OGNIVO - Currenda

Komentarze

Transkrypt

OGNIVO - Currenda
Komornik SQL jako aplikacja komunikująca
się z systemem elektronicznych zapytań o
rachunki bankowe dłużników w systemie
OGNIVO
Sopot 25-04-2012
Spis treści
Wstęp ...................................................................................................................................................... 3
1.
Przygotowanie stanowiska komputerowego .............................................................................. 3
2.
Konfiguracja modułu komunikacji aplikacji Komornik SQL ......................................................... 5
3.
Konfiguracja indywidualnych opłat dla banków.......................................................................... 6
4.
Konfiguracja grup adresatów ...................................................................................................... 7
5.
Przygotowanie zapytania w formie tradycyjnej .......................................................................... 7
6.
Przegląd modułu do komunikacji z systemem OGNIVO ............................................................ 11
7.
Wysyłka zapytań ........................................................................................................................ 13
8.
Odebranie odpowiedzi .............................................................................................................. 16
9.
Potwierdzenie pobrania odpowiedzi oraz zamknięcie zapytania ............................................. 19
10.
Wydruk zestawień ..................................................................................................................... 19
Wstęp
Działająca od kwietnia 2011 roku usługa Ognivo zapewnia szybkie pozyskiwanie informacji od
biorących w nim udział banków przy wykorzystaniu komputera wraz z zainstalowaną aplikacją
dostosowaną do nowych potrzeb oraz przy wykorzystaniu połączenia z siecią publiczną (Internetem).
Posiadanie zestawu kryptograficznego wraz z bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz
certyfikatem komercyjnym wydanym przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. zapewnia zestawienie
szyfrowanego połączenia SSL z systemem OGNIVO, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo
komunikacji pomiędzy aplikacją zewnętrzną a systemem zapytań.
W chwili obecnej system OGNIVO umożliwia przekazywanie jednego rodzaju dokumentu
elektronicznego: „Poszukiwanie rachunku bankowego dłużnika”. Usługa umożliwia skierowanie
zapytania czy dłużnik, będący stroną postępowania, posiada w danym banku (współpracującym z
systemem) rachunek bankowy.
Currenda Sp. z o.o. dostosowała najnowszą wersję aplikacji Komornik SQL (13.03 b. 1974) do nowej
funkcjonalności wprowadzonej w systemie Ognivo. Nowa funkcjonalność wprowadzona w miesiącu
kwietniu 2013 roku oprócz dotychczasowej funkcjonalności zapewnia wysyłkę zapytań z funkcją
automatycznego naliczania opłat za zapytania i korespondencję zgodne z cennikiem udostępnionym
przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.
1. Przygotowanie stanowiska komputerowego
Przed rozpoczęciem korzystania z nowej funkcjonalności Ognivo w aplikacji Komornik SQL należy w
pierwszej kolejności przeprowadzić jego aktualizację do wersji 13.03 b. 1974. Aktualizację można
pobrać ze strony na której dostępne są aktualizacje http://www.serwis.currenda.pl Oczywiście
wszystkie nowsze wersje będą również zawierały opisywaną w tym artykule funkcjonalność.
Przeprowadzenie aktualizacji aplikacji wymaga również wykonania dodatkowych czynności:
 aktualizacji struktury bazy danych „komornik” dostępnej w module „Konfiguracja” | menu
„Usługi” | „Aktualizacja systemu Komornik SQL” | „Aktualizuj wszystkie bazy danych” lub
„Aktualizuj bazę KOMORNIK” oraz „Aktualizuj bazę ARCHIWUM”
Rysunek 1 Uruchomienie modułu do aktualizacji struktury bazy danych
Rysunek 2 Aktualizacja struktury bazy danych komornik i archiwum lub wszystkich bazy
 zaimportowania nowych szablonu pisma (P_0778) e-Zapytanie banku o rachunki bankowe
dłużnika – Jeżeli użytkownik posiada szablon nie ma potrzeby ponownego importowania
szablonu.
Aby aplikacja Komornik SQL mogła wykorzystać certyfikat kwalifikowany (do składania podpisów
elektronicznych na dokumentach elektronicznych) oraz certyfikat niekwalifikowany (do zestawienia
szyfrowanego połączenia SSL z usługą OGNIVO) muszą one zostać zarejestrowane w systemie
operacyjnym.
Dokonuje się tego za pomocą dostarczonego przez producenta karty kryptograficznej
oprogramowania. Ze względu na mnogość aplikacji nie zostanie to opisane w niniejszej instrukcji.
Jednak faktem jest iż, aby program Komornik SQL potrafił użyć jakiegokolwiek z podpisów konieczne
jest, aby został on w systemie operacyjnym zarejestrowany wraz z wszystkimi wymaganymi
certyfikatami urzędów nadrzędnych.
2. Konfiguracja modułu komunikacji aplikacji Komornik SQL
Program Komornik SQL do odpowiedniej komunikacji z systemem OGNIVO wymaga przeprowadzenia
wstępnej konfiguracji modułu. Wszystkie ustawienia konfiguracyjne dostępne są w module
„Konfiguracja” | menu „Preferencje” | „Konfiguracje e-KIR”. W wyświetlonym oknie dostępne są
następujące ustawienia:

[ L ] – Portal e-KIRu (Ognivo – elektroniczne zajęcia rachunków bankowych)
 Adres WSDL - pole przeznaczone do wprowadzenia adresu pliku WSDL zawierającego
informacje
o
usłudze
sieciowej
dla
zajęć
rachunków
bankowych.
Wartość domyślna: https://ognivows.kir.com.pl/ks/KSWebService.asmx?wsdl
(element rozwojowy, w chwili obecnej niedostępny)
 [ L ] – Portal e-KIRu (Ognivo – elektroniczne zapytania o rachunki dłużników)
 Adres WSDL - pole przeznaczone do wprowadzenia adresu pliku WSDL zawierającego
informacje o usłudze sieciowej dla zapytań o rachunki bankowe dłużników.
Wartość domyślna:
https://ognivows.kir.com.pl/ksaq_k/KSAQ/WebService/KSAQWS_K.svc?wsdl
 [ G ] – Dane użytkownika (Ognivo)
 GUID - unikalny identyfikator kancelarii komorniczej w systemie OGNIVO,
generowany przez Izbę Komorniczą, do której przynależy kancelaria
 [ G ] – Opcje
 opłaty pobierane z systemu Ognivo – zaznaczenie opcji pozwala na automatyczne
naliczenie opłat za zapytania oraz za korespondencję zgodne z cennikiem
dostarczonym rzez KIR S.A. Podczas wysyłki zapytań z zaznaczoną tą opcją, aplikacja
pobiera z Internetu wysokości opłat za zapytanie oraz korespondencję dla
poszczególnych banków. Jest to nowa funkcjonalność, która nie występowała dotąd
w poprzednich wersjach aplikacji Komornik SQL.
 naliczaj opłatę za zapytanie (art. 39.2.7) – przy zaznaczonej opcji „Opłaty pobierane
z systemu Ognivo”, oznaczenie opcji „Naliczaj opłatę za zapytanie” wyświetli
możliwość konfiguracji stawki podatku VAT która zostanie doliczona do kosztów
zapytań (art. 39.2.7). Możliwe do wyboru stawki VAT to (23%, 8% i 5%) możliwa jest
również opcja niedoliczania VAT – opcja „Brak”
Przy wyłączonej opcji „Opłaty pobierane z systemu Ognivo”, zaznaczenie opcji
„Naliczaj opłatę za zapytanie” umożliwia indywidualną konfigurację kosztów
Dostępne są pola:
-
Banki Komercyjne – możliwość zdefiniowania opłaty za zapytanie do banków
komercyjnych
Banki Spółdzielcze – możliwość zdefiniowania opłaty za zapytanie do banków
spółdzielczych
Stała opłata dla BS – zaznaczenie opcji spowoduje naliczanie w każdym
przypadku opłaty wskazanej w polu „Banki Spółdzielcze” – również gdy w
słownikach aplikacji (Moduł „Konfiguracja” | menu „Słowniki”| „Ognivo –
opłaty za zapytania”) zostały wprowadzone indywidualne opłaty do banków
spółdzielczych
 naliczaj opłatę za korespondencję (art. 39.2.8) – przy zaznaczonej opcji „Opłaty
pobierane z systemu Ognivo”, oznaczenie opcji „Naliczaj opłatę za korespondencję”
wyświetli możliwość konfiguracji stawki podatku VAT która zostanie doliczona do
kosztów korespondencji (art. 39.2.8). Możliwe do wyboru stawki VAT to (23%, 8% i
5%) możliwa jest również opcja niedoliczania VAT – opcja „Brak”
Przy odznaczonej opcji „Opłaty pobierane z systemu Ognivo”, oznaczenie opcji
„Naliczaj opłatę za korespondencję” umożliwia indywidualną konfigurację kosztów
korespondencji. Dostępne jest pole w którym możliwe jest zdefiniowanie opłaty za
korespondencję
 limit pobieranych odpowiedzi – liczba odpowiedzi na zapytania, które mogą zostać
jednocześnie pobrane z systemu OGNIVO (zakres wartości 1-1000). Sugeruje się
wprowadzenie wartości powyżej 100
 [ L ] – Opcje dodatkowe
 zapisuj wysłane / odebrane pliki XML w katalogu tymczasowym (temp) – pole
przeznaczone do oznaczenia, czy pliki generowane przez aplikację oraz odbierane z
systemu OGNIVO mają być zapisywane w katalogu tymczasowym aplikacji. Włączenie
powyższej opcji może być przydatne w przypadku problemów występujących
podczas komunikacji z systemem OGNIVO.
 [ L ] – Logowanie operacji
 Zapis operacji w pliku - umożliwienie wskazania katalogu zapisu pliku log operacji.
Opis opcji [ G ] oraz [ L ] oznacza odpowiednio ustawienia globalne (mające wpływ na cały system
informatyczny) oraz lokalne (mające wpływ tylko i wyłącznie na dane stanowisko komputerowe).
Szczegóły działania programu oraz czynności wykonywane automatycznie przez aplikacje opisane
zostaną w dalszej części instrukcji.
3. Konfiguracja indywidualnych opłat dla banków
Z uwagi na fakt iż banki ustaliły indywidualne opłaty za zapytania, w aplikacji Komornik SQL zostało
przygotowane miejsce, w którym opłaty te można skonfigurować. Konfiguracja indywidualnych opłat
możliwa jest w module „Konfiguracja” | menu „Słowniki” | „Ognivo – opłaty za zapytania”. Wybór
opcji spowoduje otwarcie listy w której należy wpisać:
 Wyróżnik banku – dla banków komercyjnych są to pierwsze trzy cyfry Numeru Rachunku
Bankowego dla banków spółdzielczych są to pierwsze cztery cyfry Numeru Rachunku
Bankowego
 Nazwa banku – nazwa banku
 Opłata art. 39.2.7 – indywidualna opłata za zapytanie dla banków, które pobierają inną
opłatę niż wprowadzona w konfiguracji e-KIR.
Uwaga: W przypadku wyboru opcji „Opłaty pobierane z systemu Ognivo” w konfiguracji eKIR, nie ma potrzeby konfigurowania indywidualnych opłat za zapytania.
4. Konfiguracja grup adresatów
Aplikacja Komornik SQL umożliwia skonfigurowanie grupy adresatów a następnie wybór jej podczas
tworzenia pisma. Tworzenie grup adresatów możliwe jest w module „Konfiguracja” | menu
„Słowniki” | „Grupy adresatów”. Aby dopisać grupę banków należy użyć opcji „Dopisz” i wskazać dla
niej nazwę. Otwierając nowoutworzoną grupę można dopisać do niej adresatów wybierając przycisk
„Dopisz” i wyszukując adresata w skorowidzu. Stworzenie grupy dla baków uczestniczących w
systemie Ognivo znacznie ułatwi dodawanie adresatów do pisma podczas jego tworzenia.
5. Przygotowanie zapytania w formie tradycyjnej
Pierwszym krokiem prowadzącym do uzyskania odpowiedzi na zapytanie jest wygenerowanie pisma
o nazwie „E-zapytanie banku o rachunki bankowe dłużnika” (P_0778). Proces ten jest standardowym
procesem obsługi programu Komornik SQL, jednak trzeba tutaj zwrócić uwagę na kilka szczegółów.
Na początku należy otworzyć jeden z dostępnych modułów „Repertorium”, a następnie otworzyć
okno rejestracji sprawy (menu „Sprawa” | „Otwórz sprawę” lub przycisk <F3>). W celu wywołania
funkcji tworzenia nowego pisma należy wcisnąć przycisk „Pisma” znajdujący się w menu po prawej
stronie okna.
Spowoduje to wyświetlenie na ekranie okna „Pismo w sprawie”. Na tym etapie należy wskazać,
którego dłużnika będzie dotyczyło zapytanie (w przykładzie poniżej wybrano drugiego dłużnika z listy
dłużników w sprawie), a następnie potwierdzić wybór przyciskiem „Zamknij”.
Rysunek 3 Wybór dłużnika, którego dotyczy zapytanie
Na ekranie zostanie wyświetlone drzewko wyboru pisma. Należy wybrać grupę pism „2. Przebieg
postępowania”, następnie „F. Zapytania w trybie przepisu art. 761 §1 kpc.”, a później „D. E-zapytanie
banku o rachunki bankowe dłużnika” (skróty na klawiaturze odpowiednio 2, F, D).
Rysunek 4 Wybór pisma "E-zapytanie banku o rachunki bankowe dłużnika"
Wyświetlona zostanie na ekranie pusta lista adresatów pisma. Na tym etapie należy dodać nowego
adresata pisma – bank uczestniczący w systemie OGNIVO, za pomocą przycisku „Dopisz”, lub za
pomocą przycisku „Z grupy” wybrać wcześniej utworzoną grupę adresatów Ognivo.
Rysunek 5 Dodanie adresatów zapytania
Dopisywanie adresatów pisma dla powyższego zapytania powinno się odbywać tylko dla uczestników
o wskazanym typie „Bank” pochodzących ze „Skorowidza uczestników”, którzy w szczegółowych
informacjach posiadają wprowadzony numer rozliczeniowy banku. Zatem, aby wybrać adresata w
oknie „Adresat pisma” należy wcisnąć przycisk „Lista” umożliwiający wybór uczestnika ze skorowidza.
Uwaga: Nie należy wybierać adresata zapytania z Almanachu Banków, za pomocą przycisku
„Banki”.
Rysunek 6 Wybór adresata zapytania ze skorowidza uczestników
Na ekranie zostanie wyświetlone okno „Skorowidz uczestników” zawierający pełną bazę uczestników
zarejestrowanych w aplikacji Komornik SQL. W celu uniknięcia pomyłek sugeruje się filtrowanie listy
po „Typie uczestnika” ustawionym jako „B. Bank”. Można oczywiście użyć filtrowania w innym
zakresie, bądź wyszukać banku po nazwie skróconej, jednak należy pamiętać, iż wcześniej
wymienione warunki dla uczestnika muszą zostać spełnione (typ „Bank”, wprowadzony NRB).
Następnie należy zaznaczyć wybranego uczestnika na liście oraz potwierdzić przyciskiem „Zamknij”.
Rysunek 7 Wybór adresata zapytania
Dane zostaną załadowane do okna „Adresat pisma”, które również potwierdzamy przyciskiem
„Zamknij”. Lista adresatów zostanie uzupełniona o kolejny wpis.
Powyższą operację należy powtórzyć dla wszystkich banków będących adresatami zapytania.
W związku z tym, że zapytania faktycznie będą kierowane drogą elektroniczną można nie naliczać
standardowych kosztów za korespondencje. W tym celu sugeruję wskazać odpowiedni typ listu dla
każdego z adresatów. Najlepszy wyborem wydaje się tutaj typ „0 zł”, dzięki zastosowaniu którego
koszty z tytułu przesyłki listowej nie zostaną naliczone.
Potwierdzenie chęci utworzenia przesyłki następuje po wciśnięciu przycisku „Zamknij”.
Rysunek 8 Lista adresatów zapytania
Utworzone pismo można wydrukować oraz zapisać za pomocą przycisku „Zamknij”.
Uwaga: Do generowania zapytań można użyć modułu „Korespondencja seryjna” wypełniając
adresatów zapytania na „Liście adresatów stałych”. Niestety ze względu na ograniczenia tego
modułu wygenerowane zostaną tylko zapytania dla pierwszego z dłużników w sprawie.
6. Przegląd modułu do komunikacji z systemem OGNIVO
Przygotowanie zapytań w formie tradycyjnej jest pierwszym krokiem procesu. Powoduje ono
utworzenie w historii sprawy wpisów związanych z faktem zaistnienia takiego zapytania. Kolejnym
krokiem jest ich wysyłka drogą elektroniczną.
Do całej obsługi elektronicznego dostępu do systemu OGNIVO przygotowany został moduł, który
można uruchomić z poziomu dowolnego z repertoriów poprzez wybranie menu „Pisma” | „e-KIR –
zapytania o konta”.
Rysunek 9 Uruchomienie modułu obsługi systemu OGNIVO
Po włączeniu modułu aplikacja w pierwszym kroku wyświetli informację o możliwości nawiązania
szyfrowanego połączenia z systemem OGNIVO. Nie jest to konieczne od razu - może być wykonane
dopiero przy próbie wykonania czynności komunikacyjnych, np. wysłania zapytań lub pobrania
odpowiedzi.
Rysunek 10 Informacja o braku nawiązanego połączenia z systemem OGNIVO
Jakakolwiek odpowiedź zostanie tutaj wskazana, na ekranie pojawi się okno „Terminarz biurowy – eKIR zapytania o konta”. Zawiera ono domyślnie listę wszystkich pism o nazwie „e-Zapytanie banku o
rachunki bankowe dłużnika”. Dodatkowo w lewej części ekranu znajduje się przycisk „e-Zapytanie”
oraz komunikat informujący o statusie połączenia z systemem.
Rysunek 11 Moduł komunikacji z systemem OGNIVO
Dodatkowo dolna część ekranu zawiera informacje o adresatach pisma/zapytania (dolna lewa część)
oraz „wizytówki” zapytań elektronicznych OGNIVO (dolna prawa część).
Lista „wizytówek” dla nowoutworzonych zapytań jest listą pustą. Wizytówka tworzona jest dopiero
po wysłaniu zapytania do systemu OGNIVO i uzupełniana w zależności od jego aktualnego stanu.
Zawiera takie informacje jak:




adresat zapytania – nazwa pochodząca ze skorowidza uczestników
data utworzenia zapytania
data ostatniej zmiany statusu zapytania
aktualny status – dostępne są cztery statusy: wysłane, z odpowiedzią, potwierdzone,
zamknięte
 numer referencyjny zapytania – przydzielany przez system OGNIVO w trakcie
wysyłania
 użytkownik, który był zalogowany podczas ostatniej zmiany statusu,
 odpowiedź – pozytywna lub negatywna.
7. Wysyłka zapytań
Aby przekazać przygotowane wcześniej zapytania, w pierwszej kolejności należy je zaznaczyć na
liście. Można to wykonać na wiele sposobów:
 zaznaczyć pojedynczo w kolumnie „V”
Rysunek 12 Zaznaczanie pozycji na liście do wysyłki
 zaznaczyć wszystkie z wyświetlonej listy (ewentualnie najpierw przefiltrować listę wg zakresu
czasowego) za pomocą przycisku oznaczonego ikoną flagi
Rysunek 13 Filtrowanie listy zapytań
 zaznaczyć wg zakresu pozycji na liście za pomocą przycisku „Zakres”
Następnie w celu przeprowadzenia faktycznej wysyłki należy wcisnąć przycisk „e-Zapytania” oraz
wybrać opcję „Wyślij zapytanie”.
Rysunek 14 Wysyłka zapytań
Na ekranie pojawi się okno z komunikatem potwierdzającym chęć przeprowadzenia wysyłki.
Odpowiedź twierdząca spowoduje rozpoczęcie procedury. Jeśli podczas uruchamiania modułu nie
zostało nawiązane połączenie z systemem OGNIVO, na ekranie pojawi się komunikat informujący o
braku połączenia wraz z pytaniem o chęć nawiązania go w tej chwili. Jeśli odpowiedź ponownie
będzie twierdząca, system nawiąże połączenie. Wybranie odpowiedzi negatywnej spowoduje
przerwanie całej procedury.
W przypadku wykazania chęci nawiązania połączenia, kolejnym krokiem będzie wskazanie z listy
certyfikatu komercyjnego wystawionego przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. (w ramach procedury
uzyskania dostępu). Jeśli w systemie znajduje się więcej certyfikatów, to elementem wyróżniającym
ten certyfikat będzie nazwa wpisana w kolumnie „Wystawiony…” – „SZAFIR…”. Potwierdzenie
wyboru następuje po wciśnięciu przycisku „OK”. Aby aplikacja mogła skorzystać z certyfikatu,
wymagane jest podanie kodu PIN do tej części karty kryptograficznej, która zawiera certyfikat
niekwalifikowany.
Rysunek 15 Wybór certyfikatu niekwalifikowanego
Kolejnym etapem jest wybór certyfikatu kwalifikowanego, który zostanie użyty do złożenia
bezpiecznego podpisu elektronicznego na wysyłanych dokumentach elektronicznych. Certyfikat
należy wskazać z listy, a następnie jego wybór potwierdzić przyciskiem „Wybierz”.
Rysunek 16 Wybór certyfikatu kwalifikowanego
Program Komornik SQL rozpoczyna w tle przygotowywanie plików XML zawierających poszczególne
zapytania. Dla każdego adresata/banku, który wystąpi w zaznaczonych pismach, przygotowywane
zostają pojedyncze pliki XML, które mogą zawierać wiele zapytań.
Kiedy pliki zostaną utworzone, aplikacja przystępuje do złożenia podpisu elektronicznego. W tym celu
wymagane jest podanie kodu PIN oraz zaakceptowanie za pomocą przycisku „OK”.
Rysunek 17 Wprowadzenie kodu PIN do certyfikatu kwalifikowanego
Aplikacja złoży podpis elektroniczny na przygotowanych plikach XML, natomiast musi jeszcze
posiadać informację umożliwiającą przyporządkowanie adresata wskazanego w systemie Komornik
SQL do adresata, jakim jest bank w systemie OGNIVO, oraz informację o wierzycielu. W tym celu
program pobiera w tle listę banków i listę wierzycieli z systemu OGNIVO i odpowiednio ją przetwarza.
Jeśli cały proces przebiegł poprawnie, kolumna „Stan przetwarzania”, znajdująca się na liście pism,
zostanie wypełniona stosownym komunikatem, a dla wszystkich wskazanych do wysyłki zapytań
utworzone zostaną „wizytówki” zawierające następujące informacje:





adresat zapytania – nazwa pochodząca ze skorowidza uczestników
data utworzenia zapytania
data ostatniej zmiany statusu zapytania
aktualny status – wysłana
numer referencyjny zapytania – przydzielany przez system OGNIVO w trakcie
wysyłania
Uzupełnienie ich o kolejne informacje odbędzie się w procesie odbierania odpowiedzi na zapytania.
Uwaga: Na tym etapie do kosztów przypisanych do czynności zostają doliczone koszty z
tytułu art. 39.2.7 oraz art. 39.2.8 zgodnie z ustawieniami w konfiguracji programu. Koszty te można
przeglądać lub modyfikować po wskazaniu pisma w „Historii sprawy” oraz wciśnięciu przycisku
„Edycja”. Całkowite koszty w sprawie zostają również zaktualizowane.
Uwaga: Krajowa Izba Rozliczeniowa udostępnia plik z listą wierzycieli którzy są zwolnieni z
kosztów z tytułu art. 39.2.8. Jeżeli podczas wysyłki zapytania wierzyciel będący stroną w sprawie
zostanie odnaleziony na udostępnionej liście, koszty z tytułu art. 39.2.8 nie zostaną naliczone.
Weryfikacja odbywa sią na podstawie numeru NIP wierzyciela.
8. Odebranie odpowiedzi
Aby rozpocząć proces odbierania odpowiedzi na zapytania, należy w module komunikacji z systemem
OGNIVO wcisnąć przycisk „e-Zapytania”, a następnie wybrać opcję „Pobierz odpowiedzi”.
Rysunek 18 Odebranie odpowiedzi na zapytania
Na ekranie pojawi się okno z komunikatem potwierdzającym chęć przeprowadzenia wysyłki.
Wciśnięcie przycisku „OK” spowoduje rozpoczęcie pobierania odpowiedzi.
Aby system działał sprawnie i szybko, powinno się wziąć pod uwagę pobieranie odpowiedzi paczkami.
Limit pobieranych jednorazowo odpowiedzi może zostać ustawiony w konfiguracji programu tak jak
zostało to opisane w rozdziale „Konfiguracja modułu komunikacji aplikacji Komornik SQL”.
Należy również zwrócić uwagę, iż do odebrania odpowiedzi wymagane jest aktywne połączenia z
systemem OGNIVO. Jeśli aplikacja wykryje, iż to połączenie nie zostało wcześniej nawiązane,
użytkownik zostanie o tym poinformowany oraz dostanie możliwość wykonania tej czynności,
podobnie jak miało to miejsce podczas wysyłania zapytań.
Odebranie odpowiedzi uzupełni pozostałe pola „wizytówki”, mianowicie zmieni status zapytania,
datę modyfikacji zapytania oraz ustawi informację o samej odpowiedzi: pozytywna lub negatywna.
Uwaga: Po zakończonej operacji program wyświetli pytanie, czy automatycznie potwierdzić
odebrane odpowiedzi. Jednak będąc przezornym zawsze lepiej w pierwszej kolejności sprawdzić
pozyskane wyniki i na koniec potwierdzić i zamknąć je ręcznie, oczywiście w sposób seryjny.
Dodatkowo program założy w repertorium sprawy czynność (typ „Czynność obca”) z nazwą
budowaną w następujący sposób:
 część stała – „Odpowiedź na zapytania e-KIR”
 odpowiedź – „pozytywna” lub „negatywna”
 adresat zapytania – nazwa banku pochodząca ze „Skorowidza uczestników”
Następnie aplikacja podłączy do czynności dokument PDF w bazie skanowanych dokumentów,
będący wizualizacją elektronicznej odpowiedzi na zapytanie. Podgląd dokumentu dostępny jest po
wciśnięciu przycisku „Podgląd”.
Rysunek 19 Odpowiedź pochodząca z systemu OGNIVO
Odpowiedź w formie PDF zawiera wszystkie informacje, które zostały wysłane do systemu OGNIVO,
numer referencyjny zapytania, nazwę adresata pochodzącą z systemu OGNIVO, podstawę prawną
uzyskania odpowiedzi, pouczenie, odpowiedź oraz koszty uzyskania pojedynczej odpowiedzi z banku i
całkowity koszt zapytań w sprawie z rozróżnieniem na koszty z tytułu doręczenia korespondencji (art.
39.2.8) oraz kosztów zapytań (art. 39.2.7).
Rysunek 20 Dokument PDF wygenerowany na podstawie elektronicznej odpowiedzi z OGNIVO
Powyższe odpowiedzi mogą zostać wydrukowane pojedynczo z podglądu lub za pomocą wydruku
seryjnego z modułu „Moduły dodatkowe” | menu „Skanowane dokumenty”.
Aby ograniczyć liczbę wyświetlanych dokumentów należy dodać odpowiednie filtry – np. nazwę
dokumentu określić jako „e-KIR” oraz wybrać zakres dat utworzenia skanu. Przefiltrowanie listy
następuje po wciśnięciu przycisku z ikoną klepsydrą.
Rysunek 21 Filtrowanie listy skanowanych dokumentów
Następnie należy zaznaczyć - w analogiczny sposób, jak podczas wyboru zapytań do wysyłki dokumenty, który mają zostać wydrukowane (ręcznie, za pomocą ikony flagi lub zakresu).
Potwierdzenie wydruku następuje po wciśnięciu przycisku „Seria”, znajdującego się w menu po lewej
stronie ekranu.
9. Potwierdzenie pobrania odpowiedzi oraz zamknięcie zapytania
Jeśli wszystkie operacje przebiegły sprawnie, można potwierdzić w systemie ich odebranie oraz
zamknąć zapytania. Operacja ma na celu wskazanie usłudze OGNIVO, iż ich pobieranie nie będzie już
więcej konieczne. Następnie zgłoszenie należy zamknąć.
Dodatkowo w programie Komornik SQL zaimplementowano funkcję przywracania ze stanu
potwierdzonego, w przypadku, gdy zostało to wcześniej wykonane. Nie umożliwia natomiast
powrotu ze stanu zamknięcia.
W aplikacji, aby wykonać dowolną z tych operacji, należy wcisnąć przycisk „e-Zapytania”, a następnie
wybrać jedną z dostępnych opcji:
 „Oznacz jako pobrane” – potwierdza pobrane odpowiedzi, które już nie będą zwracane –
status na „wizytówce” zostaje ustawiony na „potwierdzone”
 „Oznacz jako nieodebrane” – operacja odwrotna do potwierdzenia pobrania odpowiedzi,
które będą ponownie zwracane – status na „wizytówce” zostaje ustawiony na „z
odpowiedzią”
 „Zamknij zgłoszenie” – status na „wizytówce” zostaje ustawiony na „zamknięte”.
Rysunek 22 Dodatkowe funkcje
10.
Wydruk zestawień
W module komunikacji z systemem OGNIVO umożliwiono przygotowanie dwóch rodzajów
wydruków:
 wydruk GIODO – przycisk „e-Zapytanie” | „Wydruk GIODO” – zawiera następujące
informacje:
 liczbę porządkową
 numer referencyjny zapytania
 datę wysłania
 adresata zapytania
 sygnaturę sprawy, cel zapytania oraz dane dłużnika
 dane pracownika udostępniającego dane
Rysunek 23 Przygotowanie wydruku zawierającego informacje o udostępnianych danych
 wydruk zapytań – przycisk „Wydruk” – zawiera następujące informacje:
 liczbę porządkową
 datę utworzenia pisma
 tytuł pisma
 sygnaturę sprawy
 wszystkie utworzone dla danego pisma „wizytówki” zapytań
Rysunek 24 Przygotowanie wydruku zapytań

Podobne dokumenty

Zapytania KIR

Zapytania KIR „Zestaw”) lub pojedynczy bank (przycisk „Pojedynczy”) i z listy wybrać bank z wprowadzonym numerem „KIR”. Wprowadzenie sygnatury sprawy w polu „Typ i nr sprawy” spowoduje uzupełnienie listy dłużnik...

Bardziej szczegółowo