MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ!

Komentarze

Transkrypt

MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ!
3
MARZEC
MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ!
Fragment z wizualizacji krytej p³ywalni przyZespole Szkó³ Mechanicznych w Radziejowie.
Rozmaitości
UMOWA PODPISANA
Na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie, 10 lutego 2010 r. o godzinie 12.00, miała miejsce uroczystość podpisania umowy pomiędzy Powiatem
Radziejowskim, reprezentowanym przez:
Mariana Zielińskiego – Starostę Radziejowskiego
Dariusza Jałoszyńskiego – Wicestarostę Radziejowskiego
Annę Bruździńską – Skarbnika Powiatu Radziejowskiego
a
konsorcjum AL-STAL – Drogi i AL-STAL Grupa Budowlana, reprezentowanym przez:
Ryszarda Kopińskiego – Prezesa Zarządu AL-STAL
Grzegorza Brzykcy - Wiceprezesa Zarządu AL-STAL
Umowa dotyczy „Budowy Krytej Pływalni przy Zespole
Szkół Mechanicznych w Radziejowie”. Starosta radziejowski przypomniał zebranym gościom kalendarium wydarzeń, które miały istotne znaczenie w postępie prac nad
budową krytej pływalni. Wicestarosta zaprezentował wiGrzegorz Brzykcy omawia inwestycję
Podpisanie umowy od lewej: Grzegorz Brzykcy, Ryszard Kopiński , Marian
Zieliński, Anna Bruździńska, Dariusz Jałoszyński.
zualizację przedmiotowej inwestycji w formie prezentacji multimedialnej. Następnie przystąpiono do uroczystego podpisania
umowy. Przybyli goście podsumowali to doniosłe wydarzenie gromkimi brawami.
Należy zaznaczyć, iż na terenie powiatu istnieje
ogromna potrzeba funkcjonowania takiego obiektu.
Osoby dorosłe jak i młodzież, pragnąca korzystać z
krytej pływalni, muszą dojeżdżać do miejscowości oddalonych ok. 50 km, tj. do Włocławka lub Inowrocławia. Powstanie pływalni pozwoli na rozwój rekreacji
i sportu oraz umożliwi prowadzenie rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.
Tekst: Edyta Jaskólska – Brzezińska, Monika Grabowska
Foto: Sylwester Wojciechowski
Kilka danych powstającego obiektu:
1. Powierzchnia zabudowy 1483 m 2.
2. Powierzchnia użytkowa 2836 m2.
3. Budynek wyposażony będzie:
- basen pływacki (25m x 12,5 m);
- basen rekreacyjny wyposażony w atrakcje tj. gejzery wodne, masaże karku, masaże podwodne, wanny z hydroma sażem;
- zjeżdżalnia wodna typu rurowego (dł. 53m);
- w kondygnacji parteru zespół hallu wejściowego z kasą, szatnią ogólną i
wypożyczalnia sprzętu;
- na kondygnacji pierwszego piętra widownia na 80 osób, sala gimnastyczna, zespół
administracyjno- socjalny.
(tekst na podstawie prezentacji multimedialnej)
„POWIATOWE ABC – GAZETA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO” miesięcznik.
Wydawca: Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Radziejowskiego
88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, tel. (054) 285-35-53, e-mail: [email protected]
Redaguje Zespół: Wanda Wiatrowska (redaktor naczelna), Ewelina Olczak (sekretarz redakcji), Arleta Brochocka, Elżbieta Raszka, Konrad Lewandowski,
Józefa Wiśniewska, Mirosław Czynsz
Skład i druk: EXPOL, 87-800 Włocławek, ul. Brzeska 4, tel./fax (054) 232-37-23, e-mail: [email protected]
PISMO ZRZESZONE W STOWARZYSZENIU POLSKICH MEDIÓW
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów i zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń.
Informacje
1
PRZEMYSTKA WŚRÓD NAJLEPSZYCH SZKÓŁ
Już po raz 12. dziennikarze „Rzeczpospolitej” i miesięcznika „Perspektywy” przygotowali Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych. W roku bieżącym sklasyfikowano 428 szkół.
Najlepsze placówki zostały wybrane na podstawie reprezentacji uczniów
w olimpiadach przedmiotowych oraz wyników egzaminów maturalnych.
Zespół Szkół RCKU w Przemystce został umieszczony na 22. miejscu w województwie kujawsko-pomorskim i 337. w kraju. Dotychczas Przemystka znalazła się w
rankingu w 2001, 2002 i 2003 r.
Lista najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko-pomorskim w kolejności od pierwszego miejsca:
Gimnazjum i Liceum Akademickie w ZS UMK w Toruniu, VI LO im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich w Bydgoszczy, I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, IV LO im.
Tadeusza Kościuszki w Toruniu, I LO im C.K. Norwida w Bydgoszczy, II LO im. Marii
Konopnickiej w Inowrocławiu ,I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku, I LO im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu, LO im. Anny Wazówny w Golubiu Dobrzyniu, LO im.
I Armii WP w Strzelnie, Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach, X
LO im. prof. Stefana Banacha w Toruniu, LO Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy,V LO im. Jana Pawła II w Toruniu, ZS Rolniczych im. Władysława Grabskiego w
Grudziądzu, Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy,
IV LO im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ZS Ogólnokształcących im. B. Nowodworskiego w Tucholi, II LO im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, I LO im. Bolesława
Krzywoustego w Nakle nad Notecią, IX LO w Bydgoszczy, Zespół Szkół RCKU im.
Ziemi Kujawskiej w Przemystce, ZS Gastronomicznych im. J. Iwaszkiewicza w Bydgoszczy, II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu, Zespół Szkół CKP im. I.
Łyskowskiego w Grubnie, ZS Inżynierii Środowiska w Toruniu, I LO im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy,II LO w Świdnicy, I LO im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Tekst : Benedykt Kowalski
(Od prawej) Marian Zieliński -Starosta Radziejowski, Alicja Górczyńska – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Radziejowskiego, Wanda Wiatrowska - redaktor
naczelna gazety ,,Powiatowe ABC „.
W sali konferencyjnej Młodzieżowego Biura Karier w Radziejowie 19 lutego
2010 r. spotkali się członkowie Stowarzyszenia, aby podsumować 2009 rok i zatwierdzić plan pracy na rok bieżący. Po wysłuchaniu sprawozdania za rok miniony,
informacji finansowej a także sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej członkowie Stowarzyszenia udzielili absolutorium Zarządowi za rok 2009.
W dalszej części zebrania Alicja Górczyńska- Prezes Stowarzyszenia przedstawiła projekt planu merytorycznego na rok 2010. Najważniejszymi zadaniami
przyjętymi do realizacji są:
-
udział w pracach Lokalnej Grupy Działania,
współpraca z partnerską gminą Wahrenholz, w tym: uczestnictwo w organizowanym w Gifhorn Dniu Europy, udział drużyny piłkarskiej (do lat 16) w
Tygodniu Sportu w Wahrenholz, przyjazd grupy nienieckich turystów do Polski,
-
wydawanie gazety „Powiatowe ABC”,
współorganizowanie i uczestniczenie w imprezach na terenie powiatu,
zakończenie konkursu na najmilsze gospodarstwo agroturystyczne,
pozyskiwanie środków finansowych z programów Urzędu Marszałkowskiego
oraz udział w konkursach ogłaszanych przez LGD.
Nad propozycją projektu planu podjęto dyskusję. W wyniku głosowania jednogłośnie przyjęto przedstawiony plan do realizacji. Pani Prezes przypomniała zebranym o zbliżającym się Jubileuszu 10- lecia Stowarzyszenia, które wypada w
2011 roku. Jest to również 10- lecie „Powiatowego ABC” i współpracy z niemiecką
gminą Wahrenholz. Uczestnicy zebrania dostrzegli wagę tego przedsięwzięcia i
zadeklarowali wszelką pomoc w zorganizowaniu Jubileuszu.
Tekst: Alicja Górczyńska
Foto: Zbigniew Zasada
Z ostatniej chwili
23.02.2010 roku o godz. 11.00 w Starostwie
Powiatowym w Radziejowie dokonano podpisania
umowy pomiędzy: Powiatem Radziejowskim reprezentowanym przez :
Mariana Zielińskiego – starostę,Dariusza Jałoszyńskiego – wicestarostę,Annę Bruździńską –
skarbnika a firmą MBJ CORPORATION Sp.z o.o.
reprezentowaną przez Jacka Andrzeja Chudziaka
dotyczącej ogólnego nadzoru nad całym projektem budowy krytej pływalni przy Zespole Szkół
Mechanicznych w Radziejowie.
Nadzór będzie obejmował branże:konstrukcyjno-budowlane,sanitarne,elektryczne i drogowe.
Podpisanie umowy (od lewej): Ewa Brzezińska,Jacek Chudziak, Dariusz Jałoszyński.
Tekst/Foto: Ewelina Jaworska
Anna Bruździńska, Marian Zieliński.
Informacje
2
Polskie Towarzystwo Historyczne
Powstanie styczniowe na Kujawach – 1863 rok
Polskie Towarzystwo Historyczne w Radziejowie wraz z Miejską i Powiatową
Biblioteką Publiczną im. Franciszka Becińskiego zorganizowało 23 lutego 2010 r.
spotkanie miłośników historii.
Dr Marek Szuszman – Prezes Koła powitał przybyłych na spotkanie i przedstawił zaproszonego gościa dr Monikę Opiołę – Cegiełkę z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pani Doktor wygłosiła wykład zatytułowany:
„Powstanie styczniowe na Kujawach – 1863 r.”
Temat tak bliski członkom i sympatykom koła historycznego. Na terenie naszego powiatu rozgrywały się walki powstańców z wojskami rosyjskimi. Warto
tu wspomnieć postać Bartosza Nowaka, który podczas powstania styczniowego był niesłychanie aktywny, wzywał chłopstwo do powstania w walce przeciw
Dr Monika Opioła - Cegiełka, Marek Szuszman.
Członkowie Towarzystwa Historycznego.
zaborcy. Zdzisław Arentowicz - wnók powstańca styczniowego w broszurze „O
roku 1863 na Kujawach i o Bartku Nowaku” pisał:
„Jest rzeczą słuszną, aby mogiła Bartka Nowaka została uchroniona przed
zniszczeniem czasu. Niech będzie jedną z tych mogił, które patrzącym na nią
wysyłać będą ów tajemniczy, a mocny rozkaz – Idź i czyń”.
Poruszona na spotkaniu tematyka cieszyła się dużym zainteresowaniem
wśród słuchaczy, o czym świadczyła ożywiona dyskusja.
Na zakończenie spotkania zebrani wspomnieli zmarłego 2 grudnia 2009
roku członka Towarzystwa Historycznego Koła Powiatowego w Radziejowie,
Jana Cybertowicza. Jego pamięć uczczono chwilą ciszy.
Tekst/Foto: RomualD Trzeciak
Wielkanocne smaki
Urząd Dzielnicy Warszawa Praga Północ, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Mediów i Redakcja TTG Poland organizuje w terminie 27-31
marca 2010 r. w Warszawie Festiwal Stołów Wielkanocnych i Jarmark Wielkanocny.
Celem tych imprez jest pokazanie szerokiej publiczności polskich tradycji wielkanocnych. Wystawcom stwarzamy szansę wypromowania się, a mieszkańcom Warszawy, ludziom kultury, nauki i mediom możliwość bezpośredniego spotkania z tradycjami Małych Ojczyzn. Jest to także doskonała okazja do promocji polskich atrakcji turystycznych.
Dodatkowe informacje udziela: Piotr Piasecki [email protected], tel(022)215-40-15
W podziękowaniu za dobre serce.
Radziejowskie Dni Wolontariusz obchodzono 11 lutego br. Organizatorami było Stowarzyszenie Unitis Viribus, które skupia wokół siebie
wolontariuszy ze szkół ponadgimnazjalnych i
gimnazjalnych. Osoby te pracują społecznie i realizują główne założenia Stowarzyszenia- nieść
pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej, pomagać- niepełnosprawnym, działać
na rzecz nauki, edukacji, współorganizować wypoczynek dla dzieci.
Święto uświetnił występ polsko- bułgarskoczeskiej formacji Sarakina. Wzorem lat ubiegłych
wyróżniono najaktywniejszych wolontariuszy,
sponsorów, darczyńców i przyjaciół. Uczennice
radziejowskiego liceum ogólnokształcącego Joanna Lisiecka i Justyna Łąkowska otrzymały odznaki Zasłużony Przyjaciel Wolontariatu.
Tekst: Ewelina Olczak
Wieści z Gminnej Biblioteki Publicznej w Płowcach
Gminna Biblioteka Publiczna w Płowcach zaprasza na lekcje biblioteczne pt:„Tropem rycerskiej przygody- strój, barwa i oręż w dobie ostatnich Piastów i pierwszych Jagiellonów 1330
– 1410”.
Lekcje biblioteczne skierowane są dla dzieci i młodzieży szkolnej. Obrazują ewolucję stroju
i uzbrojenia rycerskiego z przełomu XIV i XV wieku, a więc z czasów rozkwitu łacińskiej kultury
rycerskiej w Królestwie Polskim. Każdy uczeń uczestnik ma okazję zobaczyć i wziąć do ręki rekwizyty ( broń białą, obuchową, uzbrojenie ochronne). W większości są to wierne współczesne
repliki uzbrojenia ochronnego, broni jak również stroju codziennego z przełomu wieków XIV i
XV. Ekspozycji rekwizytów towarzyszy omówienie najważniejszej literatury z zakresu tematu.
Rekwizyty są własnością Bractwa Rycerskiego „Chorągiew Zaciężna Ziemi Radziejowskiej”.
Na lekcje biblioteczne zapraszamy w środy i czwartki w godzinach od 11.00 do 15.00.
Zgłoszenia na lekcje biblioteczne należy uzgadniać telefonicznie pod nr telefonu 54 285
5000 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Płowcach. Tematyka lekcji bibliotecznych może być
różna w zależności od wystawy czy ekspozycji( o czym biblioteka będzie informować) począwszy od historii i ewolucji stroju i oporządzenia rycerskiego poprzez historię techniki i ciekawych
sprzętów używanych dawniej a obecnie zapomnianych.
Gminna Biblioteka Publiczna w Płowcach
Tekst: Leszek Kalicki
Kultura i edukacja
3
Wywiad z Aliną Miętkiewicz
W młodości czytała książki , ale jak sama przyznała, „też różnie z tym bywało”. Od zawsze podobał jej
się utwór „Spóźniony słowik” Tuwima, a prawie płakała,
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia uczniowie
czytając wierszyk Brzechwy o mrówce, która niosła stół.
z kółka czytelniczego Klub Młodego Czytelnika w PiotrNie mogła zrozumieć, jak taka malutka istotka może
kowie Kujawskim gościli Dyrektor piotrkowskiej Biblioudźwignąć taki ciężki mebel.
teki Publicznej, Alinę Miętkiewicz. Dzieciom udało się
Obecnie A. Miętkiewicz zaczytuje się w poezji Bułata
„wyciągnąć” z tak zacnego gościa informacje, o których
Okudżawy i nawet recytuje niektóre wiersze z pamięci (i
zapewne nikt nie wie. Jak się okazało „nasza Pani dyto po rosyjsku). Wielkie wrażenie robi na niej twórczość
rektor” w dzieciństwie nie była wcale grzeczną dziewC.K. Norwida – poety, który „przerósł epokę”. Pokochaczynką, ale istnym diabełkiem – niezwykle żywiołowym
ła też Żeromskiego i jego „Przedwiośnie”. Kiedy jest jej
i energicznym. Broiła za dwóch-siebie i brata.
źle, sięga po raz wtóry po „Polowanie
na lisa” Mrożka. Czyta po kilka książek
naraz. W domu ma ich naprawdę dużo.
Pod choinką chciałaby znaleźć wiersze
ks. J. Twardowskiego, ale może też być
każda inna dobra książka.
Dzieciom w młodszym wieku szkolnym poleciłaby do przeczytania książkę
pt. „Chopin oczami dzieci”.
Dlaczego książkę o Chopinie?
Dlatego, że w roku 2010 mija dwusetna rocznica urodzin tego wielkiego
Polaka. Chciałaby, żeby dzieci poznały
kompozytora od innej strony, a mianowicie jakim był człowiekiem w dzieciństwie. Czy i czym wyróżniał się wśród
rówieśników?
Zapewne też nie wszyscy wiedzą
o związkach Chopina z naszym regionem, np. o jego związku z Marią Wodzińską – przedstawicielką największej
magnackiej rodziny na Kujawach (warto
Stoją od lewej: Kasia Bachurska, Julka Włodarska, p. Alina Miętkiewicz, Kaposzperać na ten temat w książkach).
mil Zaliwkowski, Natalka Palak, Julka Bladowska, Asia Krygier, przykucnęła
Nam też- jako pierwszym- pani Alina
Oliwia Wilińska. Na zdjęciu brakuje Adriana Fera i Maćka Ciesielskiego.
Kto czyta, daleko zajdzie . . .
zdradziła, że otrzymała propozycję i
podjęła się wielkiego
przedsięwzięcia, a
mianowicie maluje
cykl obrazów o kompozytorze (wystawę
można już oglądać
w czytelni Miejskiej i
Powiatowej Biblioteki
Publicznej im. Franciszka Becińskiego
w Radziejowie).
Pani dyrektor jest
niezwykle ciepłą osobą, optymistycznie
nastawioną do życia.
To, że zostanie
bibliotekarką, przepowiedziała jej polonistka w liceum.
Praca zawodowa jest jej pasją. Lubi wymagających
czytelników, którzy są dla niej wyzwaniem i musi się
nieraz sporo nabiegać, aby zaspokoić ich gusta czytelnicze.
Sama przyznała, że „jest wielką szczęściarą, którą
Opatrzność obdarzyła licznymi darami, a ona w miarę
możliwości stara się je, na ile umie, wykorzystać”.
Czy wobec tego ma jeszcze jakieś marzenia?
Jej największym marzeniem jest przestronna, reprezentacyjna sala dla biblioteki, gdzie by mogły odbywać
się wystawy, spotkania autorskie itp.
Mamy nadzieję , że i w tym przypadku „Opatrzność”
okaże się łaskawa.
Tekst/ Foto: Aldona Kiliańska
„Rodem Warszawianin, sercem Polak,
a talentem świata obywatel”
- takimi słowami określił Fryderyka Chopina
współczesny Mu wizjoner i poeta doby Romantyzmu,
Cyprian Kamil Norwid.
Światem Chopina była Europa. Choć w chwilach
zwątpienia rozważał, czy nie wyemigrować za ocean,
został nad Sekwaną do końca swoich dni . Do końca
także tęsknił za Polską…
Jego sztuka wywodziła się z polskich tradycji muzycznych, ale jej korzenie sięgały dzieł największych
muzyków europejskich – Bacha, Mozarta, Beethovena, Haendla. Na drugim biegunie muzycznych zainteresowań pozostał polski folklor, ale nie tylko. W swoich
dziełach, szczególnie wywodzących się z form tanecznych dał poetycki wyraz muzyki ludu polskiego – są to
tak bliskie sercu mieszkańców Kujaw kujawiaki, oberki i
mazurki inspirowane muzyką Mazowsza. W oficjalnym
nurcie twórczości pozostają zaczerpnięte z podobnego
źródła, tyle że francuskiego i włoskiego – bolero, barkarola i tarantela .
Artysta był człowiekiem otwartym na niezmierzone bogactwo wrażeń dostarczanych przez otaczający
świat. Pełny tego wyraz dawał poprzez swoją porywająca Muzykę.
Ogłoszony przez Sejm RP rok 2010 Rokiem Chopinowskim jest takim kolejnym , szczególnym powrotem.
Liczba wydarzeń artystycznych, naukowych i edukacyjnych z nim związanym jest imponująca.
Także Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im.
Franciszka Becińskiego w Radziejowie wychodzi naprzeciw 200. rocznicy urodzin wielkiego Polaka i kompozytora. Od końca stycznia do kwietnia mieszkańcy
miasta i okolic odwiedzający mury biblioteki mają okazje zapoznać się z wystawą malarską Aliny Miętkiewicz – artystki amatorki, dyrektorki Miejsko - Gminnej
Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim.
Alina Miętkiewicz- nasza uzdolniona plastycznie koleżanka bibliotekarka maluje dużo, chętnie i z
ogromną pasją, której może pozazdrościć niejeden
profesjonalista. Głęboko poruszona postacią i dziełem wielkiego kompozytora stworzyła cykl reprodukcji
portretów Chopina malowanych przez znanych twórców. Są wśród nich portrety wykonane m.in. przez
zaprzyjaźnionych z Chopinem francuskiego malarza
Eugeniusza Delacroix z 1838 roku, polskiego malarza
Teofila Kwiatkowskiego z 1849 roku czy też narzeczonej kompozytora Marii Wodzińskiej związanej ze Służewem na Kujawach.
Obok reprodukcji znalazły się także autorskie kompozycje malarskie. Bardzo interesująca jest praca tematycznie związana z dziełem kompozytora. Fryderyk
Chopin przedstawiony jest wśród wirującego kręgu kujawskich tancerzy, zapewne poruszających się w takt
kujawiaka, tak znanego motywu w jego twórczości.
Muzyka Fryderyka Chopina brzmiała i nadal brzmi
u twórców z innych dziedzin kultury. Najpierw dał o sobie znać za życia kompozytora, w kręgu osób bliskich:
u poety niemieckiego Henryka Heinego , towarzyszki
życia George Sand , Cypriana Kamila Norwida czy
wreszcie u malarzy wpółczesnych Chopinowi – u Eugeniusza Delacroix, Teofila Kwiatkowskiego, Ary Scheffera czy późniejszego Władysława Podkowińskiego .
Rodzaj artystycznej popularności był przyczyną
częstego portretowania, czemu zresztą Chopin poddawał się pozując bez oporów. Powstały liczne portrety
i rzeźby .
W żadnym zakresie i dyscyplinie sztuki nie można
liczyć na powszechność zainteresowania społecznego.
Ta cienka warstwa, której muzyka w swej poważnej formie jest potrzebna, nigdy nie była liczna . Powstanie wizerunków artysty, nawet tak bezsprzecznie genialnego
jak Chopin, dotyczyło nielicznych słuchaczy i twórców.
Tym bardziej więc cieszy, że w naszej małej ojczyźnie
jest twórczyni, która poddała się urokowi dzieła Chopina, a swoje refleksje przelała na płótna cieszące oko
bywalców biblioteki w Radziejowie.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na wystawę do czytelni bibliotek, a także wkrótce do innych
bibliotek publicznych na terenie powiatu radziejowskiego.
Rok Chopinowski stał się także wyzwaniem dla
edukacyjnych i popularyzatorskich działań MiPBP
w Radziejowie. W 22 marca odbędzie się Powiatowy
Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Kompozytora,
pt. „Jaki był naprawdę Fryderyk Chopin”. Wśród niemal 50 zgłoszeń z całego powiatu są uczniowie szkół
różnego typu. Cieszymy się z tak licznego zainteresowania a uczestnikom jeż dziś życzymy sukcesów.
Szczegóły dotyczące konkursu na stronie :www.
bibliotekaradziejow.cdx.pl oraz Ogólnopolskiego
Biura Obchodów Roku Chopinowskiego :
www. Chopin2010.pl ( w zakładce - KONKURSY)
Tekst:
Danuta Wielgosz
Sport
4
Ferie zimowe 2010 w „Mechaniku „
Wzorem
lat
ubiegłych, w czasie ferii zimowych,
Szkolne Koło LOK
działające
przy
ZSM w Radziejowie prowadziło
naukę strzelania z
broni pneumatycznej i broni palnej
na szkolnej strzelnicy
sportowej.
Krzysztof Rosiński prezentuje młodzieży broń.
Oprócz młodzieży
z ZSM trenowali
uczniowie z radziejowskich szkół średnich i gimnazjalnych .
Na zakończenie ferii ,w piątek 29.01.2010r.,uczestnicy zajęć mogli
sprawdzić nabyte umiejętności strzeleckie, uczestnicząc w zawodach
strzeleckich „FINAŁ STRZELAŃ ZIMA 2010” . Najlepsi w poszczególnych
kategoriach strzeleckich otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy i nagrody
rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe , Szkolne Koło LOK i
Radziejowski Dom Kultury.
Najlepsi z najlepszych.
Tekst/Foto; Marek Ignasiak
Mechanik triumfuje
W miesiącu grudniu i styczniu odbyły się mistrzostwa powiatu radziejowskiego szkół ponadgimnazjalnych w piłkę siatkową chłopców. W rozgrywkach uczestniczyły trzy reprezentacje : ZSM, ZSRCKU i LO Radziejów. Po
zaciętej rywalizacji w trzech turniejach mistrzem powiatu radziejowskiego
został ZSM („Mechanik”). Podopieczni Marka Ignasiaka awansowali do
dalszej fazy rozgrywek. 4 lutego w Sali ZSM w Radziejowie odbyły się
rejonowe rozgrywki w piłce siatkowej, w których uczestniczyły trzy szkoły
HUBAL Aleksandrów, LZK Włocławek, gospodarze ZSM i tym razem „Mechanik” okazał się niepokonany, wygrywając obydwa spotkania.
Kolejny awans zespołu to ćwierć finał woj. kujawsko-pomorskiego. Zawody odbyły się w II LO we Włocławku. Obok ZSM awansowały szkoły: II
LO Włocławek, ZS Nadróż, Hubal Aleksandrów.
Emocji nie brakowało we wszystkich meczach, lecz najważniejszy był
ten ostatni, gdzie ZSM zmierzył się z ZS z Nadroża o I miejsce.
„Niestety, po zaciętej walce, przegraliśmy to spotkanie 2:1w setach,
obydwa zespoły prezentowały podobnie wysoki poziom gry i troszkę zabrakło chłopcom szczęścia oraz koncepcji w końcowych fazach gry. Jestem ogromnie zadowolony z postawy naszej reprezentacji, chłopcy grali
z zaangażowaniem we wszystkich spotkaniach, cieszę się również, że po
latach przerwy „Mechanik” z Radziejowa przypomniał się innym zespołom
w województwie”- powiedział opiekun drużyny- Marek Ignasiak.
Drużyna „Mechanika”z trenerem Markiem Ignasiakiem
Tekst/Foto; Marek Ignasiak
Informacja PTS Piołunowianka
Mimo trudnych warunków tej zimy, sportowcy wiejscy nie zawiedli i 5
lutego w Krzywosądzy zakończyła się I runda rozgrywek w Powiatowej
Lidze wiejskiej siatkówki. Po rozgrywkach w systemie ,,każdy z każdym”
punkty uzyskali:
Drużyna Dragon Byczna
1
Dragon Byczyna
16 punktów
2
Kuranty Powałkowice
14 punktów
3
Kumple Janosiki
13 punktów
4
Sporino Bronisław
9 punktów
5
Piołunowianka
6 punktów
6
Zjednoczeni Czołowo
5 punktów
7
Nasty Ladies
3 punkty
Nasty Ladies wycofały się z dalszych rozgrywek.
Druga runda rozpoczęła się 12 lutego w Krzywosądzy. Mecze rozgrywane
będą w drugi i czwarty piątek każdego miesiąca i potrwają do 9 kwietnia
Tekst/Foto: Longin Rogacki
Sport
5
Zawody Piechcin 2010
Od lewej Klaudia Waszak, Emilia Siwek.
Srebro i Brąz dla dziewcząt w mundurach z „Mechanika”
13 lutego 2010r. na strzelnicy Bractwa Kurkowego
w Piechcinie odbyły się Wojewódzkie Zawody Strzeleckie LOK pod nazwą „X Biathlon Zimowy 2010”.Organizatorem zawodów było Biuro Kujawsko-Pomorskiego
ZW LOK w Bydgoszczy, Bydgoski Klub Strzelecki LOK i
Bractwo Kurkowe w Piechcinie. Zawodnicy zmagali się
w strzelaniu do tarcz biathlonowych o średnicy krążków
od 30mm do 110 mm. z dwóch postaw ( leżąc i stojąc)
po 10 strzałów w każdej postawie na odległość 50 m,
jowie trzecie miejsce.
w czasie 30 minut. W zawodach startowali strzelcy z
Osiągnięte wyniki to dobra zapowiedź zbliżającego
Klubów Strzeleckich m. min. z Torunia , Inowrocławia,
się sezonu sportowego dla strzelców z „Mechanika „
Żnina, Rypina ,Bractwa Kurkowego z Piechcina oraz
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale, puchary,
zaproszeni goście i sympatycy strzelectwa sportowego.
dyplomy .Dekoracji najlepszych zawodników dokonał
Ogółem w turnieju wzięło udział 73 zawodników i zaDyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego LOK Wojewodniczek z 15. drużyn.
wództwa Kujawsko –Pomorskiego, Grzegorz Kruk.
10 osobowa reprezentacja z ZSM w Radziejowie nie zawiodła. Tym razem odmłodzona drużyna
Tekst/Foto: Krzysztof Rosiński
uczniami z klas pierwszy dobrze sobie radziła i godnie
zastąpiła w zawodach starszych kolegów.
Uczennice – kadetki
z klasy pierwszej liceum
profilowanego z innowacją
mundurową
wywalczyły
dla szkoły: srebrny medal
( Emilia Siwek ) i brązowy
( Klaudia Waszak) .O podium otarł się uczeń z klasy mundurowej Mirosław
Kowalski ,który w grupie
męskiej wywalczył czwarte miejsce.
Najlepsze wyniki w
obu strzelaniach Mirosława Kowalskiego, Kamila
Lewandowskiego i Emilii
Siwek pozwoliły zdobyć w
Uczestnicy zawodów w Piechcinie.
klasyfikacji generalnej dla
drużyny z ZSM w Radzie-
Zawody strzeleckie z okazji 65 rocznicy
wyzwolenia Radziejowa
Na strzelnicy w Zespole Szkół Mechanicz- Kazimierz Pieczyński z Klubu Strzeleckiego
nych w Radziejowie 23 stycznia 2010r. odbył się Kom-Rol Kobylniki, a trzecie miejsce Kamil HaOtwarty Turniej Strzelecki z okazji 65 rocznicy becki ze Szkolego Koła LOK ZSM w Radziejwyzwolenia Radziejowa . Organizatorem zawo- wie. W klasyfikacji drużynowej najlepsi okazali
dów byli: Szkole Koło LOK działające przy ZSM się strzelcy z Koła LOK ZSM , za nimi uplasowali
w Radziejowie ,Dyrekcja ZSM w Radziejowie , się zawodnicy z Klubu Strzeleckiego LOK Toruń,
Burmiastrz Miasta Radziejów i Zarząd Woje- a trzecie miejsce przypadło Klubowi Strzeleckiewódzki LOK w Bydgoszczy.
mu Kom –Rol – Kobylniki.
Zawody odbyły się w trzech konkurencjach.W
Głównym sędzią zawodów był Przezes Klubu
strzelaniu z pistoletu sportowego najcelniej Strzeleckiego w Kruszwicy –sędzia klasy P – Rystrzelał Roman Dejewski z Klubu Strzeleckiego szard Greinert.Zwycięzcy wszystkich konkurencji
LOK Toruń, drugie miejsce wywalczył Kazimierz otrzymali pamiątkowe puchary , dyplomy , rozloPieczyński z Klubu Strzeleckiego Kom-Rol Ko- sowano również nagrody rzeczowe ufundowabylniki a trzecie miejsce przypadło dla Antoniego ne przez organizatorów.Dekoracji zwycięzców i
Szmudzińskiego z MSU „Anwil „ Włocławek.
wręczenia pucharów oraz nagród dokonał BurZ pistoletu centralnego zapłonu pierwsze mistrz Miasta Radziejów, Sławomir Bykowski,
miejsce wystrzelał Marek Rutecki z MSU „An- Dyrektor ZSM w Radziejowie, Włodzimierz Kuc
wil„ Włocławek.drugie miejsce zajął Rafał Chaś- oraz opiekun Szkolnego Koła LOK Krzysztof
kiewicz z MSU „Anwil”
Włocławek ,a trzecie
Tomasz Kieler z radziejowskiej Komendy
Powiatowej Policji.
W trzeciej konkurencji-strzelanie z
karabinka sportowego
–prowadzona była klasyfikacja indywidualna
i zespołowa.W klasyfikacji indywidualnej
czołowe miejsca zajęli
Radosław Szymkiewicz z radziejowskiego Szkolnego Koła
LOK
działającego
przy SZM w RadziejUczestnicy zawodów strzeleckich.
wie, drugie miejsce
Rosiński.
Atrakcją zawodów było zagranie przez Marcina Smykowskiego hejnału rozpoczynającego
i kończącego zawody oraz wspólne zdjęcie nagrodzonych z organizatorami.
Tekst/Foto: Krzysztof Rosiński
Najlepsi w strzelaniu z pistoletu centralnego zapłonu (od
lewej) :Tomasz Kieler, Rafał Chaśkiewicz, Marek Rutecki
(Od lewe)j: Ryszard Greinert – Prezes Klubu Strzeleckiego w Kruszwicy, Włodzimierz Kuc Dyrektor Zespołu
Szkół Mechanicznych w Radziejowie
Wieści gminne z Bytonia
6
Kulig hej!
Mamy zimę, taką, że się ją wspominać będzie. Rasową - mróz tęgi i
śniegu sporo. Gdy aura taka, czas na … kulig. Tak pomyślał sołtys Kazimierz Świątczak i zadziałał. Zorganizowano kulig dla mieszkańców Sołectwa Niegibalice.
W momencie zbiórki było około 4 stopni poniżej zera. Potem temperatura trochę wzrosła, ale i tak porządnie szczypało w policzki. Nie każdy jest w
stanie wychylić nos z ciepłego domu w taki czas. Chętnych na tego rodzaju
eskapady starczyło na … sanek kilka. No i zaczęło się …
Frajda była niesamowita, uczestnicy bawili się wspaniale. Ich śmiechy
rozchodziły się daleko (niech nam matka natura wybaczy). Sanki mknęły
koleinami, poprzez otulone śniegiem ciche pola. Emocje były wielkie i wy-
wrotek niemało. Wszyscy jednak bezpiecznie dotarli na miejsce ogniska.
Tam na uczestników imprezy czekało ciepło ogniska, krzepiąca herbatka
i pieczone kiełbaski. Następnie nadszedł czas zabawy. Przerywnikiem w
zabawie była prezentacja wyposażenia wozu bojowego Powiatowej Straży
Pożarnej z Radziejowa. Wszyscy uczestnicy biesiadowali przy akordach
kapeli ludowej „Kujawy Bachorze Stare”.
Sponsorem imprezy była Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytoniu. Kulig okazał się bardzo atrakcyjną formą rekreacji.
Beztroska zabawa i odrobina emocji podczas jazdy sankami pozostawiły
wiele ciekawych wrażeń.
Uczestnicy imprezy przy ognisku.
Zespół folklorystyczny „Kujawy Bachorze Stare”.
Tekst: Józefa Wiśniewska
Foto: Wojciech Roszak
ZŁOTE GODY
Tradycyjnie, jak co roku, obchodziliśmy w naszej gminie uroczystość
Złotych Godów. Odbyła się 14 stycznia br. Jest to wyjątkowe święto, które
obchodzi się po 50-ciu latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Te wspólne lata to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego
zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla
młodych pokoleń, wstępujących w związki małżeńskie.Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin, założonych przed pół wiekiem, za wychowanie dzieci, za nieprzespane noce,
spędzone przy dziecięcym łóżeczku, za cierpienia, łzy, radości, za każdy
siwy włos na ich skroni – Jubilaci- zostali odznaczeni przez Prezydenta
RP medalami.
Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Bytoń, Zygmunt Sosnowski w towarzystwie Przewodniczącego Rady Gminy, Mariusza Boleskiego. Spotkanie
odbyło się w sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe
dyplomy, życzenia oraz tradycyjna lampka szampana. Po części oficjalnej
Danuta i Roman Marynowscy.
Uczestnicy imprezy.
dostojni Jubilaci zostali zaproszeni przez Wójta na wspólny poczęstunek
oraz miłą chwilę wspomnień. Złote Gody są wspaniałą okazją, by porozmawiać o wspólnie spędzonych latach. To czas zarezerwowany na wspominanie radosnych chwil oraz rozwiązanych problemów, na podziękowanie
Bogu za miłość i trwałość małżeństwa. Jubilaci wychowali dzieci, doczekali
się wnuków i prawnuków. Ich związek, z pewnością, wystawiony był na różne próby, ale zawsze stawiali czoła przeciwnościom losu, gdyż opierał się
na szacunku, poszanowaniu rodziny, miłości, tolerancji i wyrozumiałości.
Medale „ Za długoletnie pożycie małżeńskie” otrzymali: Janina i Julian
Kurant, Marianna i Kazimierz Wasiak, Barbara i Adam Bykowscy, Marianna
i Edmund Patyk, Teresa i Jan Sobkowiak, Danuta i Roman Marynowscy,
Barbara i Janusz Kailing, Marianna i Eugeniusz Oksik, Marianna i Zenon
Zalewscy. Uczestnicy spotkania dziękowali organizatorom za przygotowanie imprezy.
Tekst: Józefa Wiśniewska,
Foto: Wojciech Roszak
Wieści gminne z Dobrego
7
Projekt „Kobiety i Rozwój” gościł w Dobrem
Historia wsi jest długa i bogata, a jej niemałą cząstkę stanowią Koła Gospodyń Wiejskich. Na przełomie lat
50. i 60. ubiegłego wieku masowo powstawały w każdej
wsi i należały do nich prawie wszystkie gospodynie. Kobiety nie tylko dbały o swoje rodziny, ciężko pracowały
w polu, ale organizowały także życie kulturalne wsi.
Dzisiaj nie możemy wyobrazić sobie istnienia bez
mediów – telewizji, radia, Internetu i komórek. A jednak
- ludzie kiedyś żyli i dawali sobie świetnie radę.
Panie z KGW były motorami do wszelkich działań
i inicjatyw. Organizowane były wieczorki taneczne,
wyjazdy do teatru i kina, spotkania sąsiedzkie, którym
bardzo często towarzyszyły opowiadania starszych i
doświadczonych życiem ludzi. Wiejskie biblioteki mieściły się zazwyczaj w prywatnych domach. Gospodynie
organizowały kursy kroju i szycia, gotowania, pieczenia,
które kończyły się pokazem zdobytych umiejętności i
wspólną zabawą. Poprzez koła rozprowadzano także
ptactwo domowe do chowu. Podejmowane były różne
akcje społeczne np. zapraszano na wakacje sieroty z
Domów Dziecka. To tylko niektóre przykłady czym kiedyś zajmowały się gospodynie na wsi.
Mimo że Koła przeszły głęboką transformację, to
trwają i prężnie działają po dzień dzisiejszy. Kobiety z
tych organizacji stały się liderkami na wsiach i wychodzą naprzeciw nowym wyzwaniom jakie stawia współ-
(Od lewej) Mariola Woźniak, Lucyna Zacharek, Marianna Stężewska z Bronislawia i Barbara Ornat z
Bodzanowa Drugiego.
czesny świat. Członkinie KGW biorą udział w licznych
szkoleniach i seminariach. Współpracują z różnymi
organizacjami społecznymi i administracji państwowej,
począwszy od gminy a skończywszy na województwie.
Włączają się aktywnie w życie społeczne swojego regionu – wystawy, stoiska. Organizują spotkania, kursy i
wyjazdy integracyjne dla społeczności lokalnej.
I o tym wszystkim, czyli o byłej i teraźniejszej pra-
cy w Kole, opowiadały przedstawicielki Gminnej Rady
KGW w Dobrem, które 19 stycznia br. w sali GOK
udzieliły wywiadu członkom Stowarzyszenia Wiejskiego
„Zielona Przestrzeń”. Państwo Małgorzata Kowalska
i Maciej Orłowski realizują projekt „Kobiety i Rozwój”,
który opisuje aktywne działaczki KGW i dziedzictwo kulturowe na obszarach wiejskich.
Panie ugościły przybyłych gości tradycyjną kujawską kuchnią, produktami z gospodarstwa ekologicznego Grażyny Gawineckiej z Narkowa oraz pochwaliły się
swoimi pasjami, umiejętnościami i osiągnięciami na zorganizowanej na tę okazję wystawie. W spotkaniu brał
udział również wójt gminy Dobre Henryk Gapiński oraz
pracownice ODR w Minikowie Oddział Zarzeczewo
–Laura Maciejewska i Urszula G. Nowakowska.
„Kobieta i Rozwój” to projekt partnerski między Fundacją Przestrzeń Kobiet a Stowarzyszeniem Wiejskim
„Zielona Przestrzeń” – finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a
także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w
ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
(więcej informacji na www.kobietynawsi.pl)
Tekst/Foto; Katarzyna Korzeniewska
Szlachetny trunek
Uczestnicy konkursu
Gminna Rada KGW w Dobrem w styczniu 2010 r. zorganizowała po raz pierwszy
konkurs na najlepszą „Kujawską Nalewkę”. W szranki stanęło dziewięć Pań, które
zgłosiły 22. nalewki. Członkowie powołanej Komisji Konkursowej wykazali się prawdziwymi umiejętnościami degustacyjnymi, gdyż każda nalewka była dokładnie oceniana m.in. pod względem barwy, klarowności, aromatu i harmonii smaku .
Gościem honorowym spotkania był specjalista w tej dziedzinie Hieronim Błażejak-
laureat wielu nagród i wyróżnień, który skomponował ponad 160 różnych nalewek
kwiatowych, owocowych i ziołowych, słodkich i wytrawnych.
Po skończonej degustacji, podliczeniu punktów, które były przyznawane poszczególnym nalewkom i po tzw. dogrywce, wyłoniono laureatki konkursu, którymi zostały
Panie:
I – miejsce Arleta Gralak za nalewkę z dzikiej róży i wiśni (KGW Szczeblotowo)
II – miejsce Marianna
Stężewska za nalewkę z
porzeczko i
agrestu
(KGW
Bronisław)
III – miejsce Bogumiła
Niespodzińska za nalewkę z czarnej porzeczki (KGW Bodzanowo Drugie).
Wszystkie uczestniczki
otrzymały pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.
(Od lewej)Marianna Stężewska, Bogumiła Niespodzińska, Arleta Gralak.
Tekst/Foto: Katarzyna Korzeniewska
Przedszkole w środowisku lokalnym
Współpraca przedszkola ze środowiskiem jest wpisana w wychowanie przedszkolne. Jednym z zadań przedszkola jest stwarzanie dzieciom okazji do kontaktów
okolicznościowych, dzięki którym poznają zasady życia społecznego, tradycję rodzinną, regionalną, narodową oraz rzeczywistość społeczno – kulturową.
Publiczne Przedszkole w Dobrem współpracuje z instytucjami działającymi w
środowisku bliższym i dalszym. Tradycją jest, że corocznie wystawiamy „ Jasełka”
i „ Dzień Matki” dla społeczności w kościele parafialnym w Dobrem. Ściśle współpracujemy z gminnymi oddziałami przedszkolnymi Publicznych Szkół Podstawowych
w Dobrem, Byczynie i Krzywosądzy. Naszych kolegów z oddziałów zapraszamy na
wspólne oglądanie teatrzyków, zabawy integracyjne oraz imprezy np. Andrzejki, Dni
Ziemi. Odwiedzamy również Gminną Bibliotekę w Dobrem i uczestniczymy w akcji
czytania oraz w konkursach ogłaszanych dla dzieci.
Nie zapominamy również o naszych najbliższych- rodzinie. Z myślą o nich organizujemy: „ Pasowanie” , „Wigilię przedszkolną” i „Dzień Rodziny”.
Możemy tez pochwalić się dobra współpracą z przedszkolami „ Bajka” w Ciechocinku i „Kujawskie dzieci” w Inowrocławiu. W ramach współpracy odwiedzamy się
wzajemnie, dzięki czemu poznajemy dalsze środowisko i walory kujawskich miast.
Każda współpraca ze środowiskiem lokalnym przynosi korzyści nie tylko wychowawcze, służy bowiem promowaniu wychowania przedszkolnego do którego każde
dziecko ma prawo.
Tekst i foto: Janetta Jarzębińska
Wieści gminne z Osięcin
8
Dzień babci i dziadka
21 stycznia 2010 roku w sali obrad Urzędu Gminy odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Iwona Sikorska
– kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osięcinach powitała przybyłych gości.
Pracownicy biblioteki starają się corocznie
urozmaicić spotkania czytelników z osięcińską książnicą. Uroczystość uświetnił występ kabaretu „Trójka” z Bydgoszczy oraz
dzieci uczestniczące w feriach w bibliotece.
Pośród gości zapanowała miła i serdeczna
atmosfera.
Tekst/Foto: RomualD Trzeciak
Zenon Paliwoda z małżonką.
Nauka jazdy… na nartach
Trzydziestu uczniów szkoły podstawowej w czasie ferii w terminie od 16 do 21
stycznia br. uczestniczyło w obozie narciarskim w Zakopanem. W trakcie obozu
uczyliśmy się zjeżdżać na nartach. Pomagali nam w tym instruktorzy. Trzeciego dnia
prawie wszyscy podjeżdżali na stok wyciągiem i szusowali na dół. Poza tym w trakcie
pobytu zwiedzaliśmy Zakopane, byliśmy w
Aquaparku na Antałówce i mieliśmy dyskotekę. Żal było oddawać sprzęt do wypożyczalni i wracać do domu.
Organizatorzy:
Z. Polaszek,
A. Dąbrowska,
A. Polaszek
Foto: archiwum szkoły
Uczestnicy obozu.
Podkoziołek…Ostatki…Śledzik
Jak karze stary obyczaj członkowie zespołu folklorystycznego „Kujawioki”,
już po raz 20., chodzili z „kozą” ulicami Osięcin. Odwiedzali instytucje, przedsiębiorstwa, szkoły, sklepy
i urzędy. Muzyką i tańcami
zapraszali do wspólnej kilku minutowej zabawy, za
co otrzymywali skromny
poczęstunek.
Poprzebierane „maszkary” straszą mieszkańców
i niejeden przechodzień
zostaje „ugodzony” widłami małego diabełka.
Tekst/Foto: Justyna Izydorczyk
Wieści gminne z Piotrkowa Kujawskiego
9
Największa inwestycja
Tym razem projekty, które będą realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 – 2013, działanie Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej, dotyczą gospodarki
wodno – ściekowej. Na listach przedsięwzięć objętych
współfinansowaniem znalazło się 108 projektów, które
Zarząd województwa kujawsko – pomorskiego wybrał
na łączną kwotę 138 619 918 złotych.
Największe zainteresowanie działaniem wykazały
jednostki samorządu terytorialnego.
Wniosek naszej gminy pn. „Przebudowa i rozbu-
dowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Piotrkowie Kujawskim” uzyskał pozytywną ocenę, otrzymując kwotę
3 750 000,00, gdzie koszt całkowity realizacji operacji
wynosi 9 296 297,92 zł. Zadanie obejmie m.in.: remont i
adaptację budynku technologicznego, ogrodzenie terenu, modernizację studni ujściowych, instalacje sanitarne wod. - kan., roboty w zakresie branży elektrycznej.
Realizacja projektu powinna zakończyć się wraz z końcem 2011 roku.
Dzięki unijnemu wsparciu zrealizowane mogą być
przedsięwzięcia, których celem jest poprawa pod-
stawowych usług na obszarach wiejskich w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej, co w znacznym stopniu
przyczyni się do podniesienia standardu, poprawy warunków oraz jakości życia na obszarach wiejskich, a w
konsekwencji również na ochronę środowiska.
Dostępna alokacja środków pozwala na objęcie
współfinansowaniem wszystkich poprawnych wniosków
o przyznanie pomocy.
Tekst: Sylwia Ciesielska
Medal za wytrwałość i wierność
Odznaczeni Jubilaci.
10 lutego 2010 roku z inicjatywy Burmistrza
Piotrkowa Kujawskiego po raz pierwszy w historii
miasta i gminy odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
Odznaczenia przyznane zostały przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na spotkanie
zaproszonych zostało 25 par małżeńskich. W
uroczystości udział wzięli: Mirosław Skonieczny – Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski pełniący funkcję Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego, Piotr Siutkowski - Przewodniczący
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim oraz
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy.
Odznaczenie w imieniu Prezydenta RP wręczył Burmistrz Mirosław Skonieczny.
Obecni na spotkaniu oprócz medali otrzymali
listy gratulacyjne i wiązanki kwiatów. Całą uroczystość uświetniła kapela ludowa.
Uroczystość rozpoczęła się, a jakże „Marszem Mendelssohna”. Gratulacjom, wspomnieniem, życzeniom
wzajemnym nie było końca. Wszyscy
bez wyjątków odśpiewali zgodnym
chórem :sto lat”.
Ze względów zdrowotnych 6 par
małżeńskich nie przybyło na jubileusz. Małżonkom nieobecnym na uroczystości medale wręczy Burmistrz
osobiście w ich domach.
Medale za długoletnie pożycie
małżeńskie otrzymali:
Stanisława i Tadeusz Paluszewscy z Połajewa, Kunegunda i Mieczysław Dziubich z
Wójcina, Jadwiga i Zenon Brauer z Gradowa,
Marianna i Zygmunt Bałszewscy z Gradowa,
Feliksa i Stanisław Linowieccy z Jerzyc, Krystana i Czesław Badeusz z Leszcz, Kazimiera
i Zygmunt Jarlaczyńscy z Nowej Wsi, Marianna
i Leon Tretyn z Piotrkowa Kujawskiego, Cecylia
i Zdzisław Bonieccy z Piotrkowa Kujawskiego,
Krystyna i Józef Kiliańscy z Piotrkowa Kujawskiego, Anna i Edward Balcerak z Piotrkowa
Kujawskiego, Teresa i Jerzy Wilińscy z Piotrkowa Kujawskiego,Krystyna i Donat Rogiewicz z
Piotrkowa Kujawskiego, Bronisława i Jakub Wesołowscy z Przewozu, Sabina i Sylwester Derenda ze Świątnik, Teresa i Józef Lewandowscy ze
Zborowca, Krystyna i Henryk Wojtczak z Piotrkowa Kujawskiego, Barbara i Stanisław Weis z
Piotrkowa Kujawskiego, Krystyna i Kazimierz
Szczepankiewicz z Dębołęki, Zofia i Tomasz
Szczęśni z Piotrkowa Kujawskiego, Franciszka i
Józef Przysieccy z Jerzyc, Ewa i Jan Stachowiak
z Kaprala, Irena i Zenon Janasiak z Kaprala, Irena i Romuald Śiwińscy z Przedłuża, Weronika i
Władysław Furmankiewicz z Bycza.
Tekst: Irena Marek
Foto: Grzegorz Nejman
Stanisława i Tadeusz Paluszewscy, którzy są już ze
sobą 64 lata,odbierają gratulacje od Mirosława Skoniecznego, burmistrza miasta.
Prace w hali sportowej na finiszu
Jedną z największych inwestycji w ostatnich latach w mieście i gminie jest budowa hali sportowowidowiskowej przy szkole podstawowej i gimnazjum.
Płyta hali ma wymiary 20 na 36 m. Po rozciągnięciu
kurtyn na sali będą mogły równocześnie ćwiczyć
trzy grupy. Obiekt jest już prawie ukończony. Trwają
prace wykończeniowe w pomieszczeniach socjalnych i szatniach.
Hala zostanie oddana do użytku na początku
września 2010 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem prac. Cały koszt inwestycji wyniesie 4,2 mln
złotych, w tym 30 procent stanowi dotacja z Urzędu
Marszałkowskiego.
Tekst:Wanda Wiatrowska
Foto: Mirosław Czynsz
Wieści gminne z Radziejowa
10
Biografia niepospolita
Jan Banaszkiewicz
Jan Banaszkiewicz urodził się 21 marca 1924 roku jako syn Jana i Stanisławy
z domu Paliwoda. Ukończył 5 klas szkoły
podstawowej, dalszą naukę uniemożliwiła mu wojna. W czasie okupacji razem z
rodziną został wysiedlony do Generalnej
Guberni – do miejscowości Stoczek Łukowski (dzisiejsze województwo lubelskie),
gdzie pracował jako roznosiciel prasy.
W 1942 roku został aresztowany prze
Gestapo i osadzony w obozie w Warszawie. Rok później wywieziono go do austriackiej miejscowości Villach, przy granicy
włoskiej. Tam do 1944 roku pracował w
gospodarstwie rolnym. W tym samym roku
dowiedział się o działaniach porucznika Zaranka, który we Włoszech organizował polskie wojsko. Chcąc wstąpić w jego szeregi,
przedostał się przez Alpy do Udine, gdzie
został zwerbowany do III Dywizji Strzelców
Podkarpackich do II Kompanii Saperów.
We Włoszech spędził dwa miesiące (lipiec,
sierpień), pomagał przy odbudowie klasztoru na Monte Cassino.
Po zakończeniu wojny razem z polskimi
żołnierzami rozpoczął drogę powrotną do
ojczyzny. Wędrując przez Włochy, dotarli
do Bolonii, gdzie przebywali do lipca 1945
roku. Stamtąd przerzucono ich przez Austrię – Niemcy- Francję – kanał La Manche
do Dover w Wielkiej Brytanii. Przebywając
w polskim obozowisku na wyspach, ukończył kolejne klasy szkoły podstawowej. W
1947 roku udał się do ambasady polskiej
w Wielkiej Brytanii, gdzie wpisał się na listę
Polaków, chcących wrócić do ojczyzny.
Po powrocie do Polski pracował w Wałbrzychu jako brygadzista. W 1959 roku
powrócił w rodzinne strony i zaczął pracować w gospodarstwie rolnym (14 ha), które zapisał mu ojciec. W tym samym roku
wstąpił do miejscowej Ochotniczej Straży
Pożarnej, w której do dziś działa, pełniąc
obecnie funkcję przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
Jan Banaszkiewicz jest również założycielem Kółka Rolniczego, któremu przez
wiele lat prezesował, zakładał też Spółkę
Wodną, której przewodniczył. Pełni funkcję
zastępcy przewodniczącego Związku Emerytów i Rencistów. Jako druh OSP został
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz
Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.
Tekst/foto UM/JM
Nowa siedziba Bractwa Rycerskiego
Bractwo Rycerskie z Radziejowa zawiązało się siedem lat temu. Skupiało w
swoich szeregach młodzież z miejscowych szkół. Założycielem był Leszek Kalicki, miejscowy historyk, kulturoznawca.
Od samego początku działalność bractwa rycerskiego cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony jej członków. Z
czasem zaczęła się działalność edukacyjna- „żywe lekcje historii” dla szkół na
terenie powiatu i poza jego obszarem. Na
swym koncie mają wiele wyjazdów na imprezy historyczne w skali ogólnopolskiej,
chociażby inscenizacje bitew pod Grunwaldem, Koronowem, Płowcami, Oblężenie Malborka, Oblężenie Zamku Bydgoskiego, jarmarki cysterskie, plenerowe
imprezy o tematyce historycznej.
Obecnie bractwo rycerskie z Radziejowa przeniosło swoją siedzibę do zabytkowego dworku w Płowcach - historycznym
miejscu bitwy miedzy rycerstwem Władysława Łokietka a armią zakonu krzyżackiego we wrześniu 1331 roku. „Nieprzyjazne nastawienie niektórych prominentów
z miasta Radziejowa skłoniło nas do
skorzystania z zaproszenia Wójta Gminy
Radziejów, Jerzego Źmierczaka oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Urszuli Rosół i
ulokowania nowej siedziby w zabytkowym
dworku”- mówią członkowie bractwa.
Dodatkowym atutem jest samo usy-
tuowanie i otaczająca aura. To doskonałe miejsce do spotkań i kontynuowania
działalności. Nowymi członkami bractwa
zostali uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Spotkanie, które odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Płowcach
było pierwszym spotkaniem bractwa rycerskiego w tym roku. Wójt gminy powitał
rycerzy na swej ziemi. Omówiono także
harmonogram wyjazdów oraz szczegóły
tegorocznej inscenizacji bitwy pod Płowcami.
Biblioteka w Płowcach.
Zebranie Bractwa Rycerskiego w nowej siedzibie.
Wieści gminne z Topólki
11
Śnieg dał nam się we znaki.
Tegoroczna zima na długo zapisze się nie tylko w pamięci mieszkańców naszej gminy. Od stycznia drogi systematycznie zasypywane były grubą warstwą śniegu. Do walki z
nim używaliśmy 2 koparko – ładowarek, 2 fadrom, koparko
– spycharkę Ostrówek, samochodu Tatra oraz spychacza gąsięnnicowego. Praktycznie w ciągu doby po opadach drogi
gminne były przejezdne. Zważywszy, że do odśnieżania jest
około 250 km dróg, w tym 74 km bezpośrednio łączących sołectwa, akcja przebiegała sprawnie i szybko. Starałem się nią
tak kierować, by do każdej miejscowości był możliwy dojazd
( zostawialiśmy pewne nieodśnieżone odcinki, ponieważ ze
względu na możliwy dojazd inną drogą, nie było racjonalnych
przesłanek do ich odśnieżania).
Prawo do wypowiadania ocen dotyczących odśnieżania
dróg ma każdy mieszkaniec gminy. Pomijam oceny skrajne,
obraźliwe dla mnie, bądź pracowników, ponieważ wypowiadane były w ekstremalnych warunkach. Wstrzymuję się od
komentowania tych zdarzeń. Niech akcja zimowego odśnieżania podlega kontroli i ocenie społeczności lokalnej, która ma
prawo do codziennej oceny władz gminy. Odpowiedzialność
za to, jak przebiegała akacja odśnieżania dróg, spoczywa na
wójcie gminy. Dlatego też nie powoływałem sztabu kryzysowego, który mógłby być parawanem do zasłaniania odpowiedzialności za ewentualne błędy i niedociągnięcia.
Priorytetami w odśnieżaniu były:
- drogi łączące sołectwa z drogami powiatowymi,
- drogi do chorych potrzebujących wizyt i interwencji pogotowia, co miało miejsce w Czamaninie, Orlu, Głuszynku, Chalnie itd. W tym trudnym czasie spotkałem się z pomocą mieszkańców niektórych sołectw. Własnym sprzętem wspomagali
pracę sprzętu skierowanego przeze mnie. Byli to mieszkańcy Kamieńczyka. Kozjat, Świerczynka, Torzewa, Sadłużka i
Czamanin Kol.
Słowa uznania kieruję do tych, którzy wspierali mnie i informowali o sytuacji na drogach. Szczególne wyrazy uznania
składam sołtysom, którzy okazali się dobrymi gospodarzami
na swoim terenie. Kierowali sprzętem, który mieli do dyspozy-
cji, informowali o bieżącej sytuacji na drogach,
o pilnych interwencjach
wynikłych na skutek
zdarzeń losowych (choroby, pogrzeby, pożary
itp.).
Pełen uznania jestem
dla moich pracowników,
bezpośrednio zaangażowanych w akcję odśnieżania. Szczególnie wyróżniam kierownika referatu administracyjno- gospodarczego Edwarda Zarzyckiego oraz
Piotra Wojdaka, Andrzeja Chełminiaka, Tomasza Królaka,
Dariusza Brzezińskiego i Władysława Mikulskiego. Często kończyli oni pracę o godzinie 24, a nawet o pierwszej w
nocy, a rano o 7. 15 stawiali się do pracy, by dalej odśnieżać.
Dziękuję również podmiotom gospodarczym, które świadczyły usługi w odśnieżaniu bez względu na porę dnia bądź święta. Ponadto dziękuję tym wszystkim, którzy współpracowali ze
mną na co dzień.
Na akcje odśnieżania wydano środki finansowe, które w latach poprzednich starczały na 5 lat. Ostateczny rozrachunek
nastąpi po zimie. Wydatkowane środki nie wpłyną na realizację zamierzeń inwestycyjnych. Zakres remontów może być
nieco zmniejszony. Szukam źródeł zakupu materiałów budowlanych bezpośrednio u producentów, aby obniżyć koszty.
Z satysfakcją stwierdzam, że w sytuacjach trudnych stanowimy społeczność, dla której wspólny interes jest nadrzędny i,
że jesteśmy zbiorowością, w której zakorzenione są wartości
społeczeństwa obywatelskiego. Życzę nam, aby ten zimowy przykład służył w przyszłości wszystkim naszym gminnym
działaniu.
Tekst:Henryk Orłowski
wójt gminy Topólka
Foto: archiwum urzędu
Kolorowy zawrót głowy
Jeszcze nie umilkły wspomnienia po szkolnej zabawie andrzejkowej, a już mamy kolejne, związane
ze szkolnym balem karnawałowym, który odbył się
16 stycznia br.
„KOLOROWY ZAWRÓT GŁOWY 2010” – to hasło, które przyświecało naszej zabawie w tym karnawale. W myśl hasła wszystko mieniło się wieloma
kolorami – dekoracja sali, stroje karnawałowe dzieci, a nawet nowoczesne oświetlenie laserowe, jakie
prezentował zespół muzyczny umilający dzieciom
zabawę.
Rada Rodziców przygotowała dla wszystkich dzieci i nauczycieli słodki poczęstunek i wszyscy, jak co
roku, w dobrych nastrojach rozjechali się do swych
domów, aby podczas dwutygodniowych ferii zimowych nabrać sił do pracy w kolejnym semestrze.
Tekst: Lidia Wąsikowska
Foto:Anna Michalak
Bezpieczeństwo
12
KOMENDA POWIATOWA POLICJI w Radziejowie
INFORMUJE
KOLIZYJNY CZWARTEK
Dużo pracy mieli 11.02.2010 radziejowscy policjanci. Na drogach powiatu
doszło do siedmiu kolizji. Główna przyczyna to niedostosowanie prędkości do
warunków na drodze. W zdarzeniach nikt nie odniósł obrażeń.
Do pierwszej z kolizji doszło w Piotrkowie Kujawskim na ulicy Poznańskiej
około godziny 11.50. Jadący rowerem mężczyzna (57 l.), wykonał manewr skrętu
w lewo tak niefortunnie, że zajechał drogę kierowcy forda. Ten, aby uniknąć uderzenia w rowerzystę, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Na szczęście nic mu
się nie stało. Rowerzysta otrzymał od policjantów mandat karny.
O godzinie 13.10 w Radziejowie na ulicy Wyzwolenia zderzyły się dwa auta.
W trakcie wymijania honda accord, prowadzona przez 30-latkę, wpadła w poślizg
i uderzyła w jadącego z przeciwka vw passata. W zderzeniu kierujące, nie odniosły obrażeń. Pojazdy będą wymagały naprawy. Również i w tym przypadku
skończyło się na punktach karnych i mandacie dla sprawczyni.
Kolejne zdarzenie miało miejsce w Bronisławiu gm. Dobre około godziny
15.00. W trakcie wymijania, jadąca fiatem cinquecento 28-latka, zahaczyła tyłem swojego auta o przód samochodu ciężarowego scania. Na skutek czego
uszkodziła swoje auto. Kobieta za spowodowanie tej kolizji otrzymała mandat i
punkty karne
O godzinie 15.50 również w Radziejowie, na ulicy Wyzwolenia, doszło do
kolizji autobusu z citroenem. Jak ustalili policjanci, kierujący samochodem osobowym 26-latek, nie dostosował prędkości do warunków na drodze, wpadł w
poślizg i otarł się bokiem o autobus. Sprawca tego zdarzenia, nie chciał przyjąć
mandatu, dlatego policjanci skierowali wniosek o ukaranie do Sądu.
Kolejna kolizja wydarzyła się około godziny 17.15 w Radziejowie na ulicy Objezdnej. 38-letnia mieszkanka Inowrocławia wykonując manewr cofania, uderzyła
w prawidłowo zaparkowanego peugeota. W aucie nikogo nie było, nikt nie odniósł obrażeń. Nieuważna kobieta otrzymała mandat oraz punkty karne.
Około godziny 19.40 w Dobrem na ul. Dworcowej kierujący audi, uderzył w
dzika, który wbiegł z przydrożnego rowu wprost pod koła pojazdu. Uszkodzeniu
uległ przód pojazdu.
DWIE CIĘŻARÓWKI W ROWIE
Jedna przewróciła się na bok. To wynik kolizji, do jakiej doszło 12.02.2010 r
rano, około godzinie 4.00 na drodze krajowej nr 62 w Borucinku. Kierujący samochodem ciężarowym marki iveco 21-latek z Wielkopolski, jechał w kierunku
Kruszwicy. Nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, wpadł
w poślizg następnie jego auto zjechało na przeciwny pas ruchu, po którym poruszał się samochód ciężarowy man z cysterną. Kierowca mana chcąc uniknąć
czołowego zderzenia zjechał do przydrożnego rowu. Dzięki temu auta jedynie
otarły się o siebie. Iveco zatrzymało się również w rowie, w skutek czego samochód przewrócił się na bok. W kolizji nikt nie ucierpiał. Młody sprawca zdarzenia
otrzymał od policjantów mandat oraz punkty karne.
JEŹDZIŁA AUTEM Z PODROBIONYM DOKUMENTEM
.
Do zdarzenia doszło 16.02 kilka minut po 17.00 w Kościelnej Wsi policjanci
ogniwa ruchu drogowego, zatrzymali do kontroli drogowej 28-latkę, kierującą renault scenic. W trakcie kontroli stwierdzili, że wpisy w pozwoleniu czasowym auta
są podrobione. Dokument został zatrzymany, kobieta po złożeniu wyjaśnień,
została zwolniona Szczegóły tej sprawy będą wyjaśniać radziejowscy śledczy.
Zgodnie z art. 270§1 kodeksu karnego, kto, w celu użycia za autentyczny,
podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego
używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
ZATRZYMANO SPRAWCĘ WŁAMANIA DO SKLEPU W RADZIEJOWIE
16.02.2010 r. po południu policjanci wydziału kryminalnego, wspierani przez
dzielnicowych z Radziejowa, zatrzymali mężczyznę podejrzanego o dokonanie
włamania do sklepu.
Do zdarzenia doszło w nocy z 14/15 lutego tego roku. Sprawca wybił szybę
w drzwiach wejściowych do sklepu, następnie rozbił gablotę z biżuterią, skąd
zabrał przedmioty wartości kilkuset złotych. Policjanci pracujący nad tą sprawą
ustalili, że sprawcą może być 24-letni mieszkaniec naszego miasta. W trakcie
przeszukania jego posesji odnaleziono większość skradzionych przedmiotów.
Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie. Za to przestępstwo grozi
mu od roku do 10 lat pozbawienia wolności.
ZAREAGOWAŁA I URATOWAŁA MĘŻCZYZNĘ
Do zdarzenia doszło 17.02.2010 r. około godziny 13.00 na radziejowskiej obwodnicy. Jadąca drogą Iwona Braszkiewicz z Chełmc, zauważyła auto stojące
na światłach awaryjnych a obok pojazdu mężczyznę, który wzywał pomocy. Kobieta bez chwili wahania zatrzymała się, podeszła do mężczyzny, który skarżył
się na silne bóle w klatce piersiowej. Pani Iwona natychmiast wykręciła numer
112 . Zgłoszenie odebrał oficer dyżurny radziejowskiej policji. Niezwłocznie powiadomił pogotowie ratunkowe o potrzebie pilnej interwencji. Dodatkowo skierował na miejsce patrol prewencji, aby udzielił pomocy. Przybyły na miejsce zespół
medyczny, zabrał mężczyznę do szpitala. Policjanci zabezpieczyli auto, do czasu
przyjazdu żony właściciela samochodu.
Pani Iwonie Braszkiewicz gratulujemy właściwej postawy, która przyczyniła się udzielenia szybkiej pomocy, potrzebującemu mężczyźnie.
CZOŁOWE ZDERZENIE FIATA Z OPLEM
Poranne opady śniegu, sprawiły, że drogi ponownie stały się śliskie. W takich
trudnych warunkach, doszło do czołowego zderzenia malucha z oplem. Szczęśliwie kierujący nie odnieśli obrażeń.
Do kolizji doszło 24.02. o godzinie 7.00 na ulicy Armii Krajowej w Radziejowie.
Jadący fiatem 126p. ,nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i pojazd wpadł w poślizg. Kilkakrotnie obrócił się, a następnie zjechał na przeciwny pas jezdni i zderzył się czołowo z nadjeżdżającym oplem . Kierowcy obu
pojazdów, nie ucierpieli w zderzeniu. Przybyli policjanci, zabezpieczyli miejsce
kolizji. Sprawca tego zdarzenia otrzymał mandat oraz punkty karne. Dodatkowo
w związku z uszkodzeniami, zatrzymano dowody rejestracyjne pojazdów.
Bezpieczeństwo
STRAŻ POŻARNA
Od 15 stycznia do 15 lutego 2010 roku w Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie
odnotowano łącznie 30 zdarzeń, w tym:
INFORMUJE
Ziółkowski, sprawdzano systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, dojazdy do budynku w tym drogi pożarowe i zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru. Szczególną uwagę poświęcono warunkom ewakuacji,
sprawdzając stan dróg ewakuacyjnych i wyjść wewnątrz obiektu.
- pożary - 3,
- miejscowe zagrożenia - 27,
- alarmy fałszywe - 2.
ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE:
1. 06.02.2010 roku – w miejscowości Radziejów o godz. 14.21 powstał
2.
3.
pożar w warsztacie samochodowym. W działaniach uczestniczyły
zastępy z JRG Radziejów, OSP Radziejów, które po przybyciu na
miejsce zdarzenia podały jeden prąd środka gaśniczego na palące
się wewnątrz pojazdy samochodowe, oddymiono pomieszczenia,
zabezpieczono miejsce zdarzenia. Straty jakie powstały oszacowano
na 66 tys. złotych. Przypuszczalna przyczyna powstania pożaru nieustalona.
W dniu 06.02.2010 roku o godz. 21.53 w miejscowości Radziejów
powstał pożar w budynku mieszkalnym. Po przybyciu zastępu z JRG
Radziejów stwierdzono, że palą się sadze w przewodzie kominowym. Działania zastępu polegały na wygaszeniu paleniska, sprawdzeniu szczelności komina. Przypuszczalna przyczyna powstania
zdarzenia- pożar sadzy w kominie.
09.02.2010 roku w miejscowości Czamanin Kolonia o godz. 12.52
powstał pożar w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Po przybyciu zastępów straży z JRG Radziejów i OSP Topólka stwierdzono, że
zapaliła się kotłownia zlokalizowana w pomieszczeniu piwnicznym.
Działania zastępów polegały na oddymieniu pomieszczenia. Przypuszczalna przyczyna powstania zdarzenia- zwarcie instalacji elektrycznej. Straty, jakie powstały,oszacowano na 2 tys. złotych.
Z ŻYCIA KOMENDY:
12.02.2010 r. funkcjonariusze z Komendy Powiatowej PSP w Radziejowie
uczestniczyli w odbiorze nowo wybudowanego obiektu, jaki powstał w naszej miejscowości dla TESCO POLSKA Sp. z o.o. W trakcie czynności odbiorowych, jakie przeprowadził mł. kpt. Jarosław Stokwisz i st. kpt. Tomasz
Odbiór nowego obiektu.
Dzieci uważajcie na lodzie !
Lubisz jeździć na łyżwach, prawda?! Uprawiaj ten wspaniały sport w miejscach specjalnie do tego
przeznaczonych. Unikaj
sadzawek, stawów, jezior i
rzek. Jeżeli w twojej miejscowości nie ma sztucznego lodowiska, upewnij się,
że lód, po którym masz
zamiar się ślizgać, został
sprawdzony przez dorosłych i nie kryje przykrych
niespodzianek (przerębla,
zbyt cienkiej tafli lodowej).
Tekst/Foto: Jarosław Stokwisz
POGOTOWIE RATUNKOWE INFORMUJE
W miesiącu lipcu Dział Pomocy Doraźnej zanotował ogółem 645 zdarzeń
Wypadki – 10
Stany zagrożenia życia – 156
Zachorowania – 314
Wyjazdy lekarskie karetką wizytową – 41
Wyjazdy pielęgniarskie karetką wizytową – 85
W ambulatorium udzielono pomocy 306 chorym
Drgawki 01.01-zespół ratownictwa medycznego „P” został wezwany do 52- letniego mężczyzny, który stracił przytomność i u którego wystąpił atak padaczki.
Po przyjeździe zespól zastał chorego nieprzytomnego . Po wstępnym zebraniu
wywiadu ustalono, ze wcześniej pacjent przeszedł udar mózgu. Po zabezpieczeniu medycznym przewieziono go do szpitala w Radziejowie
Upadł 03.01-zespoł wyjazdowy „S” wyjechał do miejscowości Radziejów,
gdzie 87- letni mężczyzna przewrócił się na schodach. Po przybyciu zespołu
pacjent był przytomny, uskarżał się na ból w okolicy stawu biodrowego lewego.
Wykonano szybkie badanie urazowe ,unieruchomiono kończynę, podano leki
przeciwbólowe .Poszkodowanego z podejrzeniem złamania kości udowej przewieziono do szpitala w Radziejowie.
Udar 04.01- zespół wyjazdowy „P” wezwany został do miejscowości Czamaninek gm. Topólka, do nieprzytomnego 80- letniego mężczyzny. Po przybyciu
zespół zmierzył podstawowe parametry życiowe, wykonano wkłucie do żyły,
podłączono tlen. Pacjenta w trybie pilnym przewieziono do oddziału neurologii
szpitala we Włocławku.
Potrącona 05 01-zespół ratownictwa medycznego „S” wezwany został do miejscowości Radziejów, gdzie doszło do potrącenia 72- letniej kobiety. Po przybyciu na miejsce zespół wykonał pomiar podstawowych czynności życiowych,
tzn. zmierzono ciśnienie tętnicze i tętno, oceniono stan świadomości pacjentki,
założono kołnierz ortopedyczny w celu unieruchomienia kręgosłupa szyjnego
,poszkodowaną ułożono na desce ortopedycznej w celu dalszej stabilizacji kręgosłupa , podano leki i podłączono płyny infuzyjne, założono rurkę ustno-gardłową w celu utrzymania drożności dróg oddechowych. Pacjentkę z podejrzeniem krwawienia sródczaszkowego przewieziono do szpitala we Włocławku.
Zasłabła 10.01-zespół wyjazdowy „S” wyjechał do miejscowości Piotrków Kujawski, gdzie 75- letnia kobieta nagle zasłabła. Po przybyciu, zebraniu wywiadu
stwierdzono, że pacjentka ma zawroty głowy i choruje na nadciśnienie tętnicze.
Wykonano wstępne badania. Podano leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi.
Chora pozostała na miejscu.
Upadek z wysokości10.01- w dniu tym zespół wyjazdowy ”P” wezwany
został do miejscowości Płowce gm. Radziejów, gdzie 37- letni mężczyzna
spadł z drabiny. Po przyjeździe zespół zastał poszkodowanego leżącego na
boku, przytomnego ,ale w nielogicznym kontakcie słownym. Wykonano
pomiar podstawowych parametrów życiowych, unieruchomiono kręgosłup
szyjny za pomocą kołnierza ortopedycznego, wykonano wkłucie do żyły
.Poszkodowanego z urazem czaszkowo -mózgowym przewieziono do szpitala we Włocławku.
Ból w klatce piersiowej12.01-zespół wyjazdowy „P” wyjechał do miejscowości Topólka , gdzie u 61 letniej kobiety wystąpił ból w klatce piersiowej.
Po ocenie podstawowych parametrów życiowych zespól wykonał wkłucie
do żyły, podano leki zabezpieczające, podłączono tlen do oddychania. Chorą przewieziono do szpitala w Radziejowie
Obrzęk płuc 13.01- zespół wyjazdowy „S” wezwany został do miejscowości
Radziejów, gdzie 78- letnia kobieta uskarżała się na ucisk w klatce piersiowej oraz wysokie ciśnienie. Po przyjeździe zespołu zmierzono ciśnienie i
tętno. W badaniu osłuchowym okazało się, że pacjentka ma obrzęk płuc.
Natychmiast wykonano wkłucie do żyły, podano leki stosowane w takich
sytuacjach, założono cewnik do pęcherza moczowego, w trybie pilnym została przewieziona do szpitala w Radziejowie.
Zawał 24.01-w dniu tym zespół wyjazdowy „S” wyjechał do miejscowości
Biskupice gm. Radziejów , gdzie 55 letni mężczyzna uskarżał się na ból w
klatce piersiowej. Po przyjeździe zespół wykonał wstępne badania tętna ekg
i ciśnienia. Po analizie zapisu ekg u chorego stwierdzono zawał mięśnia sercowego. Wykonano wkłucie do żyły, podłączono płyny, podano leki stosowane w takich sytuacjach wg schematu MONA. Przewieziono do oddziału
kardiologii inwazyjnej we Włocławku.
Ratownik medyczny Radosław Woźniak
STUDNIÓWKOWE SZALEŃSTWO !
Zespół Szkół RCKU w Przemystce
ZSM w Radziejowie

Podobne dokumenty

Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, Gdy szumi, szumi woda i

Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, Gdy szumi, szumi woda i Kolejną atrakcją wycieczki był rejs po Wiśle oraz zwiedzanie toruńskiego Ogrodu Zoobotanicznego, coraz „bogatszego” w przedstawicieli fauny i flory z całego świata. Skosztowanie tradycyjnego, smacz...

Bardziej szczegółowo

Powiatowe ABC luty 2016 r.

Powiatowe ABC luty 2016 r. 12 miesięcy będziemy mogli pochwalić się jeszcze lepszymi wynikami i tytułem „Złotej Szkoły 2017”! Tekst/Foto: nadesłane

Bardziej szczegółowo

Powiatowe ABC styczeń 2016 r.

Powiatowe ABC styczeń 2016 r. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko dzieci, ale także ich opiekunów

Bardziej szczegółowo

Untitled

Untitled Stanisław Kaszyński

Bardziej szczegółowo