923,00
1.2
Dochody majątkowe
2.
Wydatki ogółem
2.1
2.1.
1.
Wydatki bieżące
2.2.
obsługa długu
18 139
024,00
14 523
845,00
Rok 2016
23 841
291,00
23 141
291,00
Dochody bieżące
458 732,00
Rok 2015
23 038
053,00
22 138
053,00
1.1.
19 599
168,00
18 880
373,00
Rok 2014
23 501
269,00
20 676
765,00
2 824
504,00
Dochody ogółem
18 241
325,00
17 782
593,00
Rok 2013
23 001
745,00
19 988
000,00
3 013
745,00
1
17 847
070,00
15 922
978,00
1 924
092,00
Rok 2012
Wynik różnicy między dochodami ogółem budżetu JST, a wydatkami ogółem stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu (gdy różnica jest wartością
dodatnią) lub deficyt budżetu (gdy różnica jest wartością ujemną).
41
Gmina Nekla w latach 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 wygenerowała nadwyżkę budżetową, natomiast lata 2009, 2010, 2011,
2012 zamknęły się deficytem.
Dodatkowo na podstawie analizy stanu zobowiązań z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych zauważyć można,
że budżet gminy Nekla spełnia w badanym okresie wymogi w zakresie zadłużenia budżetu. Dla aktualnie obowiązującego progu ustawowego
wynikającego z art. 170 ufp budżet gminy w latach 2009-2013 posiada wskaźnik zadłużenia do dochodów na poziomie od 18,90% do 45,33% i nie
przekracza w żadnym z tych lat maksymalnie dopuszczalnych 60%.
Na lata 2012-2016 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków wg wskaźników makroekonomicznych na w/w lata, natomiast na lata 20172020 przyjęto takie same wielkości jak w 2016 roku uznając, że planowanie wzrostów bez wiedzy o założeniach makroekonomicznych obarczone jest
dużym ryzykiem błędu.
Dane w latach 2009-2011 ujęto na podstawie wykonania, natomiast w latach 2012-2020 na podstawie planowania.
W odniesieniu do planowanych dochodów to: podatki dochodowe zostały zwiększone o wskaźniki, subwencja została zwiększona o 4,6%, wzrost
jest uśrednieniem z lat ubiegłych. Dochody własne zwiększono o 5% na podstawie analizy lat ubiegłych i corocznego wzrostu tych podatków. Wzrost
kwot podatków charakteryzował się do tej pory średnia dynamiką wzrostu.
Do obliczenia wydatków bieżących przyjęto taką samą metodę jak przy dochodach tzn. po odjęciu wynagrodzeń, które zwiększono o 4% oraz
obsługi długu, który obliczono na podstawie kalkulatorów spłat i harmonogramów, założono wzrost kolejno o 2,3% oraz w 2015 i 2016 o 2,5%
Od roku 2013 do 2020 wynika, że gmina będzie dysponowała nadwyżką budżetową, którą można przeznaczyć na zadania inwestycyjne.
Nowelizacja ustawy o finansach publicznych i działania rządu zmierzające do ograniczenia deficytu - w zupełnie innym świetle przedstawia dane
zawarte w założeniach do dochodów i wydatków, i wskazuje, że w dobie kryzysów gospodarczych przed Gminą Nekla mogą być stawiane nowe
wyzwania, które w niesprzyjających okolicznościach mogą spowodować trudności w realizacji planowanych w cyklu wieloletnim inwestycji.
42
Wykres 1. Dochody bieżące i majątkowe w latach 2009 - 2020
43
Wykres 2. Wydatki bieżące i majątkowe w latach 2009 - 2020
Powyższe wykresy przedstawiają ogólny obraz kształtowania się poszczególnych kategorii finansowych gminy.
44
Z porównania danych wynika, że w latach 2009 - 2020 realizacja dochodów przebiega równomiernie, wskazując ciągłą tendencję rosnącą. Na wykresie
widać, że od roku 2016 dochody pozostają na takim samym poziomie, ma to związek z tym, że planowanie wzrostów bez wiedzy o założeniach
makroekonomicznych obarczone jest dużym ryzykiem błędu.
Wykonanie wydatków budżetowych kształtuje się podobnie. Wydatki bowiem rosną z roku na rok. Jak widać na wykresie od roku 2016 tak samo jak w
przypadku dochodów pozostają na tym samym poziomie, z przyczyn takich samych jak w przypadku dochodów.
Poniżej przedstawiono kształtowanie się dochodów wg poszczególnych składników w latach 2009 do 2011.
DOCHODY
1.
2.
3.
4.
5.
Struktura dochodów 2009 rok
Subwencje
5 555 788,00
Dotacje
2 154 846,00
Podatki własne
7 257 902,00
Inne dochody
954 442,00
Majątkowe
dochody
1 924 092,00
razem:
17 847 070,00
45
1.
2.
3.
4.
5.
Struktura dochodów 2010 rok
Subwencje
5 958 914,00
Dotacje
2 495 645,00
Podatki własne
7 410 015,00
Inne dochody
1 918 019,00
Majątkowe
dochody
458 732,00
razem:
18 241 325,00
46
Struktura dochodów 2011 rok
1.
Subwencje
2.
Dotacje
3.
Podatki własne
4.
Inne dochody
Majątkowe
dochody
5.
razem:
6 231
848,00
2 479
023,00
8 881
543,00
1 287
959,00
718 795,00
19 599
168,00
Analizując dochody na przestrzeni minionych lat (2009-2011) można zaobserwować, że wysokość subwencji, która jest uzależniona od
47
ilości uczniów, a nie od efektywnej działalności gminy, jest na tym samym poziomie. Jeśli chodzi o dotacje to głównym ich "odbiorcą" jest
pomoc społeczna i wpływ na jej wysokość ma zapotrzebowanie na usługi społeczne.
Analizując dochody majątkowe to sytuacja jest porównywalna do dotacji, gdyż dochody te są na równym poziomie, tylko w roku 2010 jest
wzrost spowodowany otrzymaniem refundacji środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
To co nas najbardziej interesuje to podatki własne, tutaj sytuacja jest dobra. Z roku na rok dochody z tego tytułu rosną mimo minimalnych
podwyżek w stawkach podatków i dlatego można przypuszczać, że jest to dobra prognoza tym bardziej, że udział podatków w dochodach
ogółem to 44%
WYDATKI
1.
2.
3.
4.
5.
Struktura wydatków 2009 r.
Wynagrodzenia
7 369 143,00
Dotacje
515 354,00
Obsługa długu
187 487,00
Inne wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
razem:
6 451 861,00
3 615 179,00
18 139 024,00
48
1.
2.
3.
Struktura wydatków 2010 r.
Wynagrodzenia
8 310 342,00
Dotacje
525 794,00
Obsługa długu
169 529,00
4.
Inne wydatki
bieżące
5.
Wydatki
majątkowe
razem:
7 338 495,00
3 943 605,00
20 287 765,00
49
1.
2.
3.
Struktura wydatków 2011 r.
Wynagrodzenia
8 728 403,00
Dotacje
542 368,00
Obsługa długu
141 473,00
4.
Inne wydatki
bieżące
5.
7 511 808,00
Wydatki
majątkowe
7 074 242,00
razem: 23 998 294,00
50
Dokonując analizy wydatków na przestrzeni lat (2009-2011) można zaobserwować, że duży udział w ogólnej kwocie wydatków zajmują
wynagrodzenia, później inne wydatki bieżące, następnie wydatki majątkowe, wydatki na dotacje i obsługę długu.
Jeśli chodzi o wydatki na wynagrodzenia, to zawarte tu są wynagrodzenia wszystkich jednostek gminy czyli: nauczycieli, administracji i
personelu pomocniczego. Kwotowo wynagrodzenia rosną z roku na rok, ale w odniesieniu procentowym do wydatków ogółem wykazują
minimalny spadek, taka sama sytuacja występuje w innych wydatkach bieżących gdzie kwotowo rosną natomiast w procentowym udziale w
wydatkach ogółem jest minimalny spadek.
Wynika to stąd, że wydatki ogółem rosną w 2010 roku o 11.84%, a w 2011 roku o 18,29% stąd udział innych wydatków maleje, a rosną
wydatki majątkowe w analizowanych latach, kolejno o 0,9% i 10%
51
II. ANALIZA SWOT
MOCNE STRONY
1. Dobra lokalizacja i połączenia
komunikacyjne
2. Duża liczba terenów inwestycyjnych
3. Rozwój budownictwa mieszkaniowego, a
w konsekwencji wzrost liczby
mieszkańców
4. Dobry stan ogólnodostępnej
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
5. Racjonalna sieć szkół
SŁABE STRONY
1. Słabo rozwinięta infrastruktura drogowa,
mały udział dróg utwardzonych w
całkowitej sieci dróg
2. Brak mieszkań socjalnych
3. Nieuregulowana gospodarka wodnościekowa, brak kanalizacji sanitarnej na
nowo zabudowanych terenach
4. Niewystarczająca liczba nowych
inwestorów
6. Wysoki udział w społeczeństwie ludności
w wieku produkcyjnym
5. Problemy lokalowe obiektów
użyteczności publicznej (przedszkole,
NOK)
7. Lokalizacja największych pod względem
wielkości zatrudnienia pracodawców w
powiecie
6. Brak odpowiedniej promocji terenów
inwestycyjnych
8. Nowoczesna oczyszczalnia ścieków
9. Gmina Nekla sygnatariuszem
Porozumienia gmin z powiatu
gnieźnieńskiego i wrzesińskiego na rzecz
budowy składowiska odpadów w
Lulkowie
10. Potencjał do rozwoju turystyki
weekendowej
7. Brak sali gimnastycznej w Zasutowie
8. Brak termomodernizacji szkół w
Zasutowie i Targowej Górce
9. Nie w pełni zaspokojone potrzeby
edukacji przedszkolnej
10. Mała liczba korzystających z sieci
gazowej
11. Malejąca liczba rodzin korzystających z
pomocy społecznej
SZANSE
1. Możliwość pozyskiwania środków
zewnętrznych na realizację inwestycji
2. Środki UE na poprawę jakości i
warunków życia na obszarach wiejskich
3. System „zachęt” dla rozpoczynających
działalność gospodarczą
ZAGROŻENIA
1. Polityka państwa skierowana na
przekazywanie samorządom coraz
większej liczby zadań, bez jednoczesnego
przekazywania środków na ich realizację
2. Brak wystarczających środków na
poprawę stanu infrastruktury
52
4. Postępujący proces lokalizacji firm
wzdłuż trasy nr 92
5. Atrakcyjniejsze ceny nieruchomości w
porównaniu z Poznaniem i Wrześnią
6. Dobrze rozwinięta sieć gazowa na terenie
miasta
3. Wzrost bezrobocia
4. Brak modernizacji dróg krajowych,
wojewódzkich, powiatowych
5. Rosnące koszty utrzymania uczniów w
szkołach
6. Niska świadomość ekologiczna
mieszkańców
Analiza SWOT to wskazanie mocnych i słabych stron jednostki przy jednoczesnym
zbadaniu pozytywnego i negatywnego wpływu zjawisk zewnętrznych tj. szans i zagrożeń
mogących determinować rozwój tej jednostki. Punktem wyjścia do opracowania analizy
SWOT był raport o stanie Gminy Nekla zawierający diagnozę społeczno-gospodarczą a także
ankiety skierowanej do mieszkańców gminy w celu zdiagnozowania i zidentyfikowania
problemów wpływających na funkcjonowanie i rozwój gminy oraz dla wypracowania
kierunków działań zgodnych z oczekiwaniami jej mieszkańców.
Elementy wymienione w poszczególnych częściach składowych analizy zapisano w
porządku chronologicznym tj. od czynników najważniejszych dla rozwoju gminy, poprzez
czynniki istotne dla jej rozwoju, po pozostałe problemy i możliwości rozwojowe. Istotą
analizy SWOT jest hasło „silne strony wzmacniamy, słabe strony niwelujemy, szanse
wykorzystujemy, a zagrożeń unikamy”. Badanie oddziaływania poszczególnych czynników w
ramach analizy SWOT (wpływ mocnych i słabych stron na szanse i zagrożenia a także wpływ
szans i zagrożeń na mocne i słabe strony) pokazało, iż wskazanym byłaby strategia
„agresywna” polegająca na maksymalnym wykorzystaniu mocnych stron i szans
rozwojowych, przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu słabości silnie oddziałujących na
zagrożenia.
53
III. MISJA I WIZJA STRATEGII
Wizja jednostki terytorialnej to opis oczekiwanego w przyszłości stanu tej jednostki.
To wyznaczenie ścieżki rozwoju i odpowiedź na pytanie: do czego dążymy?
Obraz przyszłości jaki Gmina Nekla chce wykreować, stanowiący wizję rozwoju w latach
2013-2020, został sformułowany następująco:
WIZJA
Gmina Nekla gminą, w której warto zainwestować i zamieszkać, bo to gmina o
wysokim poziomie życia, z rozwiniętą infrastrukturą techniczną i społeczną tworzącą warunki
do stałego osiedlania się i przyciągającą inwestorów.
W związku z powyższym misja będąca określeniem sposobu osiągnięcia celu
nadrzędnego jakim jest zainwestuj i zamieszkaj w Gminie Nekla, została sformułowana
następująco:
MISJA
Gmina Nekla tworzy warunki do poprawy jakości życia, budowy społeczeństwa
obywatelskiego
i
rozwoju
społeczno-gospodarczego
z
poszanowaniem
środowiska
przyrodniczego.
54
IV. CELE STRATEGICZNE I CELE OPERACYJNE
Cel strategiczny I: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i mieszkaniowej Gminy Nekla
Cel operacyjny I.1: Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach przeznaczonych pod
budownictwo mieszkaniowe.
Cel operacyjny I.2: Wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych.
W ramach w/w celu strategicznego przewiduje się następujące działania:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
- budowa infrastruktury drogowej,
- budowa sieci wodociągowej.
Cel strategiczny II: Wzmocnienie rozwoju infrastruktury społecznej w gminie Nekla
Cel operacyjny II.1 Poprawa warunków lokalowych, w tym obiektów użyteczności
publicznej.
Cel operacyjny II.2: Poprawa warunków do prowadzenia wysokiej jakości edukacji w
gminie Nekla.
Cel operacyjny II.3 Poprawa stanu mieszkaniowego zasobu gminy.
Cel operacyjny II.4 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w gminie Nekla.
W ramach w/w celu strategicznego przewiduje się następujące działania:
- budowa infrastruktury edukacyjnej,
- termomodernizacja szkół,
- budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
- budowa mieszkań socjalnych.
55
Poniższa tabela ilustruje zadania służące osiągnięciu w/w celów strategicznych i
operacyjnych wraz z oczekiwanymi wskaźnikami:
Lp.
1
Nazwa zadania
Zadanie I.1.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (ul.
Lipowa, Ogrodowa, Powstańców Wlkp.,
Gnieźnieńska, Poznańska, Parkowa, Orzeszkowej,
Norwida, Reja).
Wskaźniki
- długość wybudowanej sieci
kanalizacji grawitacyjnej:
2 750 mb
- długość rurociągu tłocznego:
300 mb
- liczba przyłączy: 106 szt.
2
Zadanie I.1.2 Budowa ul. Linke w Nekli
- długość wybudowanej drogi:
0,21 km
3
Zadanie I.1.3 Budowa ul. Kosińskiego w Nekli
- długość wybudowanej drogi:
0,25 km
4
Zadanie I.1.4 Budowa ul. Orzeszkowej w Nekli
- długość wybudowanej drogi:
0,51 km
5
Zadanie I.1.5 Budowa ul. Starczanowskiej w Nekli
- długość wybudowanej drogi:
0,70 km
6
Zadanie I.1.6 Budowa ul. Małej w Nekli wraz z
kanalizacją sanitarną
- długość wybudowanej drogi:
0,80 km
7
Zadanie I.1.7 Budowa ul. Ogrodowej w Nekli
- długość wybudowanej drogi:
0,31 km
8
Zadanie I.1.8 Przebudowa z rozbudową ul. Chopina
w m. Nekla
- długość przebudowanej drogi:
0,71 km
9
Zadanie I.1.9 Przebudowa ul. Świerczewskiego w
Nekli
- długość przebudowanej drogi:
0,71 km
10
Zadanie I.1.10 Budowa drogi w ul. Jana Pawła II w
Nekielce
- długość wybudowanej drogi:
2,96 km
11
Zadanie I.1.11 Budowa ul. Polnej w Zasutowie
- długość wybudowanej drogi:
0,39 km
12
Zadanie I.1.12 Budowa drogi w Gierłatowie (dz. nr
218/1)
- długość wybudowanej drogi:
0,68 km
13
Zadanie I.1.13 Remont drogi Chwałszyce-Gąsiorowo
- długość wyremontowanej
56
drogi: 1,63 km
14
Zadanie I.1.14. Przebudowa ul. Prądzyńskiego w
Targowej Górce
- długość przebudowanej drogi:
0,32 km
15
Zadanie I.1.15 Budowa ul. Malwowej w Nekli
- długość wybudowanej drogi:
0,60 km
16
Zadanie I.1.16 Budowa ul. Polnej w Targowej Górce
- długość wybudowanej drogi:
0,43 km
17
Zadanie I.1.17 Rozbudowa sieci wodociągowej w m.
Nekielka
- długość wybudowanej sieci
wodociągowej: 2 000 mb
18
Zadanie I.1.18 Budowa sieci wodociągowej na nowo
powstałych osiedlach w m. Nekla
- długość wybudowanej sieci
wodociągowej: 1 000 mb
19
Zadanie I.2.1 Budowa drogi gminnej do terenów
inwestycyjnych w Starczanowie
- długość wybudowanej drogi:
1 km
20
Zadanie I.2.2 Budowa sieci wodociągowej do
terenów inwestycyjnych w Starczanowie
- długość wybudowanej sieci
wodociągowej: 1 700 mb
21
Zadanie I.2.3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do
terenów inwestycyjnych w Starczanowie
- długość wybudowanej sieci
kanalizacji sanitarnej: 6 000 mb
22
Zadanie II.1.1 Budowa przedszkola w Nekli
- liczba wybudowanych
obiektów: 1 szt.
23
Zadanie II.1.2 Budowa siedziby NOK w Nekli
- liczba wybudowanych
obiektów: 1 szt.
24
Zadanie II.2.1 Budowa sali gimnastycznej z
zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w Zasutowie
wraz z przebudową kotłowni olejowej
- powierzchnia nowo
wybudowanej infrastruktury
sportowej: 1 008 m2
25
Zadanie II.2.2 Termomodernizacja Zespołu Szkół w
Targowej Górce i Zasutowie
- powierzchnia budynków
poddanych termomodernizacji:
5 556 m2
26
Zadanie II.2.3 Rozbudowa szkoły w Nekli
- liczba wybudowanych
obiektów: 1 szt.
27
Zadanie II.3.1 Budowa mieszkań socjalnych
- liczba wybudowanych
mieszkań socjalnych: 10 szt.
28
Zadanie II.4.1 Przebudowa boiska sportowego przy
GKS Płomień w Nekli
- powierzchnia boiska
poddanego modernizacji: 4 750
57
m2
29
Zadanie II.4.2 Budowa skateparku w Nekli
- liczba wybudowanych
obiektów: 1 szt.
30
Zadanie II.4.3 Budowa miejsc rekreacji na obszarach
wiejskich Gminy Nekla
- liczba wybudowanych miejsc
rekreacji: 6 szt.
31
Zadanie II.4.4 Remont schroniska młodzieżowego w
Nekielce
- liczba obiektów poddanych
modernizacji: 1 szt.
58
VI. ZGODNOŚĆ ZE STRATEGICZNYMI DOKUMENTAMI
Strategia Rozwoju Gminy Nekla na lata 2013-2020 determinowana jest zapisami
zawartymi w dokumentach strategicznych na poziomie kraju, województwa i powiatu.
Lp.
Nazwa dokumentu
Cele i zapisy istotne dla Strategii Rozwoju Gminy Nekla
na lata 2013-2020
1.
Strategia
Rozwoju
Kraju 2020
 Cel II.2 Wzrost wydajności gospodarki poprzez
zwiększenie produktywności gospodarki, poprawę
warunków ramowych dla prowadzenia działalności
gospodarczej, zwiększenie konkurencyjności i
modernizacja sektora rolno-spożywczego.
 Cel II.4 Rozwój kapitału ludzkiego poprzez
zwiększanie aktywności zawodowej, poprawę jakości
kapitału ludzkiego, zwiększanie mobilności
zawodowej i przestrzennej, upowszechnienie
wykorzystania technologii cyfrowych.
 Cel II.6 Efektywność energetyczna i poprawa stanu
środowiska poprzez poprawę efektywności
energetycznej, poprawę stanu środowiska.
 Cel III.1 Integracja społeczna poprzez zwiększenie
aktywności osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym, zmniejszenie ubóstwa w
grupach najbardziej nim zagrożonych.
2
Strategia Rozwoju
Województwa
Wielkopolskiego do
2020 roku
 Cel strategiczny 1. Dostosowanie przestrzeni do
wyzwań XXI wieku poprzez m. in. poprawę stanu
środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami
przyrodniczymi; wzrost spójności komunikacyjnej
oraz powiązań z otoczeniem; wzrost znaczenia i
zachowanie dziedzictwa kulturowego; poprawę jakości
rolniczej przestrzeni produkcyjnej; przygotowanie i
racjonalne wykorzystanie terenów inwestycyjnych.
 Cel strategiczny 2. Zwiększenie efektywności
59
wykorzystania potencjałów rozwojowych
województwa poprzez m. in. wzmocnienie
gospodarstw rolnych oraz gospodarki żywnościowej;
wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zwiększenie
udziału usług turystyczno-rekreacyjnych w gospodarce
regionu.
 Cel strategiczny 3. Wzrost kompetencji mieszkańców i
promocja zatrudnienia poprzez m. in. poprawę jakości
oraz wzrost różnorodności form kształcenia.
 Cel strategiczny 4. Wzrost spójności i bezpieczeństwa
społecznego poprzez m. in. poprawę sytuacji
demograficznej oraz stanu zdrowia mieszkańców;
rozwój usług socjalnych; ograniczenie skali patologii
oraz wykluczeń społecznych; wzrost udziału sportu i
rekreacji w życiu mieszkańców regionu.
3
Plan Rozwoju
Lokalnego Powiatu
Wrzesińskiego na lata
2007-2013:
 Cel strategiczny I.1 Podniesienie atrakcyjności
inwestycyjnej i mieszkaniowej powiatu
 Cel strategiczny II.2 Poprawa jakości opieki socjalnej
 Cel strategiczny II.3 Poprawa jakości usług
edukacyjnych i szkoleniowych
 Cel strategiczny IV.1 Poprawa stanu środowiska na
terenie powiatu wrzesińskiego
 Cel strategiczny V.1 Wyrównanie szans młodzieży w
dostępie do edukacji
 Cel strategiczny V.2 Zmniejszenie bezrobocia na
terenie powiatu wrzesińskiego
 Cel strategiczny V.3 Integracja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych
 Cel strategiczny VI. 1 Wzrost potencjału
gospodarczego powiatu wrzesińskiego
60
Podstawowe dokumenty gminne określające uwarunkowania i wywierające wpływ na
kształt Strategii Rozwoju Gminy Nekla na lata 2013-2020 to:
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nekla
2. Program Ochrony Środowiska Gminy Nekla na lata 2012-2015 z perspektywą na lata
2016-2019
3. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla Gminy Nekla
4. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2017
5. Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015
6. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2011-2015
7. Gminny Program Opieki nad Zabytkami na terenie gminy Nekla
8. Strategia Rozwoju Sportu w Gminie Nekla na lata 2011-2015
9. Plany Odnowy Miejscowości poszczególnych sołectw jako podstawowe dokumenty
odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy jakości życia i warunków pracy mieszkańców:
Barczyzna, Chwałszyce, Gąsiorowo, Kokoszki, Nekielka, Gierłatowo, Podstolice,
Starczanowo, Stępocin, Targowa Górka, Zasutowo. Dokumenty te zawierają
charakterystykę miejscowości, inwentaryzację zasobów służących jej odnowie, ocenę
mocnych i słabych stron, planowane kierunki rozwoju ze wskazaniem zadań
inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących lokalną społeczność, w tym
przedsięwzięć związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
Wzięcie po uwagę w/w dokumentów wskazuje na zintegrowanie Strategii z
działaniami realizowanymi przez Gminę Nekla w zakresie polityki przestrzennej,
gospodarczej i społecznej.
61
VII. SYSTEM WDRAŻANIA I MONITOROWANIA
System wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Nekla na lata 2013-2020 składa się z
dwóch etapów:
 opracowanie Strategii:
1. Do opracowania w/w dokumentu przystąpiono na podstawie: Uchwały nr
XIV/109/2012 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dn. 29 marca 2012 r. w sprawie
przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Nekla na lata 2013-2020,
Zarządzenia nr 156/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nekla z dn. 3 sierpnia 2012 r.
powołującego zespół ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Nekla na lata
2013-2020. Przygotowany projekt Strategii uwzględnia wyniki ankiety potrzeb
rozwojowych przeprowadzonej na terenie gminy Nekla w celu zdiagnozowania i
zidentyfikowania problemów wpływających na funkcjonowanie i rozwój gminy
oraz dla wypracowania kierunków działania zgodnych z oczekiwaniami jej
mieszkańców.
2. Zamieszczenie
projektu
Strategii
na
stronie
internetowej
www.nekla.eu
(zgłaszanie uwag i wniosków).
3. Przekazanie projektu Strategii do konsultacji organizacji pozarządowych.
4. Dyskusja nad projektem Strategii podczas wspólnego posiedzenia komisji stałych
Rady Miejskiej Gminy Nekla.
5. Przekazanie projektu Strategii do zaopiniowania Zarządowi Powiatu.
6. Przyjęcie Strategii Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Nekla.
 realizacja Strategii:
Wykonanie Strategii Rozwoju Gminy Nekla na lata 2013-2020 polega na realizacji
przedsięwzięć zapisanych w Wieloletnim Strategicznym Programie Operacyjnym, w ramach
przyjętego harmonogramu i przewidywanych kwot. Realizacja poszczególnych projektów
odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi
62
darczyńców środków finansowych (np. UE, EOG, itp.) w przypadku zadań dofinansowanych
z funduszy europejskich.
Etapy realizacji projektów:
- przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej,
- opracowanie dokumentacji technicznej,
- uzyskanie pozostałych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia realizacji projektu,
- przetarg na wyłonienie wykonawcy projektu,
- wykonanie projektu i jego nadzór,
- odbiór i zakończenie projektu.`
W przypadku projektów dofinansowanych z funduszy europejskich należy dodatkowo
uwzględnić czas niezbędny na opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami, jego
ocenę i termin podpisania umowy dofinansowania.
System monitorowania Strategii:
Monitorowanie wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Nekla na lata 2013-2020 jest
podstawowym warunkiem realizacji celów określonych w tym dokumencie. Monitoring
służyć będzie kontroli postępu realizacji projektów, weryfikacji rezultatów i porównywania
ich zgodności z celami strategicznymi.
Zespół ds. opracowania Strategii powołany został Zarządzeniem Burmistrza
(Zarządzenie nr 156/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nekla z dn. 3 sierpnia 2012r. w
sprawie: powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Nekla na lata 20132020). Głównym zadaniem w/w zespołu jest opracowanie dokumentu Strategii, a w trakcie
wdrażania jej zapisów do kompetencji zespołu należy:
- monitorowanie i nadzór nad realizacją Strategii,
- zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i
promocji Strategii,
- przygotowywanie projektów aktualizacji oraz propozycji zmian Strategii,
- przygotowywanie raportów rzeczowych i finansowych dla komisji stałych Rady
Miejskiej Gminy Nekla na podstawie danych uzyskanych od pracowników merytorycznych i
kierowników jednostek odpowiedzialnych za realizację poszczególnych projektów.
Raporty monitoringowe roczne (po zakończeniu danego roku kalendarzowego) zawierać
będą następujące informacje:
- informacje ogólne,
63
- informacje dotyczące przebiegu rzeczowego realizacji projektów (podpisane umowy,
wartości bieżące oraz wartości docelowe wskaźników),
- informacje dotyczące postępu finansowego (źródła finansowania, zestawienie poniesionych
wydatków, zrealizowane płatności),
- prognozę przebiegu realizacji projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym,
- informację o napotkanych problemach, przeprowadzonych kontrolach oraz stwierdzonych
nieprawidłowościach.
Raporty roczne przygotowuje zespół ds. opracowania Strategii i przedstawia go
stosownym komisjom stałym Rady Miejskiej Gminy Nekla w terminie do 30 czerwca roku
następnego. Sprawozdanie roczne składane jest po zakończeniu danego roku kalendarzowego,
dotyczy również projektów, których realizacja rozpoczęła się i nie zakończyła w tym samym
roku kalendarzowym.
Osiąganiu celów Strategii służyć będzie niewątpliwie współpraca Gminy Nekla z
organizacjami pozarządowymi, realizowana na podstawie „Programu współpracy Miasta i
Gminy Nekla z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na lata
2012-2014”. W ramach programu realizowane są następujące cele:
- zwiększenie aktywności mieszkańców Miasta i Gminy Nekla, służącej pełniejszemu
zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Miasta i Gminy Nekla,
- stworzenie warunków do powstawania inicjatyw i podejmowania działań na rzecz
społeczności lokalnych lub ogółu mieszkańców,
- umacnianie poczucia odpowiedzialności za stan tak lokalnej wspólnoty jak i całej gminy,
- integrację podmiotów realizujących zadania publiczne,
- prezentację dorobku środowiska organizacji pozarządowych i promowanie jego osiągnięć,
- udzielenie pomocy w pozyskiwaniu środków na zadania publiczne, w tym ze źródeł
zewnętrznych.
Warunkiem powodzenia Strategii jest udział lokalnej społeczności, przedsiębiorców,
organizacji pozarządowych na etapie opracowywania dokumentu oraz jego wdrażania. O
sukcesie w realizacji Strategii zadecyduje postrzeganie tego dokumentu przez lokalne
otoczenie jako ważnego, bo wyznaczającego kierunki rozwoju gminy na najbliższe lata. Stąd
konieczna jest promocja Strategii w celu zwiększenia jawności i publicznej świadomości na
temat funkcjonowania gminy jako jednostki dobrze zarządzanej, odpowiadającej na potrzeby
lokalnej społeczności, tworzącej dobre warunki do rozwoju przedsiębiorczości, dobrze
przygotowanej do pozyskiwania środków zewnętrznych.
64
Przykładowe instrumenty promocji:
- informacje na stronie internetowej www.nekla.eu,
- ogłoszenia i artykuły w Przeglądzie Nekielskim,
- publikacja raportów z monitoringu, w tym informacja o realizowanych projektach.
Ponadto w przypadku projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, promocja tych
projektów realizowana będzie zgodnie z wytycznymi instytucji/państw darczyńców.
65
VIII. EWALUACJA
Ocena efektów realizacji Strategii (ewaluacja) polega na zbadaniu dokumentu z
punktu widzenia jego celów długoterminowych.
Stosowane powszechnie kryteria oceny:
- trafność: ocena stopnia w jakim cele Strategii odpowiadają potrzebom i priorytetom Gminy
Nekla,
- efektywność: ocena poziomu „ekonomiczności” projektów tj. stosunek poniesionych
nakładów (zasoby finansowe, zasoby ludzkie, poświęcony czas) do uzyskanych produktów i
rezultatów,
- skuteczność: pokazuje do jakiego stopnia cele Strategii zdefiniowane na etapie
programowania zostały osiągnięte,
- użyteczność: pokazuje do jakiego stopnia oddziaływanie Strategii odpowiada potrzebom
grupy docelowej,
- trwałość: pokazuje na ile można się spodziewać, że pozytywne zmiany wywołane
oddziaływaniem Strategii będą trwać po jej zakończeniu.
Przyjęte rodzaje ewaluacji:
1. Ocena przed realizacją Strategii (ex-ante). Dostarcza danych do przygotowania planu
celów strategicznych, działań i projektów. Zawiera m. in. analizę sytuacji społ.gospodarczej gminy oraz analizę SWOT. Powinna opierać się na doświadczeniach z
poprzedniego okresu programowania tj. weryfikować stosowność proponowanych
rozwiązań w zakresie wdrażania i monitorowania Strategii.
2. Ocena w trakcie realizacji Strategii (on-going). Dostarcza danych na temat stopnia
osiągnięcia celów w trakcie realizacji Strategii. Służy zbadaniu stopnia realizacji
założonych wskaźników. Proponowany termin ewaluacji on-going dla Strategii
Rozwoju Gminy Nekla na lata 2013-2020 to ocena za okres 2013-2016 na koniec
2017r.
66
3. Ocena na zakończenie realizacji Strategii (ex-post). Celem tej oceny jest
zidentyfikowanie długotrwałych efektów wdrożenia Strategii, w tym wielkości
zaangażowanych środków, skuteczności i efektywności inwestycji, w tym pomocy z
funduszy europejskich. Winna również identyfikować czynniki, które przyczyniły się
do sukcesu lub niepowodzenia wdrażania Strategii. Proponowany termin tej oceny dla
Strategii Rozwoju Gminy Nekla na lata 2013-2020 to koniec 2023r.
Ewaluacja Strategii prowadzona będzie przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje i doświadczenie w ocenie projektów inwestycyjnych i funkcjonowania
gospodarki samorządowej w celu zapewnienia rzetelnego i obiektywnego obrazu realizacji
Strategii, co pozwoli na doskonalenie konstrukcji dokumentu i jego wdrażania w latach
następnych.
67
IX. WIELOLETNI STRATEGICZNY PROGRAM OPERACYJNY
Cele strategiczne i operacyjne, których osiągnięcie umożliwi realizację WIZJI rozwoju
Gminy Nekla, będą realizowane poprzez konkretne zadania. Lista zadań do realizacji w latach
2013-2020 tworzy tzw. Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny. Dokument ma charakter
kroczący tj. będzie podlegał corocznej aktualizacji.
Kolejność zadań do realizacji ustalona jest na podstawie kryteriów oraz metody oceny
zadań polegającej na przypisaniu wag (ważności) poszczególnym kryteriom. Przyjęto
następujące kryteria oceny projektów:
- zaspokajanie potrzeb mieszkańców,
- możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych,
- inwestycja strategiczna z punktu widzenia rozwoju gminy.
Wagę (ważność) kryterium oraz możliwość jego realizacji przez zadanie inwestycyjne
określa się za pomocą skali punktowej:
50 – mało ważne kryterium,
75 – ważne kryterium,
100 – bardzo ważne kryterium,
a stopień spełnienia danego kryterium przez zadanie inwestycyjne określa się za pomocą skali
punktowej:
1 – nie spełnia kryterium,
2 – spełnia umiarkowanie kryterium,
3 – spełnia kryterium.
Liczba punktów dla danego zadania inwestycyjnego to iloczyn wagi (ważności)
kryterium i stopnia jego spełnienia. Hierarchizacja zadań inwestycyjnych będzie efektem
oceny tych zadań pod kątem w/w kryteriów i przyjętej metodologii. W przypadku zadań,
które otrzymają tą samą liczbę punktów o ich kolejności i latach realizacji w kontekście
możliwości
finansowych
budżetu
gminy,
zadecyduje
organ
wykonawczy.
68
Lp.
NAZWA ZADANIA
KRYTERIA
PUNKTY
Zaspokajanie potrzeb
Możliwość pozyskiwania
Inwestycja strategiczna z
mieszkańców
środków zewnętrznych
punktu widzenia rozwoju
OGÓŁEM
Gminy
Waga Stopień
1
Zadanie I.1.1 Budowa sieci 100
kanalizacji
sanitarnej
Lipowa,
Parkowa,
Punkty Waga Stopień
realizacji
realizacji
realizacji
kryterium
kryterium
kryterium
Punkty
3
300
100
3
300
100
3
300
900
2
150
75
1
75
50
1
50
275
2
100
75
1
75
50
2
100
275
(ul.
Ogrodowa,
Powstańców
Gnieźnieńska,
Punkty Waga Stopień
Wlkp.,
Poznańska,
Orzeszkowej,
Norwida, Reja).
2
Zadanie I.1.2 Budowa ul. 75
Linke w Nekli
3
Zadanie I.1.3 Budowa ul. 50
Kosińskiego w Nekli
69
4
Zadanie I.1.4 Budowa ul. 75
2
150
75
1
75
75
1
75
300
3
225
100
1
100
75
2
150
475
1
50
75
1
75
50
1
50
175
2
150
75
1
75
75
2
150
375
3
300
100
3
300
100
3
300
900
3
300
100
1
100
75
2
150
550
3
300
75
1
75
75
3
225
600
Orzeszkowej w Nekli
5
Zadanie I.1.5 Budowa ul. 75
Starczanowskiej w Nekli
6
Zadanie I.1.6 Budowa ul. 50
Małej
w
Nekli
wraz
z
kanalizacją sanitarną
7
Zadanie I.1.7 Budowa ul. 75
Ogrodowej w Nekli
8
Zadanie I.1.8 Przebudowa z 100
rozbudową ul. Chopina w m.
Nekla
9
Zadanie I.1.9 Przebudowa ul. 100
Świerczewskiego w Nekli
10
Zadanie I.1.10 Budowa drogi 100
w ul. Jana Pawła II w
Nekielce
70
11
Zadanie I.1.11 Budowa ul. 75
2
150
75
1
75
50
2
100
325
2
100
50
1
50
50
1
50
200
2
150
50
1
50
75
1
75
275
2
100
75
1
75
50
1
50
225
3
300
100
1
100
100
3
300
700
1
50
75
1
75
50
1
50
175
3
225
75
2
150
75
2
150
525
3
300
75
2
150
75
3
225
675
Polnej w Zasutowie
12
Zadanie I.1.12 Budowa drogi 50
w Gierłatowie (dz. nr 218/1)
13
Zadanie I.1.13 Remont drogi 75
Chwałszyce-Gąsiorowo
14
Zadanie I.1.14 Przebudowa 50
ul.
Prądzyńskiego
w
Targowej Górce
15
Zadanie I.1.15 Budowa ul. 100
Malwowej w Nekli
16
Zadanie I.1.16 Budowa ul. 50
Polnej w Targowej Górce
17
Zadanie I.1.17 Rozbudowa 75
sieci wodociągowej w m.
Nekielka
18
Zadanie I.1.18 Budowa sieci 100
wodociągowej
na
nowo
71
powstałych osiedlach w m.
Nekla
19
Zadanie I.2.1 Budowa drogi 75
gminnej
2
150
100
2
200
100
3
300
650
3
300
100
2
200
100
3
300
800
2
150
75
3
225
100
3
300
675
Budowa 100
3
300
100
1
100
100
3
300
700
Budowa 75
2
150
75
2
150
50
2
100
400
do
terenów
inwestycyjnych
w
Starczanowie
20
Zadanie I.2.2 Budowa sieci 100
wodociągowej do terenów
inwestycyjnych
w
Starczanowie
21
Zadanie I.2.3 Budowa sieci 75
kanalizacji
sanitarnej
do
terenów inwestycyjnych w
Starczanowie
22
Zadanie
II.1.1
przedszkola w Nekli
23
Zadanie
II.1.2
siedziby NOK w Nekli
72
24
Zadanie II.2.1 Budowa sali 100
3
300
100
3
300
100
3
300
900
2
150
75
3
225
75
2
150
525
2
150
75
2
150
50
1
50
350
Budowa 50
1
50
75
2
150
50
1
50
250
Zadanie II.4.1 Przebudowa 50
1
50
75
2
150
50
1
50
250
gimnastycznej z zapleczem i
infrastrukturą
w
towarzyszącą
Zasutowie
wraz
przebudową
z
kotłowni
olejowej
25
Zadanie
II.2.2 75
Termomodernizacja Zespołu
Szkół w Targowej Górce i
Zasutowie
26
Zadanie II.2.3 Rozbudowa 75
szkoły w Nekli
27
Zadanie
II.3.1
mieszkań socjalnych
28
boiska sportowego przy GKS
Płomień w Nekli
73
29
Zadanie II.4.2 Budowa skate 75
2
150
75
2
150
50
1
50
350
2
150
75
2
150
75
2
150
450
2
150
75
2
150
75
2
150
450
parku w Nekli
30
Zadanie
II.4.3
Budowa 75
miejsc rekreacji na obszarach
wiejskich Gminy Nekla
31
Zadanie
II.4.4
Remont 75
schroniska młodzieżowego w
Nekielce
74
75
Całkowite koszty realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2013-2020 w kolejności otrzymanych punktów:
Lp.
Nr
Liczba
Koszty
otrzymanych
poniesione
Nazwa zadania
zadania
punktów
przed
Źródła
Ogółem
Lata
finansowania
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2013r.
1
I.1.1
Budowa
sieci
sanitarnej
kanalizacji
(ul.
Ogrodowa,
Wlkp.,
900
24 400,00
X
X
4 092 934,00
- fundusze UE
Lipowa,
-
Powstańców
własne
Gnieźnieńska,
Poznańska,
Parkowa,
Orzeszkowej,
Norwida,
środki
Reja).
2
I.1.8
Przebudowa z rozbudową
900
X
2 512 000,00
ul. Chopina w m. Nekla
-
środki
NPPDL
-
środki
własne
3
II.2.1
Budowa sali gimnastycznej
900
47 970,00
X
X
3 272 060,76
- fundusze UE
z zapleczem i infrastrukturą
towarzyszącą w Zasutowie
wraz
z
przebudową
-
środki
własne
kotłowni olejowej
76
4
I.2.2
Budowa sieci wodociągowej
800
17 500,00
X
416 951,65
do terenów inwestycyjnych
-
środki
własne
w Starczanowie
5
II.1.1
Budowa
przedszkola
w
700
X
Nekli
6
I.1.15
Budowa ul. Malwowej w
700
X
Nekli
7
I.1.18
Budowa sieci wodociągowej
na
nowo
675
X
X
X
X
X
X
powstałych
X
środki
Brak
-
kosztorysu
własne
Brak
-
kosztorysu
własne
Brak
-
kosztorysu
własne
Brak
- środki UE
środki
środki
osiedlach w m. Nekla
8
I.2.3
Budowa
sieci
sanitarnej
kanalizacji
do
inwestycyjnych
675
X
X
terenów
kosztorysu
-
w
własne
Starczanowie
9
I.2.1
Budowa drogi gminnej do
środki
650
X
terenów inwestycyjnych w
środki
Brak
-
kosztorysu
własne
Brak
-
kosztorysu
UMWW
Starczanowie
10
I.1.10
Budowa drogi w ul. Jana
Pawła II w Nekielce
600
7 000,00
X
X
X
-
środki
środki
własne
77
11
I.1.9
Przebudowa
ul.
550
X
Świerczewskiego w Nekli
12
I.1.17
Rozbudowa
wodociągowej
sieci
w
525
X
X
X
X
X
X
X
X
m.
środki
Brak
-
kosztorysu
własne
Brak
-
kosztorysu
własne
Brak
- fundusze UE
środki
Nekielka
13
II.2.2
Termomodernizacja Zespołu
525
17 690,00
X
X
Szkół w Targowej Górce i
kosztorysu
-
Zasutowie
14
I.1.5
własne
Budowa ul. Starczanowskiej
475
X
w Nekli
15
II.4.3
Budowa miejsc rekreacji na
450
X
X
X
X
X
X
X
X
obszarach wiejskich Gminy
II.4.4
Remont
środki
Brak
-
kosztorysu
własne
Brak
- fundusze UE
kosztorysu
-
Nekla
16
środki
środki
własne
schroniska
450
X
X
311 582,68
- fundusze UE
młodzieżowego w Nekielce
-
środki
własne
17
II.1.2
Budowa siedziby NOK w
400
X
X
Nekli
18
I.1.7
Budowa ul. Ogrodowej w
375
X
X
Brak
-
kosztorysu
własne
Brak
-
środki
środki
78
Nekli
19
20
II.2.3
II.4.2
Rozbudowa szkoły w Nekli
Budowa
skate
parku
w
350
X
350
X
X
Nekli
kosztorysu
własne
Brak
-
kosztorysu
własne
Brak
- fundusze UE
kosztorysu
-
środki
środki
własne
21
I.1.11
Budowa
ul.
Polnej
w
325
X
X
300 000,00
I.1.4
Budowa ul. Orzeszkowej w
300
X
X
Nekli
23
24
I.1.2
I.1.3
Budowa ul. Linke w Nekli
Budowa ul. Kosińskiego w
275
X
275
X
X
X
Nekli
25
I.1.13
Remont drogi Chwałszyce-
275
X
Gąsiorowo
26
II.3.1
Budowa
mieszkań
250
X
X
X
socjalnych
27
II.4.1
Przebudowa
sportowego
środki
własne
Zasutowie
22
-
boiska
przy
250
X
X
X
środki
Brak
-
kosztorysu
własne
Brak
-
kosztorysu
własne
Brak
-
kosztorysu
własne
Brak
-
kosztorysu
własne
Brak
-
kosztorysu
własne
Brak
- środki FRKF
środki
środki
środki
środki
GKS
79
Płomień w Nekli
kosztorysu
-
środki
własne
28
I.1.14
Przebudowa
ul.
225
X
Prądzyńskiego w Targowej
Brak
-
kosztorysu
własne
Brak
-
kosztorysu
własne
Brak
-
kosztorysu
własne
Brak
-
kosztorysu
własne
środki
Górce
29
I.1.12
Budowa
drogi
w
200
X
Gierłatowie (dz. nr 218/1)
30
I.1.6
Budowa ul. Małej w Nekli
175
X
wraz z kanalizacją sanitarną
31
I.1.16
Budowa
ul.
Polnej
Targowej Górce
w
175
X
środki
środki
środki
RAZEM
80
81

Podobne dokumenty

nekielskie olędry

nekielskie olędry znaczeniu hodowli zwierząt. Zgodnie z zasadami tego prawa olędrzy, holędrzy, nazywani tak nawet wtedy, kiedy nie reprezentowali już narodowości holenderskiej, byli ludźmi osobiście wolnymi i dzierż...

Bardziej szczegółowo